Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραµµατεία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραµµατεία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001"

Transcript

1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραµµατεία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κε µενο απ το πρωτ τυπο (στ χοι 58-77) ΙΣ. Ν ν δ'α µ να δ ν λελειµµ να σκ πει 58 σ κ κιστ' λο µεθ', ε ν µου β ψ φον τυρ ννων κρ τη παρ ξιµεν. 60 λλ' ννοε ν χρ το το µ ν γυνα χ' τι φυµεν, ς πρ ς νδρας ο µαχουµ να πειτα δ' ο νεκ' ρχ µεσθ' κ κρεισσ νων κα τα τ' κο ειν κ τι τ νδ' λγ ονα. γ µ ν ο ν α το σα το ς π χθον ς 65 ξ γγνοιαν σχειν, ς βι ζοµαι τ δε, το ς ν τ λει βεβ σι πε σοµαι τ γ ρ περισσ πρ σσειν ο κ χει νο ν ο δ να. ΑΝ. Ο τ' ν κελε σαιµ' ο τ' ν, ε θ λοις τι πρ σσειν, µο γ' ν δ ως δρ ης µ τα. 70 λλ' σθ' πο σοι δοκε, κε νον δ' γ θ ψω καλ ν µοι το το ποιο σ θανε ν. Φ λη µετ' α το κε σοµαι, φ λου µ τα, σια πανουργ σασ' πε πλε ων χρ νος ν δε µ' ρ σκειν το ς κ τω τ ν νθ δε. 75 'Εκε γ ρ α ε κε σοµαι σο δ' ε δοκε, τ τ ν θε ν ντιµ' τιµ σασ' χε. 77 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Απ το κε µενο που σας δ νεται, να µεταφρ σετε στο τετρ δι σας τους στ χους ( λλ' ννοε ν χρ το το... δρ ης µ τα). Μον δες 30 Β. Να γρ ψετε στο τετρ δι σας τις απαντ σεις των παρακ τω ερωτ σεων: 1. Με β ση τα στοιχε α των στ χων να παρουσι σετε την επιχειρηµατολογ α µε την οπο α η Ισµ νη καταλ γει στην απ φασ της να µη συµπρ ξει µε την Αντιγ νη στην ταφ του Πολυνε κη. 2. χει λεχθε τι "το µεγαλε ο των ηρ ων του Σοφοκλ (µεταξ λλων) βρ σκεται και στη συνα σθηση τι αυτο εκτελο ν το καθ κον τους, ακ µη κι αν τους απαρνο νται λοι". Επικαλο µενοι συγκεκριµ να στοιχε α των στ χων 69-77, να τεκµηρι σετε τη συµφων α τη διαφων α σας µε την ποψη αυτ. 3. σ κ κιστ' λο µεθ(α)... κρ τη παρ ξιµεν: Στους στ χους αυτο ς (59-60) η Ισµ νη πιστε ει τι αυτ και η αδελφ της απειλο νται µε ατιµωτικ θ νατο, αν παραβι σουν την απ φαση του Κρ οντα. Με β ση το µεταφρασµ νο κε µενο που ακολουθε (στ χοι ), να εντοπ σετε και να σχολι σετε αντ στοιχα την αιτ α στην οπο α ο χορ ς αποδ δει: α) τις συµφορ ς του ο κου των Λαβδακιδ ν και β) την επαπειλο µενη εξ ντωση της Αντιγ νης και της Ισµ νης. Κε µενο απ µετ φραση (στ χοι ) Αντιστροφ α Αι νες θωρ στο σπ τι των Λαβδακιδ ν π θη νεκρ ν π νω σε π θη να π φτουν η µια την λλη γενι δεν µπορε ν' αλαφρ σει κ ποιος θε ς τη ρηµ ζει κι αλ τρωτη µ νει. Τ ρα στο σπ τι του Οιδ ποδα φ νηκε φως απ νω στη στερν του ρ ζα µως των θε ν του κ τω κ σµου το φονικ τη θερ ζει δρεπ νι, η τ φλα του νου κι ο αστ χαστος λ γος. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

3 4. Σε ποιες εορτ ς του ιον σου στην αρχα α Αττικ γ νονταν δραµατικ ς παραστ σεις; Να δ σετε πληροφορ ες γι'αυτ ς τις εορτ ς. 5. Να γρ ψετε δ ο οµ ρριζα (απλ σ νθετα, της αρχα ας της ν ας ελληνικ ς γλ σσας) για καθεµι απ τις παρακ τω λ ξεις του κειµ νου: ρχ µεσθ(α), κο ειν, α το σα, πε σοµαι, πρ σσειν. 6α. Να µεταφ ρετε στο τετρ δι σας τον παρακ τω π νακα, στα κεν του οπο ου θα συµπληρ σετε τον διο τ πο των λ ξεων που σας δ νονται στους βαθµο ς που ζητο νται. Θετικ ς βαθµ ς Συγκριτικ ς βαθµ ς Υπερθετικ ς βαθµ ς κ κιστ(α) κρεισσ νων δ ως Μον δες 6 6β. Να µεταφ ρετε στο τετρ δι σας τον π νακα που ακολουθε συµπληρ νοντας στα κεν του σε χρ νο Ενεστ τα τους ακριβ ς αντ στοιχους ρηµατικο ς τ πους αυτ ν που σας δ νονται. Ενεστ τας λο µεθ(α) κελε σαιµ(ι) θανε ν πανουργ σασα Μον δες 4 7. σ κ κιστ' λο µεθ(α) (στ χος 59) ς βι ζοµαι τ δε (στ χος 66). Να χαρακτηρ σετε συντακτικ ς τις προτ σεις αυτ ς (ε δος) και να δηλ σετε τον συντακτικ τους ρ λο (π ς λειτουργο ν συντακτικ στο κε µενο που σας δ θηκε). Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ισµήνη (στ ) Αλλά πρέπει να σκεφθείς το εξής, ότι δηλαδή γεννηθήκαµε γυναίκες, και από την άλλη δεν µπορούµε να τα βάζουµε µε (τους) άνδρες. (στ ) Έπειτα, (πρέπει να σκεφθείς) ότι εξουσιαζόµαστε από ισχυρότερους (: ότι µας κυβερνούν πιο δυνατοί), ώστε (είναι ανάγκη) να υπακούµε και σ αυτά και σε ακόµη πικρότερα (: και σε πιο οδυνηρά από αυτά). (στ ) Εγώ, λοιπόν, αφού ζητήσω συγγνώµη από αυτούς, που είναι στον κάτω κόσµο, διότι κάνω αυτά χωρίς τη θέλησή µου, θα υποταχθώ στους άρχοντες (: σ αυτούς που έχουν την εξουσία) γιατί το να κάνει κανείς (πράγµατα) ανώτερα από τις δυνάµεις του είναι ανόητο εντελώς (: δεν έχει κανένα νόηµα). Αντιγόνη (στ ) Ούτε θα σε παρακαλούσα ούτε θα δεχόµουν µε ευχαρίστηση τη σύµπραξή σου, έστω κι αν θα ήθελες ακόµη (: τώρα πια) να µε βοηθήσεις. Β1. Στους προηγούµενους στίχους (στ ) η Ισµήνη έχει αναφερθεί στις συµφορές που ενέσκηψαν στην οικογένειά τους ασκώντας ψυχολογική πίεση προκειµένου να κάµψει την Αντιγόνη και να την αποτρέψει από την απόφασή της να προβεί στην ταφή του Πολυνείκη. Περιληπτικά, το συγκεκριµένο επιχείρηµα µπορεί να δοθεί ως εξής : υπενθύµιση του οδυνηρού παρελθόντος της οικογένειας, και έχει τρεις πτυχές α) ο πατέρας χάθηκε αυτοεξόριστος, αφού πρώτα αυτοτυφλώθηκε µετά την αποκάλυψη των αµαρτιών του, β) η µητέρα και γυναίκα του απαγχονίστηκε, γ) οι δυο αδελφοί αλληλοφονεύτηκαν. Στη συνέχεια του µονoλόγου της η ηρωίδα αφήνει πίσω της τη χρονική βαθµίδα του παρελθόντος και έρχεται στο παρόν η Ισµήνη µε τρυφερότητα και αγωνία υπενθυµίζει την τωρινή κατάσταση στην αδελφή της, επισηµαίνει ότι έχουν αποµείνει µόνες και µε αβέβαιο το µέλλον τους στη ζωή (µόνα ν λελειµµένα) και την καλεί (σκόπει : ικετευτική προστακτική) να αναλογιστεί τη δυστυχία τους και τις συνέπειες που θα έχει η παράβαση της διαταγής του άρχοντα (κάκιστα λούµεθα < το κάκιστα µάλιστα υποδηλώνει τον ατιµωτικό θάνατο µε δηµόσιο λιθοβολισµό). Προτείνει έµµεσα στην αδελφή της το συµβιβασµό µε τη δυστυχία, τη συµβίωση µε τον πόνο και καταλήγει µε το συµπέρασµα ότι έχουν την υποχρέωση να είναι προσεκτικές, ευπειθείς και υπάκουες στο νόµο, για να µην έχουν κι αυτές την ίδια τύχη µε τα άλλα µέλη της οικογένειάς τους. Η συσσώρευση Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

5 και ο πλεονασµός εννοιών (ε νόµου βί ψ φον τυράννων κράτη παρέξιµεν) δηλώνει και το µέγεθος µιας ενδεχόµενης παράβασης, αλλά και τις βαρύτατες συνέπειες για τον παραβάτη. Ο πληθυντικός «τυράννων κράτη» εξαίρει τη δύναµη του βασιλιά και απογυµνώνει στα µάτια των θεατών το δειλό και απράγµονα χαρακτήρα της Ισµήνης. Περιληπτικά το πρώτο επιχείρηµα του αποσπάσµατος (στ ) µπορεί να αποδοθεί ως εξής : η τωρινή κατάσταση (ορφάνια και άδηλο µέλλον) επιβάλλει το συµβιβασµό και τη σύνεση και απαγορεύει την παράβαση βασιλικών διαταγών που τιµωρείται µε θάνατο. Το τρίτο επιχείρηµα της Ισµήνης (στ ) µπορεί να θεωρηθεί, αν όχι λογικό, τουλάχιστον λογικοφανές : οι δύο αδελφές, ως γυναίκες, δεν έχουν τις φυσικές (σωµατικές και πνευµατικές) δυνάµεις, για να αναµετρηθούν µε άνδρες (µαχουµένα : τελική µετοχή). Η Ισµήνη οµολογεί µε ειλικρίνεια ότι δεν έχει τη δύναµη να ξεπεράσει τη φύση της και προσπαθεί να νουθετήσει και την Αντιγόνη προβάλλοντας ιδέες που αντανακλούν το πνεύµα της εποχής και δείχνοντας τον απόλυτο συµβιβασµό της µ αυτές. Η γυναικεία φύση υποτάσσεται και πρέπει να υποτάσσεται στην ανδρική : οι γυναίκες δε διαθέτουν τη δύναµη της προσωπικότητας που πρέπει να έχουν, αν θέλουν να εξουδετερώσουν τη θέληση και την ισχύ των ανδρών. Γενικότερα, η θέση της γυναίκας στην αρχαία ελληνική κοινωνία ήταν σαφώς κατώτερη από αυτή του άνδρα, καθώς ήταν αποκλεισµένη από όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής, αποµονωµένη στο γυναικωνίτη µε την υποχρέωση να φροντίζει τα ζητήµατα του σπιτιού. Στην εποχή της βασιλείας ακόµα και οι βασίλισσες (όπως η Πηνελόπη) ζούσαν περιορισµένες και τα ήθη δεν άλλαξαν ούτε και µε τη µετάβαση στο δηµοκρατικό καθεστώς η γυναίκα παρέµενε κάτω από την κηδεµονία είτε του πατέρα είτε του συζύγου, έπρεπε να περνά απαρατήρητη και να µη δίνει καµιά αφορµή για σχόλια σε βάρος της. Αν και δεν της αναγνωριζόταν κανένα δικαίωµα, εντούτοις η προσφορά της στη διαχείριση και κατανοµή εργασιών και αγαθών του νοικοκυριού υπήρξε σπουδαία και ως µητέρα ήταν πάντα ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο (όπως η Εκάβη). Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που µαρτυρείται ιστορικά ότι µια γυναίκα µπορούσε να επαναστατεί και να τυραννάει τον άνδρα της µε καβγάδες, φλυαρίες και βρισιές ένας τέτοιος άτυχος σύζυγος υπήρξε και ο φιλόσοφος Σωκράτης, ο οποίος γνώρισε από τη γυναίκα του, την Ξανθίππη, όλα τα βάσανα της συζυγικής ζωής. Εφόσον αυτή ήταν η θέση της γυναίκας, το επιχείρηµα της Ισµήνης ισχυροποιείται : η δύναµη του πιο δυνατού (σ αυτή την περίπτωση : του άνδρα) επιβάλλει τη συµµόρφωση προς εντολές και διαταγές, τις οποίες οι αδύναµοι είναι υποχρεωµένοι να αποδεχτούν ακόµα κι αν διαφωνούν. Περιληπτικά, το δεύτερο κατά σειρά επιχείρηµα (στ ) µπορεί να δοθεί ως εξής : Η γυναικεία φύση δεν µπορεί Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

6 να αντιµάχεται και να εναντιώνεται στη θέληση των ανδρών (: σαφής έκφραση του πατριαρχικού δικαίου). Η Ισµήνη ως τρίτο επιχείρηµα προβάλλει (στ ) την υποταγή που πρέπει να επιδεικνύουν οι πολίτες στις εντολές των αρχόντων είτε αυτές είναι δίκαιες είτε άδικες χαρακτηρίζει στην προκειµένη περίπτωση την απαγόρευση του Κρέοντα ως πράξη σκληρή, αλλά επισηµαίνει ότι πρέπει η υπακοή να είναι δεδοµένη ακόµα και για σκληρότερες διαταγές (κ τι τ νδ' λγίονα). Χαρακτηριστική είναι και η χρήση του πληθυντικού ( κ κρεισσόνων), µε την οποία η Ισµήνη εξαίρει την παντοδυναµία της βασιλικής εξουσίας, ώστε να παρουσιάσει δικαιολογηµένη τη δική της δειλία και την υποτελή και αναξιοπρεπή στάση απέναντι σε ανίερες και ανάρµοστες για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια διαταγές. Γενικότερα, η Ισµήνη συγκινεί µε την ειλικρίνειά της αλλά ο συµβιβασµός και η δειλία της προκαλούν εύλογα τη διαµαρτυρία. Πάσχει από έλλειψη ηθικού αναστήµατος, δεν µπορεί να προβάλει αντίσταση στην εξόφθαλµα άδικη στάση του Κρέοντα απέναντι στον αδερφό της τον Πολυνείκη, παραιτείται από κάθε δικαίωµα που επιβάλλει η αδελφική αλληλεγγύη και δέχεται µε ηττοπάθεια και µοιρολατρία µια ζωή που άλλος προκαθορίζει. εν έχει διάθεση για αγώνα, δεν είναι ο τύπος του επαναστάτη και φαίνεται να µην έχει συνειδητοποιήσει ότι η πάλη απέναντι στην αδικία καταξιώνει το άτοµο ανεξάρτητα από το αποτέλεσµά της. Όταν ο ήρωας υποκύπτει στον αγώνα του απέναντι σε «κρείσσονες» αντιπάλους, κερδίζει την αξιοπρέπεια και την τιµή, διότι αντιστάθηκε στην αυθαιρεσία και ξεπέρασε το φόβο που εµπνέει η αλαζονεία και η υπεροχή των ισχυρών. Η Ισµήνη είναι µια αντιηρωική φιγούρα χωρίς πνευµατικά εφόδια και ιδιαίτερες αρετές, είναι εκπρόσωπος της συνηθισµένης γυναίκας της εποχής της. Περιληπτικά, το τρίτο επιχείρηµα (στ ) µπορεί να δοθεί ως εξής : Αναγνώριση της ανωτερότητας του βασιλιά - πειθήνια υποταγή στα κελεύσµατα των αρχόντων. Β.2. Ο αντίλογος της Αντιγόνης στα επιχειρήµατα, µε τα οποία η Ισµήνη επιχείρησε να ανατρέψει την πρόθεσή της να θάψει τον Πολυνείκη, θα καταδείξει το ηθικό µεγαλείο της και θα επιφέρει την άµεση ρήξη ανάµεσα στις δύο αδελφές, καθώς η επαναστατική φύση της ηρωίδας αντιστρατεύεται µε σκληρότητα και πείσµα τη δειλία της αδελφής της έχει πλήρη συναίσθηση ότι η ίδια εκτελεί το καθήκον της, ακόµη κι όταν η ίδια της η αδελφή την απαρνείται σε µια τόσο κρίσιµη στιγµή που έχει απόλυτη ανάγκη τη στήριξή της, γι αυτό και τα όσα θα καταθέσει στο µονόλογό της είναι απτή απόδειξη της ανώτερης ηθικής ποιότητας του χαρακτήρα της. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

7 Η Αντιγόνη παρακολούθησε µε απάθεια την απέλπιδα προσπάθεια της Ισµήνης να την µεταπείσει, γι αυτό και η αντίδρασή της (σκόπιµη είναι και η επανάληψη «ο τ' ν ο τ' ν» : συσσώρευση αρνήσεων) δείχνει ψυχρότητα και αδιαφορία, καθώς είναι ενοχληµένη τόσο από την έµµεση άρνηση της αδελφής της να βοηθήσει στην ταφή του Πολυνείκη όσο και από την απόπειρά της να της αλλάξει την απόφαση. έχεται µε καρτερικότητα και στωικότητα την επιλογή της αδελφής της και δηλώνει µε αξιοπρέπεια ότι απαξιoί να την παρακαλέσει µε περισσότερη επιµονή να συµµετάσχει σε κάτι που η ίδια θεωρεί ιερό καθήκον απέναντι στο νεκρό αδελφό. Τα όσα είπε η Ισµήνη την καθιστούν πλέον persona non grata στην αδελφή της και ανεπιθύµητο βοηθό στο έργο της ταφής (χαρακτηριστική είναι η variatio των ρηµάτων «πράσσειν δρ ης»), που απαιτεί εκούσια προσφορά, αλτρουισµό και αυτοθυσία. Με το στίχο 69 αρχίζει ο αντίλογος της Αντιγόνης στις «συνταγές» υπακοής που συστήνει η Ισµήνη και η αντίκρουση των απόψεών της µε πρώτο µέσο στο µονόλογό της την επίθεση εναντίον της αδελφής της και την έντονη κατάκριση των απόψεών της. Στη συνέχεια (στ ) το ύφος της Αντιγόνης αλλάζει, γίνεται αυστηρότερο ( σθι) και η περιφρονητική ειρωνεία της ( πο α σοι δοκε ) είναι η σκληρή απάντηση στις προηγούµενες συµβουλές της Ισµήνης [φρόνησον (στ. 49) σκόπει (στ. 58) ννοε ν χρ (στ. 61)] ταυτόχρονα ισχυροποιεί τη δική της θέση και, µε µια λιτή διατύπωση τριών µόνο λέξεων (κε νον γ θάψω), αποκαλύπτει µε παρρησία την απόφασή της να εκπληρώσει τα ταφικά καθήκοντα προς τον Πολυνείκη. Αξιολογεί την ταφή του αδελφού της ως «καλόν», εφόσον µια τέτοια πράξη συµφωνεί µε τις ηθικές αξίες και τα κριτήρια που η ίδια θέτει ως modus vivendi για τον εαυτό της έχει συναίσθηση των συνεπειών της πράξης της και αντιµετωπίζει µε αξιοπρέπεια και ηθικό µεγαλείο το ενδεχόµενο της ποινής του θανάτου (θανε ν) που συνεπάγεται η παραβίαση των εντολών του Κρέοντα δείχνοντας θάρρος, αποφασιστικότητα και ηρωισµό. Το δεύτερο µέσο που χρησιµοποιεί για να ανατρέψει τα επιχειρήµατα της Ισµήνης είναι η δική της προσωπική άποψη στο ζήτηµα της ταφής, την οποία θεωρεί τιµητική πράξη ανεξάρτητα από το κόστος και τις συνέπειες (δηλαδή τον ατιµωτικό θάνατο). Η ακράδαντη πίστη της Αντιγόνης (στ ) στην αιωνιότητα της µεταθανάτιας ζωής ισχυροποιεί και τις ελπίδες που τρέφει ότι η αγάπη της προς τον αδελφό της θα συνεχιστεί και µετά το φυσικό θάνατό τους. Η επανάληψη «φίλη φίλου» πιστοποιεί τα γνήσια φιλάδελφα αισθήµατα της ηρωίδας. Με το εντυπωσιακό οξύµωρο σχήµα «σια πανουργήσασα» (πρβλ. «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι») η Αντιγόνη υπονοεί ότι παραβαίνει ένα νόµο, για να πειθαρχήσει σε άλλο δίκαιο πιο συγκεκριµένα, ενώ για τον Κρέοντα ο ενταφιασµός του νεκρού είναι έγκληµα Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

8 (πανουργήσασα), για την Αντιγόνη είναι άγραφος νόµος, όσια και καθαγιασµένη πράξη ( σια), γι αυτό και επιλέγει να εγκληµατήσει παρακούοντας τη διαταγή του βασιλιά. Στις δύο αυτές λέξεις λανθάνει και η κεντρική ιδέα του όλου έργου, η σύγκρουση δηλαδή του θείου µε το ανθρώπινο δίκαιο και η στάση που πρέπει να τηρεί ο άνθρωπος, όταν πρέπει να επιλέξει ανάµεσα στα δύο. Στη φράση της Αντιγόνης «πε πλείων τ ν νθάδε» λανθάνει για την ηρωίδα η µεγάλη αλήθεια ότι η ζωή στον κάτω κόσµο είναι αιώνια, ενώ πάνω στη γη είναι πρόσκαιρη, και επιβεβαιώνεται η άποψη ότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στην αθανασία της ψυχής και στη µεταθανάτια ζωή. Στους επόµενους στίχους (στ ) η φράση «κε γ ρ α ε κείσοµαι» συνεχίζει το νόηµα της προηγούµενης πρότασης και παρουσιάζει την Αντιγόνη να συµφωνεί µε τη λα κή µεταφυσική αντίληψη της εποχής της, που ήθελε τον Άδη χώρο προορισµένο για τη συνέχεια της ύπαρξης, εκεί όπου οι άνθρωποι συναντούν τους αγαπηµένους τους νεκρούς και αναπαύονται αιώνια µαζί, όπως και στη ζωή. Η πίστη της Αντιγόνης στην αιωνιότητα, ενδυναµώνει την ηρωίδα στην απόφασή της να συγκρουστεί µε το νόµο του Κρέοντα και ενισχύει την αυτοθυσία της µε την προσδοκία της µεταθανάτιας αιώνιας δικαίωσης για την επιλογή της. Για να ξεπεράσει την κωλυσιεργία της Ισµήνης, διατείνεται µε βεβαιότητα ότι όταν πεθάνει θα είναι αγαπηµένη κοντά στους αγαπηµένους της και ταυτόχρονα υπαινίσσεται ότι οι νεκροί δε θα δείξουν κατανόηση για τη συµµόρφωση της Ισµήνης µε το ανθρώπινο δίκαιο, η οποία αποδίδοντας σεβασµό σε κάτι το εφήµερο θα αντιµετωπίσει, όταν πεθάνει, τη «µήνι» των νεκρών της συγγενών. Τελειώνοντας τον απαντητικό της µονόλογο (στ ) η Αντιγόνη επιλέγει τη µορφή της υπόθεσης (ε δοκε ) µε απόδοση την περιφραστική προστακτική Παρακειµένου ( τιµάσασα χε), που αφαιρεί τη βαρύτητα από την κατηγορία για ατιµία που προσάπτει στην Ισµήνη και ελέγχει µε συγκρατηµένο τρόπο την περιφρόνηση που δείχνει η αδελφή της στις θείες εντολές. Χαρακτηριστικό το σχήµα αντίθεσης «τ τ ν θε ν ντιµα τιµάσασα χε». Η Αντιγόνη για να ανατρέψει τα επιχειρήµατα της Ισµήνης πρεσβεύει µε ηρωισµό την ανυπακοή στους εφήµερους κρατικούς νόµους και την πειθαρχία στους αιώνιους και απαρασάλευτους άγραφους θεϊκούς νόµους. Β.3. Η Ισµήνη στους στίχους πιστεύει ότι αυτή και η αδελφή της απειλούνται µε ατιµωτικό θάνατο, αν παραβιάσουν την απόφαση του Κρέοντα. (α) Στη συγκεκριµένη αντιστροφή α ο χορός επισηµαίνει ότι οι αλλεπάλληλες συµφορές που βαρύνουν τον οίκο των Λαβδακιδών είναι απότοκο της κληρονοµικής κατάρας που Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8

9 βαρύνει την οικογένεια του Οιδίποδα και κληροδοτείται από γενιά σε γενιά στα πλαίσια της ρήσης «αµαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα». (Βλ. Ο Μύθος των Λαβδακιδών και η Αντιγόνη, σελ. 29 και εξής). (β) Η Αντιγόνη και η Ισµήνη τίθενται σε δοκιµασία από τους υποχθόνιους θεούς και απειλούνται µε αφανισµό (εντυπωσιακή είναι η µεταφορά από το θερισµό, µε την οποία ο χορός παρουσιάζει τις επαπειλούµενες εξελίξεις : το φονικό δρεπάνι των υποχθόνιων θεών θερίζει και ρίχνει κάτω την Αντιγόνη). Πουθενά όµως ο χορός δε φαίνεται να υποστηρίζει ότι η παρέµβαση των θεών είναι άδικη, καθώς το συµπέρασµα που εξάγεται από τα λόγια του είναι ότι αιτία της επαπειλούµενης εξόντωσης των δύο αδελφών αποτελεί η έπαρση των ανθρώπων και η αλαζονεία τους. Η ύβρις των ασεβών επιφέρει, σύµφωνα µε τη γνώµη του χορού, την παραδειγµατική τιµωρία τους. Συνακόλουθα, η ασυδοσία της γλώσσας και η τύφλωση του νου της Αντιγόνης που την προκάλεσε κάποια Ερινύα, άποψη που ο χορός έχει επαναλάβει και σε προηγούµενο σηµείο, στο οποίο χαρακτήρισε την πράξη της ταφής και τη συµπεριφορά της Αντιγόνης έργο αφροσύνης (στ. 383), είναι ο λόγος για τον οποίο η κληρονοµική κατάρα των Λαβδακιδών βαραίνει τα τελευταία βλαστάρια της. [Σύµφωνα πάντως µε διαφορετική εκτίµηση η επαπειλούµενη καταστροφή των δύο αδελφών δεν οφείλεται στη δική τους αφροσύνη, αλλά αποδίδεται στην αλαζονεία και έπαρση του Κρέοντα, που επιβάλλει την τιµωρία µε αστόχαστο και υπερφίαλο τρόπο προκειµένου να διασφαλίσει το κύρος της διαταγής σχετικά µε τη µη ταφή του Πολυνείκη]. 4. Οι δραµατικές παραστάσεις επικράτησε να γίνονται κατά τις εορτές του ιονύσου, ώστε να συνδέονται µε τη θρησκευτική τους προέλευση. Οι εορτές αυτές στην Αττική ήταν τέσσερις: Τα Μεγάλα ή εν άστει ιονύσια τελούνταν τον αττικό µήνα Ελαφηβολιώνα (µέσα Μαρτίου-Απριλίου). Ήταν η λαµπρότερη εορτή του ιονύσου η διάρκειά τους ήταν έξι µέρες και παρουσιάζονταν σ αυτή νέα δράµατα. Τα Μικρά ή κατ αγρούς ιονύσια εορτάζονταν το µήνα Ποσειδεώνα (µέσα εκεµβρίου-ιανουαρίου) και παρουσιάζονταν σ αυτά επαναλήψεις των επιτυχηµένων δραµάτων. Ονοµαστά ήταν τα κατ αγρούς ιονύσια, που εορτάζονταν στο περίφηµο ιονυσιακό θέατρο του Πειραιά. Τα Λήναια, που εορτάζονταν το µήνα Γαµηλιώνα (µέσα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) στη διάρκεια της εορτής παριστάνονταν νέες τραγωδίες και κωµωδίες. Τα Ανθεστήρια, που εορτάζονταν το µήνα Ανθεστηριώνα (µέσα Φεβρουαρίου-Μαρτίου). Ήταν εορτή της ανθοφορίας στην αρχή της Άνοιξης. Παλαιότερα δε γίνονταν δραµατικοί Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 9

10 αγώνες πολύ αργότερα προστέθηκαν και αυτοί ως µέρος της εορτής. Απ όλες τις εορτές του ιονύσου η πιο επίσηµη ήταν τα Μεγάλα ιονύσια. Την εποπτεία τόσο της εορτής όσο και των δραµατικών αγώνων είχε τότε ο Επώνυµος Άρχων. (Σχολ. βιβλίο, Εισαγωγή, σελ. 10) 5. ρχόµεσθ(α) αρχ, αρχηγ ς κούειν υπακο, ακουστικ ς α το σα απαιτητικ ς, παρα τηση πείσοµαι πειστικ ς, πειθ πράσσειν πρ γµα, πρ ξη 6 α. Θ. Σ. Υ. κακ ς κ κιον κ κιστ(α) γαθ ν κρεισσ νων κρατ στων δ ως διον διστα 6 β. λο µεθ(α) κελε σαιµ(ι) θανε ν πανουργ σασα Ενεστώτας λλ µεθα κελε οιµι ( πο)θν σκειν πανουργο σα 7. σ κ κιστ' λο µεθ(α) (στ χος 59) ευτερεύουσα ονοµατική πλ για ερωτηµατική πρόταση ως αντικείµενο του ρήµατος «σκόπει», µερικ ς γνοιας. Εισ γεται µε την αναφορικ αντωνυµ α «σ», εκφ ρεται µε οριστικ µέλλοντα και δηλ νει το πραγµατικ. ς βι ζοµαι τ δε (στ χος 66) ευτερε ουσα (επιρρηµατική) αιτιολογικ πρ ταση, εισ γεται µε τον αιτιολογικό σύνδεσµο «ς» για δ λωση υποκειµενικ ς αιτιολογ ας, εκφ ρεται µε οριστικ, εκφρ ζει το πραγµατικ και λειτουργε ως επιρρηµατικ ς προσδιορισµ ς της αιτ ας στο «ξ γγνοιαν σχειν». Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 10

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ 2004

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ 2004 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 280-296) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο σοκρ τους Περ ε ρ νης, 14-15 14 γ δ' ο δα µ ν τι πρ σαντ ς στιν ναντιο σθαι τα ς µετ ραις διανο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγωγή του Επιτaφίου λόγου O λόγος αυτός κατάγεται από το παλαιότατο έθιµο τού θρήνου των συγγενών γυναικών στην πρόθεση τού νεκρού που γινόταν στο σπίτι του. Οι θρήνοι αυτοί έµοιαζαν κάπως

Διαβάστε περισσότερα

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας.

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Λ Α Τ Ω Ν ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ευφυής γοητευτικός παραστατικός λα κός

ευφυής γοητευτικός παραστατικός λα κός Β. Ειδικοί διδακτικοί χειρισµοί α. Ερώτ. 1. Βιωµατική αφόρµηση για µετάβαση στην επόµενη Ερώτηση. Σηµειώνονται στον πίνα κα όσα αξιόλογα και εντυπωσιακά εκφραστούν. Έτσι έχουµε ένα πλαίσιο θεώρησης του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κεφάλαια 34 47 Βασική δοµή του λόγου: κεφ. 34: Εισαγωγή κεφ. 35: Προοίµιο κεφ. 36 41: Μέρος πρώτο κεφ. 42-43: Μέρος δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. ἐπεὶ δὲ Ἀργείων στρατὸς φροῦδός ἐστιν ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, οὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη.

Μετάφραση. ἐπεὶ δὲ Ἀργείων στρατὸς φροῦδός ἐστιν ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, οὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη. Αντιγόνη Ὦ κάρα κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης, ἆρ' οἶσθ' ὅ τι τῶν κακῶν ἀπ' Οἰδίπου ὁποῖον Ζεὺς οὐχὶ τελεῖ νῷν ἔτι ζώσαιν ; Οὐδὲν γὰρ ἐσθ' οὔτ' ἀλγεινὸν οὔτ' ἄτης ἄτερ 5 οὔτ' αἰσχρὸν οὔτ' ἄτιμον, ὁποῖον οὐκ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ»

ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 Σύντοµος έπαινος των προγόνων, των πατέρων, της σύγχρονης γενιάς και διατύπωση της πρότασης, δηλ. της προεξαγγελίας, της κεντρικής ιδέας του λόγου. Α. Έπαινος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕΪΡΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΛΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Συγ-χωρούν όλοι στο σχολείο; Η πρόληψη της παραβατικότητας στο σχολείο συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική πολιτική (αρκεί να μη λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου ΠΡΟΛΟΓΟΣ H Aντιγ νη του Σοφοκλή αποτελεί αναμφί ολα ένα απ τα σπουδαι τερα έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, που εξακολουθεί ακ μα και σήμερα να συγκινεί αναγνώστες και θεατές με τη δ ναμη των

Διαβάστε περισσότερα

τα πράγµατα σµίγουν, τα διαχωριστικά γκρεµίζονται, µε το τέλο του κατακερµατισµο προκ πτει αµορφία ο θρίαµβο του δε τερου θέ- µατο, τη ενότητα.

τα πράγµατα σµίγουν, τα διαχωριστικά γκρεµίζονται, µε το τέλο του κατακερµατισµο προκ πτει αµορφία ο θρίαµβο του δε τερου θέ- µατο, τη ενότητα. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Η µορφή αυτο του µυθιστορήµατο έχει ω εξή : Υπάρχει ένα σκελετό ή πλαίσιο που λέγεται Ελε θερε γυναί κε, το οποίο αποτελεί µια συµβατική νουβέλα 60.000 περίπου λέξεων και θα µπορο σε να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Τεύχος 95-96 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Τεύχος 95-96 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Τεύχος 95-96 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ 1. Βώρος Φανούριος, Αξιολόγηση της μη Αξιολόγησης: Μαρασμός της Εκπαίδευσης....σελ. 1 2. Βώρος Φανούριος, Προβληματισμοί από ένα Ψήφισμα εγγραμμάτων για

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Το «Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) Δ2.Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Ο Μισέλ Ντετί, ψυχαναλυτής και,ψυχοθεραπευτής, εκτός της κλινικής ε μπειρίας του, είναι επίσης ιδρυτής και εμπνευστής μιας σχολής εκπαίδευσης πάνω στην ψυχαναλυτική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ ΚΕΦΆΛΑΙΟ EKTO ΣKOΠOI THΣ AΓΩΓHΣ 6.1. H προβληµατική ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ τι δηλώθηκε καθαρά τι πρ κειται για ενέργεια προς κάποιο σκοπ, έχει ένα πρ γραµµα που προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ. Κυρίες και Κύριοι,

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ. Κυρίες και Κύριοι, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ιωάννινα, 28.5.2008 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Νεοελληνική Λογοτεχνία Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου, θεωρητικής ερμηνευτικά σχόλια Χλωπτσιούδης Δήμος Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης, ερμηνευτικά σχόλια ISBN: 978-618-80951-7-5

Διαβάστε περισσότερα