ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : :... Τμήμα Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : :... Τμήμα Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ"

Transcript

1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ : ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ : ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :.... Α.Φ.Μ. :... Α.Μ.Κ.Α. :.... Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. :... ΥΠΟΚ/ΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. : (Υποκ/μα τόπου κατοικίας) ΠΡΟΣ : Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..... (Υποκ/μα τόπου κατοικίας) Τμήμα Εσόδων ΘΕΜΑ : Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων του εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τέως Παρακαλώ όπως ενεργήσετε αρμοδίως προκειμένου να υπαχθώ στις διατάξεις του της ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ζ του άρθρου 26 παρ. 14 του Ν.4075/2012 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας υπ αρ. Φ80000/οικ.10197/686/ Υ.Α., ώστε να συνεχιστεί η ασφάλισή μου στον εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τέως..... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ : ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ... Αιτ... ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΝΑΙ: Ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας: (Τελευταία ημέρα εργασίας ) ΟΧΙ: Συνημμένα : 17

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ0 Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :... ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ :... ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ :... Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Τ.Κ. ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ : Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 18

3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Θεωρημένο αντίγραφο της λύσης της σύμβασης εργασίας ή της καθ οιονδήποτε τρόπο λύσης της εργασιακής σχέσης. 2. Θεωρημένο αντίγραφο παραστατικού του προγράμματος εθελούσιας εξόδου στην περίπτωση συμμετοχής. 3. Ασφαλιστικά βιβλιάρια - στοιχεία του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ή και άλλων φορέων και σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης ή βεβαίωση όπως συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/ Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων του εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. φορέα και κλάδου ασφάλισης, η οποία (βεβαίωση) χορηγείται από το Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τέως Ταμείου (π.χ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., Τ.Α.Π.Α.Ε.-Ε., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., Τ.Α.Π-Ο.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π., Τ.Α.Π.-Ι.Λ.Τ., Τ.Σ.Π.Π.-Α.Τ.Ε.) στο οποίο έχετε ασφαλιστεί. Όταν πρόκειται για συμμετέχοντες σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου επί αδυναμίας προσκόμισης της προαναφερόμενης βεβαίωσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ) θα λαμβάνεται υπόψη βεβαίωση του εργοδότη, που πραγματοποιεί το πρόγραμμα εθελουσίας, από την οποία εάν προκύπτει ότι η περίοδος απασχόλησης ασφάλισης στο ειδικό συνταξιοδοτικό είναι πέραν της δωδεκαετίας (12ετίας) να θεωρηθεί ότι πληρείται η προϋπόθεση των τριών χιλιάδων (3000 Η.Α.) Ημερών Ασφάλισης στο τέως Ταμείο. Επιπλέον για συμμετέχοντες σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, τα οποία προβλέπουν την καταβολή των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης εξολοκλήρου και απευθείας από τον εργοδότη, με υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης των συμμετεχόντων στην Διοίκηση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., απαιτείται θεωρημένο αντίγραφο της σελίδας της προαναφερόμενης Αναλυτικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης απ όπου θα προκύπτει η συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα εθελουσίας. 4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό τελευταίου εργοδότη όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι τακτικές αποδοχές τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης. 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι : α) Ο/Η δηλών/ούσα δεν παρέχει εργασία για την οποία να υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλου Ταμείου Κύριας Ασφάλισης που ασφαλίζει μισθωτούς και σε περίπτωση που θα αναλάβει τέτοια εργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει αυτή αμέσως στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 19

4 β) Έλαβε γνώση ότι, εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές μέχρι δεν κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής μετατρέπεται σε απόφαση όπως (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/ Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων για καταβολή της μηνιαίας εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης. γ) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος και τυχόν διαφορές θα καταβληθούν από τον εργοδότη που πραγματοποιεί το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου το οποίο καλύπτει το κόστος προαιρετικής εξ ολοκλήρου και απευθείας ή από τον ίδιο, άλλως θα απωλέσει την κατοχύρωση της εξέτασης του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. δ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. ε) Σε περίπτωση που κριθεί ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.2084/1992 (ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) δεν δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4075/2012. Συνεπώς τυχόν καταβληθέν στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ποσό που αναλογεί στο εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης συμψηφίζεται (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ζ ) ή επιστρέφεται κατόπιν αιτήσεώς του/της ασφαλισμένου/νης (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ ). Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται στον Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. φορέα ή κλάδο αίτημα χορηγήσεως σύνταξης αναπηρίας. 6. Θεωρημένο αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας. ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ0 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : 1 20

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ,. /... /20. Αριθμ. Πρωτ.... Υποκ/μα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων :. Ταχ. Διεύθυνση :. Πληροφορίες :..... Αριθ. τηλεφώνου :.... FAX :. E mail :. ΘΕΜΑ : «Συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης στον Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τέως τ. ασφαλισμέν. Α.Μ.Α...» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο/Η Διευθυντ. του Υποκ/τος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του ΑΝ.1846/51 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την Φ11321/6316/ (Β 603) Α.Υ.Ε.Κ.Α.. 2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β, γ, δ και ε, της παρ. 14 του άρθρου 26, του Ν.4075/2012(Α 89) και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Φ80000/οικ.10197/686/Β 1504/ Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4144/2013 (Α 88) με τις οποίες αντικαθίσταται η περίπτωση α, της παρ. 14 του άρθρου 26, του Ν.4075/ Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013 (Α 268) με τις οποίες προστίθενται περιπτώσεις ζ, η, θ και ι, στην παρ. 14 του άρθρου 26, του Ν.4075/2012 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Φ80000/οικ.36192/ 2283/Β 3290/ Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 21

6 5. Τις σχετικές ερμηνευτικές Εγκυκλίους 70/2012 & και Γενικό Έγγραφο με αριθ. Α23/596/3/ της Διοικήσεως του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 6. Την με αριθμ. πρωτ.... αίτηση τ. ασφαλισμέν..... Α.Μ.Α. (Α.Μ.Κ.Α. ). 7. Την με αριθμ. πρωτ. Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.... Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση του εργοδότη.... Α.Μ.Ε.,από την οποία προκύπτει η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. 8. Την από... Έκθεση Ελέγχου Εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος Εσόδων του Υποκαταστήματός μας. Σκεπτόμενοι σύμφωνα με το νόμο ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ0 Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις όπως ισχύει, των περιπτώσεων α, β, γ, δ και ε, της παρ. 14, του άρθρου 26, του Ν.4075/2012 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Φ80000/οικ.10197/686/ Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους Φορέων ή Κλάδων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εντάχθηκαν στον Κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3029/2002 και του άρθρου 1 και 3 του Ν.3655/2008, σε περίπτωση διακοπής καθ οιονδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση, στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας. Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013, περί εφάπαξ καταβολής των εισφορών στην παρ. 14, του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, μετά την περίπτωση στ, προστίθενται περιπτώσεις ζ, η, θ και ι, με τις οποίες ουσιαστικά προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαγόμενων στην προαιρετική του Ν.4075/2012 προσώπων, η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής (οριζόμενη ως προκαταβολή, καθώς η εκκαθάριση του ποσού θα πραγματοποιηθεί με την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος από το Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τέως Ειδικό Ταμείο) του συνόλου των προβλεπόμενων εισφορών προαιρετικής ασφάλισης, προκειμένου να κατοχυρωθεί η εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ο/η ασφαλισμένος/η...α.μ.α... Α.Μ.Κ.Α

7 1. Διέκοψε την υποχρεωτική ασφάλιση στον Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τέως.την.. και υπέβαλλε αίτηση για υπαγωγή στις προαναφερθείσες διατάξεις την 2. Δεν προσφέρει πουθενά εργασία για την οποία πρέπει να ασφαλισθεί σε άλλο Ταμείο Κύριας Ασφάλισης που ασφαλίζει μισθωτούς. 3. Πραγματοποίησε στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τέως για τον οποίο ζητά την συνέχιση της ασφαλίσεως προαιρετικά : Πεντακόσιες (500) ημέρες εργασίας πριν από την τελευταία ημέρα εργασίας του στην ασφάλιση του ίδιου Ταμείου και Κλάδου και υπέβαλε έγγραφη αίτηση εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ασφάλισή του στο Ταμείο και στον Κλάδο αυτό, ή Τρείς χιλιάδες τουλάχιστον (3.000) ημέρες εργασίας (10 έτη ασφάλισης) ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της παραπάνω αίτησης. 4. Ήταν ασφαλισμένος/η κατά την ημερομηνία ένταξης του Εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τέως.., ήτοι κατά την../../ Επειδή, έχει υπαχθεί στην ασφάλιση του Εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. φορέα τέως.μέχρι 31/12/1992, ή έχει υπαχθεί στην ασφάλιση του Εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. φορέα τέως... μετά την 1/1/1993, πλήν όμως, υπήχθη στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. πριν την 1/1/ Επειδή ο/η αιτών/ούσα.. εξετάσθηκε από την Τοπική Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και κρίθηκε ότι δεν είναι ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.2084/92, ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, με την υπ. αριθμ.. 7. γνωμάτευση της.. Επειδή, οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από την καθ οιουδήποτε τρόπο διακοπή της εργασιακής σχέσης του/της αιτών/ούσα.. ανέρχονται σε (ολογράφως) (..). (αριθμητικά) Επειδή, οι ανωτέρω τακτικές αποδοχές δεν μπορεί να υπολείπονται του 25πλασίου του Η.Α.Ε., όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 8. Επειδή, τα ποσοστά ασφάλισης για τους απασχολούμενους στον εργοδότη. από 1/1/2013 ανέρχονται συνολικά σε. % (ασφαλισμένου % - εργοδότη..%) το οποίο ως γνωστό καταβάλλεται συνολικά από τον προαιρετικά ασφαλισμένο (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ ). 23

8 Επειδή τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται ισόποσα και σταδιακά μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ως εξής : Από 1/1/2013 έως 31/12/2015 :.. % ( ασφαλισμένου... % - εργοδότη..... %) Από 1/1/2016 έως 31/12/2018 :.. % ( ασφαλισμένου... % - εργοδότη.. %) Από 1/1/2019 έως 31/12/2021 :.. % ( ασφαλισμένου. % - εργοδότη. %) Από 1/1/2022 και εντεύθεν :.. % ( ασφαλισμένου % -εργοδότη. %) 9. Επειδή, ο/η αιτών/ούσα συμμετέχει σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του εργοδότη.., το οποίο προβλέπει την κάλυψη των εισφορών, εξ ολοκλήρου και απευθείας από τον εργοδότη (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ζ ) Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω ο/η αιτών/ουσα συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο για την συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισής του/της, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτησή του/της, την οποία υπέβαλε μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. Επειδή ο/η αιτών/ουσα σύμφωνα με τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου πριν από την λύση της εργασιακής σχέσης μήνα πλήρους απασχόλησης πρέπει να καταβάλλει συνολικά ποσό για κάθε μήνα ποσό.....(....) (ολογράφως) (αριθμητικά) Αρχή γενομένης από / /.. (ημερομηνία υποβολής αίτησης υπαγωγής) μέχρι 31/12/2015 (ημερομηνία αλλαγής του ποσοστού ασφάλισης). Επειδή Επειδή, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, που απαιτείται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος του/της ανωτέρω ασφαλισμένου/νης, σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ. Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ... Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση του εργοδότη.. φέρεται να ανέρχεται στο ποσό των...( ) 24

9 με το πραγματικό κόστος να προκύπτει μόνο μετά την εκκαθάριση που θα πραγματοποιηθεί με την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος και την ολοκλήρωση της μελέτης του ατομικού φακέλου από το Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδου Σύνταξης του τέως ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ : Δεχόμαστε την αίτηση του/της ασφαλισμένου/νης. Α.Μ.Α. Α.Μ.Κ.Α.... και εγκρίνουμε να συνεχίσει προαιρετικά την ασφάλισή του/της στον εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης τέως με καταβολή εισφορών από.../ / Συγκεκριμένα πρέπει να καταβάλλει από.../../..και για κάθε μήνα ποσό... (...) (ολογράφως) (αριθμητικά) μέχρι 31/12/2015. Στη συνέχεια το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό προσαρμόζεται σύμφωνα με τον πίνακα που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Επιπλέον, αν το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, που απαιτείται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος του ανωτέρω ασφαλισμένου, καταβληθεί μέχρι / / κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση, ήτοι την.. Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤ... 25

10 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. κ.... οδός.αριθμ. Τ.Κ πόλη.. Με απόδειξη παραλαβής και τις πληροφορίες ότι : α) Κατά της παρούσας μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της. β) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος και τυχόν διαφορές θα καταβληθούν από τον ίδιο, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επομένου της κοινοποιήσεως μήνα, (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ ) άλλως, θα απολέσει την κατοχύρωση της εξέτασης του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. γ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. δ) Σε περίπτωση που κριθεί ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.2084/1992 (ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) δεν δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4075/2012. Συνεπώς τυχόν καταβληθέν στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ποσό, που αναλογεί στο εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, επιστρέφεται κατόπιν αιτήσεώς του/της. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται στο Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Φορέα ή Κλάδο αίτημα χορηγήσεως σύνταξης αναπηρίας. ε) Εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές μέχρι 31/1/2014 (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ ) δεν κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής μετατρέπεται σε απόφαση όπως (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/ Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων για καταβολή της μηνιαίας εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης, με τις πρόσθετες πληροφορίες ότι : Ανάληψη ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλο Ταμείο ασφάλισης μισθωτών, εργασίας, αναστέλλει υποχρεωτικά την προαιρετική ασφάλιση, η οποία μπορεί να ξαναρχίσει όταν σταματήσει η εργασία, χωρίς έρευνα για την συνδρομή εκ νέου των προϋποθέσεων και χωρίς αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εισφορών. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της εισφοράς περισσότερο από τρείς (3) μήνες από τότε που είναι απαιτητή, το ποσό της επιβαρύνεται με τα ίδια πρόσθετα τέλη που επιβαρύνονται οι καθυστερούμενες εισφορές του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Συνεπώς οι εισφορές για το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει καταβάλλονται υποχρεωτικά μέχρι τέλους του επόμενου της κοινοποιήσεως της παρούσας απόφασης τριμήνου. Οι δε κατά μήνα εισφορές καταβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τέλος κάθε επόμενου τριμήνου. Καθυστέρηση καταβολής των εισφορών μεγαλύτερη από 24 μήνες συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος για τη συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών κατά τον χρόνο λήψεως επιδόματος ασθενείας (δυνητική αναστολή ). Οι μηνιαίες εισφορές αυξάνονται κάθε φορά που αυξάνεται το ασφάλιστρο κατά τις οδηγίες του με αριθ...γενικού Εγγράφου Διοίκησης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 2.. Οδός.αριθμ.. Τ.Κ..πόλη. (Έδρα εργοδότη) 3. Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης τέως Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματός μας μαζί με τον σχετικό φάκελο. 5. Τμήμα Συναλλακτικό Υποκαταστήματός μας. 26

11 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ο/η υπογράφ. Α.Μ.Α..., που συνεχίζω προαιρετικά την ασφάλισή μου στον Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τέως...με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4075/2012, δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των διατάξεων του Ν.1599/1986 άρθρο 8 ότι : α) Δεν παρέχω εργασία για την οποία να υπάγομαι στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. ή άλλου Ταμείου Κύριας Ασφάλισης που ασφαλίζει μισθωτούς και σε περίπτωση που θα αναλάβω τέτοια εργασία αναλαμβάνω την υποχρέωση να δηλώσω αυτή αμέσως στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. β) Έλαβα γνώση ότι, εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές μέχρι 31/1/2014 (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ ) δεν κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού μου αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής μετατρέπεται σε απόφαση όπως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/ Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων για καταβολή της μηνιαίας εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης. γ) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού μου αιτήματος και αποδέχομαι να καταβάλλω τις τυχόν προκύπτουσες διαφορές μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επομένου της κοινοποιήσεως μήνα, (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ ) άλλως, θα απολέσω την κατοχύρωση της εξέτασης του συνταξιοδοτικού μου αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. δ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. ε) Σε περίπτωση που ο δηλών κριθεί ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.2084/1992 (ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) δεν δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4075/2012. Συνεπώς τυχόν καταβληθέν στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ποσό που αναλογεί στο εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, επιστρέφεται κατόπιν αιτήσεώς του. Στην περίπτωση αυτή δύναται να υποβληθεί στο Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Ταμείο ή Κλάδο αίτημα χορηγήσεως σύνταξης αναπηρίας. 201 Ο/Η ΔΗΛ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : 2 27

12 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ:.. ΟΔΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ :..... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ : ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :.... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :..... Α.Φ.Μ. :... Α.Μ.Κ.Α:... Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. :... ΥΠΟΚ/ΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. (Υποκ/μα τόπου κατοικίας) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :.. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΝΑΙ: Ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας: (Τελευταία ημέρα εργασίας ) ΟΧΙ: ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..... (Υποκ/μα τόπου κατοικίας) Τμήμα Εσόδων ΘΕΜΑ : Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων του εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τέως. Με την παρούσα σας γνωρίζω ότι με την υπ. αριθμό Απόφαση Διευθυντή Υποκ/τός σας συνεχίζω προαιρετικά την ασφάλισή μου στον εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τέως.., υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 14 του Ν.4075/2012 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας υπ αρ. Φ80000/οικ.10197/686/ Υ.Α. Επιπλέον, παρακαλώ όπως ενεργήσετε αρμοδίως προκειμένου να υπαχθώ στις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013* και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας υπ αρ. Φ80000/οικ /2283/ Υ.Α., περί εφάπαξ καταβολής των υπολειπόμενων εισφορών, που αφορούν την ανωτέρω προαιρετική ασφάλιση, μέχρι την 31/1/2014, προκειμένου να κατοχυρώσω την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος με τις ισχύουσες σήμερα προϋποθέσεις. (*ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ της παρ.14 του άρθρου 26 του Ν.4075/12)... Αιτ Συνημμένα : 28

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :... ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ :... ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ :... Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Τ.Κ. ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ : Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 29

14 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Βεβαίωση όπως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/ Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων του εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Φορέα ή Κλάδου, η οποία (βεβαίωση) χορηγείται από το Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τέως Ταμείου (π.χ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., Τ.Α.Π.Α.Ε.-Ε., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., Τ.Α.Π-Ο.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π., Τ.Α.Π.-Ι.Λ.Τ., Τ.Σ.Π.Π.-Α.Τ.Ε.) στο οποίο ο αιτών έχει ασφαλιστεί. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της προαναφερόμενης βεβαίωσης λαμβάνεται υπόψη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο αιτών δηλώνει υπευθύνως το κατ εκτίμηση υπολειπόμενο κόστος της προαιρετικής ασφάλισης, μέχρι την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος με τις ισχύουσες προϋποθέσεις, για το οποίο έχετε ενημερωθεί από το τέως Ταμείο. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο/η δηλών/ούσα δηλώνει ότι : α) Δεν παρέχει εργασία για την οποία να υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλου Ταμείου Κύριας Ασφάλισης που ασφαλίζει μισθωτούς και σε περίπτωση που θα αναλάβει τέτοια εργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει αυτή αμέσως στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. β) Έλαβε γνώση ότι, εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές, μέχρι 31/1/2014, δεν κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4218/2013 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.. Στην περίπτωση αυτή δύναται να συνεχίσει να καταβάλλει την μηνιαία εισφορά προαιρετικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρχική απόφαση υπαγωγής του στις διατάξεις του Ν.4075/2012 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.. γ) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος και τυχόν διαφορές θα καταβληθούν από τον ίδιο, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επομένου της κοινοποιήσεως μήνα, άλλως, θα απολέσει την κατοχύρωση της εξέτασης του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. δ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. 3. Θεωρημένο αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 3 30

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ,. /... /20. Αριθμ. Πρωτ.... Υποκ/μα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων :. Ταχ. Διεύθυνση :. Πληροφορίες :..... Αριθ. τηλεφώνου :.... FAX :. E mail :. ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4218/2013 περί εφάπαξ καταβολής των υπολειπόμενων εισφορών που αφορούν την συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης στον Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τέως τ. ασφαλισμέν. Α.Μ.Α...» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο/Η Διευθυντ. του Υποκ/τος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του ΑΝ.1846/51 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την Φ11321/6316/ (Β 603) Α.Υ.Ε.Κ.Α.. 2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β, γ, δ και ε, της παρ. 14 του άρθρου 26, του Ν.4075/2012(Α 89) και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Φ80000/οικ.10197/686/Β 1504/ Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4144/2013(Α 88) με τις οποίες αντικαθίσταται η περίπτωση α, της παρ. 14 του άρθρου 26, του Ν.4075/ Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013(Α 268) με τις οποίες προστίθενται περιπτώσεις ζ, η, θ και ι, στην παρ. 14 του άρθρου 26, του Ν.4075/2012 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Φ80000/οικ.36192/ 2283/Β 3290/ Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 31

16 5. Τις σχετικές ερμηνευτικές Εγκυκλίους 70/2012 & και Γενικό Έγγραφο με αριθ. Α23/596/3/ της Διοικήσεως του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 6. Την με αριθμ. πρωτ.... αίτηση τ. ασφαλισμέν..... Α.Μ.Α. (Α.Μ.Κ.Α. ). 7. Την με αριθμ. Απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματός μας με την οποία υπήχθη στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ο αναφερόμενος στο θέμα ασφαλισμένος/η. 8. Την με αριθ. πρωτ.. Βεβαίωση του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τέως.ή την από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο αιτών δηλώνει υπευθύνως το κατ εκτίμηση υπολειπόμενο κόστος της προαιρετικής ασφάλισης, μέχρι την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος με τις ισχύουσες προϋποθέσεις, για το οποίο έχει ενημερωθεί από το τέως Ταμείο. 9. Την από... Έκθεση Ελέγχου Εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος Εσόδων του Υποκαταστήματός μας. Σκεπτόμενοι σύμφωνα με το νόμο Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β, γ, δ και ε, της παρ. 14, του άρθρου 26, του Ν.4075/2012, όπως ισχύει και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Φ80000/οικ.10197/686/ Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους Φορέων ή Κλάδων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εντάχθηκαν στον Κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3029/2002 και του άρθρου 1 και 3 του Ν.3655/2008, σε περίπτωση διακοπής καθ οιονδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση, στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας. Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013, περί εφάπαξ καταβολής των εισφορών στην παρ. 14, του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, μετά την περίπτωση στ, προστίθενται περιπτώσεις ζ, η, θ και ι, με τις οποίες ουσιαστικά προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαγόμενων στην προαιρετική του Ν.4075/2012 προσώπων, η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής (οριζόμενη ως προκαταβολή, καθώς η εκκαθάριση του ποσού θα πραγματοποιηθεί με την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος από το Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τέως Ειδικό Ταμείο) του συνόλου των προβλεπόμενων εισφορών προαιρετικής ασφάλισης, προκειμένου να κατοχυρωθεί η εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση (ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4218/2013 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.). Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ο/η ασφαλισμέν....α.μ.α... Α.Μ.Κ.Α

17 1. Υπήχθη στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τέως... με την υπ. αριθμ..απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματός μας και υπέβαλλε την με αριθ. πρωτ. αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α., περί εφάπαξ καταβολής των εισφορών. 2. Δεν προσφέρει πουθενά εργασία για την οποία πρέπει να ασφαλισθεί σε άλλο Ταμείο Κύριας Ασφάλισης που ασφαλίζει μισθωτούς. 3. Επειδή τα ποσοστά ασφάλισης για τους απασχολούμενους στον εργοδότη ανέρχονται συνολικά σε % (ασφ/νου % - εργοδότη %) το οποίο ως γνωστό καταβάλλεται συνολικά από τον προαιρετικά ασφαλισμένο. Επειδή τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται ισόποσα και σταδιακά μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ως εξής : Από 1/1/2013 έως 31/12/2015 :. % ( ασφαλισμένου.. % - εργοδότη %) Από 1/1/2016 έως 31/12/2018 :. % ( ασφαλισμένου.. % - εργοδότη.. %) Από 1/1/2019 έως 31/12/2021 :. % ( ασφαλισμένου % - εργοδότη. %) Από 1/1/2022 και εντεύθεν :.. % ( ασφαλισμένου % - εργοδότη %) Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω ο/η αιτ συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α., περί εφάπαξ καταβολής των εισφορών, ώστε να κατοχυρώσει την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτησή τ.., την οποία υπέβαλε μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. Επειδή ο/η αιτ σύμφωνα με τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου πριν από την λύση της εργασιακής σχέσης μήνα πλήρους απασχόλησης, πρέπει να καταβάλλει συνολικά ποσό.... ( ) και (ολογράφως) (αριθμητικά) από.. /../.και για κάθε μήνα ποσό (....) (ολογράφως) (αριθμητικά) Επειδή το υπολειπόμενο εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, που απαιτείται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος του ανωτέρω ασφαλισμένου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ..απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματός μας φέρεται να ανέρχεται στο ποσό των..(... ) 33

18 με το πραγματικό κόστος να προκύπτει μόνο μετά την εκκαθάριση που θα πραγματοποιηθεί με την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος και την ολοκλήρωση της μελέτης του ατομικού φακέλου από το Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδου Σύνταξης του τέως ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ : Δεχόμαστε την αίτηση τ ασφαλισμέν..... Α.Μ.Α. Α.Μ.Κ.Α.... και εγκρίνουμε να συνεχίσει προαιρετικά την ασφάλισή του στον εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης τέως καταβάλλοντας, μέχρι 31/1/2014, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης (στην οποία έχει ήδη υπαχθεί με την υπ αριθ.απόφαση) που απαιτείται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, ώστε να κατοχυρώσει την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την / /..(ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4218/2013 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.). Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤ... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. κ.... οδός.αριθμ. Τ.Κ πόλη.. Με απόδειξη παραλαβής και τις πληροφορίες ότι : α) Κατά της παρούσας μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της. β) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος και τυχόν διαφορές θα καταβληθούν από τον ίδιο, άλλως, θα απολέσει την κατοχύρωση της εξέτασης του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. γ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. δ) Εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές μέχρι 31/1/2014 δεν κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4218/2013 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.. Στην περίπτωση αυτή δύναται να συνεχίσει να καταβάλλει την μηνιαία εισφορά προαιρετικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρχική απόφαση υπαγωγής του στις διατάξεις του Ν.4075/2012 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.. 34

19 2.. Οδός.αριθμ.. Τ.Κ..πόλη. (Έδρα εργοδότη) 3. Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης τέως Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματός μας μαζί με τον σχετικό φάκελο. 5. Τμήμα Συναλλακτικό Υποκαταστήματός μας. 35

20 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ο/η υπογράφ. Α.Μ.Α..., που συνεχίζω προαιρετικά την ασφάλισή μου στον Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τέως...με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4075/2012, δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των διατάξεων του Ν.1599/1986 άρθρο 8 ότι : α) Δεν παρέχω εργασία για την οποία να υπάγομαι στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. ή άλλου Ταμείου Κύριας Ασφάλισης που ασφαλίζει μισθωτούς και σε περίπτωση που θα αναλάβω τέτοια εργασία αναλαμβάνω την υποχρέωση να δηλώσω αυτή αμέσως στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. β) Έλαβα γνώση ότι, εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές, μέχρι 31/1/2014, δεν κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού μου αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4218/2013 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισής μου στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, καταβάλλοντας την μηνιαία εισφορά προαιρετικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρχική απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4075/2012 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.. γ) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού μου αιτήματος και αποδέχομαι να καταβάλλω τις τυχόν προκύπτουσες διαφορές μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επομένου της κοινοποιήσεως μήνα, άλλως, γνωρίζω ότι, θα απολέσω την κατοχύρωση της εξέτασης του συνταξιοδοτικού μου αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4075/2012 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.. δ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. 201 Ο/Η ΔΗΛ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : 4 36

21 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ : ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ : ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :.... Α.Φ.Μ. :... Α.Μ.Κ.Α. :.... Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. :... ΥΠΟΚ/ΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. : (Τόπου Κατοικίας) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ : ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΝΑΙ: Ημερομηνία / Χαρακτηρισμός: ΟΧΙ: ΠΡΟΣ : Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..... (Υποκ/μα τόπου κατοικίας) Τμήμα Εσόδων ΘΕΜΑ : Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων του εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τέως Παρακαλώ όπως ενεργήσετε αρμοδίως προκειμένου να υπαχθώ στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 14 του Ν.4075/2012 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας υπ αρ. Φ80000/οικ.10197/686/ Υ.Α., ώστε να συνεχιστεί η ασφάλισή μου στον εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τέως... Επιπλέον, δηλώνω πως επιθυμώ να υπαχθώ στις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013*και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας υπ αρ. Φ80000/οικ.36192/2283/ Υ.Α., περί εφάπαξ καταβολής των αναλογουσών στην ανωτέρω προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής μου εισφορών, μέχρι την 31/1/2014, προκειμένου να κατοχυρώσω την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος με τις ισχύουσες σήμερα προϋποθέσεις. (*ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ της παρ.14 του άρθρου 26 του Ν.4075/12)... Αιτ Συνημμένα : 37

22 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ0 Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :... ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ :... ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ :... Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Τ.Κ. ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ : Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 38

23 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Θεωρημένο αντίγραφο της λύσης της σύμβασης εργασίας ή της καθ οιονδήποτε τρόπο λύσης της εργασιακής σχέσης. 2. Θεωρημένο αντίγραφο παραστατικού του προγράμματος εθελούσιας εξόδου στην περίπτωση συμμετοχής. 3. Ασφαλιστικά βιβλιάρια - στοιχεία του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ή και άλλων φορέων και σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης ή βεβαίωση όπως συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/ Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων του εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. φορέα και κλάδου ασφάλισης, η οποία (βεβαίωση) χορηγείται από το Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τέως Ταμείου (π.χ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., Τ.Α.Π.Α.Ε.-Ε., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., Τ.Α.Π-Ο.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π., Τ.Α.Π.-Ι.Λ.Τ., Τ.Σ.Π.Π.- Α.Τ.Ε.) στο οποίο έχετε ασφαλιστεί. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της προαναφερόμενης βεβαίωσης λαμβάνεται υπόψη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο αιτών δηλώνει υπευθύνως το κατ εκτίμηση υπολειπόμενο κόστος της προαιρετικής ασφάλισης, μέχρι την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος με τις ισχύουσες προϋποθέσεις, για το οποίο έχετε ενημερωθεί από το τέως Ταμείο. Όταν πρόκειται για συμμετέχοντες σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου επί αδυναμίας προσκόμισης της προαναφερόμενης βεβαίωσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ) θα λαμβάνεται υπόψη βεβαίωση του εργοδότη, που πραγματοποιεί το πρόγραμμα εθελουσίας, από την οποία εάν προκύπτει ότι η περίοδος απασχόλησης ασφάλισης στο ειδικό συνταξιοδοτικό είναι πέραν της δωδεκαετίας (12ετίας) να θεωρηθεί ότι πληρείται η προϋπόθεση των τριών χιλιάδων (3000 Η.Α.) Ημερών Ασφάλισης στο τέως Ταμείο. Επιπλέον για συμμετέχοντες σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, τα οποία προβλέπουν την καταβολή των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης εξολοκλήρου και απευθείας από τον εργοδότη, με υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης των συμμετεχόντων στην Διοίκηση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., απαιτείται θεωρημένο αντίγραφο της σελίδας της προαναφερόμενης Αναλυτικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης απ όπου θα προκύπτει η συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα εθελουσίας. 4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό τελευταίου εργοδότη όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι τακτικές αποδοχές τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης. 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο/η δηλών/ούσα δηλώνει ότι : α) Δεν παρέχει εργασία για την οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλου Ταμείου Κύριας Ασφάλισης, που ασφαλίζει μισθωτούς και σε περίπτωση 39

24 που θα αναλάβει τέτοια εργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει αυτή αμέσως στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. β) Έλαβε γνώση ότι, εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές μέχρι 31/1/2014 δεν κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής μετατρέπεται σε απόφαση όπως (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/ Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων για καταβολή της μηνιαίας εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης. γ) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος και τυχόν διαφορές θα καταβληθούν από τον ίδιο, άλλως θα απολέσει την κατοχύρωση της εξέτασης του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. δ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. ε) Σε περίπτωση που κριθεί ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.2084/1992 (ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.4075/2012. Συνεπώς τυχόν καταβληθέν στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ποσό που αναλογεί στο εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επιστρέφεται κατόπιν αιτήσεώς του/της ασφαλισμένου/νης. Στην περίπτωση αυτή δύναται να υποβληθεί στον Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. φορέα ή κλάδο αίτημα χορηγήσεως σύνταξης αναπηρίας. 6. Θεωρημένο αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας. ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ0 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : 5 40

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Α.Φ.Μ. :.. Α.Μ.Κ.Α. :... ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..... (Υποκ/μα τόπου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. Αθήνα 24/4/2013. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/3

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. Αθήνα 24/4/2013. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΝΒΦ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το.. Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... ΕΠΩΝΥΜΟ :... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ :...

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΝΒΦ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το.. Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... ΕΠΩΝΥΜΟ :... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ :... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το.. Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ :...... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... Τ.Κ. :...... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να αναγνωρίσετε ως συντάξιμο στον κλάδο κύριας Σύνταξης τον εκτός Υπηρεσίας...

Παρακαλώ να αναγνωρίσετε ως συντάξιμο στον κλάδο κύριας Σύνταξης τον εκτός Υπηρεσίας... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... Τ ο... Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (Υποκ/μα στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η υπηρεσία επανόδου) Τμήμα Εσόδων ΟΑΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών Υπόδειγμα Νο 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... Τμήμα Εσόδων Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου απεργίας

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου απεργίας Υπόδειγμα Νο 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Τμήμα Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ : ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20/10/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/31. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 20/10/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/31. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα 210-3621304, 210-3804933 Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. (Διεύθυνση)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΑΘΗΝΑ, 10/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/54/ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Yπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Yπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ4691ΩΓ-3ΜΡ. Στοιχεία Υπευθύνου: .../.../20... Αριθμ. Πρωτ..

ΑΔΑ: Β43Φ4691ΩΓ-3ΜΡ. Στοιχεία Υπευθύνου: .../.../20... Αριθμ. Πρωτ.. .../..../20... Αριθμ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.4087/2012 (ΦΕΚ 196/ τα / 16-10-2012) Στοιχεία Επιχείρησης: ΠΡΟΣ Επωνυμία... Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.......

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ4691ΩΓ-1ΗΘ ΓΕΝΙΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ4691ΩΓ-1ΗΘ ΓΕΝΙΚΑ Αθήνα, 22 / 7 / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Α11/117 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΠΑΡΟΧΩΝ : ΑΣΦ/ΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στο Διακανονισμό της παρ. 1α του άρθρου 3 του Ν.4087/2012 (ΦΕΚ 196 Α / )

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στο Διακανονισμό της παρ. 1α του άρθρου 3 του Ν.4087/2012 (ΦΕΚ 196 Α / ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στο Διακανονισμό της παρ. 1α του άρθρου 3 του Ν.4087/2012 (ΦΕΚ 196 Α /16-10-2012) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ... ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση σε ένα φορέα των νεοσφαλισμένων από »

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση σε ένα φορέα των νεοσφαλισμένων από » ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση σε ένα φορέα των νεοσφαλισμένων από 1.1.1993» ΣΧΕΤ. Η εγκύκλιος 106/93. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2335/95, οι οποίες προστέθηκαν ως εδάφιο στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19/04/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/93/28856 Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ4691ΩΓ-5ΣΥ. Αθήνα 21/3/2014. Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ4691ΩΓ-5ΣΥ. Αθήνα 21/3/2014. Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα 21/3/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 102 41 Αθήνα Αριθ. τηλ. : 210 52 15 254 FAX : 210 52 23 228 E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 17/05/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝIKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.» Αθήνα 20/3/2012 Αριθµ. Πρωτ. Α32/1150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : : FAX: Ε mail:

Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : : FAX: Ε mail: Αθήνα 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτ. Ε40/258 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.3996/2011, ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ι. ΕΝΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΑΔΑ: 45Π54691ΩΓ-3Θ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όπως είναι γνωστό, από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3655/08

Όπως είναι γνωστό, από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3655/08 Αθήνα, 8/12/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α26/426/4 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 5/5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΘΗΝΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 5/5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012

ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012 ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/192/727296 Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκ.: 154/80, 8/91

ΣΧΕΤ. : Εγκ.: 154/80, 8/91 Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του από 1/8/51 έως 23/8/80 χρόνου υπηρεσίας των απασχοληθέντων στις διπλωµατικές αντιπροσωπείες ξένων κρατών ή τις διεθνείς επιτροπές ή τις ξένες αποστολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 5/9/2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. - 1221 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2001 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/2/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

Αθήνα 3/2/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. Αθήνα, 11/7/2016 Αριθµ. Πρωτ. T01/652/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. ΠΡΟΣ: 1. Υποκαταστήματα Ε.Φ.Κ.Α 2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. ΠΡΟΣ: 1. Υποκαταστήματα Ε.Φ.Κ.Α 2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY. i-. ~7-«7V-.w :25:29 Τ AGENCY EEST

INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY. i-. ~7-«7V-.w :25:29 Τ AGENCY EEST INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY DATE: i-. ~7-«7V-.w 2017.03.31 15:25:29 Τ AGENCY EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΧ4691ΩΓ-ΚΦΓ. Αθήνα 20/2/2012. Αριθμ. Πρωτ. T01/636/156 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 16

ΑΔΑ: ΒΟΖΧ4691ΩΓ-ΚΦΓ. Αθήνα 20/2/2012. Αριθμ. Πρωτ. T01/636/156 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΠΑΡΟΧΩΝ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ. Αθήνα, 14/1/2013. Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7. Η υπ αριθ. 27/2012 εγκύκλιός μας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 4

ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ. Αθήνα, 14/1/2013. Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7. Η υπ αριθ. 27/2012 εγκύκλιός μας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/1/2013 Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Πληροφορίες : Γ. Μητροφάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ.2 και 37 του ν.4387/2016 (Α 85) όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ4691ΩΓ-Υ1Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 / 9 / Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ99/ 588 Αριθ. 58. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α`

ΑΔΑ: Β4ΘΟ4691ΩΓ-Υ1Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 / 9 / Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ99/ 588 Αριθ. 58. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α` ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α..

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.. ΘΕΜΑ : Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. των δικηγόρων, νομικών ή δικαστικών συμβούλων, που παρέχουν ή παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ., σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : «Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011».

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : «Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 05/10/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/298/78740 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3050/02 που αφορούν θέματα Ασφάλισης και Εσόδων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3050/02 που αφορούν θέματα Ασφάλισης και Εσόδων. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3050/02 που αφορούν θέματα Ασφάλισης και Εσόδων. Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του Ν. 3050/02 (ΦΕΚ 214/Α/13.9.02) "Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6/7/2010. Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ01/674/14 ΑΡ: 49

Αθήνα 6/7/2010. Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ01/674/14 ΑΡ: 49 Αθήνα 6/7/2010 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ01/674/14 ΑΡ: 49 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την παροχή στοιχείων Διαδοχικής Ασφάλισης όταν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι συμμετέχων οργανισμός με χρόνο ασφάλισης ενταχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Στο ως άνω άρθρο και ειδικότερα στην περ. γ' της παρ. 1, εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης των πλασματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01.

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Δυνατότητα θεμελίωσης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και με τις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/ 3 /2013. Αριθμ. Πρωτ. ΤΟΟ/500/572/1 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞ.

Αθήνα 1/ 3 /2013. Αριθμ. Πρωτ. ΤΟΟ/500/572/1 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔ04691ΩΓ-37Λ Αθήνα 1/ 3 /2013 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6. Αθήνα 8/12/2011. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/37

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6. Αθήνα 8/12/2011. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 8/12/2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑTA : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΗ4691Ω3-ΙΛΡ. Εγκύκλιος: 11. ΚΟΙΝ: ΟΑΕΔ-Δ/νση Ασφάλισης Εθνικής Αντιστάσεως 8 Α. Καλαμάκι

ΑΔΑ: ΒΕΑΗ4691Ω3-ΙΛΡ. Εγκύκλιος: 11. ΚΟΙΝ: ΟΑΕΔ-Δ/νση Ασφάλισης Εθνικής Αντιστάσεως 8 Α. Καλαμάκι Αθήνα, 04/04/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/17/582992 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 18/07/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/85/1151870 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Τα υπ αριθμ: ΤΟΟ/500/572/1/ , ΤΟΟ/500/572/2/ , Ε40/535/ Γενικά Έγγραφά μας.

ΣΧΕΤ.: Τα υπ αριθμ: ΤΟΟ/500/572/1/ , ΤΟΟ/500/572/2/ , Ε40/535/ Γενικά Έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Αθήνα 7/12/2015 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης Αθήνα, 25/2/2014 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/1/306380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2015 ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2015 ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2015 ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 7517/2015 ΗΜΕΡ. 8-6-2015 ΠΡΟΣ Δικαιούχους παιδικών κατασκηνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE).

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 15, του αρ. 20, του Ν. 2639/98

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ ΘΕΜΑ: α) Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων ηλικίας από 29 έως 55 ετών β) Τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΠΗ-54 ΣΧΕΔΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΡΠΗ-54 ΣΧΕΔΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 30 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Π Ρ Ο Σ ΕΠΩΝΥΜΟ:.. Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α Α:4ΑΓ94691Ω3-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 31/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/109/31069 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών 31/Α30/472/9/16.9.2016 - Α. Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων από 1/7/2016. Β. Διαχείριση εκκρεμών αιτημάτων επιλογής φορέα ασφάλισης ασθένειας σε είδος για χρονική περίοδο από 1/1/2012 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ. ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων τον Ν. 2556/97 που αφορούν τους νεοασφαλισμένους από »

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων τον Ν. 2556/97 που αφορούν τους νεοασφαλισμένους από » ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων τον Ν. 2556/97 που αφορούν τους νεοασφαλισμένους από 1.1.1993» Σχετικές εγκύκλιες: 106/93, 44/96. Με την παρούσα κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 2556/97

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FAX: 210 5285599

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FAX: 210 5285599 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 23/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/120/37106 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ άρθρ ).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ άρθρ ). -- 1063 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-9-1998 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθμ.Πρωτ.: Α22/405 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 84 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 19/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 46 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. το µε αρ.πρωτ. 471/ έγγραφο του ΕΤΕΑΜ.

Σχ. το µε αρ.πρωτ. 471/ έγγραφο του ΕΤΕΑΜ. Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 16.5.08 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αρ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ01/ 681/1 Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 Πληροφορίες : Α. Πρίτσα ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/3/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4

Αθήνα, 20/3/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TMHMA : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθμιση».

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθμιση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς, 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθμιση». ΣΧΕΤ.:1. Ν. 4152/2013 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ.

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας του ΙΚΑ» και τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: 1.Περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης του τ.τέαεδξε πριν την επέκταση της ασφάλισής του σε συγκεκριμένη περιοχή.

Σχετικά: 1.Περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης του τ.τέαεδξε πριν την επέκταση της ασφάλισής του σε συγκεκριμένη περιοχή. ΘΕΜΑ:«Διευκρινίσεις στα θέματα αναγνωρίσεων χρόνων ασφάλισης στο τ.τεαεδξε, προ επέκτασης και πλασματικών, καθώς και στην αντίστοιχη έναρξη συνταξιοδότησης» Σχετικά: οι εγκύκλιοι 71/85, 93/77, 94/96 &

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/08/2016. Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25

Αθήνα, 01/08/2016. Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25 Αθήνα, 01/08/2016 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 102 41 - Αθήνα Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015)

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Άρθρο 28 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς.

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς. - 751 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 22 Απριλίου 2002 Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60 ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η υπ αριθμ. 21/2011 εγκύκλιος της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η υπ αριθμ. 21/2011 εγκύκλιος της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνα 5 / 8 / 2013 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19.09.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. πρ.: Φ.1500/οικ.1681/119 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 5 σελ. σελ. σελ. 1. Γενικά 2. Διαφοροποιήσεις στο πεδίο εφαρμογής 3. Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα