O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Οδηγία δυνάµει του άρθρου 48 Η Κεντρική Τράπεζα, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 48 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµου του 2002, εκδίδει την παρούσα Οδηγία, η οποία αφορά την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων στη ηµοκρατία. ΜΕΡΟΣ I ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ερµηνεία. 1. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια «αδειούχος» σηµαίνει νοµικό πρόσωπο που κατέχει άδεια παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων «αιτητής» σηµαίνει νοµικό πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για άδεια παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων 1

2 «ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ηµοκρατία «ειδική συµµετοχή» σηµαίνει την άµεση ή έµµεση ιδιοκτησία τουλάχιστον του 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας επιχείρησης ή την ικανότητα προσώπου να ορίζει την εκλογή της πλειοψηφίας των συµβούλων της επιχείρησης «εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος» σηµαίνει πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από αδειούχο, µε βάση τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας, να λειτουργεί επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων εκ µέρους του αδειούχου «Κεντρική Τράπεζα» σηµαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου «νοµικό πρόσωπο» περιλαµβάνει εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων είτε αυτή συστάθηκε εντός ή εκτός της ηµοκρατίας «oδηγία για τα ιασυνοριακά Εµβάσµατα» σηµαίνει την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας εκάστοτε σε ισχύ που εκδόθηκε για την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας αρ. 97/5/EC σε σχέση µε εµβάσµατα µεταξύ κατοίκων Κύπρου και χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης «πιστωτικό ίδρυµα» σηµαίνει επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασµό «υπηρεσία διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων» σηµαίνει τη λειτουργία επιχείρησης αποδοχής χρηµάτων, ή 2

3 οτιδήποτε αντιπροσωπεύει νοµισµατική αξία, αποκλειστικά για την ταχεία µεταφορά τους από και προς τη ηµοκρατία µε οποιοδήποτε µέσο. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Αδεια λειτουργίας. 2.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί άδεια σε νοµικά πρόσωπα για την ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων από και προς τη ηµοκρατία, νοουµένου ότι - (α) διαθέτουν ή, βάσει του επιχειρησιακού τους σχεδίου προκύπτει ότι θα είναι σε θέση να διαθέτουν, κατά την έναρξη της λειτουργίας τους, και αναλαµβάνουν να διατηρούν καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται σύµφωνα µε την παρούσα Οδηγία (β) διαθέτουν τουλάχιστο δύο έµπειρα και αξιόπιστα πρόσωπα που να διευθύνουν την επιχείρηση και τα οποία διαθέτουν αξιοπιστία, πείρα, επαγγελµατική ικανότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα και ήθος. Η Κεντρική Τράπεζα κρίνει, επίσης, την καταλληλότητα των ατόµων που κατέχουν ειδική συµµετοχή στην επιχείρηση (γ) διαθέτουν ή, βάσει του επιχειρησιακού τους σχεδίου προκύπτει ότι θα είναι σε θέση να διαθέτουν την απαιτούµενη οργάνωση, τα οικονοµικά και τα τεχνικά µέσα καθώς και το κατάλληλο προσωπικό, αποτελεσµατικούς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου και κατάλληλο σύστηµα λογιστικής καταχώρισης των διενεργούµενων συναλλαγών (δ) εφαρµόζουν κατάλληλες διαδικασίες για την πρόληψη της 3

4 συγκάλυψης εσόδων από εγκληµατικές ενέργειες. (2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διευκρινίζει και να εξειδικεύει τα κριτήρια του εδαφίου (1), να ρυθµίζει θέµατα διαδικασίας χορήγησης και έναρξης ισχύος της άδειας λειτουργίας και να θέτει κανόνες εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, που θα υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους: Νοείται, ότι οι ήδη λειτουργούσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων από και προς τη ηµοκρατία, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση άδειας µε βάση τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας εντός τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία που τίθεται σε ισχύ η παρούσα Οδηγία. Τόπος λειτουργίας και παροχή υπηρεσιών µέσω αντιπροσώπων. 3. Επιχείρηση στην οποία χορηγείται άδεια για λειτουργία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων δύναται να διεξάγει τις υπηρεσίες αυτές σε µια ή περισσότερες τοποθεσίες, οι οποίες άµεσα ή έµµεσα ανήκουν στον αδειούχο, ή µέσω εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων ή αµφότερα. Καθαρά κεφάλαια. 4.-(1) Κάθε αδειούχος θα πρέπει να έχει κατά την έναρξη και καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του καθαρά κεφάλαια ύψους τουλάχιστον ΛΚ Το εν λόγω κεφάλαιο καλύπτει την ίδρυση µέχρι πέντε υπηρεσιακών µονάδων ή/και εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων. Για κάθε επιπλέον µονάδα ή/και εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο απαιτείται αύξηση του κεφαλαίου κατά ΛΚ

5 (2) Σε περίπτωση κατά την οποία αδειούχος δε συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα είτε ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του αδειούχου ή τάσσει στον αδειούχο προθεσµία έως δύο µηνών για την αύξηση των κεφαλαίων του, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας προχωρεί σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του αιτητή. MΕΡΟΣ ΙΙΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Υποβολή αίτησης. 5.- (1) Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων από και προς τη ηµοκρατία υποβάλλονται γραπτώς και στον τύπο που ήθελε εκάστοτε ορίσει η Κεντρική Τράπεζα. Περιεχόµενο της αίτησης. (2) Κάθε αίτηση περιέχει (α) το όνοµα του αιτητή και τη διεύθυνση του εγγεγραµµένου γραφείου της επιχείρησης (β) ιστορικό των δραστηριοτήτων που διεξάγει ο αιτητής και περιγραφή των δραστηριοτήτων που αιτείται (γ) αντίγραφο του συµβολαίου το οποίο θα διέπει τις σχέσεις του αιτητή και του νοµικού προσώπου που εξουσιοδοτεί τον αιτητή να ενεργεί για λογαριασµό του (δ) πίνακα των προτιθέµενων εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων του αιτητή (ε) αντίγραφο του συµβολαίου το οποίο θα διέπει τις σχέσεις του αιτητή µε τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους του 5

6 (στ) τη διεύθυνση της κάθε τοποθεσίας στη ηµοκρατία, απ όπου ο αιτητής ή οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποί του, αν υπάρχουν, σκοπεύουν να διεξάγουν επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων (ζ) εγγυητική επιστολή ύψους ΛΚ , από πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στη ηµοκρατία, για κάλυψη µέχρι πέντε υπηρεσιακών µονάδων ή/και εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων. Για κάθε πρόσθετη µονάδα ή/και εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο απαιτείται αύξηση της εγγυητικής επιστολής κατά ΛΚ Η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι σε µορφή που να ικανοποιεί την Κεντρική Τράπεζα και να έχει εκδοθεί προς όφελος πελατών του αδειούχου που δυνατόν να διεκδικήσουν αποζηµίωση, ως εξασφάλιση της πιστής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αδειούχου που απορρέουν από είσπραξη, χειρισµό, µεταφορά και πληρωµή χρηµάτων σχετικά µε τις υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων (η) σχέδιο κανόνων εσωτερικού ελέγχου 61(I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (θ) σχέδιο κανονισµού σύµφωνα µε παραδεχτές και εφικτές διαδικασίες για την πρόληψη της συγκάλυψης εσόδων από εγκληµατικές πράξεις µε βάση τις πρόνοιες των περί Συγκάλυψης, Ερευνας και ήµευσης Εσόδων από Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις Νόµων του 1996 έως 2000 (ι) περιγραφή µηχανογραφικού συστήµατος και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (κ) τα ονόµατα των προσώπων που κατέχουν ειδική συµµετοχή και, στην περίπτωση εταιρείας, τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα 6

7 Παράρτηµα. (λ) αντίγραφο ποινικού µητρώου, πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως των διοικούντων την επιχείρηση, των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων και των προσώπων που κατέχουν ειδική συµµετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης καθώς και απαντήσεις των προσώπων αυτών επί του ερωτηµατολογίου που παρατίθεται στο Παράρτηµα της παρούσας Οδηγίας (µ) το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της εταιρείας (ν) περιγραφή της εταιρικής δοµής του νοµικού προσώπου (ξ) αντίγραφο των τριών πιο πρόσφατων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων του αιτητή και, στην περίπτωση που υπάρχει µητρική εταιρεία, αντίγραφο των τριών πιο πρόσφατων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρείας και του συγκροτήµατος. Υποβολή πρόσθετων στοιχείων. (3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εξειδικεύει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον αιτητή δυνάµει του εδαφίου (4) και να απαιτεί και την υποβολή πρόσθετων στοιχείων. Εξέταση της αίτησης. (4) Η Κεντρική Τράπεζα οφείλει όπως, εντός τριών µηνών από την υποβολή αίτησης δεόντως συµπληρωµένης για χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων, να λάβει απόφαση για χορήγηση άδειας ή απόρριψη της αίτησης. Κριτήρια απόρριψης της αίτησης. (5) Τυχόν απόρριψη της αίτησης για χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων πρέπει να είναι επαρκώς δικαιολογηµένη και να βασίζεται σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω κριτήρια - 7

8 (α) ο αιτητής δεν ικανοποιεί τα τεθέντα από την Κεντρική Τράπεζα κριτήρια (β) ο αιτητής ή τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συµµετοχή έχουν καταδικασθεί για ποινικό αδίκηµα, κύριο µέρος του οποίου είναι ο δόλος (γ) ο αιτητής ή τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συµµετοχή έχουν εµπλακεί σε δόλιες, αθέµιτες ή παράνοµες πρακτικές. ΜΕΡΟΣ IV ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α ΕΙΟΥΧΩΝ ιαρκείς υποχρεώσεις αδειούχων. 6. Κάθε αδειούχος οφείλει να πληροί, καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, όλους εν γένει τους όρους και τις προϋποθέσεις, από τις οποίες εξαρτάται, µε βάση την παρούσα Οδηγία, η χορήγηση άδειας λειτουργίας. Ανακοίνωση µεταβολών στοιχείων. 7.-(1) Οποιαδήποτε σκοπούµενη µεταβολή ως προς τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα προς χορήγηση άδειας λειτουργίας, ανακοινώνεται στην Κεντρική Τράπεζα τουλάχιστο δέκα ηµέρες πριν επέλθει η µεταβολή. (2) Εφόσον η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι οι επικείµενες µεταβολές δυνατόν να θίξουν την αξιοπιστία της διοίκησης ή την οργάνωση και εν γένει την καλή λειτουργία του αδειούχου, µε αιτιολογηµένη απόφασή της απαγορεύει την εκτέλεση των µεταβολών αυτών ή την εξαρτά από όρους. Κατάλογος µετόχων µε ειδική συµµετοχή. 8. Κάθε αδειούχος υποχρεούται να παρέχει στην Κεντρική Tράπεζα στο τέλος κάθε οικονοµικού του έτους ή οποτεδήποτε του ζητηθεί, ονοµαστικό κατάλογο των µετόχων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 10%. 8

9 Μεταβίβαση µετοχών. 9. Μεταβίβαση µετοχών, η οποία θα δώσει στον αποκτώντα τις µετοχές ειδική συµµετοχή στην επιχείρηση απαιτεί την εκ των προτέρων έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας. Αλλαγές στη διοίκηση της επιχείρησης. 10. Ολες οι αλλαγές/διαφοροποιήσεις στη διοίκηση της επιχείρησης καθώς και στη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης γνωστοποιούνται στην Κεντρική Τράπεζα. 61(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Κάθε αδειούχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποτελεσµατική παρεµπόδιση του ξεπλύµατος παράνοµου χρήµατος όπως προνοείται στους περί Συγκάλυψης, Ερευνας και ήµευσης Εσόδων από Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις Νόµους του 1996 έως 2000 και οποιουσδήποτε άλλους νόµους που τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτούς. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνουν τη συνεχή επιµόρφωση των υπαλλήλων της επιχείρησης ούτως ώστε να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν πράξεις οι οποίες δυνατόν να σχετίζονται µε ξέπλυµα παράνοµου χρήµατος καθώς και οδηγίες για το πώς θα πρέπει να ενεργήσουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Πρόσθετα κάθε αδειούχος θα πρέπει να εγκαταστήσει αποτελεσµατικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας για την παρεµπόδιση πράξεων που σχετίζονται µε το ξέπλυµα παράνοµου χρήµατος. Γνωστοποίηση αλλαγών στις υπηρεσιακές µονάδες. 12. Κάθε αδειούχος γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα το άνοιγµα νέας ή το κλείσιµο υφιστάµενης µονάδας. Παραστατικά πράξεων. 13. Τα επίσηµα παραστατικά των πράξεων τηρούνται από κάθε αδειούχο και είναι στη διάθεση της Κεντρικής Τράπεζας για έλεγχο. 9

10 απάνες ελέγχου. 14. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να καθορίζει ότι οι δαπάνες ελέγχου των αδειούχων βαρύνουν τους αδειούχους. ιασυνοριακά Εµβάσµατα. 15. Κάθε αδειούχος οφείλει να εφαρµόζει, τηρουµένων των αναλογιών, τις πρόνοιες της Οδηγίας για τα ιασυνοριακά Εµβάσµατα εκάστοτε σε ισχύ: Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «Ιδρυµα» που αναφέρεται στην πιο πάνω Οδηγία διευρύνεται ώστε να περιλαµβάνει και επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων. ΜΕΡΟΣ V ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ανάκληση άδειας λειτουργίας. 16.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας αδειούχου, αν (α) ο αδειούχος δεν έχει ασκήσει τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία παραχώρησης της άδειας (β) ο αδειούχος αιτηθεί γραπτώς την ανάκληση της άδειάς του (γ) ο αδειούχος έχει παύσει να παρέχει υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων και έχει παρέλθει περίοδος πέραν των τριών µηνών από την ηµεροµηνία της παύσης (δ) διαπιστωθεί ότι ο αδειούχος εξασφάλισε τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του βάσει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή µε οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, ή αν ο αδειούχος δε συµµορφώνεται ή παραβιάζει συστηµατικά τους όρους της άδειας λειτουργίας του 10

11 (ε) ο αδειούχος δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας (στ) ο αδειούχος έχει (i) στην περίπτωση συνεταιρισµού, διαλυθεί λόγω θανάτου ή πτωχεύσεως οποιουδήποτε συνεταίρου, ή διαφορετικά µε βάση τον περί Oµορρύθµων και Ετερορρύθµων Εταιρειών & Εµπορικών Επωνυµιών Νόµο (ii) στην περίπτωση εταιρείας, αρχίσει η διαδικασία εκκαθάρισης ή διάλυσης 138(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2000 (ζ) ο αδειούχος ή τα στελέχη διοίκησης του αδειούχου ή τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συµµετοχή έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα βάσει οποιασδήποτε από τις διατάξεις του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµου του 2002, ή µε βάση αδίκηµα των περί Συγκάλυψης, Ερευνας και ήµευσης Εσόδων από Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις Νόµων ή για αδίκηµα που εµπεριέχει δόλο. ((2) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του αδειούχου, ο αδειούχος παύει πάραυτα να παρέχει υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων. ΜΕΡΟΣ VI ΕΛΕΓΧΟΣ Α ΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ελεγχος αδειούχων. 17.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διενεργεί έλεγχο του αδειούχου, αφού προηγουµένως του δώσει εύλογη προειδοποίηση, στα κεντρικά γραφεία ή σε οποιαδήποτε τοποθεσία που ο αδειούχος ή οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποί του παρέχουν υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων. 11

12 (2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διενεργεί έλεγχο του αδειούχου ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση, αν η Κεντρική Τράπεζα έχει εύλογες υποψίες να πιστεύει ότι ο αδειούχος ή οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποί του παραβιάζουν τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής. Υποβολή στοιχείων. 18.-(1) Κάθε αδειούχος οφείλει να υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα ετήσια έκθεση για κάθε οικονοµικό έτος, ελεγµένη από ανεξάρτητους και εγκεκριµένους ελεγκτές και εξαµηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι µήνες κάθε οικονοµικού έτους. (2) Οι αναφερόµενες στο εδάφιο (1) εκθέσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα εντός - (α) έξι µηνών για την ετήσια έκθεση και (β) τριών µηνών για την εξαµηνιαία έκθεση, από το τέλος της περιόδου στην οποία αναφέρονται. (3) Ο τύπος των εκθέσεων ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα και, ειδικά σε ό,τι αφορά την ετήσια έκθεση, αυτή περιέχει αναλυτικό ισολογισµό, λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης και κατάσταση ταµειακής ροής, που ετοιµάζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων και της έκθεσης των ελεγκτών. (4) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε αδειούχο να υποβάλλει κατά περιόδους ή οποτεδήποτε του ζητηθεί οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και εντός χρονικής προθεσµίας που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει. 12

13 ΜΕΡΟΣ VII ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Εξουσιοδότηση αντιπροσώπων. 19. Αδειούχοι που επιθυµούν να λειτουργούν επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων µέσω εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων θα πρέπει να εξουσιοδοτούν κάθε αντιπρόσωπό τους να ενεργεί µε βάση γραπτό συµβόλαιο, το οποίο θα πρέπει να καθορίζει ότι (α) ο αδειούχος διορίζει το πρόσωπο ως αντιπρόσωπο του αδειούχου µε άδεια να διεξάγει εργασίες παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων εκ µέρους του αδειούχου (β) οι εξουσιοδοτηµένοι από τον αδειούχο αντιπρόσωποι δε δύνανται να εξουσιοδοτούν υποαντιπροσώπους (γ) οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι του αδειούχου υπόκεινται σε έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα. ΜΕΡΟΣ VIII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Κεφ του Οι πρόνοιες του περί Ελέγχου Συναλλάγµατος Νόµου, εξακολουθούν, µέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν, να ισχύουν. Εναρξη ισχύος. 21. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεµβρίου,

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ( Αρθρο 5 (2) (λ) ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ.. ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ Α ΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (το παρόν ερωτηµατολόγιο πρέπει να συµπληρωθεί από τους ιοικούντες την επιχείρηση και από πρόσωπα που κατέχουν ειδική συµµετοχή). ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ονοµα: Ιδιότητα: 2. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: 3. Εθνικότητα: 4. ιεύθυνση Κατοικίας: 5. Επαγγελµατικά και/ή Ακαδηµαϊκά προσόντα: 6. Σύντοµη περιγραφή καθηκόντων: 7. Ονόµατα άλλων νοµικών προσώπων στη διεύθυνση των οποίων συµµετέχει ως Σύµβουλος/ ιευθυντής: 14

15 8. Προηγούµενες εργοδοτήσεις: 9. Ονόµατα και διευθύνσεις προσώπων που θα µπορούσαν να παράσχουν συστάσεις: 15

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 102(Ι)/2013 102(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής Ν 2076/1992/Α-130 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2076/1992 (ΦΕΚ Α 130) Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4346, 11/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4346, 11/7/2012 Αρ. 4346, 11.7.2012 106(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµος του 2007 (144(I)/2007)

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµος του 2007 (144(I)/2007) Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµος του 2007 (144(I)/2007) Προοίµιο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - «Οδηγία 2002/92/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4259, 19.11.2010 Ν. 106(Ι)/2010 Ο περί των Συµβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόµος του 2010 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

ΚΟΙΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΚΟΙΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

~~ίtλoς. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης

~~ίtλoς. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης 17 του 2013 εκδίδεται με 52 του στην Αριθμός 17(1) του 2013 ο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως ~~ίtλoς. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2004

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2004 ΜΕΡΟΣ Ι - ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Εφαρµογή. 4. Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες και τις Εγκυκλίους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Νοµικά Πρόσωπα Αναφορά Εντύπου : ΣΠΕΠΠΧ-02/2010 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΣ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 3. Νοµικό Συµβούλιο. Σύνθεση και αρµοδιότητες. 4. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστικές Αποφάσεις του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 1.2 ΕΡΜΗΝΕΙΑ 2 ΑΓΟΡΕΣ Χ.Α.Κ. 2.1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα