Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες"

Transcript

1 Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του σε Πιστωτή υπογράφοντας Εντολή που δίδει στον Πιστωτή το δικαίωμα να εισπράττει ποσά που οφείλονται από τον Πελάτη, από την Τράπεζα. Υπογράφοντας την Εντολή, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί επίσης την Τράπεζα να χρεώσει τον Λογαριασμό που αναφέρεται στην Εντολή με το αντίστοιχο ποσό. Η σχέση μεταξύ Πελάτη και Τράπεζας σχετικά με τη Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA διέπεται από τους παρόντες Όρους καθώς και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών Πελάτη- Τράπεζας που έχει αποδεχτεί ο Πελάτης σχετικά με τη λειτουργία και παροχή του λογαριασμού που τηρεί ο Πελάτης με την Τράπεζα ως αυτοί δύναται να τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των δύο, θα υπερισχύουν οι Όροι στο βαθμό που αναφέρεται στους παρόντες Όρους. 1. Ορισμοί Στους παρόντες όρους οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν την ακόλουθη σημασία: Άμεση Χρέωση SEPA σημαίνει το εργαλείο πληρωμής που διέπεται από τον Βασικό Κανονισμό Λειτουργίας Άμεσων Χρεώσεων SEPA για τη διενέργεια πληρωμών μέσω άμεσων χρεώσεων σε Ευρώ εντός του SEPA από τραπεζικούς λογαριασμούς σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς. Άμεση Χρέωση σημαίνει την εντολή για άμεση χρέωση η οποία δίδεται από τον Πιστωτή για Είσπραξη ποσών μέσω της Άμεσης Χρέωσης SEPA. Βασικός Κανονισμός Λειτουργίας Άμεσων Χρεώσεων SEPA ή Κανονισμός σημαίνει τον κανονισμό SEPA Core Direct Debit Rulebook που εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών και περιέχει όρους και πρότυπα για το Βασικό Σχέδιο Άμεσων Χρεώσεων SEPA, ως αυτός δύναται να τροποποιείται από καιρού εις καιρόν. Διατραπεζική Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει ημέρα στην οποία οι τράπεζες γενικά είναι ανοικτές για διατραπεζικές εργασίες. Το Ημερολόγιο TARGET χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση των Διατραπεζικών Εργάσιμων Ημερών. Είσπραξη σημαίνει το μέρος μιας συναλλαγής Άμεσης Χρέωσης SEPA που αρχίζει με την εκκίνηση της συναλλαγής από τον Πιστωτή και μέχρι το τέλος της με την κανονική χρέωση του Λογαριασμού του Χρεώστη ή τη συμπλήρωση της με επιστροφή, απόρριψη ή επιστροφή Χρημάτων. Εντολή σημαίνει την έκφραση της συναίνεσης και εξουσιοδότησης που παρέχεται από τον Πελάτη στον Πιστωτή για να έχει ο Πιστωτής τη δυνατότητα να κινήσει Είσπραξη για τη χρέωση του Λογαριασμού και η Τράπεζα τη δυνατότητα να συμμορφωθεί προς τις οδηγίες αυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό. Εξόφληση σημαίνει την ενέργεια που εκπληρώνει υποχρεώσεις σε σχέση με τη μεταφορά ποσών μεταξύ της Τράπεζας και της Τράπεζας του Πιστωτή. Ημερομηνία Πληρωμής σημαίνει την ημερομηνία στην οποία είναι πληρωτέα η πληρωμή του Πελάτη στον Πιστωτή ως αυτή κοινοποιείται στην Τράπεζα μέσω της Διαδικασίας Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA. Ημερολογιακή Ημέρα σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα του έτους. Λογαριασμός σημαίνει τον λογαριασμό του Πελάτη με την Τράπεζα που καθορίζεται από τον Πελάτη στην Εντολή. Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει ημέρα (εκτός από Σάββατο ή Κυριακή) κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για γενική εργασία στην Κύπρο Όροι σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ως αυτοί δύναται να τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν. Πελάτης ή Χρεώστης σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκτός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος) που είναι πελάτης της Τράπεζας και τηρεί ένα ή περισσότερους Λογαριασμούς με την Τράπεζα. Πιστωτής σημαίνει τους πιστωτές, είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε στην αλλοδαπή, στους οποίους ο Πελάτης έχει χρηματικές οφειλές τις οποίες επιθυμεί να εξοφλήσει μέσω Άμεσης Χρέωσης SEPA και προς τους οποίους δίδει Εντολή. SEPA σημαίνει τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ - Single European Payment Area που είναι ο χώρος όπου πολίτες, εταιρείες και άλλοι οικονομικοί παράγοντες μπορούν να πραγματοποιούν και να εισπράττουν πληρωμές σε Ευρώ, είτε εντός των εθνικών τους συνόρων είτε διασυνοριακά, με τους ίδιους βασικούς όρους δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής περιοχής στην οποία βρίσκονται. Για το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του SEPA που ισχύει από καιρόν εις καιρόν δέστε την επίσημη ιστοσελίδα του European Payments Council Σχέδιο Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ή Σχέδιο σημαίνει το σύστημα πληρωμών για τη διενέργεια Άμεσων Χρεώσεων SEPA εντός του SEPA σύμφωνα με τους κανόνες και πρότυπα που περιέχονται στον Κανονισμό. Τράπεζα σημαίνει την EUROBANK CYPRUS LTD από Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 41, 1065 Λευκωσία, τους εκδοχείς και διαδόχους της. Τράπεζα Πιστωτή σημαίνει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα όπου τηρείται ο λογαριασμός του Πιστωτή και το οποίο έχει συνομολογήσει συμφωνία με τον Πιστωτή σε σχέση με τους όρους και προϋποθέσεις προϊόντος που βασίζεται στη Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA. 2. Σχέδιο Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA 2.1 Η Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA διευκολύνει τον Πελάτη, να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του σε Πιστωτή υπογράφοντας Εντολή που δίδει στον Πιστωτή το δικαίωμα να εισπράττει ποσά που οφείλονται από τον S 3.1 G /6

2 Πελάτη, από την Τράπεζα. Υπογράφοντας την Εντολή, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί επίσης την Τράπεζα να χρεώσει τον Λογαριασμό που αναφέρεται στην Εντολή με το αντίστοιχο ποσό. 2.2 Πληρωμές βάσει του Σχεδίου μπορεί να γίνονται μόνο σε Ευρώ. 3. Σκοπός 3.1 Οι Όροι ισχύουν μόνο για Άμεσες Χρεώσεις SEPA. Οποιεσδήποτε πληρωμές βάσει του Σχεδίου υπόκεινται στον Βασικό Κανονισμό Λειτουργίας Άμεσων Χρεώσεων SEPA. 3.2 Οι Όροι ισχύουν τόσο για εφ άπαξ (one-off) όσο και για επαναλαμβανόμενες (recurring) Άμεσες Χρεώσεις SEPA. Επαναλαμβανόμενες Άμεσες Χρεώσεις SEPA είναι αυτές που εκτελούνται τακτικά βάσει της ίδιας Εντολής και εισπράττονται από τον ίδιο Πιστωτή. Εφάπαξ Άμεσες Χρεώσεις SEPA είναι αυτές όπου η εξουσιοδότηση που περιέχεται στην Εντολή δίδεται μια φορά από τον Χρεώστη για την εκτέλεση μόνο μίας Άμεσης Χρέωσης SEPA, εξουσιοδότηση η οποία δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε μεταγενέστερη συναλλαγή. Στην περίπτωση εφάπαξ Άμεσης Χρέωσης SEPA, η Εντολή ισχύει αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συναλλαγή που αφορά η άμεση χρέωση. 3.3 Οι Άμεσες Χρεώσεις SEPA που εκτελούνται σύμφωνα με τους Όρους, είναι ξεχωριστές από την υποκείμενη συμφωνία μεταξύ του Κατόχου Λογαριασμού και του Πιστωτή, εκ της οποίας πηγάζουν. Η εν λόγω συμφωνία δεν αφορά ή δεσμεύει την Τράπεζα. 3.4 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι υποχρεούται να επιλύσει οποιαδήποτε αμφισβητούμενη αίτηση για Είσπραξη απευθείας με τον Πληρωτή τον οποίο η εν λόγω αίτηση για Είσπραξη αφορά. Ο Πελάτης περαιτέρω συμφωνεί ότι οι υποχρεώσεις της Τράπεζας και της Τράπεζας του Πιστωτή δυνάμει της Διαδικασίας Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις ή υπερασπίσεις δυνάμει των συμβατικών ή άλλων διευθετήσεων εν ισχύ μεταξύ του Πελάτη και του Πιστωτή. 4. Εντολή 4.1 Ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που καθορίζονται ως απαιτούμενες για την Εντολή παρέχονται ορθά και πλήρως. 4.2 Ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει και υπογράψει την Εντολή προτού τη στείλει στον Πιστωτή. Ο Πιστωτής αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Τράπεζα δεν θα λάβει αντίγραφο της Εντολής και δεν είναι υπόχρεη να ελέγξει το περιεχόμενο αυτής. 4.3 Ο Πελάτης δύναται να ακυρώσει ή τροποποιήσει Εντολή επικοινωνώντας απευθείας με τον Πιστωτή και χωρίς οποιαδήποτε ανάμειξη από την Τράπεζα. Οποιεσδήποτε συναλλαγές πληρωμών γίνονται μετά την ανάκληση μίας Εντολής θα θεωρούνται μη εξουσιοδοτημένες. 4.4 Κατόπιν αίτησης του Πελάτη, η Τράπεζα θα ζητήσει αντίγραφο της Εντολής και όλων των άλλων σχετικών πληροφοριών που αφορούν Άμεση Χρέωση SEPA από την Τράπεζα του Πιστωτή και θα παράσχει στον Πελάτη όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα διατεθούν στην Τράπεζα από την Τράπεζα του Πιστωτή. 4.5 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα συμμορφώνεται με τους όρους της Εντολής που συμφωνεί με τον Πιστωτή. 4.6 Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί αίτημα για Είσπραξη από τον Πιστωτή δυνάμει Εντολής για περίοδο 36 μηνών (από την ημερομηνία παρουσίασης της τελευταίας Είσπραξης ακόμη και αν αυτή έχει τύχει απόρριψης, επιστροφής ή επιστροφής χρημάτων), ο Πιστωτής οφείλει να τερματίσει την Εντολή και δεν δικαιούται να εκκινήσει Εισπράξεις βάσει της τερματισθείσας Εντολής. Αν προκύπτει ανάγκη για άμεση χρέωση, πρέπει να τεθεί σε ισχύ νέα Εντολή. Η Τράπεζα δεν είναι υπόχρεη να ελέγχει τη σωστή εφαρμογή του πιο πάνω κανόνα αλλά δύναται να απορρίψει οποιεσδήποτε Εισπράξεις απαιτηθούν δυνάμει Εντολής η οποία κατά την κρίση της Τράπεζας θεωρείται ακυρωθείσα. 5. Προ-κοινοποίηση Ο Πιστωτής οφείλει να δώσει στον Πελάτη προ-κοινοποίηση τουλάχιστον 14 Ημερολογιακών Ημερών πριν τη Ημερομηνία Πληρωμής οποιασδήποτε αιτούμενης Είσπραξης. Ο Πιστωτής υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Πελάτη για το ποσό και την Ημερομηνία Πληρωμής. Για επαναλαμβανόμενες Άμεσες Χρεώσεις SEPA (ως καθορίζονται στο άρθρο 3.2 πιο πάνω), η προ-κοινοποίηση δύναται να περιλαμβάνει επίσης το πρόγραμμα πληρωμών. 6. Είσπραξη 6.1 Η Τράπεζα πρέπει να λάβει την αίτηση Είσπραξης όχι αργότερα των 5 Διατραπεζικών Εργάσιμων Ημερών πριν την Ημερομηνία Πληρωμής σε περίπτωση νέας Εντολής και όχι αργότερα των 2 Διατραπεζικών Εργάσιμων Ημερών σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης Άμεσης Χρέωσης SEPA. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα προαναφερόμενα χρονικά περιθώρια, η Τράπεζα θα απορρίψει την εντολή Είσπραξης. 6.2 Ο Πιστωτής ή η Τράπεζα του Πιστωτή δύνανται να συμφωνήσουν για την αλλαγή της Ημερομηνίας Πληρωμής σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση στην Είσπραξη και η Ημερομηνία Πληρωμής δεν επιτρέπει τη χρέωση του Λογαριασμού του Πελάτη ως προνοεί το άρθρο 6.1 πιο πάνω. Η Τράπεζα πρέπει να ειδοποιηθεί από την Τράπεζα του Πιστωτή για τη νέα Ημερομηνία Πληρωμής μέσω της Είσπραξης. Η Τράπεζα θα προχωρήσει με χρέωση του S 3.1 G /6

3 Λογαριασμού, νοουμένου ότι τηρούνται τα χρονικά πλαίσια του άρθρου 6.1 πιο πάνω. Ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί επαρκή ποσά στον Λογαριασμό για την Είσπραξη. 6.3 Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να ελέγξει το δικαίωμα του Πιστωτή στην Άμεση Χρέωση SEPA ή τις πληροφορίες που περιέχονται στην εντολή για Είσπραξη. Ειδικότερα, η Τράπεζα δεν υποχρεούται να ελέγξει ότι υπάρχει έγκυρη Εντολή για τον Πελάτη. Περαιτέρω, ο Λογαριασμός θα χρεωθεί με την πληρωμή βάσει αποκλειστικά του IBAN (International Bank Account Number) που αναφέρεται στην Είσπραξη, χωρίς σύγκριση του ονοματεπώνυμου και τη διεύθυνση του Πελάτη. Νοείται ότι η Τράπεζα δικαιούται να διενεργήσει τέτοιο έλεγχο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και σε περίπτωση ασυμφωνίας δικαιούται να μην διεκπεραιώσει την Είσπραξη και να την επιστρέψει στην Τράπεζα του Πιστωτή. 6.4 Ο Λογαριασμός θα χρεωθεί την Ημερομηνία Πληρωμής με το ποσό που καθορίζεται από τον Πιστωτή στην αίτηση για Είσπραξη που μεταβιβάζεται από την Τράπεζα του Πιστωτή και λαμβάνεται από την Τράπεζα. Αν η Ημερομηνία Πληρωμής δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, ο Λογαριασμός θα χρεωθεί την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα νοουμένου ότι τέτοια ημέρα είναι επίσης Διατραπεζική Εργάσιμη Ημέρα. Εάν η Ημερομηνία Πληρωμής δεν είναι Διατραπεζική Εργάσιμη Ημέρα, ο Λογαριασμός θα χρεωθεί την επόμενη Διατραπεζική Εργάσιμη Ημέρα νοουμένου ότι αυτή είναι Εργάσιμη Ημέρα. 6.5 Εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει καθυστέρηση στη διαβίβαση της αίτησης για Είσπραξη και η Τράπεζα δεν μπορεί να την παραλάβει σύμφωνα με τα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στo άρθρο 6.1, η Ημερομηνία Πληρωμής θα αντικατασταθεί με την εγγύτερη νέα Ημερομηνία Πληρωμής από τον Πιστωτή ή την Τράπεζα του Πιστωτή ως συμφωνείται μεταξύ τους. 6.6 Η Τράπεζα καταστεί διαθέσιμες στον Πελάτη, τις πληροφορίες για χρεώσεις του Λογαριασμού κάτω από την Άμεση Χρέωση SEPA ως προνοείται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών Πελάτη- Τράπεζας. 7. Απαγόρευση και Αρνήσεις (Prohibition and Refusals) 7.1 Απαγόρευση (Prohibition) Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την εκτέλεση Άμεσης Χρέωσης SEPA από τον Λογαριασμό ή από οποιοδήποτε λογαριασμό που τηρεί στην Τράπεζα, ή να περιορίσει την Είσπραξη Άμεσης Χρέωσης SEPA σε συγκεκριμένο ποσό ή περιοδικότητα ή και τα δύο, ή να εμποδίσει οποιεσδήποτε Άμεσες Χρεώσεις SEPA που προέρχονται από ένα ή περισσότερους προσδιοριζόμενους Πιστωτές ή να εγκρίνει μόνο Άμεσες Χρεώσεις SEPA που προέρχονται από ένα ή περισσότερους προσδιοριζόμενους Πιστωτές, δίδοντας σχετική γραπτή ειδοποίηση στην Τράπεζα χωρίς να υποχρεούται να παρέχει οποιουσδήποτε λόγους. Με τη λήψη τέτοιας γραπτής ειδοποίησης, η Τράπεζα θα απαγορεύσει την εκτέλεση οποιασδήποτε Άμεσης Χρέωσης SEPA στον Λογαριασμό από οποιοδήποτε λογαριασμό που τηρεί στην Τράπεζα που αντίκειται στις οδηγίες του Πελάτη, ακόμη και στην περίπτωση που μεταγενέστερα υποβληθεί αίτηση για Είσπραξη. Οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση πρέπει να δοθεί στην Τράπεζα τουλάχιστον δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την Ημερομηνία Πληρωμής. 7.2 Αρνήσεις (Refusals) Ο Πελάτης δύναται να ζητήσει από την Τράπεζα να αρνηθεί να πληρώσει οποιαδήποτε μελλοντική αίτηση για Είσπραξη που βασίζεται στις πληροφορίες που λήφθηκαν από τον Πελάτη μέσω της προ-κοινοποίησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χωρίς να παρέχει οποιουσδήποτε λόγους για τέτοια άρνηση Όταν ο Πελάτης επιθυμεί να υποβάλει στην Τράπεζα τέτοια αίτηση για άρνηση, πρέπει να δοθεί στην Τράπεζα τουλάχιστον δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την Ημερομηνία Πληρωμής Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεχτεί τέτοια αίτηση, η Τράπεζα θα ενημερώσει την Τράπεζα του Πιστωτή ότι η Είσπραξη έχει απορριφθεί (rejected) ως ορίζεται στο άρθρο 8 κατωτέρω. Όταν γίνεται χειρισμός από την Τράπεζα μετά την Εξόφληση, η άρνηση του Πελάτη θα τυγχάνει χειρισμού ως αίτηση για Επιστροφή Χρημάτων ως περιγράφεται στο άρθρο 9 κατωτέρω. 8. Απορρίψεις και Επιστροφές (Rejects & Returns) 8.1 Η Τράπεζα εξουσιοδοτείται και δικαιούται πριν την Εξόφληση, να απορρίψει Είσπραξη και εξουσιοδοτείται και δικαιούται μετά την Εξόφληση, να επιστρέψει Είσπραξη στην Τράπεζα του Πιστωτή χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση ή επικοινωνία με τον Πελάτη, για: Τεχνικούς λόγους (π.χ. άκυρη δομή αρχείου, λανθασμένος αριθμός ελέγχου ΙΒΑΝ, λανθασμένος κωδικός BIC) και/ή Λόγους που αφορούν τον Λογαριασμό (π.χ. ο Λογαριασμός που αναφέρεται στην εντολή για Είσπραξη έκλεισε, ο Πελάτης απεβίωσε, ο Πελάτης δεν επιτρέπει τη διενέργεια Άμεσης Χρέωσης SEPA, ανεπαρκή υπόλοιπα) και/ή Εθνικές νομικές πρόνοιες ή νομικές πρόνοιες της αλλοδαπής, οι οποίες υπερβαίνουν τους Όρους, ως προβλέπεται στο άρθρο 52 του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου Ν. 128(Ι)/2009 ως αυτό δύναται να τροποποιείται ή αντικαθίσταται από καιρού εις καιρόν και/ή Ασυνήθη ή απρόβλεπτα γεγονότα ως προβλέπεται στο άρθρο 52 του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου Ν. 128(Ι)/2009 ως αυτό δύναται να τροποποιείται ή αντικαθίσταται από καιρού εις καιρόν και/ή S 3.1 G /6

4 Άρνηση του Πελάτη ως αναφέρεται στο άρθρο 7 ανωτέρω. 8.2 Όταν η Τράπεζα απορρίπτει ή επιστρέφει Είσπραξη, η Τράπεζα εξουσιοδοτείται από τον Πελάτη να δηλώσει τον λόγο της επιστροφής ή άρνησης σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σχετική Είσπραξη, περιλαμβανομένου του Πιστωτή. 9. Επιστροφές Χρημάτων (Refunds) 9.1 Επιστροφές Χρημάτων για Άμεσες Χρεώσεις SEPA - χωρίς την παροχή οποιουδήποτε λόγου (No Questions Asked) Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει επιστροφή χρημάτων σε σχέση με οποιαδήποτε Άμεση Χρέωση SEPA εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την ημερομηνία στην οποία ο Λογαριασμός του χρεώθηκε με το ποσό της Άμεσης Χρέωσης SEPA, χωρίς να υποχρεούται να παρέχει οποιουσδήποτε λόγους για τέτοιο αίτημα και η Τράπεζα θα είναι υπόχρεη να επιστρέψει το εν λόγω ποσό στον Πελάτη Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων που γίνεται στον Πελάτη βάσει του άρθρου ανωτέρω, δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη να αναζητήσει διευθέτηση της διαφωνίας με τον Πιστωτή, ούτε η επιστροφή χρημάτων επηρεάζει το αποτέλεσμα της διευθέτησης της διαφωνίας. 9.2 Επιστροφές χρημάτων για μη-εξουσιοδοτημένες (unauthorised) Άμεσες Χρεώσεις SEPA Εάν έχει παρέλθει η περίοδος των οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία στην οποία ο Λογαριασμός του Πελάτη χρεώθηκε με το ποσό της Άμεσης Χρέωσης SEPA, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή χρημάτων σε σχέση με οποιαδήποτε Άμεση Χρέωση SEPA που έγινε χωρίς την εξουσιοδότηση του μέχρι αλλά όχι αργότερα από δέκα τρεις (13) μήνες από την ημερομηνία στην οποία ο Λογαριασμός του Πελάτη χρεώθηκε με το ποσό της Άμεσης Χρέωσης SEPA Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή χρημάτων σε σχέση με Άμεση Χρέωση SEPA που έγινε χωρίς την εξουσιοδότηση του για οποιοδήποτε από τους πιο κάτω λόγους: (α) δεν υπάρχει σχετική Εντολή (β) η Εντολή έχει λήξει/ακυρωθεί. Σε τέτοια περίπτωση ο Πελάτης πρέπει να αιτηθεί την επιστροφή χρημάτων της Άμεσης Χρέωσης SEPA από την Τράπεζα παρέχοντας οποιαδήποτε υποστηρικτικά αποδεικτικά στοιχεία, εάν αυτά είναι διαθέσιμα. Όταν η Τράπεζα λάβει τέτοια αίτηση δύναται να ζητήσει αντίγραφο της Εντολής από την Τράπεζα του Πιστωτή Η απόφαση για την επιστροφή χρημάτων ανήκει αποκλειστικά στην Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε έγγραφα (ειδικά το αντίγραφο της Εντολής) και τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν τόσο από τον Πιστωτή όσο και από τον Πελάτη. Η απόφαση της Τράπεζας είναι τελεσίδικη για τους συμμετέχοντες στο Σχέδιο ως ορίζεται στον Κανονισμό Η Τράπεζα θα ενημερώσει τον Πελάτη για την απόφαση της με κατάλληλο τρόπο και όχι αργότερα των 30 Ημερολογιακών Ημερών από την ημέρα λήψης από την Τράπεζα της αίτησης του Πελάτη για επιστροφή χρημάτων σε σχέση με Άμεση Χρέωση SEPA Αν η Τράπεζα αποφασίσει ότι μια συναλλαγή υπό αμφισβήτηση έγινε χωρίς την εξουσιοδότηση του Πελάτη, η Τράπεζα θα επιστρέψει το ποσό της συγκεκριμένης συναλλαγής στον Πελάτη. Αν η αίτηση για επιστροφή χρημάτων απορριφθεί, η Τράπεζα θα ενημερώσει τον Πελάτη χωρίς καθυστέρηση για την απόφαση της και θα τον προμηθεύσει με τα σχετικά υποστηρικτικά αποδεικτικά στοιχεία που έλαβε από τον Πιστωτή. 9.3 Αποδοχή αίτησης για επιστροφή χρημάτων Αν η Τράπεζα δεχτεί την αίτηση του Πελάτη για την επιστροφή χρημάτων, ο Λογαριασμός θα πιστωθεί από την Τράπεζα με το ποσό της αμφισβητούμενης Είσπραξης με ημερομηνία αξίας την ημέρα στην οποία ο Λογαριασμός χρεώθηκε με το αμφισβητούμενο ποσό. 9.4 Χρονικές Προϋποθέσεις Ο Πελάτης υποχρεούται να απαιτήσει επιστροφή χρημάτων για Άμεσες Χρεώσεις SEPA εντός του σχετικού χρονικού πλαισίου που αναφέρεται στα άρθρα 9.1 και 9.2 νοουμένου ότι η αίτηση από τον Πελάτη αποστέλλεται στην Τράπεζα γραπτώς το αργότερο μέχρι τις 13:00 (ώρα Κύπρου). Οποιαδήποτε αίτηση για επιστροφή χρημάτων εκτός των χρονικών πλαισίων που προαναφέρονται θα απορρίπτεται από την Τράπεζα. 10. Κλειστός Λογαριασμός 10.1 Η Τράπεζα υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις απορρίψεις, επιστροφές και επιστροφές χρημάτων ως ορίζεται στα άρθρα 8 και 9 ανωτέρω ακόμη και σε περίπτωση που ο Λογαριασμός του Πελάτη έχει κλείσει Η Τράπεζα θα εκτελεί επιστροφές χρημάτων που αιτείται ο Πελάτης μετά το κλείσιμο οποιουδήποτε Λογαριασμού με την Τράπεζα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9 ανωτέρω. S 3.1 G /6

5 11. Υποχρεώσεις του Πελάτη στον Πιστωτή Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η άρνηση ή η απόρριψη ή η αίτηση για επιστροφή χρημάτων Άμεσης Χρέωσης SEPA δεν τον απαλλάσσει από οποιεσδήποτε συμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις έναντι του Πιστωτή και περαιτέρω δηλώνει και βεβαιώνει ότι θέματα σε σχέση με διαμάχες μεταξύ του Πελάτη και του Πιστωτή πρέπει να επιλυθούν μεταξύ του Πελάτη και του Πιστωτή. 12. Αναστροφές/Αντιλογισμός (Reversals) Αν Πιστωτής ή η Τράπεζα του Πιστωτή απαιτήσει την αναστροφή/αντιλογισμό Άμεσης Χρέωσης SEPA, η Τράπεζα υποχρεούται να συμμορφωθεί με και να εκτελέσει την αίτηση χωρίς την προηγούμενη συμφωνία του Πελάτη και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση να ελέγξει κατά πόσο ο Λογαριασμός χρεώθηκε με το ποσό της σχετικής Είσπραξης ή η Είσπραξη απορρίφθηκε, επιστράφηκε ή επεστράφησαν ποσά σε σχέση με αυτή. Τέτοια αίτηση πρέπει να δίνεται στην Τράπεζα του Πιστωτή μέσα σε διάστημα πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία Εξόφλησης. Όταν η Τράπεζα λαμβάνει αίτηση για αναστροφή/αντιλογισμό, ο Λογαριασμός του Πελάτη πιστώνεται με το ποσό της σχετικής Είσπραξης ως προνοείται στον όρο 13.1 κατωτέρω. 13. Πίστωση Λογαριασμού Πελάτη 13.1 Οποιαδήποτε ποσά που πιστώνονται στον Λογαριασμό του Πελάτη θα ισούνται με το ποσό της αρχικής Άμεσης Χρέωσης SEPA σε Ευρώ ασχέτως του κατά πόσον ο Λογαριασμός τηρείται σε Ευρώ ή σε άλλο νόμισμα, με ημερομηνία αξίας την ημέρα στην οποία ο Λογαριασμός χρεώθηκε με το αμφισβητούμενο ποσό Αν ο Λογαριασμός τηρείται σε νόμισμα άλλο από Ευρώ, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να θεωρήσει τη λήψη οποιασδήποτε αίτησης για Είσπραξη κάτω από τη Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA, ως αίτηση για μετατροπή νομίσματος από το νόμισμα του Λογαριασμού σε Ευρώ ούτως ώστε να εκτελεστεί η Άμεση Χρέωση SEPA σε Ευρώ. Σε τέτοια περίπτωση, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πελάτη, η μετατροπή από το νόμισμα του Λογαριασμού σε Ευρώ θα γίνει στη συναλλαγματική τιμή αγοράς της Τράπεζας σε σχέση με το νόμισμα του Λογαριασμού που ισχύει την Ημερομηνία Πληρωμής. 14. Συναλλαγματικοί κίνδυνοι Καθότι Εισπράξεις κάτω από τη Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA γίνονται μόνο σε Ευρώ, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο εάν το ποσό που οφείλει στον Πιστωτή είναι σε νόμισμα άλλο από Ευρώ ή το ποσό θα χρεωθεί σε Λογαριασμό που δεν τηρείται σε Ευρώ. 15. Μετακίνηση Λογαριασμών και αλλαγή στοιχείων του Κατόχου Λογαριασμού Είναι υποχρέωση του Πελάτη να ενημερώνει τον Πιστωτή σε περίπτωση που ο Πελάτης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει άλλο λογαριασμό του στην Τράπεζα ή σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την εκτέλεση Άμεσης Χρέωσης SEPA. 16. Έξοδα Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώσει τον Λογαριασμό με τα έξοδα και χρεώσεις που ισχύουν για την εκτέλεση Άμεσης Χρέωσης SEPA, σύμφωνα με τις «Προμήθειες και Χρεώσεις» της Τράπεζας (διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και με τα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών Πελάτη-Τράπεζας. 17. Διαθεσιμότητα ποσών και Ακύρωση Άμεσης Χρέωσης SEPA 17.1 Αποτελεί υποχρέωση του Πελάτη να διασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα υπόλοιπα στον Λογαριασμό τόσο κατά την Ημερομηνία Πληρωμής καθώς και την ημέρα που προηγείται της Ημερομηνίας Πληρωμής ούτως ώστε η Τράπεζα να δύναται να εκτελέσει την αίτηση για Είσπραξη Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Τράπεζα δύναται να αρνηθεί να εκτελέσει αίτηση για Είσπραξη όπου δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα υπόλοιπα στον Λογαριασμό ως αναφέρεται πιο πάνω Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Τράπεζα δεν υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε Άμεση Χρέωση SEPA σε μελλοντική ημερομηνία όπου δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα υπόλοιπα στον Λογαριασμό ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 18. Ερμηνεία 18.1 Οι επικεφαλίδες σε αυτούς τους όρους υπάρχουν για εύκολη αναφορά μόνο και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία των Όρων. S 3.1 G /6

6 18.2 Λέξεις που υποδηλούν τον πληθυντικό θα περιλαμβάνουν τον ενικό και αντιθέτως και λέξεις που υποδηλώνουν το αρσενικό γένος θα περιλαμβάνουν το θηλυκό γένος και αντιθέτως. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα πρόσωπα, ο ορισμός Πελάτης θα περιλαμβάνει τέτοια δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όπου είναι αναγκαίο θα ερμηνεύεται στον πληθυντικό και όλες οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του Πελάτη βάσει των παρόντων Όρων θα είναι αλληλέγγυες και κεχωρισμένες (joint and several), και η Τράπεζα δύναται να ασκεί όλα τα δικαιώματα της έναντι όλων των προσώπων χωρίς να απαλλάσσει ή να αποδεσμεύει οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο ή να επηρεάζει τα δικαιώματα ή θεραπείες της Τράπεζας εναντίον οιουδήποτε τέτοιου προσώπου. 19. Τροποποίηση και Τερματισμός των παρόντων Όρων Η Τράπεζα μπορεί να τροποποιεί ή να αναθεωρεί αυτούς τους Όρους και τέτοιες αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις είναι δεσμευτικές για τον Πελάτη μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα γνωστοποίησης τους στον Πελάτη, εκτός αν ο Πελάτης γνωστοποιεί τη μη αποδοχή του πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης των τροποποιήσεων. O Πελάτης και η Τράπεζα διατηρούν το δικαίωμα να τερματίσουν την υπηρεσία Άμεσων Χρεώσεων SEPA, ως προνοείται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών Πελάτη - Τράπεζας. S 3.1 G /6

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Η παρούσα σύµβαση καταρτίζεται σήµερα στις στη µεταξύ: 1. Prochoice Χρηµατιστηριακής Λτδ, (αριθµός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αμφισβήτησης Συναλλαγών με Κάρτα και Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασία Αμφισβήτησης Συναλλαγών με Κάρτα και Συχνές Ερωτήσεις Διαδικασία Αμφισβήτησης Συναλλαγών με Κάρτα και Συχνές Ερωτήσεις 1. Τι είναι η αμφισβήτηση συναλλαγών με κάρτα 2. Διαδικασία αμφισβήτησης με κάρτα 3. Κατανόηση των κανονισμών των Οργανισμών των Καρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

FATCA Συχνές Ερωτήσεις

FATCA Συχνές Ερωτήσεις FATCA Συχνές Ερωτήσεις Contents FATCA Συχνές Ερωτήσεις... 1 Γενικά...2 1. Τι είναι το FATCA;... 2 2. Ποιος είναι ο σκοπός της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου Η.Π.Α.;... 3 3. Πότε θα εφαρμοστεί το FATCA?...

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 176(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 31. του 2013 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποβολή αίτησης 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις με αστερίσκο (υποχρεωτικό) 2. Το έντυπο να συμπληρωθεί από τον αιτητή 3. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών www.hba.gr Προοίμιο Σκοπός του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κοινών Αρχών, είναι να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Κοινών Αρχών για τη μεταφορά εγχώριων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για την Χρήση της Υπηρεσίας Safe@Web

Όροι και Προϋποθέσεις για την Χρήση της Υπηρεσίας Safe@Web Όροι και Προϋποθέσεις για την Χρήση της Υπηρεσίας Safe@Web ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΚΑΙ/Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οι Όροι Χρήσης Καρτών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συμφωνία, που έγινε σήμερα την... μέρα του μηνός.. 201.. στην., ΜΕΤΑΞΥ: A) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ιανουάριος 2010 Η συµφωνία σας µε την ALPHA BANK CYPRUS LTD αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (οι «Γενικοί Όροι») και τους Επιπρόσθετους Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 ( ΦΕΚ Β' 276/10-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd 11/03/2015 Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd Στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank - Cyprus Limited με την Alpha Bank Cyprus Ltd έχει ετοιμαστεί μια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1189/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Οδηγία δυνάµει του άρθρου 48 Η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Οδηγός προγραμμάτων Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Contents Ο οδηγός προγραμμάτων σας 3 Ατομικά προγράμματα 3 Περίοδος υπαναχώρησης 3

Διαβάστε περισσότερα