ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Τρίπολης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 και το Π.Δ. 89/2011» Στην Τρίπολη, σήμερα την 27 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. στο γραφείο Συνεδριάσεων του νέου του Δημαρχείου Τρίπολης, Λαγοπάτη και Αταλάντης, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου Τρίπολης & Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν (ΦΕΚ 87 Α / ), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 8 μελών της Επιτροπής παραβρέθηκαν παρόντα οκτώ (8 ) και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος ΑΠΟΝΤΕΣ Κανείς ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 2. Σαββάκης Σάββας 3. Ταλούμης Κωνσταντίνος 4. Καρλής Γεώργιος 5. Εικοσιδέκα Μαρία 6. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 7. Μπισιούλης Ζαφείριος 8. Παπαδημητρίου Γεώργιος Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκε και παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Λυμπεράκης Στυλιανός και η υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης κ. Χιώτη Ελένη για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Τρίπολης, εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Τρίπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 και το Π.Δ. 89/2011» λέγει: Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Τρίπολης. Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Τρίπολής όπως αυτό εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής σε συνεργασία με το σύνολο των Διευθύνσεων του Δήμου. 1

2 Καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να εγκρίνει την εισήγηση του ανωτέρω Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης. Ύστερα από την ανωτέρω εισήγηση και τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών η εκτελεστική επιτροπή Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Εγκρίνει την εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου για το έτος 2013 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 3/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήμαρχος Τρίπολης ΤΑ ΜΕΛΗ Οι Αντιδήμαρχοι 1. Σαββάκης Σάββας 2. Ταλούμης Κωνσταντίνος 3. Καρλής Γεώργιος 4. Εικοσιδέκα Μαρία 5. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 6. Μπισιούλης Ζαφείριος 7. Παπαδημητρίου Γεώργιος Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήμαρχος Τρίπολης 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Σύμφωνα με την παρ 6. του Άρθρου 8 της Υ.Α 18183/07, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να σημειώνεται η διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση με το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης. Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του επιχειρησιακού προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισμούς. Δεδομένου ότι «δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό» (Αρ. 206 του Κ.Δ.Κ.) είναι φυσικό, το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης να τροποποιείται συχνότερα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Σχεδίων για τους ΟΤΑ συνοψίζεται ως εξής: Με τα άρθρα του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών και Ετήσιων Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. (Συγκεκριμένα το άρθρο 206 αναφέρει ότι: Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης )Με την Υπουργική απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών και ετήσιων προγραμμάτων των ΟΤΑ. Με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α / ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 63, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα το αρ 4 του Προεδρικού Διατάγματος 89/2011, το οποίο αποτελεί Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221 Α ) Προεδρικού Διατάγματος Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α βαθμού. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, συντάσσεται πριν τον ετήσιο προϋπολογισμό και ενσωματώνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του ιδίου έτους. Τα διετή προγράμματα δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006) υποκαθιστούν τα αντίστοιχα ετήσια προγράμματα δράσης τους. Μια σημαντική διάκριση του προϋπολογισμού δαπανών των ΟΤΑ, είναι η διάκριση μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών. Η προηγούμενη διάκριση του προϋπολογισμού οδηγεί στην ανάγκη διάκρισης του ετήσιου προγράμματος δράσης σε α) πρόγραμμα δραστηριοτήτων και σε β) πρόγραμμα επενδύσεων. Το τεχνικό πρόγραμμα έργων, του Άρθρου 208 του Κ.Δ.Κ. αποτελεί μέρος του προγράμματος επενδύσεων. Ενώ η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) ενός Δήμου, η διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου (Άρθρο 8 της Υ.Α 18183/07). Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ενός Δήμου διαρθρώνεται στα ακόλουθα τρία μέρη : Α. Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης Β. Παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης ανά Διεύθυνση Γ. Παραρτήματα - Πίνακες Στην παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης ανά Διεύθυνση για το έτος 2013, αναφέρονται οι κυριότερες λειτουργίες της Διεύθυνσης, δηλ. οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα 3

4 Τμήματα της Διεύθυνσης (οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση) και προσδιορίζεται το ποσοτικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά το επόμενο έτος. Αναφέρονται επίσης οι «Ενέργειες», όπου εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης, οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και οι οποίες δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρας και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους. Στο σημείο αυτό αναφέρονται το συνολικό ύψος των άμεσων λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης και ο σχετικός κωδικός αριθμός του προϋπολογισμού. Για το έτος 2013 οι λειτουργικές δαπάνες δεν θα παρουσιαστούν στο παρόν κείμενο, ανά Διεύθυνση και αυτό γιατί στον προϋπολογισμό δεν καταγράφονται ανά Διεύθυνση, αλλά συνολικά. Επομένως θα παρουσιαστούν σε ενιαίο πίνακα στο τέλος, συνολικά για όλο το Δήμο. Σε ενιαίο πίνακα στο τέλος θα παρουσιαστούν και οι επενδυτικές δράσεις, θα υπάρξει όμως στήλη με την Διεύθυνση που αυτές ανήκουν, ώστε να υπάρξει η αναγκαία συσχέτιση. Επίσης για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον: Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος όπου εντάσσεται η δράση. Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το επόμενο έτος. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης. Η χωροθέτηση της δράσης.κ.α. Τέλος διατυπώνεται συνοπτικά η λογική και το σκεπτικό του ετήσιου προγραμματισμού δράσης της κάθε Διεύθυνσης σε μια συνοπτική τεκμηρίωση. ΜΕΡΟΣ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Α.1. Οι συνθήκες ανάπτυξης και οι τρέχουσες εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήμου μας Ο νέος καλλικρατικός Δήμος Τρίπολης καλείται όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας να αναπτύξει τη δράση του και τη λειτουργία του, κάτω από το βάρος των διαρθρωτικών προβλημάτων που η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. α) Η Διεθνής Οικονομική Κρίση: Από τα μέσα του 2008 η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε από τα μέσα του 2007 στην αγορά των ενυπόθηκων δανείων των Η.Π.Α., δημιούργησε τεράστια προβλήματα στον χρηματοπιστωτικό τομέα των μεγάλων οικονομιών παγκοσμίως και είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη κλίματος αβεβαιότητας στις αγορές. Εξέλιξη αυτών ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης σε επενδυτές και καταναλωτές, η πτώση τιμών στα βασικά προϊόντα, η κατάρρευση της αγοράς κατοικίας και η μεγάλη επιδείνωση των δεικτών ανεργίας. Τα μέτρα που ανέλαβαν οι κυβερνήσεις διεθνώς, για την αντιμετώπιση της κρίσης, επικεντρώθηκαν στην ενδυνάμωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με ενίσχυση της ρευστότητάς του, στην χορήγηση πιστώσεων στην οικονομία, στη μείωση του βασικού επιτοκίου των τραπεζικών συναλλαγών από τις κεντρικές τράπεζες και στην αύξηση των δημοσίων δαπανών για την ενίσχυση των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την κρίση. β) Η Ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας: Η παγκόσμια οικονομική κρίση έπληξε την ελληνική οικονομία με διαφορά ενός εξαμήνου σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και επέτεινε τα ήδη υφιστάμενα από χρόνια προβλήματα της οικονομίας της χώρας μας. Από τις αρχές του 2009 η οικονομία έχει περιέλθει σε μια μεγάλη ύφεση με μείωση του τουρισμού, των εξαγωγών, των εσόδων από την ναυτιλία, των επενδύσεων και της κατανάλωσης. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι παρακάτω δείκτες. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση των ανωτέρω μέσα από στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σημαντικοί Οικονομικοί Δείκτες Εξέλιξη ΑΕΠ (σταθερές τιμές 2005) -0,2% -3,2% -3,5% -6,9% Πληθωρισμός: Μέσος Ετήσιος 4.2% 1.2% 4.7% 3,3% Πληθωρισμός: Μεταβολή: Δεκέμβριος - Δεκέμβριος 2.0% 2.6% 5.2% 2,4% ΑΔΑ: Β45ΑΩΗΡ-ΖΔΥ 4

5 Παραγωγικότητα εργασίας (EU-27=100)** n.a. Ποσοστό ανεργίας 7.6% 9.5% ,7 Δημόσιες επενδύσεις (% ΑΕΠ)** 3.7% 3.1% 2.8% n.a Εξαγωγές (αγαθά- τρέχουσες τιμές) Εισαγωγές (αγαθά- τρέχουσες τιμές) 60, *δισεκατομμύρια ** Πηγή: Eurostat Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2012 Ενδεικτικά αναφέρουμε από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής στατιστικής Αρχής τα ακόλουθα : Με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε σταθερές τιμές 2005, κατά το 3ο τρίμηνο του 2012 παρουσίασε μείωση κατά 7,2% σε σχέση με το 3 ο τρίμηνο του Το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2012 ανήλθε σε 25,1%, έναντι 17,8% τον Ιούλιο του 2011 και 24,8% τον Ιούνιο του Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Ιούλιο του 2012 εκτιμάται ότι ανήλθε σε άτομα. Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 254,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.141,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 48,1 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,8% στην επιφάνεια και κατά 28,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του Ο Γενικός δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 7,3%, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το Η κρίση που πλήττει τη χώρας μας δεν έχει κάνει δυνατή την χρηματοδότηση των δήμων. Η μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) κατά 20 % και η μεγάλη μείωση της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) και η μη καταβολή αυτής ως σήμερα για το έτος 2012, δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα. Α.2. Η διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής αυτοδιοίκησης και η διάρθρωση του Δήμου μας Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να λειτουργήσει και να δράσει με σκοπό την διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών μέσα στην δύνη των εθνικών και παγκόσμιων συγκυριών αυτών. Με την ψήφιση του Ν /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας. Ο νόμος αυτός επέφερε την κατάργηση των αιρετών Νομαρχιών, τη θεσμοθέτηση της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και την ενοποίηση των δήμων της χώρας από σε 325. Ο νέος Δήμος της Τρίπολης προήλθε από την συνένωση 8 δήμων και καλύπτει στρ εδάφους και κατοικείται από κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του Η μεταφορά πλήθους νέων αρμοδιοτήτων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στους νέους δήμους δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία τους. Η υπο-στελέχωση σε πολλές ειδικότητες δημιουργεί ακόμα δυσκολίες στην πλήρη εξυπηρέτηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Από την 1/1/2013 και νέες αρμοδιότητες πρόκειται να προστεθούν στην άσκηση της διοικητικής λειτουργίας των δήμων αυξάνοντας το φόρτο εργασίας. Η Διοίκηση του Δήμου, παρά τα όσα προβλήματα και συγκυρίες, έχει πραγματοποιήσει ήδη πολύ σοβαρά βήματα που αφορούν στη διοικητική του οργάνωση και στον αναπτυξιακό προγραμματισμό του: - Ψηφίστηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ τ. Β, Αρ. Φύλλου 2025/ ) προσαρμόζοντας τον διοικητικό μηχανισμό στις νέα ανάγκες 5

6 - Κατένειμε τις θέσεις εργασίας και το προσωπικό του Δήμου σ αυτές (απόφαση Δημάρχου 55/2012) για την καλύτερη λειτουργία του δήμου - Πραγματοποιήθηκαν όλες οι συγχωνεύσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου - Συστάθηκε και λειτουργεί η νέα δημοτική επιχείρηση και οι νέες Σχολικές Επιτροπές. - Τέλος, καταρτίστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της περιόδου για την εκπλήρωση του προσδοκώμενου οράματος για την ανάπτυξη του δήμου μας. Διάθρωση υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης Συμφώνα με το ΟΕΥ του Δήμου Τρίπολης αρ Απ 5934/ (ΦΕΚ2025/ ) η διάθρωση του δήμου έχει ως εξής: ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Γενικός Γραμματέας 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 4. Νομική Υπηρεσία 5. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 6. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 7. Ιατρός Εργασίας - Τεχνικός Ασφαλείας 8. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας α) Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού β) Τμήμα Αστυνόμευσης ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής α) Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης β) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης α) Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων γ) Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης α) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας β) Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακύκλωσης γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων δ) Τμήμα Ειδικών Συνεργείων και Συντήρησης Πρασίνου ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας γ) Τμήμα Παιδείας και Δια βίου μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Β45ΑΩΗΡ-ΖΔΥ 6

7 2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών β) Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας γ) Τμήμα Ταμείου 3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών γ) Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών δ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών ε) Τμήμα Συνεργείων 4. Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών α) Εξυπηρέτησης πολιτών β) Εσωτερικής Ανταπόκρισης Επίσης στη Διεύθυνση ΚΕΠ υπάγονται και τα τμήματα ΚΕΠ που λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το επόμενο έτος Μέσα στα παραπάνω πλαίσια κινείται και ο δήμος μας λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους εξωγενείς παράγοντες, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω και οι οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία του. Το πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Τρίπολης για το έτος 2013, αντανακλά όλες αυτές τις συνθήκες μέσα στις οποίες η νέα αυτοδιοικητική δομή ασκεί τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες της, λαμβάνοντας υπόψη: Α) τις επιταγές του νόμου, Β) τις αρχές και τις πολιτικές δεσμεύσεις προς τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Τρίπολης στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης με αναφορά στο εθνικό πλαίσιο και στην αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020». Γ) τους σημαντικούς περιορισμούς που προκύπτουν από την πρωτοφανή οικονομική συγκυρία : μειωμένες βασικές χρηματοδοτήσεις, μη απόδοση προβλεπόμενων εσόδων από το κράτος, επενδυτική άπνοια, συρρίκνωση των εσόδων που αφορούν στα δημοτικά τέλη. Η Δημοτική Αρχή στα πλαίσια της αποστολής της, «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Τρίπολης», προσδιορίζει τα σημεία ανάπτυξης που αφορούν: Την εισαγωγή και Καθιέρωση των Αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Σχεδιασμό των Πολιτικών του Δήμου Την ενίσχυση Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης Την αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος της Περιοχής Αναβάθμιση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου Όραμα του Δήμου είναι «Ένας σύγχρονος και λειτουργικός Δήμος, με ανταγωνιστική οικονομία, περιβάλλον και ποιότητα ζωής για τους πολίτες, ικανός να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις». Η Δημοτική αρχή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τους στρατηγικούς στόχους που τέθηκαν κατά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο θέτει τις παρακάτω βασικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες για το έτος 2012, οι οποίες αποτυπώνονται συνοπτικά παρακάτω: 7

8 Α) Την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής και την βελτίωση της ελκυστικότητας της εικόνας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων Β) Τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας των κατοίκων Γ) Τη βελτίωση της οικονομικής ευημερίας των κατοίκων Δ) Την ανάπτυξη του Δήμου ως πόλο τουριστικής και πολιτιστικής έλξης Ε) Τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης στο τοπικό επίπεδο για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της ελκυστικότητας της εικόνας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών, συνεπάγεται την ενεργοποίηση του δήμου κυρίως μέσω της κατασκευής τεχνικών έργων, της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τεχνικών υποδομών και της θέσπισης κανονιστικών όρων και ρυθμίσεων σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες του δήμου, στους τομείς: 1. Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος 2. Της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος 3. Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης Η διεξαχθείσα έρευνα κοινής γνώμης στα πλαίσια της εκπόνησης του Επιχειρησιακού προγράμματος καταγράφει τις ελλείψεις στη συνείδηση των πολιτών, ενώ η άρτια στατιστική επεξεργασία της αποτυπώνει ιεραρχικά και παραστατικά τις υπάρχουσες ανάγκες στα πλαίσια ενός ραγδαία εξελισσόμενου κοινωνικού ιστού. Η βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας των κατοίκων συνεπάγεται στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς: 1. Κοινωνικής πολιτικής 2. Παιδείας / Νεολαίας / Αθλητισμού / Πολιτισμού Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες των κατοίκων της περιοχής του Δήμου μας (π.χ. νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, αγρότες, άνεργοι, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες κλπ). Η βελτίωση της οικονομικής ευημερίας των κατοίκων συνεπάγεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας που συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την «οικονομία της γνώσης», αλλά και την προσαρμογή σε καλές πρακτικές. Ο εν λόγω άξονας αναπτύσσεται στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα : 1. Οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης 2. Τοπικής οικονομίας ΑΔΑ: Β45ΑΩΗΡ-ΖΔΥ Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες κοιωνικο-οικονομικές ομάδες των κατοίκων της περιοχής του Δήμου μας (π.χ. νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, αγρότες, άνεργοι κλπ). Η ανάπτυξη του Δήμου ως πόλο τουριστικής και πολιτιστικής έλξης συνεπάγεται στην προώθηση στους τομείς : 1.Της τουριστικής προβολής του δήμου 2.Τον καθορισμό δράσεων και αξόνων προτεραιότητας για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Τρίπολης (πχ ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αγροτουρισμού, αθλητικού τουρισμού, συνεδριακός τουρισμός κτλ) Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης στο τοπικό επίπεδο για την εξυπηρέτηση του πολίτη που εστιάζεται στους τομείς: 1. Της εσωτερικής οργάνωσης 2. Σύγχρονες τεχνολογίες 3. Ενδυνάμωση διοικητικών υπηρεσιών 4. Εξωτερικές συνεργασίες Αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι όλοι οι πολίτες του Δήμου Τρίπολης. 8

9 Για την υλοποίηση του οράματος της Δημοτικής Αρχής απαιτείται καλά σχεδιασμένη και συντονισμένη παρέμβαση του Δήμου, στο μέτρο των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων, για τη δημιουργία αφενός των κατάλληλων τεχνικών βασικών υποδομών, με σεβασμό στην περιβαλλοντική διάσταση των δράσεων, αφετέρου δε των προϋποθέσεων ποιοτικής ανάπτυξης και ευημερίας των πολιτών. Βασική επιδίωξη αποτελεί η ενίσχυση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου που είναι να αναδειχθεί σε οικονομικό, πολιτιστικό και τουριστικό πόλο ανάπτυξης, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό η Δημοτική αρχή παρακολουθεί την πορεία των ήδη ενταγμένων έργων στο συνολικού ύψους ,32ευρώ και κατέθεσε αιτήσεις για ένταξη στο ύψους ,95ευρώ. Επίσης μέσα στο έτος 2013 θα υποβάλει προτάσεις για χρηματοδότηση ύψους ,00ευρώ και εξετάζει το ενδεχόμενο για επιπλέον υποβολή προτάσεων ύψους ,00ευρώ. Προσπαθεί να «ωριμάσει» έργα για την επόμενη προγραμματική περίοδο Επιπροσθέτως, εξετάζεται η προοπτική υλοποίησης καινοτόμων έργων για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της πρωτοβουλίας Jessica (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), η οποία στοχεύει στην κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης με πιλοτικά προγράμματα για την πρώτη περίοδο σε επίπεδο ΟΤΑ. Συγκεκριμένα εγκατάσταση στον αστικό ιστό συστημάτων τηλεματικής αυξομείωσης του φωτισμού, αντικατάσταση συστήματος δημοτικού φωτισμού με νεότερης τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειες συστήματα, δημιουργία φωτο-βολταϊκών πάρκων, δημιουργία διαχείριση πάρκιν στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Τέλος, η Δημοτική Αρχή πραγματοποιεί ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιήσει ο Δήμος επενδύσεις στην αναδυόμενη αγορά του βιοντίζελ. Προτεραιότητα έχουν τα έργα και οι δράσεις των οποίων η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη και όσα είναι ενταγμένα ή δύναται να ενταχθούν, σε αναπτυξιακά προγράμματα όπως και με κριτήριο πάντα την ωριμότητα και καλή προετοιμασία αυτών. Ο Δήμος Τρίπολης, όπως και τα Νομικά Πρόσωπα και η Επιχείρησή του, είναι ιδιαίτερα διεκδικητικός στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Όσον αφορά στα νέα έργα, επισημαίνουμε ότι, πέραν των οποίων έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, η Δημοτική Αρχή εξετάζει και προωθεί κάθε δυνατή ενέργεια ώστε νέα έργα να πραγματοποιηθούν. Καθώς είναι αντιληπτό, οι στοιχειώδεις ανάγκες που αναφέρονται σε πάσης φύσεως συντηρήσεις, στην καθαριότητα και γενικότερα στις ανελαστικές δαπάνες λειτουργίας του δήμου, είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. 9

10 ΜΕΡΟΣ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ή ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Γενικός Γραμματέας Επεξεργασία θεμάτων που προορίζονται για συζήτηση στα συλλογικά όργανα Παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Σύγκληση συναντήσεων μεταξύ υπηρεσιακών τμημάτων Εξασφάλιση συντονισμού με στόχο την ομαλή ροή και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 1 εβδομαδιαίως Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Ανταπόκριση στα τηλεφωνήματα πολιτών (πληροφορίες, παράπονα, αιτήματα επικοινωνίας με τον Δήμαρχο κ.α.) Παραλαβή και διεκπεραίωση καθημερινής αλληλογραφίας Δημάρχου Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας Δημάρχου (εισερχ.- εξερχ.) Καθορισμός συναντήσεων με στελέχη του Δήμου Καθορισμός απογευματινών συναντήσεων με πολίτες του Δήμου Ενημέρωση για πολιτιστικές, ενημερωτικές εκδηλώσεις εντός του Δήμου Τρίπολης και πρόσκλησης προς στον Δήμαρχο από άλλους φορείς 3. Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Σύμβουλοι Δημάρχου Παροχή υπηρεσιών συμβούλων στον Δήμαρχο για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (Συντονισμός- οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, Οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων) Οργάνωση, προγραμματισμός και σχεδιασμός παιδικών κατασκηνώσεων Δήμου Τρίπολης Οργάνωση και υλοποίηση ημερίδων με θέματα διατροφής και υγείας Υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους (ΠΑγΟ) Πρόγραμμα κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Τρίπολης Δελτία τύπου για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των δημοτών και ΜΜΕ, αποδελτοποίηση Παρακολούθηση έργων και δράσεων του Δήμου, Συγγραφή κειμένων, άρθρων, επιστολών Παρακολούθηση λοιπών δημοσιεύσεων του τύπου και μέριμνα για την προετοιμασία αναλόγων Δημοσιεύσεων και αναλόγων απαντήσεων, σχολίων Συνεργασία με Αντιδημάρχους και Προέδρους για την στήριξη των δράσεών τους Συνεντεύξεις τύπου, Δημοσίευση διακηρύξεων, ανακοινώσεων και υπηρεσιών του Δήμου Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου Οργάνωση τελετών, εκδηλώσεων, δεξιώσεων, συναντήσεων του Δημάρχου Παρακολούθηση συνεδριάσεων Δ.Σ. για προβολή θεμάτων του Δήμου και ενημέρωση των πολιτών κατά περίπτωση 800 δελτία-() 10

11 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας Ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Ενημέρωση υπαλλήλων 2.500/ έτος 5. Αυτοτελές γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Πληροφορίες για την έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών Ενημέρωση για όλες τις δράσεις του Δήμου Οδηγίες για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων Αναφορές για βλάβες του δημοτικού φωτισμού Προβλήματα ασφαλτόστρωσης και πεζοδρομίων 2-5 / ημέρα Κατά περίπτωση / ημέρα 30 αιτήματα / ημέρα 20 αιτήματα / ημέρα 11

12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης.. Δημοτικής Αστυνομίας. Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και τη στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή διοικητικών μέτρων του αρ. 103 του Ν.2696/1999, όπως ισχύει, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στη κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζοδρόμους. Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλειμμένα οχήματα.. Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας. Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές και κοινοτικές Αρχές Διενέργεια ελέγχων για τη τήρηση των διατάξεων του Ν.3868/2010 για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος. Έλεγχος της τήρησης καθαριότητας σε κοινόχρηστου υπαίθριους της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά στις οδούς Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 3550/έτος εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης οχημάτων 150/έτος οχήματα που πρέπει να απομακρυνθούν 4/ έτος Συμμετοχή σε όλα τα σχέδια πολιτικής προστασίας Κατά περίπτωση/ εκτελέσεις σφραγίσεων καταστημάτων υγ/κού ενδιαφέροντος ύστερα από Απ. Δημάρχου Κατά περίπτωση 30/έτος έλεγχοι αυτοψίες για περιπτώσεις ρύπανσης κοιν. χώρων Κατά περίπτωση/ έλεγχοι αυτοψίες Κατά περίπτωση Έλεγχος των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.. Προστασία της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας Επίδοση πάσης φύσεως εγγράφων του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου.. Διενέργεια αυτοψίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα, διενέργεια αυτοψίας για σύνταξη έκθεσης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για την χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας.. 40/έτος έλεγχοι αυτοψίες Καθημερινές περιπολίες 800/έτος επιδόσεις εγγράφων υπηρεσιών του Δήμου 150/έτος αυτοψίες για βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, 120/έτος απογραφές συνταξιούχων 12

13 Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο. Έλεγχος της τήρησης των όπως που προβλέπονται για τη χρήση αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.. Διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών και σύνταξη δημοσίων εγγράφων Κατά περίπτωση/αυτοψίες και έλεγχοι 1/έδβομάδα τακτική καταγραφή και αυτοψίες των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και παράνομων διαφ/κών ενεργειών (αφισοκολλήσεις) Κατά περίπτωση/ Τακτικοί έλεγχοι, πρόστιμα, κατασχέσεις παράνομων προϊόντων Καθημερινά/Τακτικοί έλεγχοι 600/έτος έγγραφα συντάχθηκαν Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας. A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΜΠΟΥΦΑΝ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ 5 ΑΤΟΜΑ 2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤ/ΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤ/ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ ΟΤΕ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 Διερεύνηση αγοράς Διερεύνηση αγοράς 3 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΠΙΚΟΥ) ΕΚΔΑΑ/ΙΝΕΠ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 500,00 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ -ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ 6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Α.Τ. & ΤΡΟΧΑΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 7 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤ/ΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤ/ΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤ/ΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤ/ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ ΟΤΕ Α.Τ. & ΤΡΟΧΑΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ Διερεύνηση αγοράς Διερεύνηση αγοράς 0,00 0,00 13

14 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΑΣΤ/ΑΣ Α/ΒΑΘΙΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 0,00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας είναι η αρμόδια υπηρεσία για την καταγραφή των προβλημάτων των συνθηκών διαβίωσης, του περιβάλλοντος, της κατάστασης των δημόσιων - κοινόχρηστων χώρων, του δημοτικού οδικού δικτύου, των χώρων πρασίνου και ταυτόχρονα υπεύθυνη για τον έλεγχο της εφαρμογής των κανονιστικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Για το έτος 2013 η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας θέτει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων στο οδικό δίκτυο του δήμου μας, την ευκοσμία σε κοινόχρηστους χώρους, τον περιορισμό φαινομένων κατάληψης των δημόσιων χώρων και την καταγραφή της παράνομης διαφημιστικής προβολής δραστηριότητας με την ταυτόχρονη επιβολή προστίμων στους υπαίτιους. Έμφαση επίσης θα δοθεί και στην αντιμετώπιση του παράνομου υπαίθριου εμπορίου. Μέσα από τη λειτουργία της η Δημοτική Αστυνομία συμβάλλει στην ανάδειξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στη βελτίωση της συνολικής εικόνας του δήμου. Σ αυτόν τον στόχο περιλαμβάνονται οι ενέργειες που αφορούν στη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για τη ζωή στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1 του νόμου 3731/2008 (όπως αυτό ισχύει) εξυπηρετούνται οι ανάγκες αστυνόμευσης και βελτίωσης του κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι οικισμοί αλλά και η ευρύτερη περιοχή του δήμου. Με την συνεχή εκπαίδευση των στελεχών γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί ο στόχος μας που είναι η βελτίωση των μεταφορών και της προσπελασιμότητας καθώς και των συνθηκών κυκλοφορίας και των διαθέσιμων υποδομών στάθμευσης σε όλον το δήμο. Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 του Δήμου Τρίπολης η Δημοτικής Αστυνομίας συμμετέχει με άλλες υπηρεσίες στην υλοποίηση ενεργειών στήριξης του τριτογενή τομέα και της αγοράς ενώ συγχρόνως επιδιώκεται η τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους και η αποτροπή της ανεξέλεγκτης στάθμευσης αυτοκινήτων. Οι παραπάνω ενέργειες υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος διαβίωσης, ευκαιριών σημαντικών δραστηριοτήτων για τους κατοίκους και ειδικότερα τα παιδιά και τους νέους. Επιπλέον η Δημοτική Αστυνομία για το έτος 2013 σκοπεύει να συνεργαστεί με την Α/βαθμια Διεύθυνση της εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, αναδεικνύοντας και ενισχύοντας το κοινωνικό προφίλ της Δ/νσης. 14

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης. Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής. Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Συγκέντρωση στοιχείων, συγκέντρωση νομοθεσίας και διενέργεια ερευνών που αφορούν την ανάπτυξη του Δήμου Αναζήτηση πιθανόν πηγών χρηματοδότησης Προετοιμασία προτάσεων και αιτήσεων για ένταξη πράξεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.. Εισηγήσεις στα όργανα του Δήμου.. Σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος.. Παρακολούθηση Επιχειρησιακού Προγράμματος.. Σύνταξη ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης. Εκθέσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης, διαμόρφωση και παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης και της λειτουργίας του Δήμου... Εισήγηση αναθεώρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Σύνταξη Σχεδίου Ετησίου Προγράμματος δράσης. Παρακολούθηση ετησίου Προγράμματος Δράσης. Έκθεση απολογισμού δράσης προηγούμενου έτους. Τήρηση εσωτερικού πρωτοκόλλου. Σύνταξη μελετών Παρακολούθηση και υλοποίηση προγραμμάτων, πράξεων και έργων. Παρακολούθηση της υλοποίησης έργων. Προετοιμασία προτάσεων αποδοτικότητας και ποιότητας και παρακολούθησης του κόστους λειτουργιάς των υπηρεσιών του Δήμου. Παρακολούθηση, επικαιροποίηση ΟΕΥ. Σύνταξη μελετών ΤΠΕ Συντηρήσεις Η/Υ και διαχείριση αυτών. Παρακολούθηση και ανανέωση γεωχωρικών δεδομένων. Παρακολούθηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ακίνητης περιουσίας του Δήμου Διαχείριση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων του Δήμου Υλοποίηση έργων κτλ Διαχείριση διαδικτυακής πύλης. Επικοινωνίες για λειτουργιές ή δυσλειτουργίες ΤΠΕ Δήμου.. Εισηγήσεις προς όργανα του Δήμου 4/έτος 24/έτος 40/έτος 1/έτος 12/έτος 1/έτος 6/έτος 1/έτος 1/έτος 50/έτος 1/έτος 10/έτος 24/έτος 1/έτος 20/έτος 3/εβδομαδα 1/μήνα 4/έτος 1/εβδομάδα 2/μήνα 2/μήνα 20/έτος Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής. A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμματι σμός Προϋπολογισμός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 Σύνταξη και ενημέρωση καταλόγων εξοπλισμού ΤΠΕ Δ/νση Προγραμματισμού Ολες οι Δ/νσεις του Δήμου Όλο το έτος 0,00 15

16 2 Καταστροφή υλικού Δ/νση Προγραμματισμού 3 Επίβλεψη πρακτικής άσκησης Δ/νση Προγραμματισμού 4 Εκπαίδευση και ενημέρωση στα συστήματα GIS Δ/νση Προγραμματισμού 5 Εισαγωγή συστημάτων μέτρησης της αποδοτικότητας και Δ/νση Προγραμματισμού Ανάπτυξη συστήματος ολικής ποιότητας 6 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δ/νση Προγραμματισμού παρακολούθησης ΕΠ 7 Ένταξη στο πρόγραμμα Λεονάρντο Νταβίντσι Δράση PLH Δ/νση Προγραμματισμού 8 Ένταξη στο πρόγραμμα URBACTII ή άλλο δίκτυο πόλεων Δ/νση Προγραμματισμού της ΕΕ Τμήμα Πολεοδομικών εφαρμογών Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Υπ Διοικητικής Μεταρρύθμισης Υπ Διοικητικής Μεταρρύθμισης Α τρίμηνο 0,00 Όλο το έτος 0,00 Όλο το έτος 0,00 Α εξάμηνο ,00 Γ τρίμηνο ,00 Εταίροι πόλεις ΕΕ Α τρίμηνο Κατά περίπτωση Εταίροι πόλεις ΕΕ Α τρίμηνο Κατά περίπτωση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. Επιπρόσθετα είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι άμεσα συνδεδεμένη με όλους τους Άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης , με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και κυρίως συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων του ΑΞΟΝΑΣ 4: Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για τον πολίτη Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Με τις εισηγήσεις της, τις έρευνες και τις μελέτες της συμβάλλει στη διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών και στην εφαρμογή τους μέσα από την εκπόνηση σχεδίων δράσης και κανονισμών. Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών. Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων. Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του δήμου. Για το έτος 2013 η Διεύθυνση θα συνεχίσει με αμείωτο ενδιαφέρον την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης και θα υποβάλλει τις σχετικές αιτήσεις για ένταξη στα αντίστοιχα προγράμματα χρηματοδότησης αναπτυξιακών πράξεων. Θα επικεντρώσει την δράση της στην εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου μέσα από διαδικασίες διαφάνειας, αποτελεσματικότητας και μείωσης του κόστους στην λειτουργία του δήμου, με τελικό σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Επιπροσθέτως θα δώσει έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασιών και ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου. Τέλος στοχεύει για τη θέσπιση κανόνων αποτελεσματικότερης και ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και την παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων αυτών. Ενώ θα προώθηση την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. 16

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τμήμα της Διεύθυνσης Τμήμα τουρισμού και Απασχόλησης Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιγραφή λειτουργίας Σύνταξη μελέτης παροχής υπηρεσιών για τον καθορισμό δράσεων και αξόνων προτεραιότητας για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Τρίπολης Συμμετοχή σε εκθέσεις προβολής τουρισμού και τοπικών προϊόντων. Σχεδιασμός και έκδοση δίγλωσσων προωθητικών εντύπων και χαρτών. Σχεδιασμός και έκδοση πρακτικών τουριστικών οδηγών Δημοσιεύσεις διαφημίσεις προβολής τουριστικού προϊόντος Δήμου Τρίπολης Κατασκευή ιστοχώρου τουριστικής προβολής.. Αδελφοποίηση με Δήμο Μεσολογγίου Υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης.. Επιτόπιοι έλεγχοι σε αγροκτήματα παραγωγών προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου. Έκδοση βεβαιώσεων για άδειες λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για τους κτηνοτρόφους.. Έκδοση βεβαιώσεων χρήσης βοσκοτόπων... Περίσσευμα βοσκής-δημοπράτηση αυτών Αυτοψία για τον έλεγχο ζημιών από καιρικά φαινόμενα.. Αναγγελία ζημιών. Υποβολή δηλώσεων ζημιάς Λειτουργία δημοτικού λαχανόκηπου για 150 δημότες. Διοργάνωση ημερίδων με αγροτικά θέματα. Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού για τις Δημοτικές Ενότητες.. Διαχείριση προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Μέριμνα για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.. Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 1/ έτος 3/ έτος έντυπα /έτος έντυπα /έτος 5/ έτος 1/ έτος 1/ έτος 5/ έτος 300 /έτος /έτος 600/έτος 20 αγροκτήματα /έτος 15/ έτος 15/ έτος 1/ έτος 3/ έτος 3/ έτος 100 ζώα / έτος 5 / έτος 17

18 Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Εισηγήσεις για την χορήγηση αδειών καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (ίδρυση- λειτουργίαεγκατάσταση) και γενικώς την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων, υπεραγορές, κουρεία, κομμωτήρια, τεχνικά παίγνια και παροχές υπηρεσιών διαδικτύου. Εισηγήσεις για την χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων.. Εισηγήσεις για την χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. Εισηγήσεις για την εγκατάσταση για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα. εισηγήσεις για την ίδρυση και λειτουργία Λουνα παρκ, τσίρκο, πίστες, συναυλίες, εκθέσεις, θέατρα, κινηματογράφοι. Εισηγήσεις για την ίδρυση και λειτουργία λαϊκών αγορών Θεώρηση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών. Έκδοση νέων αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών. Έκδοση καρτών προσέλευσης ημερήσιου δικαιώματος Έλεγχος παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών στις λαϊκές αγορές κάθε Τετάρτη και Σάββατο από τους επόπτες Υπαίθρια διαφήμιση.. 150/ έτος 70/ έτος 10/ έτος 10/ έτος 3/ έτος 4/έτος 1000/ έτος 20/ έτος 300/ έτος 1000 έλεγχοι/ έτος 30/ έτος Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) 1. Έκδοση άδειας υπαίθριου εμπορίου αγροτικών προϊόντων Δ/νση Τοπικής Οικ/κής Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Ανάπτυξης 2. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής Δ/νση Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης 3. Αυτοψία για τον έλεγχο ζημιών Δ/νση Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης 4. Διευθέτηση αμπελοοινικών θεμάτων Δ/νση Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης 5. Διευθέτηση θεμάτων ζωικής παραγωγής Δ/νση Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης 6. Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού Δ/νση Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης 7. Ίδρυση καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος Δ/νση Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης Λαϊκές Αγορές Δ/νση Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, Ο.Ε. Τμήμα Εσόδων Προμηθειών Αρκαδίας Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας Χρονοπρογραμματι σμός Καθ όλο το έτος 0,00 Αρχές Απριλίου 0,00 ΕΛΓΑ Τρίπολης Καθ όλο το έτος 0,00 Δ/νσεις Γεωργίας Νοέμβριος 0,00 Δ/νσεις Κτηνιατρικής Καθ όλο το έτος 0,00 Καθ όλο το έτος 0,00 Υγειονομική Υπηρεσία, 0,00 Πυροσβεστική Υπηρεσία Υπηρεσία Εμπορίου 0,00 Προϋπολογι σμός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια σε δράσεις του Άξονα 3 : Τοπική Οικονομία και Απασχόληση - Τουρισμός και συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.1 : Απασχόληση και στο Μέτρο 3.2 : Αγροτικές Εμπορικές Τουριστικές Υποδομές και υποστηρικτικές δράσεις Το Μέτρο 3.1 περιλαμβάνει τον εξής στόχο για την επίτευξη του οποίου προγραμματίζονται οι ακόλουθες δράσεις για το έτος

19 Γενικός στόχος 3.1.1: Ενίσχυση απασχόλησης ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού Η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης σε συνεργασία με την Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενες πράξεις για την προώθηση της απασχόλησης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω των Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και κοινωφελής εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το Μέτρο 3.2 περιλαμβάνει δύο γενικούς στόχους, για την επίτευξη των οποίων προγραμματίζονται οι ακόλουθες δράσεις για το έτος Γενικός στόχος 3.2.1: Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων αγροτικών εμπορικών τουριστικών υποδομών Η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης μεριμνά για την βελτίωση και δημιουργία νέων υποδομών για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και τουριστικής προβολής του Δήμου. Γενικός στόχος 3.2.2: Ανάπτυξη δράσεων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας Συμβουλευτική υποστήριξη Η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης, μερινά και σχεδιάζει και υποστηρίζει δράσεις για την προώθηση των τοπικών προϊόντων και της επιχειρηματικότητας. 19

20 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α1. Λειτουργίες Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.. Τμήμα της διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Σύνταξη μελετών παροχής υπηρεσιών και προμηθειών Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου 2/εβδομάδαέργου Τμήμα καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης υλικών. Τμήμα ειδικών συνεργείων και συντήρησης Πρασίνου Αποφάσεις Δημάρχου Σύνταξη συμφωνητικών Εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Διεκπεραίωση φακέλων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών Κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού Κατάρτιση καταστάσεων επίβλεψης και πληρωμής προσωπικού Εσωτερική συνεννόηση αλληλογραφία με διευθύνσεις και τμήματα Αυτοψίες απαντήσεις σε αιτήματα δημοτών Αυτοψίες απαντήσεις σε αιτήματα γραφείου δημότη Αποκομιδή απορριμάτων Μηχανική οδοσάρωση Χειρονακτικός οδοκαθαρισμός Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών Αποκομιδή βαρέων αντικειμένων Αποκομιδή ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευών Καθαρισμών κοινοχρήστων χώρων, Εθνικών οδών, πρανών, νησίδων, κλπ Επιστασία παρακολούθηση προσωπικού Επιστασία παρακολούθηση εργολαβιών Επισκευή κάδων απορριμμάτων - ανακύκλωσης Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων - ανακύκλωσης Πλύσιμο κάδων Καθαρισμός δημοτικών αφοδευτηρίων Εσωτερικός καθαρισμός δημοτικών κτηρίων Εσωτερικός καθαρισμός σχολείων Μέσης και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καθαρισμός λαϊκών αγορών Σύνταξη μελετών Αποφάσεις Δημάρχου Σύνταξη συμφωνητικών Παρακολούθηση διεκπεραίωση φακέλων εργασιών και προμηθειών Επίβλεψη εργασιών Απαντήσεις σε αιτήματα δημοτών Κατάρτιση προγραμμάτων εργασιών Προγραμματισμός αδειών προσωπικού Εσωτερική αλληλογραφία με τμήματα Καταστάσεις πληρωμής προσωπικού Καταστάσεις χορηγιών για το προσωπικό(γάλα, Μ.Α.Π.) Κοπή δέντρων Κλάδεμα δέντρων Κλάδεμα θάμνων σχημάτων Φυτεύσεις Κοπή χόρτων σε κήπους Καθαριότητα κήπων Ποτίσματα Κοπή χόρτων σε ερείσματα δρόμων, νησίδες Καθαριότητα σε ερείσματα δρόμων, νησίδες Αποκομιδή κλαδιών 2/εβδομάδα 2/εβδομάδα 2/εβδομάδα 2/εβδομάδα 2/εβδομάδα καθημερινά καθημερινά καθημερινά καθημερινά καθημερινά καθημερινά καθημερινά καθημερινά 1/εβδομάδα 1/εβδομάδα 3/εβδομάδα καθημερινά καθημερινά 2/εβδομάδα 2/εβδομάδα 1/εβδομάδα καθημερινά καθημερινά καθημερινά 2/εβδομάδα 10-15/έτος 10-15/έτος 10-15/έτος 10-15/έτος 4-5/έτος Καθημερινά Ανά δεκαπενθήμερο 1-2/εβδομάδα 1/μήνα 12-14/έτος 2 μέρες/έτος 50 μέρες/έτος 120 μέρες/έτος 10 μέρες/έτος 50 μέρες/έτος 50 μέρες/έτος 30 μέρες/έτος 70 μέρες/έτος 70 μέρες/έτος 1/εβδομάδα 20

21 Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Συντήρηση εργαλείων Κατασκευή στεφανιών Σύνταξη μελετών Αποφάσεις Δημάρχου Σύνταξη συμφωνητικών Παρακολούθηση - διεκπεραίωση φακέλων εργασιών και προμηθειών Απαντήσεις σε αιτήματα δημοτών Εισηγήσεις προς Δ.Σ. και Ο.Ε. Κατάρτιση προγραμμάτων εβδομαδιαίων και μηνιαίων προσωπικού Εσωτερική αλληλογραφία με Δ/νσεις και τμήματα Αναρτήσεις στο Διαύγεια Σύνταξη εντολών κίνησης Αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες Παρακολούθηση Επιστασία συνεργείων Έλεγχος αιτημάτων χρήσεων νερού Διαβίβαση φακέλων Έλεγχος αιτημάτων έργων εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων Διαβίβαση φακέλων χρήσεων νερού και έργων εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων στη Δ/νση Υδάτων έλεγχος αποχετεύσεων Επιτόπιες αυτοψίες (Χαντάκια ρέματα αντιπυρικές ζώνες- αγροτικούς και δασικούς δρόμους) Διάνοιξη Καθαρισμός (Χαντάκια ρέματα αντιπυρικές ζώνες- αγροτικούς και δασικούς δρόμους) Αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων Προετοιμασία Σ.Τ.Ο. για έκτακτα καιρικά φαινόμενα Αντιμετώπιση πυρκαγιών Συντονισμός δράσεων πυροπροστασίας Υποστήριξη με μηχανικά μέσα των υπολοίπων Δ/νσεων του Δήμου Παρακολούθηση προγράμματος κοινωφελούς εργασίας 3 μέρες/έτος 20 μέρες/έτος 20/έτος 20/έτος 20/έτος 30/έτος 20/έτος 30/έτος 1/εβδομάδα 60/έτος 70/έτος 5/μέρα 5/εβδομάδα καθημερινά 600/έτος 30/έτος 600/έτος 10/έτος 50/έτος 4/εβδομάδα 30/έτος 6/έτος 40/έτος 100/έτος 50/έτος 90/έτος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης συνδέεται και συμβάλει στο ΑΞΟΝΑ 1 του Επιχειρησιακού προγράμματος. Μερινά την ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και του πρασίνου, τη βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας στο σύνολο του Δήμου, την επέκταση των διαδικασιών ανακύκλωσης συσκευασιών και απορριμμάτων, προστασία από κίνδυνους καιρικών φαινομένων, την διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου. 21

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238 ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΙΝ-14Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 12:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας».

ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας». 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24380/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 753 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24209/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 737 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 23 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα