ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί εξέτασης ενστάσεων σχετικά µε το διαγωνισµό του έργου «Κατασκευή Παιδικού Σταθµού στο Ο.Τ. 220» προϋπολογισµού ,28 µε το Φ.Π.Α.- Επικύρωση ή µη των σχετικών πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσµατος. Από το πρακτικό της 15 ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Σήµερα στις 27 Ιουνίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ήµου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α / ). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.-Κοτσαµπάς Θωµάς, ήµαρχος-πρόεδρος 1.-Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2 ο Τακτικό Μέλος 2.-Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8 ο Τακτικό Μέλος) 2.-Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6 ο Τακτικό Μέλος 3.-Ζορµπά Ανθή, 1 ο Τακτικό Μέλος 3.-Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7 ο Τακτικό Μέλος 4.-Βενέτη Ελευθερία, 3 ο Τακτικό Μέλος 5.-Ραγκούσης Εµµανουήλ, 4 ο Τακτικό Μέλος 6.-Σίµος Ευάγγελος, 5 ο Τακτικό Μέλος Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ήµου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το δωδέκατο (12 ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : Από την /νση Τεχνικής Υπηρεσίας, µας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση: Σας διαβιβάζουµε πρακτικά της Επιτροπής ιαγωνισµού και Εισήγησης για Ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 220» προϋπολογισµού ,28 καθώς και την αριθµ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. Ο.Μ.Η.ΚΑΤ Ε.Ε. και την αριθµ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΣΟΣ Ε.Ε. µε δ.τ. ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 & τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3669/

2 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε την ένσταση της τρίτης κατά σειρά µειοδοσίας εταιρείας Β. Γεωργαλής & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. Ο.Μ.Η.ΚΑΤ Ε.Ε. κατά του 1 ου και 2 ου προσωρινού µειοδότη. Και την ένσταση της εταιρείας Κωνσταντίνος Χουσός Ε.Ε. µε δ.τ. ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. κατά του 3 ου προσωρινού µειοδότη (και η οποίες επισυνάπτονται συνηµµένα) κατέθεσε και τα πρακτικά της αρµόδιας επιτροπής στο οποία υπάρχει και η γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής επί των προαναφερόµενων ενστάσεων. Τα προαναφερόµενα πρακτικά της αρµόδιας επιτροπής, έχουν ως εξής : Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.220» Σήµερα 12 Ιουνίου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 και 30 π.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή ιαγωνισµού για τη δηµοπρασία του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.220» αποτελούµενη από τους: 1. Κρητικού Σοφία, ΠΕ4 Αρχιτέκτονα Μηχανικό 2. Θεοχάρη Ευαγγελία, ΠΕ5 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 3. Σπίνου Αθηνά, ΠΕ6 Τοπογράφο Μηχανικό που ορίσθηκαν µε την υπ αριθµ. 84/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διεξάγει την εν λόγω δηµοπρασία. Μέχρι την ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10 η π.µ., κατατέθηκαν και παρελήφθησαν από την Επιτροπή οι προσφορές πέντε (05) ενδιαφεροµένων. Οι επωνυµίες των ενδιαφεροµένων που κατέθεσαν προσφορά συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα (µε τη σειρά που υπεβλήθησαν οι προσφορές): Α/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Κ/ΞΙΑΣ 1 Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2 3 ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 4 ΗΛΙΑΣ Ν. ΜΠΟΥΣΓΟΣ ΑΤΕΒΕ 5 Κ/Ξ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Γ. - ΡΟΣΟΣ Ι. Η επιτροπή αφού έλεγξε τη νοµιµοποίηση των συµµετεχόντων έκανε καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής κάθε υποψήφιου και έλεγχο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Προχώρησε κατά τη διάρκεια της ανοιχτής συνεδρίασης στο άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών προσφορών των πέντε (05) συµµετεχόντων. Ανεγνώσθησαν δε µεγαλόφωνα και κατεγράφησαν τα κάτωθι ποσοστά έκπτωσης για κάθε προσφορά, παρουσία των συµµετεχόντων: A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Κ/ΞΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % Κ/Ξ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Γ. - ΡΟΣΟΣ Ι Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 9 4 ΗΛΙΑΣ Ν. ΜΠΟΥΣΓΟΣ ΑΤΕΒΕ 6,24 5 ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 5-2-

3 Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας, από τους υποβαλλόµενους φακέλους δικαιολογητικών, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Στους φακέλους δικαιολογητικών των συµµετεχόντων εντοπίστηκαν τα κατά τη διακήρυξη απαιτούµενα έγγραφα. Συνεπώς, η τελική κατάταξη των υποψηφίων σύµφωνα µε τη σειρά µειοδοσίας διαµορφώνεται ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Κ/ΞΙΑΣ ΣΕΙΡΑ 1 ος µειοδότης Κ/Ξ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Γ. - ΡΟΣΟΣ Ι. 2 ος µειοδότης Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 3 ος µειοδότης ΗΛΙΑΣ Ν. ΜΠΟΥΣΓΟΣ ΑΤΕΒΕ 4 ος µειοδότης ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 5 ος µειοδότης Η Επιτροπή ιαγωνισµού αφού ολοκλήρωσε τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών συνέταξε το παρόν πρακτικό προς εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 22 του Ν.3669/08. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 2 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.220» Σήµερα, 21 Ιουνίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή ιαγωνισµού και Εισήγησης για Ανάθεση για τη δηµοπρασία του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.220» αποτελούµενη από τους: 1. Κρητικού Σοφία, ΠΕ4 Αρχιτέκτονα Μηχανικό 2. Θεοχάρη Ευαγγελία, ΠΕ5 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 3. Σπίνου Αθηνά, ΠΕ6 Τοπογράφο Μηχανικό που ορίσθηκαν µε την υπ αριθµ. 84/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να εισηγηθεί την ανάθεση του παραπάνω έργου, αφού επισήµανε ότι: 1. Στη δηµοπρασία τηρήθηκε η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08 2. Κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισµού εντός 5 ηµερών όπως ορίζει ο Ν. 3669/08 (Κ Ε), υποβλήθηκαν οι υπ αρίθµ / και 10006/ ενστάσεις τις οποίες σας επισυνάπτουµε. 3. Η Επιτροπή εφαρµόζοντας τις διατάξεις του Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις», εξέτασε τις παρακάτω ενστάσεις και προχώρησε στη σύνταξη της εισήγησης ως ακολούθως: Η τρίτη κατά σειρά µειοδοσίας εταιρεία Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. Ο.Μ.Η.ΚΑΤ Ε.Ε. υπέβαλε την υπ αρίθµ / ένσταση κατά του 1 ου και 2 ου προσωρινού µειοδότη. Στην ένσταση κατά του 1 ου προσωρινού µειοδότη ο ενιστάµενος επικαλείται ότι η Επιτροπή ιαγωνισµού έκανε δεκτή την κοινοπραξία της εταιρείας ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ µε τον ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, µε το σκεπτικό ότι παρίσταντο και τα δύο κοινοπρακτούντα µέλη, ενώ για την σύσταση της κοινοπραξίας αναφέρουν σε υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 ότι έκαστος εκ των δύο θα συστήσει µε τον έτερο κοινοπραξία σε περίπτωση που ανακηρυχτούν ανάδοχοι. -3-

4 Συγκεκριµένα, η εταιρεία ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ στην υπεύθυνη δήλωσή της αναφέρει επί λέξη: «Αν η Κ/Ξ αναδειχθεί ανάδοχος του έργου θα συστήσουµε κοινοπραξία µε τον Γεώργιο Πέτρου Παπαθανασίου µε συµβολαιογραφική πράξη (η οποία θα ανακοινωθεί στην αρµόδια ΟΥ) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας και συγκεκριµένα µε το άρθρο 35 του Π.. 609/85 µε ποσοστά συµµετοχής 100% για την ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ για τα οικοδοµικά και 100% και για τον Γεώργιο Παπαθανασίου για τα Η/Μ και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος» και ο Γεώργιος Παπαθανασίου στην υπεύθυνη δήλωσή του αναφέρει επί λέξη: «Αν η Κ/Ξ αναδειχθεί ανάδοχος του έργου θα συστήσουµε κοινοπραξία µε την εταιρεία ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ µε συµβολαιογραφική πράξη (η οποία θα ανακοινωθεί στην αρµόδια ΟΥ) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας και συγκεκριµένα µε το άρθρο 35 του Π.. 609/85 µε ποσοστά συµµετοχής 100% για την ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ για τα οικοδοµικά και 100% και για τον Γεώργιο Παπαθανασίου για τα Η/Μ και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος». Επιπροσθέτως εδώ, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η οικονοµική τους προσφορά ήταν σφραγισµένη και υπογεγραµµένη και από τα δύο µέλη της υπό σύσταση κοινοπραξίας. Επίσης, στην ένσταση της τρίτης κατά σειρά µειοδοσίας εταιρεία Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., υποδείχθηκε στην Επιτροπή ιαγωνισµού η 974/2006 απόφαση ΣτΕ ΑΕ, η οποία εκδίκαζε παρόµοια περίπτωση υποβολής δύο ξεχωριστών υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/86 συµµετοχής σε κοινοπραξία και απεφάνθη ότι: «απαιτείται υπογραφή όλων των συµβαλλοµένων να τεθεί επί του αυτού εγγράφου». Όµως, η Επιτροπή ιαγωνισµού θεωρεί ότι η εν λόγω απόφαση του ΣτΕ αφορούσε υπάρχουσα κοινοπραξία, αφού αναφέρει ότι έκαστος των κοινοπρακτούντων «συµµετέχει σε κοινοπραξία» µετά του ετέρου, ενώ στην δική µας περίπτωση δεν υφίσταται κοινοπραξία, αλλά η διαβεβαίωση ότι θα συσταθεί κοινοπραξία σε περίπτωση κατακύρωσης του ιαγωνισµού και η πρόθεση αυτή δεν µπορεί να αµφισβητηθεί από την Επιτροπή, λόγω των δύο υπευθύνων δηλώσεων του Ν.1599/86 µε τις οποίες ο κάθε ένας αναφέρει ρητά ότι θα συστήσει κοινοπραξία µε τον άλλο. Εξάλλου, στο άρθρο της διακηρύξεως αναφέρετε ότι: «υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών, για την σύσταση της Κοινοπραξίας» και ουδόλως αναφέρει την λέξη κοινή δήλωση. Τέλος, όσον αφορά για το αν είχε την εξουσιοδότηση ο κ. Θεοφύλακτος Αναστασάτος να υπογράψει για την σύσταση της µελλοντικής κοινοπραξίας µε άλλον εργολήπτη, διαπιστώνεται από την υπ αρίθµ πράξη τροποποίησης της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, ότι µοναδικοί εταίροι της εταιρείας ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ είναι οι Αργύριος Αναστασάτος του Θεοφύλακτου και ο Θεοφύλακτος Αναστασάτος του Αργυρίου, ενώ στην ίδια πράξη στο άρθρο 8 αναφέρεται ότι: «Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναθέτονται σε αµφότερους τους εταίρους οι οποίοι µαζί ή χωριστά θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα ενεργούν στο όνοµα της κάθε, αναγόµενη στο σκοπό της πράξης διαχείρισης και διάθεσης, ότι άλλο απαραίτητο» και εποµένως, η Επιτροπή ιαγωνισµού θεωρεί ότι η δήλωση του κ. Θεοφύλακτου Ανατασάτου είναι αποδεκτή στο ιαγωνισµό. Στην ένσταση κατά του 2 ου προσωρινού µειοδότη ο ενιστάµενος επικαλείται ότι η Επιτροπή ιαγωνισµού έκανε δεκτή την κοινοπραξία του ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε τον ΡΟΣΟ ΙΩΑΝΝΗ, ενώ δεν θα έπρεπε διότι το συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο κατετέθη σε απλό φωτοαντίγραφο και δεν περιλαµβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση του κ. Παπαµιχαήλ περί ακριβείας των υποβαλλόµενων φωτοαντιγράφων από το πρωτότυπο. Επιπλέον, θεωρεί ότι δεν καλύπτει τους όρους της διακήρυξης που απαιτεί επί ποινή αποκλεισµού την υποβολή πρωτοτύπων ή νοµίµως επικυρωµένων σύµφωνα µε το άρθρο εγγράφων. -4-

5 Όµως, το άρθρο της διακηρύξεως δεν αναφέρεται στο ότι η συµβολαιογραφική πράξη πρέπει να υποβάλλεται πρωτότυπη ή επικυρωµένο αντίγραφο επί ποινή αποκλεισµού, αλλά αναφέρεται σε αλλά απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού για τα οποία και οι δύο εκ των κοινοπρακτούντων έχουν προσκοµίσει µαζί µε τα φωτοαντίγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις περί γνήσιων αντιγράφων εκ των πρωτοτύπων. Εξάλλου, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών υποδείχθηκε στην επιτροπή το πρωτότυπο πληρεξούσιο (όσον αφορά την εκπροσώπηση) ενώ στο φάκελο των δικαιολογητικών παρέµεινε το φωτοαντίγραφο αφού ελέγχθηκε ως προς την ακριβή του πιστότητα. Επίσης, υπάρχει και κοινή δήλωση υπογεγραµµένη από κάθε µέλος για µελλοντική σύσταση κοινοπραξίας για το συγκεκριµένο έργο σε περίπτωση που αναδειχτούν ανάδοχοι, χωρίς να απαιτείται να δηλωθούν περαιτέρω στοιχεία, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη παρ : «Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας..». Συνεπώς, οι πληροφορίες που αφορούν την έδρα και τα στοιχεία προσδιορισµού της Κ/Ξ θα συγκεκριµενοποιηθούν πριν την υπογραφή της σύµβασης µε το τελικό κοινοπρακτικό, εφόσον αναδειχτούν ανάδοχοι. Επίσης, επί της ενστάσεως αναφέρεται: «. ο ορισµός κοινού εκπροσώπου γίνεται µόνο µε ειδικό πληρεξούσιο που να αφορά το συγκεκριµένο διαγωνισµό και την συγκεκριµένη κοινοπραξία. Εν προκειµένω ο ορισµός κοινού εκπροσώπου έγινε µε γενικό πληρεξούσιο, δεν αφορά τη συµµετέχουσα στο διαγωνισµό κοινοπραξία, αλλά άλλη Κ/Ξ συσταθείσα δέκα χρόνια πριν το διαγωνισµό και δεν αφορά τον συγκεκριµένο διαγωνισµό» και επιπλέον αναφέρεται ότι η εν λόγω Κ/Ξ που συµµετείχε στον διαγωνισµό, είναι η «Κ/Ξ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» και όχι η «Κ/Ξ ΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που αναφέρεται στο πληρεξούσιο. Κατά την διακήρυξη στην παρ. 3.3 αναφέρεται: «Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος κατά τα παραπάνω». ηλαδή, δεν αναφέρει ότι απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο και άρα ο παραπάνω ισχυρισµός θεωρείται αβάσιµος, αφού εξάλλου το συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο της συµβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Καραλή, αφορά µόνο την εκπροσώπηση των µελών της κοινοπραξίας και όχι την σύσταση αυτής. Επίσης, η συµβολαιογραφική πράξη είναι εν ισχύ, αφού ναι µεν συντάχθηκε το 2002, αλλά έχει παραταθεί η ισχύς της δύο φορές µε την τελευταία το 2010 και ως γνωστόν ισχύει για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Όσον αφορά την επωνυµία της κοινοπραξίας και την έδρα της, τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην κατατεθείσα προσφορά αλλά και σε άλλα δικαιολογητικά όπως η εγγυητική επιστολή, ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς, ο φάκελος δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα άρθρα 15.2 και 3.2 της διακήρυξης. Οπότε, θεωρούνται αβάσιµοι οι ισχυρισµοί της ενάγουσας εταιρείας και συνεπώς, η υπ αρίθµ / ένσταση κατά του 1 ου και 2 ου προσωρινού µειοδότη, που υπέβαλλε η τρίτη κατά σειρά µειοδοσίας εταιρεία Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. Ο.Μ.Η.ΚΑΤ Ε.Ε. θεωρείται αβάσιµη. Επίσης, η πέµπτη κατά σειρά µειοδοσίας εταιρεία ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. υπέβαλε την υπ αρίθµ / ένσταση κατά του 3 ου προσωρινού µειοδότη, όπου επικαλείται ότι η Επιτροπή ιαγωνισµού έκανε δεκτή την εταιρεία Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. Ο.Μ.Η.ΚΑΤ Ε.Ε. ενώ θα έπρεπε να την αποκλείσει διότι: 1) η εν λόγω εταιρεία προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση γενικού περιεχοµένου και δεν βεβαιώνει ότι ο υπογράφων την προσφορά αποτελεί τον νόµιµο εκπρόσωπό της, ο οποίος έχει το δικαίωµα εκπροσώπησης της εταιρείας στον εν λόγω διαγωνισµό, πράγµα το οποίο δεν αποδεικνύεται αφού στην υποβαλλόµενη υπεύθυνη δήλωση στην παράγραφο αναφέρεται ρητά ότι: «1) σύµφωνα µε το άρθρο 9 του καταστατικού νόµιµοι διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας είναι τόσο ο Γεωργαλής Βασίλειος του Νικολάου όσο και ο Γεωργαλής Νικόλαος του Βασιλείου και -5-

6 2) κατά το πνεύµα του άρθρου 24 παρ.1.2 της διακήρυξης, υποβάλλεται η παρούσα υπεύθυνη δήλωση ότι σύµφωνα µε το ως άνω καταστατικό (το οποίο δεν έχει τροποποιηθεί) µε συµφωνία των οµορρύθµων εταίρων αποφασίζεται η συµµετοχή της Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στον υπ όψιν διαγωνισµό και εκπροσωπείται από τον υποβάλλοντα την προσφορά» και 2) η εν λόγω εταιρεία δεν προσκόµισε την χορηγούµενη βεβαίωση εκ του ΤΣΜΕ Ε στην οποία βεβαιώνεται ότι η εταιρεία δεν απασχολεί µισθωτούς µηχανικούς και ως εκ τούτου δεν έχει οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, όπου επίσης δεν αποδεικνύεται διότι στην υποβαλλόµενη υπεύθυνη δήλωση στην παράγραφο Γ αναφέρεται ρητά ότι: «1) η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και 2) τα πρόσωπα που στελεχώνουν τα πρόσωπα της επιχείρησης και υπέχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ Ε είναι οι Γεωργαλής Βασίλειος του Νικ. και ικέφαλος Νικόλαος του ιον.» Συνεπώς, η υπ αρίθµ / ένσταση κατά του 3 ου προσωρινού µειοδότη, που υπέβαλλε η πέµπτη κατά σειρά µειοδοσίας εταιρεία ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. θεωρείται αβάσιµη. Λαµβάνοντας υπ όψη όλα τα παραπάνω, η τελική κατάταξη των υποψηφίων σύµφωνα µε τη σειρά µειοδοσίας διαµορφώνεται ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Κ/ΞΙΑΣ ΣΕΙΡΑ 1 ος µειοδότης Κ/Ξ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Γ. - ΡΟΣΟΣ Ι. 2 ος µειοδότης Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 3 ος µειοδότης ΗΛΙΑΣ Ν. ΜΠΟΥΣΓΟΣ ΑΤΕΒΕ 4 ος µειοδότης ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 5 ος µειοδότης Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων ποσοστό µέσης έκπτωσης 14% και συγκεκριµένα η κοινοπραξία της εταιρείας ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ και του φυσικού προσώπου ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε τους εκπροσώπους της Κ/ξιας ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ & Παπαθανασίου Γεωργίου (η οποία κατέθεσε και σχετικό υπόµνηµα το οποίο επισυνάπτεται συνηµµένα) και της εταιρείας Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., (κατόπιν προφορικού αιτήµατος τους) προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής. Αφού τελείωσαν τις τοποθετήσεις τους οι εκπρόσωποι των παραπάνω εταιρειών, ο Πρόεδρος εισηγείται στην Επιτροπή την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας Β. Γεωργαλής & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. Ο.Μ.Η.ΚΑΤ Ε.Ε. κατά του 1 ου και 2 ου προσωρινού µειοδότη καθώς επίσης και την απόρριψη της την ένστασης της εταιρείας Κωνσταντίνος Χουσός Ε.Ε. µε δ.τ. ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. κατά του 3 ου προσωρινού µειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο προαναφερόµενο πρακτικό Νο 2 της αρµόδιας επιτροπής. Τέλος εισηγείται την επικύρωση των παραπάνω πρακτικών όπως αυτά αναλυτικά προαναφέρονται και την κατακύρωση του διαγωνισµού στην την κοινοπραξία της εταιρείας ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ και του φυσικού προσώπου ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε προσφερόµενο µέσο ποσοστό έκπτωσης 14 %. σύµφωνα και µε το σχετικό πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής. -6-

7 Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της 1.-Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3669/08 2.-Την αριθµ.83/2012 απόφαση της µε την οποία εγκρίθηκε η σχετική µελέτη (38/2012), οι όροι διακήρυξης και η διάθεση της πίστωσης του εν λόγω διαγωνισµού, καθώς και την αριθµ. 84/2012 απόφασή της µε την οποία ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισµού εισήγησης και ανάθεσης του προαναφερόµενου έργου 3.-Τα από 12/06/2012 πρακτικό Ν ο 1 & 21/06/2012 πρακτικό Ν ο 2 της αρµόδιας επιτροπής 4.- Την αριθµ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. Ο.Μ.Η.ΚΑΤ Ε.Ε. 5.- Την αριθµ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας Κωνσταντίνος Χουσός Ε.Ε. µε δ.τ. ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 6.- Tον Κ.Α ο οποίος έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ήµου τρέχοντος οικονοµικού έτους µε τίτλο «Κατασκευή Παιδικού Σταθµού στο Ο.Τ. 220» 7.-Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου 8.-Την εισήγηση του Προέδρου της και ύστερα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α.- Την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας Β. Γεωργαλής & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. Ο.Μ.Η.ΚΑΤ Ε.Ε. κατά του 1 ου και 2 ου προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 220» προϋπολογισµού ,28 µε το Φ.Π.Α., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο προαναφερόµενο πρακτικό Ν ο 2 της αρµόδιας επιτροπής. Β.- Την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας Κωνσταντίνος Χουσός Ε.Ε. µε δ.τ. ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. κατά του 3 ου προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 220» προϋπολογισµού ,28 µε το Φ.Π.Α., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο προαναφερόµενο πρακτικό Ν ο 2 της αρµόδιας επιτροπής. Γ.- Επικυρώνει τα πρακτικά της Επιτροπής ιαγωνισµού και Εισήγησης για Ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 220» προϋπολογισµού ,28 µε το Φ.Π.Α., όπως αυτά αναλυτικά προαναφέρονται..- Κατακυρώνει το διαγωνισµό και ανακηρύσσει ανάδοχο του εν λόγω έργου την κοινοπραξία της εταιρείας ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ και του φυσικού προσώπου ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε προσφερόµενο µέσο ποσοστό έκπτωσης 14 %. Ε.- Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: ο οποίος έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ήµου τρέχοντος οικονοµικού έτους µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 220». Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 113/2012. Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη: Λάππα Θ., Ζορµπά Α., Βενέτη Ε., Ραγκούση Ε., Σίµο Ε. Ακριβές απόσπασµα Ο ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ -7-

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 32217/28-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27-05-2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων που αφορά το έργο «Βιοκλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072

Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 08-2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 12004 ΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. Πρόσκλησης 13 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15-06-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5812 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου»

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠ/ΣΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΨΩΕ5-ΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Σεπτεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 240.995,73 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 240.995,73 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 75/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" Προϋπολογισµού: 271.726,68 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) Προϋπολογισµού: 271.726,68 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 05.08.2015 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36762/06.08.2015 32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002527679 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015-01-15 ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης : 848/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 258.000,00 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 258.000,00 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. Προϋπολογισµού: 1.100.000,00 σε ΕΥΡΩ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. Προϋπολογισµού: 1.100.000,00 σε ΕΥΡΩ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα