ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Ι."

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Ι. Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η εισοδηµατική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώρο ιδίως της καταναλωτικής πίστης, οι επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, ατυχείς προγραµµατισµοί, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών (απώλεια εργασίας κ.α.), αποτέλεσαν παράγοντες που, δρώντας υπό την απουσία θεσµών συµβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέµατα υπερχρέωσης, συνέβαλαν ανενόχλητα στην αυξανόµενη υπερχρέωση νοικοκυριών που, αδυνατώντας εν συνεχεία να αποπληρώσουν τα χρέη τους, υπέστησαν και υφίστανται, τις α- λυσιδωτά επερχόµενες καταστροφικές συνέπειές της. Σηµαντικό µέρος των πολιτών έχει οδηγηθεί σήµερα στη περιθωριοποίηση, καθώς, µη διαθέτοντας σοβαρή α- γοραστική δύναµη και δυνατότητα απεγκλωβισµού από την υπερχρέωση, δεν είναι σε θέση να σχεδιάσει τη συµ- µετοχή του στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. Η υπερχρέωση αναδεικνύεται πλέον ως ένα από τα µεγαλύτερα κοινωνικά προβλήµατα και στη χώρα µας και ως σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου έχουµε καθήκον να αντιµετωπίσουµε. Κανείς δεν µπορεί πια να αγνοεί την αδήριτη ανάγκη να δοθεί η πραγµατική δυνατότητα στους υπερχρεωµένους καταναλωτές και επαγγελµατίες να πραγ- µατοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονοµικό ξεκίνηµα στη ζωή τους. Με την κατάθεση του παρόντος σχεδίου νόµου στη Βουλή προς ψήφιση η Κυβέρνηση υλοποιεί µία σηµαντικότατη δέσµευση, την οποία, άλλωστε, είχε αναλάβει το ΠΑΣΟΚ µε τον πλέον συγκεκριµένο τρόπο, όταν ως α- ξιωµατική αντιπολίτευση κατέθεσε πρόταση νόµου για τη ρύθµιση χρεών των υπερχρεωµένων καταναλωτών, δίνοντας διέξοδο και προοπτική σε χιλιάδες υπερχρεω- µένους δανειολήπτες και νοικοκυριά. Με τις διαδικασίες και τους θεσµούς που εισάγει το σχέδιο νόµου οι υπερχρεωµένοι πολίτες που έχουν αποδεδειγµένη και µόνιµη αδυναµία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους µπορούν να ρυθµίσουν την εξόφλησή τους µε ευνοϊκότερους όρους αλλά και να απαλλαγούν από τα χρέη τους, εφόσον εξυπηρετήσουν για τέσσερα έτη µε βάση το εισόδηµα από την εργασία τους ένα µέρος των χρεών που καθορίζεται από το δικαστήριο. Με το σχέδιο νόµου καθιερώνεται ουσιαστικά και στη χώρα µας η δυνατότητα του φυσικού προσώπου να α- παλλάσσεται από τα χρέη του (της πτώχευσης του ιδιώτη), όταν δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία για την ι- κανοποίησή τους και δεν επαρκούν προς τούτο ούτε τα τρέχοντα και προσδοκώµενα εισοδήµατά του. Σε αυτό το πλαίσιο η ρύθµιση των χρεών και η απαλλαγή από αυτά, εφόσον ο οφειλέτης εξαντλήσει για ορισµένο χρονικό διάστηµα τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των χρεών, προβάλλουν εκ των πραγµάτων ως ένα σηµαντικό εργαλείο στην αντιµετώπιση του θεµελιώδους για την συνοχή της κοινωνίας µας αυτού προβλήµατος. Άλλωστε, υπάρχουν πλείστα παραδείγµατα άλλων χωρών, µε αφετηρία αυτό των Ηνωµένων Πολιτειών (13ο κεφάλαιο της Bankruptcy Reform Act, 1978), που διαθέτουν ήδη από µακρού ρυθµίσεις για την απαλλαγή των υ- περχρεωµένων ιδιωτών από τα χρέη τους, όταν αυτοί α- δυνατούν να ανταποκριθούν σε αυτά, παρόµοιες µε αυτές που θεσπίζονται µε το παρόν σχέδιο νόµου (έτσι ενδεικτικά ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Μεγάλη Βρετανία, η ανία από το 1982, η Ελβετία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Αυστρία από το 1994, η Ολλανδία από το 1998, η Γερ- µανία σε ισχύ από το 1999, το Βέλγιο από το 1999, η Γαλλία από το 2003, η Πορτογαλία από το 2004, η Τσεχία από το 2008). Η δυνατότητα της ρύθµισης, για το φυσικό πρόσωπο των χρεών του, µε απαλλαγή από αυτά βρίσκει τη νοµι- µοποίησή της ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου που επιτάσσει να µην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε µία χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία, άλλωστε, και οι πιστωτές δεν µπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Μία τέτοια απαλλαγή χρεών δεν παύει ό- µως να εξυπηρετεί και ευρύτερα το γενικό συµφέρον, καθώς οι πολίτες επανακτούν ουσιαστικά µέσω των εν λόγω διαδικασιών την αγοραστική τους δύναµη προάγοντας την οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα. Η εν λόγω διαδικασία διαφέρει από την πτώχευση των εµπόρων όσον αφορά τον επιδιωκόµενο σκοπό. Ενώ στην τελευταία προτάσσεται κατά βάση η ικανοποίηση των πιστωτών, µε µοιραίες συχνά συνέπειες για την επιχείρηση, στόχος των εν λόγω διατάξεων είναι η επανένταξη του υπερχρεωµένου πολίτη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή µε την επανάκτηση της οικονοµικής ε- λευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει. Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών αποβλέπει εν προκειµένω στη δυνατότητα µίας δεύτερης ευκαιρίας στο υπερχρεωµένο φυσικό πρόσωπο για ένα νέο οικονοµικό ξεκίνηµα, χωρίς τα α- νυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος, µε τη δυνατότητα απαλλαγής από υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εφόσον για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα εξαντλήσει τις δυνατότητες ικανοποίησης των πιστωτών του. Η (µερική έστω) ικανοποίηση των πιστωτών από το εισόδηµα του οφειλέτη για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο προβάλλει ως δοκιµασία και επίδοση του οφειλέτη προκειµένου να επιτύχει µε το πέρας αυτής το ευεργετικό αποτέλεσµα της απαλλαγής των χρεών. Το νοµοσχέδιο δίνει µία ρεαλιστική προοπτική απεγκλωβισµού από τα χρέη σε όλους τους υπερχρεωµένους πολίτες. ιασφαλίζει στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου ένα ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής διαβίωσης. Με µία πρωτοποριακή ρύθµιση λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα για τη διατήρηση και προστασία της κύριας κατοικίας των οφειλετών, αφού επιτρέπει σε αυτούς να την εξαιρέσουν από την ρευστοποίηση της περιουσίας τους. Τούτο δε υπό όρους και διαδικασίες που δεν θίγουν τα συµφέροντα των πιστωτών. Το σχέδιο νόµου που κατατίθεται στη Βουλή στηρίζεται στην αντίστοιχη πρόταση νόµου που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή ως αξιωµατική αντιπολίτευση. Ήδη πριν την κατάθεση της τελευταίας, είχε δοθεί σχέδιο αυτής προς διαβούλευση. Σε αυτή ανταποκρίθηκαν όλοι οι φορείς, καταθέτοντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους. Κοινή πεποίθηση όλων των πλευρών ήταν ότι η εν λόγω νοµοθετική πρωτοβουλία ερχόταν να αντιµετωπίσει ένα πραγµατικό, ιδιαίτερα µεγάλο και ο- ξυµένο πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας κατά τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσµικό, εναρµονισµένο µε τις ε-

2 2 πιταγές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου. Παρατηρήσεις όλων των φορέων είχαν ληφθεί υπόψη στην τελική διαµόρφωση της πρότασης νόµου που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ ως αξιωµατική αντιπολίτευση. Ω- στόσο, και η τελευταία ετέθη εκ νέου προς διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία υπήρξε µία τεράστια συµµετοχή ενδιαφεροµένων και συγκεντρώθηκαν πλήθος παρατηρήσεων από πολίτες, φορείς και επιστηµονικές ενώσεις. Παράλληλα, το σχέδιο νόµου απεστάλη προς έκφραση γνώµης και στην Ευρώπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία και εξέδωσε την από γνώµη της. Το τελικό σχέδιο νόµου έλαβε την οριστική του µορφή µε την αξιοποίηση και των πρόσφατων αυτών διαδικασιών διαβούλευσης. ΙΙ. Ειδικό Μέρος: Επί των άρθρων Με το πρώτο άρθρο καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής του νόµου. Σε ρύθµιση και απαλλαγή υπάγονται χρηµατικές οφειλές των µη εχόντων πτωχευτική ικανότητα φυσικών προσώπων. Εξαιρούνται οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο, διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το ηµόσιο και τους Ο.Τ.Α., τέλη προς Ν.Π... και εισφορές προς τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. Προϋπόθεση υπαγωγής είναι, κατά τα ισχύοντα και στο πτωχευτικό δίκαιο, η επελθούσα µη δόλια µόνιµη αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρεών. Κάθε οφειλέτης µπορεί να αξιοποιήσει µόνο µία φορά τις ρυθµίσεις για την απαλλαγή χρεών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου. Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου, η εν λόγω ρύθµιση χρεών µε απαλλαγή του υπερχρεωµένου φυσικού προσώπου από µέρος αυτών επιδιώκεται σε τρία στάδια. Στα δύο πρώτα (άρθρα 2 και 4) επιδιώκεται ουσιαστικά η ρύθµιση των χρεών και η απαλλαγή του από το υπόλοιπο αυτών µε τη σύµφωνη γνώµη των πιστωτών και των πιστωτικών ιδρυµάτων. Τούτο καταρχήν στο πλαίσιο ε- νός εξωδικαστικού συµβιβασµού (άρθρο 2), και εν συνεχεία µε την επιδίωξη ενός συµβιβασµού ενώπιον του ικαστηρίου (άρθρο 7). Το πρώτο στάδιο (άρθρο 2) εκτυλίσσεται πριν ακόµη την υποβολή της αίτησης και περιλαµβάνει την επιδίωξη εξωδικαστικής επίλυσης στη βάση ενός πλάνου εξυγίανσης των χρεών. εν ισχύουν εκ του νόµου προδιαγραφές για την έναρξη της διαδικασίας αυτής. Τον υπερχρεωµένο οφειλέτη συντρέχουν στην επιδίωξη αυτή συγκεκριµένοι φορείς ή δικηγόρος που εκδίδουν, σε περίπτωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συµβιβασµού, την αντίστοιχη βεβαίωση, η προσκόµιση της οποίας αποτελεί και προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης ρύθµισης µε απαλλαγή χρεών (άρθρο 4 παρ. 2α). Στο στάδιο αυτό τα µέρη είναι ελεύθερα να συµφωνήσουν ό,τι πράγµατι κρίνουν προς το συµφέρον τους, ακόµη και σε ένα µηδενικό πλάνο, δηλαδή και την απελευθέρωση του οφειλέτη από το χρέος µε την καταβολή ενός ποσού χωρίς περαιτέρω περίοδο εξόφλησης επιπρόσθετου µέρους του χρέους. Άλλωστε, οι νέοι θεσµοί δηµιουργούν και ισχυρά κίνητρα στα δύο µέρη να έρθουν σε µία µεταξύ τους συµφωνία. Οι οφειλέτες, γιατί αντιλαµβάνονται ότι η απαλλαγή τους προϋποθέτει µία µακρόχρονη δοκιµασία που συνεπάγεται σηµαντικούς περιορισµούς για τους ίδιους, ενδεχοµένως και µετά την περάτωσή της. Οι πιστωτές και τα πιστωτικά ιδρύµατα, γιατί γνωρίζουν ότι µε την υποβολή της αίτησης και την προώθηση της διαδικασίας για τη ρύθµιση µε απαλλαγή από τα χρέη το ύψος των καταβολών και η απαλλαγή από τα χρέη θα επέλθουν χωρίς τη σύµφωνη πλέον γνώµη τους. Έχουν, λοιπόν, συµφέρον, αν ο οφειλέτης υπόσχεται µε ρεαλιστικούς, µε βάση το εισόδηµά του όρους, ή µε ασφάλειες τρίτων την εξυπηρέτηση ενός µέρους του χρέους, που πιθανολογείται ότι θα µπορούσε να είναι υψηλότερο από αυτό που θα εισέπρατταν στη διάρκεια της διαδικασίας ρύθµισης µε α- παλλαγή να έρθουν σε συµφωνία µαζί του. Ένα σηµαντικό στοιχείο από την εισαγωγή της διαδικασίας ρύθµισης µε απαλλαγή από οφειλές είναι, λοιπόν, ότι συνεισφέρει στην ανάπτυξη µίας κουλτούρας συζήτησης, διαπραγµάτευσης και ρύθµισης των χρεών, που στη σηµερινή πρακτική είναι σχεδόν ανύπαρκτη, καθώς µάλιστα δίνει τη δυνατότητα στους πιστωτές να πληροφορούνται την συνολική οικονοµική κατάσταση του ο- φειλέτη, τους κινδύνους και αδυναµίες εξυπηρέτησης των χρεών και να υιοθετούν ενόψει της πιθανής υπαγωγής του οφειλέτη στις ρυθµίσεις του παρόντος σχεδίου νόµου ηπιότερες και ρεαλιστικότερες προσδοκίες. Σε περίπτωση που δεν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσµα η εν λόγω φάση, ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει αίτηση για έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του, άλλως τη διαµονή του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η τελευταία επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων, καθώς αυτό µπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο µέτρο και αποδείξεις, ώστε να σχηµατίσει πλήρη δικανική πεποίθηση ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων ε- φαρµογής του νόµου. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 η αίτηση πρέπει να περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των πάσης φύσεως εισοδηµάτων του ιδίου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαµβάνει υπόψη µε εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συµφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήµατα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. Ο οφειλέτης υποχρεούται περαιτέρω να προσκοµίσει βεβαίωση για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό και υπεύθυνη δήλωσή του για την ορθότητα και πληρότητά τους και για τις µεταβιβάσεις ακινήτων που προέβη την τελευταία τριετία. Με την αίτηση ή ε- ντός ενός µηνός από την κατάθεσή της, ο οφειλέτης καταθέτει στη γραµµατεία έγγραφα που έχει στη διάθεσή του σχετικά µε την υπάρχουσα περιουσία του, τα πάσης φύσεως εισοδήµατά του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 ο οφειλέτης επιδίδει αντίγραφα της αίτησης µε κλήση προς τους πιστωτές για να παρασταθούν στη συζήτησή της αλλά και πρόσκληση να λάβουν θέση επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών µέχρι τη συµπλήρωση δύο µηνών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν αντικρούσουν το σχέδιο οι πιστωτές ε- ντός της παραπάνω προθεσµίας, τεκµαίρεται ότι το αποδέχθηκαν. Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 6 η υ-

3 3 ποβολή της αίτησης ρύθµισης δεν επιφέρει αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Ωστόσο, ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει από το αρµόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής απόφασης εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συµφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιµήσει η αίτηση. Επιδεικνύεται ιδιαίτερη µέριµνα για τη διαφύλαξη των συµφερόντων των καταναλωτών. Έτσι, η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Εξάλλου, το δικαστήριο µπορεί, σύµφωνα µε τη δεύτερη παράγραφο, µε αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον να διατάξει όποιο µέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της µέχρι να δηµοσιευθεί απόφαση επί της αίτησης ρύθµισης των οφειλών. Σύµφωνα µε την τρίτη παράγραφο του άρθρου 6 οι α- παιτήσεις των πιστωτών που δεν είναι εξασφαλισµένες µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατο δικαίωµα παύουν να παράγουν νόµιµους ή συµβατικούς τόκους και υπολογίζονται µε την αξία τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Με την τέταρτη παράγραφο προβλέπεται ότι η αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων για τις οφειλές από στεγαστικά δάνεια ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση µη καταβολής από πλευράς του οφειλέτη του ποσού της ενήµερης τοκοχρεολυτικής δόσης που θα όφειλε να καταβάλει από το χρονικό σηµείο κοινοποίησης της αίτησης, χωρίς να υπολογίζονται στο ποσόν αυτής προγενέστερες ληξιπρόθεσµες δόσεις, από την κοινοποίηση της αίτησης. Το άρθρο 7 ρυθµίζει περαιτέρω τη διαδικασία δικαστικού συµβιβασµού. Αν προβληθούν αντιρρήσεις από τους πιστωτές προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης του σχεδίου. Οι ηµεροµηνίες της κάθε επί µέρους φάσης έ- χουν προκαθορισθεί από το νόµο µε αναφορά στην ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, ώστε όλα τα ενδιαφερό- µενα µέρη να µπορούν µε δική τους πρωτοβουλία να παρακολουθούν την εξέλιξή της, να ενηµερώνονται και να συµµετέχουν στη διαδικασία. Σε περίπτωση διαφωνίας επιτρέπεται για µία φορά τροποποίηση του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών προκειµένου να επιτευχθεί συµβιβασµός. Αν διαφωνούν µε το σχέδιο µεµονωµένοι πιστωτές, είναι δυνατόν να υ- ποκατασταθεί η συναίνεσή τους από το ίδιο το δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αιτήσεως που ακολουθεί. Η υ- ποκατάστασή τους µπορεί να γίνει, πάντως, µόνο αν ε- ξυπηρετεί το γενικό συµφέρον των πιστωτών, αν δηλαδή σε αυτούς θα περιέλθει σε κάθε περίπτωση τόσο χρηµατικό ποσό όσο θα προσδοκούσαν να λάβουν και µετά α- πό µία ολοκληρωµένη διαδικασία ρύθµισης µε απαλλαγή του οφειλέτη από τις οφειλές του. Αν το σχέδιο εκκαθάρισης γίνει αποδεκτό, έστω µε υ- ποκατάσταση της συναίνεσης ορισµένων πιστωτών, το δικαστήριο επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο αποκτά ισχύ δικαστικού συµβιβασµού, και η αίτηση για ρύθµιση θεωρείται ότι ανακλήθηκε. εν επέρχεται η απαλλαγή από χρέη που δεν συµπεριελήφθησαν στις παραπάνω καταστάσεις και δεν ενηµερώθηκαν οι πιστωτές τους. Το άρθρο 8 αναφέρεται στη δικαστική ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή. Σε περίπτωση, λοιπόν, που δεν γίνει αποδεκτό σχέδιο εκκαθάρισης των οφειλών από τους πιστωτές, το δικαστήριο ελέγχει πλέον την ύπαρξη τυχόν αµφισβητούµενων απαιτήσεων καθώς και αν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για τη ρύθµιση των οφειλών. Εφόσον πράγµατι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα πάσης φύσεως εισοδήµατα του οφειλέτη για την αποπληρωµή των χρεών, το δικαστήριο προχωρά στη ρύθµιση του µέρους των οφειλών που µπορεί να ε- ξυπηρετηθεί και στην απαλλαγή των υπολοίπων υπό τον όρο τήρησης της ρύθµισης. Η ικανοποίηση των πιστωτών γίνεται τόσο από τα εισοδήµατα του οφειλέτη όσο και α- πό την εκποίηση της περιουσίας του. Το δικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήµατα του ο- φειλέτη, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου, και σταθµίζοντας αυτά µε τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόµενων µελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλλει µηνιαίως και για χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών ορισµένο ποσό για ικανοποίηση των α- παιτήσεων των πιστωτών του συµµέτρως διανεµόµενο. Το ποσό αυτό µπορεί σύµφωνα µε την απόφαση του δικαστηρίου να αναπροσαρµόζεται σε διαστήµατα που αυτό ορίζει µε βάση έναν αντικειµενικό δείκτη αναφοράς, λ.χ. τον δείκτη τιµών καταναλωτή. Με σκοπό τη διασφάλιση των συµφερόντων των πιστωτών θεσπίζονται στην παράγραφο 3 συγκεκριµένες υποχρεώσεις του οφειλέτη και κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθµισης. Ο οφειλέτης υποχρεούται να διατηρεί και, αν δεν έχει, να επιδιώκει κατάλληλη, µε βάση τις υ- φιστάµενες βιοτικές του συνθήκες και την καλύτερη ικανοποίηση των πιστωτών, εργασία ή επαγγελµατική δραστηριότητα καθώς επίσης να γνωστοποιεί στη γραµµατεία του δικαστηρίου όλες τις κρίσιµες µεταβολές. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης, λαµβάνοντας υπόψη τη βελτίωση των εισοδηµάτων του, καταβάλει µεγαλύτερο ποσόν προς τους πιστωτές του, τούτο διανέµεται συµµέτρως. Κίνητρο προς αυτή την κατεύθυνση δίνει άλλωστε η ρύθµιση της παραγράφου 4 που επιτρέπει αίτηση του πιστωτή για τροποποίηση της ρύθµισης, που µπορεί µάλιστα να ισχύσει και αναδροµικά. Αίτηση για τροποποίηση της ρύθµισης µπορεί να υποβάλει και ο οφειλέτης όταν επιδεινώνονται τα εισοδήµατά του. Θα ήταν, εξάλλου, άδικο και ασύµβατο µε τον προστατευτικό σκοπό που έχει ο ίδιος ο νόµος, από την εν λόγω δυνατότητα ρύθµισης οφειλών και απαλλαγής να αποκλειστούν πολίτες που αποδεδειγµένα και χωρίς υπαιτιότητά τους στερούνται (επαρκών) εισοδηµάτων. Για τις περιπτώσεις που το δικαστήριο καθορίζει ιδιαίτερα χαµηλές µηνιαίες καταβολές και εκτιµά ότι µπορεί σύντοµα να βελτιωθεί σηµαντικά η οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη, µπορεί να ορίσει δικάσιµο για την εξέταση του ενδεχόµενου ε- ξυπηρέτησης µεγαλύτερου µέρους του χρέους. Με το άρθρο 9 ρυθµίζεται η διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας και η προστασία της κύριας κατοικίας. Η ρευστοποίηση της περιουσίας διατάσσεται εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Προβλέπεται ο ορισµός εκκαθαριστή µόνο σε περίπτωση ύπαρξης ρευστοποιήσιµης περιουσίας ή αν αυτή κριθεί αναγκαία για την παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων ρύθµισης ή την εξασφάλιση των συµφερόντων των πιστωτών. Επιβεβαιώνεται η προνοµιακή ικανοποίηση από την πώληση του πράγµατος α-

4 4 παιτήσεων που διασφαλίζονται µε εµπράγµατη ασφάλεια. Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 9 εισάγεται η προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη κατά την διαδικασία ρύθµισης µε απαλλαγή από τις οφειλές του. Ο τελευταίος µπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή της από την περιουσία που ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Σε αυτή την περίπτωση αναλαµβάνει την υποχρέωση, πέραν της εξυπηρέτησης της ρύθµισης οφειλών σύµφωνα µε το άρθρο 8, να εξοφλήσει ποσό οφειλών µέχρι το 85% της εµπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή αποτιµάται από το δικαστήριο. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εµπράγµατη ασφάλεια στο ακίνητο της κατοικίας ικανοποιούνται προνοµιακά και κατά την τάξη τους από τις καταβολές αυτές του οφειλέτη. Η εξυπηρέτηση του πρόσθετου αυτού χρέους γίνεται µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήµερης οφειλής ή το µέσο ε- πιτόκιο στεγαστικού δανείου µε κυµαινόµενο επιτόκιο, αναπροσαρµοζόµενο µε επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η διάρκεια της αποπληρωµής καθορίζεται από το δικαστήριο, το οποίο µπορεί να παράσχει και περίοδο χάριτος, λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια των συµβάσεων δυνάµει των οποίων χορηγήθηκαν οι πιστώσεις στον ο- φειλέτη. Η διάρκεια αποπληρωµής δεν µπορεί πάντως να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Το άρθρο 10 αναφέρεται στο καθήκον ειλικρινούς δήλωσης του οφειλέτη. Η ευδοκίµηση της διαδικασίας ρύθ- µισης µε απαλλαγή χρεών προϋποθέτει την υποβολή α- πό τον οφειλέτη ειλικρινών στοιχείων για τα εισοδήµατά του, καθώς η από δόλο ή βαριά αµέλεια παραβίαση της υποχρέωσης αυτής οδηγεί στην έκπτωση από τα ευεργετήµατα της απαλλαγής χρεών. Εξάλλου, ο οφειλέτης που επιθυµεί να υπαχθεί σε αυτή οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονοµική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήµατά του. Παραβίαση των υποχρεώσεών του από δόλο επιφέρει έκπτωση από τη διαδικασία ρύθ- µισης µε απαλλαγή χρεών και αδυναµία υποβολής νέας αίτησης για ρύθµιση χρεών για δύο έτη. Το άρθρο 11 προβλέπει την πιστοποίηση της απαλλαγής από το υπόλοιπο των χρεών από το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές. Εξάλλου, αν ο πιστωτής καθυστερεί πέραν των δύο µηνών την εκπλήρωση υποχρεώσεων που έχει από τη ρύθµιση ή επανειληµµένα δυστροπεί, το δικαστήριο διατάζει µετά από αίτηση πιστωτή την έκπτωση από τη ρύθ- µιση. Η µη ευδοκίµηση της απαλλαγής συνεπάγεται την αναβίωση της οφειλής, δίχως όµως τους τόκους ανατοκισµού. Το άρθρο 12 προβλέπει ότι η εφαρµογή της διαδικασίας ρύθµισης µε απαλλαγή χρεών δεν απαλλάσσει τον εγγυητή ούτε τους τυχόν εις ολόκληρον υπόχρεους, οι οποίοι ωστόσο µπορούν να υπαχθούν στην ίδια διαδικασία εφόσον πληρούν και οι ίδιοι τις προϋποθέσεις του νόµου. Εξάλλου, ρητά προβλέπεται ότι δεν θίγονται τα δικαιώµατα των ενέγγυων πιστωτών επί του υπέγγυου πράγ- µατος. Το άρθρο 13 προβλέπει τη σύσταση αρχείου στη γραµ- µατεία κάθε Ειρηνοδικείου και ενός Γενικού Αρχείου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την παρακολούθηση των αιτήσεων και την αποτροπή καταχρήσεων, την προστασία των πιστωτών και εφαρµογή των διατάξεων του σχεδίου νόµου. Αυτοί οι επιδιωκόµενοι στόχοι καθορίζουν και την παραµονή στο Αρχείο των αιτήσεων και των αποφάσεων που εκδίδονται επ αυτών. Το άρθρο 14 προβλέπει ως µόνα ένδικα µέσα κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου την έφεση και την αναίρεση. Το άρθρο 15 προβλέπει την αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του πτωχευτικού κώδικα, όπου αυτή επιβάλλεται. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 η ρύθµιση χρεών µε απαλλαγή από χρέη δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο επεξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς από πιστωτικά ιδρύµατα ή τρίτους για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε ετών από το χρονικό σηµείο στο ο- ποίο επέρχεται η απαλλαγή από οφειλές. Το άρθρο 17 ρυθµίζει φορολογικά θέµατα για τις διαγραφές απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυµάτων που θα προκύψουν κατ εφαρµογή των διατάξεών του. Το άρθρο 18 προβλέπει την αύξηση κατά 80 των θέσεων Ειρηνοδικών προκειµένου να είναι σε θέση τα Ειρηνοδικεία να ανταποκριθούν στην αναµενόµενη από τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου αύξηση των υποθέσεών τους. Το άρθρο 19, µε τις µεταβατικές διατάξεις, προβλέπει την έναρξη υποβολής αιτήσεων τέσσερις µήνες µετά την εισαγωγή του νόµου, διάστηµα κατά το οποίο, ωστόσο, τα µέρη µπορούν να επιδιώξουν ήδη το εξωδικαστικό συµβιβασµό. Προβλέπεται δε, επιπροσθέτως, η αναστολή των πλειστηριασµών της µοναδικής κατοικίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους οφειλέτες που βρίσκονται σε µόνιµη αδυναµία αποπληρωµής να αξιοποιήσουν την προστατευτική διάταξη της κυρίας κατοικίας, µε την εξαίρεση αυτής από τη ρευστοποιήσιµη περιουσία, που εµπεριέχει το σχέδιο νόµου. Το άρθρο 20 εµπεριέχει την τελική διάταξη για την έ- ναρξη ισχύος του νόµου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ. Κατσέλη Γ. Παπακωνσταντίνου ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Χ. Καστανίδης

5 5 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε µόνιµη αδυνα- µία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρ- µόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθµιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. εν επιτρέπεται η ρύθµιση οφειλών που α) έχουν α- ναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο, διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, φόρους και τέλη προς το ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, τέλη προς Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου και εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου µπορεί να γίνει µόνο µία φορά. Άρθρο 2 ιαδικασία εξωδικαστικού συµβιβασµού 1. Προϋπόθεση για την ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου υποβολή αίτησης του οφειλέτη για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή αποτελεί η εκ µέρους του καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού µε όλους τους πιστωτές του και η αποτυχία αυτής, κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάµηνο. Η προσπάθεια αυτή πραγµατοποιείται µε τη συνδροµή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Επιτροπής Φιλικού ιακανονισµού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 2251/ 1994 (ΦΕΚ 191 Α ), όπως ισχύει, ή Ένωσης Καταναλωτών που είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2251/ 1994 ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου ή άλλου δηµόσιου ή ιδιωτικού µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα από αυτούς που ορίζονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο Αν η προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού αποτύχει, ο φορέας ή ο δικηγόρος που βοήθησε την προσπάθεια συντάσσει βεβαίωση, στην οποία διαπιστώνεται η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συµβιβασµού. Αν επιτευχθεί µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των πιστωτών εξωδικαστικός συµβιβασµός, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο αποτελεί τίτλο εκτελεστό από την επικύρωσή του από τον αρµόδιο Ειρηνοδίκη. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Α- νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται και άλλοι φορείς δηµόσιοι και ιδιωτικοί µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιτρέπεται να παρέχουν τη συνδροµή τους στους οφειλέτες για την επίτευξη εξωδικαστικού συµβιβασµού µε τους πιστωτές τους. 4. Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήµατος του οφειλέτη, να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Άρθρο 3 Αρµόδιο δικαστήριο ιαδικασία Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έ- χει την κατοικία του, άλλως τη συνήθη διαµονή του. Το αρµόδιο Ειρηνοδικείο δικάζει µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Άρθρο 4 Κατάθεση αίτησης και εγγράφων 1. Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραµµατέα του αρµόδιου δικαστηρίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδηµάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαµβάνει υπόψη µε εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συµφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδή- µατα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. 2. Μέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκοµίσει: α) τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 και β) υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α και β της προηγούµενης παραγράφου και για τις µεταβιβάσεις εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ 67 A ) εφαρµόζεται και για την υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου. 3. Η δικάσιµος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσής της. 4. Ο οφειλέτης καταθέτει µέσα σε ένα µήνα από την υ- ποβολή της αίτησης στη γραµµατεία του δικαστηρίου, έγγραφα που έχει στη διάθεσή του σχετικά µε την περιουσία του, τα κάθε φύσης εισοδήµατά του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους. 5. Με την υποβολή της αίτησης ανοίγει στο αρµόδιο δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται µε µέριµνα της γραµµατείας του όλα τα έγγραφα και στοιχεία της υπόθεσης. 6. Αν δεν συµπεριληφθεί στην κατάσταση της παραγράφου 1 πιστωτής, η απαίτησή του δεν επηρεάζεται α- πό την πορεία της διαδικασίας που αρχίζει µε την υποβολή της αίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Α- νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, που δηµοσιεύε-

6 6 ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται υ- ποδείγµατα των πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται στο νόµο αυτό. Άρθρο 5 Επίδοση της αίτησης Ο οφειλέτης το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της αίτησης επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφα α) της αίτησης µε ορισµό δικασίµου για τη συζήτησή της, β) της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδηµάτων του οφειλέτη και γ) του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, µε πρόσκληση να υποβάλλουν στην γραµµατεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις και να δηλώσουν αν συµφωνούν µε το προτεινόµενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από την υποβολή της αίτησης. Οι πιστωτές µπορούν να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του προηγούµενου άρθρου. Οι πιο πάνω πιστωτές µπορούν, µε έγγραφό τους που κατατίθεται στη γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου. Με την πάροδο της προθεσµίας αυτής άπρακτης, τεκµαίρεται ότι ο πιστωτής συµφωνεί µε το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Στην πρόσκληση γίνεται µνεία για τη συνέπεια αυτή. Άρθρο 6 Αναστολή καταδιωκτικών µέτρων 1. Η υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 δεν επιφέρει αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Μετά την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει από το αρµόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας, κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης ε- άν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συµφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιµήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής ε- πάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. 2. Το δικαστήριο µπορεί µε αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον που δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων να διατάξει όποιο µέτρο κρίνει α- ναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της µέχρι να δηµοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου Οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν είναι εξασφαλισµένες µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατο δικαίωµα παύουν µε την κοινοποίηση της αίτησης να παράγουν νόµιµους ή συµβατικούς τόκους. Οι οφειλές αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσµες και υπολογίζονται µε την τρέχουσα κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης αξία τους. 4. Οφειλές από στεγαστικά δάνεια συνεχίζουν να ε- κτοκίζονται µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως µε το συµβατικό επιτόκιο ενήµερης οφειλής. Η αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων για τις ο- φειλές αυτές ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση µη καταβολής από πλευράς του οφειλέτη του ποσού της ε- νήµερης τοκοχρεολυτικής δόσης που θα όφειλε να καταβάλει από το χρονικό σηµείο επίδοσης της αίτησης, χωρίς να υπολογίζονται στο ποσόν αυτής προγενέστερες ληξιπρόθεσµες δόσεις. Άρθρο 7 ικαστικός Συµβιβασµός 1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών που αρχίζει µε την πάροδο δύο µηνών από την υποβολή της αίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, ο οφειλέτης, λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των πιστωτών, µπορεί να επιφέρει µεταβολές στο αρχικό σχέδιο διευθέτησης, προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία όλων των πιστωτών. Οι πιστωτές ενη- µερώνονται µε δική τους επιµέλεια για τις παραπάνω µεταβολές και λαµβάνουν θέση εγγράφως για το αναµορφωµένο σχέδιο µέσα σε είκοσι ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τροποποιηµένου σχεδίου. Τροποποίηση του σχεδίου µπορεί να λάβει χώρα µόνο µία φορά. 2. Αν κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιηµένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, θεωρείται ότι ο συµβιβασµός έχει γίνει αποδεκτός. Ο Ειρηνοδίκης µε α- πόφασή του επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συµβιβασµού. Η αίτηση για ρύθµιση και απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ότι ανακλήθηκε. 3. Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο πιστωτές µε απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήµισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαµβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών µε εµπραγµάτως εξασφαλιζόµενες απαιτήσεις και πιστωτές µε απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήµισυ των τυχόν εργατικών α- παιτήσεων, το δικαστήριο, µετά από αίτηση του οφειλέτη ή οποιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως µέχρι τη συζήτηση, υποκαθιστά την έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στο συµβιβασµό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συµβιβασµός και ότι ανακλήθηκε η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη. 4. εν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης πιστωτή όταν: α) η απαίτηση του πιστωτή που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται σε ανάλογο, σε σχέση µε τους άλλους πιστωτές, βαθµό ή β) σε περίπτωση εφαρµογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται αποδεικνύει ότι θα περιέλθει σε δυσµενέστερη οικονοµικά θέση από αυτήν στην ο- ποία θα περιερχόταν, αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές ή γ) αµφισβητείται απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή. 5. Αν δεν ενταχθεί στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών απαίτηση ανέγγυου πιστωτή, στον οποίο επιδόθηκαν η αίτηση και το σχέδιο, η απαίτηση αποσβέννυται, αν ο πιστωτής δεν λάβει εγγράφως θέση επί του σχεδίου µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου Οι πιστωτές δεν αποκτούν απαίτηση κατά του οφειλέτη για τα έξοδα και τις δαπάνες που δηµιουργούνται από τη διαδικασία και το σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

7 7 Άρθρο 8 ικαστική ρύθµιση χρεών 1. Αν το σχέδιο δεν γίνεται δεκτό από τους πιστωτές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του προηγούµενου άρθρου ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγού- µενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αµφισβητούµενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθµιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη. Η απόφαση εκδίδεται κατά προτεραιότητα. Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη δεν µπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση πριν από την πάροδο δύο ετών. 2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήµατά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου, και σταθµίζοντας αυτά µε τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόµενων µελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλλει µηνιαίως και για χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών ορισµένο ποσό για ι- κανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συµµέτρως διανεµόµενο. Με την απόφαση µπορεί να οριστεί ότι το ποσό αυτό αναπροσαρµόζεται ανά διαστήµατα που ορίζονται σε αυτή µε βάση αντικειµενικό δείκτη αναφοράς. Η καταβολή του ποσού γίνεται απευθείας στους πιστωτές, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το δικαστήριο. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθµισης περιέλθουν στον οφειλέτη περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, ο οφειλέτης υποχρεούται να διαθέσει για την ικανοποίηση των πιστωτών το ήµισυ της αξίας αυτών. 3. O οφειλέτης οφείλει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθµισης της προηγούµενης παραγράφου σε κατάλληλη εργασία ή, αν δεν εργάζεται, να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας. Οφείλει επίσης να γνωστοποιεί µέσα σε ένα µήνα στη γραµµατεία του δικαστηρίου κάθε µεταβολή κατοικίας ή εργασίας, αλλαγή εργοδότη, καθώς και κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδηµάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να ενηµερώνεται ο φάκελος που τηρείται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου Με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, που επιδίδεται µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της στο αρµόδιο δικαστήριο, µπορεί να τροποποιείται η ρύθµιση οφειλών της απόφασης της προηγούµενης παραγράφου ως προς το ύψος των µηνιαίων καταβολών, όταν τούτο δικαιολογείται από µεταγενέστερα γεγονότα ή µεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδηµάτων του ο- φειλέτη. Η ισχύς της απόφασης που τροποποιεί τη ρύθµιση µπορεί να ανατρέχει στο χρόνο υποβολής της αίτησης τροποποίησης. Σε περίπτωση καταβολής από τον οφειλέτη σε πιστωτές µεγαλύτερου ποσού από αυτό που έ- χει οριστεί από το δικαστήριο σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ο οφειλέτης υποχρεούται να ικανοποιήσει συµµέτρως όλους τους πιστωτές. 5. Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήµατα υγείας, ανεπαρκές εισόδηµα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του ο- φειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται µε την απόφαση µηνιαίες καταβολές µικρού ύψους ή και µηδενικές, το δικαστήριο µπορεί µε την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε µήνες, νέα δικάσιµο για επαναπροσδιορισµό των µηνιαίων καταβολών. 6. Η απόφαση που ορίζει µηνιαίες καταβολές είναι α- µέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της. ικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται. Άρθρο 9 ιαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας - Προστασία κύριας κατοικίας 1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιµη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθµισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συµφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαριστής µπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγµατογνωµόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. Έργο του εκκαθαριστή είναι αυτό που προσδιορίζεται ειδικά µε την απόφαση του διορισµού του και, σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη, η διασφάλισή της σε όλο το νόµιµο ύψος της χάριν των πιστωτών, η πρόσφορη εκποίησή της, η προνοµιακή ικανοποίηση των πιστωτών που έχουν εµπράγµατη ασφάλεια στο εκποιούµενο πράγµα και η σύµµετρη ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτών. Οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα περί συνδίκου εφαρµόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή. 2. Ο οφειλέτης µπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρηµένο ή µη µε εµπράγµατη ασφάλεια α- κίνητο, που χρησιµεύει ως µοναδική κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει σε εµβαδόν το προβλεπόµενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξηµένο κατά τριάντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθµίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών µέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό της ε- µπορικής αξίας του ακινήτου της µοναδικής κατοικίας, ό- πως αυτή αποτιµάται από το δικαστήριο. Η ρύθµιση µπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται µε επιτόκιο που δεν υ- περβαίνει αυτό της ενήµερης οφειλής ή το µέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου µε κυµαινόµενο επιτόκιο που ίσχυε σύµφωνα µε το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο µήνα για τον οποίο υφίσταται µέτρηση, αναπροσαρµοζόµενο µε επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και χωρίς ανατοκισµό. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εµπράγµατη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνοµιακά από τις καταβολές του οφειλέτη µε βάση την παρούσα παράγραφο.

8 8 Για τον προσδιορισµό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζόµενης συνολικής οφειλής λαµβάνεται υπόψη η διάρκεια των συµβάσεων δυνάµει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Η µη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ εφαρµογή της παραγράφου αυτής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της µοναδικής κατοικίας του. Άρθρο 10 Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης 1. Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήµατά του, τόσο κατά τη διαδικασία που αρχίζει µε την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όσο και κατά την περίοδο ρύθµισης των οφειλών. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αµέλεια, την ο- ποία µπορεί να επικαλεσθεί µε αίτησή του οποιοσδήποτε πιστωτής, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος από τότε που την πληροφορήθηκε, συνεπάγεται, µε την επιφύλαξη τυχόν ποινικής ευθύνης, την απόρριψη του αιτήµατος για ρύθµιση οφειλών µε απαλλαγή σύµφωνα µε το άρθρο 8 ή την έκπτωση από τη ρύθµιση οφειλών και την α- παλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί. Η αίτηση αυτή µπορεί να υποβληθεί µέχρι και δύο έτη µετά την επέλευση της απαλλαγής του οφειλέτη από οφειλές του. Πριν από την πάροδο δύο ετών από την απόρριψη για την αιτία αυτή αίτησης του οφειλέτη ή την έκπτωση του είναι απαράδεκτη η υποβολή νέας αίτησης. 2. Ο οφειλέτης υποχρεούται να επιτρέπει στους πιστωτές την πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονοµική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήµατά του. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αµέλεια µπορεί, κατά την κρίση του δικαστηρίου, να επιφέρει την απόρριψη της αίτησης για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή. 3. Ύστερα από αίτηση πιστωτή στον οποίο έχει γίνει η επίδοση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 και η οποία διαβιβάζεται µέσω του αρµόδιου Εισαγγελέα, ο εργοδότης, η αρµόδια υπηρεσία και ο αρµόδιος οικονοµικός έφορος είναι υποχρεωµένοι να δίνουν κάθε χρήσιµη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήµατα του οφειλέτη. Άρθρο 11 Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών 1. Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται µε την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρµογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάµενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόµη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. Το δικαστήριο µε αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την α- παλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών. 2. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθµιση οφειλών για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο µηνών ή δυστροπεί επανειληµµένα στην τήρηση της ρύθµισης, το δικαστήριο διατάζει την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθµιση µετά από αίτηση θιγόµενου πιστωτή που κατατίθεται το αργότερο µέσα σε τέσσερις µήνες από τη δηµιουργία του λόγου έκπτωσης. Κάθε κλήτευση πραγµατοποιείται πριν δεκαπέντε (15) ηµέρες. 3. Σε περίπτωση που δεν ευοδωθεί η απαλλαγή από τις οφειλές µε τη διαδικασία του παρόντος νόµου, οι απαιτήσεις των πιστωτών επανέρχονται στο ύψος στο οποίο θα βρίσκονταν αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Για τον προσδιορισµό του ύ- ψους των απαιτήσεων αποκλείεται, εφόσον είχε γίνει δεκτή η αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ο ανατοκισµός από την κοινοποίηση της αίτησης αυτής στους πιστωτές και αφαιρούνται τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τον οφειλέτη. Άρθρο 12 ικαιώµατα ενέγγυων πιστωτών και έναντι εγγυητών Τα δικαιώµατα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώµατα των ε- µπραγµάτως ασφαλισµένων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειµένου δεν θίγονται. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται έναντι των εγγυητών, των εις ολόκληρον υπόχρεων ή άλλων δικαιούχων σε αναγωγή. Άρθρο 13 Τήρηση Αρχείου Αιτήσεων 1. Στη Γραµµατεία κάθε Ειρηνοδικείου τηρείται αλφαβητικό αρχείο των προσώπων που έχουν υποβάλει την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4, στο οποίο εγγράφονται τα ονόµατα των αιτούντων, η πορεία των αιτήσεών τους και οι αποφάσεις που εκδίδονται. Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών τηρείται Γενικό Αρχείο, στο οποίο καταχωρίζονται τα πιο πάνω στοιχεία για ολόκληρη τη χώρα. Από το αρχείο διαγράφονται ένα έτος µετά την υποβολή των αιτήσεων όλα τα στοιχεία που τηρούνται γι αυτές, εφόσον οι αιτήσεις απορριφθούν αµετάκλητα, α- νακληθούν ή καταλήξουν σε δικαστικό συµβιβασµό σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος. Πρόσβαση σε πληροφορίες του αρχείου µπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόµενος. Μετά την πάροδο πενταετίας από την επέλευση των αποτελεσµάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 πρόσβαση σε στοιχεία του οφειλέτη στο αρχείο επιτρέπεται µόνο για τον έλεγχο της συνδροµής της προϋπόθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 1. Με απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε την τήρηση των αρχείων και την πρόσβαση σε αυτά. 2. Πριν από τη συζήτηση αίτησης οφειλέτη που υποβάλλεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος το Ειρηνοδικείο ελέγχει αυτεπαγγέλτως στο παραπάνω αρχείο αν εκκρεµεί αίτηση για τον οφειλέτη αυτόν και αν έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθµιση µε απαλλαγή από τις οφειλές του.

9 9 Άρθρο 14 Ένδικα µέσα Οι αποφάσεις του δικαστηρίου υπόκεινται σε έφεση και σε αναίρεση σύµφωνα µε το άρθρο 560 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. Άρθρο 15 Αναλογική εφαρµογή διατάξεων Για τη ρύθµιση και απαλλαγή χρεών φυσικών προσώπων εφαρµόζονται, όπου επιβάλλεται, µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Άρθρο 16 Χρόνος τήρησης και χρήσης δεδοµένων Ο χρόνος τήρησης από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή τρίτους χάριν αυτών δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, που αναφέρονται στη διαδικασία του παρόντος νό- µου, δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των πέντε ετών από την επέλευση της απαλλαγής από τα χρέη σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Άρθρο 17 ιαγραφή απαιτήσεων Για απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυµάτων που διαγράφονται µε τον παρόντα νόµο εφαρµόζεται το άρθρο 30 παρ. 10 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 A ). Τα διαγραφόµενα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας ενεργείται η διαγραφή προκειµένου για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών. Η ωφέλεια που αποκτάται από τη διαγραφή τόκων δεν θεωρείται εισόδηµα υποκείµενο σε φορολογία. Άρθρο 18 Αύξηση θέσεων Ειρηνοδικών Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών αυξάνεται κατά ογδόντα και ορίζεται συνολικά σε επτακόσιες σαράντα µία. Άρθρο 19 Μεταβατικές διατάξεις. 1. Για έξι µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νό- µου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως απαγορεύεται ο πλειστηριασµός ακινήτου που χρησιµεύει ως µοναδική κατοικία του οφειλέτη, εφόσον το εµβαδόν του δεν υ- περβαίνει αυτό που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου Αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 υποβάλλονται µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος του νόµου Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει α- πό τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ. Κατσέλη Γ. Παπακωνσταντίνου ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Χ. Καστανίδης ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 10/1/2010 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων» Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, προτείνονται ευεργετικά µέτρα υπέρ των φυσικών προσώπων για την τακτοποίηση (ρύθµιση) ή / και απαλλαγή από συγκεκριµένες ληξιπρόθεσµες χρηµατικές οφειλές τους. Ειδικότερα ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: 1.α. Τα µη έχοντα πτωχευτική ικανότητα φυσικά πρόσωπα µπορούν να υπαχθούν, για τα χρέη τους, στις προτεινόµενες διατάξεις και να ρυθµίσουν την εξόφλησή τους ή να απαλλαγούν από αυτά, εφόσον υφίσταται οριστική µη δόλια αδυναµία πληρωµής τους. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. β. Εξαιρούνται από την τακτοποίηση οι οφειλές από α- δικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο, τα διοικητικά πρόστιµα, οι χρηµατικές ποινές, οι οφειλές από φόρους και τέλη προς το ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, τα τέλη προς Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, καθώς και οι εισφορές προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Επίσης, δεν επιτρέπεται η ρύθµιση χρεών που αναλήφθηκαν κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για έναρξη της σχετικής διαδικασίας (άρθρο 4 παρ. 1 του υπό ψήφιση νόµου).

10 10 γ. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του, µε βάση τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, µπορεί να γίνει µόνο µία φορά. (άρθρο 1) 2.α. Τίθεται, ως προϋπόθεση, για την υποβολή της σχετικής αίτησης προς το αρµόδιο δικαστήριο, η αποτυχία προηγούµενης εκ µέρους του οφειλέτη προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού µε όλους τους πιστωτές του. β. Θεσπίζεται η υποχρέωση για τα πιστωτικά ιδρύµατα, να χορηγούν στον οφειλέτη, µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, και ύστερα από αίτηµά του, αναλυτική κατάσταση οφειλών του προς αυτά, χωρίς επιβάρυνση. γ.i) Ως αρµόδιο δικαστήριο, ορίζεται το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του. ii) Το δικαστήριο δικάζει µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. (άρθρα 2-3) 3. Προσδιορίζεται η διαδικασία τακτοποίησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών στην περίπτωση αποτυχίας επίτευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού. Συγκεκριµένα: α. Ο οφειλέτης καταθέτει στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο αίτηση µε τα οριζόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, το οποίο πρέπει να λαµβάνει υπόψη και να συσχετίζει τόσο τα συµφέροντα των πιστωτών, ό- σο και την περιουσία, τα εισοδήµατα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. β. Ορίζεται προθεσµία ενός (1) µηνός από την υποβολή της αίτησης, εντός της οποίας ο οφειλέτης υποχρεούται να κοινοποιήσει στους πιστωτές του τα οριζόµενα στοιχεία (αντίγραφο της αίτησης, της κατάστασης της περιουσίας και των εισοδηµάτων του, και του σχεδίου διευθέτησης οφειλών). Οι τελευταίοι οφείλουν να πάρουν θέση, σχετικά µε την αποδοχή ή µη του προτεινόµενου σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, ή / και να προτείνουν την τροποποίησή του, εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αίτησης. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή τεκµαίρεται ότι, ο πιστωτής συµφωνεί µε το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. γ. Προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, για τον καθορισµό των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την κοινοποίηση των προαναφερόµενων στοιχείων στους πιστωτές. δ. Από της κοινοποιήσεως της αίτησης του οφειλέτη προς τους πιστωτές και µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών: - Αναστέλλονται, όλα τα ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα των πιστωτών κατ αυτού προς ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Η αναστολή ισχύει για κάθε µεµονωµένο πιστωτή από την κοινοποίηση σ αυτόν της αίτησης. Το αρ- µόδιο Ειρηνοδικείο, όµως, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, ύστερα από αίτηση πιστωτή, µπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. - Παύει, µεταξύ άλλων, ο εκτοκισµός των αντίστοιχων οφειλών, για απαιτήσεις πιστωτών που δεν είναι εξασφαλισµένες µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατο δικαίω- µα. Εξαιρούνται οι οφειλές από στεγαστικά δάνεια, οι ο- ποίες συνεχίζουν να εκτοκίζονται µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της σχετικής αίτησης, µε το συµβατικό επιτόκιο ενήµερης οφειλής. (άρθρα 4-6) 4. Καθορίζεται, αναλυτικά, η διαδικασία δικαστικού συµβιβασµού και δικαστικής ρύθµισης οφειλών µε απαλλαγή από τα χρέη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα: α. Ο οφειλέτης, προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία όλων των πιστωτών µπορεί να τροποποιήσει το αρχικό σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, µέσα στην οριζόµενη προθεσµία. Οι πιστωτές ενηµερώνονται µε δική τους επι- µέλεια για τις µεταβολές και λαµβάνουν εγγράφως θέση εντός του οριζόµενου χρόνου. Τροποποίηση του σχεδίου οφειλών µπορεί να γίνει µόνο µία φορά. β. Εάν κανένας πιστωτής δεν προβάλλει αντιρρήσεις, θεωρείται ότι, ο συµβιβασµός έχει γίνει αποδεκτός και το δικαστήριο, µε απόφασή του, επικυρώνει το σχέδιο, που αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συµβιβασµού. γ. Σε περίπτωση συγκατάθεσης στο σχέδιο πιστωτών µε απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήµισυ (1/2) του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαµβάνονται και πιστωτές που υπερβαίνουν το ήµισυ (1/2) των τυχόν εµπραγµάτων εξασφαλιζοµένων απαιτήσεων το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη ή κάποιου από τους πιστωτές, υποκαθιστά την έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται στο συµβιβασµό. δ. Απαριθµούνται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης του πιστωτή. ε. Οι πιστωτές δεν δικαιούνται να προβάλλουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη για έξοδα και δαπάνες που προκύπτουν από τη διαδικασία και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. στ. Αν δεν γίνει αποδεκτό το σχέδιο ρύθµισης των χρεών από τους πιστωτές ή δεν υπάρξει υποκατάσταση, κατά τα ανωτέρω, το αρµόδιο δικαστήριο ελέγχει αυτεπάγγελτα αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ρύθµιση των χρεών και απαλλαγή του οφειλέτη. Η απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από τη συζήτηση της αίτησης. Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη, νέα αίτηση µπορεί να υποβληθεί µετά από έξι (6) µήνες. ζ. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο αφού λάβει υπόψη του τα εισοδή- µατά του και τις βιοτικές ανάγκες, τόσο του ιδίου, όσο και των προστατευόµενων µελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλλει κάθε µήνα και για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών, ορισµένο ποσό προς ι- κανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του, συµµέτρως διανεµόµενο. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθµισης περιέλθουν στον οφειλέτη περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, ο οφειλέτης υποχρεούται να διαθέσει για την ικανοποίηση των πιστωτών το ή- µισυ της αξίας αυτών. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να προσδιορίζει µικρές ή και µηδενικές καταβολές εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι (χρόνια ανεργία του οφειλέτη, σοβαρά προβλήµατα υγείας, εισόδηµα που δεν επαρκεί για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών, ή άλλοι ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας εξαιρετικοί λόγοι). (άρθρα 7-8) 5. Καθορίζεται, η διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας και περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την προστασία της µοναδικής κατοικίας του οφειλέτη. Ειδικότερα: α. Προβλέπεται ο ορισµός εκκαθαριστή, στις περιπτώσεις που: - υπάρχει ρευστοποιήσιµη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, - κρίνεται σκόπιµη, από το δικαστήριο, η παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων και υποχρεώσεων που έχουν τεθεί, κατά τα προαναφερόµενα, για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συµφερόντων των πιστωτών.

11 11 β. Ως εκκαθαριστής µπορεί να ορίζεται πρόσωπο που προτείνεται από τους πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων, ή πραγµατογνώµονας από το σχετικό κατάλογο του άρθρου 371 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. γ. Προσδιορίζεται το έργο του εκκαθαριστή και ορίζεται ότι οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εµπράγ- µατη ασφάλεια στο εκποιούµενο πράγµα, ικανοποιούνται προνοµιακά. δ. Παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να ζητήσει, υποβάλλοντας στο αρµόδιο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και υπό την οριζόµενη προϋπόθεση, την εξαίρεση από την εκποίηση, ακινήτου που χρησιµοποιείται ως µοναδική κατοικία του. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθµίζει, ενδεχοµένως, και µε τη χορήγηση περιόδου χάριτος, την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών µέχρι το 85% της εµπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή εκτιµάται απ αυτό. ε. Καθορίζεται το επιτόκιο εξυπηρέτησης της οφειλής κατά την περίοδο τοκοχρεολυτικής εξόφλησής της. στ. Η µη τήρηση των επιβαλλόµενων στον οφειλέτη υ- ποχρεώσεων επιτρέπει στον πιστωτή την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. (άρθρο 9) 6.α. Επιβάλλεται η υποχρέωση στον οφειλέτη να: - Προβαίνει σε ειλικρινή δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και εισοδηµάτων του. Η µη εκπλήρωση της υ- ποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αµέλεια, έχει ως συνέπεια, µε την επιφύλαξη τυχόν ποινικής ευθύνης, την απόρριψη του αιτήµατος για ρύθµιση οφειλών µε απαλλαγή ή την έκπτωση από τη ρύθµιση οφειλών και την α- παλλαγή που ήδη έχει αποφασιστεί. - Επιτρέπει στους πιστωτές την πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονοµική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήµατά του. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής το δικαστήριο µπορεί, κατά την κρίση του, να απορρίψει την αίτηση για ρύθµιση χρεών και α- παλλαγή. β. Ορίζεται ότι, ο εργοδότης, η αρµόδια Υπηρεσία και ο αρµόδιος οικονοµικός έφορος, υποχρεούνται να παρέχουν στον πιστωτή, ύστερα από αίτησή του, κάθε χρήσι- µη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήµατα του οφειλέτη. (άρθρο 10) 7.α. Σε περίπτωση πιστής τήρησης από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται µε την δικαστική α- πόφαση, που εκδίδεται κατ εφαρµογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8, συνεπάγεται την απαλλαγή του από τυχόν υφιστάµενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόµα και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. β. Προβλέπεται η πιστοποίηση από το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση του οφειλέτη, της απαλλαγής του από το υπόλοιπο των οφειλών. γ. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθµιση οφειλών για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο (2) µηνών ή δυστροπεί κατ επανάληψη στην τήρηση της ρύθµισης, το δικαστήριο διατάζει την έκπτωση του οφειλέτη από αυτή, µε την οριζόµενη διαδικασία. δ. Η µη ευδοκίµηση της απαλλαγής από τις οφειλές, κατά τη διαδικασία του υπό ψήφιση νόµου, συνεπάγεται την αναβίωση των απαιτήσεων των πιστωτών στο ύψος που θα βρισκόταν αν δεν είχε υποβληθεί σχετική αίτηση, χωρίς τον ανατοκισµό. (άρθρο 11) 8. Ορίζεται ότι: α. Τα δικαιώµατα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώµατα των ενέγγυων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειµένου δεν θίγονται. β. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται έναντι των εγγυητών, των εις ολόκληρον υπόχρεων ή άλλων δικαιούχων σε α- ναγωγή. (άρθρο 12) 9.α. Προβλέπεται η τήρηση αλφαβητικού αρχείου, στη γραµµατεία κάθε Ειρηνοδικείου και ενός Γενικού Αρχείου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, για την παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων των προσώπων που επιθυ- µούν να υπαχθούν στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου και των εκδιδοµένων αποφάσεων. β. Οι λεπτοµέρειες τήρησης των παραπάνω αρχείων θα καθορισθούν µε απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. (άρθρο 13) 10. α. Ορίζονται, ως ένδικα µέσα, κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου, η έφεση και η αναίρεση. β. Για τη ρύθµιση και απαλλαγή χρεών φυσικών προσώπων, εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη των προτεινό- µενων ρυθµίσεων, οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. (άρθρο 14 και 15) 11. Τίθεται ανώτατο χρονικό όριο πέντε (5) ετών από την επέλευση της απαλλαγής από τα χρέη, για την τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή τρίτους, των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, που έχουν σχέση µε τις υπό ψήφιση ρυθµίσεις. (άρθρο 16) 12. Για απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυµάτων που διαγράφονται, σύµφωνα µε τον υπό ψήφιση νόµο, εφαρµόζεται το άρθρο 30, παρ. 10, του ν. 2789/2000 (µη επιβολή προστίµων, προσαυξήσεων ή τελών για τη διαγραφή των σχετικών ποσών από τα λογιστικά βιβλία και συµψηφισµός των αναλογούντων και καταβληθέντων επί των α- παιτήσεων αυτών φόρων, µε οφειλόµενους φόρους). Τα διαγραφόµενα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας ενεργείται η διαγραφή, προκει- µένου για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών. Η ωφέλεια που αποκτάται από τη διαγραφή τόκων δεν θεωρείται εισόδηµα υποκείµενο σε φορολογία. (άρθρο 17) 13. Αυξάνονται κατά ογδόντα (80) οι οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών του κλάδου Ειρηνοδικών, ο αριθ- µός των οποίων διαµορφώνεται σε επτακόσιες σαράντα µία (741) θέσεις. (άρθρο 18) 14. Εισάγονται µεταβατικές ρυθµίσεις για την εφαρµογή του υπό ψήφιση νόµου µε τις οποίες προβλέπονται τα εξής: α. Απαγορεύεται, για έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, ο πλειστηριασµός της µοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, υπό την οριζόµενη προϋπόθεση. β. Αιτήσεις οφειλετών, για την υπαγωγή τους στις ρυθ- µίσεις του υπό ψήφιση νόµου, µπορούν να υποβληθούν µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευσή του. (άρθρο 19) Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται επί του Κρατικού Προϋπολογισµού τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 1. Ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ περίπου, η ο- ποία αναλύεται ως εξής: i) ευρώ, για τις λειτουργικές δαπάνες (συντή-

12 12 ρηση του αναγκαίου εξοπλισµού, προµήθεια γραφικής ύ- λης κ.λπ.), που θα προκύψουν από την τήρηση ειδικού αρχείου αιτήσεων, σε κάθε Ειρηνοδικείο της χώρας και Γενικού Αρχείου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. (άρθρο 13) ii) ευρώ, από την αύξηση κατά ογδόντα (80) των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών. (άρθρο 18) 2. Εφάπαξ δαπάνη ύψους ευρώ περίπου, από την προµήθεια του αναγκαίου µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τη λειτουργία των προαναφερόµενων αρχείων στα Ειρηνοδικεία της χώρας. (άρθρο 13) 3. Απώλεια εσόδων από: i) τη µη επιβολή προστίµων, προσαυξήσεων ή τελών και τον συµψηφισµό των επ αυτών αναλογούντων µε άλλους οφειλόµενους φόρους, όσον αφορά στις απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων που διαγράφονται κατά τα ανωτέρω, ii) µη φορολόγηση της ωφέλειας των οφειλετών από διαγραφή τόκων, σύµφωνα µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, iii) τη µείωση του µερίσµατος του ηµοσίου, από τα κέρδη των πιστωτικών ιδρυµάτων στα οποία είναι µέτοχος, iv) την εν γένει µείωση των φορολογητέων εσόδων των πιστωτικών ιδρυµάτων, λόγω της οριστικής απαλλαγής από τα χρέη οφειλετών που έχουν µόνιµη αδυναµία αποπληρωµής τους. (άρθρα 8, 11, 17) Η προκαλούµενη απώλεια εσόδων εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός φυσικών προσώπων που θα υπαχθούν στη ρύθµιση, ύψος οφειλών κ.λπ.). Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010 Η Γενική ιευθύντρια Βιολέττα Καρακατσάνη-Κονίδα 3. Απώλεια εσόδων από: i) τη µη επιβολή προστίµων, προσαυξήσεων ή τελών και τον συµψηφισµό των επ αυτών αναλογούντων µε άλλους οφειλόµενους φόρους, όσον αφορά στις απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων που διαγράφονται κατά τα ανωτέρω, ii) µη φορολόγηση της ωφέλειας των οφειλετών από διαγραφή τόκων, σύµφωνα µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, iii) τη µείωση του µερίσµατος του ηµοσίου, από τα κέρδη των πιστωτικών ιδρυµάτων στα οποία είναι µέτοχος, iv) την εν γένει µείωση των φορολογητέων εσόδων των πιστωτικών ιδρυµάτων, λόγω της οριστικής απαλλαγής από τα χρέη οφειλετών που έχουν µόνιµη αδυναµία αποπληρωµής τους. (άρθρα 8, 11, 17) Η προκαλούµενη απώλεια πόρων εξαρτάται από πραγ- µατικά γεγονότα (αριθµός φυσικών προσώπων που θα υ- παχθούν στη ρύθµιση, ύψος οφειλών κ.λπ.). Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ. Παπακωνσταντίνου Λ. Κατσέλη ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Χ. Καστανίδης ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου προκαλούνται επί του Κρατικού Προϋπολογισµού τα α- κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 1. Ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ περίπου, η ο- ποία αναλύεται ως εξής: i) ευρώ, για τις λειτουργικές δαπάνες (συντήρηση του αναγκαίου εξοπλισµού, προµήθεια γραφικής ύ- λης κ.λπ.), που θα προκύψουν από την τήρηση ειδικού αρχείου αιτήσεων, σε κάθε Ειρηνοδικείο της χώρας και Γενικού Αρχείου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. (άρθρο 13) ii) ευρώ, από την αύξηση κατά ογδόντα (80) των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών. (άρθρο 18) 2. Εφάπαξ δαπάνη ύψους ευρώ περίπου, από την προµήθεια του αναγκαίου µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τη λειτουργία των προαναφερόµενων αρχείων στα Ειρηνοδικεία της χώρας. (άρθρο 13) Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. (Ε.Φ «ικαστήρια»).

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3869 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Α 130 20100803 Τέθηκε σε ισχύ: 01.09.2010 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού 1. Η σημασία της επιδίωξης του εξωδικαστικού συμβιβασμού Ο νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3.8.2010) για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/8/2015. Γραφείο Υπουργού Αριθ. πρωτ.: 7698. Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη. Τηλ. 2103332626. Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Πλ.

Αθήνα, 20/8/2015. Γραφείο Υπουργού Αριθ. πρωτ.: 7698. Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη. Τηλ. 2103332626. Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Πλ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/8/2015 Γραφείο Υπουργού Αριθ. πρωτ.: 7698 Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη Αικ. Ανουσάκη Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλ. 2103332626 Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Πλ. Συντάγματος ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής

Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής Κωδικοποίηση Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130/03.08.2010) "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" και με τις τροποποιήσεις του N.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) Τροποποιήσεις: *

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ σώπων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Ν.3869/2010)

Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Ν.3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου..., οδός..., αρ...

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου..., οδός..., αρ... ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου....., οδός..., αρ.... ΠΡΟΣ-KATA 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Οδηγός: Η «Ν» κατάρτισε έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη» για όσες επιχειρήσεις θελήσουν μετά την ψήφιση του ν/σχ να κάνουν χρήση του νέου πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. αυτές οι κατηγορίες δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν, αλλά παρόλ αυτά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. αυτές οι κατηγορίες δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν, αλλά παρόλ αυτά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις του ν. 3869/2010» Ι. Γενικό Μέρος Κεφάλαιο Α Η οικονομική συγκυρία την οποία διέρχεται η χώρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Πρόγραμμα διευκόλυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Επί των άρθρων 1 και 2:

Επί των άρθρων 1 και 2: Επί των άρθρων 1 και 2: Η οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και οι μεγάλες μειώσεις εισοδημάτων, η απώλεια εργασίας, τα υψηλά επιτόκια της στεγαστικής/επιχειρηματικής και καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ν.3869/10» Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ν.3869/10» Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ν.3869/10» Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ http://www.tpda.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

έχει παύσει τις πληρωμές του, κατά τη διάρκεια της οποίας ανοίγει η διαδικασία συνδιαλλαγής που επιδιώκει τη διάσωση της επιχείρησης.

έχει παύσει τις πληρωμές του, κατά τη διάρκεια της οποίας ανοίγει η διαδικασία συνδιαλλαγής που επιδιώκει τη διάσωση της επιχείρησης. Newsletter Οκτώβριος 2007 Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο επικεντρώνεται στις πιο σημαντικές αλλαγές, που περιλαμβάνονται στο νέο πτωχευτικό Κώδικα που ψηφίστηκε στη Βουλή (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ :ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:80157/9-7-13

ΤΟΜΕΑΣ :ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:80157/9-7-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ Τ Α Μ Ε Ι Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α ΤΟΜΕΑΣ :ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ www.tnomik.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. (για εξωδικαστικό συμβιβασμό του ά. 2 παρ. 1 Ν.3869/2010)

ΑΙΤΗΣΗ. (για εξωδικαστικό συμβιβασμό του ά. 2 παρ. 1 Ν.3869/2010) ΑΙΤΗΣΗ (για εξωδικαστικό συμβιβασμό του ά. 2 παρ. 1 Ν.3869/2010) Προσωπικά στοιχεία αιτούντος Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα: Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Σκοπός του νομοθέτη η προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη - Απόρριψη αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Άρθρο 1. Θεσπιζόμενα μέτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Άρθρο 1. Θεσπιζόμενα μέτρα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για την ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΕΦΑΡΜΟΓΩΝ FAX: 210 5285599 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 33

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΕΦΑΡΜΟΓΩΝ FAX: 210 5285599 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/46/1112144 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 20-12-2010 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ.: Ζ1-1398/20-12-2010 Τµήµα Πολιτικής Καταναλωτή Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010»

στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010» Ι. Γενικό Μέρος Κεφάλαιο Α Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η οικονοµική συγκυρία την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΝΟΜΟΣ 3869/2010 Ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 3-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/28/12456 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα