ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά το σχέδιο νόµου και ποιες κατηγορίες φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορούν να υπαχθούν στις ρυθµίσεις; Το σχέδιο νόµου αφορά: - Ληξιπρόθεσµες οφειλές συµβάσεων δανείων για επιχειρηµατικούς, επαγγελµατικούς ή αγροτικούς σκοπούς που έχουν συνάψει φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε πιστωτικά ιδρύµατα. Η ρύθµιση αφορά τόσο συµβάσεις που έχουν καταγγελθεί, όσο και συµβάσεις που δεν έχουν καταγγελθεί. - Ενήµερες οφειλές συµβάσεων δανείων για επιχειρηµατικούς, επαγγελµατικούς ή αγροτικούς σκοπούς που έχουν συνάψει φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τα πιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον ικανοποιούνται συγκεκριµένα κριτήρια και προϋποθέσεις. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υπαχθούν οι δικαιούχοι στη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών; Προϋπόθεση είναι οι οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες µετά την και µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου. Για την περίπτωση που η σύµβαση δεν έχει καταγγελθεί, προϋπόθεση για τη ρύθµιση είναι να υφίσταται ληξιπρόθεσµη οφειλή µε καθυστέρηση τουλάχιστον τριών µηνών. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται σε ρύθµιση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατοµµυρίου ( ) ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυµα και των τριών εκατοµµυρίων ( ) ευρώ στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυµάτων. Τι γίνεται µε τους τόκους υπερηµερίας και ανατοκισµού; Από το υπό ρύθµιση συνολικά οφειλόµενο ποσόν αφαιρούνται και διαγράφονται οι τόκοι υπερηµερίας και ανατοκισµού. 1

2 Εάν οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες πριν από προβλέπεται κάποια ρύθµιση; Ναι. Οι οφειλές από συµβάσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες µετά την , µπορούν να υπαχθούν σε ρύθµιση, υπό τον όρο ότι θα αποπληρωθεί µέχρι την ποσόν ίσο µε το δέκα επί τοις εκατό (10%) της οφειλής που προκύπτει, δίχως να υπολογίζονται τόκοι υπερηµερίας και ανατοκισµού, για τους οποίους τηρείται χωριστός λογαριασµός. Εφόσον η ρύθµιση εξυπηρετηθεί από τον οφειλέτη µέχρι την αποπληρωµή του 50% της οφειλής, επέρχεται η οριστική διαγραφή των τόκων υπερηµερίας και ανατοκισµού. Σηµειώνεται µάλιστα, ότι δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθµισης, αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον µηνιαίων καταβολών. Πώς γίνεται η αποπληρωµή της οφειλής που προκύπτει µετά τη ρύθµιση; Η αποπληρωµή της οφειλής που προκύπτει µετά τη ρύθµιση πρέπει να έχει διάρκεια ίση µε αυτή που αποµένει µέχρι τη λήξη της σύµβασης, προσαυξηµένη κατά δύο έτη. Στην περίπτωση που η σύµβαση έχει καταγγελθεί, θα πρέπει να έχει διάρκεια ίση µε αυτή που θα απέµενε µέχρι τη λήξη της σύµβασης, προσαυξηµένη και πάλι κατά δύο έτη. Σε αυτή την περίπτωση (καταγγελθείσα σύµβαση), επίσης, η διάρκεια της αποπληρωµής δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά έτη. Κατά τα δύο πρώτα έτη θα καταβάλλονται µόνο τόκοι και στη συνεχεία η αποπληρωµή της ρυθµισθείσας οφειλής θα γίνεται µε ισόποσες περιοδικές δόσεις, σύµφωνα µε την περιοδικότητα του εκτοκισµού που προβλέπεται στη σύµβαση. Τι γίνεται µε κινητές αξίες που έχουν δοθεί ως εγγύηση; Οι πάσης φύσεως ρευστοποιούµενες κινητές αξίες που έχουν ηµεροµηνία λήξης και που έχουν δοθεί σε εγγύηση, θα µειώνουν το ρυθµιζόµενο ποσόν και θα αναπροσαρµόζεται έτσι το ποσόν των περιοδικών δόσεων. Τι επιτόκιο θα ισχύει κατά τη διάρκεια της ρύθµισης; Καθ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης θα ισχύει το συµβατικό επιτόκιο ενήµερης οφειλής. Τι γίνεται µε τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών; 2

3 Από τη δηµοσίευση του νόµου και µέχρι την το πιστωτικό ίδρυµα δεν µπορεί να αρχίσει ή να συνεχίσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών, που µπορούν να ρυθµιστούν µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Αυτό ισχύει για όσους έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση. Γίνεται κάποια ιδιαίτερη ρύθµιση για ληξιπρόθεσµες οφειλές από καταγγελθείσες συµβάσεις ανοικτού ή αλληλόχρεου λογαριασµο; Ναι. Ειδικά για ληξιπρόθεσµες οφειλές από καταγγελθείσες συµβάσεις ανοικτού ή αλληλόχρεου λογαριασµού, η αποπληρωµή της οφειλής γίνεται όπως και παραπάνω, σε επτά έτη µε ισόποσες µηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Υπάγονται στις ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµες οφειλές από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων; Ναι υπάγονται, εφόσον οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων δεν έχουν καταγγελθεί ή έχουν καταγγελθεί τον τελευταίο µήνα πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Τι είδους ληξιπρόθεσµες οφειλές δεν υπάγονται στις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου; εν υπάγονται ληξιπρόθεσµες οφειλές από συµβάσεις πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, από οµολογιακά δάνεια και από δάνεια εγγυηµένα ή επιδοτούµενα από το ηµόσιο. Στη ρύθµιση µπορεί να υπαχθεί ο εγγυητής; Ναι. ικαίωµα να κινήσουν διαδικασία ρύθµισης έχουν εκτός από τους πρωτοφειλέτες, και εγγυητές και οι καθολικοί διάδοχοι αυτών. Μέχρι πότε µπορεί ο δικαιούχος να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθµίσεις για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές; Μέχρι την Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον οφειλέτη εντός 15 ηµερών από την υποβολή της αίτησης το ύψος της οφειλής που πλέον προκύπτει. ΕΝΗΜΕΡΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 3

4 Τι δυνατότητες δίνονται στους δικαιούχους που έχουν ενήµερες οφειλές; Τους δίνονται οι εξής δυνατότητες : α) Περίοδος χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, µε αντίστοιχη παράταση της συµβατικής διάρκειας του δανείου και κεφαλαιοποίηση των τόκων στη λήξη της περιόδου χάριτος. β) Αναστολή επί διετία της χρεολυτικής αποπληρωµής του άληκτου κεφαλαίου µε αντίστοιχη παράταση της συµβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύµφωνα µε την περιοδικότητα του εκτοκισµού που προβλέπεται στη σύµβαση. γ) Παράταση της συµβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη. Όλες οι ενήµερες οφειλές µπορούν να υπαχθούν στις παραπάνω ρυθµίσει; Όχι. Υπάρχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις, ώστε χρήση του µέτρου να κάνουν στοχευµένα κατά βάση µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που πρόσκαιρα, λόγω της κρίσης, χρειάζονται µια ανάσα ρευστότητας. Συγκεκριµένα: α). Για ανεξόφλητο κεφάλαιο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυµα και πάντως στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυµάτων το ποσόν του ευρώ: Φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία διατηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, και τα οποία κατά την τελευταία τους χρήση (µέχρι και τον Ιούνιο του 2009) έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο των ευρώ και εµφανίζουν ζηµιογόνα αποτελέσµατα χρήσης. Αγροτικοί συνεταιρισµοί, αγροτικές ενώσεις και οµάδες παραγωγών, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούν, εφόσον ικανοποιούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. β). Για ανεξόφλητο κεφάλαιο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυµα και πάντως στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυµάτων το ποσόν του ευρώ: Φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική δραστηριότητα και που κατά τη χρήση του 2008 εµφανίζουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα µικρότερα των εκατό ευρώ. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν κατά κύριο επάγγελµα αγροτική δραστηριότητα. Επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγµένα υποστεί σηµαντικές καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόµενα από το 2007 και µέχρι την δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 4

5 Πότε µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι; Αιτήσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων υποβάλλονται µέχρι την , µε την επισύναψη των εγγράφων που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται. Τι συµβαίνει στην περίπτωση καταγγελίας ανοικτού λογαριασµού; Σε περίπτωση καταγγελίας συµβάσεων ανοικτού ή αλληλόχρεου λογαριασµού 2 µήνες από τη δηµοσίευση του νόµου και µέχρι την 30 η Ιουνίου 2011, ο οφειλέτης έχει το δικαίωµα να αποπληρώσει το κατάλοιπο του λογαριασµού σε 5 έτη µε ισόποσες µηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, καταβάλλοντας κατά το πρώτο έτος µόνο τόκους µε το επιτόκιο της ενήµερης οφειλής. Το δικαίωµα του οφειλέτη για ρύθµιση της οφειλής ασκείται εντός 1 µηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της καταγγελίας. Η προθεσµία του 1 µηνός δεν αρχίζει, αν δεν ενηµερωθεί ο οφειλέτης για το δικαίωµα αυτό. Τι είδους ενήµερες οφειλές δεν υπάγονται στις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου; Όπως και στην περίπτωση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, δεν υπάγονται στη ρύθµιση οφειλές από συµβάσεις πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, από οµολογιακά δάνεια και από δάνεια εγγυηµένα ή επιδοτούµενα από το ηµόσιο. Σβήνονται «πανωτόκια» παλιών δανείων των αγροτών; Ναι. Αγρότες που έπαιρναν βραχυπρόθεσµα δάνεια µε την ίδια σύµβαση επί πολλά έτη, θα οφείλουν πλέον µόνο το διπλάσιο των δανείων που είχαν λάβει (µείον τις καταβολές που έχουν πραγµατοποιήσει) και όχι το διπλάσιο του ποσού που προκύπτει αν προσθέσουµε στα δάνεια αυτά, τους συµβατικούς τόκους, τους τόκους υπερηµερίας και τους τόκους ανατοκισµού που είχαν χρεωθεί στο λογαριασµό των αγροτών µέχρι την τελευταία χορήγηση. Η ρύθµιση αφορά χιλιάδες αγρότες που πλέον θα απαλλαγούν από ένα µεγάλο µέρος του ποσού που αξιώνει η τράπεζα, και το οποίο µάλιστα ενδέχεται να φθάνει ακόµη και στο 80% της οφειλής. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Ποιες δυσµενείς καταχωρήσεις διαγράφονται από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ; ίνεται γενικευµένη αµνηστία για όλες τις καταγραφές δυσµενών δεδοµένων στα αρχεία του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και αφορούν οποιαδήποτε οφειλή που είτε έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί µέσα σε 3 µήνες από τν ψήφιση 5

6 του νόµου. Ως συνέπεια της ρύθµισης αυτής αίρεται και το µέτρο της διοικητικής στέρησης βιβλιαρίου επιταγών. Τι γίνεται µε τα χρονικά διαστήµατα τήρησης δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ; Μειώνονται κατά ένα χρόνο. Συγκεκριµένα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της: α) Για απλήρωτες επιταγές, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγµατικές, γραµµάτια εις διαταγήν και καταγγελίες συµβάσεων δανείων και πιστώσεων από 3 σε 2 έτη. β) Για διαταγές πληρωµής από 4 σε 3 έτη. γ) Για κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωµή, περιλήψεις εκθέσεων κατάσχεσης, προγράµµατα πλειστηριασµών και διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών, από 4 σε 3 έτη. Αλλάζει το ποσό µη εµφάνισης δυσµενών οικονοµικών δεδοµένων στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί; Ναι. Από 500 ευρώ που είναι σήµερα αυξάνεται στα ευρώ. Και για το ποσό µη εµφάνισης δυσµενών οικονοµικών δεδοµένων στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για οφειλές που έχουν εξοφληθεί; Αυξάνεται και σε αυτή την περίπτωση. Από ευρώ που είναι σήµερα σε ευρώ. Υπάρχει κάποια υποχρέωση από τις τράπεζες όταν εξοφλούνται οι οφειλές δυσµενών δεδοµένων που έχουν καταχωρηθεί στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ; Ναι. Οι τράπεζες υποχρεούνται να ενηµερώνουν τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ µέσα σε 2 εργάσιµες ηµέρες από τότε που περιήλθε σε αυτές η απόδειξη για την εξόφληση της οφειλής. Η ενηµέρωση αυτή από τις τράπεζες γίνεται χωρίς την αξίωση αµοιβής ή δαπάνης από τον οφειλέτη. Όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι αµφισβήτησης της οφειλής τι δυνατότητες έχει ο οφειλέτης; Του δίνεται η δυνατότητα να προσφεύγει µε τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων στο αρµόδιο δικαστήριο και να επιτυγχάνει να µην εµφανίζονται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ το δυσµενές δεδοµένο της οφειλής µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το δικαστήριο. Αυτό συµβαίνει µόνον όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι για την αµφισβήτηση της οφειλής και όταν η οφειλή δεν επηρεάζει την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη. 6

7 Τι δυνατότητες δύνονται όταν στερείται κάποιος βιβλιάριο επιταγών; Κατά τη διάρκεια της στέρησης βιβλιαρίου επιταγών, επιτρέπεται στις τράπεζες να χορηγούν βιβλιάριο επιταγών ορισµένου συνολικού ύψους, εφόσον η πληρωµή των επιταγών που περιέχονται σε αυτό, είναι εγγυηµένη από φερέγγυο, κατά την αξιολόγηση της τράπεζας, τρίτο πρόσωπο µέχρι του ύψους αυτού. 7

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3816/10 Βλέπετε το πλήρες κείµενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 6Α Μέγεθος κειµένου: 1379,801 KB N. 3816/10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α` Άρθρο 1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΜΕΡΟΣ Α` Άρθρο 1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3816 ΦΕΚ Α 6/26.01.2010 Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 26 Ιανουαρίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3816 Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

12. 13. 14. 15. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 10. 11. Τι θα ισχύσει για τη φορολογία επιχειρήσεων ιαχωρισµό των φορολογητέων κερδών σε µη διανεµόµενα και διανεµόµενα κέρδη, επέκταση του ΦΠΑ σε οικονοµικές δραστηριότητες που µέχρι σήµερα δεν καλύπτονται, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Οδηγός: Η «Ν» κατάρτισε έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη» για όσες επιχειρήσεις θελήσουν μετά την ψήφιση του ν/σχ να κάνουν χρήση του νέου πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010»

στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010» Ι. Γενικό Μέρος Κεφάλαιο Α Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η οικονοµική συγκυρία την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. αυτές οι κατηγορίες δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν, αλλά παρόλ αυτά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. αυτές οι κατηγορίες δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν, αλλά παρόλ αυτά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις του ν. 3869/2010» Ι. Γενικό Μέρος Κεφάλαιο Α Η οικονομική συγκυρία την οποία διέρχεται η χώρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Πτυχιακή εργασία της Βακερλή Ηλιάνας(Α.Μ.137/02) Επιβλέπον Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σπήλιου Αντ. Μούζουλα Δ.Ν., Δικηγόρου Δικηγορική Εταιρία «Μούζουλας & Συνεργάτες» ΟΦΕΙΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Εν συντομία 2 Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι Πρόσφατη Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Ι.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Ι. Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η εισοδηµατική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώρο ιδίως της καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. Άρθρο 2. Ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών 1. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου,

Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. Άρθρο 2. Ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών 1. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, «Μέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για την ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών και έκτακτες διαδικασίες ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ [1]. Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο; α) Με τη ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής

Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής Κωδικοποίηση Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130/03.08.2010) "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" και με τις τροποποιήσεις του N.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) Τροποποιήσεις: *

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: Σύγκριση καθυστερηµένων οφειλών προς τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο

Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: Σύγκριση καθυστερηµένων οφειλών προς τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: Σύγκριση καθυστερηµένων οφειλών προς τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ KAI ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ KAI ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α.Τ.Ε.Ι., ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ KAI ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 1. Τι αλλάζει µε την νέα Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου;

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 1. Τι αλλάζει µε την νέα Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου; ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1. Τι

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xρήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστημα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Α. Βλασίδου, 2131364807

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Α. Βλασίδου, 2131364807 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:23334 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3869 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Α 130 20100803 Τέθηκε σε ισχύ: 01.09.2010 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα