(περίληψη ιδιωτικής γνωµοδότησης) Α. Σύντοµο Ιστορικό :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(περίληψη ιδιωτικής γνωµοδότησης) Α. Σύντοµο Ιστορικό :"

Transcript

1 1 Το άρθρο 46 α του ν. 1892/1990 και η ποινική ευθύνη των µελών του Σ ανώνυµης εταιρείας, σε περίπτωση µη καταβολής εργατικών και εργοδοτικών εισφορών στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (ΙΚΑ). (περίληψη ιδιωτικής γνωµοδότησης) Α. Σύντοµο Ιστορικό : Γνωστή ανώνυµη εταιρεία, εµπορίας ειδών ένδυσης, υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46 α του Ν. 1892/1990, αίτηµα το οποίο και έγινε δεκτό κατόπιν σχετικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών, του έτους Τα επόµενο έτος 1998 το ΙΚΑ υπέβαλε µηνυτήρια αναφορά, κατά των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της ως άνω ανώνυµης εταιρείας, µε αποτέλεσµα να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους, για µη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών για τη χρονική περίοδο από τον εκέµβριο του 1995 έως και τον Μάρτιο του Ερωτάται : α. νοµίµως το ΙΚΑ µε σχετική αναφορά του προς τον εισαγγελέα Πληµ/δικών ζήτησε την ποινική δίωξη µελών του ιοικητικού Συµβουλίου υπαχθείσας στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 α ανώνυµης εταιρείας; Και συναφώς, β. νοµίµως ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τους από την αρµόδια εισαγγελία; Θεµελιούται, δηλ. εν τέλει ποινική ευθύνη για τα µέλη του Σ της ως άνω εταιρείας; 1

2 2 Β. Απάντηση : 1. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, (για λόγους που εκφεύγουν του παρόντος), παρουσιάστηκε το φαινόµενο πολλών µεγάλων τόσο από άποψη κύκλου εργασιών όσο και από άποψη αριθµού απασχολουµένων, υπερχρεωµένων, (προς κάθε κατεύθυνση: προµηθευτών, εργαζοµένων, ασφαλιστικών φορέων κλπ.), επιχειρήσεων, των αποκαλουµένων και «προβληµατικών». 2. Η Πολιτεία για να περιορίσει τις αρνητικές κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες από τη χρεωκοπία, (στην οποία, έτσι και αλλιώς, είχε σηµαντικό µερίδιο ευθύνης), αυτών των επιχειρήσεων προχώρησε στη µεταρρύθµιση του ήδη τότε υφισταµένου πλέγµατος νοµοθετικών διατάξεων, µε τον νόµο 1892/1990 1, ο οποίος πρόβλεπε αρχικά, τρόπους 1 Ο οποίος τροποποιήθηκε στη συνέχεια, µε τους νόµους : 1947/1991, 2000/1991, 2224/1994, 2234/1994, 2237/1994, 2244/1994, 2302/1995, 2324/1995 και 2335/1995, (πλην των τροποποιήσεων που ακολούθησαν σε επιµέρους ζητήµατα). Επίσης, βλ. Π. Μάζη, «Η ειδική εκκαθάριση των προβληµατικών επιχειρήσεων», 1999, σελ , όπου εκτίθενται οι προηγούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις, (Ν. 3562/1956, «περί υπαγωγής ανωνύµων εταιρειών υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδική εκκαθάρισιν» και Ν.1386/1983 για τη σύσταση του Οργανισµού Οικονοµικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων), και οι λόγοι αποτυχίας των συστηµάτων που εισήγαγαν οι τελευταίες, αλλά και Ι. Μπρατσιώτη, «Η θέσπιση της ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46 α του Ν. 1892/90, οι καινοτοµίες της, το πεδίο εφαρµογής της και η σχέση και προτεραιότητα εφαρµογής των άρθρων 44, 46 και 46 α του Ν. 1892/90», ΕΕ, 1995, σελ. 718 επ. 2

3 εξυγίανσης των επιχειρήσεων και στη συνέχεια εισήγαγε τη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης Αυτονόητο είναι ότι η, προσπάθεια, υποκατάστασης των λειτουργιών της οικονοµίας, (και δη της λειτουργούσης υπό καθεστώς «ελεύθερης αγοράς» και του συστήµατος της ατοµικιστικής συναλλακτικής, όπου ο έλεγχος της λειτουργίας της οικονοµίας γίνεται, κατά κύριο λόγο, δια του µηχανισµού των τιµών), από νοµοθετικές διατάξεις, (πολιτικής), σκοπιµότητας κάθε άλλο παρά ενδεδειγµένη λύση αποτελεί. 4. Αν συνυπολογισθεί δε, ότι κατά την εφαρµογή των διατάξεων της ειδικής εκκαθάρισης ανεφύησαν σοβαρά προβλήµατα και κενά δικαίου οφειλόµενα, (και), στην αρχική νοµοθετική και πολιτική προχειρότητα - τα οποία επιχειρήθηκε να αντιµετωπισθούν µε 3 2 Ως προς τους στόχους των παραπάνω νοµοθετικών προβλέψεων : βλ. Απ. Γεωργιάδη, «Οι εξουσίες των καταστατικών οργάνων ανώνυµης εταιρίας στην ειδική εκκαθάριση, (άρθρο 9 Ν. 1386/1983)», (Γνωµοδότηση), ΕΕ, 1995, σελ. 710, «προκειµένου να µετουσιώσει, (ο νοµοθέτης), το δίκαιο της εξυγίανσης των επιχειρήσεων σε δίκαιο άµεσα συνδεδεµένο µε τη γενικότερη πολιτική των αποκρατικοποιήσεων στην περίοδο µετά το 1990, όπως αυτή εκφράστηκε νοµοθετικά µε τον Ν. 2000/1991.» και ενδεικτικά από τη νοµολογία την υπ αριθµ. 817/2000 απόφαση του ΕφΘεσ., Αρµ. 2002, σελ. 405, «κύρια επιδίωξη του θεσµικού µηχανισµού των προεκτεθέντων νόµων, όπως προκύπτει και από τις εισηγητικές εκθέσεις τους, είναι η εξυγίανση προβληµατικών επιχειρήσεων, που επέρχεται και µε τη θέση τους στην πιο πάνω ειδική εκκαθάριση, µε την πρώτη συστηµατική προσπάθεια της Πολιτείας να αντιµετωπίσει δραστικά τη χρονίζουσα βαθιά διαρθρωτική κρίση που µαστίζει την Ελληνική Οικονοµία». 3

4 ευκαιριακή αντίληψη 3 γίνεται αντιληπτό ότι ο θεσµός της ειδικής εκκαθάρισης παρουσιάζει πολλά «ανοικτά» µέτωπα. 5. Εν συντοµία, βάσει του άρθρου 46 α του Ν. 1892/1990 εισάγεται ειδική διαδικασία εκκαθάρισης, σύµφωνα µε την οποία 4 δίδεται η δυνατότητα σε οµάδα πιστωτών, οι οποίοι εκπροσωπούν το 51% του συνόλου των απαιτήσεων, σε βάρος της εταιρείας, (η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 46 α και 46 Ν.1892/1990 πρέπει ή να έχει αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία της για οικονοµικούς λόγους ή να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωµών, ανερχοµένων των οφειλών στο ποσό των δρχ. 5, ή να έχει πτωχεύσει ή να έχει τεθεί υπό τη διοίκηση 4 3 «Οι δυσχέρειες στην εφαρµογή του δικαίου της ειδικής εκκαθάρισης ανευρίσκονται κυρίως στον τρόπο γένεσης των νοµοθετικών ρυθµίσεων, οι οποίες έχουν υποστεί αλλεπάλληλες ευκαιριακές τροποποιήσεις µε γνώµονα την εξυπηρέτηση κοινωνικοπολιτικών και οικονοµικών συµφερόντων», βλ. Λ. Κοτσίρη - Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδη, «ίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης προβληµατικών επιχειρήσεων», 2002, σελ. 113, αλλά και «Είναι φυσιολογικό ότι τα προβλήµατα ερµηνείας των διατάξεων, (και άρα λειτουργίας των µηχανισµών), του 46 α είναι πάµπολλα,...», Ε. Περάκη και Π. Βαφειάδου «Η ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 α Ν. 1892/1990», ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ 2004, σελ.132 επ,. όπου περιλαµβάνεται και συνολική επισκόπηση της νοµολογίας επί του άρθρου 46 α. 4 Ως προς τις προϋποθέσεις υπαγωγής, βλ. Λ. Κοτσίρη - Ρ. Χατζηνικολάου- Αγγελίδη, «ίκαιο εξυγίανσης», 2002, σελ. 149 επ., Π. Μάζη, «Η ειδική», 1999, σελ.241 και 45 επ.. 5 Σε σχέση µε το ζήτηµα της ασάφειας του ορίου των δρχ., βλ. Λ. Κοτσίρη - Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδη, «ίκαιο εξυγίανσης», 2002, σελ. 151, Π. Μάζη, «Ειδική Εκκαθάριση επιχείρησης», (Γνωµοδότηση), 25, σελ. 560, Π. Μάζη, «Η ειδική», 1999, σελ.241, Ε. Περάκη, «Ζητήµατα της διαδικασίας 4

5 των πιστωτών ή υπό προσωρινή διαχείριση ή να έχει τεθεί υπό οποιασδήποτε µορφής εκκαθάριση, εταιρικής ή εξυγιαντικής, ή να παρουσιάζει έκδηλη οικονοµική αδυναµία πληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών), να υποβάλουν αίτηση στο Εφετείο της έδρας της επιχείρησης, προκειµένου η επιχείρηση να τεθεί υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης. 6. Τα επερχόµενα αποτελέσµατα ως προς την επιχείρηση, από την επόµενη της υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθµιση του άρθρου 46 α του Ν. 1892/1990 είναι σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 46 του ίδιου νόµου, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρου 14 του Ν. 2000/1991, τα εξής 6 : (α) απαγόρευση επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της. 5 (β) απαγόρευση λήψης ασφαλιστικών µέτρων. πτώχευσης. (γ) απαγόρευση κήρυξης της επιχείρησης σε κατάσταση ειδικής εκκαθάρισης κατά το άρθρο 46 α Ν. 1892/1990.», ΕπισκΕ 1996, σελ. 266, υποσηµ Βλ. σχετικά µε το ζήτηµα της εφαρµογής του 46 παρ. 4 στην εκκαθάριση του 46 α : Ε. Περάκη, «Ζητήµατα.», ΕπισκΕ 1996, σελ. 272, Π. Μάζη, «Η ειδική», 1999, σελ. 125, αλλά και σελ , όπου γίνεται σύγκριση, µεταξύ των άρθρων 46 παρ. 4 του Ν.1892/1990 και 9 παρ. 3 του Ν. 1386/1983, (µετά από την τροποποίησή του µε το άρθρο 48 του Ν. 1882/1990), αλλά και Λ. Κοτσίρη- Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδη, «ίκαιο εξυγίανσης», 2002, σελ. 157 υποσηµ

6 7. Το Εφετείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της Εκούσιας ικαιοδοσίας, διατάσσει την υπαγωγή της επιχείρησης στο ως άνω καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, εφόσον πληρούνται οι από το νόµο τασσόµενες προϋποθέσεις και ακολουθεί µια πολυσχιδής και λεπτοµερειακή διαδικασία 7, η οποία προβλέπει «µια εντελώς διαφορετική διαδικασία και τρόπο συλλογικής αναγκαστικής εκποίησης του ενεργητικού των υπερχρεωµένων επιχειρήσεων, και συγκεκριµένα, όχι όπως µέχρι τότε µέσω πλειστηριασµού των στοιχείων του, αλλά αντίθετα, µέσω ενός κλειστού, µε υποβολή ενσφράγιστων προσφορών, προκηρυσσόµενου από τον εκκαθαριστή, πλειοδοτικού διαγωνισµού.» Τα αποτελέσµατα, τα οποία επέρχονται, µε τη δηµοσίευση της παραπάνω απόφασης του Εφετείου για την υπαγωγή της επιχείρησης στο άρθρο 46 α, αφορούν 9 : (α) τους δανειστές της και συνίστανται στην παγίωση της αναστολής των διώξεων, (άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 1386/1983, «απαγορεύεται η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη προσωρινών, συντηρητικών ή προφυλακτικών µέτρων και αναστέλλονται οι τυχόν εκκρεµείς σχετικές διαδικασίες.»), 6 7 Κριτική επί της θεσπισµένης διαδικασίας του πλειοδοτικού διαγωνισµού, βλ. Π. Μάζη, «Η ειδική», 1999, σελ.250 επ.. 8 Βλ. Π. Μάζη, «Η ειδική», 1999, σελ.239, 113 επ., αλλά και Λ. Κοτσίρη Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου «ίκαιο εξυγίανσης», 2002, σελ Βλ. Π. Μάζη, «Η ειδική», 1999, σελ

7 (β) τη διοίκηση της επιχείρησης, αφού πλέον διορίζεται ο ειδικός εκκαθαριστής, (άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 1386/1983, «παύει αυτόµατα η εξουσία των οργάνων διοίκησης της εταιρίας ή η τυχόν προσωρινή διοίκηση του ΟΑΕ,»), (γ) τη λύση διαρκών αµφοτεροβαρών συµβάσεων, όπως οι εργασιακές σχέσεις, (άρθρο 46 παρ. 5 και 46 α παρ. 2, εδ. β του Ν. 1892/1990), (δ) τη µη επιρροή επί των εγγυήσεων και των εµπράγµατων ασφαλειών σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων. 9. Στο σηµείο αυτό, και µετά την αναγκαία παραπάνω σύντοµη επισκόπηση της λειτουργίας του άρθρου 46 α του Ν. 1892/1990, (συγκεκριµένα των προϋποθέσεων υπαγωγής, της έκδοσης της δικαστικής απόφασης και των επερχόµενων αποτελεσµάτων), εξεταστέο το ειδικότερο ζήτηµα, το οποίο τέθηκε παραπάνω και συνίσταται στη θεµελίωση ή µη τυχόν ποινικής ευθύνης των µελών του διοικητικού συµβουλίου, της υπαχθείσας στην εν λόγω ρύθµιση ανώνυµης εταιρίας, σε περίπτωση µη καταβολής εργατικών και εργοδοτικών εισφορών στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (ΙΚΑ). 10. Είναι προφανές ότι το ως άνω συγκεκριµένο ζήτηµα συνδέεται µε επιµέρους πτυχές των επελθόντων αποτελεσµάτων της απόφασης του Εφετείου, αλλά και µε ad hoc επιµέρους ρυθµίσεις. Κατ αρχάς : 7 7

8 (α) διευκρινίζεται ότι η αναστολή των διώξεων ισχύει έναντι τόσο του ηµοσίου όσο και των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως το ΙΚΑ 10. (β) όπως προαναφέρθηκε, επέρχεται παύση της εξουσίας, («παύει αυτόµατα» κατά την ακριβή έκφραση του νόµου, ήτοι χωρίς να απαιτείται καν κάποιας µορφής κοινοποίηση 11 ), των οργάνων της διοίκησης της εταιρείας, και εκπροσώπηση αυτής, δικαστικώς και εξωδίκως, από τον εκκαθαριστή, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενέργειες του τελευταίου στρέφονται κατά της εταιρείας ως οφειλέτου, οπότε εκπροσωπείται από το διοικητικό συµβούλιο της, (βλ. άρθρο 46 α παραγρ. 12 του Ν. 1892/1990, η οποία παραπέµπει στο άρθρο 9 παραγρ. 3 του ν. 1386/1983) Λ. Κοτσίρη Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου «ίκαιο εξυγίανσης», 2002, σελ. 158 και Ε. Περάκη, «Ζητήµατα.», ΕπισκΕ 1996, σελ Βλ. Π. Μάζη, «Η ειδική», 1999, σελ , όπου : «Η απόφαση υπαγωγής στην ειδική εκκαθάριση τόσο του άρθρου 46 όσο και του άρθρου 46 α ν. 1892/1990 δεν προβλέπεται να υποβάλλεται σε καµιά ειδική δηµοσιότητα, πέρα από εκείνη που επιφυλάσσουν τα άρθρα 304 και 756 ΚΠολ για τη δηµοσίευση των δικαστικών αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας, κι αυτό σε αντίθεση µε τα κρατούντα αντίστοιχα στη πτώχευση.» Στη συνέχεια, µόνο εκ περισσού, γίνεται δεκτή επίδοση της απόφασης στην υπό εκκαθάριση εταιρεία προς αποφυγή διενέργειας άκυρων ενεργειών από τον φορέα διοίκησης της εταιρείας. 12 Ακριβέστερα, τα καταστατικά όργανα της ανώνυµης εταιρείας η οποία δεν λύεται µε τη θέση της σε ειδική εκκαθάριση, καθώς δεν επέρχεται εκκαθάριση νοµικού προσώπου, αλλά περιουσίας - «αδρανοποιούνται» και ανακτούν τις εξουσίες τους, ύστερα από την περάτωση της εκκαθάρισης», Βλ. Κ. Κεραµέως, «Ικανότητα προς δικαστική εκπροσώπηση και ακρόαση κατά το άρθρο 20 Ν. 8

9 11. Συγχρόνως, και όσον αφορά, ειδικότερα, τις σχέσεις της υπαχθείσας εταιρείας στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 α, µε το ΙΚΑ, σηµειώνεται ότι : (α) επέρχεται ανάληψη όλων των οφειλών, («κάθε φύσης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46 α», σύµφωνα µε την ακριβή διατύπωση του νόµου), από το ηµόσιο, (βλ. άρθρο 46 α παραγρ. 18 του Ν. 1892/1990, όπως τελικά έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 15 παρ. 7 του Ν.2881/2001 και παρατείνει την ανάληψη των ως άνω οφειλών έως την ). (β) θεσπίζεται εξάλειψη του αξιοποίνου, («εξαλείφεται το αξιόποινο της πράξης από την καθυστέρηση απόδοσης εισφορών στο ΙΚΑ και χορηγείται ασφαλιστική ενηµερότητα», βλ. άρθρο 74 του Ν. 2127/1993, το οποίο έχει ανάλογη εφαρµογή και στην περίπτωση των επιχειρήσεων που υπάγονται στην ειδική εκκαθάριση του 46 α Ν.1892/1990, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 18 του τελευταίου άρθρου, /1956 ανώνυµης εταιρίας που έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση», (Γνωµοδότηση), ΕΕµπ 1988, σελ. 150, Θ. Λιακόπουλου, «ίκαιο της εξυγίανσης και εκκαθάρισης επιχειρήσεων», 1994, σελ , Απ. Γεωργιάδη, «Οι εξουσίες», (Γνωµοδότηση), ΕΕ, 1995, σελ , Ε. Περάκη, «Ζητήµατα...», ΕπισκΕ 1996, σελ , Π. Μάζη, «Η ειδική», 1999, σελ. 239 και και Λ. Κοτσίρη - Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, «ίκαιο εξυγίανσης και», 2002, σελ Βλ. ενδεικτικά από τη νοµολογία : υπ αριθµ. 1504/2002 απόφαση του ΑΠ, ( Πολιτικό Τµήµα, µε προεδρεύοντα τον Αντιπρόεδρο κ. Σουλτανιά), ΕΕ 2003, σελ. 178, 9

10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε τελευταία µε το άρθρο 15 παρ. 7 του Ν. 2881/2001) Κρίσιµο διάστηµα για τον ποινικό χαρακτηρισµό της πράξης παράλειψης των µελών του Σ, είναι ο χρόνος, κατά τον οποίο φέρεται ότι τελέστηκε η πράξη σε συνδυασµό µε τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση του άρθρου 46 α. Ο νοµοθέτης προσδιορίζει κάθε φορά τα όρια χρονικής αναδροµικότητας, ήτοι από πότε µέχρι πότε αναλαµβάνονται οι πάσης φύσεως οφειλές από το ηµόσιο. 13. Η απάντηση, συνεπώς, στα τεθέντα ερωτήµατα είναι προφανής. Όχι. Αν η συµπεριφορά των µελών του Σ, καλύπτεται από τις εκάστοτε χρονικές επεκτάσεις του νόµου, (ουσιαστικά δηλ. υπάγεται η περίπτωση τους στα χρονικά όρια του νόµου, µε συνέπεια την εφαρµογή των όσων προαναφέρθηκαν), ουδεµία ποινική ευθύνη φέρουν για το συγκεκριµένο ζήτηµα. 14. Με την, προβλεπόµενη δηλ. εξάλειψη του αξιοποίνου η Πολιτεία όχι µόνον έχει παραιτηθεί του δικαιώµατος της για επιβολή ποινής, (και συνεπώς η άσκηση ποινικών διώξεων είναι µη νόµιµη, τυχόν δε απαγγελία καταδίκης συνιστά υπέρβαση εξουσίας), αλλά χορηγεί στον ενδιαφερόµενο και ασφαλιστική ενηµερότητα. Σε περίπτωση, συνεπώς, παραποµπής και εισαγωγής των υποθέσεων στην επ ακρατηρίω βάσανο, η απαλλαγή-αθώωση των κατηγορουµένων είναι µόνη οδός εξόδου από Βλ. για την υποκατάσταση του ΙΚΑ από το ηµόσιο και την εξάλειψη του αξιοποίνου από την καθυστέρηση απόδοσης των εν λόγω εισφορών, βλ. Π. Μάζη, «Η ειδική», σελ. 229 υποσηµ

11 τη δίκη. 14 εν υπάρχει καν τυποποιηµένη στο δικαϊκό σύστηµα ανάλογη παράνοµη συµπεριφορά. 15. Το γεγονός αυτό καθιστά και επικουρικούς τους λοιπούς ισχυρισµούς των κατηγορουµένων, (τους οποίους, όµως, και συνήθως, προτείνουν, ως µη όφειλαν): (α) για σύγκρουση καθηκόντων, (στην προφανή οικονοµικά αδυναµία της εταιρείας προτίµησαν την καταβολή των µισθών από την εκπλήρωση των εισφορών). (β) για αοριστία του κλητηρίου θεσπίσµατος, (τι σηµαίνει παρακράτησαν τις εισφορές, όπως είναι η πάγια διατύπωση των κλητηρίων θεσπισµάτων;) Υπονοείται δηλ. ότι υπήρχε η ανάλογη οικονοµική δυνατότητα και παρά ταύτα δολίως δεν απεδόθησαν. Πλην, όµως, από κανένα σηµείο των τυπικών κατηγορητηρίων δεν προκύπτει τι περί ούτε περί της αντικειµενικής δυνατότητας σύννοµης συµπεριφοράς ούτε περί του υποκειµενικού στοιχείου των εκάστοτε κατηγορουµένων. (γ) για τη συµµετοχή και την ευθύνη ενός εκάστου των κατηγορουµένων, (µόνη η ιδιότητα µέλους του Σ δεν συνεπάγεται, άνευ άλλου τίνος, ποινική ευθύνη. Στο ποινικό µας σύστηµα ισχύει, ως γνωστόν, η αρχή της υποκειµενικής ευθύνης). Σε κανένα από τα σχετικά Βλ. απολύτως ad hoc απόφαση ΑΠ 1699/1999, Ποινικά Χρονικά 2000, σελ Η νοµολογία των δικαστηρίων φαίνεται να παγιώνεται προς αυτή την κατεύθυνση, βλ. ενδεικτικά : υπ αριθµ /2003 απόφαση του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών, (αδηµ.). 11

12 κατηγορητήρια δεν εξειδικεύεται η θέση ενός εκάστου των µελών του Σ. 16. Παρά ταύτα, πολύ συχνά, το ΙΚΑ, όχι µόνον ζητεί την ποινική δίωξη, (παρασύροντας, προφανώς τις οικείες εισαγγελικές αρχές), αλλά εµφανίζεται, (παρανόµως, διότι κατόπιν όλων αυτών δεν νοµιµοποιείται καν), και στις σχετικές ποινικές δίκες, (για καθυστέρηση οφειλών), οι οποίες ανοίγονται σε βάρος των µελών του Σ Γ. Συµπέρασµα 1. Η κινητοποίηση των µηχανισµών είσπραξης των αρµοδίων ταµείων και ειδικότερα του ΙΚΑ, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής εργατικών και εργοδοτικών εισφορών δεν αφορά την παρούσα, υπό κρίση, περίπτωση. 15 Το ΙΚΑ δε πέραν της δικονοµικής του εµφάνισης, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, αναγγέλλει τις απαιτήσεις του, εναντίον της οφειλέτριας, υπαχθείσας στην ειδική εκκαθάριση του άρ. 46 α ανώνυµης εταιρείας, µολονότι το ηµόσιο υπεισέρχεται στη θέση της, όν, (το τελευταίο), «ο µόνος υπόχρεος απέναντι στο δανειστή ΙΚΑ για τις υποχρεώσεις αυτές Εποµένως, το τελευταίο, (ΙΚΑ), δεν έχει δικαίωµα αναγγελίας για την κατά της προβληµατικής επιχειρήσεως απαίτησης του, (που αναδέχθηκε το ηµόσιο, ως ο νέος οφειλέτης αυτής), κατά την εκτελεστική διαδικασία και ειδικότερα κατά τη διαδικασία της κατάταξης», βλ. υπ αριθµ. 5336/2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, ΧρΙδ 2002, σελ. 53. Η σχετική δε αυθαιρεσία του ΙΚΑ προκύπτει και εκ του γεγονότος ότι το ίδιο το ΙΚΑ ζητεί από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να του γνωστοποιεί η τελευταία τις εταιρείες, οι οποίες έχουν υπαχθεί στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 α έτσι, ώστε να τις αναγγέλλει στο Ελληνικό ηµόσιο και να καλύπτεται. 12

13 2. Με τη, ρητά προβλεπόµενη, εξάλειψη του αξιοποίνου η Πολιτεία έχει παραιτηθεί του δικαιώµατος της για επιβολή ποινής και κατά συνέπεια τόσο η υποβολή µηνυτήριας αναφοράς και η συναφής άσκηση ποινικής δίωξης όσο και η εισαγωγή των µελών του Σ, της, υπαχθείσας στην ειδική εκκαθάριση, εταιρείας σε δίκη δεν στηρίζονται σε υφιστάµενη, υπαρκτή ποινική διάταξη. Σε αντίθετη περίπτωση η απαλλαγή των κατηγορουµένων είναι η µόνη νόµιµη διέξοδος. Παρά τον νόµο, λοιπόν, υποβλήθηκε η µηνυτήρια αναφορά και µη νοµίµως ασκήθηκε η ποινική δίωξη. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ, ικηγόρος LL.M Πανεπιστηµίου Αθηνών ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ικηγόρος, ιδάκτωρ Νοµικής Ενδεικτική βιβλιογραφία: 1. Α. Γεωργιάδη, «Οι εξουσίες των καταστατικών οργάνων ανώνυµης εταιρίας στην ειδική εκκαθάριση, (άρθρο 9 Ν. 1386/1983)», (Γνωµοδότηση), ΕΕ, 1995, σελ. 709 επ. 2. Κ. Κεραµέως, «Ικανότητα προς δικαστική εκπροσώπηση και ακρόαση κατά το άρθρο 20 Ν. 3562/1956 ανώνυµης εταιρίας που έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση», (Γνωµοδότηση), ΕΕµπ 1988, σελ. 149 επ. 3. Λ. Κοτσίρη - Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου «ίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης προβληµατικών επιχειρήσεων», εκδόσεις Σάκκουλα, Θ. Λιακόπουλου, «ίκαιο της εξυγίανσης και της εκκαθάρισης επιχειρήσεων»,

14 5. Π. Μάζη, «Ειδική Εκκαθάριση επιχείρησης», (Γνωµοδότηση), 25, σελ Π. Μάζη «Η ειδική εκκαθάριση των προβληµατικών επιχειρήσεων», εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, Ι. Μπρατσιώτη, «Η θέσπιση της ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46 α του Ν. 1892/90, οι καινοτοµίες της, το πεδίο εφαρµογής της και η σχέση και προτεραιότητα εφαρµογής των άρθρων 44, 46 και 46 α του Ν. 1892/90», ΕΕ, 1995, σελ. 718 επ. 8. Ε. Περάκη και Π. Βαφειάδου «Η ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 α Ν. 1892/1990», ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ 2004, σελ.132 επ. 9. Ε. Περάκη, «Ζητήµατα της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης κατά το άρθρο 46 α Ν. 1892/1990», ΕπισκΕ Β/1996, σελ

ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φορολογική ευθύνη διοικητών εταιρειών για χρέη της εταιρείας προς το Δηµόσιο Ειδικότερα η περίπτωση των µέτρων για τη διασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ.

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ. 1 Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ. (γνωµοδότηση) Ζήτηµα : ο διαχειριστής µιας ΕΠΕ, (κατέχων ποσοστό 2% του εταιρικού κεφαλαίου), δια σχετικής εξουσιοδοτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιβλέπων/πουσα Καθηγητής ; κ κ ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διαχρονικού δικαίου. στο Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο. [Φοροδιαφυγή & Χρέη προς το Δημόσιο]

Θέματα διαχρονικού δικαίου. στο Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο. [Φοροδιαφυγή & Χρέη προς το Δημόσιο] ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στο μάθημα των ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σπήλιου Αντ. Μούζουλα Δ.Ν., Δικηγόρου Δικηγορική Εταιρία «Μούζουλας & Συνεργάτες» ΟΦΕΙΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. Άρθρο 2. Ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών 1. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου,

Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. Άρθρο 2. Ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών 1. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, «Μέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για την ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών και έκτακτες διαδικασίες ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Χειµώνας 2010 ελτίο Eνηµερωτικό Περιεχόµενα Εν συντοµία Πρόσφατη Νοµοθεσία Νοµολογιακή Ενηµέρωση Θέµατα Εµπορικού ικαίου Θέµατα Εργατικού ικαίου

Χειµώνας 2010 ελτίο Eνηµερωτικό Περιεχόµενα Εν συντοµία Πρόσφατη Νοµοθεσία Νοµολογιακή Ενηµέρωση Θέµατα Εµπορικού ικαίου Θέµατα Εργατικού ικαίου Eνηµερωτικό ελτίο Περιεχόµενα Εν συντοµία 2 Πρόσφατη Νοµοθεσία 4 Νοµολογιακή Ενηµέρωση 8 Θέµατα Εµπορικού ικαίου 12 Θέµατα Εργατικού ικαίου 27 Ρυθµιστικά θέµατα 29 ικαστική Επίλυση ιαφορών 34 Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μάθημα 3ο ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (συνεχ.) Διδάσκων: Θοδωρής Κουλουριάνος, Δρ.Ν., LLM th.koulourianos@gmail.com ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευκαιρία της παρούσας έκδοσης του νέου

Με την ευκαιρία της παρούσας έκδοσης του νέου Εξαμηνιαία έκδοση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Έτος 2014 Αριθμός φυλλου 66 Χαιρετισμός Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012. Μέλος των

Ενημερωτικό Δελτίο. Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012. Μέλος των Ενημερωτικό Δελτίο ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Κελεμένης & Συνεργάτες Μέλος των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 6 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 13 Θέματα Εργατικού Δικαίου 18 Ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΔΟ- ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σπουδαστής: Κυριακίδης Κυριάκος Εισηγητής: Κωνσταντινούδης Κλεάνθης Οκτώβριος 2013 Εισαγωγή Τα νομικά βιβλία μας λένε

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Λάμπρου Σ.Τσόγκα Εισαγγελέα Πρωτοδικών στην επιστημονική εκδήλωση του επιστημονικού ομίλου Έρεισμα Δράσης του Δ.Σ.

Εισήγηση Λάμπρου Σ.Τσόγκα Εισαγγελέα Πρωτοδικών στην επιστημονική εκδήλωση του επιστημονικού ομίλου Έρεισμα Δράσης του Δ.Σ. Εισήγηση Λάμπρου Σ.Τσόγκα Εισαγγελέα Πρωτοδικών στην επιστημονική εκδήλωση του επιστημονικού ομίλου Έρεισμα Δράσης του Δ.Σ.Θ στις 26-6-2013 Ένα από τα καθημερινά ζητήματα στη δικαστηριακή πρακτική όσον

Διαβάστε περισσότερα

Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης

Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΕΦΕΡ ΧΟΥΣΕΙΝ 9561 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 www.inlaw.gr Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αποστολόπουλος Χάρης: H νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπό το πρίσµα του κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης (Business

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Πτωχευτικού ικαίου. Βιβλίο: «Πτωχευτικό ίκαιο» Ευάγγελος Περάκης

Σηµειώσεις Πτωχευτικού ικαίου. Βιβλίο: «Πτωχευτικό ίκαιο» Ευάγγελος Περάκης Σηµειώσεις Πτωχευτικού ικαίου Βιβλίο: «Πτωχευτικό ίκαιο» Ευάγγελος Περάκης Κεφάλαιο Α Γενικά Ζητήµατα Το πτωχευτικό δίκαιο ενεργοποιείται όταν ο οφειλέτης βρίσκεται σε τόσο κρίσιµη οικονοµική κατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΗ

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΗ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος ετσαρίδης ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2015 L 141/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άδεια εργασίας - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 455 Έτος: 2010 Περίληψη: - Άδεια µετ αποδοχών. Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος αστική ευθύνη του ηµοσίου 1 παραπέµπει σχεδόν αυτόµατα στη διάταξη του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ. Ωστόσο, αν και είναι αναµφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΝΟΜΟΣ 3869/2010 Ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : Αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων και ΕΚ σχετικά µε τις προβληµατικές επιχειρήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : Αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων και ΕΚ σχετικά µε τις προβληµατικές επιχειρήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Οικονοµική ελευθερία και Σύνταγµα 1.Γενική οικονοµική ελευθερία 2.Άρθρα ελληνικού οικονοµικού Συντάγµατος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ : Γενικά η επιχείρηση 1.Ορισµός της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γιάννης Κελεμένης Διευθύνων Εταίρος. Εν συντομία 4. Πρόσφατη Νομοθεσία 5. Νομολογιακή Ενημέρωση 12. Θέματα Αστικού & Εμπορικού Δικαίου 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γιάννης Κελεμένης Διευθύνων Εταίρος. Εν συντομία 4. Πρόσφατη Νομοθεσία 5. Νομολογιακή Ενημέρωση 12. Θέματα Αστικού & Εμπορικού Δικαίου 20 Ενημερωτικό Δελτίο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 Περιοδική έκδοση για θέματα του δικαίου των επιχειρήσεων Αρ. Τεύχους 13 Κελεμένης & Συνεργάτες Μέλος των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εν συντομία 4 Πρόσφατη Νομοθεσία 5 Νομολογιακή Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Άρθρο 1 Αντικείμενο σκοπός - ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Άρθρο 1 Αντικείμενο σκοπός - ορισμοί Προσθήκη τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ)

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ) ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΖΕΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός

Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός 2 ιάγραµµα: 1.Εισαγωγή 2. Η µορφή των ασφαλιστικών µέτρων Ι. Κατηγορίες ΙΙ. Μη γνήσια ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα