Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012"

Transcript

1 Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012 Ερώτηση: Ποια η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012; Απάντηση: Για την ετερόρρυθμη εταιρία πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι, καθώς πρόκειται για εταιρία προσωπική με νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα, σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο νόμο, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρία, όπως ορίζει το άρθρο 271 παρ. 2 του Ν 4072/2012. Επειδή όμως η ετερόρρυθμη δεν είναι ακραιφνώς προσωπική εταιρία, όπως η ομόρρυθμη, περιέλαβε ειδικότερες ρυθμίσεις, που αφορούν κυρίως στη νομική θέση των ετερόρρυθμων εταίρων. Όσο για τις καινοτομίες των νέων ρυθμίσεων περί ετερόρρυθμης εταιρίας, πρέπει εν συντομία να αναφερθούν τα εξής: Σύσταση της εταιρίας και συνέπειες μη τήρησης των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση ετερόρρυθμης εταιρίας είναι η σύναψη εταιρικής σύμβασης μεταξύ ενός τουλάχιστον προσώπου, που θα έχει την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου και ενός άλλου τουλάχιστον προσώπου, που θα έχει την ιδιότητα του ετερόρρυθμου εταίρου (άρθρο 271 παρ. 1). Για την εταιρική σύμβαση πρέπει να τηρηθεί ο έγγραφος τύπος, καθώς αυτή πρέπει να καταχωρηθεί, όπως θα εκτεθεί ευθύς αμέσως, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Δεύτερη προϋπόθεση για τη σύσταση ετερόρρυθμης εταιρίας είναι η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, στις οποίες υπόκειται και η ομόρρυθμη εταιρία. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται καταχώρηση της εταιρικής σύμβασης στο ΓΕΜΗ, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, που ορίζει ο νόμος, ως ελάχιστο περιεχόμενο της, ώστε να καταχωρηθούν και αυτά στο ΓΕΜΗ. Η καταχώρηση πρέπει να γίνει με τη σύμπραξη όλων των εταίρων. Η ετερόρρυθμη εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ. Έτσι, η καταχώρηση έχει πλέον συστατικό χαρακτήρα για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας από την ετερόρρυθμη, όπως και από την ομόρρυθμη εταιρία. Όσο για τα στοιχεία της εταιρίας, που πρέπει να καταχωρηθούν στο ΓΕΜΗ, εκτός από αυτά που αναφέρονται για την καταχώρηση της ομόρρυθμης εταιρίας, πρέπει επιπλέον να καταχωρηθούν τα ονόματα, η διεύθυνση κατοικίας και η αξία της εισφοράς των ετερόρρυθμων εταίρων. Στο ΓΕΜΗ πρέπει να καταχωρείται και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών. Όσον αφορά στη μη καταχωρηθείσα στο ΓΕΜΗ ετερόρρυθμη εταιρία, ο νόμος σήμερα ορίζει τα εξής: Όταν μια ετερόρρυθμη εταιρία έχει ξεκινήσει την

2 εμπορική της δραστηριότητα πριν από την καταχώρηση της στο ΓΕΜΗ, κάθε ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται ως ομόρρυθμος για τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά το διάστημα αυτό, εκτός αν οι τρίτοι γνώριζαν ότι συμμετέχει στην εταιρία ως ετερόρρυθμος εταίρος. Κατά τα λοιπά, καθώς δεν υπάρχει περαιτέρω ειδική πρόβλεψη, πρέπει να γίνει δεκτό ότι για τη μη καταχωρηθείσα ετερόρρυθμη, ισχύουν όσα προβλέπει ο νόμος για τη μη καταχωρηθείσα στο ΓΕΜΗ ομόρρυθμη εταιρία. Αυτό σημαίνει, πρώτον, ότι κατά τη λειτουργία της ετερόρρυθμης αυτής εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί ομόρρυθμης εταιρίας, δεύτερον, ότι η ετερόρρυθμη αυτή εταιρία έχει ικανότητα δικαίου και τρίτον, ότι έχει αυτή πτωχευτική ικανότητα. Εταιρική επωνυμία Για την επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρίας ο νόμος εισάγει σοβαρή καινοτομία, καθώς αυτή μπορεί να είναι στο εξής όχι μόνον υποκειμενική, δηλαδή να περιλαμβάνει τα ονόματα ενός ή περισσότερων ομόρρυθμων εταίρων, όπως συνέβαινε πριν από την ψήφιση του Ν 4072/2012, αλλά και αντικειμενική, δηλαδή να σχηματίζεται από το αντικείμενο της εταιρικής επιχείρησης. Η προσθήκη των λέξεων «ετερόρρυθμη εταιρία» ολογράφως ή η σύντμηση «Ε.Ε.», σε αντίθεση με το προϊσχύον δίκαιο, είναι σήμερα υποχρεωτική. Εξάλλου, όπως συνάγεται από την παρ. 2 του άρθρου 272, που ορίζει ότι «αν στην επωνυμία ετερόρρυθμης εταιρίας περιληφθεί το όνομα ετερόρρυθμου εταίρου, τούτο έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του, εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε με την εταιρία γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθμος εταίρος», δεν αποκλείεται να περιλαμβάνεται στην επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρίας και το όνομα ετερόρρυθμου εταίρου. Η ευθύνη του εταίρου αυτού θα επιβαρύνεται έναντι των καλόπιστων τρίτων, δεν θα επηρεάζεται όμως έναντι των τρίτων, που συνήψαν συναλλαγή με την εταιρία γνωρίζοντας την ιδιότητα του, ως ετερόρρυθμου και εν πάση περιπτώσει η παραπάνω επωνυμία δεν θα θεωρείται μη σύννομη. Εσωτερικές σχέσεις της ετερόρρυθμης εταιρίας Ενώ στο δίκαιο που ίσχυε μέχρι την ψήφιση του Ν 4072/2012, η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου, όσον αφορά τουλάχιστον στις εσωτερικές σχέσεις της εταιρίας, δεν διέφερε σημαντικά από αυτήν των ομόρρυθμων εταίρων, καθώς η συμμετοχή του στην εταιρία θεωρούνταν ότι υπόκειται καταρχήν σε ρύθμιση όμοια με αυτήν των ομόρρυθμων εταίρων, με τη νέα ρύθμιση η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου διαφοροποιείται. Όπως ορθά είχε παρατηρηθεί η όμοια αντιμετώπιση των ετερόρρυθμων με τους ομόρρυθμους εταίρους δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί επαρκώς, καθώς μεταξύ ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταίρων υπήρχαν και σύμφωνα με τα

3 γενόμενα δεκτά στο προϊσχύον δίκαιο διαφορές, οι οποίες αφορούσαν στη νομική τους θέση στις σχέσεις μέσα στην εταιρία, αλλά κυρίως στις εξωτερικές σχέσεις της εταιρίας. Καθώς οι ετερόρρυθμοι συμμετέχουν σε αυτήν κυρίως με την εισφορά τους και έχουν περιορισμένη ευθύνη για τα εταιρικά χρέη, θα έπρεπε να θεωρούνται ότι έχουν και λιγότερα δικαιώματα, όπως και λιγότερες υποχρεώσεις από τους ομόρρυθμους εταίρους. Διοίκηση της εταιρίας O νομοθέτης προχώρησε πλέον σε ρητή διάκριση των αρμοδιοτήτων διοίκησης της ετερόρρυθμης εταιρίας, με χωριστή ρύθμιση, αφενός σε σχέση με τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αφετέρου, σε σχέση με την εκπροσώπηση της εταιρίας. Δόθηκε έτσι τέλος στην αβεβαιότητα που υπήρχε εξαιτίας των περισσότερων απόψεων, που υποστηριζόταν στο προϊσχύον δίκαιο πάνω στα θέματα αυτά. Η διάταξη του άρθρου 274 ρυθμίζει την εξουσία διαχείρισης της εταιρίας υπό στενή έννοια, δηλαδή την διαχείριση που αντιδιαστέλλεται από την εκπροσώπηση της ετερόρρυθμης εταιρίας και αφορά στις εσωτερικές σχέσεις της. Η διάταξη του άρθρου 278 ρυθμίζει την αρμοδιότητα εκπροσώπησης της ετερόρρυθμης εταιρίας, δηλ. τις εξωτερικές σχέσεις της. Σύμφωνα με το άρθρο 274, «ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν συμμετέχει στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ούτε στη λήψη των αποφάσεων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση». Έτσι, σε αντίθεση με το προϊσχύον δίκαιο και τη νομολογία, που δεχόταν ότι στη διαχείριση της εταιρίας υπό στενή έννοια συμμετέχουν, ως πραγματικοί εταίροι και οι ετερόρρυθμοι εταίροι, με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι αυτοί δεν συμμετέχουν ούτε στην εσωτερική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ούτε στη λήψη των αποφάσεων. Τούτο σημαίνει ότι η εξουσία διαχείρισης της ετερόρρυθμης εταιρίας και λήψης των αποφάσεων για τα σημαντικότερα ζητήματα που την αφορούν, ανήκει στους ομόρρυθμους εταίρους της. Πλην όμως, η ρύθμιση αυτή είναι ενδοτικού χαρακτήρα. Έτσι, αν για τις ανάγκες της εταιρίας θεωρηθεί σε συγκεκριμένη περίπτωση ότι είναι προτιμότερο να συμμετέχουν στη διαχείριση και στη λήψη των αποφάσεων και οι ετερόρρυθμοι εταίροι, δίδεται η δυνατότητα, με ειδική πρόβλεψη στο καταστατικό, να ανατεθεί και σε έναν ή περισσότερους από αυτούς η εν λόγω αρμοδιότητα. Για τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των εταίρων κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο νόμο, πρέπει να εφαρμόζεται και για την ετερόρρυθμη εταιρία το άρθρο 254, που αφορά στη διαχείριση της ομόρρυθμης εταιρίας. Στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι, αν δεν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στο καταστατικό, δικαίωμα και υποχρέωση διαχείρισης της εταιρίας έχουν όλοι οι εταίροι. Πρόκειται για καθιέρωση του κανόνα της ατομικής διαχείρισης, του οποίου η εφαρμογή επιβάλλεται για λόγους τελολογικούς και όσον αφορά στην ετερόρρυθμη

4 εταιρία, η οποία επίσης κινείται στο χώρο των εμπορικών συναλλαγών, που προϋποθέτουν ταχύτητα και ευελιξία κατά την άσκηση της διαχειριστικής εξουσίας. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει όσον αφορά στην άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης από μέρους του ετερόρρυθμου εταίρου σε πράξη διαχείρισης, που ενεργεί άλλος εταίρος. Ο νόμος ορίζει ότι ο ετερόρρυθμος στερείται του δικαιώματος εναντίωσης, εκτός αν η πράξη του διαχειριστή υπερβαίνει τη συνήθη διαχείριση. Στην τελευταία περίπτωση, αν ο ετερόρρυθμος εταίρος ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης, ο διαχειριστής οφείλει να μην τελέσει την πράξη. Στο προϊσχύον δίκαιο για το θέμα αυτό δεν υπήρχε πρόβλεψη. Με ειδική διάταξη, παρέχεται στον ετερόρρυθμο εταίρο δικαίωμα ελέγχου των εταιρικών λογαριασμών και των βιβλίων της εταιρίας, προβλέπεται όμως ότι, αν οι εταίροι το κρίνουν σκόπιμο, μπορούν με πρόβλεψη στην εταιρική σύμβαση, να απαγορεύσουν στον ετερόρρυθμο να ασκεί το δικαίωμα αυτό. Ακολουθεί ρύθμιση, η οποία απαγορεύει στον ετερόρρυθμο εταίρο να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου πράξεις, που ανάγονται στο αντικείμενο της εταιρίας, δηλαδή πράξεις ανταγωνιστικές προς το σκοπό της. Στη συνέχεια όμως προβλέπεται ότι μπορεί να υπάρξει αντίθετη πρόβλεψη, δηλαδή μέσω της εταιρικής σύμβασης να επιτραπεί στον ετερόρρυθμο εταίρο η άσκηση τέτοιων ανταγωνιστικών πράξεων. Κέρδη και ζημίες Από πλευράς δικαιωμάτων περιουσιακής φύσης των ετερόρρυθμων εταίρων, όσον αφορά στο δικαίωμα για συμμετοχή τους στα κέρδη της εταιρίας, ο νόμος παραπέμπει στη ρύθμιση που ισχύει για τους εταίρους της ομόρρυθμης εταιρίας, δηλαδή στην διάταξη του άρθρου 255. Η διάταξη αυτή ορίζει ότι, εκτός αντίθετης συμφωνίας, οι εταίροι συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρίας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν. Όσον αφορά στη συμμετοχή των ετερόρρυθμων εταίρων στις ζημίες της εταιρίας, με ειδική ρύθμιση ορίζεται ότι συμμετέχουν αυτοί στις ζημίες μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους, πράγμα που συνάδει προς την περιορισμένη ευθύνη τους. Πάντως, και η εν λόγω διάταξη είναι ενδοτικού χαρακτήρα, καθώς είναι δυνατόν να συμφωνηθεί στην εταιρική σύμβαση η συμμετοχή ενός ετερόρρυθμου εταίρου στις ζημίες της εταιρίας για χρηματικό ποσό μεγαλύτερο από την εισφορά του, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω ποσό θα καθορίζεται με ακρίβεια. Εξωτερικές σχέσεις της ετερόρρυθμης εταιρίας Εκπροσώπηση της εταιρίας Με ειδική διάταξη ο νόμος ρητά πλέον ορίζει ότι «ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν έχει εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας», πράγμα που σημαίνει ότι η αρμοδιότητα εκπροσώπησης της ετερόρρυθμης εταιρίας ανήκει στους ομόρρυθμους εταίρους. Διαφορά από το προϊσχύον δίκαιο αποτελεί το

5 γεγονός ότι η παραπάνω ρύθμιση αποτελεί διάταξη ενδοτικού δικαίου, καθώς, εισάγοντας νομοθετικά αυτό το οποίο ήδη συνέβαινε στην πρακτική των συναλλαγών, δίνει τη δυνατότητα στους εταίρους να προβλέψουν στην εταιρική σύμβαση ότι η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας μπορεί να ανατεθεί και σε ετερόρρυθμο εταίρο. Τότε πάντως, για κάθε πράξη εκπροσώπησης από μέρους του, ευθύνεται αυτός ως ομόρρυθμος εταίρος. Ο αυστηρός αυτός κανόνας εφαρμόζεται έναντι των καλόπιστων τρίτων, όχι όμως και όταν ο τρίτος, που συναλλάχθηκε με τον ετερόρρυθμο εταίρο, γνώριζε την ιδιότητα του αυτή. Σήμερα, καθώς η διάταξη του άρθρου 278 περί εκπροσώπησης της εταιρίας είναι ενδοτικού χαρακτήρα, δίδεται ρητά η δυνατότητα ανάθεσης στον ετερόρρυθμο εταίρο της εξουσίας εκπροσώπησης της μέσω της εταιρικής σύμβασης. Εφόσον αυτός μεριμνήσει να γνωστοποιήσει στον τρίτο την ιδιότητα του ως ετερόρρυθμου εταίρου, απαλλάσσεται από τον κίνδυνο επιβάρυνσης της ευθύνης του. Καθώς δεν υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις για τον τρόπο εκπροσώπησης της ετερόρρυθμης εταιρίας, πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 271 παρ. 2, να εφαρμόζεται γι' αυτήν η ρύθμιση του άρθρου 257, που καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης της ομόρρυθμης εταιρίας. Ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου Για την ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου, οι νέες ρυθμίσεις ορίζουν τα εξής: Όταν ο ετερόρρυθμος εταίρος έχει καταβάλει την εισφορά του στην εταιρία, δεν υπέχει έναντι των τρίτων ευθύνη για τα εταιρικά χρέη. Όταν όμως δεν έχει καταβάλει την εισφορά του, δηλαδή την οφείλει εν όλω ή εν μέρει, τότε ο ετερόρρυθμος ευθύνεται έναντι των τρίτων με την ατομική του περιουσία προσωπικά μέχρι την αξία της οφειλόμενης εισφοράς του. Πρόκειται για ευθύνη περιορισμένη, αλλά άμεση και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση που θα εισέλθει στην εταιρία νέο πρόσωπο, σαν ετερόρρυθμος εταίρος μετά τη σύσταση της, προβλέπεται ρητά ότι αυτός θα ευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο και για τα χρέη που είχε δημιουργήσει η εταιρία πριν 6/10/2017 Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012 από την είσοδο του. Τέλος, ρητά προβλέπεται ότι οποιαδήποτε συμφωνία αντίθετη στο νόμο, όσον αφορά στην ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου, δεν μπορεί να αντιταχθεί προς τους τρίτους. Πρόκειται για κανόνα αναγκαστικού δικαίου, όπως είναι και η όλη ρύθμιση που αφορά στην ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου και τούτο, με σκοπό την εξασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων των τρίτων και της ασφάλειας των εμπορικών συναλλαγών. Για την περίπτωση κατά την οποία μια ετερόρρυθμη εταιρία ξεκινήσει τη λειτουργία της πριν από την καταχώριση της στο ΓΕΜΗ, όπως ήδη αναφέρθηκε, κάθε ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται έναντι των τρίτων ως ομόρρυθμος για τα εταιρικά χρέη, που δημιουργήθηκαν από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι την καταχώριση της, εκτός αν οι τρίτοι γνώριζαν την ιδιότητα του. Το ίδιο ισχύει και αν ένα πρόσωπο εισήλθε στην εταιρία σαν ετερόρρυθμος εταίρος στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ έναρξης λειτουργίας και καταχώρισης της εταιρίας στο ΓΕΜΗ.

6 Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων Mεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής O νόμος δεν κάνει λόγο για μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής στην ετερόρρυθμη εταιρία, ως εκ τούτου πρέπει να εφαρμοστεί η ρύθμιση που ισχύει για το θέμα αυτό στην ομόρρυθμη εταιρία. Καθώς η εταιρική συμμετοχή ανάγεται σε περιουσιακό αγαθό, θεωρείται αυτή μεταβιβαστή εν όλω ή εν μέρει, εφόσον υπήρξε σχετική πρόβλεψη στην εταιρική σύμβαση ή εφόσον συναινούν προς τούτο όλοι οι εταίροι. Για κάθε μεταβολή σε σχέση με τα πρόσωπα, τόσο των ομόρρυθμων όσο και των ετερόρρυθμων εταίρων της ετερόρρυθμης εταιρίας, πρέπει να λάβει χώρα τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης και τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, που επιβάλλει ο νόμος, δηλαδή καταχώριση της στο ΓΕΜΗ. Συνέπεια της μεταβίβασης της εταιρικής συμμετοχής του ετερόρρυθμου εταίρου είναι ότι ο αποκτών νέος εταίρος υπεισέρχεται σαν ετερόρρυθμος στη νομική θέση του εταίρου που αποχώρησε, πράγμα που ισχύει τόσο, όσον αφορά στις υποχρεώσεις, όσο και όσον αφορά στα δικαιώματα του. Αν ο αποχωρήσας εταίρος δεν είχε καταβάλει την εισφορά του στην εταιρία, η υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται μαζί με την εταιρική συμμετοχή στον νέο εταίρο. Για λόγους τελολογικούς πρέπει να γίνει δεκτό ότι για την καταβολή της εισφοράς, υπέχουν στο εξής παράλληλη ευθύνη και οι δύο έναντι της εταιρίας. Έναντι των εταιρικών δανειστών πάντως, η ευθύνη του αποχωρήσαντος εταίρου ισχύει μόνο για τα χρέη, που είχαν δημιουργηθεί μέχρι την αποχώρηση του και τη δημοσίευση της στο ΓΕΜΗ. Αν αντίθετα ο αποχωρήσας ετερόρρυθμος εταίρος είχε καταβάλει την εισφορά του, η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής δεν συνεπάγεται ευθύνη για τα υπάρχοντα κατά την αποχώρηση του εταιρικά χρέη. Τούτο, δεδομένου ότι δεν υπήρξε επιστροφή της εισφοράς του από μέρους της εταιρίας, αλλά την άξια της κατέβαλε σε αυτόν ο νέος εταίρος. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αποχωρήσας ετερόρρυθμος εταίρος είχε απεριόριστη ευθύνη έναντι των καλόπιστων τρίτων, διότι το όνομα του είχε περιληφθεί στην εταιρική επωνυμία ή διότι είχε ανατεθεί σε αυτόν η εκπροσώπηση της εταιρίας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η απεριόριστη ευθύνη του έναντι των εν λόγω τρίτων δεν μεταβιβάζεται στον νέο ετερόρρυθμο εταίρο, αλλά συνεχίζει να ευθύνεται ο ίδιος απεριόριστα έναντι των τρίτων και μετά την έξοδο του από την εταιρία. Τούτο επειδή η εν λόγω ευθύνη συναρτάται με περιστατικά, που αφορούν στο πρόσωπο του εταίρου, που μεταβίβασε την εταιρική του συμμετοχή. Οι εναντίον του πάντως αξιώσεις των τρίτων υπόκεινται στη σύντομη παραγραφή των πέντε ετών, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 269. Είσοδος νέου εταίρου Στην ετερόρρυθμη, όπως και στην ομόρρυθμη εταιρία, είναι δυνατόν να εισέλθει νέος εταίρος μετά τη σύσταση της, εφόσον τούτο προβλέπεται στο καταστατικό ή εφόσον ληφθεί ομόφωνη απόφαση από τους εταίρους. Την

7 είσοδο του πρέπει να ακολουθήσει τροποποίηση του καταστατικού και καταχώρισή του στο ΓΕMΗ. Ο νέος εταίρος πρέπει να καταβάλει στην εταιρία την εισφορά του, η οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι υπέγγυα σε όλα τα εταιρικά χρέη, δηλαδή και σε αυτά που είχαν δημιουργηθεί πριν από την είσοδο του στην εταιρία. Αντίθετη συμφωνία δεν μπορεί να αντιταχθεί στους τρίτους. Αποχώρηση εταίρου Αποχώρηση εταίρου μπορεί να λάβει χώρα είτε με την εκούσια έξοδο του είτε με τον αποκλεισμό του. α. Κάθε ετερόρρυθμος εταίρος μπορεί με δήλωσή του προς την εταιρία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει εκουσίως από αυτήν. Τούτο δεν είναι δυνατόν να συμβεί, αν στην εταιρική σύμβαση έχει περιληφθεί διαφορετική πρόβλεψη, πράγμα που πρέπει να γίνει δεκτό κατ εφαρμογή του άρθρου 261 παρ. 1 περί ομόρρυθμης εταιρίας, εφόσον οι διατάξεις που ρυθμίζουν την ετερόρρυθμη εταιρία δεν περιλαμβάνουν ειδική ρύθμιση. β. Για την περίπτωση αποκλεισμού εταίρου ετερόρρυθμης εταιρίας, καθώς δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο νόμο, εφαρμόζονται επίσης τα οριζόμενα σε σχέση με τον αποκλεισμό εταίρου ομόρρυθμης εταιρίας. Ουσιαστική προϋπόθεση είναι να συντρέχει σπουδαίος λόγος αποκλεισμού του εταίρου, ο οποίος να συνίσταται σε υπαίτια παράβαση των εταιρικών υποχρεώσεων του, το δε αίτημα περί αποκλεισμού πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο από μέρους όλων των λοιπών εταίρων. Περάτωση της ετερόρρυθμης εταιρίας Λύση της εταιρίας Πριν από την αναφορά στους λόγους λύσης της ετερόρρυθμης εταιρίας, πρέπει να τονιστεί και πάλι ότι οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων, όπως και η καταγγελία της εταιρίας, δεν αποτελούν πλέον λόγους λύσης της. Κατά τις νέες ρυθμίσεις ισχύουν τα εξής: α. Όταν σε μια ετερόρρυθμη εταιρία υπάρχει ένας μόνον ομόρρυθμος εταίρος, η έξοδος του από την εταιρία έχει σαν συνέπεια τη λύση της, καθώς δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτή να λειτουργεί χωρίς έναν τουλάχιστον ομόρρυθμο εταίρο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αποκλεισμού από την εταιρία ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου. Είναι δυνατόν πάντως στις περιπτώσεις αυτές να αποφευχθεί η λύση και να συνεχίσει τη λειτουργία της η ετερόρρυθμη εταιρία, εφόσον μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών, ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους καταστεί ομόρρυθμος ή εφόσον εισέλθει στην εταιρία νέος εταίρος, ως ομόρρυθμος. Απαραίτητη προϋπόθεση και για τις δυο περιπτώσεις είναι η αντίστοιχη τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης και η καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ μέσα

8 στο ίδιο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για πρόβλεψη ανάλογη προς αυτήν του άρθρου 267, που αφορά στην ομόρρυθμη εταιρία και δίνει τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας της, έστω και με ένα μόνον εταίρο (μονοπρόσωπη εταιρία), για σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή για δυο μήνες, εφόσον μέσα στο διάστημα αυτό εισέλθει στην εταιρία δεύτερος εταίρος και δημοσιευτεί η είσοδος του στο ΓΕΜΗ. Και οι δυο παραπάνω ρυθμίσεις απηχούν τη σύγχρονη τάση διατήρησης της εταιρικής επιχείρησης. β. Λύση της ετερόρρυθμης εταιρίας επέρχεται και για τους λόγους, για τους οποίους επέρχεται η λύση της ομόρρυθμης εταιρίας δηλαδή α. με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, β. με απόφαση των εταίρων, γ. με την κήρυξή της σε πτώχευση και δ. με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Για την τελευταία περίπτωση αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. Με σκοπό και πάλι τη διάσωση της εταιρικής επιχείρησης και τη δυνατότητα συνέχισης της σε περίπτωση πτώχευσης, η διάταξη του άρθρου 266, που αφορά στην ομόρρυθμη, μπορεί να εφαρμοστεί και για την ετερόρρυθμη εταιρία, ώστε να αποτραπεί η λύση της. Το άρθρο 266, με τίτλο «συνέχιση της εταιρίας», προβλέπει ότι σε περίπτωση πτώχευσης της ομόρρυθμης εταιρίας, εφόσον υπάρξει ομόφωνη απόφαση των εταίρων, μπορεί να συνεχιστεί αυτή μετά τη δικαστική επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσής της ή μετά την πτωχευτική της αποκατάσταση. γ. Τέλος, στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της ετερόρρυθμης εταιρίας. Τέτοιοι λόγοι δεν αποκλείεται να είναι και γεγονότα, που αφορούν σε μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων (ο θάνατος, η πτώχευση εταίρου, η θέση εταίρου υπό δικαστική συμπαράσταση) ή και η καταγγελία της εταιρίας από μέρους εταίρου. Τη λύση της εταιρίας πρέπει να ακολουθήσει εν πάση περιπτώσει καταχώρηση της στο ΓΕΜΗ. Η τήρηση του κανόνα αυτού έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία για τους εταίρους, επειδή από την καταχώριση αρχίζει να υπολογίζεται η πενταετής παραγραφή των αξιώσεων των εταιρικών δανειστών εναντίον τους. Εκκαθάριση της ετερόρρυθμης εταιρίας Σε περίπτωση λύσης της ετερόρρυθμης εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Όπως όμως και στην ομόρρυθμη εταιρία, η εκκαθάριση δεν επιβάλλεται ως υποχρεωτική μετά τη λύση της εταιρίας, αλλά ο νομοθέτης, για λόγους σκοπιμότητας, επαφίεται στη βούληση των εταίρων να λάβουν σχετική απόφαση, πράγμα που μπορεί να συναχθεί και από τη διάταξη του άρθρου 281 παρ. 2. Στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι «αν μετά τη λύση της ετερόρρυθμης εταιρίας ακολουθήσει εκκαθάριση», τότε, καθήκοντα εκκαθαριστή μπορεί να ασκήσει και ο ετερόρρυθμος εταίρος, είτε μόνος του είτε μαζί με άλλους εταίρους, πράγμα που γινόταν δεκτό και υπό το προϊσχύον δίκαιο.

9 Ο παραπάνω κανόνας είναι πάντως ενδοτικού χαρακτήρα και δεν ισχύει, αν υπήρξε διαφορετική πρόβλεψη στην εταιρική σύμβαση. Σε περίπτωση που θα διοριστεί σαν εκκαθαριστής ετερόρρυθμος εταίρος, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η ανάμιξη του στην εκκαθάριση δεν επηρεάζει το περιορισμένο της ευθύνης του. Αυτό όμως ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι έχει δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ η λύση της εταιρίας και τα ονόματα των εκκαθαριστών, ούτως ώστε να έχουν οι τρίτοι τη δυνατότητα να λάβουν γνώση ότι η εταιρία βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης. Τούτο επειδή, αν δεν έχει προηγηθεί η εν λόγω καταχώριση, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί στους τρίτους η εντύπωση ότι η εταιρία λειτουργεί κανονικά και ότι ο εταίρος που την εκπροσωπεί είναι ομόρρυθμος και συνεπώς έχει απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας. Για την εξασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων των τρίτων, πρέπει τότε να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 278 παρ. 2 εδ. 2, οπότε και ο εκκαθαριστής ετερόρρυθμος εταίρος θα ευθύνεται σαν ομόρρυθμος, εκτός αν ο τρίτος που συνήψε με αυτόν συναλλαγή, γνώριζε την ιδιότητα του. Κατά τα λοιπά, για την εκκαθάριση της ετερόρρυθμης εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις, που ρυθμίζουν την εκκαθάριση της ομόρρυθμης εταιρίας. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, η εταιρία, σαν νομικό πρόσωπο, πρέπει να διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, τα δε βιβλία και τα έγγραφα της πρέπει να παραδοθούν προς φύλαξη σε έναν από τους εταίρους ή σε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 268 παρ. 5 περί ομόρρυθμης εταιρίας, εφόσον για την ετερόρρυθμη δεν υπάρχει ειδικότερη ρύθμιση. Μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας σε εταιρία άλλου τύπου Μετατροπή της ετερόρρυθμης σε ομόρρυθμη εταιρία Η ετερόρρυθμη εταιρία μετατρέπεται αυτομάτως σε ομόρρυθμη και συνεχίζει να λειτουργεί σαν ομόρρυθμη, αν λόγω εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ετερόρρυθμου, παύσει να υπάρχει σε αυτήν ετερόρρυθμος εταίρος. Μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρίας σε ομόρρυθμη μπορεί να λάβει χώρα επίσης, μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Και στις δυο περιπτώσεις, το γεγονός της μετατροπής πρέπει να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ. Μετατροπή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ετερόρρυθμη εταιρία Η Επιτροπή Σύνταξης έκρινε σκόπιμο, τέλος, με την ευκαιρία της νέας ρύθμισης για τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες, να εισαγάγει και διάταξη, με την οποία προβλέπεται η μετατροπή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία, καθώς ήταν η μόνη περίπτωση μετατροπής γνωστών εταιρικών τύπων, που δεν είχε τύχει ως τότε νομοθετικής ρύθμισης. Ως πρότυπο χρησιμοποιήθηκε το άρθρο 66α του ΚΝ

10 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το Ν 3604/2007 και ρυθμίζει τη μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία. Προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος είναι, πρώτον, η λήψη ομόφωνης απόφασης από τους εταίρους της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και δεύτερον, η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, που ορίζει ο νόμος (άρθρο 283). Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα.

Λογιστική Εταιρειών. Ετερόρρυθμη εταιρεία

Λογιστική Εταιρειών. Ετερόρρυθμη εταιρεία Λογιστική Εταιρειών Ετερόρρυθμη εταιρεία Γενικά Ο εμπορικός νόμος διακρίνει δύο είδη ετερόρρυθμων εταιριών : την απλή ετερόρρυθμη και την κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρία. Η απλή ετερόρρυθμη εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν4072/2012, ΜΕΡΟΣ ΕΒ ΟΜΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Άρθρο 249: Έννοια, εφαρµοζόµενες διατάξεις 1. Οµόρρυθµη είναι η εταιρεία µε νοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4072/2012 ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ν. 4072/2012 ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. 4072/2012 ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 249 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 2. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. η ομόρρυθμη εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα.

ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 2. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. η ομόρρυθμη εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα. ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 249.- Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις. 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προσωπική εταιρία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό. Για τα χρέη της ευθύνονται τουλάχιστον ένας από τους εταίρους, έναντι των εταιρικών δανειστών,

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στ... σήμερα στις...του μηνός...του έτους δύο χιλιάδες...(201.. ) ημέρα...οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) (όνομα, επώνυμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρα του ν.4072/2012 για Προσωπικές Εταιρίες: Α) Τα άρθρα 249-270 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ο.Ε Β) Τα άρθρα 271-282 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ε.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μάθημα 4ο ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Διδάσκων: Θοδωρής Κουλουριάνος, Δρ.Ν., LLM th.koulourianos@gmail.com ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Το εμπορικό δίκαιο διακρίνεται σε: Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσωπικές εταιρείες: οι εταιρείες στις οποίες λαμβάνεται υπόψη το προσωπικό στοιχείο, τα πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ************************ Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ************************ Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ************************ Στην Αθήνα σήμερα την 10-10-2016 μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) της Δραγώνα Ακριβής του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας,

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 3.ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 3.ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 3.ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η σύσταση της μπορεί να γίνει από δύο ή περισσότερα πρόσωπα από τα οποία τουλάχιστον ένας είναι ομόρρυθμος εταίρος, δηλαδή ευθύνεται απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΚΟΥΚΟΣΙΑ - Δ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Ε.Ε.» ΑΦΜ: 800776351 Στη Λάρισα σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ 800523009 ΑΡ. ΓΕΜΗ 127249004000 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 21

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. Μελέτη Πραγματικών Υποθέσεων

AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. Μελέτη Πραγματικών Υποθέσεων AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Μελέτη Πραγματικών Υποθέσεων ΥΠΟΘΕΣΗ 1 Το 2010 ο Ομόρρυθμος εταίρος μιας Ε.Ε. αποχωρεί με εξώδικη καταγγελία. Δεν εισήλθε νέος Ομόρρυθμος Εταίρος (εντός 2 μηνών) και η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4072/2012 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ν.4072/2012 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.4072/2012 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ 4072/2012 (α) Στις 10 Απριλίου 2012 ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Νέα Εταιρική Μορφή Σήματα Μεσίτης Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ομόρρυθμη εταιρία

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ομόρρυθμη εταιρία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ομόρρυθμη εταιρία I. Είναι γνωστό ότι οι προσωπικές εταιρείες, δηλ. κατά βάση η ομόρρυθμη και η ετερόρρυθμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΡΟΥΓΚΑΤΟ Ε. Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΡΟΥΓΚΑΤΟ Ε. Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΡΟΥΓΚΑΤΟ Ε. Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην ΑΘΗΝΑ σήμερα στις 01 Μαρτίου 2017, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Προσωπικές εταιρίες

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Προσωπικές εταιρίες ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προσωπικές εταιρίες Επιχείρηση vs Εταιρεία Επιχείρηση χαρακτηρίζεταιοικονομική μονάδα που αποτελεί αυτοτελή και υπεύθυνη οργάνωση παραγωγικών συντελεστών και διαχείρισης συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία PLANET AIR PARK EE και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία PLANET AIR PARK EE και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: Μ. Δέδερη Τηλέφωνο: 2103380200 Αθήνα 27/09/2017 Αριθ.Πρωτ.: 912676

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗ Ο.Ε., το

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗ Ο.Ε., το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ομονοίας 50α Τ.Κ.: 65302 Τηλέφωνο: 2510223325 Fax: 2510835946 E-mail: register@kcci.gr Καβάλα,12/09/2016 Αριθ.Πρωτ.: 601695

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βασικά χαρακτηριστικά Η σύσταση της μπορεί να γίνει από δύο ή περισσότερα πρόσωπα από τα οποία τουλάχιστον ένας είναι ομόρρυθμός εταίρος, δηλαδή ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Καταστατικού Ετερόρρυθµης Εταιρείας : «Petridis cars» ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τροποποίηση Καταστατικού Ετερόρρυθµης Εταιρείας : «Petridis cars» ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τροποποίηση Καταστατικού Ετερόρρυθµης Εταιρείας : «ΠΕΤΡΙ Η ΑΦΟΙ ΕΕ Α.Φ.Μ 800658278» ΑΡ.ΓΕΜΗ 134514206000 «Petridis cars» ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Στην Αθήνα σήμερα 01 Μαρτίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων 1) Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ. Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΕΣ. Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΕΣ Το πρώτο θέμα που απασχολεί κάθε επιχειρηματία πριν ιδρύσει μία εταιρία είναι η επιλογή του σωστού εταιρικού τύπου. Η ευθύνη που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν οι εταίροι/μέτοχοι για τα εταιρικά

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX 1. Προκαταρκτικά στα άρθρα 18-64 του ΕμπΝ Ι. Ένταξη στο ιδιωτικό εταιρικό δίκαιο...1 1. Το αστικό δίκαιο ως βάση ρυθμίσεως...1

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ)

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) Βασικά χαρακτηριστικά Κεφαλαιουχική Εταιρία (ανήκει στην κατηγορία της Α.Ε. & της Ε.Π.Ε.) Δεν έχει Υποχρεωτικό Κεφάλαιο Διάκριση κεφαλαίου εισφορών Τρία είδη εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: Αεράκη Όλγα Τηλέφωνο: 2810247017 Fax: 2810342135 E-mail: aeraki@ebeh.gr Ηράκλειο,04/01/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» Στην πόλη της Νάξου σήμερα 18/09/2017 μεταξύ των συμβαλλομένων : 1. ΚΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μάθημα 2ο ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Διδάσκων: Θοδωρής Κουλουριάνος, Δρ.Ν., LLM th.koulourianos@gmail.com ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : [ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ]

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : [ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ] ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ > Α.Φ.Μ: 999278495 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ :00069218403000 [ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10.000,00 ΕΥΡΩ ] Μεταξύ των εταίρων : 1) Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μετοχικό κεφάλαιο ΙΚΕ

Μετοχικό κεφάλαιο ΙΚΕ Μετοχικό κεφάλαιο ΙΚΕ ο κεφάλαιο της ικε καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό. Οι εταίροι συμμετέχουν στην ικε με: 1. Κεφαλαιακές Εισφορές ΙΚΕ. Οι «κεφαλαιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προτυποποιημένο καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας.

Α. Προτυποποιημένο καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) I. Όπως το ελάχιστο περιεχόμενο των προτυποποιημένων καταστατικών της Ανωνύμου Εταιρείας, της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,25/04/2017 Αριθ. Πρωτ.:803209

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ETEΡΟΡΡΥΘΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ETEΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ETEΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ-ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Καλαμάτα σήμερα στις 20 Απριλίου έτους 2017, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124724520000 Στον Ιάλυσο, σήμερα 18 Ιουλίου 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: thvourou@acci.gr Αθήνα,08/09/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Φ.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Φ.Μ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ ΚΑI ΣΙΑ (Α.Φ.Μ. 091456476) Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ-ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ) Σήμερα στις 13/10/2016 επί της οδού ΚΟΡΑΗ 23 στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε» Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε» Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε» Α.Φ.Μ 082981680 Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ 077035527000 (Προσθήκη Διακριτικού Τίτλου-Αύξηση Κεφαλαίου-Παράταση Διάρκειας- Τροποποίηση Σκοπού)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Καρδαράς Ν & Ε. και Σία Ε.Ε.» (ΑΦΜ ΑΡ.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Καρδαράς Ν & Ε. και Σία Ε.Ε.» (ΑΦΜ ΑΡ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Καρδαράς Ν & Ε. και Σία Ε.Ε.» (ΑΦΜ 997512643 ΑΡ.ΓΕΜΗ 128534106000) ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

& ΣΙΑ Ο.Ε.», με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που συστάθηκε στις ,

& ΣΙΑ Ο.Ε.», με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που συστάθηκε στις , ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της «Ν. ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 014055010000, Α.Φ.Μ. 999729944 Στην Κομοτηνή σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016 οι υπογεγραμμένοι: α) Μπακαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ άρθρο διάρθρωση Καταστατικού Ισχύουσα μορφή Αριθμός άρθρου Κατ άρθρο διάρθρωση Καταστατικού Νέα Μορφή (προς έγκριση από τακτική ΓΣ 24.06.2019) Επεξήγηση Μεταβολής Σύσταση Επωνυμία 1 Σύσταση Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΡΗ ΟΕ» ΑΦΜ: 082802700 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 071760020000 Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5 ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5 Ορθογραφία! Εταιρίες ή Εταιρείες;;; κ.ν. 2190/1920: «Εταιρεία», αλλά μετά την μεγάλη αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1 Τ.Κ.: 67132 Πληροφορίες: ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Τηλέφωνο: 2541025105 Fax: 2541025987 E-mail: EBEX@OTENET.GR

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΕ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΕ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΕ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ Στην Ελευσίνα σήμερον την 2ην Μαρτίου του έτους 2016 οι υπογεγραμμένοι: Α) Αλεξάνδρου Δημήτριος του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ (Εταιρικό Κεφάλαιο 6.000 Ευρώ) Στην Αθήνα σήμερα 30 Δεκεμβρίου 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων δια του παρόντος: α) ο Λεωνίδας

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της εταιρείας είναι:...

Σκοπός της εταιρείας είναι:... Άρθρο ΤΡΙΤΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε. (Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (227 Α') και στο άρθρο 50 του ν. 4072/2012 (86 Α')). Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Πάτρα σήμερα την 20η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: α) η Σπυριδούλα Κατσαγάνη του Πέτρου κάτοικος Πατρών κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε μια ομόρρυθμη εταιρία σημασία έχει η προσωπικότητα του εταίρου και όχι το κεφάλαιο Η μεταβολή αυτού (αύξηση ή μείωση) δεν προβλέπεται από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Έννοια της εταιρείας. Οι εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου (Διακρίσεις των Εμπορικών εταιρειών). Το κεφάλαιο των εταιρειών (Αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου). Το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. )

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. ) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ε.Π.Ε αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής. Στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΙΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΙΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΙΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 6 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των : α)κωνσταντίνου Τσαμάδη του Στέργιου και της Μαρία, κατόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Στον Ασπρόπυργο σήμερα, 30/08/2017 οι υπογεγραμμένοι: 1) Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Up Accounting Services EE ΑΦΜ ΑΡ ΓΕΜΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Up Accounting Services EE ΑΦΜ ΑΡ ΓΕΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Up Accounting Services EE ΑΦΜ 800713874 ΑΡ ΓΕΜΗ 137953708000 Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα την 1η Οκτωβρίου 2016 μεταξύ των υπογεγραμμένων :

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ /01/ Προτυποποιημένα καταστατικά

Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ /01/ Προτυποποιημένα καταστατικά Πίνακας περιεχομένων Α. Προτυποποιημένο καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας. Β. Προτυποποιημένο καταστατικό Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Γ. Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103619735 E-mail: ealamanou@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΩΡΕΑ,ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α. ΣΤΑΙΝΧΑΟΥΕΡ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΩΡΕΑ,ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α. ΣΤΑΙΝΧΑΟΥΕΡ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΩΡΕΑ,ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " Α. ΣΤΑΙΝΧΑΟΥΕΡ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ. Στoν Πειραιά σήμερα την 19 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 14 Τ.Κ.: 45332 Πληροφορίες: 3 Νταλή Ελένη Τηλέφωνο: 2651024637 Fax: 2651025179 E-mail: elntali@cci-ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

2) Τροποποίηση : Αποχώρηση εταίρου 4890/ Πρωτοδικείο Αθηνών 3) Τροποποίηση : Διαφοροποίηση ποσοστών εταίρων 8839/ Πρωτοδικείο

2) Τροποποίηση : Αποχώρηση εταίρου 4890/ Πρωτοδικείο Αθηνών 3) Τροποποίηση : Διαφοροποίηση ποσοστών εταίρων 8839/ Πρωτοδικείο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 17/06/2016 οι υπογράφοντες : α) Ευάγγελος Σταμούλης του Δημητρίου, χημικός, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας. αρ. 26,

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΦΜ 800513157) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα την 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ. Αριστοτέλους 27 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635 E-mail: mit@veth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες 4548/2018

Ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες 4548/2018 Πίνακας περιεχομένων Επωνυμία (άρθρο 6) Διάρκεια (άρθρο 8) Μετοχικό Κεφάλαιο (άρθρο 15, 16, 17, 183) Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου (άρθρο 20) Μετοχές (άρθρο 35, 40, 184) Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση σχετικά µε την τροποποίηση ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης»

ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση σχετικά µε την τροποποίηση ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης» Αθήνα, 12 /06/2018 Αρ. Πρωτ : 62833 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ & ΓΕΜΗ Tαχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛAΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛAΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛAΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 100.000,00 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012) Στην Κομοτηνή σήμερα την 22 η Δεκεμβρίου 2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,20/09/2017 Αριθ. Πρωτ.:986625

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ << ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΓΩΓΟΣ- ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.>> ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ << ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΓΩΓΟΣ- ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.>> ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ > ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις 20/06/2017 οι υπογραφόμενοι: 1) Λαμπρόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ Στη Λάρισα την 4 η Μαΐου του έτους 2016 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες το παρόν : 1) Νικολακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 210338212 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,11/10/2016 Αριθ. Πρωτ.:648290

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ N. 4548/2018 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ N. 4548/2018 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ N. 4548/2018 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4541/2018 του Γεώργιου Εμμ. Σγουράκη, Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (30/10//2015) ημέρα Παρασκευή ο κάτωθι συμβαλλόμενος Μαβίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CETA ALMA & ΣΙΑ Ε.Ε» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CETA ALMA & ΣΙΑ Ε.Ε» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CETA ALMA & ΣΙΑ Ε.Ε» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Ιεράπετρα σήμερα 6 Μαρτίου 2017, οι υπογράφοντες: 1) Ceta (=Τσέτα/επων.) Alma (=Άλμα/όνομα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μάθημα 3ο ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (συνεχ.) Διδάσκων: Θοδωρής Κουλουριάνος, Δρ.Ν., LLM th.koulourianos@gmail.com ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Έννοια και χαρακτηριστικά της Ο.Ε. Σύσταση της Ο.Ε., διατυπώσεις Αντικείμενο της λογιστικής εισφοράς, βασικές λογιστικές εγγραφές, σύσταση της Ο.Ε. Η λογιστική παρακολούθηση της

Διαβάστε περισσότερα

7) ιαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι εταίροι Φιλήµωνας Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, είτε από

7) ιαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι εταίροι Φιλήµωνας Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, είτε από ΣYMΦΩNHTIKO ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ OMOPPYΘMOY ETAIPEIAΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ευθύµιος Κωνσταντινίδης και ΣΙΑ Οµόρρυθµη Εµπορική Εταιρεία» (Αρ. ΓΕΜΗ: 071879520000 ΑΦΜ: 092656263) [αποχώρηση εταίρου και είσοδος νέου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: thvourou@acci.gr Αθήνα,08/12/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,21/07/2017 Αριθ. Πρωτ.:856744

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Γ. ΔΕΔΕΣ - Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BARΜΠΑΣ»

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Γ. ΔΕΔΕΣ - Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BARΜΠΑΣ» ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Γ. ΔΕΔΕΣ - Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BARΜΠΑΣ» ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

κατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά.

κατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αδυναμία πληρωμών αποτελεί ένα φαινόμενο που κατά την εποχή της οικονομικής κρίσης την οποία διανύουμε πλήττει εξίσου τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, και μάλιστα ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Γνήσιοι καταχρηστικοί Συγχώνευση Διάσπαση Μετατροπή Εξαγορά 79 2190/20 Απόσχιση κλάδου Πηγές ΚΝ. 2190/20 (και 3190/55 για ΕΠΕ) Φορολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία αποτελεί την κύρια μορφή κεφαλαιουχικής επιχείρησης. Τα βασικά χαρακτηριστικά τις Α.Ε σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές εταιρικής οργάνωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Α). Προτυποποιημένο καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας.

Α). Προτυποποιημένο καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας. ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013, που δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013, με την οποία εγκρίθηκαν τα Προτυποποιημένα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ, όπου αποφασίσθηκε : Όπως το ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ξανθάκη 3 Τ.Κ.: 23200 Πληροφορίες: Σαλάκου Δέσποινα Τηλέφωνο: 2733022279 Fax: 2733022008 E-mail: gytheioc@otenet.gr Γύθειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ξανθάκη 3 Τ.Κ.: 23200 Πληροφορίες: Σαλάκου Δέσποινα Τηλέφωνο: 2733022279 Fax: 2733022008 E-mail: gytheioc@otenet.gr Γύθειο,06/06/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.)

ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.) ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.) Έννοια και χαρακτηριστικά της Ε.Ε. Διακρίσεις Ε.Ε Σύσταση της Ε.Ε., διατυπώσεις Αντικείμενο της λογιστικής εισφοράς, βασικές λογιστικές εγγραφές, σύσταση της Ε.Ε. Η λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα