ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Oι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 1.1. Γενικά περί των οικονομικών καταστάσεων 1.2. Οικονομικές καταστάσεις μεγάλων επιχειρήσεων 1.3. Οικονομικές καταστάσεις μικρών επιχειρήσεων 1.4. Οικονομικές καταστάσεις προβλεπόμενες από τον Εμπορικό Νόμο 1.5. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων 1.6. Η ίδρυση και εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Ο ισολογισμός των επιχειρήσεων 2.1. Γενικά περί ισολογισμού 2.2. Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 2.3. Μέρη στα οποία διαιρείται το Ενεργητικό 2.4. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης 2.5. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή προβλέψεις 2.6. Καταχώρηση υποχρεώσεων στο ισολογισμό 2.7. Μέρη στα οπoία διαιρείται το παθητικό 2.8. Περιουσιακά στοιχεία τρίτων, αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και οι κάθε μορφής εγγυήσεις καθώς και οι εμπράγματες ασφάλειες που έχει χορηγήσει ή έχει λάβει η επιχείρηση 2.9. Ποιες πληροφορίες πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από το ενεργητικό Περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έννοια του ενεργητικού Ποιες πληροφορίες πρέπει να λαμβάνουν οι τρίτοι από το παθητικό Υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην έννοια του παθητικού Ασκήσεις Ισολογισμού 2 η Εβδομάδα

2 Σ ε λ ί δ α 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεων 3.1. Γενικά περί του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως 3.2. Έννοια εσόδου, κόστους, εξόδου 3.3. Ασκήσεις σχετικές με τα έσοδα, το κόστος και τα έξοδα 3.4. Διάκριση των εσόδων, του κόστους και των εξόδων 3.5. Το αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως 3.6. Έκτακτα αποτελέσματα 3.7. Συντελεστής καθαρού κέρδους 3.8. Ασκήσεις σχετικές με τις διακρίσεις των εσόδων, του κόστους και των εξόδων 3.9. Ασκήσεις Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως 3 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Απογραφή της περιουσίας 4.1. Η απογραφή της περιουσίας της επιχειρήσεως 4.2. Σκοπός της απογραφής και εργασίες με τις οποίες επιτυγχάνεται 4.3. Συνέπειες από τη λανθασμένη κατάρτιση της απογραφής 4.4. Ασκήσεις απογραφής ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περί του Λογιστικού Δικαίου (Φορολογικές και Λογιστικές Διατάξεις) 5.1. Έννοια του Λογιστικού Δικαίου 5.2. Τα συστήματα φορολογίας εισοδήματος 5.3. Η καθιέρωση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 5.4. Η εισαγωγή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην Ελλάδα 5.5. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 5.6. Περί του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 5.7. Περί των λογαριασμών 5.8. Αρχές τηρήσεως των λογαριασμών 5.9. Διάρθρωση των Λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ Διάκριση λογαριασμών Κωδική αρίθμηση Λογαριασμών Ασκήσεις λογαριασμών 4 η Εβδομάδα

3 Σ ε λ ί δ α 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Η διπλογραφική μέθοδος 6.1. Η ισότητα της περιουσίας της επιχειρήσεως 6.2. Πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων από την εφαρμογή της διπλογραφικής μεθόδου 6.3. Ασκήσεις διπλογραφικής μεθόδου ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Λογιστικά γεγονότα και λογιστικά βιβλία 7.1. Ο λογισμός εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 7.2. Η καταγραφή της δραστηριότητας των οικονομικών μονάδων 7.3. Η τήρηση των εμπορικών και λογιστικών βιβλίων 7.4. Λογιστικά Γεγονότα 7.5. Λογιστικά Βιβλία 7.6. Ημερολόγιο 7.7. Αναλυτικά Ημερολόγια 7.8. Καθολικά 7.9. Βιβλίο απογραφών Βιβλίο αντιγραφής επιστολών Πλήρες λογιστικό σύστημα ( ή Λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας) Παραδεκτές λογιστικές αρχές Αποδεικτική Δύναμη των εμπορικών βιβλίων Άτακτα βιβλία Ανεπάρκεια και ανακρίβεια βιβλίων Ασκήσεις ημερολογιακών άρθρων Γραμμογράφηση αναλυτικών ημερολογίων Ασκήσεις αναλυτικών ημερολογίων 5 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Συμφωνίες Λογιστικών Βιβλίων. Διόρθωση Λαθών 8.1. Ισοζύγια 8.2. Ασκήσεις συμφωνίας λογιστικών βιβλίων 8.3. Τα λογιστικά σφάλματα και η διόρθωσή τους 8.4. Ασκήσεις επαλήθευσης των υπολοίπων των λογαριασμών και διορθώσεις λογιστικών σφαλμάτων ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Τα δικαιολογητικά των λογιστικών εγγραφών 9.1. Τα στοιχεία ή δικαιολογητικά των των λογιστικών εγγραφών 9.2. Δικαιολογητικά (ή παραστατικά) προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ 9.3. Λοιπά δικαιολογητικά 9.4. Αρχές εκδόσεως των δικαιολογητικών

4 Σ ε λ ί δ α Εσωτερικός έλεγχος δικαιολογητικών διαχειρίσεως 6 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσης Γενικά περί λογιστικών εγγραφών τέλους χρήσης Αρχές και κανόνες αποτίμησης Εγγραφές τακτοποιήσεως λογαριασμών και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος εκμετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών Ασκήσεις λογιστικών αρχών 7 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Η κατάσταση ταμειακών ροών Εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Η κατάσταση των ταμειακών ροών Παρουσίαση της κατάστασης ταμειακών ροών Εμφάνιση ταμειακών ροών από επιχειρηματικές (ή λειτουργικές) δραστηριότητες Εμφάνιση ταμειακών ροών Έκτακτα κονδύλια Τόκοι και μερίσματα Φόρος εισοδήματος Μη ταμειακές συναλλαγές Άλλες γνωστοποιήσεις σχετικά με τα διαθέσιμα Συμπεράσματα από την ανάγνωση των στοιχείων της κατάστασης ταμειακών ροών Διαδικασία - κατάρτισης κατάστασης ταμειακών ροών Ασκήσεις χρηματικών ροών 8 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 12 Η κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Ασκήσεις καταχωρήσεως λογιστικών γεγονότων και καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων 9 η Εβδομάδα

5 Σ ε λ ί δ α 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 14 Η λογιστική των πάγιων περιουσιακών στοιχείων Γενικά περί του πάγιου ενεργητικού Αξία κτήσεως - Προσθήκες, βελτιώσεις, συντηρήσεις, επισκευές παγίων Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων Γενικές αρχές λογισμού των αποσβέσεων Μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή ΕΝΟΤΗΤΑ 15 Η λογιστική των ενσώματων ακινητοποιήσεων Γενικά περί της λογιστικής των ενσώματων ακινητοποιήσεων Μεταβολές ενσώματων ακινητοποιήσεων Αποτίμηση (ή επιμέτρηση) ενσώματων ακινητοποιήσεων κατά την αρχική αναγνώριση Αποτίμηση (ή επιμέτρηση) ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Δ.Λ.Π. 16 μετά την αρχική αναγνώριση Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων Επιχορήγηση επενδύσεων Μείωση της αξίας των ενσώματων ακινητοποιήσεων Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή Πληροφορίες στο προσάρτημα για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις Πληροφορίες στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας ή του διαχειριστή Ε.Π.Ε για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις Απόκτηση παγίου με χρηματοδοτική μίσθωση 10 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 16 Η λογιστική των ασώματων ακινητοποιήσεων και των εξόδων πολυετούς απόσβεσης Γενικά περί των ασώματων ακινητοποιήσεων Αρχική καταχώρηση άυλου περιουσιακού στοιχείου Απόκτηση άυλου περιουσιακού στοιχείου μέσω κρατικής επιχορήγησης Απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων Αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων μετά την αναγνώριση Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) Γενικά περί των εξόδων πολυετούς απόσβεσης Αναλυτική καταχώριση στην απογραφή Πληροφορίες στο προσάρτημα για τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης ΕΝΟΤΗΤΑ 17

6 Σ ε λ ί δ α 6 Η λογιστική των συμμετοχών και χρεογράφων Γενικά περί της λογιστικής των συμμετοχών και χρεογράφων Μεταβολές συμμετοχών και χρεογράφων Μείωση της αξίας των συμμετοχών και χρεογράφων Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή Πληροφορίες στο προσάρτημα για τις συμμετοχές Πληροφορίες στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας ή του διαχειριστή Ε.Π.Ε για τα χρεόγραφα 11 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 18 Η λογιστική των αποθεμάτων Γενικά περί της λογιστικής των αποθεμάτων Λειτουργία των λογαριασμών αποθεμάτων Βιβλίο αποθήκης Μεταβολές των αποθεμάτων Λογιστικοποίηση των αυξήσεων των αποθεμάτων Κόστος αποθεμάτων Λογιστικοποίηση μειώσεων αποθεμάτων Απογραφή Αποτίμηση αποθεμάτων απογραφής - Τιμές που πρέπει να εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων της απογραφής Εννοιολογικός προσδιορισμός των τιμών και μεθόδων που εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή Πληροφορίες στο προσάρτημα για τα αποθέματα 12 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 19 Απαιτήσεις και διαθέσιμα Γενικά περί των απαιτήσεων και διαθεσίμων Αποτίμηση απαιτήσεων Λογαριασμός 30 Πελάτες Λογαριασμός 31 Γραμμάτια εισπρακτέα (ή Συναλλαγματικές Εισπρακτέες ) Λογαριασμός 32 Παραγγελίες στο εξωτερικό Λογαριασμός 33 Χρεώστες διάφοροι Λογαριασμός 34 Χρεόγραφα Λογαριασμός 35 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων Λογαριασμός 36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού Λογαριασμός 38 Χρηματικά διαθέσιμα Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή

7 Σ ε λ ί δ α Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τις απαιτήσεις, τα χρεόγραφα, τα διαθέσιμα και τους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού Πληροφορίες στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας ή του διαχειριστή Ε.Π.Ε σχετικά με τα χρεόγραφα και τα διαθέσιμα 13 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 20 Κεφάλαιο ή καθαρή θέση Γενικά περί κεφαλαίου ή καθαρής θέσης Λογαριασμός 40 Κεφάλαιο Λογαριασμός 41 Αποθεματικά - Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων Λογαριασμός 42 Αποτελέσματα εις νέο Λογαριασμός 43 Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τα ίδια κεφάλαια Κατώτατα όρια ιδίων κεφαλαίων ανώνυμης εταιρίας και Ε.Π.Ε 14 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 21 Διάκριση και αποτίμηση των υποχρεώσεων ΕΝΟΤΗΤΑ 22 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Λογαριασμός 44 Προβλέψεις Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τις απομειώσεις και τις προβλέψεις Πληροφορίες στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας ή του διαχειριστή Ε.Π.Ε για σημαντικά γεγονότα 15 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Λογαριασμός 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16 η Εβδομάδα

8 Σ ε λ ί δ α 8 ΕΝΟΤΗΤΑ 24 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Γενικά - Λογαριασμός 50 Προμηθευτές Λογαριασμός 51 Γραμμάτια Πληρωτέα (ή Συναλλαγματικές πληρωτέες ) Λογαριασμός 52 Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Λογαριασμός 53 Πιστωτές διάφοροι Λογαριασμός 54 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Λογαριασμός 55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί Λογαριασμός 56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τους μεταβατικούς λογαριασμούς 17 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 25 Οργανικά έξοδα κατ είδος Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί Τακτοποίηση λογαριασμών εξόδων στο τέλος της χρήσεως Λογαριασμός 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Λογαριασμός 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Λογαριασμός 62 Παροχές τρίτων Λογαριασμός 63 Φόροι - Τέλη Λογαριασμός 64 Διάφορα έξοδα Λογαριασμός 65 Τόκοι και συναφή έξοδα Λογαριασμός 66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος Λογαριασμός 68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τα οργανικά έξοδα 18 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 26 Οργανικά έσοδα κατ είδος και ανόργανα αποτελέσματα Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί Τακτοποίηση λογαριασμών εσόδων στο τέλος της χρήσεως Λογαριασμός 70 Πωλήσεις εμπορευμάτων Λογαριασμός 71 Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων και ημιτελών Λογαριασμός 72 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού Λογαριασμός 73 Πωλήσεις υπηρεσιών (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών) Λογαριασμός 74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων Λογαριασμός 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών Λογαριασμός 76 Έσοδα κεφαλαίων

9 Σ ε λ ί δ α Λογαριασμός 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων και χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Λογαριασμός 81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Λογαριασμός 82 Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τα οργανικά έσοδα καθώς και τα ανόργανα έσοδα και έξοδα 19 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 27 Η λογιστική των λογαριασμών τάξεως Γενικά περί της λογιστικής των λογαριασμών τάξεως Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή Πληροφορίες στο προσάρτημα για τους λογαριασμούς τάξεως ΕΝΟΤΗΤΑ 28 Η λογιστική του ξένου νομίσματος Γενικά περί της λογιστικής του ξένου νομίσματος Η λογιστική των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα κατά το Ε.Γ.Λ.Σ Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις ή δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων (κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.) Αποτίμηση λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα Η λογιστική των συναλλαγματικών διαφορών των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. 20 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 29 Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως Γενικά περί της πορείας των λογιστικών γεγονότων κατά τη διάρκεια της χρήσεως Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως σχετικές με τη φυσική απογραφή και αποτίμηση των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων 21 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 30 Φορολογία και διάθεση κερδών των επιχειρήσεων Λογιστική αναβαλλόμενης φορολογίας Γενικά περί του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων Το σύστημα φορολογίας της ανώνυμης εταιρίας και της Ε.Π.Ε που καθιέρωσε ο Ν.2065/1992

10 Σ ε λ ί δ α Λογιστικός προσδιορισμός φορολογητέων κερδών Αρχές φορολογικής έκπτωσης των εξόδων Αρχές φορολογικής αναγνώρισης της ζημίας Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων Ασκήσεις φορολογίας Χρόνος καταρτίσεως και δημοσιεύσεως των οικονομικών καταστάσεων της ανώνυμης εταιρίας 22 η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Λογιστικές εργασίες εταιρειών που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) Υποχρεώσεις από τον Κ.Β.Σ Η λογιστική του φόρου εισιδήματος βάσει του Δ.Λ.Π η Εβδομάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 32 Εισαγωγή στη λογιστική των υποκαταστημάτων Έννοια υποκαταστήματος Διάκριση των υποκαταστημάτων βάσει του Κ.Β.Σ Η λογιστική οργάνωση των υποκαταστημάτων Υποκαταστήματα με πλήρη λογιστική αυτοτέλεια Υποκαταστήματα χωρίς πλήρη λογιστική αυτοτέλεια Σύνδεση ON-LINE υποκαταστήματος - κεντρικού ΕΝΟΤΗΤΑ 33 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Εισαγωγή στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Όμιλος συνδεμένων επιχειρήσεων Η λογιστική των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Εγγραφές αναμορφώσεως λόγω ενοποίησης Όρια για τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Η λογιστική των διαφορών ενοποίησης ή του Goodwill που προκύπτει κατά την ενοποίηση Η λογιστική των μερισμάτων πληρωτέων κατά την ενοποίηση Αρχές ενοποίησης κατά τις επόμενες ενοποιήσεις 24 η Εβδομάδα ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 AGROLOGY ΠAΠAOIKONOMOY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜHΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον διακριτικό τίτλο AGROLOGY ABEE ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16308/62/Β/87/192 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 057431104000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα