«Οι ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία του διαδικτύου σε ενήλικες παλιννοστούντες και μετανάστες»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οι ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία του διαδικτύου σε ενήλικες παλιννοστούντες και μετανάστες»"

Transcript

1 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Οι ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία του διαδικτύου σε ενήλικες παλιννοστούντες και μετανάστες» Αθηνά Τραψιώτη 1, Πετρούλα Τραψιώτη 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, ΜΔΕ Πληροφορικής, ΜΔΕ Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2 Δασκάλα, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκπαίδευση και κατάρτιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι παλιννοστούντες και μετανάστες στοχεύει στην οικονομική και κοινωνική τους ένταξη. Οι ιδιαιτερότητες στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι ομάδες αυτές έχουν διττή όψη: Από τη μία πλευρά αποτελούν ομάδες ενηλίκων και ως εκ τούτου θα πρέπει κατά τη διδακτική πράξη να γίνονται σεβαστές οι ιδιαιτερότητες μάθησης ενηλίκων. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές της διαπολιτισμικότητας ώστε να εντοπίζονται οι βασικοί παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν μαθησιακά εμπόδια καθώς και τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη διδασκαλία. Καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της διδακτικής πράξης που απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες παίζει το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Eπικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν ένα θεματικό πεδίο που συναντάται συχνά τόσο στην τυπική εκπαίδευση όσο και στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ομάδων αυτών, η χρήση ενδεδειγμένων εκπαιδευτικών τεχνικών και η κατανόηση της ιδιαιτερότητας του ρόλου του εκπαιδευτή πληροφορικής βελτιώνει σημαντικά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες μάθησης ενηλίκων κα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Επίσης προτείνονται εκπαιδευτικές τεχνικές κατάλληλες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στις ομάδες αυτές. Ακόμη παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης διδασκαλίας στην εκπαιδευτική ενότητα «Διαδίκτυο» σε παλιννοστούντες και μετανάστες και το σχέδιο μαθήματος για την ενότητα αυτή. Επίσης παρουσιάζεται μια εμπειρική μελέτη που αφορά στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευόμενων σχετικά με την εκπαιδευτική ενότητα που διδάχθηκαν. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ερωτηματολόγια και ημιδομημένες συνεντεύξεις. Η επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων της παραπάνω εμπειρικής μελέτης είχε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν το έντονο ενδιαφέρον αλλά και σημεία τεχνοφοβίας για το εκπαιδευτικό αντικείμενο, την προτίμηση σε συμμετοχικές τεχνικές και πρακτική άσκηση. [1797]

2 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδακτική Πληροφορικής, ΤΠΕ, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μετανάστευση είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της ανθρωπότητας. Στις μέρες μας λόγω της παγκοσμιοποίησης και της υπάρχουσας οικονομικο κοινωνικής κατάστασης, παρατηρείται μια ένταση του μεταναστευτικού φαινόμενου. Στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά το 1989, παρατηρήθηκε μια αθρόα εισροή μεταναστών, προσφύγων και ομογενών. Η ένταξη των ατόμων αυτών στην ελληνική πραγματικότητα δρομολόγησε αλλαγές τόσο στη χώρα μας (θεσμικό και νομικό πλαίσιο κτλ.) όσο και στα ίδια τα άτομα (ατομική κουλτούρα, καθημερινή ζωή, νοοτροπία κτλ.). Στην προσπάθεια ομαλής ένταξης των παλιννοστούντων και μεταναστών στη νέα πραγματικότητα, σημαντικός είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης. Πολλοί φορείς τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης (Διαπολιτισμικά σχολεία, Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας- ΣΔΕ, Κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων - ΚΕΕ, Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης - ΚΕΚ κτλ.) υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ομάδων αυτών. Κύριος στόχος των δράσεων αυτών είναι η ένταξη των παλιννοστούντων και μεταναστών στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία και το εργατικό δυναμικό με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, τις νέες τεχνολογίες κτλ. Ωστόσο οι ιδιαιτερότητες των ομάδων αυτών καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το εκπαιδευτικό έργο. Η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και άρα η ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται στις ομάδες αυτές σχετίζεται άμεσα με την υιοθέτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ομάδων αυτών. Επίσης η χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και η αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτή συμβάλλει καθοριστικά στη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των δράσεων αυτών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η διδασκαλία των ΤΠΕ σε ευάλωτες ομάδες ενήλικων παλιννοστούντων και μεταναστών. Επίσης παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης διδασκαλίας του διαδικτύου σε ενήλικες παλιννοστούντες και μετανάστες. Στη συνέχεια της εργασίας αυτής παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο περιγράφονται οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί, οι ιδιαιτερότητες μάθησης ενηλίκων και ευάλωτων ομάδων. Επίσης περιγράφονται καλές πρακτικές διδασκαλίας του θεματικού πεδίου της πληροφορικής. Κατόπιν περιγράφεται μια μελέτη περίπτωσης διδασκαλίας της εκπαιδευτικής ενότητας «Μηχανές αναζήτησης» σε ενήλικους παλιννοστούντες και μετανάστες. [1798]

3 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ως παλιννοστούντες αναφέρονται οι ομογενείς επαναπατρισθέντες. Η τρέχουσα χρήση του όρου αναφέρεται τόσο σε Έλληνες γηγενείς οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό και επιστρέφουν, σε Έλληνες δεύτερης ή τρίτης γενιάς που έχουν γεννηθεί ή και ζήσει στο εξωτερικό και έρχονται να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά και σε Έλληνες της ευρύτερης ελληνικής ομογένειας οι οποίοι κατάγονται από πληθυσμούς που έχουν μεταναστεύσει σε προηγούμενους αιώνες στο εξωτερικό (ΥπΑΚΠ, 2006). Ο όρος μετανάστης χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει α) αυτόν που εγκαταλείπει έναν τόπο της χώρας του για να μείνει σε έναν άλλο τόπο στην ίδια χώρα (εσωτερικός μετανάστης) και β) αυτόν που εγκαταλείπει τη χώρα του για να εγκατασταθεί σε μια ξένη χώρα (εξωτερικός μετανάστης) (Βικιπαίδεια, 2009). Επίσης μπορεί να γίνεται διαχωρισμός με βάση το λόγο μετανάστευσης (οικονομικός, οικολογικός κτλ.) (Βεντούρα, 1994), ((ΥπΑΚΠ, 2006). Παρακάτω γίνεται μια αναφορά στους φορείς που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα σε παλιννοστούντες και μετανάστες: Οι τάξεις υποδοχής, και τα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι οι σχολικές δομές, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, που έχουν ως αποστολή την υποδοχή και ένταξη αλλοδαπών, παλιννοστούντων και μεταναστών μαθητών ηλικίας 9 έως 17 ετών. Οι πρώτες τάξεις υποδοχής ιδρύθηκαν το 1980 και αφορούσαν παιδιά ελλήνων μεταναστών που επαναπατρίστηκαν από τη Γερμανία. Το 1996, λόγω της συνεχούς αύξησης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, κύρια από χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Αλβανία, ψηφίστηκε ο νόμος 2413 για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με σκοπό τη λειτουργία, σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτιστικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά (Λαπαβίτσας, 2007). Το 1997 θεσμοθετούνται στην Ελλάδα τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ (άρθρο 5, ν. 2525/1997). Κοινός στόχος όλων των ΣΔΕ είναι η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προσαρμογής νέων ανθρώπων, ανειδίκευτων, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν έχουν τα απαιτούμενα από την αγορά εργασίας προσόντα και δεξιότητες. Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. διαφοροποιείται σημαντικά από τα αντίστοιχα της τυπικής εκπαίδευσης, κυρίως ως προς τις αρχές, το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και έχει ως στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων-δεξιοτήτων (γραφή, ανάγνωση, αριθμητικοί υπολογισμοί, γνώση μιας ξένης γλώσσας και η χρήση Η/Υ). Ακόμη, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι ο εθνικός επιτελικός φορέας ο οποίος συγκροτεί δομές και σχεδιάζει, συντονίζει και υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις στον τομέα της διά βίου μάθησης. Σε εφαρμογή αυτής της στρατηγικής ιδρύονται Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων [1799]

4 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» (Κ.Ε.Ε.). H λειτουργία των Κ.Ε.Ε. υποστηρίζεται και προωθείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Πολλά από τα προγράμματα του ΚΕΕ απευθύνονται σε παλιννοστούντες και μετανάστες και έχουν ως εκπαιδευτικό στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την κατάρτιση στις ΤΠΕ κτλ. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ (ιδιωτικά και δημόσια) είναι εκπαιδευτικοί οργανισμοί που απευθύνονται σε άνεργους αλλά και εργαζόμενους και έχουν σκοπό την κατάρτισή τους σε διάφορους τομείς (πχ. θέματα τεχνολογιών αιχμής, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, ΤΠΕ κτλ.) Οι παλιννοστούντες και μετανάστες που αποφασίζουν να συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι σε επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιούνται από τους παραπάνω φορείς αντιμετωπίζουν πολλά μαθησιακά προβλήματα που οφείλονται εν μέρει στις δυσκολίες και τα προβλήματα που συναντούν στην ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Οι δυσκολίες αυτές αφορούν στη διαπολιτισμική επικοινωνία τους όπως πχ. η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας. Ακόμη, στην καθημερινή τους ζωή είναι πιθανόν να αντιμετωπίζουν προβλήματα προκατάληψης και περιθωριοποίησης από τους ντόπιους καθώς επίσης και άγνοια του τρόπου συναναστροφής με διάφορους φορείς και δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, συχνά υπάρχουν και προβλήματα εργασιακής και οικονομικής φύσης όπως ανεργία, υποαπασχόληση, ανασφάλιστη εργασία, έλλειψη υγειονομικής κάλυψης κτλ.( ΥπΑΚΠ, 2006). Όλα τα παραπάνω προβλήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους υπεύθυνους σχεδιασμού και υλοποίησης της εκπαίδευσης κατάρτισης δηλ. εκπαιδευτές, δημιουργούς εκπαιδευτικού υλικού κτλ., και να αντιμετωπίζονται κατά το δυνατόν ώστε να μην αποτελούν ανυπέρβλητα μαθησιακά εμπόδια. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ενήλικες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως τάση για αυτοκαθορισμό, πολλά καθήκοντα και δεσμεύσεις, πλήθος εμπειριών και γνώσεων. Επίσης οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν διαμορφωμένες στάσεις και τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν (μαθησιακό μοντέλο). Για τον λόγο αυτό οι ενήλικες που συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι σε μια εκπαιδευτική διαδικασία επιθυμούν να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους στη λήψη αποφάσεων κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα όταν αξιοποιούνται οι υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους πχ. στην επιλογή οικείων παραδειγμάτων ή δραστηριοτήτων σχετικές με τα ενδιαφέροντά τους. Ακόμη είναι σημαντικό για του ενήλικες να δίνονται κίνητρα για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και να είναι προφανές που και πόσο θα ωφεληθούν από τους εκπαιδευτικούς στόχους. Επίσης, καθ όσον οι ενήλικες έχουν συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς και καθήκοντα που προκύπτουν από τους πολλαπλούς ρόλους που αναλαμβάνουν είναι σημαντική η σύνδεση των [1800]

5 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ εκπαιδευτικών στόχων με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες ώστε να νιώθουν πως «δεν χάνουν τον χρόνο τους». Ακόμη, είναι σημαντικό στην εκπαιδευτική διαδικασία να χρησιμοποιούνται συμμετοχικές τεχνικές ώστε να αυξάνεται η αυτενέργεια των εκπαιδευομένων, να αποκτούν χρήσιμη εμπειρία και να μεγιστοποιούνται τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τέλος η δημιουργία καλού κλίματος μέσα στην τάξη και η εκπόνηση ομαδικών δραστηριοτήτων αυξάνει την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευόμενων (Κόκκος και Λιοναράκης, 1998), (Κόκκος, 1999), (Rogers, 1999). Επίσης, το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο και να δίνει πολύτιμη ανάδραση. Ακόμη, ο εκπαιδευτής ενηλίκων γίνεται καθοδηγητής και εμψυχωτής - μέντορας του εκπαιδευόμενου. Οι ενδεδειγμένες διδακτικές μέθοδοι που προτείνονται από τη βιβλιογραφία Rogers, 1999), (Courau, 2000) είναι η ομαδοκεντρική διδασκαλία, ο ελεύθερος διάλογος, ο καταιγισμός ιδεών, η συνεργατική διδασκαλία (team teaching, collaborative teaching), η μέθοδος project κ.ά.(ιδεκε, 2010). ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Η διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής (που συνήθως αποσκοπεί στην επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, σύμφωνα με την ταξινομία Bloom, γίνεται κυρίως με συμμετοχικές τεχνικές (ΥπΑΚΠ, 2006). Πιο συγκεκριμένα επιλέγονται οι τεχνικές της συζήτησης, της επίδειξης και της ομαδικής εργασίας όταν οι στόχοι αφορούν την απόκτηση γνώσεων. Όταν οι στόχοι αποβλέπουν στην απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων επιλέγεται αντίστοιχα η εκπαιδευτική τεχνική της πρακτικής άσκησης και της μελέτης περίπτωσης. Εάν οι επιδιωκόμενοι στόχοι αποβλέπουν στην υιοθέτηση συγκεκριμένων στάσεων τότε επιλέγεται η τεχνική της συζήτησης και των ερωτήσεων απαντήσεων (Χασάπης, 2000), (ΥπΑΚΠ, 2006). ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παρακάτω δίνονται πληροφορίες που αφορούν σε ένα πρόγραμμα προκατάρτισης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για παλιννοστούντες και μετανάστες που υλοποιήθηκε στην Ημαθία. Επίσης γίνεται ένας αναλυτικός σχολιασμός της διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά τη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ενότητας «Διαδίκτυο Μηχανές Αναζήτησης». Στη συνέχεια δίνεται το σχέδιο μαθήματος που ακολουθήθηκε. Ακόμη, περιγράφεται μια εμπειρική μελέτη στην οποία διερευνώνται οι απόψεις των επιμορφούμενων σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας της ενότητας αυτής. Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα προκατάρτισης έχει τίτλο «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για ανέργους παλιννοστούντες μετανάστες πρόσφυγες» και υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Σεπτέμβρης [1801]

6 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 2009 έως Ιανουάριος 2010 σε Ιδιωτικό ΚΕΚ στη Βέροια. Την ομάδα εκπαιδευόμενων αποτέλεσαν 20 παλιννοστούντες και μετανάστες από την πρώην Σοβιετική ένωση και την Αλβανία. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 300 ώρες και κύριος σκοπός του ήταν η απόκτηση γλωσσικής επάρκειας των εκπαιδευόμενων στην ελληνική γλώσσα (πιστοποιητικό Β ελληνομάθειας). Η θεματολογία του προγράμματος αφορούσε εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας (καθημερινή ζωή, ταξίδια, εργασία, γνωριμία με τον τόπο μου, δημόσιες υπηρεσίες κτλ.). Επίσης οι εκπαιδευόμενοι καταρτίστηκαν (30 ώρες) στην πληροφορική, στα παρακάτω αντικείμενα: Χειρισμός ΗΥ (10 ώρες) Κειμενογράφος (10 ώρες) Διαδίκτυο (10 ώρες). Οι περισσότερο εκπαιδευόμενοι (90%) ήταν αρχάριοι και δεν είχαν ξαναδουλέψει με ΗΥ. Κάθε εκπαιδευόμενος είχε αποκλειστική χρήση του ΗΥ και η διάταξη της αίθουσας (σε Π) επέτρεπε τη χρήση πίνακα και προβολέα. Λόγω της έλλειψης εμπειρίας στη χρήση ΗΥ, θεωρήθηκε καλό από την εκπαιδεύτρια να γίνει επιλογή και παρουσίαση διδασκαλία σε βασικές μόνο δυνατότητες του παραπάνω λογισμικού (Χειρισμός ΗΥ: επιφάνεια εργασίας, αρχεία φάκελοι, Κειμενογράφος: βασική μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων, Διαδίκτυο: περιβάλλον φυλλομετρητή, μηχανές αναζήτησης.) Τα κύρια προβλήματα μαθησιακά εμπόδια που παρουσιάστηκαν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ήταν τα ακόλουθα: Ανεπαρκής γνώση ελληνικής γλώσσας: Οι εκπαιδευόμενοι είχαν διαφορετικό επίπεδο γνώσης και κατανόησης της ελληνικής γλώσσας (προφορικό και γραπτό λόγο). Ιδιαίτερο πρόβλημα υπήρχε στον γραπτό λόγο. Αδυναμία χρήσης ορολογίας: Οι εκπαιδευόμενοι αντιμετώπισαν δυσκολία στη χρήση ορολογίας πληροφορικής. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν καθόλου εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα και ορολογία Αδυναμία συγκέντρωσης για μεγάλο διάστημα: Ορισμένοι εκπαιδευόμενοι ήταν κουρασμένοι λόγω οικογενειακών και λοιπών υποχρεώσεων. Έλλειψη κοινών βιωμάτων και ενδιαφερόντων: οι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν την ίδια κουλτούρα και βιώματα Τεχνοφοβία: Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν την αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρουν. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν ως εξής: Χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα η τεχνική της εισήγησης. Οι εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων δόθηκαν σε έντυπο με κεφαλαία μεγάλα γράμματα. Πάντα γινόταν εκφώνηση στην τάξη και αναλυτική εξήγηση της δραστηριότητας. Δόθηκαν σημειώσεις και έντυπο υλικό σε κάθε συνάντηση (ώστε να μην καθυστερούν οι εκπαιδευόμενοι στην τήρηση δικών τους σημειώσεων). [1802]

7 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Έγινε προσπάθεια έτσι ώστε όσοι δεν μπορούσαν να επικοινωνούν καλά στα ελληνικά να βρίσκονται κοντά σε κάποιον ομόγλωσσό τους. Χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα εξειδικευμένοι όροι (ορολογία). Επίσης χρησιμοποιήθηκε προβολέας της οθόνης του ΗΥ για την επίδειξη χρήσης του λογισμικού. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της συζήτησης, των ερωτήσεων και της πρακτικής άσκησης. Επίσης τηρήθηκαν τακτικά μικρά διαλείμματα ξεκούρασης (45 λεπτά στην τάξη, 15 λεπτά διάλειμμα). Χρησιμοποιήθηκε εποπτικό υλικό μέσα στην τάξη (πχ. επίδειξη CD). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν παραδείγματα από πρόσφατες εμπειρίες (πχ. «Βρείτε στο Διαδίκτυο τα στοιχεία επικοινωνίας του Δήμου Βέροιας ή του εν λόγω ΚΕΚ»). Οι δραστηριότητες ήταν σχεδιασμένες (και ελεγμένες) ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις (πχ. επίσκεψη σε ιστοσελίδα με εθνικιστικό, όχι πολιτικώς ορθό περιεχόμενο). Τέθηκαν εφικτοί στόχοι και χρησιμοποιήθηκαν ανεξάρτητες (όχι σπονδυλωτές) ασκήσεις. Επίσης οι δραστηριότητες μπορούσαν να καταλήγουν με ένα προϊόν επιβράβευσης («Βρείτε τη συνταγή μαγειρικής από το αγαπημένο σας φαγητό και τυπώστε την», «Μπράβο σας») ή ένα κατάλληλο ενθαρρυντικό μήνυμα («Ε αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Δεν πειράζει, θα το δούμε πάλι αύριο»). Ακόμη, προτιμήθηκε να κάθονται όσοι (λίγοι) γνωρίζουν καλά ΗΥ κοντά σε όσους δεν γνωρίζουν καθόλου. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Στη συνέχεια δίνεται μια αναλυτική περιγραφή της πορείας διδασκαλίας που ακολουθήθηκε για τη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ενότητας «Διαδίκτυο- Μηχανές Αναζήτησης» στα πλαίσια του παραπάνω εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της ενότητας αναλύονται σύμφωνα με την ταξινομία Bloom ως εξής: Στόχοι επιπέδου Γνώσεων Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να: Γνωρίζουν τι είναι οι μηχανές αναζήτησης. Αναφέρουν και να γνωρίζουν την ηλεκτρονική διεύθυνση δύο τουλάχιστον μηχανών αναζήτησης Στόχοι επιπέδου Δεξιοτήτων Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να: Μπορούν να αναζητούν και να βρίσκουν ιστοσελίδες σε μια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιώντας μια λέξη κλειδί. Αναζητούν και βρίσκουν τις ιστοσελίδες και τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανισμών φορέων: ΑΣΕΠ, ΟΑΕΔ, ΚΕΠ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ [1803]

8 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Στόχοι επιπέδου Στάσεων Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να: Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφάλειας δεδομένων, πνευματικών δικαιωμάτων, χρήσης προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Αναπτύξουν θετική στάση στη χρήση μηχανών αναζήτησης για αναζήτηση και εύρεση ιστοσελίδων. Αναπτύξουν θετική στάση στη χρήση μηχανών αναζήτησης για αναζήτηση εργασίας Παρακάτω δίνονται οι εκπαιδευτικές υποενότητες και η στρατηγική (τεχνικές και μέσα) που προτείνονται για τη διδασκαλία της ενότητας: Υποενότητ α Θέματα Διάρκεια Θέματος Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εκπαιδευτικά Μέσα 1η Καταιγισμό Πίνακας Εισαγωγή (Τι ς ιδεών πληροφορίες Ερωτήσειςαπαντήσεις μπορούμε να βρούμε στο Διαδίκτυο) 2η 2. Τι είναι οι μηχανές 10 Ερωτήσεις / Απαντήσεις, Πίνακας, διαφάνειες, αναζήτησης - Εισήγηση προβολέας Χρησιμότητα διαφανειών 3η Επίδειξη Προβολή Περιγραφή της οθόνης διαδικασίας του ΗΥ αναζήτησης, παραδείγματα 4η 4. Μηχανές αναζήτησης 15 Πρακτική άσκηση Έντυπο άσκησης (πχ. google, Επίδειξη προβολέας yahoo etc) οθόνης ΗΥ 5η 5. Επιλογή κατάλληλων λέξεων κλειδιών 20 Μελέτη περίπτωσης, συζήτηση Πίνακας, προβολέας οθόνης ΗΥ αναζήτησης 6η Θέματα 10 Συζήτηση, διαφάνειες, ασφάλειας Ερωτήσεις προβολέας δεδομένων, απαντήσεις διαφανειών πνευματικών δικαιωμάτων, 7η Εισήγηση Πίνακας Ολοκλήρωση/ σύνοψη Πίνακας 1: Σχέδιο μαθήματος «Μηχανές Αναζήτησης» [1804]

9 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σχόλια πάνω στην επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών Το μαθησιακό στάδιο της πρώτης υποενότητας θα χαρακτηριζόταν ως μαθησιακό στάδιο «παιχνιδιού». Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιείται η τεχνική του καταιγισμού ιδεών και επιδιώκεται η πρόκληση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων για το θέμα διδασκαλίας. Για το λόγο αυτό επιδιώκεται ο προβληματισμός και ο αιφνιδιασμός του ακροατηρίου (Γράφουμε στον πίνακα τον όρο «Μηχανές αναζήτησης» και προσεγγίζουμε το θέμα με ερωτήσεις: «Τι σας θυμίζει ο όρος; Έχετε την περιέργεια να μάθετε κάτι πχ. Ποιος κάνει το καλύτερο ρεβανί στη Βέροια; Μήπως μπορεί να μας απαντήσει το διαδίκτυο;». Χρησιμοποιείται πίνακας διότι είναι άμεσα διαθέσιμος και εύχρηστος. Οι ερωτήσεις-απαντήσεις επιτείνουν τον προβληματισμό, την κριτική ικανότητα και την άμεση εμπλοκή και δραστηριοποίηση των εκπαιδευομένων (οι τεχνικές αυτές κατατάσσονται στις κατηγορίες των τεχνικών διερεύνησης και επίδειξης. Στη δεύτερη και τρίτη υποενότητα (στάδιο «κατανόησης της ύλης») χρησιμοποιούνται ερωτήσεις απαντήσεις για την λεπτομερή προσέγγιση του θέματος. Κατόπιν χρησιμοποιούνται μέθοδοι παρουσίασης (εισήγηση με διαφάνειες και επίδειξη). Οι διαφάνειες και ο προβολέας οθόνης ΗΥ είναι απαραίτητος ώστε να συγκρατείται το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων (μέσω της εικόνας και του ήχου). Στην τέταρτη υποενότητα (στάδιο διερεύνησης και εφαρμογής) χρησιμοποιείται πρακτική άσκηση ώστε να δραστηριοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι, να βελτιωθεί το «κλίμα» της τάξης και να αναπτυχθεί πνεύμα συνεργασίας. Επιλέγουμε θέματα που είναι οικεία και ενδιαφέρουν τους εκπαιδευόμενους πχ. Αναζητούμε φωτογραφίες και τον προσδιορισμό σε χάρτη της περιοχής όπου ζούσε ο εκπαιδευόμενος πριν έρθει στην Ελλάδα (η άσκηση αυτή κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων). Εφόσον υπάρχει συναίνεση από τους εκπαιδευόμενους μπορούμε να χρησιμοποιούμε ως κλειδιά αναζήτησης λέξεις από διάφορες γλώσσες. Η πέμπτη υποενότητα περιέχει μια μελέτη περίπτωσης (τεχνική εφαρμογής): αναζήτηση χρήσιμων πληροφοριών από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Η μελέτη περίπτωσης βοηθά στην κατανόηση και πρακτική εμπέδωση όσων μελετήθηκαν. Επίσης βοηθά στην άμεση εμπλοκή των εκπαιδευομένων και στην κατεύθυνση μετασχηματισμού στάσεων. Στο σημείο αυτό μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους εκπαιδευόμενους σε μια αυθεντική περίσταση επικοινωνίας (πχ. Να στείλουν μήνυμα οι εκπαιδευόμενοι ζητώντας πληροφορίες για επικείμενα προγράμματα κατάρτισης από τον ΟΑΕΔ). Στο έκτο στάδιο χρησιμοποιείται συζήτηση και ερωτήσεις-απαντήσεις. Η συζήτηση βοηθά στην υιοθέτηση των επιθυμητών στάσεων και οι ερωτήσειςαπαντήσεις επιτείνουν τον προβληματισμό, την κριτική ικανότητα και την άμεση εμπλοκή και δραστηριοποίηση των εκπαιδευομένων Στο τελευταίο στάδιο χρησιμοποιείται εισήγηση διότι είναι ένας κομψός τρόπος να γίνει μια σύντομη σύνοψη. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ [1805]

10 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Ο κύριος σκοπός της εμπειρικής μελέτης που διενεργήθηκε και περιγράφεται παρακάτω αφορά στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευόμενων (τόσο πριν όσο και μετά την επιμόρφωση) σχετικά με το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο της επιμόρφωσης, τους φόβους που τυχόν έχουν και τις επιθυμητές εκπαιδευτικές τεχνικές. Πιο συγκεκριμένα διερευνάται: Τι θα ήθελαν οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν σχετικά με το διαδίκτυο (πχ. πώς να επικοινωνούν, πως να αναζητούν πληροφορίες για εργασία, χόμπι, διασκέδαση κτλ. ) Τι φοβούνται περισσότερο από την εκπαίδευσή τους στους ΗΥ Πως θα ήθελαν να διδαχθούν ΗΥ (δουλεύοντας ατομικά ή ομαδικά) Τι προτιμούν να μάθουν (θεωρία ή πρακτικές εφαρμογές ασκήσεις με τον ΗΥ) Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε βασίστηκε στη συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών κυρίως ερευνητικών δεδομένων και κατατάσσεται στις ποσοτικές έρευνες (Bird και συν., 1999). Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίων προς τους ερωτώμενους επιμορφούμενους. Τα ερωτηματολόγια περιείχαν δύο τύπου ερωτήσεις: κλειστού και ανοικτού τύπου. Σε ότι αφορά τις ερωτήσεις κλειστού τύπου (που ήταν και οι περισσότερες) χρησιμοποιήθηκαν απαντήσεις στην ονομαστική κλίμακα Ναι - Όχι. Οι ερωτήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν διότι η ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων απαντήσεων στα ερωτηματολόγια και η στατιστική τους επεξεργασία μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενική εφόσον δεν υπεισέρχονται υποκειμενικοί παράγοντες και προσωπικές κρίσεις των ερευνητών στην ανάλυση ή επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Ακόμη, η χρήση ερωτήσεων κλειστού τύπου συνέτεινε στην εξοικονόμηση χρόνου κατά την επεξεργασία των απαντήσεων αλλά και κατά την συμπλήρωσή του αυξάνοντας την ανταπόκριση στην έρευνα. Παρ όλ αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν και ερωτήσεις ανοικτού τύπου για τη βαθύτερη διερεύνηση κάποιων θεμάτων που αφορούσαν την επιμόρφωση (Cohen και Manion, 1997). Για την αύξηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της έρευνας επιχειρήθηκε τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων με τη διενέργεια ομαδικών ημιδομημένων συνεντεύξεων με τους εκπαιδευόμενους και συζήτηση πάνω στα θέματα που διαπραγματεύτηκε το ερωτηματολόγιο. Η διαδικασία υλοποίησης της έρευνας αρχικά περιελάμβανε τη διενέργεια πιλοτικής έρευνας (συνέντευξη σε με ένα στέλεχος του προγράμματος και έναν εκπαιδευόμενο) με σκοπό την τελική διαμόρφωση των ερωτηματολογίων. Η έρευνα διεξήχθη τον Ιανουάριο Στην έρευνα κλήθηκαν ως αξιολογητές 19 άτομα που συμμετείχαν ως επιμορφούμενοι στην επιμόρφωση. Το ποσοστό ανταπόκρισης στην έρευνα ήταν 95%. [1806]

11 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε ότι αφορά τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων για τις απόψεις τους πριν την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευόμενοι κατά 85% ενδιαφέρονται να μάθουν πώς να επικοινωνούν (μέσω του διαδικτύου) χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επίσης ενδιαφέρονται, σε ποσοστό 85%, να αναζητούν πληροφορίες για εργασιακά θέματα (μικρές αγγελίες κτλ.). Σε μικρότερο ποσοστό ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για διασκέδαση (αναζήτηση πληροφοριών για τα χόμπι τους κατά 60%, αναζήτηση τραγουδιών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών 40%). Το υψηλό ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για επικοινωνία μέσω διαδικτύου δικαιολογείται καθόσον το διαδίκτυο προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας γρήγορα και οικονομικά. Επίσης, το αυξημένο ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για αναζήτηση εργασίας επιβεβαιώνει το πρόβλημα ανεργίας που βιώνουν. Οι εκπαιδευόμενοι φοβούνται κατά 60% τη θεματική ενότητα της πληροφορικής διότι είναι αρχάριοι και δεν έχουν άνεση στη χρήση ΗΥ. Οι φόβοι αυτοί συνάδουν με την άποψη που υπάρχει και στη βιβλιογραφία για αισθήματα τεχνοφοβίας σε ενήλικους εκπαιδευόμενους. Ωστόσο οι εκπαιδευόμενοι στο σύνολό τους δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρει και επιθυμούν να μάθουν χρήση των ΤΠΕ. Ακόμη, οι εκπαιδευόμενοι σε μεγάλο ποσοστό (85%) προτιμούν να δουλέψουν ατομικά στο μάθημα του διαδικτύου (και της πληροφορικής γενικότερα). Μάλιστα δηλώνουν ότι εφόσον είναι αρχάριοι είναι προτιμότερο να ασχολείται ο καθένας μόνος του με τον ΗΥ ώστε να εξοικειωθούν σιγά σιγά στη χρήση του. («Τώρα που ναι αρχή μου αρέσει να δουλεύω μόνη μου με το ρυθμό μου. Αργότερα που θα ξέρω καλύτερα υπολογιστές ίσως είναι προτιμότερο να δουλεύουμε σε ομάδες»). Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν ότι προτιμούν να κάνουν πρακτική άσκηση (100%) από θεωρητική κατάρτιση στο διαδίκτυο (30%). Η επιλογή αυτή συνάδει με τη θεωρία εκπαίδευσης ενηλίκων όπου προτείνονται συμμετοχικές τεχνικές και αυτενέργεια σε τμήματα ενήλικων εκπαιδευόμενων. Στην εικόνα 1 βλέπουμε τα εκπαιδευτικά θέματα που ενδιέφεραν τους εκπαιδευόμενους πριν την επιμόρφωση: [1807]

12 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Επικοινωνία μέσω διαδικτύου Αναζήτηση πληροφοριών για χόμπι Αναζήτηση πληροφοριών για εργασία Αναζήτηση τραγουδιών - παιχνιδιών Ασφάλεια στο διαδίκτυο Εικόνα 1: Τα εκπαιδευτικά θέματα που ενδιέφεραν τους εκπαιδευόμενους πριν την επιμόρφωση Οι απόψεις των εκπαιδευόμενων μετά την επιμόρφωση συνάδουν με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Έτσι, φάνηκε ενδιαφέρον, κατά 95% περίπου, η θεματική ενότητα επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και η αναζήτηση πληροφοριών για θέματα εργασίας (90%). Επίσης ενδιαφέρθηκαν για θέματα σχετικά με τα χόμπι τους(67%) και διασκέδασης (αναζήτηση τραγουδιών και παιχνιδιών) κατά 55%. Τα θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο ενδιέφεραν τους εκπαιδευόμενους σε ποσοστό 60 % (βλ. εικόνα 2) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Επικοινωνία μέσω διαδικτύου Αναζήτηση πληροφοριών για χόμπι Αναζήτηση πληροφοριών για εργασία Αναζήτηση τραγουδιών - παιχνιδιών Ασφάλεια στο διαδίκτυο Εικόνα 2: Ποια θέματα άρεσαν περισσότερο τους εκπαιδευόμενους από την επιμόρφωση Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θεωρούν ότι τα θέματα που τους δυσκόλεψαν περισσότερο στη διδασκαλία του διαδικτύου είναι η ορολογία (15%) και η αργή ανταπόκριση του διαδικτύου (80%) ενώ ενδιαφέρονται τόσο για θεωρία (66%) όσο και για πρακτική άσκηση 88%). Η μεγαλύτερη προτίμηση στην πρακτική [1808]

13 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ άσκηση έναντι της θεωρίας είναι αναμενόμενη σε τμήματα ενήλικων επιμορφούμενων (Κόκκος, 1999), (Rogers, 1999). Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να δουλεύουν ατομικά στο μάθημα του διαδικτύου (κατά 78%) αλλά και ομαδικά (55%). Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι προτιμούν πλέον να δουλεύουν ομαδικά έχει μεγαλώσει αρκετά σε σχέση με όσα δήλωσαν οι εκπαιδευόμενοι στην αρχή της επιμόρφωσης. Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι η αυξημένη εξοικείωση και η μείωση της ανασφάλειας που νιώθουν οι εκπαιδευόμενοι στη χρήση ΗΥ με το πέρας της επιμόρφωσης. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η διδασκαλία ΤΠΕ σε ενήλικους παλιννοστούντες και μετανάστες οφείλει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Στοχοθεσία προσανατολισμένη στην ομαλή ένταξη των εκπαιδευόμενων Σεβασμό στη διαπολιτισμική μάθηση: Οι εκπαιδευτές οφείλουν να είναι ενήμεροι για τις πολιτιστικές διαφορές των εκπαιδευομένων και να τις λαμβάνουν υπόψη στον τρόπο διδασκαλίας (NILE, 2005). Επίσης το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται να είναι πολυπολιτισμικό και πολυδύναμο (να περιέχει αυθεντικό υλικό όπως λογαριασμοί, προσκλήσεις επιστολές, φωτογραφίες και κείμενα από την πατρίδα τους των εκπαιδευόμενων κτλ.) Χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών και σχεδιασμό της διδασκαλίας σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων Η διδασκαλία ΤΠΕ σε ενήλικους παλιννοστούντες και μετανάστες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό αντικείμενο και οι εκπαιδευόμενοι. Η σημασία όμως του εγχειρήματος είναι μεγάλη και αφορά τους εκπαιδευτές πληροφορικής (σε ΣΔΕ, ΚΕΚ διαπολιτισμικά σχολεία κτλ.), τους εκπαιδευόμενους και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος ενισχύει το ρόλο του εκπαιδευτή, παρέχει σημαντικά εκπαιδευτικά εφόδια στους εκπαιδευόμενους που βοηθούν στην ένταξή τους στο σύγχρονο γίγνεσθαι και αξιώνει την εκπαιδευτική κοινότητα επιβεβαιώνοντας το διαπολιτισμικό της χαρακτήρα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα στελέχη του εκπαιδευτικού προγράμματος κ. Βασίλη Λυκοστράτη, Μαρία Χατζηπαυλίδου, Αθηνά Νάντση και στους εκπαιδευόμενους που δέχθηκαν ανιδιοτελώς να συμμετέχουν στην παρούσα έρευνα. Δίχως την προσφορά τους η έρευνα δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθεί. [1809]

14 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bird, M. Hammersley, M. Gomm, R. and Woods, P. (1999) Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη: Εγχειρίδιο μελέτης, Πάτρα:ΕΑΠ 2. Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Έκφραση/Μεταίχμιο. 3. Courau, S. (2000). Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων Αθήνα: Μεταίχμιο. 4. NILE (2005) «Ανάπτυξη στρατηγικών για τη διαπολιτισμική μάθηση βασισμένη στις ανάγκες και στις εμπειρίες», Διαθέσιμο στο Προσπελάστηκε 12/ Rogers, A.(1999) Η εκπαίδευση ενηλίκων, Αθήνα, Μεταίχμιο. 6. Βεντούρα. Λ.(1994) «Μετανάστευση και έθνος, Μετασχηματισμοί στις συλλογικότητες και τις κοινωνικές θέσεις», Ε.Μ.Ν.Ε. ΜΝΗΜΩΝ, Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας 15, Αθήνα 7. Βικιπαίδεια (2009) Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, διαθέσιμο στο el.wikipedia.org/wiki/μετανάστευση, Προσπελάστηκε 12/ ΙΔΕΚΕ (2010) Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Διαθέσιμο στο Προσπελάστηκε 1/ Κόκκος,.Α, Λιοναράκης, Α. (1998) Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Τόμος Β, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 10. Κόκκος, Α. (1999) Εκπαίδευση ενηλίκων: Το πεδίο Οι αρχές Μάθησης Οι συντελεστές, Τόμος Α, Πάτρα,,Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 11. Λαπαβίτσας, Κ. (2007) «Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες», Εφημερίδα Λαός Βέροιας, Διαθέσιμο στο Προσπελάστηκε 1/ ΥΑΚΠ, Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (2006). Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Εκπαιδευτές Θεωρητικής Κατάρτισης, τομ ΙΙ, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ 13. Χασάπης, Δ. (2000). Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εφαρμογή και αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αθήνα: εκδ. Μεταίχμιο. [1810]

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Vellum Certificate in Adult Education SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Vellum Certificate in Adult Education SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ερωτήματα

Ερευνητικά Ερωτήματα ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της προτεινόμενης έρευνας ήταν η διερεύνηση ύπαρξης διαφορών στην εκπαίδευση των εργαζομένων μεταναστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε σχέση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ elearning Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το διαδικτυακό μάθημα «Οι τεχνολογίες Web

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου

Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου Μάρτιος 2011 Μονάδα Διαχείρισης ΕΚΤ Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου Ενημέρωση Εκπαιδευτών [Type the company address] Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (MSc) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ (Ρ/Η) Η εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και η επαγγελµατική κατάρτισή τους έχει πολλά χαρακτηριστικά αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών (επαγγελματικό-εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ...

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ... Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ... 14 1. ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ 17 1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα