ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ. Μεταξύ των Συμβαλλομένων:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ. Μεταξύ των Συμβαλλομένων:"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία: --/--/2014 Μεταξύ των Συμβαλλομένων: ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ FTIE ENTERPRISES LTD 1 st Sergey Rumeyatzev 2700 Blagoevgrad Βουλγαρία ΑΦΜ: BG ΔΟΥ: BLAGOEVGRAD ΠΕΛΑΤΗΣ XXXXXXXXXX XX ΑΦΜ: ΔΟΥ: Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλόμενων: α) Η Εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «FTIE ENTERPRISES LTD» και την επωνυμία «FTIE ENTERPRISES LTD», η οποία εδρεύει 1 st Sergey Rumeyatzev, στο 2700 Blagoevgrad στην Βουλγαρία, με ΑΦΜ: BG ΔΟΥ: BLAGOEVGRAD, εταιρεία έρευνας και τεχνολογίας, εμπορική και κατασκευαστική που αναλαμβάνει υλοποίηση έργων ανάπτυξης, κατασκευής και υποστήριξης σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), εφεξής καλούμενη ως «Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ». β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «XXXXXXXXXXX XX » και τον διακριτικό τίτλο «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ», που εδρεύει στο, με ΑΦΜ της ΔΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον.., με ΑΔΤ.. καλούμενη εφεξής και χάριν συντομίας «Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» δηλώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Σελίδα 1/15

2 ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Σύμβασης 1.1. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ είναι φορέας υλοποίησης ενός ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ από ΒΙΟΜΑΖΑ, συνολικού δυναμικού 1.000kW σε χώρο εγκατάστασης στον και ενδιαφέρεται να προχωρήσει στη δημιουργία και εγκατάσταση του αντίστοιχου εργοστασίου βιομάζας PEGASUS POWER PLANT με πρώτη ύλη καύσης το λάδι Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας μεταξύ άλλων τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, προμήθεια των πρώτων υλών και συντήρηση εργοστασίων PEGASUS POWER PLANT παραγωγής ενέργειας από βιομάζα Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ αναθέτει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και ο τελευταίος αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του προαναφερόμενου εξοπλισμού, την συνολική κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, υποστήριξη και συντήρηση καθόλη τη διάρκεια ζωής του (20 χρόνια), εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος kw, το ονομαζόμενο PEGASUS POWER PLANT με πρώτη ύλη καύσης το λάδι Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υπόσχεται την πλήρη ανάπτυξη και κατασκευή του Εργοστασίου PEGASUS POWER PLANT η οποία περιλαμβάνει: a. Βάση τοποθέτησης b. Μηχανολογικό Εξοπλισμό c. Ηλεκτρολογικό Υλικό (πίνακες ασφάλειας κλπ) d. Κουβούκλιο e. Δεξαμενή f. Άλλα υλικά a. Μελέτη b. Εκσκαφές για τους χώρους των δεξαμενών λαδιού και ηλεκτρολύτη c. Ηλεκτρολογικές Εργασίες d. Περίφραξη e. Μεταφορές f. Κατασκευή βάσης στήριξης g. Τοποθέτηση κουβούκλιου h. Συγκρότηση και Ανάπτυξη του Εργοστασίου εντός του Εργοταξίου i. Δοκιμές καλής λειτουργίας/ρυθμίσεις j. Εγκατάσταση/Εργατικά Σελίδα 2/15

3 1.5. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ πωλεί και υπόσχεται να μεταβιβάσει και παραδώσει στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ τα κάτωθι κινητά πράγματα: 1. Μηχανή εσωτερικής καύσης 2. Δυναμό παραγωγής ρεύματος 3. Σύστημα παρασκευής βιοκαυσίμου 4. Ενισχυτικό λίπανσης 5. Διατάξεις μαγνητικών πεδίων 6. Δεξαμενή και παρασκευαστήριο ηλεκτρολύτη 7. Θερμαινόμενη δεξαμενή λαδιού 8. Βάση δεξαμενής καυσίμου 9. Μετασχηματιστής λαδιού 20KV/3ph 10. Κυψέλες σύνδεσης Μέσης Τάσης 11. Γραμμές μεταφοράς 12. Σωληνώσεις καυσίμου για αυτόματη πλήρωση 13. Λογισμικό για έλεγχο της εγκατάστασης και ανάγκες service 14. Σύστημα ασφαλείας 15. Σύστημα μετατροπής λαδιού σε καύσιμο 16. Σετ ανταλλακτικών για τους 3 πρώτους μήνες 17. Τ2 MEGA PURE PLATINUM WATER COOLED in 5 MODULES 1.6. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει να ενημερώνει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ έγκαιρα, δηλαδή έως τρεις μήνες πριν την ημερομηνία που πρέπει να παραδοθούν, για την ανάγκη καυσίμων και αναλωσίμων, σχετικά με τις σωστές ποσότητες και τις απαραίτητες παραγγελίες Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, με δεδομένο το ότι οι παραγγελίες των αναλωσίμων έχουν προπληρωθεί τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ημερομηνία που πρέπει να γίνει η παράδοσή τους, υπόσχεται να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει τη σωστή ροή των αναλωσίμων και των καυσίμων και να εξασφαλίζει έτσι την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου. Ως αναλώσιμα και καύσιμα ορίζονται τα ακόλουθα: 1. Χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο επεξεργασμένο για παραγωγή βιοκαυσίμων 2. Ηλεκτρολύτης για την παραγωγή ενισχυτικού αερίου 3. NanotecOil 4. Ανταλλακτικά για τα service 1.8. Οι εργασίες που ανατίθενται από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΗ θα ονομάζονται στο εξής το «ΕΡΓΟ». Σελίδα 3/15

4 ΑΡΘΡΟ 2: Τίμημα του Έργου 2.1. Το τίμημα της πώλησης και κατασκευής του Εργοστασίου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ευρώ) πλέον το αναλογούν ΦΠΑ. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δεσμεύεται να προσκομίσει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ περί απαλλαγής του από τον ΦΠΑ της πώλησης, ειδάλλως θα οφείλει και το ποσό αυτό Ολόκληρο το ανωτέρω ποσό του τιμήματος, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ συμφωνεί να το καταβάλει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ στις ακόλουθες δόσεις: o 10% προκαταβολή επί του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, επί τη συμφωνία o 25% β δόση επί του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, μετά την κατασκευή και αμέσως πριν την παραλαβή του Συστήματος Παραγωγής Αερίου (το οποίο αποτελεί το 40% της αξίας του συνολικού εξοπλισμού), δύο έως τρεις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης o 3% γ δόση επί του συνολικού τιμήματος του έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, πληρωτέο σε 4 έως 5 μήνες μετά τη υπογραφή της σύμβασης και πάντως τουλάχιστον δύο μήνες πριν την παράδοση του έργου, ποσό που αναλογεί στη διαμόρφωση του χώρου (περίφραξη, υπόγεια εγκατάσταση για τις δεξαμενές του καυσίμου κλπ.) o 2% δ δόση επί του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, μέχρι και αμέσως πριν την παράδοση του έργου o 60% αποπληρωμή του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, σε δόσεις που καταβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο: Μηνιαία δόση ευρώ Αριθμός μηνιαίων δόσεων 36 Οι πληρωμές συνδέονται άμεσα με την πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας του Έργου και καταβάλλονται από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ εντός 5 ημερών από την είσπραξη από τον διαχειριστή του δικτύου. Ακολουθούν χρονικά τις πληρωμές από τον διαχειριστή του δικτύου προς τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ και αναβάλλονται σε περίπτωση καθυστέρησης από μέρους του διαχειριστή για ίσο χρόνο χωρίς ποινή. Σε Σελίδα 4/15

5 περίπτωση που η καθυστέρηση πληρωμής από τον διαχειριστή υπερβεί τους έξι μήνες ισχύει το Άρθρο 5.1 της παρούσης. Το ποσό των μηνιαίων δόσεων είναι σταθερό και δεν επιβαρύνεται ή μεταβάλλεται π.χ. από προσαύξηση τόκων Το τίμημα περιλαμβάνει τα έξοδα έκδοσης της σχετικής άδειας, με εξαίρεση το κόστος των παράβολων που αναλογούν και το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο, τα οποία επιβαρύνουν τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ Το τίμημα των αναλωσίμων και όλων των μηχανικών μερών, καθώς και της συνολικής υποστήριξης της καλής λειτουργίας του Εργοστασίου, αναφέρεται διεξοδικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I σελ. 12 και αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ των εγγυήσεων όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 10 της παρούσης Το τίμημα των 2 λεπτών ανά kw, το τίμημα για την αντικατάσταση των μηχανών, καθώς και για το σέρβις, συνδέονται με τις πληρωμές από το σύστημα και καταβάλλονται από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ εντός 5 ημερών από την είσπραξη από τον διαχειριστή του δικτύου Στο τίμημα περιλαμβάνεται το κόστος της Έρευνας και Ανάπτυξης νέων τεχνολογιών οι οποίες θα αναβαθμίζουν κατά τη διάρκεια της ζωής του το Εργοστάσιο κάθε δύο χρόνια με την πλήρη αντικατάσταση της μηχανής εσωτερικής καύσης της ηλεκτρογεννήτριας του Εργοστασίου έτσι ώστε το Έργο συνολικά να μην αποτελεί ένα στατικό προϊόν αλλά ένα δυναμικά εξελισσόμενο προϊόν, το οποίο αντιδρά στις απαιτήσεις και προκλήσεις των καιρών, όπως αυτές διαμορφωθούν στο μέλλον. Η ανανέωση αυτή θα είναι χωρίς κόστος για τον πελάτη εφόσον καταβάλει τα χρήματα για την ανανέωση της μηχανής. Αν η στάθμη της αναβαθμιζόμενης τεχνολογίας είναι πολύ υψηλή και δαπανηρή, τότε προκύπτει ένα επιπλέον κόστος που ισομερίζεται σε μηνιαίες δόσεις και βγαίνει από την λειτουργία του εργοστασίου. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αναβάθμιση Το τίμημα της πρώτης ύλης για την λειτουργία του Εργοστασίου είναι 590,00 ευρώ ανά τόνο λαδιού συν ΦΠΑ (συνδεδεμένο με την ισοτιμία ευρώ δολαρίου, σήμερα ίσο με Ευρώ προς Δολάριο 1:1,3814) και είναι εγγυημένα σταθερό κατά τη διάρκεια ζωής του Έργου δηλαδή για 20 χρόνια. Επίσης εγγυημένα και συνδεδεμένα είναι με την ισοτιμία ευρώ δολαρίου και οι τιμές για το NanotecOil και τον ηλεκτρολύτη. Σελίδα 5/15

6 ΑΡΘΡΟ 3: Παράδοση/Παραλαβή 3.1. Η παράδοση και παραλαβή του Εργοστασίου συνεπάγεται αυτομάτως και την παραλαβή του ΕΡΓΟΥ. Η προσωρινή παραλαβή του Εργοστασίου μπορεί να γίνει πριν τη σύνδεση του με το δίκτυο, ενώ η οριστική παράδοση και παραλαβή θα γίνει με τη σύνδεση με το δίκτυο Η παράδοση του Εργοστασίου στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ θα γίνει στον τόπο του έργου ήτοι στ Η εκφόρτωση των πραγμάτων στον τόπο του έργου θα γίνει με τεχνικά μέσα και έξοδα του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Μέχρι την παράδοση του Εργοστασίου στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ, ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής των πραγμάτων θα βαρύνει τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Μετά την παράδοση συνολικά του Εργοστασίου ο κίνδυνος θα βαρύνει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ Η ευθύνη για την τεχνική ετοιμότητα του Εργοστασίου ανήκει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ενώ η ευθύνη, μετά την έκδοση της σχετικής άδειας, για τη διοικητική, γραφειοκρατική διαδικασία και επικοινωνία με τους διάφορους φορείς και τον πάροχο ανήκει στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ Μετά την ολοκλήρωση του ΕΡΓΟΥ, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ καλεί τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ εγγράφως να το παραλάβει. Εάν ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δεν προσέλθει εντός 10 ημερών από την πρόσκληση και δε διατυπώσει εγγράφως παρατηρήσεις για την πληρότητα του υπό παράδοση Έργου, τότε θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παραληφθεί από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ανταποκριθεί στην πρόσκληση του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ γίνεται μια ολοκληρωμένη επίδειξη της λειτουργίας του Εργοστασίου και στη συνέχεια οι συμβαλλόμενοι συντάσσουν πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του Έργου. Εάν το εργοστάσιο δεν λειτουργήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να προβεί σε άρση των ατελειών εντός 15 ημερών και να καλέσει εκ νέου τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ για την δοκιμή και παραλαβή του. Αν και πάλι η δοκιμή δεν είναι επιτυχής, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και να διεκδικήσει μέρος του καταβληθέντος τιμήματος Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ καθυστερήσει την καταβολή του τιμήματος κατά τα ανωτέρω, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ διατηρεί κατ αυτής, πλην του δικαιώματος της υπαναχώρησης από την σύμβαση και των λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Α.Κ., το δικαίωμα να καθυστερήσει την παράδοση του Έργου κατά τόσες ημέρες όσες και οι ημέρες της καθυστέρησης της καταβολής όλου ή μέρους του τιμήματος. Σε περίπτωση που η συνολική καθυστέρηση στην καταβολή οποιουδήποτε τμήματος του τιμήματος της πώλησης υπερβεί τις εννενήντα (90) ημέρες, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα έναντι του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης και κατασκευής του Έργου, να θεωρήσει οποιοδήποτε ποσό του έχει μέχρι την συμπλήρωση της Σελίδα 6/15

7 εννενηκοστής ημέρας καθυστέρησης καταβληθεί ως καταπίπτουσα ποινική ρήτρα και να το παρακρατήσει, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να απαιτήσει κάθε περαιτέρω αποζημίωση για αποδεδειγμένη ζημία του εκ της καθυστερήσεως. ΑΡΘΡΟ 4: Κίνδυνος Ζημιάς Η παράδοση των πωλούμενων πραγμάτων θα πραγματοποιηθεί στον τόπο του έργου, όπως αυτός ανωτέρω ορίζεται. Ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής των πραγμάτων βαρύνει τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ μέχρι την συντέλεση της συνολικής παράδοσης του Έργου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου. Έκτοτε βαρύνει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ. ΆΡΘΡΟ 5: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.1. Το Έργο μεταφέρεται σε εναλλακτική τοποθεσία ή/και πάροχο εντός ή εκτός Ελλάδος σε περίπτωση μη απορροφητικότητας του δικτύου στην αρχική τοποθεσία που έχει επιλεγεί. Το κόστος της αλλαγής, όπως και όσα άλλα έξοδα αδειών ή εγγράφων σύμφωνα με το νόμο ισχύουν, επιβαρύνουν τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Αν για οποιαδήποτε περίπτωση δεν υπάρχει απορροφητικότητα, ή το δίκτυο δεν καταβάλει τις πληρωμές στον συμφωνηθέντα χρόνο και οι συνολικές καθυστερήσεις είναι πάνω από 6 μήνες αθροιστικά, τότε το Εργοστάσιο πρέπει να μετεγκατασταθεί. Τον τόπο μετεγκατάστασης τον καθορίζει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΗΣ λαμβάνοντας υπ όψη την ιδανική απόδοση του Έργου και τις επιθυμίες του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το κόστος μετεγκατάστασης βαρύνει αυτόν που έκανε την επιλογή της πρώτης τοποθεσίας. Σε περίπτωση που ήταν η επιλογή κοινή απόφαση, επιβαρύνονται το κόστος από 50% ο καθένας Δεδομένου του γεγονότος ότι ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, επί σκοπώ κατασκευής του ανωτέρω αναφερθέντος Έργου πρόκειται να αγοράσει τον εξοπλισμό και να αναθέσει την κατασκευή του Έργου στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται προς τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ να είναι απολύτως συνεπής στην τήρηση της προθεσμίας της κατασκευής του Έργου, ήτοι αυτό να παραδοθεί αυστηρά εντός 6 μηνών από την προκαταβολή του τιμήματος. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παραβιαστεί με υπαιτιότητα του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ πέρα από τις τριάντα (30) μέρες, η δε παραβίαση αυτή αποτελέσει την αιτία ματαίωσης της κατασκευής του Έργου ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ θα οφείλει στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ πλήρη επιστροφή των κεφαλαίων του εντός 4 μηνών. Σελίδα 7/15

8 5.4. Η ποιότητα των υλικών και των εργασιών που θα εκτελεστούν θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τις μελέτες που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, για τις οποίες ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου απαγορεύεται ρητά στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ κάθε πράξη εκποίησης, διάθεσης ή επιβάρυνσης του εξοπλισμού και του Εργοστασίου συνολικά. Η κυριότητα του εξοπλισμού παρακρατείται από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και μεταβιβάζεται στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ μετά την ολοσχερή πληρωμή της ίδιας συμμετοχής του με τις δόσεις α έως και δ όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ προς τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης της κυριότητας του εργαστασίου από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ σε τρίτο μέρος μεταβιβάζονται αυτούσιες προς τον νέο ιδιοκτήτη Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ σε περίπτωση που μετά την κατάθεση της προκαταβολής υπαναχωρήσει, υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ζημίας του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, συμπεριλαμβανομένων υλικών που έχουν ήδη παραγγελθεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ στους προμηθευτές του χωρίς να έχουν παραδοθεί. ΑΡΘΡΟ 6. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου 6.1. Η εκκίνηση της κατασκευής του Εργοστασίου συνδυάζεται με την εκκίνηση της διαδικασίας, από την πλευρά του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, για την έκδοση της σχετικής άδειας σύνδεσης με το αντίστοιχο ηλεκτροδοτικό δίκτυο. Με δεδομένο το ότι οι πληρωμές του ΑΡΘΡΟΥ 2. της παρούσης ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα κανονικά, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται για όλα τα στάδια, πλην της τελικής σύνδεσης, ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης το αργότερο σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Εναλλακτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, μεγαλύτερο σε συνολική διάρκεια, μπορεί να ακολουθηθεί μόνο εφόσον υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση για την έκδοση της άδειας σύνδεσης από τον πάροχο του δικτύου και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να εκτελέσει το ΕΡΓΟ και να το παραδώσει πλήρως αποπερατωμένο στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αναστολής εργασιών με υπαιτιότητα του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ή λόγω ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών, ή εξαιτίας απόφασης οποιασδήποτε αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα, αμέλεια, ή δόλο του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ο Σελίδα 8/15

9 χρόνος αυτός της αναστολής των εργασιών δε θα προσμετράται στον χρόνο παράδοσης του έργου. ΑΡΘΡΟ 7. Υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση : 1. Να καταβάλει τα τιμήματα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση. 2. Να συνδράμει σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και να του παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια κατά την εκτέλεση του Έργου. 3. Να αναλάβει τυχόν δαπάνες σύνδεσης και πιθανά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τη σύνδεση του έργου στο δημόσιο δίκτυο. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται και οι πιθανές εργασίες υποδομής, που αν και εκτελούνται από τον πάροχο, δεν βαρύνουν ωστόσο αυτόν καθώς και κάθε άλλο απρόβλεπτο έξοδο. 4. Να έχει προηγουμένως λάβει και, εφόσον απαιτηθεί, να έχει διαθέσει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ όλες τις - από την κείμενη νομοθεσία - εγκρίσεις και πιστοποιητικά που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του έργου, ή για την έκδοση της σχετικής άδειας που αναλαμβάνει να εκδώσει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αντί του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ, λειτουργώντας ως εκπρόσωπός του. Οι υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ θεωρούνται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 8. Υποχρεώσεις του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 8.1. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση : 1. Να προμηθεύσει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ με ολόκληρο το ΈΡΓΟ καινούριο, καταλλήλως εξοπλισμένο για την εύρυθμη λειτουργία του και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές του, στο εργοτάξιο του ΕΡΓΟΥ. (Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βασικού εξοπλισμού επισυνάπτονται στο Παράρτημα Β της παρούσης, το οποίο συνυπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης). 2. Να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες, υποδείξεις και το χρονοδιάγραμμα του Έργου και να παραδώσει ολοκληρωμένο το Έργο σε χρόνο σύμφωνο με τα οριζόμενα ανωτέρω. Σελίδα 9/15

10 3. Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού ακατάλληλου ή διαφορετικού από τον εδώ προδιαγραφόμενο, υποχρεούται να τον αντικαταστήσει με νέο, κατάλληλο με δικά του έξοδα. 4. Να εκτελέσει την παρούσα σύμφωνα με τους κανόνες τις επιστήμης, της τεχνικής και της επιχειρηματικής πρακτικής. 5. Να καταβάλει όλες τις πάσης φύσης αμοιβές των εργαζόμενων του για το παρόν ΕΡΓΟ και να τηρεί τα μέτρα ατομικής προστασίας όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία στη θέση του εργοτάξιου. 6. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου με τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ και να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη. 7. Να παρακολουθεί το Εργοστάσιο καθημερινά σε 24ωρη βάση για λόγους ασφαλείας, με κάμερες εσωτερικές εντός των μηχανικών μερών του Εργοστασίου και εξωτερικές περιφερειακά του χώρου. 8. Να παρακολουθεί καθημερινά σε 24ωρη βάση εξ αποστάσεως όλες τις ενδείξεις της λειτουργίας των μηχανών, με εξειδικευμένο μηχανικό για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους. 9. Να παρέχει περιοδική εργασία για όλα τα αναγκαία service για όλα τα μέρη του Εργοστασίου. 10. Να διαφυλάσσει και ασφαλίζει τον εξοπλισμό και τα υλικά από τον κίνδυνο φθοράς, ζημιάς ή κλοπής από τη στιγμή άφιξής τους στο εργοτάξιο και έως την προσωρινή παραλαβή του έργου Σε περίπτωση που παρουσιασθεί οποιαδήποτε βλάβη που δε θα προέρχεται από κακή χρήση ή ανωτέρα βία, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ περιλαμβάνεται στην εγγύηση του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (Άρθρο 10.3 της παρούσης) Ρητά αναφέρεται ότι -με την επιφύλαξη του Άρθρου 12 της παρούσης- σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης παράδοσης του έργου άνω των τριάντα ημερών από την προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσης, η οποία θεωρείται εύλογη περίοδος χάριτος, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δικαιούται να απαιτήσει από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ως ποινική ρήτρα ποσοστό 0,1% του συνολικού ποσού της παρούσας σύμβασης, για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης, υποχρέωση την οποία ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ θεωρεί εύλογη. Σε κάθε, όμως, περίπτωση, η συνολική καθυστέρηση πέραν της περιόδου χάριτος των 30 ημερών δε δύναται να ξεπεράσει Σελίδα 10/15

11 τις 60 ημέρες (ήτοι συνολικά εννενήντα ημέρες). Σε περίπτωση που και το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα παρέλθει, τότε ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ με εξώδικη δήλωση του προς αυτόν και να απαιτήσει την επιστροφή σε αυτόν της αξίας των προκαταβολών που έχει λάβει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. Ταυτοχρόνως ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την αξία των όποιων εξόδων αυτός έχει κάνει μέχρι την ημέρα της έκπτωσής του από το ΕΡΓΟ όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα, τα σχετικά με παραγγελίες εξοπλισμού, με πρόσληψη ανθρωπίνου δυναμικού κλπ και επίσης να επιδιώξει την αποζημίωσή του για τυχόν παράνομη ή αντισυμβατική καταγγελία εκ μέρους του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Η τελική ενημέρωση για την σύνδεση του Έργου με το δίκτυο του παρόχου, η οποία πρέπει να γίνει από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ, δεν ανήκει στις υποχρεώσεις του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Κατά την παράδοση του έργου, απαιτείται μόνο η παρουσία τεχνικού εκπροσώπου του κατά τη διάρκεια των εργασιών σύνδεσης. Οι υποχρεώσεις του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ θεωρούνται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 9. Διάρκεια Ισχύς της Σύμβασης Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή την --/--/2014 και ολοκληρώνεται με την αποπεράτωση των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών. ΑΡΘΡΟ 10. Ευθύνη Εγγυήσεις Όλο το Έργο καλύπτεται από τις παρακάτω εγγυήσεις: Εγγύηση για αδιάλειπτη παροχή καυσίμου για 20 χρόνια Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ εγγυάται ότι θα παρέχει εγκαίρως την πρώτη ύλη για τη λειτουργία του Εργοστασίου, ραφιναρισμένο υψηλής ποιότητας φιλτραρισμένο λάδι στη σταθερή τιμή των 590 ευρώ συν ΦΠΑ (συνδεδεμένο με την ισοτιμία ευρώ δολαρίου, σήμερα ίσο με Ευρώ προς Δολάριο 1:1,3814)για το σύνολο της λειτουργίας του Έργου, δηλαδή για 20 χρόνια. Οι παραδόσεις της πρώτης ύλης συνδέονται άμεσα με τις ανάλογες πληρωμές, όπως αυτές αναφέρονται στα Άρθρα 1.5 & 1.6 της παρούσης Εγγύηση για αδιάλειπτη παροχή ανταλλακτικών και αναλωσίμων για 20 χρόνια Σελίδα 11/15

12 Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την αδιάλειπτη παρακολούθηση του Έργου και το service για 20 χρόνια με δικό του ανθρώπινο δυναμικό Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλον τον εξοπλισμό για 20 χρόνια Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ εγγυάται την άριστη λειτουργία του Έργου κατά τη διάρκεια συνολικά της ζωής του Έργου δηλαδή τα 20 χρόνια. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ καλύπτεται, σε όποιο μέρος είναι από άλλον κατασκευαστή, από τις αντίστοιχες εγγυήσεις. Δικαιούχος όλων των εγγυήσεων ορίζεται ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ως ο ιδιοκτήτης του Εργοστασίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο το Εργοστάσιο δεν παράγει ρεύμα μετά την εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δε μπορεί εντός έξι εβδομάδων να λύσει το πρόβλημα, τότε ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ έχει το δικαίωμα επιστροφής των μηχανημάτων και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος εντός τριών μηνών να του αντικαταστήσει το Εργοστάσιο Εγγύηση απόσβεσης του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης σε χρονική περίοδο έως 18 μήνες από την εκκίνηση παραγωγής του εργοστασίου Αν για οποιονδήποτε λόγο η μονάδα με α) 22 ώρες το 24ωρο λειτουργία, β) παραγωγή ΚWh ανά 24ωρο, γ) εμπρόθεσμες και σύμφωνες με την υπογραφή της σύμβασης καταβολές πληρωμών του αντιτίμου της αξίας της ενέργειας που παράχθηκε, δεν αποσβέσει στους πρώτους 18 μήνες το ποσό αγοράς των ευρώ που έχει ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ επενδύσει, τότε ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ έχει το δικαίωμα επιστροφής των μηχανημάτων και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος εντός 3 μηνών να του καταβάλει το ποσό χρημάτων που επένδυσε, μείον τα κέρδη που του αναλογούν από τη μέχρι τότε λειτουργία του σταθμού + 10% Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα, ακρίβεια και νομιμότητα των δικαιολογητικών που οφείλει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να υποβάλλει ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλιση του προσωπικού του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και των εργαλείων που συμμετέχουν στην κατασκευή του Έργου. Την ευθύνη αυτή φέρει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. Σελίδα 12/15

13 ΑΡΘΡΟ 11. Εμπιστευτικότητα Τα εμπλεκόμενα μέρη αποδέχονται τους όρους εμπιστευτικότητας που πηγάζουν από την εν λόγω συμφωνία τους όπως αυτή έχει υπογραφεί και στην μεταξύ τους Σύμβαση Εχεμύθειας και Μη Ανταγωνισμού (Παράρτημα ΙΙΙ). Ως εκ τούτου οι συμβαλλόμενοι θεωρούν και διαχειρίζονται ως «εμπιστευτικά έγγραφα» την τεχνολογία, τις τιμές, τις ανάλογες μελέτες (ενεργειακής απόδοσης, υλικών, σχεδιασμός των εργασιών, πατέντες ευρεσιτεχνίας, σύσταση υλικών, σχέδια εφαρμογής, ανάλυση επένδυσης, οικονομικά στοιχεία κ.α.) και όλα τα έγγραφα τα οποία πηγάζουν από την παρούσα συμφωνία και δεν θα τα κοινοποιήσουν σε τρίτους, πλην των φορέων που είναι απαραίτητο σύμφωνα με το Νόμο. ΑΡΘΡΟ 12: Ανωτέρα Βία Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας νοούνται τα περιστατικά τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά ενδεικτικά αναφέρονται, η πλημμύρα, ο κεραυνός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η θεομηνία, η ακαταλληλότητα του εδάφους για εργασίες λόγω βράχων, λάσπης, ή χιονιού, καιρικές συνθήκες απαγορευτικές για την πραγματοποίηση των εργασιών, κρατικών διαταγμάτων και απαγορεύσεων από τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους που δεν αφορούν τα μέρη, απεργιών ή άλλων εργατικών κινητοποιήσεων, εμπόλεμων συρράξεων, σαμποτάζ, σεισμών, ή και σε περίπτωση αποδεδειγμένης ευθύνης του αγοραστή ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως αυτά παραπάνω ορίζονται. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιές από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια. Το συμβαλλόμενο μέρος αυτό οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το Σελίδα 13/15

14 αντισυμβαλλόμενο μέρος καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας) Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Σε περίπτωση δε, που τα περιστατικά ανωτέρας βίας καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση και παράδοση των πραγμάτων, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ απαλλάσσεται της υποχρεώσεως του να καταβάλει το τίμημα και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ απαλλάσσεται της υποχρέωσης παράδοσης του Έργου. ΑΡΘΡΟ 13. Αρμόδια Δικαστήρια και Εφαρμοστέο Δίκαιο Για κάθε διαφορά μεταξύ του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ και του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την φιλική επίλυση της με βάση τις διατάξεις της παρούσας και την αληθή δικαιοπρακτική τους βούληση και τις προσδοκίες της μεταξύ τους συνεργασίας. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση διαφοράς που μπορεί να ανακύψει από την παρούσα, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 14. Γενικοί Όροι Η παρούσα σύμβαση με τα Παραρτήματα της αποτελεί τη μοναδική συμφωνία των μερών σχετικά με το αντικείμενο της και υπερέχει οιασδήποτε τυχόν προηγηθείσας σχετικής έγγραφης ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ των μερών Εάν κατ υπαιτιότητα ενός εκ των συμβαλλομένων ο αντισυμβαλλόμενος αδυνατεί να εκτελέσει το ΕΡΓΟ ή το υπόλοιπο του ΕΡΓΟΥ, τότε ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να υπαναχωρήσει διατηρώντας πλήρως το δικαίωμα του για αξίωση αποζημίωσης Η παρούσα, άπαντες οι όροι της οποίας συμφωνούνται ουσιώδεις, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως με συμφωνία μεταξύ του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ και του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Οποιαδήποτε ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας επιτρέπεται μόνον εγγράφως και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο και αυτός ακόμη ο όρκος Η παρούσα σύμβαση συνοδεύεται από Παραρτήματα, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Σε περίπτωση που τα παραρτήματα αντιφάσκουν με το κύριο σώμα της σύμβασης, υπερισχύει η σύμβαση. Σελίδα 14/15

15 Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και έγινε απολύτως αντιληπτή από τους συμβαλλόμενους και υπογράφεται ως έπεται, δε έλαβαν έκαστος εξ αυτών από ένα (1) όμοιο πρωτότυπο και ένα (1) θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, εντός της προβλεπομένης προθεσμίας. Για τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: Για τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FTIE ENTERPRISES LTD ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Νυμφών 67, Ηλιούπολη ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Σελίδα 15/15

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Στην Καβάλα σήµερα την. ηµέρα., µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΑΜΘ που εδρεύει στην Καβάλα στον Αγ. Λουκά (ΤΚ 65404) µε ΑΦΜ 090140841 και ΟΥ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη

Διαβάστε περισσότερα

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #430.000,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% ΘΕΜΑ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής στα πλαίσια της πράξης «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς»

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς» Ανάπτυξη και Εφαρµ ογή Συστηµ άτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµ αρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 5 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 5 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p ) Οι εξής συμβαλλόμενοι : η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ως Διαχειριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικού Δικτυού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S12/032015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S12/032015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S12/032015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα