ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ. Μεταξύ των Συμβαλλομένων:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ. Μεταξύ των Συμβαλλομένων:"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία: --/--/2014 Μεταξύ των Συμβαλλομένων: ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ FTIE ENTERPRISES LTD 1 st Sergey Rumeyatzev 2700 Blagoevgrad Βουλγαρία ΑΦΜ: BG ΔΟΥ: BLAGOEVGRAD ΠΕΛΑΤΗΣ XXXXXXXXXX XX ΑΦΜ: ΔΟΥ: Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλόμενων: α) Η Εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «FTIE ENTERPRISES LTD» και την επωνυμία «FTIE ENTERPRISES LTD», η οποία εδρεύει 1 st Sergey Rumeyatzev, στο 2700 Blagoevgrad στην Βουλγαρία, με ΑΦΜ: BG ΔΟΥ: BLAGOEVGRAD, εταιρεία έρευνας και τεχνολογίας, εμπορική και κατασκευαστική που αναλαμβάνει υλοποίηση έργων ανάπτυξης, κατασκευής και υποστήριξης σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), εφεξής καλούμενη ως «Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ». β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «XXXXXXXXXXX XX » και τον διακριτικό τίτλο «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ», που εδρεύει στο, με ΑΦΜ της ΔΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον.., με ΑΔΤ.. καλούμενη εφεξής και χάριν συντομίας «Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» δηλώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Σελίδα 1/15

2 ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Σύμβασης 1.1. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ είναι φορέας υλοποίησης ενός ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ από ΒΙΟΜΑΖΑ, συνολικού δυναμικού 1.000kW σε χώρο εγκατάστασης στον και ενδιαφέρεται να προχωρήσει στη δημιουργία και εγκατάσταση του αντίστοιχου εργοστασίου βιομάζας PEGASUS POWER PLANT με πρώτη ύλη καύσης το λάδι Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας μεταξύ άλλων τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, προμήθεια των πρώτων υλών και συντήρηση εργοστασίων PEGASUS POWER PLANT παραγωγής ενέργειας από βιομάζα Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ αναθέτει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και ο τελευταίος αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του προαναφερόμενου εξοπλισμού, την συνολική κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, υποστήριξη και συντήρηση καθόλη τη διάρκεια ζωής του (20 χρόνια), εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος kw, το ονομαζόμενο PEGASUS POWER PLANT με πρώτη ύλη καύσης το λάδι Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υπόσχεται την πλήρη ανάπτυξη και κατασκευή του Εργοστασίου PEGASUS POWER PLANT η οποία περιλαμβάνει: a. Βάση τοποθέτησης b. Μηχανολογικό Εξοπλισμό c. Ηλεκτρολογικό Υλικό (πίνακες ασφάλειας κλπ) d. Κουβούκλιο e. Δεξαμενή f. Άλλα υλικά a. Μελέτη b. Εκσκαφές για τους χώρους των δεξαμενών λαδιού και ηλεκτρολύτη c. Ηλεκτρολογικές Εργασίες d. Περίφραξη e. Μεταφορές f. Κατασκευή βάσης στήριξης g. Τοποθέτηση κουβούκλιου h. Συγκρότηση και Ανάπτυξη του Εργοστασίου εντός του Εργοταξίου i. Δοκιμές καλής λειτουργίας/ρυθμίσεις j. Εγκατάσταση/Εργατικά Σελίδα 2/15

3 1.5. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ πωλεί και υπόσχεται να μεταβιβάσει και παραδώσει στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ τα κάτωθι κινητά πράγματα: 1. Μηχανή εσωτερικής καύσης 2. Δυναμό παραγωγής ρεύματος 3. Σύστημα παρασκευής βιοκαυσίμου 4. Ενισχυτικό λίπανσης 5. Διατάξεις μαγνητικών πεδίων 6. Δεξαμενή και παρασκευαστήριο ηλεκτρολύτη 7. Θερμαινόμενη δεξαμενή λαδιού 8. Βάση δεξαμενής καυσίμου 9. Μετασχηματιστής λαδιού 20KV/3ph 10. Κυψέλες σύνδεσης Μέσης Τάσης 11. Γραμμές μεταφοράς 12. Σωληνώσεις καυσίμου για αυτόματη πλήρωση 13. Λογισμικό για έλεγχο της εγκατάστασης και ανάγκες service 14. Σύστημα ασφαλείας 15. Σύστημα μετατροπής λαδιού σε καύσιμο 16. Σετ ανταλλακτικών για τους 3 πρώτους μήνες 17. Τ2 MEGA PURE PLATINUM WATER COOLED in 5 MODULES 1.6. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει να ενημερώνει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ έγκαιρα, δηλαδή έως τρεις μήνες πριν την ημερομηνία που πρέπει να παραδοθούν, για την ανάγκη καυσίμων και αναλωσίμων, σχετικά με τις σωστές ποσότητες και τις απαραίτητες παραγγελίες Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, με δεδομένο το ότι οι παραγγελίες των αναλωσίμων έχουν προπληρωθεί τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ημερομηνία που πρέπει να γίνει η παράδοσή τους, υπόσχεται να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει τη σωστή ροή των αναλωσίμων και των καυσίμων και να εξασφαλίζει έτσι την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου. Ως αναλώσιμα και καύσιμα ορίζονται τα ακόλουθα: 1. Χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο επεξεργασμένο για παραγωγή βιοκαυσίμων 2. Ηλεκτρολύτης για την παραγωγή ενισχυτικού αερίου 3. NanotecOil 4. Ανταλλακτικά για τα service 1.8. Οι εργασίες που ανατίθενται από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΗ θα ονομάζονται στο εξής το «ΕΡΓΟ». Σελίδα 3/15

4 ΑΡΘΡΟ 2: Τίμημα του Έργου 2.1. Το τίμημα της πώλησης και κατασκευής του Εργοστασίου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ευρώ) πλέον το αναλογούν ΦΠΑ. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δεσμεύεται να προσκομίσει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ περί απαλλαγής του από τον ΦΠΑ της πώλησης, ειδάλλως θα οφείλει και το ποσό αυτό Ολόκληρο το ανωτέρω ποσό του τιμήματος, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ συμφωνεί να το καταβάλει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ στις ακόλουθες δόσεις: o 10% προκαταβολή επί του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, επί τη συμφωνία o 25% β δόση επί του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, μετά την κατασκευή και αμέσως πριν την παραλαβή του Συστήματος Παραγωγής Αερίου (το οποίο αποτελεί το 40% της αξίας του συνολικού εξοπλισμού), δύο έως τρεις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης o 3% γ δόση επί του συνολικού τιμήματος του έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, πληρωτέο σε 4 έως 5 μήνες μετά τη υπογραφή της σύμβασης και πάντως τουλάχιστον δύο μήνες πριν την παράδοση του έργου, ποσό που αναλογεί στη διαμόρφωση του χώρου (περίφραξη, υπόγεια εγκατάσταση για τις δεξαμενές του καυσίμου κλπ.) o 2% δ δόση επί του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, μέχρι και αμέσως πριν την παράδοση του έργου o 60% αποπληρωμή του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, σε δόσεις που καταβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο: Μηνιαία δόση ευρώ Αριθμός μηνιαίων δόσεων 36 Οι πληρωμές συνδέονται άμεσα με την πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας του Έργου και καταβάλλονται από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ εντός 5 ημερών από την είσπραξη από τον διαχειριστή του δικτύου. Ακολουθούν χρονικά τις πληρωμές από τον διαχειριστή του δικτύου προς τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ και αναβάλλονται σε περίπτωση καθυστέρησης από μέρους του διαχειριστή για ίσο χρόνο χωρίς ποινή. Σε Σελίδα 4/15

5 περίπτωση που η καθυστέρηση πληρωμής από τον διαχειριστή υπερβεί τους έξι μήνες ισχύει το Άρθρο 5.1 της παρούσης. Το ποσό των μηνιαίων δόσεων είναι σταθερό και δεν επιβαρύνεται ή μεταβάλλεται π.χ. από προσαύξηση τόκων Το τίμημα περιλαμβάνει τα έξοδα έκδοσης της σχετικής άδειας, με εξαίρεση το κόστος των παράβολων που αναλογούν και το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο, τα οποία επιβαρύνουν τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ Το τίμημα των αναλωσίμων και όλων των μηχανικών μερών, καθώς και της συνολικής υποστήριξης της καλής λειτουργίας του Εργοστασίου, αναφέρεται διεξοδικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I σελ. 12 και αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ των εγγυήσεων όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 10 της παρούσης Το τίμημα των 2 λεπτών ανά kw, το τίμημα για την αντικατάσταση των μηχανών, καθώς και για το σέρβις, συνδέονται με τις πληρωμές από το σύστημα και καταβάλλονται από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ εντός 5 ημερών από την είσπραξη από τον διαχειριστή του δικτύου Στο τίμημα περιλαμβάνεται το κόστος της Έρευνας και Ανάπτυξης νέων τεχνολογιών οι οποίες θα αναβαθμίζουν κατά τη διάρκεια της ζωής του το Εργοστάσιο κάθε δύο χρόνια με την πλήρη αντικατάσταση της μηχανής εσωτερικής καύσης της ηλεκτρογεννήτριας του Εργοστασίου έτσι ώστε το Έργο συνολικά να μην αποτελεί ένα στατικό προϊόν αλλά ένα δυναμικά εξελισσόμενο προϊόν, το οποίο αντιδρά στις απαιτήσεις και προκλήσεις των καιρών, όπως αυτές διαμορφωθούν στο μέλλον. Η ανανέωση αυτή θα είναι χωρίς κόστος για τον πελάτη εφόσον καταβάλει τα χρήματα για την ανανέωση της μηχανής. Αν η στάθμη της αναβαθμιζόμενης τεχνολογίας είναι πολύ υψηλή και δαπανηρή, τότε προκύπτει ένα επιπλέον κόστος που ισομερίζεται σε μηνιαίες δόσεις και βγαίνει από την λειτουργία του εργοστασίου. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αναβάθμιση Το τίμημα της πρώτης ύλης για την λειτουργία του Εργοστασίου είναι 590,00 ευρώ ανά τόνο λαδιού συν ΦΠΑ (συνδεδεμένο με την ισοτιμία ευρώ δολαρίου, σήμερα ίσο με Ευρώ προς Δολάριο 1:1,3814) και είναι εγγυημένα σταθερό κατά τη διάρκεια ζωής του Έργου δηλαδή για 20 χρόνια. Επίσης εγγυημένα και συνδεδεμένα είναι με την ισοτιμία ευρώ δολαρίου και οι τιμές για το NanotecOil και τον ηλεκτρολύτη. Σελίδα 5/15

6 ΑΡΘΡΟ 3: Παράδοση/Παραλαβή 3.1. Η παράδοση και παραλαβή του Εργοστασίου συνεπάγεται αυτομάτως και την παραλαβή του ΕΡΓΟΥ. Η προσωρινή παραλαβή του Εργοστασίου μπορεί να γίνει πριν τη σύνδεση του με το δίκτυο, ενώ η οριστική παράδοση και παραλαβή θα γίνει με τη σύνδεση με το δίκτυο Η παράδοση του Εργοστασίου στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ θα γίνει στον τόπο του έργου ήτοι στ Η εκφόρτωση των πραγμάτων στον τόπο του έργου θα γίνει με τεχνικά μέσα και έξοδα του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Μέχρι την παράδοση του Εργοστασίου στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ, ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής των πραγμάτων θα βαρύνει τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Μετά την παράδοση συνολικά του Εργοστασίου ο κίνδυνος θα βαρύνει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ Η ευθύνη για την τεχνική ετοιμότητα του Εργοστασίου ανήκει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ενώ η ευθύνη, μετά την έκδοση της σχετικής άδειας, για τη διοικητική, γραφειοκρατική διαδικασία και επικοινωνία με τους διάφορους φορείς και τον πάροχο ανήκει στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ Μετά την ολοκλήρωση του ΕΡΓΟΥ, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ καλεί τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ εγγράφως να το παραλάβει. Εάν ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δεν προσέλθει εντός 10 ημερών από την πρόσκληση και δε διατυπώσει εγγράφως παρατηρήσεις για την πληρότητα του υπό παράδοση Έργου, τότε θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παραληφθεί από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ανταποκριθεί στην πρόσκληση του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ γίνεται μια ολοκληρωμένη επίδειξη της λειτουργίας του Εργοστασίου και στη συνέχεια οι συμβαλλόμενοι συντάσσουν πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του Έργου. Εάν το εργοστάσιο δεν λειτουργήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να προβεί σε άρση των ατελειών εντός 15 ημερών και να καλέσει εκ νέου τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ για την δοκιμή και παραλαβή του. Αν και πάλι η δοκιμή δεν είναι επιτυχής, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και να διεκδικήσει μέρος του καταβληθέντος τιμήματος Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ καθυστερήσει την καταβολή του τιμήματος κατά τα ανωτέρω, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ διατηρεί κατ αυτής, πλην του δικαιώματος της υπαναχώρησης από την σύμβαση και των λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Α.Κ., το δικαίωμα να καθυστερήσει την παράδοση του Έργου κατά τόσες ημέρες όσες και οι ημέρες της καθυστέρησης της καταβολής όλου ή μέρους του τιμήματος. Σε περίπτωση που η συνολική καθυστέρηση στην καταβολή οποιουδήποτε τμήματος του τιμήματος της πώλησης υπερβεί τις εννενήντα (90) ημέρες, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα έναντι του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης και κατασκευής του Έργου, να θεωρήσει οποιοδήποτε ποσό του έχει μέχρι την συμπλήρωση της Σελίδα 6/15

7 εννενηκοστής ημέρας καθυστέρησης καταβληθεί ως καταπίπτουσα ποινική ρήτρα και να το παρακρατήσει, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να απαιτήσει κάθε περαιτέρω αποζημίωση για αποδεδειγμένη ζημία του εκ της καθυστερήσεως. ΑΡΘΡΟ 4: Κίνδυνος Ζημιάς Η παράδοση των πωλούμενων πραγμάτων θα πραγματοποιηθεί στον τόπο του έργου, όπως αυτός ανωτέρω ορίζεται. Ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής των πραγμάτων βαρύνει τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ μέχρι την συντέλεση της συνολικής παράδοσης του Έργου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου. Έκτοτε βαρύνει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ. ΆΡΘΡΟ 5: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.1. Το Έργο μεταφέρεται σε εναλλακτική τοποθεσία ή/και πάροχο εντός ή εκτός Ελλάδος σε περίπτωση μη απορροφητικότητας του δικτύου στην αρχική τοποθεσία που έχει επιλεγεί. Το κόστος της αλλαγής, όπως και όσα άλλα έξοδα αδειών ή εγγράφων σύμφωνα με το νόμο ισχύουν, επιβαρύνουν τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Αν για οποιαδήποτε περίπτωση δεν υπάρχει απορροφητικότητα, ή το δίκτυο δεν καταβάλει τις πληρωμές στον συμφωνηθέντα χρόνο και οι συνολικές καθυστερήσεις είναι πάνω από 6 μήνες αθροιστικά, τότε το Εργοστάσιο πρέπει να μετεγκατασταθεί. Τον τόπο μετεγκατάστασης τον καθορίζει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΗΣ λαμβάνοντας υπ όψη την ιδανική απόδοση του Έργου και τις επιθυμίες του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το κόστος μετεγκατάστασης βαρύνει αυτόν που έκανε την επιλογή της πρώτης τοποθεσίας. Σε περίπτωση που ήταν η επιλογή κοινή απόφαση, επιβαρύνονται το κόστος από 50% ο καθένας Δεδομένου του γεγονότος ότι ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, επί σκοπώ κατασκευής του ανωτέρω αναφερθέντος Έργου πρόκειται να αγοράσει τον εξοπλισμό και να αναθέσει την κατασκευή του Έργου στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται προς τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ να είναι απολύτως συνεπής στην τήρηση της προθεσμίας της κατασκευής του Έργου, ήτοι αυτό να παραδοθεί αυστηρά εντός 6 μηνών από την προκαταβολή του τιμήματος. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παραβιαστεί με υπαιτιότητα του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ πέρα από τις τριάντα (30) μέρες, η δε παραβίαση αυτή αποτελέσει την αιτία ματαίωσης της κατασκευής του Έργου ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ θα οφείλει στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ πλήρη επιστροφή των κεφαλαίων του εντός 4 μηνών. Σελίδα 7/15

8 5.4. Η ποιότητα των υλικών και των εργασιών που θα εκτελεστούν θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τις μελέτες που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, για τις οποίες ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου απαγορεύεται ρητά στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ κάθε πράξη εκποίησης, διάθεσης ή επιβάρυνσης του εξοπλισμού και του Εργοστασίου συνολικά. Η κυριότητα του εξοπλισμού παρακρατείται από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και μεταβιβάζεται στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ μετά την ολοσχερή πληρωμή της ίδιας συμμετοχής του με τις δόσεις α έως και δ όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ προς τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης της κυριότητας του εργαστασίου από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ σε τρίτο μέρος μεταβιβάζονται αυτούσιες προς τον νέο ιδιοκτήτη Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ σε περίπτωση που μετά την κατάθεση της προκαταβολής υπαναχωρήσει, υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ζημίας του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, συμπεριλαμβανομένων υλικών που έχουν ήδη παραγγελθεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ στους προμηθευτές του χωρίς να έχουν παραδοθεί. ΑΡΘΡΟ 6. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου 6.1. Η εκκίνηση της κατασκευής του Εργοστασίου συνδυάζεται με την εκκίνηση της διαδικασίας, από την πλευρά του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, για την έκδοση της σχετικής άδειας σύνδεσης με το αντίστοιχο ηλεκτροδοτικό δίκτυο. Με δεδομένο το ότι οι πληρωμές του ΑΡΘΡΟΥ 2. της παρούσης ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα κανονικά, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται για όλα τα στάδια, πλην της τελικής σύνδεσης, ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης το αργότερο σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Εναλλακτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, μεγαλύτερο σε συνολική διάρκεια, μπορεί να ακολουθηθεί μόνο εφόσον υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση για την έκδοση της άδειας σύνδεσης από τον πάροχο του δικτύου και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να εκτελέσει το ΕΡΓΟ και να το παραδώσει πλήρως αποπερατωμένο στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αναστολής εργασιών με υπαιτιότητα του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ή λόγω ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών, ή εξαιτίας απόφασης οποιασδήποτε αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα, αμέλεια, ή δόλο του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ο Σελίδα 8/15

9 χρόνος αυτός της αναστολής των εργασιών δε θα προσμετράται στον χρόνο παράδοσης του έργου. ΑΡΘΡΟ 7. Υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση : 1. Να καταβάλει τα τιμήματα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση. 2. Να συνδράμει σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και να του παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια κατά την εκτέλεση του Έργου. 3. Να αναλάβει τυχόν δαπάνες σύνδεσης και πιθανά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τη σύνδεση του έργου στο δημόσιο δίκτυο. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται και οι πιθανές εργασίες υποδομής, που αν και εκτελούνται από τον πάροχο, δεν βαρύνουν ωστόσο αυτόν καθώς και κάθε άλλο απρόβλεπτο έξοδο. 4. Να έχει προηγουμένως λάβει και, εφόσον απαιτηθεί, να έχει διαθέσει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ όλες τις - από την κείμενη νομοθεσία - εγκρίσεις και πιστοποιητικά που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του έργου, ή για την έκδοση της σχετικής άδειας που αναλαμβάνει να εκδώσει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αντί του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ, λειτουργώντας ως εκπρόσωπός του. Οι υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ θεωρούνται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 8. Υποχρεώσεις του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 8.1. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση : 1. Να προμηθεύσει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ με ολόκληρο το ΈΡΓΟ καινούριο, καταλλήλως εξοπλισμένο για την εύρυθμη λειτουργία του και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές του, στο εργοτάξιο του ΕΡΓΟΥ. (Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βασικού εξοπλισμού επισυνάπτονται στο Παράρτημα Β της παρούσης, το οποίο συνυπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης). 2. Να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες, υποδείξεις και το χρονοδιάγραμμα του Έργου και να παραδώσει ολοκληρωμένο το Έργο σε χρόνο σύμφωνο με τα οριζόμενα ανωτέρω. Σελίδα 9/15

10 3. Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού ακατάλληλου ή διαφορετικού από τον εδώ προδιαγραφόμενο, υποχρεούται να τον αντικαταστήσει με νέο, κατάλληλο με δικά του έξοδα. 4. Να εκτελέσει την παρούσα σύμφωνα με τους κανόνες τις επιστήμης, της τεχνικής και της επιχειρηματικής πρακτικής. 5. Να καταβάλει όλες τις πάσης φύσης αμοιβές των εργαζόμενων του για το παρόν ΕΡΓΟ και να τηρεί τα μέτρα ατομικής προστασίας όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία στη θέση του εργοτάξιου. 6. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου με τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ και να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη. 7. Να παρακολουθεί το Εργοστάσιο καθημερινά σε 24ωρη βάση για λόγους ασφαλείας, με κάμερες εσωτερικές εντός των μηχανικών μερών του Εργοστασίου και εξωτερικές περιφερειακά του χώρου. 8. Να παρακολουθεί καθημερινά σε 24ωρη βάση εξ αποστάσεως όλες τις ενδείξεις της λειτουργίας των μηχανών, με εξειδικευμένο μηχανικό για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους. 9. Να παρέχει περιοδική εργασία για όλα τα αναγκαία service για όλα τα μέρη του Εργοστασίου. 10. Να διαφυλάσσει και ασφαλίζει τον εξοπλισμό και τα υλικά από τον κίνδυνο φθοράς, ζημιάς ή κλοπής από τη στιγμή άφιξής τους στο εργοτάξιο και έως την προσωρινή παραλαβή του έργου Σε περίπτωση που παρουσιασθεί οποιαδήποτε βλάβη που δε θα προέρχεται από κακή χρήση ή ανωτέρα βία, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ περιλαμβάνεται στην εγγύηση του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (Άρθρο 10.3 της παρούσης) Ρητά αναφέρεται ότι -με την επιφύλαξη του Άρθρου 12 της παρούσης- σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης παράδοσης του έργου άνω των τριάντα ημερών από την προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσης, η οποία θεωρείται εύλογη περίοδος χάριτος, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δικαιούται να απαιτήσει από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ως ποινική ρήτρα ποσοστό 0,1% του συνολικού ποσού της παρούσας σύμβασης, για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης, υποχρέωση την οποία ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ θεωρεί εύλογη. Σε κάθε, όμως, περίπτωση, η συνολική καθυστέρηση πέραν της περιόδου χάριτος των 30 ημερών δε δύναται να ξεπεράσει Σελίδα 10/15

11 τις 60 ημέρες (ήτοι συνολικά εννενήντα ημέρες). Σε περίπτωση που και το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα παρέλθει, τότε ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ με εξώδικη δήλωση του προς αυτόν και να απαιτήσει την επιστροφή σε αυτόν της αξίας των προκαταβολών που έχει λάβει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. Ταυτοχρόνως ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την αξία των όποιων εξόδων αυτός έχει κάνει μέχρι την ημέρα της έκπτωσής του από το ΕΡΓΟ όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα, τα σχετικά με παραγγελίες εξοπλισμού, με πρόσληψη ανθρωπίνου δυναμικού κλπ και επίσης να επιδιώξει την αποζημίωσή του για τυχόν παράνομη ή αντισυμβατική καταγγελία εκ μέρους του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Η τελική ενημέρωση για την σύνδεση του Έργου με το δίκτυο του παρόχου, η οποία πρέπει να γίνει από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ, δεν ανήκει στις υποχρεώσεις του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Κατά την παράδοση του έργου, απαιτείται μόνο η παρουσία τεχνικού εκπροσώπου του κατά τη διάρκεια των εργασιών σύνδεσης. Οι υποχρεώσεις του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ θεωρούνται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 9. Διάρκεια Ισχύς της Σύμβασης Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή την --/--/2014 και ολοκληρώνεται με την αποπεράτωση των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών. ΑΡΘΡΟ 10. Ευθύνη Εγγυήσεις Όλο το Έργο καλύπτεται από τις παρακάτω εγγυήσεις: Εγγύηση για αδιάλειπτη παροχή καυσίμου για 20 χρόνια Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ εγγυάται ότι θα παρέχει εγκαίρως την πρώτη ύλη για τη λειτουργία του Εργοστασίου, ραφιναρισμένο υψηλής ποιότητας φιλτραρισμένο λάδι στη σταθερή τιμή των 590 ευρώ συν ΦΠΑ (συνδεδεμένο με την ισοτιμία ευρώ δολαρίου, σήμερα ίσο με Ευρώ προς Δολάριο 1:1,3814)για το σύνολο της λειτουργίας του Έργου, δηλαδή για 20 χρόνια. Οι παραδόσεις της πρώτης ύλης συνδέονται άμεσα με τις ανάλογες πληρωμές, όπως αυτές αναφέρονται στα Άρθρα 1.5 & 1.6 της παρούσης Εγγύηση για αδιάλειπτη παροχή ανταλλακτικών και αναλωσίμων για 20 χρόνια Σελίδα 11/15

12 Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την αδιάλειπτη παρακολούθηση του Έργου και το service για 20 χρόνια με δικό του ανθρώπινο δυναμικό Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλον τον εξοπλισμό για 20 χρόνια Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ εγγυάται την άριστη λειτουργία του Έργου κατά τη διάρκεια συνολικά της ζωής του Έργου δηλαδή τα 20 χρόνια. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ καλύπτεται, σε όποιο μέρος είναι από άλλον κατασκευαστή, από τις αντίστοιχες εγγυήσεις. Δικαιούχος όλων των εγγυήσεων ορίζεται ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ως ο ιδιοκτήτης του Εργοστασίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο το Εργοστάσιο δεν παράγει ρεύμα μετά την εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δε μπορεί εντός έξι εβδομάδων να λύσει το πρόβλημα, τότε ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ έχει το δικαίωμα επιστροφής των μηχανημάτων και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος εντός τριών μηνών να του αντικαταστήσει το Εργοστάσιο Εγγύηση απόσβεσης του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης σε χρονική περίοδο έως 18 μήνες από την εκκίνηση παραγωγής του εργοστασίου Αν για οποιονδήποτε λόγο η μονάδα με α) 22 ώρες το 24ωρο λειτουργία, β) παραγωγή ΚWh ανά 24ωρο, γ) εμπρόθεσμες και σύμφωνες με την υπογραφή της σύμβασης καταβολές πληρωμών του αντιτίμου της αξίας της ενέργειας που παράχθηκε, δεν αποσβέσει στους πρώτους 18 μήνες το ποσό αγοράς των ευρώ που έχει ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ επενδύσει, τότε ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ έχει το δικαίωμα επιστροφής των μηχανημάτων και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος εντός 3 μηνών να του καταβάλει το ποσό χρημάτων που επένδυσε, μείον τα κέρδη που του αναλογούν από τη μέχρι τότε λειτουργία του σταθμού + 10% Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα, ακρίβεια και νομιμότητα των δικαιολογητικών που οφείλει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να υποβάλλει ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλιση του προσωπικού του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και των εργαλείων που συμμετέχουν στην κατασκευή του Έργου. Την ευθύνη αυτή φέρει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. Σελίδα 12/15

13 ΑΡΘΡΟ 11. Εμπιστευτικότητα Τα εμπλεκόμενα μέρη αποδέχονται τους όρους εμπιστευτικότητας που πηγάζουν από την εν λόγω συμφωνία τους όπως αυτή έχει υπογραφεί και στην μεταξύ τους Σύμβαση Εχεμύθειας και Μη Ανταγωνισμού (Παράρτημα ΙΙΙ). Ως εκ τούτου οι συμβαλλόμενοι θεωρούν και διαχειρίζονται ως «εμπιστευτικά έγγραφα» την τεχνολογία, τις τιμές, τις ανάλογες μελέτες (ενεργειακής απόδοσης, υλικών, σχεδιασμός των εργασιών, πατέντες ευρεσιτεχνίας, σύσταση υλικών, σχέδια εφαρμογής, ανάλυση επένδυσης, οικονομικά στοιχεία κ.α.) και όλα τα έγγραφα τα οποία πηγάζουν από την παρούσα συμφωνία και δεν θα τα κοινοποιήσουν σε τρίτους, πλην των φορέων που είναι απαραίτητο σύμφωνα με το Νόμο. ΑΡΘΡΟ 12: Ανωτέρα Βία Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας νοούνται τα περιστατικά τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά ενδεικτικά αναφέρονται, η πλημμύρα, ο κεραυνός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η θεομηνία, η ακαταλληλότητα του εδάφους για εργασίες λόγω βράχων, λάσπης, ή χιονιού, καιρικές συνθήκες απαγορευτικές για την πραγματοποίηση των εργασιών, κρατικών διαταγμάτων και απαγορεύσεων από τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους που δεν αφορούν τα μέρη, απεργιών ή άλλων εργατικών κινητοποιήσεων, εμπόλεμων συρράξεων, σαμποτάζ, σεισμών, ή και σε περίπτωση αποδεδειγμένης ευθύνης του αγοραστή ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως αυτά παραπάνω ορίζονται. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιές από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια. Το συμβαλλόμενο μέρος αυτό οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το Σελίδα 13/15

14 αντισυμβαλλόμενο μέρος καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας) Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Σε περίπτωση δε, που τα περιστατικά ανωτέρας βίας καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση και παράδοση των πραγμάτων, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ απαλλάσσεται της υποχρεώσεως του να καταβάλει το τίμημα και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ απαλλάσσεται της υποχρέωσης παράδοσης του Έργου. ΑΡΘΡΟ 13. Αρμόδια Δικαστήρια και Εφαρμοστέο Δίκαιο Για κάθε διαφορά μεταξύ του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ και του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την φιλική επίλυση της με βάση τις διατάξεις της παρούσας και την αληθή δικαιοπρακτική τους βούληση και τις προσδοκίες της μεταξύ τους συνεργασίας. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση διαφοράς που μπορεί να ανακύψει από την παρούσα, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 14. Γενικοί Όροι Η παρούσα σύμβαση με τα Παραρτήματα της αποτελεί τη μοναδική συμφωνία των μερών σχετικά με το αντικείμενο της και υπερέχει οιασδήποτε τυχόν προηγηθείσας σχετικής έγγραφης ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ των μερών Εάν κατ υπαιτιότητα ενός εκ των συμβαλλομένων ο αντισυμβαλλόμενος αδυνατεί να εκτελέσει το ΕΡΓΟ ή το υπόλοιπο του ΕΡΓΟΥ, τότε ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να υπαναχωρήσει διατηρώντας πλήρως το δικαίωμα του για αξίωση αποζημίωσης Η παρούσα, άπαντες οι όροι της οποίας συμφωνούνται ουσιώδεις, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως με συμφωνία μεταξύ του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ και του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Οποιαδήποτε ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας επιτρέπεται μόνον εγγράφως και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο και αυτός ακόμη ο όρκος Η παρούσα σύμβαση συνοδεύεται από Παραρτήματα, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Σε περίπτωση που τα παραρτήματα αντιφάσκουν με το κύριο σώμα της σύμβασης, υπερισχύει η σύμβαση. Σελίδα 14/15

15 Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και έγινε απολύτως αντιληπτή από τους συμβαλλόμενους και υπογράφεται ως έπεται, δε έλαβαν έκαστος εξ αυτών από ένα (1) όμοιο πρωτότυπο και ένα (1) θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, εντός της προβλεπομένης προθεσμίας. Για τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: Για τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FTIE ENTERPRISES LTD ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Νυμφών 67, Ηλιούπολη ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Σελίδα 15/15

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 24/08/2015 Αριθμ. πρωτ.: 57236 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ( ΙΧΘΥΟΚΙΒΩΤΙΑ) Στο Μαρούσι σήμερα 27 /02/2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα, 20 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα, 20 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 13673 Αχαρνές - Αττικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: Διηνεκές» Αχαρνές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:Β41ΚΩΗΓ-9Ξ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 11-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 8876

ΑΔΑ:Β41ΚΩΗΓ-9Ξ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 11-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 8876 ΑΔΑ:Β41ΚΩΗΓ-9Ξ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 11-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 8876 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. No. 31 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. No. 31 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ No. 31 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 26 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ. 12 στο Μαρούσι εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 15, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 15, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος» Στην Καλλιθέα σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΤΕΡΥΓΑ ΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. Στ. σήμερα την. του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία.. που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Με αριθ. 55 /2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π) ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήμερα την 24 Νοεμβρίου 2008 μεταξύ: αφενός του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούμενο «Πανεπιστήμιο»),

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α)......... κάτοικοι. οδός. αριθμός..., κάτοχοι των υπ αριθμόν....δελτίων αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα