ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ. Μεταξύ των Συμβαλλομένων:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ. Μεταξύ των Συμβαλλομένων:"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία: --/--/2014 Μεταξύ των Συμβαλλομένων: ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ FTIE ENTERPRISES LTD 1 st Sergey Rumeyatzev 2700 Blagoevgrad Βουλγαρία ΑΦΜ: BG ΔΟΥ: BLAGOEVGRAD ΠΕΛΑΤΗΣ XXXXXXXXXX XX ΑΦΜ: ΔΟΥ: Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλόμενων: α) Η Εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «FTIE ENTERPRISES LTD» και την επωνυμία «FTIE ENTERPRISES LTD», η οποία εδρεύει 1 st Sergey Rumeyatzev, στο 2700 Blagoevgrad στην Βουλγαρία, με ΑΦΜ: BG ΔΟΥ: BLAGOEVGRAD, εταιρεία έρευνας και τεχνολογίας, εμπορική και κατασκευαστική που αναλαμβάνει υλοποίηση έργων ανάπτυξης, κατασκευής και υποστήριξης σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), εφεξής καλούμενη ως «Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ». β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «XXXXXXXXXXX XX » και τον διακριτικό τίτλο «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ», που εδρεύει στο, με ΑΦΜ της ΔΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον.., με ΑΔΤ.. καλούμενη εφεξής και χάριν συντομίας «Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» δηλώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Σελίδα 1/15

2 ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Σύμβασης 1.1. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ είναι φορέας υλοποίησης ενός ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ από ΒΙΟΜΑΖΑ, συνολικού δυναμικού 1.000kW σε χώρο εγκατάστασης στον και ενδιαφέρεται να προχωρήσει στη δημιουργία και εγκατάσταση του αντίστοιχου εργοστασίου βιομάζας PEGASUS POWER PLANT με πρώτη ύλη καύσης το λάδι Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας μεταξύ άλλων τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, προμήθεια των πρώτων υλών και συντήρηση εργοστασίων PEGASUS POWER PLANT παραγωγής ενέργειας από βιομάζα Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ αναθέτει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και ο τελευταίος αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του προαναφερόμενου εξοπλισμού, την συνολική κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, υποστήριξη και συντήρηση καθόλη τη διάρκεια ζωής του (20 χρόνια), εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος kw, το ονομαζόμενο PEGASUS POWER PLANT με πρώτη ύλη καύσης το λάδι Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υπόσχεται την πλήρη ανάπτυξη και κατασκευή του Εργοστασίου PEGASUS POWER PLANT η οποία περιλαμβάνει: a. Βάση τοποθέτησης b. Μηχανολογικό Εξοπλισμό c. Ηλεκτρολογικό Υλικό (πίνακες ασφάλειας κλπ) d. Κουβούκλιο e. Δεξαμενή f. Άλλα υλικά a. Μελέτη b. Εκσκαφές για τους χώρους των δεξαμενών λαδιού και ηλεκτρολύτη c. Ηλεκτρολογικές Εργασίες d. Περίφραξη e. Μεταφορές f. Κατασκευή βάσης στήριξης g. Τοποθέτηση κουβούκλιου h. Συγκρότηση και Ανάπτυξη του Εργοστασίου εντός του Εργοταξίου i. Δοκιμές καλής λειτουργίας/ρυθμίσεις j. Εγκατάσταση/Εργατικά Σελίδα 2/15

3 1.5. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ πωλεί και υπόσχεται να μεταβιβάσει και παραδώσει στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ τα κάτωθι κινητά πράγματα: 1. Μηχανή εσωτερικής καύσης 2. Δυναμό παραγωγής ρεύματος 3. Σύστημα παρασκευής βιοκαυσίμου 4. Ενισχυτικό λίπανσης 5. Διατάξεις μαγνητικών πεδίων 6. Δεξαμενή και παρασκευαστήριο ηλεκτρολύτη 7. Θερμαινόμενη δεξαμενή λαδιού 8. Βάση δεξαμενής καυσίμου 9. Μετασχηματιστής λαδιού 20KV/3ph 10. Κυψέλες σύνδεσης Μέσης Τάσης 11. Γραμμές μεταφοράς 12. Σωληνώσεις καυσίμου για αυτόματη πλήρωση 13. Λογισμικό για έλεγχο της εγκατάστασης και ανάγκες service 14. Σύστημα ασφαλείας 15. Σύστημα μετατροπής λαδιού σε καύσιμο 16. Σετ ανταλλακτικών για τους 3 πρώτους μήνες 17. Τ2 MEGA PURE PLATINUM WATER COOLED in 5 MODULES 1.6. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει να ενημερώνει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ έγκαιρα, δηλαδή έως τρεις μήνες πριν την ημερομηνία που πρέπει να παραδοθούν, για την ανάγκη καυσίμων και αναλωσίμων, σχετικά με τις σωστές ποσότητες και τις απαραίτητες παραγγελίες Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, με δεδομένο το ότι οι παραγγελίες των αναλωσίμων έχουν προπληρωθεί τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ημερομηνία που πρέπει να γίνει η παράδοσή τους, υπόσχεται να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει τη σωστή ροή των αναλωσίμων και των καυσίμων και να εξασφαλίζει έτσι την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου. Ως αναλώσιμα και καύσιμα ορίζονται τα ακόλουθα: 1. Χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο επεξεργασμένο για παραγωγή βιοκαυσίμων 2. Ηλεκτρολύτης για την παραγωγή ενισχυτικού αερίου 3. NanotecOil 4. Ανταλλακτικά για τα service 1.8. Οι εργασίες που ανατίθενται από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΗ θα ονομάζονται στο εξής το «ΕΡΓΟ». Σελίδα 3/15

4 ΑΡΘΡΟ 2: Τίμημα του Έργου 2.1. Το τίμημα της πώλησης και κατασκευής του Εργοστασίου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ευρώ) πλέον το αναλογούν ΦΠΑ. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δεσμεύεται να προσκομίσει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ περί απαλλαγής του από τον ΦΠΑ της πώλησης, ειδάλλως θα οφείλει και το ποσό αυτό Ολόκληρο το ανωτέρω ποσό του τιμήματος, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ συμφωνεί να το καταβάλει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ στις ακόλουθες δόσεις: o 10% προκαταβολή επί του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, επί τη συμφωνία o 25% β δόση επί του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, μετά την κατασκευή και αμέσως πριν την παραλαβή του Συστήματος Παραγωγής Αερίου (το οποίο αποτελεί το 40% της αξίας του συνολικού εξοπλισμού), δύο έως τρεις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης o 3% γ δόση επί του συνολικού τιμήματος του έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, πληρωτέο σε 4 έως 5 μήνες μετά τη υπογραφή της σύμβασης και πάντως τουλάχιστον δύο μήνες πριν την παράδοση του έργου, ποσό που αναλογεί στη διαμόρφωση του χώρου (περίφραξη, υπόγεια εγκατάσταση για τις δεξαμενές του καυσίμου κλπ.) o 2% δ δόση επί του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, μέχρι και αμέσως πριν την παράδοση του έργου o 60% αποπληρωμή του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, σε δόσεις που καταβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο: Μηνιαία δόση ευρώ Αριθμός μηνιαίων δόσεων 36 Οι πληρωμές συνδέονται άμεσα με την πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας του Έργου και καταβάλλονται από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ εντός 5 ημερών από την είσπραξη από τον διαχειριστή του δικτύου. Ακολουθούν χρονικά τις πληρωμές από τον διαχειριστή του δικτύου προς τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ και αναβάλλονται σε περίπτωση καθυστέρησης από μέρους του διαχειριστή για ίσο χρόνο χωρίς ποινή. Σε Σελίδα 4/15

5 περίπτωση που η καθυστέρηση πληρωμής από τον διαχειριστή υπερβεί τους έξι μήνες ισχύει το Άρθρο 5.1 της παρούσης. Το ποσό των μηνιαίων δόσεων είναι σταθερό και δεν επιβαρύνεται ή μεταβάλλεται π.χ. από προσαύξηση τόκων Το τίμημα περιλαμβάνει τα έξοδα έκδοσης της σχετικής άδειας, με εξαίρεση το κόστος των παράβολων που αναλογούν και το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο, τα οποία επιβαρύνουν τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ Το τίμημα των αναλωσίμων και όλων των μηχανικών μερών, καθώς και της συνολικής υποστήριξης της καλής λειτουργίας του Εργοστασίου, αναφέρεται διεξοδικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I σελ. 12 και αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ των εγγυήσεων όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 10 της παρούσης Το τίμημα των 2 λεπτών ανά kw, το τίμημα για την αντικατάσταση των μηχανών, καθώς και για το σέρβις, συνδέονται με τις πληρωμές από το σύστημα και καταβάλλονται από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ εντός 5 ημερών από την είσπραξη από τον διαχειριστή του δικτύου Στο τίμημα περιλαμβάνεται το κόστος της Έρευνας και Ανάπτυξης νέων τεχνολογιών οι οποίες θα αναβαθμίζουν κατά τη διάρκεια της ζωής του το Εργοστάσιο κάθε δύο χρόνια με την πλήρη αντικατάσταση της μηχανής εσωτερικής καύσης της ηλεκτρογεννήτριας του Εργοστασίου έτσι ώστε το Έργο συνολικά να μην αποτελεί ένα στατικό προϊόν αλλά ένα δυναμικά εξελισσόμενο προϊόν, το οποίο αντιδρά στις απαιτήσεις και προκλήσεις των καιρών, όπως αυτές διαμορφωθούν στο μέλλον. Η ανανέωση αυτή θα είναι χωρίς κόστος για τον πελάτη εφόσον καταβάλει τα χρήματα για την ανανέωση της μηχανής. Αν η στάθμη της αναβαθμιζόμενης τεχνολογίας είναι πολύ υψηλή και δαπανηρή, τότε προκύπτει ένα επιπλέον κόστος που ισομερίζεται σε μηνιαίες δόσεις και βγαίνει από την λειτουργία του εργοστασίου. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αναβάθμιση Το τίμημα της πρώτης ύλης για την λειτουργία του Εργοστασίου είναι 590,00 ευρώ ανά τόνο λαδιού συν ΦΠΑ (συνδεδεμένο με την ισοτιμία ευρώ δολαρίου, σήμερα ίσο με Ευρώ προς Δολάριο 1:1,3814) και είναι εγγυημένα σταθερό κατά τη διάρκεια ζωής του Έργου δηλαδή για 20 χρόνια. Επίσης εγγυημένα και συνδεδεμένα είναι με την ισοτιμία ευρώ δολαρίου και οι τιμές για το NanotecOil και τον ηλεκτρολύτη. Σελίδα 5/15

6 ΑΡΘΡΟ 3: Παράδοση/Παραλαβή 3.1. Η παράδοση και παραλαβή του Εργοστασίου συνεπάγεται αυτομάτως και την παραλαβή του ΕΡΓΟΥ. Η προσωρινή παραλαβή του Εργοστασίου μπορεί να γίνει πριν τη σύνδεση του με το δίκτυο, ενώ η οριστική παράδοση και παραλαβή θα γίνει με τη σύνδεση με το δίκτυο Η παράδοση του Εργοστασίου στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ θα γίνει στον τόπο του έργου ήτοι στ Η εκφόρτωση των πραγμάτων στον τόπο του έργου θα γίνει με τεχνικά μέσα και έξοδα του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Μέχρι την παράδοση του Εργοστασίου στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ, ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής των πραγμάτων θα βαρύνει τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Μετά την παράδοση συνολικά του Εργοστασίου ο κίνδυνος θα βαρύνει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ Η ευθύνη για την τεχνική ετοιμότητα του Εργοστασίου ανήκει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ενώ η ευθύνη, μετά την έκδοση της σχετικής άδειας, για τη διοικητική, γραφειοκρατική διαδικασία και επικοινωνία με τους διάφορους φορείς και τον πάροχο ανήκει στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ Μετά την ολοκλήρωση του ΕΡΓΟΥ, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ καλεί τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ εγγράφως να το παραλάβει. Εάν ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δεν προσέλθει εντός 10 ημερών από την πρόσκληση και δε διατυπώσει εγγράφως παρατηρήσεις για την πληρότητα του υπό παράδοση Έργου, τότε θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παραληφθεί από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ανταποκριθεί στην πρόσκληση του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ γίνεται μια ολοκληρωμένη επίδειξη της λειτουργίας του Εργοστασίου και στη συνέχεια οι συμβαλλόμενοι συντάσσουν πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του Έργου. Εάν το εργοστάσιο δεν λειτουργήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να προβεί σε άρση των ατελειών εντός 15 ημερών και να καλέσει εκ νέου τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ για την δοκιμή και παραλαβή του. Αν και πάλι η δοκιμή δεν είναι επιτυχής, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και να διεκδικήσει μέρος του καταβληθέντος τιμήματος Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ καθυστερήσει την καταβολή του τιμήματος κατά τα ανωτέρω, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ διατηρεί κατ αυτής, πλην του δικαιώματος της υπαναχώρησης από την σύμβαση και των λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Α.Κ., το δικαίωμα να καθυστερήσει την παράδοση του Έργου κατά τόσες ημέρες όσες και οι ημέρες της καθυστέρησης της καταβολής όλου ή μέρους του τιμήματος. Σε περίπτωση που η συνολική καθυστέρηση στην καταβολή οποιουδήποτε τμήματος του τιμήματος της πώλησης υπερβεί τις εννενήντα (90) ημέρες, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα έναντι του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης και κατασκευής του Έργου, να θεωρήσει οποιοδήποτε ποσό του έχει μέχρι την συμπλήρωση της Σελίδα 6/15

7 εννενηκοστής ημέρας καθυστέρησης καταβληθεί ως καταπίπτουσα ποινική ρήτρα και να το παρακρατήσει, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να απαιτήσει κάθε περαιτέρω αποζημίωση για αποδεδειγμένη ζημία του εκ της καθυστερήσεως. ΑΡΘΡΟ 4: Κίνδυνος Ζημιάς Η παράδοση των πωλούμενων πραγμάτων θα πραγματοποιηθεί στον τόπο του έργου, όπως αυτός ανωτέρω ορίζεται. Ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής των πραγμάτων βαρύνει τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ μέχρι την συντέλεση της συνολικής παράδοσης του Έργου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου. Έκτοτε βαρύνει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ. ΆΡΘΡΟ 5: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.1. Το Έργο μεταφέρεται σε εναλλακτική τοποθεσία ή/και πάροχο εντός ή εκτός Ελλάδος σε περίπτωση μη απορροφητικότητας του δικτύου στην αρχική τοποθεσία που έχει επιλεγεί. Το κόστος της αλλαγής, όπως και όσα άλλα έξοδα αδειών ή εγγράφων σύμφωνα με το νόμο ισχύουν, επιβαρύνουν τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Αν για οποιαδήποτε περίπτωση δεν υπάρχει απορροφητικότητα, ή το δίκτυο δεν καταβάλει τις πληρωμές στον συμφωνηθέντα χρόνο και οι συνολικές καθυστερήσεις είναι πάνω από 6 μήνες αθροιστικά, τότε το Εργοστάσιο πρέπει να μετεγκατασταθεί. Τον τόπο μετεγκατάστασης τον καθορίζει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΗΣ λαμβάνοντας υπ όψη την ιδανική απόδοση του Έργου και τις επιθυμίες του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το κόστος μετεγκατάστασης βαρύνει αυτόν που έκανε την επιλογή της πρώτης τοποθεσίας. Σε περίπτωση που ήταν η επιλογή κοινή απόφαση, επιβαρύνονται το κόστος από 50% ο καθένας Δεδομένου του γεγονότος ότι ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, επί σκοπώ κατασκευής του ανωτέρω αναφερθέντος Έργου πρόκειται να αγοράσει τον εξοπλισμό και να αναθέσει την κατασκευή του Έργου στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται προς τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ να είναι απολύτως συνεπής στην τήρηση της προθεσμίας της κατασκευής του Έργου, ήτοι αυτό να παραδοθεί αυστηρά εντός 6 μηνών από την προκαταβολή του τιμήματος. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παραβιαστεί με υπαιτιότητα του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ πέρα από τις τριάντα (30) μέρες, η δε παραβίαση αυτή αποτελέσει την αιτία ματαίωσης της κατασκευής του Έργου ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ θα οφείλει στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ πλήρη επιστροφή των κεφαλαίων του εντός 4 μηνών. Σελίδα 7/15

8 5.4. Η ποιότητα των υλικών και των εργασιών που θα εκτελεστούν θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τις μελέτες που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, για τις οποίες ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου απαγορεύεται ρητά στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ κάθε πράξη εκποίησης, διάθεσης ή επιβάρυνσης του εξοπλισμού και του Εργοστασίου συνολικά. Η κυριότητα του εξοπλισμού παρακρατείται από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και μεταβιβάζεται στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ μετά την ολοσχερή πληρωμή της ίδιας συμμετοχής του με τις δόσεις α έως και δ όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ προς τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης της κυριότητας του εργαστασίου από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ σε τρίτο μέρος μεταβιβάζονται αυτούσιες προς τον νέο ιδιοκτήτη Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ σε περίπτωση που μετά την κατάθεση της προκαταβολής υπαναχωρήσει, υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ζημίας του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, συμπεριλαμβανομένων υλικών που έχουν ήδη παραγγελθεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ στους προμηθευτές του χωρίς να έχουν παραδοθεί. ΑΡΘΡΟ 6. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου 6.1. Η εκκίνηση της κατασκευής του Εργοστασίου συνδυάζεται με την εκκίνηση της διαδικασίας, από την πλευρά του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, για την έκδοση της σχετικής άδειας σύνδεσης με το αντίστοιχο ηλεκτροδοτικό δίκτυο. Με δεδομένο το ότι οι πληρωμές του ΑΡΘΡΟΥ 2. της παρούσης ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα κανονικά, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται για όλα τα στάδια, πλην της τελικής σύνδεσης, ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης το αργότερο σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Εναλλακτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, μεγαλύτερο σε συνολική διάρκεια, μπορεί να ακολουθηθεί μόνο εφόσον υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση για την έκδοση της άδειας σύνδεσης από τον πάροχο του δικτύου και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να εκτελέσει το ΕΡΓΟ και να το παραδώσει πλήρως αποπερατωμένο στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αναστολής εργασιών με υπαιτιότητα του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ή λόγω ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών, ή εξαιτίας απόφασης οποιασδήποτε αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα, αμέλεια, ή δόλο του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ο Σελίδα 8/15

9 χρόνος αυτός της αναστολής των εργασιών δε θα προσμετράται στον χρόνο παράδοσης του έργου. ΑΡΘΡΟ 7. Υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση : 1. Να καταβάλει τα τιμήματα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση. 2. Να συνδράμει σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και να του παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια κατά την εκτέλεση του Έργου. 3. Να αναλάβει τυχόν δαπάνες σύνδεσης και πιθανά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τη σύνδεση του έργου στο δημόσιο δίκτυο. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται και οι πιθανές εργασίες υποδομής, που αν και εκτελούνται από τον πάροχο, δεν βαρύνουν ωστόσο αυτόν καθώς και κάθε άλλο απρόβλεπτο έξοδο. 4. Να έχει προηγουμένως λάβει και, εφόσον απαιτηθεί, να έχει διαθέσει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ όλες τις - από την κείμενη νομοθεσία - εγκρίσεις και πιστοποιητικά που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του έργου, ή για την έκδοση της σχετικής άδειας που αναλαμβάνει να εκδώσει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αντί του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ, λειτουργώντας ως εκπρόσωπός του. Οι υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ θεωρούνται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 8. Υποχρεώσεις του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 8.1. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση : 1. Να προμηθεύσει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ με ολόκληρο το ΈΡΓΟ καινούριο, καταλλήλως εξοπλισμένο για την εύρυθμη λειτουργία του και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές του, στο εργοτάξιο του ΕΡΓΟΥ. (Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βασικού εξοπλισμού επισυνάπτονται στο Παράρτημα Β της παρούσης, το οποίο συνυπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης). 2. Να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες, υποδείξεις και το χρονοδιάγραμμα του Έργου και να παραδώσει ολοκληρωμένο το Έργο σε χρόνο σύμφωνο με τα οριζόμενα ανωτέρω. Σελίδα 9/15

10 3. Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού ακατάλληλου ή διαφορετικού από τον εδώ προδιαγραφόμενο, υποχρεούται να τον αντικαταστήσει με νέο, κατάλληλο με δικά του έξοδα. 4. Να εκτελέσει την παρούσα σύμφωνα με τους κανόνες τις επιστήμης, της τεχνικής και της επιχειρηματικής πρακτικής. 5. Να καταβάλει όλες τις πάσης φύσης αμοιβές των εργαζόμενων του για το παρόν ΕΡΓΟ και να τηρεί τα μέτρα ατομικής προστασίας όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία στη θέση του εργοτάξιου. 6. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου με τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ και να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη. 7. Να παρακολουθεί το Εργοστάσιο καθημερινά σε 24ωρη βάση για λόγους ασφαλείας, με κάμερες εσωτερικές εντός των μηχανικών μερών του Εργοστασίου και εξωτερικές περιφερειακά του χώρου. 8. Να παρακολουθεί καθημερινά σε 24ωρη βάση εξ αποστάσεως όλες τις ενδείξεις της λειτουργίας των μηχανών, με εξειδικευμένο μηχανικό για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους. 9. Να παρέχει περιοδική εργασία για όλα τα αναγκαία service για όλα τα μέρη του Εργοστασίου. 10. Να διαφυλάσσει και ασφαλίζει τον εξοπλισμό και τα υλικά από τον κίνδυνο φθοράς, ζημιάς ή κλοπής από τη στιγμή άφιξής τους στο εργοτάξιο και έως την προσωρινή παραλαβή του έργου Σε περίπτωση που παρουσιασθεί οποιαδήποτε βλάβη που δε θα προέρχεται από κακή χρήση ή ανωτέρα βία, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ περιλαμβάνεται στην εγγύηση του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (Άρθρο 10.3 της παρούσης) Ρητά αναφέρεται ότι -με την επιφύλαξη του Άρθρου 12 της παρούσης- σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης παράδοσης του έργου άνω των τριάντα ημερών από την προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσης, η οποία θεωρείται εύλογη περίοδος χάριτος, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δικαιούται να απαιτήσει από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ως ποινική ρήτρα ποσοστό 0,1% του συνολικού ποσού της παρούσας σύμβασης, για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης, υποχρέωση την οποία ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ θεωρεί εύλογη. Σε κάθε, όμως, περίπτωση, η συνολική καθυστέρηση πέραν της περιόδου χάριτος των 30 ημερών δε δύναται να ξεπεράσει Σελίδα 10/15

11 τις 60 ημέρες (ήτοι συνολικά εννενήντα ημέρες). Σε περίπτωση που και το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα παρέλθει, τότε ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ με εξώδικη δήλωση του προς αυτόν και να απαιτήσει την επιστροφή σε αυτόν της αξίας των προκαταβολών που έχει λάβει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. Ταυτοχρόνως ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την αξία των όποιων εξόδων αυτός έχει κάνει μέχρι την ημέρα της έκπτωσής του από το ΕΡΓΟ όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα, τα σχετικά με παραγγελίες εξοπλισμού, με πρόσληψη ανθρωπίνου δυναμικού κλπ και επίσης να επιδιώξει την αποζημίωσή του για τυχόν παράνομη ή αντισυμβατική καταγγελία εκ μέρους του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Η τελική ενημέρωση για την σύνδεση του Έργου με το δίκτυο του παρόχου, η οποία πρέπει να γίνει από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ, δεν ανήκει στις υποχρεώσεις του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Κατά την παράδοση του έργου, απαιτείται μόνο η παρουσία τεχνικού εκπροσώπου του κατά τη διάρκεια των εργασιών σύνδεσης. Οι υποχρεώσεις του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ θεωρούνται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 9. Διάρκεια Ισχύς της Σύμβασης Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή την --/--/2014 και ολοκληρώνεται με την αποπεράτωση των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών. ΑΡΘΡΟ 10. Ευθύνη Εγγυήσεις Όλο το Έργο καλύπτεται από τις παρακάτω εγγυήσεις: Εγγύηση για αδιάλειπτη παροχή καυσίμου για 20 χρόνια Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ εγγυάται ότι θα παρέχει εγκαίρως την πρώτη ύλη για τη λειτουργία του Εργοστασίου, ραφιναρισμένο υψηλής ποιότητας φιλτραρισμένο λάδι στη σταθερή τιμή των 590 ευρώ συν ΦΠΑ (συνδεδεμένο με την ισοτιμία ευρώ δολαρίου, σήμερα ίσο με Ευρώ προς Δολάριο 1:1,3814)για το σύνολο της λειτουργίας του Έργου, δηλαδή για 20 χρόνια. Οι παραδόσεις της πρώτης ύλης συνδέονται άμεσα με τις ανάλογες πληρωμές, όπως αυτές αναφέρονται στα Άρθρα 1.5 & 1.6 της παρούσης Εγγύηση για αδιάλειπτη παροχή ανταλλακτικών και αναλωσίμων για 20 χρόνια Σελίδα 11/15

12 Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την αδιάλειπτη παρακολούθηση του Έργου και το service για 20 χρόνια με δικό του ανθρώπινο δυναμικό Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλον τον εξοπλισμό για 20 χρόνια Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ εγγυάται την άριστη λειτουργία του Έργου κατά τη διάρκεια συνολικά της ζωής του Έργου δηλαδή τα 20 χρόνια. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ καλύπτεται, σε όποιο μέρος είναι από άλλον κατασκευαστή, από τις αντίστοιχες εγγυήσεις. Δικαιούχος όλων των εγγυήσεων ορίζεται ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ως ο ιδιοκτήτης του Εργοστασίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο το Εργοστάσιο δεν παράγει ρεύμα μετά την εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δε μπορεί εντός έξι εβδομάδων να λύσει το πρόβλημα, τότε ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ έχει το δικαίωμα επιστροφής των μηχανημάτων και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος εντός τριών μηνών να του αντικαταστήσει το Εργοστάσιο Εγγύηση απόσβεσης του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης σε χρονική περίοδο έως 18 μήνες από την εκκίνηση παραγωγής του εργοστασίου Αν για οποιονδήποτε λόγο η μονάδα με α) 22 ώρες το 24ωρο λειτουργία, β) παραγωγή ΚWh ανά 24ωρο, γ) εμπρόθεσμες και σύμφωνες με την υπογραφή της σύμβασης καταβολές πληρωμών του αντιτίμου της αξίας της ενέργειας που παράχθηκε, δεν αποσβέσει στους πρώτους 18 μήνες το ποσό αγοράς των ευρώ που έχει ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ επενδύσει, τότε ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ έχει το δικαίωμα επιστροφής των μηχανημάτων και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος εντός 3 μηνών να του καταβάλει το ποσό χρημάτων που επένδυσε, μείον τα κέρδη που του αναλογούν από τη μέχρι τότε λειτουργία του σταθμού + 10% Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα, ακρίβεια και νομιμότητα των δικαιολογητικών που οφείλει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να υποβάλλει ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλιση του προσωπικού του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και των εργαλείων που συμμετέχουν στην κατασκευή του Έργου. Την ευθύνη αυτή φέρει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. Σελίδα 12/15

13 ΑΡΘΡΟ 11. Εμπιστευτικότητα Τα εμπλεκόμενα μέρη αποδέχονται τους όρους εμπιστευτικότητας που πηγάζουν από την εν λόγω συμφωνία τους όπως αυτή έχει υπογραφεί και στην μεταξύ τους Σύμβαση Εχεμύθειας και Μη Ανταγωνισμού (Παράρτημα ΙΙΙ). Ως εκ τούτου οι συμβαλλόμενοι θεωρούν και διαχειρίζονται ως «εμπιστευτικά έγγραφα» την τεχνολογία, τις τιμές, τις ανάλογες μελέτες (ενεργειακής απόδοσης, υλικών, σχεδιασμός των εργασιών, πατέντες ευρεσιτεχνίας, σύσταση υλικών, σχέδια εφαρμογής, ανάλυση επένδυσης, οικονομικά στοιχεία κ.α.) και όλα τα έγγραφα τα οποία πηγάζουν από την παρούσα συμφωνία και δεν θα τα κοινοποιήσουν σε τρίτους, πλην των φορέων που είναι απαραίτητο σύμφωνα με το Νόμο. ΑΡΘΡΟ 12: Ανωτέρα Βία Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας νοούνται τα περιστατικά τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά ενδεικτικά αναφέρονται, η πλημμύρα, ο κεραυνός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η θεομηνία, η ακαταλληλότητα του εδάφους για εργασίες λόγω βράχων, λάσπης, ή χιονιού, καιρικές συνθήκες απαγορευτικές για την πραγματοποίηση των εργασιών, κρατικών διαταγμάτων και απαγορεύσεων από τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους που δεν αφορούν τα μέρη, απεργιών ή άλλων εργατικών κινητοποιήσεων, εμπόλεμων συρράξεων, σαμποτάζ, σεισμών, ή και σε περίπτωση αποδεδειγμένης ευθύνης του αγοραστή ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως αυτά παραπάνω ορίζονται. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιές από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια. Το συμβαλλόμενο μέρος αυτό οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το Σελίδα 13/15

14 αντισυμβαλλόμενο μέρος καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας) Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Σε περίπτωση δε, που τα περιστατικά ανωτέρας βίας καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση και παράδοση των πραγμάτων, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ απαλλάσσεται της υποχρεώσεως του να καταβάλει το τίμημα και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ απαλλάσσεται της υποχρέωσης παράδοσης του Έργου. ΑΡΘΡΟ 13. Αρμόδια Δικαστήρια και Εφαρμοστέο Δίκαιο Για κάθε διαφορά μεταξύ του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ και του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την φιλική επίλυση της με βάση τις διατάξεις της παρούσας και την αληθή δικαιοπρακτική τους βούληση και τις προσδοκίες της μεταξύ τους συνεργασίας. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση διαφοράς που μπορεί να ανακύψει από την παρούσα, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 14. Γενικοί Όροι Η παρούσα σύμβαση με τα Παραρτήματα της αποτελεί τη μοναδική συμφωνία των μερών σχετικά με το αντικείμενο της και υπερέχει οιασδήποτε τυχόν προηγηθείσας σχετικής έγγραφης ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ των μερών Εάν κατ υπαιτιότητα ενός εκ των συμβαλλομένων ο αντισυμβαλλόμενος αδυνατεί να εκτελέσει το ΕΡΓΟ ή το υπόλοιπο του ΕΡΓΟΥ, τότε ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να υπαναχωρήσει διατηρώντας πλήρως το δικαίωμα του για αξίωση αποζημίωσης Η παρούσα, άπαντες οι όροι της οποίας συμφωνούνται ουσιώδεις, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως με συμφωνία μεταξύ του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ και του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Οποιαδήποτε ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας επιτρέπεται μόνον εγγράφως και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο και αυτός ακόμη ο όρκος Η παρούσα σύμβαση συνοδεύεται από Παραρτήματα, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Σε περίπτωση που τα παραρτήματα αντιφάσκουν με το κύριο σώμα της σύμβασης, υπερισχύει η σύμβαση. Σελίδα 14/15

15 Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και έγινε απολύτως αντιληπτή από τους συμβαλλόμενους και υπογράφεται ως έπεται, δε έλαβαν έκαστος εξ αυτών από ένα (1) όμοιο πρωτότυπο και ένα (1) θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, εντός της προβλεπομένης προθεσμίας. Για τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: Για τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FTIE ENTERPRISES LTD ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Νυμφών 67, Ηλιούπολη ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Σελίδα 15/15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος» Στην Καλλιθέα σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001738626 2013-11-26

13PROC001738626 2013-11-26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ 13PROC001738626 2013-11-26 Μυτιλήνη, 20.11.2013 Αρ. Πρωτ. 7090 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι:

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: 1. Αφενός η επιχείρηση με την επωνυμία «IN GLOBE AGENCY» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5 ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ΠΕΛΑΤΗΣ Ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ορίζεται εφεξής η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης 2/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ << ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER >> ΤΗΣ 06/03/2015

Αρ. Διακήρυξης 2/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ << ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER >> ΤΗΣ 06/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Δ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ: 210 89 23 574-049 FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39,

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήμερα 04/03/2011 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων: του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα Μάρνη 22,με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 16ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου 2. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης επίβλεψης έργου 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου 4. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ, με Α.Φ.Μ... (Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

ΟΡΙΣΜΟΙ. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 15/01/2013, ημέρα Τρίτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ THE BIG 5 CONSTRUCT INDIA 2015, (ΒΟΜΒΑΗ - ΙΝΔΙΑ 10-12/09/2015)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ THE BIG 5 CONSTRUCT INDIA 2015, (ΒΟΜΒΑΗ - ΙΝΔΙΑ 10-12/09/2015) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ THE BIG 5 CONSTRUCT INDIA 2015, (ΒΟΜΒΑΗ - ΙΝΔΙΑ 10-12/09/2015) ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η διεθνής έκθεση THE BIG 5 CONSTRUCT INDIA

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση 100% design

Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση 100% design ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ MARKETING & ΕΚΘΕΣΕΩΝ 100%design Λονδίνο, 22-25/09/2011 Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.237/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 15/4/2015,

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών» ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών» Κέρκυρα, 13 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. ρωτ.101 Στην Κέρκυρα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΑΖΩΤΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΑΖΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με ΛΑΔΙ και ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΑΖΩΤΟ μαγνητικά πεδία και Νανοτεχνολογία Pegasus Project OIL POWER PLANTS with T2 Pure Platinum Technology AMT (Advanced Magnetic

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ME ΑΡ. 1/2013.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ME ΑΡ. 1/2013. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ME ΑΡ. 1/2013. Στην Αθήνα σήμερα 2/4/2013, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 24.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα