ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ. Μεταξύ των Συμβαλλομένων:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ. Μεταξύ των Συμβαλλομένων:"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία: --/--/2014 Μεταξύ των Συμβαλλομένων: ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ FTIE ENTERPRISES LTD 1 st Sergey Rumeyatzev 2700 Blagoevgrad Βουλγαρία ΑΦΜ: BG ΔΟΥ: BLAGOEVGRAD ΠΕΛΑΤΗΣ XXXXXXXXXX XX ΑΦΜ: ΔΟΥ: Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλόμενων: α) Η Εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «FTIE ENTERPRISES LTD» και την επωνυμία «FTIE ENTERPRISES LTD», η οποία εδρεύει 1 st Sergey Rumeyatzev, στο 2700 Blagoevgrad στην Βουλγαρία, με ΑΦΜ: BG ΔΟΥ: BLAGOEVGRAD, εταιρεία έρευνας και τεχνολογίας, εμπορική και κατασκευαστική που αναλαμβάνει υλοποίηση έργων ανάπτυξης, κατασκευής και υποστήριξης σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), εφεξής καλούμενη ως «Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ». β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «XXXXXXXXXXX XX » και τον διακριτικό τίτλο «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ», που εδρεύει στο, με ΑΦΜ της ΔΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον.., με ΑΔΤ.. καλούμενη εφεξής και χάριν συντομίας «Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» δηλώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Σελίδα 1/15

2 ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Σύμβασης 1.1. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ είναι φορέας υλοποίησης ενός ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ από ΒΙΟΜΑΖΑ, συνολικού δυναμικού 1.000kW σε χώρο εγκατάστασης στον και ενδιαφέρεται να προχωρήσει στη δημιουργία και εγκατάσταση του αντίστοιχου εργοστασίου βιομάζας PEGASUS POWER PLANT με πρώτη ύλη καύσης το λάδι Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας μεταξύ άλλων τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, προμήθεια των πρώτων υλών και συντήρηση εργοστασίων PEGASUS POWER PLANT παραγωγής ενέργειας από βιομάζα Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ αναθέτει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και ο τελευταίος αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του προαναφερόμενου εξοπλισμού, την συνολική κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, υποστήριξη και συντήρηση καθόλη τη διάρκεια ζωής του (20 χρόνια), εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος kw, το ονομαζόμενο PEGASUS POWER PLANT με πρώτη ύλη καύσης το λάδι Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υπόσχεται την πλήρη ανάπτυξη και κατασκευή του Εργοστασίου PEGASUS POWER PLANT η οποία περιλαμβάνει: a. Βάση τοποθέτησης b. Μηχανολογικό Εξοπλισμό c. Ηλεκτρολογικό Υλικό (πίνακες ασφάλειας κλπ) d. Κουβούκλιο e. Δεξαμενή f. Άλλα υλικά a. Μελέτη b. Εκσκαφές για τους χώρους των δεξαμενών λαδιού και ηλεκτρολύτη c. Ηλεκτρολογικές Εργασίες d. Περίφραξη e. Μεταφορές f. Κατασκευή βάσης στήριξης g. Τοποθέτηση κουβούκλιου h. Συγκρότηση και Ανάπτυξη του Εργοστασίου εντός του Εργοταξίου i. Δοκιμές καλής λειτουργίας/ρυθμίσεις j. Εγκατάσταση/Εργατικά Σελίδα 2/15

3 1.5. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ πωλεί και υπόσχεται να μεταβιβάσει και παραδώσει στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ τα κάτωθι κινητά πράγματα: 1. Μηχανή εσωτερικής καύσης 2. Δυναμό παραγωγής ρεύματος 3. Σύστημα παρασκευής βιοκαυσίμου 4. Ενισχυτικό λίπανσης 5. Διατάξεις μαγνητικών πεδίων 6. Δεξαμενή και παρασκευαστήριο ηλεκτρολύτη 7. Θερμαινόμενη δεξαμενή λαδιού 8. Βάση δεξαμενής καυσίμου 9. Μετασχηματιστής λαδιού 20KV/3ph 10. Κυψέλες σύνδεσης Μέσης Τάσης 11. Γραμμές μεταφοράς 12. Σωληνώσεις καυσίμου για αυτόματη πλήρωση 13. Λογισμικό για έλεγχο της εγκατάστασης και ανάγκες service 14. Σύστημα ασφαλείας 15. Σύστημα μετατροπής λαδιού σε καύσιμο 16. Σετ ανταλλακτικών για τους 3 πρώτους μήνες 17. Τ2 MEGA PURE PLATINUM WATER COOLED in 5 MODULES 1.6. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει να ενημερώνει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ έγκαιρα, δηλαδή έως τρεις μήνες πριν την ημερομηνία που πρέπει να παραδοθούν, για την ανάγκη καυσίμων και αναλωσίμων, σχετικά με τις σωστές ποσότητες και τις απαραίτητες παραγγελίες Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, με δεδομένο το ότι οι παραγγελίες των αναλωσίμων έχουν προπληρωθεί τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ημερομηνία που πρέπει να γίνει η παράδοσή τους, υπόσχεται να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει τη σωστή ροή των αναλωσίμων και των καυσίμων και να εξασφαλίζει έτσι την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου. Ως αναλώσιμα και καύσιμα ορίζονται τα ακόλουθα: 1. Χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο επεξεργασμένο για παραγωγή βιοκαυσίμων 2. Ηλεκτρολύτης για την παραγωγή ενισχυτικού αερίου 3. NanotecOil 4. Ανταλλακτικά για τα service 1.8. Οι εργασίες που ανατίθενται από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΗ θα ονομάζονται στο εξής το «ΕΡΓΟ». Σελίδα 3/15

4 ΑΡΘΡΟ 2: Τίμημα του Έργου 2.1. Το τίμημα της πώλησης και κατασκευής του Εργοστασίου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ευρώ) πλέον το αναλογούν ΦΠΑ. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δεσμεύεται να προσκομίσει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ περί απαλλαγής του από τον ΦΠΑ της πώλησης, ειδάλλως θα οφείλει και το ποσό αυτό Ολόκληρο το ανωτέρω ποσό του τιμήματος, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ συμφωνεί να το καταβάλει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ στις ακόλουθες δόσεις: o 10% προκαταβολή επί του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, επί τη συμφωνία o 25% β δόση επί του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, μετά την κατασκευή και αμέσως πριν την παραλαβή του Συστήματος Παραγωγής Αερίου (το οποίο αποτελεί το 40% της αξίας του συνολικού εξοπλισμού), δύο έως τρεις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης o 3% γ δόση επί του συνολικού τιμήματος του έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, πληρωτέο σε 4 έως 5 μήνες μετά τη υπογραφή της σύμβασης και πάντως τουλάχιστον δύο μήνες πριν την παράδοση του έργου, ποσό που αναλογεί στη διαμόρφωση του χώρου (περίφραξη, υπόγεια εγκατάσταση για τις δεξαμενές του καυσίμου κλπ.) o 2% δ δόση επί του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, μέχρι και αμέσως πριν την παράδοση του έργου o 60% αποπληρωμή του συνολικού τιμήματος του Έργου, που αντιστοιχεί σε ευρώ, σε δόσεις που καταβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο: Μηνιαία δόση ευρώ Αριθμός μηνιαίων δόσεων 36 Οι πληρωμές συνδέονται άμεσα με την πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας του Έργου και καταβάλλονται από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ εντός 5 ημερών από την είσπραξη από τον διαχειριστή του δικτύου. Ακολουθούν χρονικά τις πληρωμές από τον διαχειριστή του δικτύου προς τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ και αναβάλλονται σε περίπτωση καθυστέρησης από μέρους του διαχειριστή για ίσο χρόνο χωρίς ποινή. Σε Σελίδα 4/15

5 περίπτωση που η καθυστέρηση πληρωμής από τον διαχειριστή υπερβεί τους έξι μήνες ισχύει το Άρθρο 5.1 της παρούσης. Το ποσό των μηνιαίων δόσεων είναι σταθερό και δεν επιβαρύνεται ή μεταβάλλεται π.χ. από προσαύξηση τόκων Το τίμημα περιλαμβάνει τα έξοδα έκδοσης της σχετικής άδειας, με εξαίρεση το κόστος των παράβολων που αναλογούν και το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο, τα οποία επιβαρύνουν τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ Το τίμημα των αναλωσίμων και όλων των μηχανικών μερών, καθώς και της συνολικής υποστήριξης της καλής λειτουργίας του Εργοστασίου, αναφέρεται διεξοδικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I σελ. 12 και αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ των εγγυήσεων όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 10 της παρούσης Το τίμημα των 2 λεπτών ανά kw, το τίμημα για την αντικατάσταση των μηχανών, καθώς και για το σέρβις, συνδέονται με τις πληρωμές από το σύστημα και καταβάλλονται από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ εντός 5 ημερών από την είσπραξη από τον διαχειριστή του δικτύου Στο τίμημα περιλαμβάνεται το κόστος της Έρευνας και Ανάπτυξης νέων τεχνολογιών οι οποίες θα αναβαθμίζουν κατά τη διάρκεια της ζωής του το Εργοστάσιο κάθε δύο χρόνια με την πλήρη αντικατάσταση της μηχανής εσωτερικής καύσης της ηλεκτρογεννήτριας του Εργοστασίου έτσι ώστε το Έργο συνολικά να μην αποτελεί ένα στατικό προϊόν αλλά ένα δυναμικά εξελισσόμενο προϊόν, το οποίο αντιδρά στις απαιτήσεις και προκλήσεις των καιρών, όπως αυτές διαμορφωθούν στο μέλλον. Η ανανέωση αυτή θα είναι χωρίς κόστος για τον πελάτη εφόσον καταβάλει τα χρήματα για την ανανέωση της μηχανής. Αν η στάθμη της αναβαθμιζόμενης τεχνολογίας είναι πολύ υψηλή και δαπανηρή, τότε προκύπτει ένα επιπλέον κόστος που ισομερίζεται σε μηνιαίες δόσεις και βγαίνει από την λειτουργία του εργοστασίου. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αναβάθμιση Το τίμημα της πρώτης ύλης για την λειτουργία του Εργοστασίου είναι 590,00 ευρώ ανά τόνο λαδιού συν ΦΠΑ (συνδεδεμένο με την ισοτιμία ευρώ δολαρίου, σήμερα ίσο με Ευρώ προς Δολάριο 1:1,3814) και είναι εγγυημένα σταθερό κατά τη διάρκεια ζωής του Έργου δηλαδή για 20 χρόνια. Επίσης εγγυημένα και συνδεδεμένα είναι με την ισοτιμία ευρώ δολαρίου και οι τιμές για το NanotecOil και τον ηλεκτρολύτη. Σελίδα 5/15

6 ΑΡΘΡΟ 3: Παράδοση/Παραλαβή 3.1. Η παράδοση και παραλαβή του Εργοστασίου συνεπάγεται αυτομάτως και την παραλαβή του ΕΡΓΟΥ. Η προσωρινή παραλαβή του Εργοστασίου μπορεί να γίνει πριν τη σύνδεση του με το δίκτυο, ενώ η οριστική παράδοση και παραλαβή θα γίνει με τη σύνδεση με το δίκτυο Η παράδοση του Εργοστασίου στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ θα γίνει στον τόπο του έργου ήτοι στ Η εκφόρτωση των πραγμάτων στον τόπο του έργου θα γίνει με τεχνικά μέσα και έξοδα του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Μέχρι την παράδοση του Εργοστασίου στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ, ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής των πραγμάτων θα βαρύνει τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Μετά την παράδοση συνολικά του Εργοστασίου ο κίνδυνος θα βαρύνει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ Η ευθύνη για την τεχνική ετοιμότητα του Εργοστασίου ανήκει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ενώ η ευθύνη, μετά την έκδοση της σχετικής άδειας, για τη διοικητική, γραφειοκρατική διαδικασία και επικοινωνία με τους διάφορους φορείς και τον πάροχο ανήκει στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ Μετά την ολοκλήρωση του ΕΡΓΟΥ, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ καλεί τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ εγγράφως να το παραλάβει. Εάν ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δεν προσέλθει εντός 10 ημερών από την πρόσκληση και δε διατυπώσει εγγράφως παρατηρήσεις για την πληρότητα του υπό παράδοση Έργου, τότε θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παραληφθεί από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ανταποκριθεί στην πρόσκληση του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ γίνεται μια ολοκληρωμένη επίδειξη της λειτουργίας του Εργοστασίου και στη συνέχεια οι συμβαλλόμενοι συντάσσουν πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του Έργου. Εάν το εργοστάσιο δεν λειτουργήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να προβεί σε άρση των ατελειών εντός 15 ημερών και να καλέσει εκ νέου τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ για την δοκιμή και παραλαβή του. Αν και πάλι η δοκιμή δεν είναι επιτυχής, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και να διεκδικήσει μέρος του καταβληθέντος τιμήματος Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ καθυστερήσει την καταβολή του τιμήματος κατά τα ανωτέρω, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ διατηρεί κατ αυτής, πλην του δικαιώματος της υπαναχώρησης από την σύμβαση και των λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Α.Κ., το δικαίωμα να καθυστερήσει την παράδοση του Έργου κατά τόσες ημέρες όσες και οι ημέρες της καθυστέρησης της καταβολής όλου ή μέρους του τιμήματος. Σε περίπτωση που η συνολική καθυστέρηση στην καταβολή οποιουδήποτε τμήματος του τιμήματος της πώλησης υπερβεί τις εννενήντα (90) ημέρες, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα έναντι του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης και κατασκευής του Έργου, να θεωρήσει οποιοδήποτε ποσό του έχει μέχρι την συμπλήρωση της Σελίδα 6/15

7 εννενηκοστής ημέρας καθυστέρησης καταβληθεί ως καταπίπτουσα ποινική ρήτρα και να το παρακρατήσει, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να απαιτήσει κάθε περαιτέρω αποζημίωση για αποδεδειγμένη ζημία του εκ της καθυστερήσεως. ΑΡΘΡΟ 4: Κίνδυνος Ζημιάς Η παράδοση των πωλούμενων πραγμάτων θα πραγματοποιηθεί στον τόπο του έργου, όπως αυτός ανωτέρω ορίζεται. Ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής των πραγμάτων βαρύνει τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ μέχρι την συντέλεση της συνολικής παράδοσης του Έργου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου. Έκτοτε βαρύνει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ. ΆΡΘΡΟ 5: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.1. Το Έργο μεταφέρεται σε εναλλακτική τοποθεσία ή/και πάροχο εντός ή εκτός Ελλάδος σε περίπτωση μη απορροφητικότητας του δικτύου στην αρχική τοποθεσία που έχει επιλεγεί. Το κόστος της αλλαγής, όπως και όσα άλλα έξοδα αδειών ή εγγράφων σύμφωνα με το νόμο ισχύουν, επιβαρύνουν τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Αν για οποιαδήποτε περίπτωση δεν υπάρχει απορροφητικότητα, ή το δίκτυο δεν καταβάλει τις πληρωμές στον συμφωνηθέντα χρόνο και οι συνολικές καθυστερήσεις είναι πάνω από 6 μήνες αθροιστικά, τότε το Εργοστάσιο πρέπει να μετεγκατασταθεί. Τον τόπο μετεγκατάστασης τον καθορίζει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΗΣ λαμβάνοντας υπ όψη την ιδανική απόδοση του Έργου και τις επιθυμίες του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το κόστος μετεγκατάστασης βαρύνει αυτόν που έκανε την επιλογή της πρώτης τοποθεσίας. Σε περίπτωση που ήταν η επιλογή κοινή απόφαση, επιβαρύνονται το κόστος από 50% ο καθένας Δεδομένου του γεγονότος ότι ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, επί σκοπώ κατασκευής του ανωτέρω αναφερθέντος Έργου πρόκειται να αγοράσει τον εξοπλισμό και να αναθέσει την κατασκευή του Έργου στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται προς τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ να είναι απολύτως συνεπής στην τήρηση της προθεσμίας της κατασκευής του Έργου, ήτοι αυτό να παραδοθεί αυστηρά εντός 6 μηνών από την προκαταβολή του τιμήματος. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παραβιαστεί με υπαιτιότητα του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ πέρα από τις τριάντα (30) μέρες, η δε παραβίαση αυτή αποτελέσει την αιτία ματαίωσης της κατασκευής του Έργου ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ θα οφείλει στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ πλήρη επιστροφή των κεφαλαίων του εντός 4 μηνών. Σελίδα 7/15

8 5.4. Η ποιότητα των υλικών και των εργασιών που θα εκτελεστούν θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τις μελέτες που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, για τις οποίες ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου απαγορεύεται ρητά στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ κάθε πράξη εκποίησης, διάθεσης ή επιβάρυνσης του εξοπλισμού και του Εργοστασίου συνολικά. Η κυριότητα του εξοπλισμού παρακρατείται από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και μεταβιβάζεται στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ μετά την ολοσχερή πληρωμή της ίδιας συμμετοχής του με τις δόσεις α έως και δ όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ προς τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης της κυριότητας του εργαστασίου από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ σε τρίτο μέρος μεταβιβάζονται αυτούσιες προς τον νέο ιδιοκτήτη Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ σε περίπτωση που μετά την κατάθεση της προκαταβολής υπαναχωρήσει, υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ζημίας του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, συμπεριλαμβανομένων υλικών που έχουν ήδη παραγγελθεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ στους προμηθευτές του χωρίς να έχουν παραδοθεί. ΑΡΘΡΟ 6. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου 6.1. Η εκκίνηση της κατασκευής του Εργοστασίου συνδυάζεται με την εκκίνηση της διαδικασίας, από την πλευρά του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, για την έκδοση της σχετικής άδειας σύνδεσης με το αντίστοιχο ηλεκτροδοτικό δίκτυο. Με δεδομένο το ότι οι πληρωμές του ΑΡΘΡΟΥ 2. της παρούσης ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα κανονικά, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται για όλα τα στάδια, πλην της τελικής σύνδεσης, ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης το αργότερο σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Εναλλακτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, μεγαλύτερο σε συνολική διάρκεια, μπορεί να ακολουθηθεί μόνο εφόσον υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση για την έκδοση της άδειας σύνδεσης από τον πάροχο του δικτύου και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να εκτελέσει το ΕΡΓΟ και να το παραδώσει πλήρως αποπερατωμένο στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αναστολής εργασιών με υπαιτιότητα του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ή λόγω ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών, ή εξαιτίας απόφασης οποιασδήποτε αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα, αμέλεια, ή δόλο του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ο Σελίδα 8/15

9 χρόνος αυτός της αναστολής των εργασιών δε θα προσμετράται στον χρόνο παράδοσης του έργου. ΑΡΘΡΟ 7. Υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση : 1. Να καταβάλει τα τιμήματα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση. 2. Να συνδράμει σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και να του παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια κατά την εκτέλεση του Έργου. 3. Να αναλάβει τυχόν δαπάνες σύνδεσης και πιθανά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τη σύνδεση του έργου στο δημόσιο δίκτυο. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται και οι πιθανές εργασίες υποδομής, που αν και εκτελούνται από τον πάροχο, δεν βαρύνουν ωστόσο αυτόν καθώς και κάθε άλλο απρόβλεπτο έξοδο. 4. Να έχει προηγουμένως λάβει και, εφόσον απαιτηθεί, να έχει διαθέσει στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ όλες τις - από την κείμενη νομοθεσία - εγκρίσεις και πιστοποιητικά που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του έργου, ή για την έκδοση της σχετικής άδειας που αναλαμβάνει να εκδώσει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αντί του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ, λειτουργώντας ως εκπρόσωπός του. Οι υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ θεωρούνται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 8. Υποχρεώσεις του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 8.1. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση : 1. Να προμηθεύσει τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ με ολόκληρο το ΈΡΓΟ καινούριο, καταλλήλως εξοπλισμένο για την εύρυθμη λειτουργία του και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές του, στο εργοτάξιο του ΕΡΓΟΥ. (Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βασικού εξοπλισμού επισυνάπτονται στο Παράρτημα Β της παρούσης, το οποίο συνυπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης). 2. Να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες, υποδείξεις και το χρονοδιάγραμμα του Έργου και να παραδώσει ολοκληρωμένο το Έργο σε χρόνο σύμφωνο με τα οριζόμενα ανωτέρω. Σελίδα 9/15

10 3. Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού ακατάλληλου ή διαφορετικού από τον εδώ προδιαγραφόμενο, υποχρεούται να τον αντικαταστήσει με νέο, κατάλληλο με δικά του έξοδα. 4. Να εκτελέσει την παρούσα σύμφωνα με τους κανόνες τις επιστήμης, της τεχνικής και της επιχειρηματικής πρακτικής. 5. Να καταβάλει όλες τις πάσης φύσης αμοιβές των εργαζόμενων του για το παρόν ΕΡΓΟ και να τηρεί τα μέτρα ατομικής προστασίας όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία στη θέση του εργοτάξιου. 6. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου με τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ και να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη. 7. Να παρακολουθεί το Εργοστάσιο καθημερινά σε 24ωρη βάση για λόγους ασφαλείας, με κάμερες εσωτερικές εντός των μηχανικών μερών του Εργοστασίου και εξωτερικές περιφερειακά του χώρου. 8. Να παρακολουθεί καθημερινά σε 24ωρη βάση εξ αποστάσεως όλες τις ενδείξεις της λειτουργίας των μηχανών, με εξειδικευμένο μηχανικό για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους. 9. Να παρέχει περιοδική εργασία για όλα τα αναγκαία service για όλα τα μέρη του Εργοστασίου. 10. Να διαφυλάσσει και ασφαλίζει τον εξοπλισμό και τα υλικά από τον κίνδυνο φθοράς, ζημιάς ή κλοπής από τη στιγμή άφιξής τους στο εργοτάξιο και έως την προσωρινή παραλαβή του έργου Σε περίπτωση που παρουσιασθεί οποιαδήποτε βλάβη που δε θα προέρχεται από κακή χρήση ή ανωτέρα βία, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ περιλαμβάνεται στην εγγύηση του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (Άρθρο 10.3 της παρούσης) Ρητά αναφέρεται ότι -με την επιφύλαξη του Άρθρου 12 της παρούσης- σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης παράδοσης του έργου άνω των τριάντα ημερών από την προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσης, η οποία θεωρείται εύλογη περίοδος χάριτος, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δικαιούται να απαιτήσει από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ως ποινική ρήτρα ποσοστό 0,1% του συνολικού ποσού της παρούσας σύμβασης, για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης, υποχρέωση την οποία ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ θεωρεί εύλογη. Σε κάθε, όμως, περίπτωση, η συνολική καθυστέρηση πέραν της περιόδου χάριτος των 30 ημερών δε δύναται να ξεπεράσει Σελίδα 10/15

11 τις 60 ημέρες (ήτοι συνολικά εννενήντα ημέρες). Σε περίπτωση που και το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα παρέλθει, τότε ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ με εξώδικη δήλωση του προς αυτόν και να απαιτήσει την επιστροφή σε αυτόν της αξίας των προκαταβολών που έχει λάβει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. Ταυτοχρόνως ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την αξία των όποιων εξόδων αυτός έχει κάνει μέχρι την ημέρα της έκπτωσής του από το ΕΡΓΟ όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα, τα σχετικά με παραγγελίες εξοπλισμού, με πρόσληψη ανθρωπίνου δυναμικού κλπ και επίσης να επιδιώξει την αποζημίωσή του για τυχόν παράνομη ή αντισυμβατική καταγγελία εκ μέρους του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Η τελική ενημέρωση για την σύνδεση του Έργου με το δίκτυο του παρόχου, η οποία πρέπει να γίνει από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ, δεν ανήκει στις υποχρεώσεις του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Κατά την παράδοση του έργου, απαιτείται μόνο η παρουσία τεχνικού εκπροσώπου του κατά τη διάρκεια των εργασιών σύνδεσης. Οι υποχρεώσεις του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ θεωρούνται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 9. Διάρκεια Ισχύς της Σύμβασης Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή την --/--/2014 και ολοκληρώνεται με την αποπεράτωση των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών. ΑΡΘΡΟ 10. Ευθύνη Εγγυήσεις Όλο το Έργο καλύπτεται από τις παρακάτω εγγυήσεις: Εγγύηση για αδιάλειπτη παροχή καυσίμου για 20 χρόνια Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ εγγυάται ότι θα παρέχει εγκαίρως την πρώτη ύλη για τη λειτουργία του Εργοστασίου, ραφιναρισμένο υψηλής ποιότητας φιλτραρισμένο λάδι στη σταθερή τιμή των 590 ευρώ συν ΦΠΑ (συνδεδεμένο με την ισοτιμία ευρώ δολαρίου, σήμερα ίσο με Ευρώ προς Δολάριο 1:1,3814)για το σύνολο της λειτουργίας του Έργου, δηλαδή για 20 χρόνια. Οι παραδόσεις της πρώτης ύλης συνδέονται άμεσα με τις ανάλογες πληρωμές, όπως αυτές αναφέρονται στα Άρθρα 1.5 & 1.6 της παρούσης Εγγύηση για αδιάλειπτη παροχή ανταλλακτικών και αναλωσίμων για 20 χρόνια Σελίδα 11/15

12 Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την αδιάλειπτη παρακολούθηση του Έργου και το service για 20 χρόνια με δικό του ανθρώπινο δυναμικό Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλον τον εξοπλισμό για 20 χρόνια Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ εγγυάται την άριστη λειτουργία του Έργου κατά τη διάρκεια συνολικά της ζωής του Έργου δηλαδή τα 20 χρόνια. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ καλύπτεται, σε όποιο μέρος είναι από άλλον κατασκευαστή, από τις αντίστοιχες εγγυήσεις. Δικαιούχος όλων των εγγυήσεων ορίζεται ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ως ο ιδιοκτήτης του Εργοστασίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο το Εργοστάσιο δεν παράγει ρεύμα μετά την εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δε μπορεί εντός έξι εβδομάδων να λύσει το πρόβλημα, τότε ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ έχει το δικαίωμα επιστροφής των μηχανημάτων και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος εντός τριών μηνών να του αντικαταστήσει το Εργοστάσιο Εγγύηση απόσβεσης του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης σε χρονική περίοδο έως 18 μήνες από την εκκίνηση παραγωγής του εργοστασίου Αν για οποιονδήποτε λόγο η μονάδα με α) 22 ώρες το 24ωρο λειτουργία, β) παραγωγή ΚWh ανά 24ωρο, γ) εμπρόθεσμες και σύμφωνες με την υπογραφή της σύμβασης καταβολές πληρωμών του αντιτίμου της αξίας της ενέργειας που παράχθηκε, δεν αποσβέσει στους πρώτους 18 μήνες το ποσό αγοράς των ευρώ που έχει ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ επενδύσει, τότε ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ έχει το δικαίωμα επιστροφής των μηχανημάτων και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος εντός 3 μηνών να του καταβάλει το ποσό χρημάτων που επένδυσε, μείον τα κέρδη που του αναλογούν από τη μέχρι τότε λειτουργία του σταθμού + 10% Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα, ακρίβεια και νομιμότητα των δικαιολογητικών που οφείλει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να υποβάλλει ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλιση του προσωπικού του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και των εργαλείων που συμμετέχουν στην κατασκευή του Έργου. Την ευθύνη αυτή φέρει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. Σελίδα 12/15

13 ΑΡΘΡΟ 11. Εμπιστευτικότητα Τα εμπλεκόμενα μέρη αποδέχονται τους όρους εμπιστευτικότητας που πηγάζουν από την εν λόγω συμφωνία τους όπως αυτή έχει υπογραφεί και στην μεταξύ τους Σύμβαση Εχεμύθειας και Μη Ανταγωνισμού (Παράρτημα ΙΙΙ). Ως εκ τούτου οι συμβαλλόμενοι θεωρούν και διαχειρίζονται ως «εμπιστευτικά έγγραφα» την τεχνολογία, τις τιμές, τις ανάλογες μελέτες (ενεργειακής απόδοσης, υλικών, σχεδιασμός των εργασιών, πατέντες ευρεσιτεχνίας, σύσταση υλικών, σχέδια εφαρμογής, ανάλυση επένδυσης, οικονομικά στοιχεία κ.α.) και όλα τα έγγραφα τα οποία πηγάζουν από την παρούσα συμφωνία και δεν θα τα κοινοποιήσουν σε τρίτους, πλην των φορέων που είναι απαραίτητο σύμφωνα με το Νόμο. ΑΡΘΡΟ 12: Ανωτέρα Βία Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας νοούνται τα περιστατικά τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά ενδεικτικά αναφέρονται, η πλημμύρα, ο κεραυνός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η θεομηνία, η ακαταλληλότητα του εδάφους για εργασίες λόγω βράχων, λάσπης, ή χιονιού, καιρικές συνθήκες απαγορευτικές για την πραγματοποίηση των εργασιών, κρατικών διαταγμάτων και απαγορεύσεων από τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους που δεν αφορούν τα μέρη, απεργιών ή άλλων εργατικών κινητοποιήσεων, εμπόλεμων συρράξεων, σαμποτάζ, σεισμών, ή και σε περίπτωση αποδεδειγμένης ευθύνης του αγοραστή ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως αυτά παραπάνω ορίζονται. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιές από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια. Το συμβαλλόμενο μέρος αυτό οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το Σελίδα 13/15

14 αντισυμβαλλόμενο μέρος καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας) Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Σε περίπτωση δε, που τα περιστατικά ανωτέρας βίας καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση και παράδοση των πραγμάτων, ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ απαλλάσσεται της υποχρεώσεως του να καταβάλει το τίμημα και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ απαλλάσσεται της υποχρέωσης παράδοσης του Έργου. ΑΡΘΡΟ 13. Αρμόδια Δικαστήρια και Εφαρμοστέο Δίκαιο Για κάθε διαφορά μεταξύ του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ και του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την φιλική επίλυση της με βάση τις διατάξεις της παρούσας και την αληθή δικαιοπρακτική τους βούληση και τις προσδοκίες της μεταξύ τους συνεργασίας. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση διαφοράς που μπορεί να ανακύψει από την παρούσα, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 14. Γενικοί Όροι Η παρούσα σύμβαση με τα Παραρτήματα της αποτελεί τη μοναδική συμφωνία των μερών σχετικά με το αντικείμενο της και υπερέχει οιασδήποτε τυχόν προηγηθείσας σχετικής έγγραφης ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ των μερών Εάν κατ υπαιτιότητα ενός εκ των συμβαλλομένων ο αντισυμβαλλόμενος αδυνατεί να εκτελέσει το ΕΡΓΟ ή το υπόλοιπο του ΕΡΓΟΥ, τότε ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να υπαναχωρήσει διατηρώντας πλήρως το δικαίωμα του για αξίωση αποζημίωσης Η παρούσα, άπαντες οι όροι της οποίας συμφωνούνται ουσιώδεις, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως με συμφωνία μεταξύ του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ και του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Οποιαδήποτε ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας επιτρέπεται μόνον εγγράφως και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο και αυτός ακόμη ο όρκος Η παρούσα σύμβαση συνοδεύεται από Παραρτήματα, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Σε περίπτωση που τα παραρτήματα αντιφάσκουν με το κύριο σώμα της σύμβασης, υπερισχύει η σύμβαση. Σελίδα 14/15

15 Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και έγινε απολύτως αντιληπτή από τους συμβαλλόμενους και υπογράφεται ως έπεται, δε έλαβαν έκαστος εξ αυτών από ένα (1) όμοιο πρωτότυπο και ένα (1) θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, εντός της προβλεπομένης προθεσμίας. Για τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: Για τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FTIE ENTERPRISES LTD ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Νυμφών 67, Ηλιούπολη ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Σελίδα 15/15

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : Αριθ. Ημ. : ΔΑΠΜ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10626 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 14SYMV002209380 2014-07-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Επιστημονική υποστήριξη στο Δήμο Δωρίδος για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ CISA & GETINGE ΠΟΣΟΥ 10500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ NO 217 Στη Φλώρινα, σήμερα, 01-03-2013μεταξύ αφ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 24 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στη Μυτιλήνη, σήμερα 22-04-2010, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης) Α.Φ.Μ.: 090166310,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.21 12:53:57 EEST Reason: ΑΔΑ: 63ΩΨΩΨ8-Σ3Ξ Location: ΔΗΜΟΣ Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Στην... σήμερα την 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Τηλ.: 210 2415469 Fax: 210 2415369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.01 14:07:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΣΣΩΨ8-ΥΔ0 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την./../2016 μεταξύ: Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 997889618,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41520/ Τεύχος 3 -ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41520 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στα Χανιά, σήμερα 30-10-2013, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1) Ο του..., κάτοικος, οδός., με Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ...,

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα Αφενός,το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Μ. Ανδρόνικου

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 7.829,57 (με ΦΠΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 7.829,57 (με ΦΠΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 14SYMV001946339 2014-03-27 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 7.829,57 (με ΦΠΑ) Για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων για κάλυψη αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα 21-06-2016, ημέρα Τρίτη μεταξύ αφενός: α) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 26 /11/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 27997 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401148 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΗ 4-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΗΛ. 2651026486 -FAX2651025668 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Υπ αριθμ. 1/2016 Στα Ιωάννινα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 29/03/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡ 150kV 2x200 MVA ( 2x140 MW) ΚΡΗΤΗ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.10 12:03:03 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 08/07/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Δ5Β 1100507

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 24/08/2015 Αριθμ. πρωτ.: 57236 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 14SYMV002029268 2014-05-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LIFE - Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για το ντοκιμαντέρ του προγράμματος Σήμερα την 31 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο ΧΛΜ. ΕΟ Λαμίας Αθήνας 351 00 ΛΑΜΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1 Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) Κ.Α.:

ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) Κ.Α.: Ηλιούπολη 3/2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Στην Αθήνα, σήμερα την 2 α Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ: Αφενός Της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Κοραή αρ. 4 και συμβάλλεται στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Π Α Ν Ο Μ Α.Ε ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δ Ε Π Α Ν Ο Μ Α.Ε ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ Ε Π Α Ν Ο Μ Α.Ε ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41610 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟY ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ υλοποίησης έργου με τίτλο Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ. σήμερα, την.././., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ..», με έδρα την...,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο :

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #..60.000,00..# ΕΥΡΩ ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : Στην Βάρη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.22 14:00:12 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 73ΞΨΟΡΡ9-ΓΔΓ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ηράκλειο 16/09/2014

Διαβάστε περισσότερα