OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε."

Transcript

1 OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

2 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η εκεµβρίου 2009 Βεβαιώνεται ότι οι παρούσες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου , είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (OPTRONICS TECNOLOGIES) Α.Β.Ε.Τ.Ε.» κατά την συνεδρίαση αυτού της 26 ης Μαρτίου 2010 και είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου και θα παραµείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς της. Σελίδα 2 από 40

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 1. Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της OPTRONICS TECHNOLOGIES ΑΒΕΤΕ επί των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη περίοδο 01/01/ /12/ Γενική ανασκόπηση Σηµαντικά γεγονότα της χρήσης Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Σηµαντικά γεγονότα µετά την Προοπτικές για τη νέα χρονιά Επιδόσεις της Εταιρίας Μερισµατική πολιτική Λοιπά εταιρικά θέµατα Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε ευρώ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (ποσά σε ευρώ) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Γενικές πληροφορίες Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Κίνδυνος αγοράς Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ιοικήσεως Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αποθέµατα Απαιτήσεις από συµβάσεις Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Καθαρή θέση Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενη φορολογία Λογαριασµοί αποτελεσµάτων Φόρος εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Ενδεχόµενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού...40 Σελίδα 3 από 40

4 1. Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της OPTRONICS TECHNOLOGIES ΑΒΕΤΕ επί των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη περίοδο 01/01/ /12/ Γενική ανασκόπηση Κατά τη χρήση 2009 οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης έγιναν ορατές στην λεγόµενη «πραγµατική οικονοµία» οδηγώντας αρκετούς οικονοµικούς κλάδους σε ύφεση και σε περικοπές επενδύσεων. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη των µακροοικονοµικών µεγεθών οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι δυσµενείς οικονοµικές συγκυρίες θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και στο άµεσο µέλον. Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον η πορεία της Eταιρείας χαρακτηρίζεται ικανοποιητική παρά τα πτωτικά οικονοµικά µεγέθη σε σχέση µε τη χρήση 2008, καθώς κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία της, προσαρµόζοντας τα επιχειρηµατικά σχέδιά της έγκαιρα και αποτελεσµατικά. Τα αποτελέσµατα της Eταιρείας διαµορφώθηκαν συνοπτικά ως εξής: Μέγεθος Χρήση 2009 Χρήση 2008 Μεταβολή (%) Επεξήγηση Κύκλος εργασιών , ,94-21,47% (1) Μικτά αποτελέσµατα , ,45-41,47% (2) Περιθώριο Μ.Κ. 33% 45% -12 ποσοστ. µονάδες Κέρδη προ φόρων , ,02-45,78% (3) Καθαρά κέρδη , ,38-47,16% (4) (1) Η κάµψη του κύκλου εργασιών κατά 21% αντικατοπτρίζει την µείωση των καιφαλαιουχικών δαπανών και την αναβολή έργων που παρατηρήθηκε στον κλάδο, ιδιαίτερα στο δεύτερο µισό του Το επίπεδο όµως της µείωσης αυτής κρίνεται αναµενόµενο. (2) Η κάµψη των µικτών αποτελεσµάτων κατά 41% οφείλεται τόσο στην συρρίκνωση του Κύκλου Εργασιών όσο και στην υποχώρηση του µικτού περιθωρίου κέρδους κατά 12 ποσοστιαίες µονάδες. Πάντως, το περιθώριο µικτού κέρδους παραµένει ικανοποιητικό, τόσο σε απόλυτα νούµερα (33%) όσο και έναντι του ανταγωνισµού, αντανακλώντας έτσι την ισχυρή θέση της Εταιρίας στον κλάδο της. (3) Τα κέρδη προ φόρων εµφανίζονται µειωµένα κατά 45% ώς αποτέλεσµα (α) των όσων αναφέρονται παραπάνω και (β) της σηµαντικής µείωσης των λειτουργικών δαπανών σε σχέση µε πέρυσι, που όµως δεν έφτασε για να αντισταθµίσει την µείωση του µικτού κέρδους. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων διαµορφώθηκαν ως κατωτέρω: EBITDA EBITDA Κέρδη προ φόρων , ,02 (-) Έσοδα/ (+) Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας , ,04 (+) Αποσβέσεις , ,50 Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων , ,03 Σελίδα 4 από 40

5 Άλλες σηµαντικές µεταβολές στα κονδύλια του ισολογισµού είναι οι κατωτέρω: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Μέγεθος Χρήση 2009 Χρήση 2008 Μεταβολή Επεξήγηση Αποθέµατα , , ,69 (4) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , , ,52 (5) Απαιτήσεις από συµβάσεις , , ,99 (5) Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , ,53 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , ,86 (6) Βραχυπρόθεσµα δάνεια 0, , ,47 Λοιπές υποχρεώσεις , , ,77 (6) 4) Τα τελικά Αποθέµατα αυξήθηκαν κατά 22%. Η αύξηση των αποθεµάτων οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των τεχνικών έργων τα οποία ολοκληρώνονται σταδιακά, όπως επίσης και σε παραγγελίες εµπορευµάτων τα οποία όµως µετατράπηκαν σε πωλήσεις στις αρχές του τρέχοντος έτους. Η διακύµανση αυτή κρίνεται πρόσκαιρη. 5) Οι συνολικές Απαιτήσεις (Απαιτήσεις από πελάτες και Απαιτήσεις από συµβάσεις) παρουσίασαν οριακή υποχώρηση παρότι ο κύκλος εργασιών σηµείωσε µεγαλύτερη πτώση. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται µάλον αναµενόµενη λόγω της σηµαντικής έλλειψης ρευστότητας που κυριάρχησε στην οικονοµία το (6) Η µείωση στις εµπορικές υποχρεώσεις οφείλεται στην εξόφληση σηµαντικού µέρους µη επαναλαµβανόµενων υποχρεώσεων, όπως η αµοιβή συµβούλου για την εισαγωγή της Εταιρίας στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΑ και τη µείωση των προκαταβολών πελατών για έργα Σηµαντικά γεγονότα της χρήσης 2009 Κατά την διάρκεια της χρήσης σηµειώθηκαν τα εξής γεγονότα: Ολοκλήρωση κατασκευαστικών έργων Η Εταιρία ολοκλήρωσε επιτυχώς και χωρίς υπερβάσεις 4 τηλεπικοινωνιακά έργα µέσα στο 2009 ενώ ένα έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας χρήσης. Προωθητικές Ενέργειες Σκοπός της ιοίκησης είναι η καθιέρωση του ηγετικού προφίλ της Εταιρίας στον χώρο των οπτικών ινών και των οπτοηλεκτρονικών συσκευών. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρία συµµετείχε σε αρκετές εκδηλώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού όπως: στη ιεθνή Έκθεση Fiber Optic Communication (Βιέννη) και στo συνέδριο τηλεπικοινωνιών Infocom (Αθήνα) Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 26 ης Ιουνίου 2009 Η τακτική Γενική Συνέλευση σε πλήρη απαρτία αποφάσισε τα κατωτέρω: 1. Έγκριση του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων της χρήσης 2008 και των επ αυτών Εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών ποσού ,49, µε βάση την οποία σχηµατίσθηκε τακτικό αποθεµατικό ύψους ,51, αποθεµατικό από αφορολόγητα έσοδα 8.893,18 και µέρισµα ,50 ενώ απέµεινε υπόλοιπο κερδών εις νέο ύψους , Έγκριση αµοιβών του ιοικητικού Συµβουλίου της χρήσης Προέγκριση αµοιβών µελών ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Συναλλαγµατικός κίνδυνος Σελίδα 5 από 40

6 Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ. Μικρό µέρος όµως των αγορών εµπορευµάτων της Εταιρίας γίνεται και σε άλλα νοµίσµατα µε κυριότερο το ολάριο Αµερικής. Η γρήγορη πληρωµή των προµηθευτών αυτών µειώνει σηµαντικά το συναλλαγµατικό κίνδυνο. Η Εταιρία κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν ανέρχονται σε ποσοστό µικρότερο του 0,5% επί των αποτελεσµάτων και συνεπώς οι όποιες διακυµάνσεις στην αγορά συναλλάγµατος δεν θα επηρέαζαν το αποτέλεσµα. Κίνδυνος τιµών αγοράς αποθεµάτων και υπηρεσιών Η Εταιρία εκτίθεται κυρίως σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών που προµηθεύεται και ως εκ τούτου προσαρµόζεται ανάλογα η πολιτική αποθεµάτων και η εµπορική πολιτική της. Ο κίνδυνος, που προκύπτει για την Εταιρία από µεταβολές στις τιµές αγαθών, είναι ελάχιστος. Επιπλέον δεν υπάρχει σηµαντική εµπορική εξάρτηση από προµηθευτές. Η Εταιρία προβαίνει σε έλεγχο αποµείωσης των αποθεµάτων και εξετάζει την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων και εφόσον συντρέχουν λόγοι απαξίωσης σχηµατίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους στις οικονοµικές καταστάσεις να ταυτίζεται µε την πραγµατική. Κίνδυνος επιτοκίων Η Εταιρία δεν έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. Η Εταιρία κατά την διάρκεια της χρήσης εµφάνισε δανειακές υποχρεώσεις ύψους ,00 Ευρώ, οι οποίες όµως ήταν χρονικής διάρκειας µικρότερης του τριµήνου ενώ το χρηµατοοικονοµικό κόστος ανήλθε σε ποσοστό µικρότερο του 0,1% των καθαρών κερδών και συνεπώς οι όποιες διακυµάνσεις επιτοκίου δεν θα επηρέαζαν το αποτέλεσµα. Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρία παρέχει αγαθά και υπηρεσίες αποκλειστικά µε αναγνωρισµένα και φερέγγυα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Είναι πολιτική της Εταιρίας όπως όλοι οι πελάτες, στους οποίους παρέχονται αγαθά και υπηρεσίες επί πιστώσει, υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι εµπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε συνεχή βάση, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, που αποτελούνται από µετρητά και ισοδύναµα µετρητών, ο κίνδυνος απορρέει από τη µη τήρηση των συµβατικών όρων από τον αντισυµβαλλόµενο, µε µέγιστη έκθεση ίση µε τη λογιστική αξία των µέσων. Σχετική ανάλυση της παλαιότητας των απαιτήσεων της Εταιρίας περιλαµβάνεται στο κεφάλαιο 11.6 των γνωστοποιήσεων επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρία δεν αντιµετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθώς τα ταµειακά της διαθέσιµα και η χρήση των πιστωτικών της ορίων µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες επαρκούν για να καλύψουν της ανάγκες της. Κεφαλαιουχικός κίνδυνος Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της Εταιρίας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους µετόχους, για να διατηρηθεί µια ιδανική κεφαλαιουχική δοµή και για να µειωθεί το κόστος κεφαλαίου. Η διατήρηση ή η προσαρµογή της κεφαλαιουχικής δοµής, µπορεί να γίνει µέσω της προσαρµογής του ποσού των µερισµάτων που πληρώνονται στους µετόχους, της επιστροφής µετοχικού κεφαλαίου στους Σελίδα 6 από 40

7 µετόχους, της έκδοσης νέων µετοχών ή της πώλησης περιουσιακών στοιχείων για να µειωθεί ο δανεισµός. Η Εταιρία δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο καθώς για τις τελευταίες δύο χρήσεις παρουσιάζει υψηλή κερδοφορία, υψηλό περιθώριο µικτού κέρδους, ισχυρή λειτουργική ταµειακή ροή ενώ δεν υφίσταται δανεισµός για την χρήση Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Οι συναλλαγές στην κλειόµενη χρήση 1/1/ /12/2009 και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων 31/12/2009 µε τα συνδεδεµένα φυσικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από το.λ.π. 24, έχουν ως εξής: Συναλλαγές µε Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθυντικά στελέχη. Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2008 Παροχές προς τη ιοίκηση και Στελέχη της Εταιρίας κατά την έννοια του ΛΠ ,00 Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών.σ , ,00 Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη Σ ,24 0,00 Οι αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου προεγκρίνονται από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων. εν υφίστανται συµφωνίες για καταβολή αποζηµίωσης, προς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, σε περίπτωση αποχώρησής των από την Εταιρία για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Για τα µέλη του.σ. που συνδέονται µε την Εταιρία µε ειδική σύµβαση εργασίας, σε περίπτωση αποχώρησής των από την Εταιρία, τους καταβάλλεται ότι προβλέπεται από το νόµο 2112/1920. Η Εταιρία δεν έχει συνάψει συµφωνίες µε τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης προς τη Εταιρία. Η απαίτηση κατά µελών.σ. κα διευθυντικών στελεχών αφορά προκαταβολή µικρού ύψους για την διεκπεραίωση εργασιών. Η απαίτηση αυτή διακανονίζεται στις αρχές της επόµενης χρήσης Σηµαντικά γεγονότα µετά την Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Προοπτικές για τη νέα χρονιά Η προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης, επέκτασης και διεύρυνσης των δράσεών µας θα χαρακτηρίσουν και τη νέα χρονιά. Η στρατηγική µας για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της Εταιρίας θα έχει τους παρακάτω βασικούς άξονες: 1. Επέκταση δραστηριότητας για διατήρηση σηµαντικού µεριδίου της αγοράς στις Υποδοµές και την Υποστήριξη ικτύων Οπτικών Ινών Σελίδα 7 από 40

8 2. Συµµετοχή σε διαγωνισµούς εθνικής εµβέλειας που αφορούν σε υλοποίηση δικτύων τηλεπικοινωνιών και του FTTH του YME 3. Συµµετοχή σε διεθνή projects, (Βουλγαρία, Τουρκία, Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία, Σκόπια) 4. Επέκταση και παρουσία σε άλλα µέρη της χώρας 5. Eµπορική προώθηση της σειράς προϊόντων Fiber-To-The-Home 6. Αύξηση συνεργείων και υποδοµών για εκτέλεση έργων, υποστήριξη και συντήρηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων Επιδόσεις της Εταιρίας Α1. Αριθµοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης Α. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS) Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,05 331,47% 244,44% Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,57 A2. Ρευστότητας Κυκλοφορούν Ενεργ.-Αποθέµατα , ,37 297,34% 227,43% Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,57 A3.Αµεσης Ρευστότητας ιαθέσιµα , ,49 62,69% 81,03% Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,57 A4. Κεφάλαιο Κίνησης προς Κυκλοφ.Ενεργητικό Κεφάλαιο Κινήσεως , ,48 69,83% 59% Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,05 Β. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS) Β1.Ξένων προς Ιδία Κεφάλαια Ξένο Κεφάλαιο , ,75 43,04% 75,16% Iδια Κεφάλαια , ,65 Β2. Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,57 42,29% 70,24% Καθαρή Θέση , ,65 Β3. Κάλυψης παγίων Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού , ,35 2,87% 3,46% Καθαρή Θέση , ,65 Β4.Ιδίων Κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων(πλέον προβλέψεων) Iδια Κεφάλαια , ,65 232,35% 133,05% Σύνολο Υποχρεώσεων , ,75 Β5. Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικό Ενεργητικό Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,05 97,99% 98,03% Συνολικό Ενεργητικό , ,40 Σελίδα 8 από 40

9 Γ1. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων Γ. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤAΣ (ACTIVITY RATIOS) Κόστος πωλήσεων , ,49 6,32 7,48 Μέσα Αποθέµατα , ,26 Φορές φορές Γ2. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Παγίων Κύκλος Εργασιών , ,94 43,42 46,41 Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού , ,35 Φορές φορές Γ3. Μέση Περίοδος Είσπραξης εµπορικών απαιτήσεων Μέσες Απαιτήσεις (από εµπορικές δραστηριότητες) , ,63 248,09 151,26 Ηµερήσιες Πωλήσεις , ,96 Ηµέρες ηµέρες Γ4. Ταχύτητα Κυκλοφορίας συνολικού Ενεργητικού Κύκλος Εργασιών , ,94 0,87 0,92 Συνολικό Ενεργητικό , ,40 Φορές φορές Γ5. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων Κύκλος Εργασιών , ,94 1,25 1,60 Iδια Κεφάλαια , ,65 φορές φορές 1. Μικτού Κέρδους Εκµεταλλεύσεως. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS) Μικτά Κέρδη , ,45 33,46% 44,90% Κύκλος Εργασιών , ,94 2. Καθαρού Κέρδους Εκµεταλλεύσεως Κέρδη χρήσης , ,02 20,65% 29,91% Κύκλος Εργασιών , ,94 3. Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων προ αποσβέσεων Κέρδη Χρήσης προ Αποσβέσεων , ,02 26,58% 49,47% Καθαρή Θέση , ,65 4. Αποδοτικότητας συνολικών επενδύσεων Κέρδη χρήσης , ,02 25,55% 45,75% Συνολ. Ενεργ.-Βραχ/σµο Ξένο Κεφάλ , ,83 5. Αποδοτικότητας απασχολουµένων κεφαλαίων Κέρδη Χρήσης + Χρηµατ/κά έξοδα , ,32 18,35% 27,67% Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια , ,40 Σελίδα 9 από 40

10 Ε1.Λειτουργικών εξόδων Ε. ΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING EXPENSES RATIOS) Κόστος πωληθ.+ λειτουργ.έξοδα , ,72 80,63% 70,60% Κύκλος Εργασιών , ,94 Ε2.Λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις Λειτουργικά έξοδα , ,20 14,09% 11,07% Κύκλος Εργασιών , , Μερισµατική πολιτική Η Εταιρία διανέµει µέρισµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρίας λαµβάνει χώρα όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το ύψος των µερισµάτων υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα εταιρική νοµοθεσία. Για την χρήση 2009 το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την µη καταβολή µερίσµατος ώστε να ενισχυθεί σε σηµαντικό βαθµό η αυτοχρηµατοδότηση των εργασιών της Λοιπά εταιρικά θέµατα Απασχολούµενο προσωπικό Η Εταιρία συµµορφώνεται πλήρως µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Το προσωπικό της Εταιρία για τις χρήσης 2009 και 2008 ανερχόταν κατά µέσο όρο σε 15 άτοµα. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010 Γεώργιος Παπαστεργίου Πρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος Σελίδα 10 από 40

11 2. Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς του µετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας «OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε.» που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 εκεµβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρίας, κατά την 31 εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σελίδα 11 από 40

12 Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές PANNELL KERR FORSTER Λ. Κηφισίας 124, Αθήνα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2010 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΙΤΕΛΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σελίδα 12 από 40

13 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε ευρώ) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σηµείωση ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια , ,75 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ,19 0,19 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , , ,35 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα , ,68 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,87 Απαιτήσεις από συµβάσεις , ,01 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,05 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,40, Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο , ,65 Λοιπά αποθεµατικά , ,11 Αποτελέσµατα εις νέον , ,89 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,65 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους , ,16 Λοιπές προβλέψεις , , , ,23 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,98 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , ,95 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , ,09 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 0, ,47 Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,52 Σύνολο υποχρεώσεων , ,75 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , ,40 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης Σελίδα 13 από 40

14 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (ποσά σε ευρώ) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (ποσά σε ευρώ) Σηµείωση Πωλήσεις , ,94 Κόστος πωλήσεων , ,49 Μικτό κέρδος , ,45 Άλλα έσοδα , ,47 Έξοδα διαθέσεως , ,44 Έξοδα διοικήσεως , ,79 Άλλα έξοδα , ,71 Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , ,98 Χρηµατοοικονοµικό έσοδα , ,34 Χρηµατοοικονοµικό έξοδα , ,30 Κέρδος (ζηµία) προ φόρου , ,02 Φόρος εισοδήµατος , ,64 Καθαρό κέρδος (ζηµία) περιόδου , ,38 Αποδιδόµενο σε: Μετόχους , ,38 Βασικές Ζηµίες (Κέρδη) ανά µετοχή ,1753 0,3661 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή 0,0000 0,1821 Κέρδη/Ζηµιές αναγνωρισµένα απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µετά από φόρους 0, ,35 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0, ,35 Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα µετά από φόρους , ,03 Αποδιδόµενα σε: Μετόχους , ,03 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης Σελίδα 14 από 40

15 5. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ποσά σε Ευρώ Μετοχικό κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο καθαρής θέσης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόλοιπο την 1 η Ιανουαρίου ,00 0, , , ,62 Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και κερδών σε νέο ,00 0, , ,00 0,00 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου , ,00 0,00 0, ,00 Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 0, ,13 0,00 0, ,13 Αναβαλλόµενη φορολογία 0, ,78 0,00 0, ,78 Καθαρό κέρδος χρήσης 0,00 0, , , ,02 Φόρος 0,00 0,00 0, , ,64 Αναγνώριση µερισµάτων προηγούµενων περιόδων 0,00 0,00 0, , ,00 Υπόλοιπο την 31 η εκεµβρίου , , , , ,65 Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου , , , , ,65 Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και κερδών σε νέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόµενη φορολογία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Καθαρό κέρδος χρήσης 0,00 0, , , ,25 Φόρος 0,00 0,00 0, , ,18 Αναγνώριση µερισµάτων προηγούµενων περιόδων 0,00 0,00 0, , ,50 Υπόλοιπο την 31 η εκεµβρίου , , , , ,22 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης Σελίδα 15 από 40

16 6. Κατάσταση Ταµειακών Ροών Λειτουργικές δραστηριότητες Αποτελέσµατα προ φόρων , ,02 Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις , ,05 Προβλέψεις 2.223, ,00 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας , ,62 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,47 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες , ,92 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων , ,50 Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων , ,84 Μείωση/(αύξηση) λοιπών λειτουργικών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων ,00 0,00 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,39 Ταµιακές ροές από τις λειτουργίες , ,97 Φόρος εισοδήµατος πληρωθείς , ,24 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,73 Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσωµάτων παγίων , ,90 Πωλήσεις ενσώµατων παγίων , ,13 Εισπράξεις από την πώληση επενδυτικών τίτλων 0, ,08 Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων , ,34 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,65 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0, ,00 Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0, ,13 Λήψη δανείων 0, ,00 Εξόφληση δανείων , ,00 Μερίσµατα πληρωθέντα , ,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,13 Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) , ,25 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης , ,24 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης , ,49 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης Σελίδα 16 από 40

17 7. Γενικές πληροφορίες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Η Εταιρία OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. είναι ανώνυµη εταιρία και δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2002 στην Αθήνα και εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµός Αττικής, στο Μοσχάτο, οδός Θεσσαλονίκης 79-81, Τ.Κ Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι Επισηµαίνεται, ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας OPTRONICS δεν περιλαµβάνονται σε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις άλλων εταιριών. Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρία έχουν ως εξής: Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Γεώργιος Παπαστεργίου Χριστόφορος Παπαστεργίου Hλίας Κουκουβίνος Αντώνιος Κουκουβίνος Μιχαήλ Ζέρβας Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος (Εκτελεστικό µέλος) Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος (Εκτελεστικό µέλος) Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος (Εκτελεστικό µέλος) Μέλος (Μη Εκτελεστικό µέλος) Μέλος (Μη Εκτελεστικό µέλος) Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου έληξε στις παρατεινόµενη βάση του καταστατικού έως την επόµενη ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί έως τις Συνεργαζόµενες Τράπεζες ALPHA BANK ΚΥΠΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑ ΟΣ Εποπτεύουσα αρχή Νοµαρχία Αθηνών Κεντρικός Τοµέας, ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών Τµήµα ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές ήµος Ν. Πιτέλης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 132 Νοµικός Σύµβουλος Μαργαρίτα Καραλή Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 52530/01ΝΤ/Β/02/205 Αριθµός φορολογικού µητρώου Σελίδα 17 από 40

18 8. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 8.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας µε ηµεροµηνία 31 εκεµβρίου 2009 που καλύπτουν την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου 2009 έως και την 31 η εκεµβρίου 2009, έχουν συνταχθεί από τη ιοίκηση µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και τις ιερµηνείες της Επιτροπής ιερµηνειών των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ). Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2009 καταρτίστηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και µεθόδους αποτίµησης που ακολουθήθηκαν για την ετοιµασία και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στην Εταιρία και είναι σε ισχύ την 31 η εκεµβρίου 2009 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα (βλέπε παρακάτω στην ενότητα 8.1.2). Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η εκεµβρίου 2009 (1/1-31/12/2009) εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ιοικητικό Συµβούλιο την 26 η Μαρτίου Χρήση Εκτιµήσεων Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Αναφορικά µε τις σηµαντικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ιοίκησης στην σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων βλέπε κατωτέρω στην ενότητα 10 «Λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ιοικήσεως» Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 1. Πρότυπα και ιερµηνείες µε ισχύ εντός της χρήσης 2009 Στην τρέχουσα χρήση η εταιρία εφάρµοσε για πρώτη φορά τα κατωτέρω νέα/τροποποιηµένα Πρότυπα:.Λ.Π. 1 (αναθεωρηµένο), το οποίο πέραν των διαφορετικών τίτλων των οικονοµικών καταστάσεων και της διαφορετικής παρουσίασης της κατάστασης αποτελεσµάτων, δεν είχε άλλη επίπτωση..π.χ.α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς». Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το.λ.π. 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το.π.χ.π. 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο / ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση..λ.π. 16 «Ενσώµατα Πάγια» (τροποποίηση). Με βάση την τροποποίηση τα ενσώµατα πάγια που στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της εταιρίας ενοικιάζονται σε τρίτους και στη συνέχεια πωλούνται, µεταφέρονται κατά τον χρόνο που παύουν να ενοικιάζονται στα αποθέµατα και κατά την πώλησή τους αναγνωρίζονται έσοδα από πωλήσεις και κόστος πωληθέντων. Η τροποποίηση δεν είχε επιπτώσεις στην Εταιρία Σελίδα 18 από 40

19 .Π.Χ.Α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Γνωστοποιήσεις», (τροποποίηση). Με βάση την τροποποίηση παρατέθηκαν πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, όσον αφορά την παρουσίαση των επιπέδων ιεράρχησης των ευλόγων αξιών και την ληκτότητα των υποχρεώσεων από παράγωγα. Η τροποποίηση δεν είχε επιπτώσεις στην Εταιρία 2. Πρότυπα και ιερµηνείες µε ισχύ µετά την χρήση 2009 «ιάφορες Βελτιώσεις σε Πρότυπα και ιερµηνείες» που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2009, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των.π.χ.α. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν διάφορες ηµεροµηνίες ισχύος, κυρίως για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την και δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Αντικατάσταση του.λ.π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Το νέο πρότυπο απλοποίησε τον ορισµό των συνδεδεµένων µερών και έδωσε κάποιες εξαιρέσεις γνωστοποιήσεων για τις οντότητες που συνδέονται µε το κράτος. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. «.Π.Χ.Α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία» που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την αντικατάσταση του.λ.π. 39 και προβλέπει ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου για την διαχείριση τους και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. «ιερµηνεία 14 Προπληρωµή της Ελάχιστης Απαίτησης Χρηµατοδότησης» (τροποποίηση) που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. IFRIC ( ιερµηνεία 19) «Αντικατάσταση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε Συµµετοχικούς Τίτλους» που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την η µετά την , η οποία καθορίζει το λογιστικό χειρισµό κατά την αντικατάσταση υποχρεώσεων µιας οντότητας µε συµµετοχικούς τίτλους της. Βάσει της εν λόγω ιερµηνείας, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας της υποχρέωσης και εύλογης αξίας των συµµετοχικών τίτλων, αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η εν λόγω ιερµηνεία δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην Εταιρία..Λ.Π. 32 «Κατάταξη ικαιωµάτων» (τροποποίηση) που εκδόθηκε 8.2. Βασικές λογιστικές αρχές Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρία είναι οι ακόλουθες: Πληροφόρηση κατά τοµέα Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Γεωγραφικά η Εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική Επικράτεια Συναλλαγµατικές µετατροπές Συναλλαγές και υπόλοιπα Σελίδα 19 από 40

20 Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την µετατροπή των χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας Ενσώµατα Πάγια Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στις αξίες τεκµαιρόµενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση ευλόγων αξιών κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, µείον, κατ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: Κύριες κατηγορίες παγίων στοιχείων Μηχανήµατα & τεχνικός εξοπλ. Έπιπλα, σκεύη και εξοπλ. Γραφείων Ηλεκτρονικός εξοπλισµός Πάγια µικρής αξίας Αυτοκίνητα φορτηγά Αυτοκίνητα επιβατικά Ωφέλιµη ζωή Από 3 έως 10 έτη Από 3 έως 10 έτη Από 2 έως 10 έτη Έως 2 έτη Από 5 έως 15 έτη Από 5 έως 15 έτη Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. Οι ιδιοπαραγώµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη Άυλα περιουσιακά στοιχεία Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται η υπεραξία, τα δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων ακινητοποιήσεων, καθώς και οι άδειες λογισµικού. Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία αναφέρεται στο κατωτέρω πίνακα: Σελίδα 20 από 40

21 Κύριες κατηγορίες παγίων στοιχείων Προγράµµατα Η/Υ γραφείων Ωφέλιµη ζωή Από 1 έως 5 έτη Έλεγχος αποµείωσης ενσώµατων και άυλων στοιχείων Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του Αποθέµατα Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Το κόστος υπολογίζεται µε την µέθοδο σειράς εξαντλήσεως Χρηµατοοικονοµικά µέσα Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρίας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: -Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς (συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. ii) άνεια και απαιτήσεις Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή ( άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται: α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το κράτος, Σελίδα 21 από 40

22 γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα κρατήσει ως την λήξη τους. iv) ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά µέσα είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις υπόλοιπες τρεις προβλεπόµενες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών µέσων µε βάση το.λ.π. 39. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον η διοίκηση της Εταιρίας δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει εντός δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία κατάρτισης του Ισολογισµού. Οι εύλογες αξίες των επενδύσεων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργούς αγορές, προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης Ισολογισµού, η Εταιρία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης των επενδύσεων αυτής της κατηγορίας. Για µετοχές εταιρειών, που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη αποτελεί η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η συσσωρευµένη στα Ίδια Κεφάλαια ζηµία, που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµίες αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων, που καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα, δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων Εµπορικές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων Μετοχικό κεφάλαιο Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε Σελίδα 22 από 40

23 την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων ανεισµός Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην τρέχουσα αξία τους, όπου και περιλαµβάνονται τα τραπεζικά έξοδα και προµήθειες. Η ιοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Όποια διαφορά προκύψει µεταξύ των εισπράξεων (καθαρών από έξοδα συναλλαγών) και της αξίας εξόφλησης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την διάρκεια του δανεισµού. Ο δανειακές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες εκτός από τις περιπτώσεις που η Εταιρία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. Σελίδα 23 από 40