ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/0187(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 5-8 Σχέδιο γνωμοδότησης Μανώλης Μαυρομμάτης (PE v01-00) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 717/2007 σχετικά με την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας και της οδηγίας 2002/21/EΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών Πρόταση κανονισμού (COM(2008)0580 C6-0333/ /0187(COD)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_LegOpinion PE v /6 AM\ doc

3 5 Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα) (12α) Ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος από άλλους, λόγω γεωγραφικών ή άλλων συνθηκών, όπως δυσμενές τοπογραφικό ανάγλυφο, περιφέρειες με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, ή υψηλός τουρισμός σε σύντομα χρονικά διαστήματα 6 Αιτιολογική σκέψη 40 (40) Η κοινή αυτή προσέγγιση πρέπει ωστόσο να διατηρηθεί για περιορισμένο χρόνο, αλλά είναι δυνατόν, στο πλαίσιο της επανεξέτασης που διενεργεί η Επιτροπή, να παραταθεί περαιτέρω ή να τροποποιηθεί. Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, και την συμβολή του στην υλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, συνυπολογίζοντας τον αντίκτυπο στους μικρότερους παρόχους κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα και τη θέση τους στην κοινοτική αγορά περιαγωγής. (40) Η κοινή αυτή προσέγγιση πρέπει ωστόσο να διατηρηθεί για περιορισμένο χρόνο, αλλά είναι δυνατόν, στο πλαίσιο της επανεξέτασης που διενεργεί η Επιτροπή, να παραταθεί περαιτέρω ή να τροποποιηθεί. Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, και την συμβολή του στην υλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, συνυπολογίζοντας τον αντίκτυπο στους μικρότερους παρόχους κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα και τη θέση τους στην κοινοτική αγορά περιαγωγής. Μακροπρόθεσμα, οι εξελίξεις στην αγορά AM\ doc 3/6 PE v01-00

4 και την τεχνολογία, όπως οι VoIP, ίσως καταστήσουν περιττή την κανονιστική ρύθμιση. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις και να εντοπίζει τυχόν εμπόδια για την πρόσβαση νέων τεχνολογικών εξελίξεων στην αγορά. Αιτιολόγηση According to the Commission, market and technological developments may render in the longer term regulation unnecessary. VoIP has changed fixed telephony, paving the way for cheaper voice services and innovative services. The advent of 3G networks and WiFi hotspots is leading to new developments in mobile services. New mobile handsets, capable of providing mobile over IP, are also emerging. However, IP mobile telephony is set to become a reality in the medium term only, and voice traffic won't significantly move to VoIP until around , after the period considered for extension of the Roaming Regulation. 7 Άρθρο 1, παράγραφος 6 Κανονισμός 717/2007/ΕΚ Άρθρο 4α παράγραφος 4α (νέα) 4α. Ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος από άλλους, λόγω γεωγραφικών ή άλλων συνθηκών, όπως δυσμενές τοπογραφικό ανάγλυφο, περιφέρειες με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, ή υψηλός τουρισμός σε σύντομα χρονικά διαστήματα PE v /6 AM\ doc

5 8 Άρθρο 1, παράγραφος 11 Κανονισμός 717/2007/ΕΚ Άρθρο 6α - παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφια 2. Από την 1η Ιουλίου 2009, το αργότερο, ο πάροχος της χώρας προέλευσης ενημερώνει με αυτόματο μήνυμα τον πελάτη σε περιαγωγή ότι χρησιμοποιεί την υπηρεσία περιαγωγής και παρέχει εξατομικευμένες τιμολογιακές πληροφορίες για τα ισχύοντα τέλη παροχής των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων στον εν λόγω πελάτη στο σχετικό κράτος μέλος, εκτός εάν ο πελάτης έχει ειδοποιήσει τον οικείο πάροχο της χώρας ότι δεν επιθυμεί την ενημέρωση αυτή. Οι εν λόγω εξατομικευμένες τιμολογιακές πληροφορίες προσφέρονται στο κινητό τηλέφωνο ή άλλου είδους συσκευή του πελάτη σε περιαγωγή, κατά την χρησιμοποίηση από τον πελάτη ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, διαφορετικό από εκείνο του δικτύου της χώρας προέλευσής του, για πρώτη φορά από την είσοδό του στο εν λόγω κράτος μέλος. Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς καθυστέρηση και ατελώς, με κατάλληλο τρόπο που να διευκολύνει την λήψη και εύκολη κατανόηση. 2. Από την 1η Ιουλίου 2009, το αργότερο, ο πάροχος της χώρας προέλευσης ενημερώνει με αυτόματο μήνυμα τον πελάτη σε περιαγωγή ότι χρησιμοποιεί την υπηρεσία περιαγωγής και παρέχει εξατομικευμένες βασικές τιμολογιακές πληροφορίες για τα ισχύοντα τέλη παροχής των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων στον εν λόγω πελάτη στο σχετικό κράτος μέλος, εκτός εάν ο πελάτης έχει ειδοποιήσει τον οικείο πάροχο της χώρας ότι δεν επιθυμεί την ενημέρωση αυτή. Οι εν λόγω εξατομικευμένες βασικές τιμολογιακές πληροφορίες προσφέρονται στο κινητό τηλέφωνο ή άλλου είδους συσκευή του πελάτη σε περιαγωγή, όταν ο πελάτης μπαίνει σε άλλο κράτος μέλος ή κατά την χρησιμοποίηση από τον πελάτη ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, διαφορετικό από εκείνο του δικτύου της χώρας προέλευσής του, για πρώτη φορά από την είσοδό του στο εν λόγω κράτος μέλος. Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς καθυστέρηση και ατελώς, με κατάλληλο τρόπο που να διευκολύνει την λήψη και εύκολη κατανόηση. Αιτιολόγηση Εξατομικευμένες βασικές πληροφορίες: διατύπωση που χρησιμοποιείται στο άρθρο 6 του τρέχοντος κανονισμού. Παροχή πληροφοριών όταν ο πελάτης περιαγωγής μπαίνει σε άλλο κράτος μέλος ή AM\ doc 5/6 PE v01-00

6 χρησιμοποιεί ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων: σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δύσκολο από τεχνική άποψη να προσδιοριστεί η ακριβής στιγμή κατά την οποία «ενεργοποιείται» η υπηρεσία δεδομένων (π.χ. για το Blackberry και τις συσκευές που βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα). Συνεπώς, η συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να αναφέρεται εναλλακτικά στη στιγμή της εισόδου σε άλλο κράτος μέλος. PE v /6 AM\ doc