ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων με σχέση εργασίας διωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το α εξάμηνο του έτους Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων με σχέση εργασίας διωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για το α εξάμηνο του έτους Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας νια το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου νια το έτος Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Γρεβενών έτους Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων του Δήμου Μεσσήνης για το έτος Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Δήμου Σκύρου για το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΣ Αριθμ. απόφ (1) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων με σχέση εργασίας διωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το α εξάμηνο του έτους Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΚΡΑΤΗΣ» σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. 2. Το γεγονός ότι στον Δήμο Αλίμου υπηρετούν υπάλληλοι με σχέση εργασίας διωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που αμείβονται με τον ν.4354/2015 άρθρο 20, 3. Το γεγονός ότι δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 916/2015 τ.β ) η υπ αριθ /17997 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθ. 379/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Αλίμου περί συμπλήρωσης της υπ αρ. 112/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου με την οποία καθιερώνεται η λειτουργία όλων των υπηρεσιών / ατόμων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες -αργίες που αναφέρονται στην τελευταία απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και των συνεργείων Ηλεκτρολόγων και Μικροέργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/ τ.β ). 5. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αλίμου απασχολούνται με αντικείμενο την καθαριότητα Εξήντα επτά (67) υπάλληλοι με σύμβαση ΔΟΧ, των οποίων οι συμβάσεις παρατείνονται βάσει του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 μέχρι Εκκρεμεί η πρόσληψη τεσσάρων (4) υπαλλήλων Αίτημα της Διεύθυνσης ΚΕΠ. 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία για το προσωπικό με σχέση εργασίας διωτικού Δικαίου του Δήμου Αλίμου για το α εξάμηνο έτους 2017 για την αντιμετώπιση εξαιρετικών έκτακτων και επειγουσών αναγκών και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας ως εξής: Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α και μέχρι συνολικής πίστωσης εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00).

2 1210 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 161/ ΚΛΑΔΟΣ ΕΔΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΠΡΟΤΕΝ. ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡ μ.μ. ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΑΚΗΣ ΚΑ ΕΞΑΡΕΣΜΩΝ ΑΡ. ΠΡΟΤΕΝ. ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧ. 4-6 π.μ. ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΤΕΝ. ΚΥΡΑΚΕΣ ΚΑ ΕΞΑΡΕΣΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (ΩΡΕΣ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ κ Ε ) ΣΥΝΟΛΟ Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α και μέχρι συνολικής πίστωσης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00). ΚΛΑΔΟΣ ΕΔΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΥΠΗΡΕΤ. ΑΡ. ΠΡΟΤΕΝ. ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡ μ.μ. ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΑΚΗΣ ΚΑ ΕΞΑΡΕΣΜΩΝ ΔΕ ΔΕΚΠΑΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Η απόφαση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου και θα ισχύει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άλιμος, 27 Δεκεμβρίου 2016 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ Αριθμ. απόφ.1528 (2) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων με σχέση εργασίας διωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για το α εξάμηνο του έτους Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΚΡΑΤΗΣ» σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. 2. Το γεγονός ότι στον Δήμο Αλίμου υπηρετούν υπάλληλοι με σχέση εργασίας διωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που αμείβονται με τον ν. 4354/2015 άρθρο Το γεγονός ότι δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 916/2015 τ.β ) η υπ αριθ /17997 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθ. 379/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Αλίμου περί συμπλήρωσης της υπ αριθ. 112/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου με την οποία καθιερώνεται η λειτουργία όλων των υπηρεσιών /ατόμων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες -αργίες που αναφέρονται στην τελευταία απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και των συνεργείων Ηλεκτρολόγων και Μικροέργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/ τ.β ). 5. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό έτους 2017 έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους παρακάτω Κ.Α. για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ως εξής:

3 Τεύχος Β 161/ ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1211 Α/Α ΚΩΔΚΟΣ ΠΟΣΟ , , , , ,00 6. Την ανάγκη έγκαιρου προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων διωτικού Δικαίου του Δήμου για αντιμετώπιση εποχικών έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών (αυξημένες ανάγκες λόγω έλλειψης προσωπικού, αδειών μητρότητας κ.λπ.), αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία για το προσωπικό με σχέση εργασίας διωτικού Δικαίου του Δήμου Αλίμου για το α εξάμηνο του έτους 2017, για την αντιμετώπιση εξαιρετικών έκτακτων και επειγουσών αναγκών και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας ως εξής: Α. Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α και μέχρι συνολικής πίστωσης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) ΚΛΑΔΟΣ ΕΔΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡ μ.μ. ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΑΚΗΣ ΚΑ ΕΞΑΡΕΣΜΩΝ ΠΕ ΔΟΚΗΤΚΟΥ TE ΔΟΚΗΤΚΟΥ-ΛΟΓΣΤΚΟΥ TE ΔΟΚΗΤΚΟΥ ΔΕ ΔΟΚΗΤΚΟΥ ΔΕ ΔΟΚΗΤΚΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΟΥ ΔΕ38 ΧΕΡΣΤΩΝ Η/Υ ΔΕ ΔΟΚΗΤΚΟΥ ΛΟΓΣΤΚΟΥ ΔΕ ΔΕΚ/ΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Β. Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α και μέχρι συνολικής πίστωσης δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΔΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡ μ.μ. ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΑΚΗΣ ΚΑ ΕΞΑΡΕΣΜΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΠΑΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΝΗΠΑΓΩΓΩΝ ΠΕ ΑΤΡΩΝ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ TE ΚΟΝΩΝ. ΛΕΤΟΥΡΓΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ16 ΟΚΟΓΕΝΕΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Γ. Για το προσωπικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος και των συνεργείων Ηλεκτρολόγων και Μικροέργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αμείβεται από τον Κ.Α και μέχρι συνολικής πίστωσης τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500,00 )

4 1212 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 161/ ΚΛΑΔΟΣ ΕΔΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥ- ΝΤΩΝ ΠΡΟΤΕΝΟ- ΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡ μ.μ. ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΑΚΗ Σ ΚΑ ΕΞΑΡΕΣ ΜΩΝ ΠΡΟΤΕΝΟ- ΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4-6π.μ. ΓΑ ΕΡΓΑΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΑΣ ΕΡΓΑΣΑΣ ΠΡΟ- ΤΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΑΚΕΣ ΚΑ ΕΞΑΡΕΣΜΕΣ (ΩΡΕΣ) ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡ. ΣΤ ΕΝΑΕΡΩΝ ΔΚΤ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΝΗΤΩΝ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕ28 ΧΕΡΣΤΗΣ J.C.B ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Δ. Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α και μέχρι συνολικής πίστωσης δύο χιλιάδων (2.000,00 ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΔΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡ μ.μ. ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΑΚΗΣ ΚΑ ΕΞΑΡΕΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΑΚΕΣ ΚΑ ΕΞΑΡΕΣΜΕΣ (ΩΡΕΣ) ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΚΟΔΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ε. Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α και μέχρι συνολικής πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΔΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡ μ.μ. ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΑΚΗΣ ΚΑ ΕΞΑΡΕΣΜΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΣΤ. ΣΧΟΛΚΩΝ ΚΤΡΩΝ ΔΕ ΣΧΟΛΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Η απόφαση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου και θα ισχύει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άλιμος, 27 Δεκεμβρίου 2016 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ Αριθμ. 2/2017 (3) Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας νια το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου νια το έτος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3584/ Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015(φεκ 176/ τ.α ) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 4. Την υπ αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.

5 Τεύχος Β 161/ ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1213 Τις έκτακτες, ή εποχικές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά καθ όλη τη διάρκεια του έτους για την αντιμετώπιση των αναγκών της φύλαξης των εγκαταστάσεων του Δήμου, για την αποκομιδή των απορριμμάτων, τοποθετήσεις εξέδρων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και εθνικές επετείους και τον αποχιονισμό, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. 6. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 8.494,33 ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως: - ΚΑ υπερωριακή απογευματινή εργασία υπηρεσίας Καθαριότητας ευρώ 8.494, Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ανωτέρω Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση οκτώ (8) υπαλλήλων του Δήμου, για το έτος 2017, για 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου. Β. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Γρεβενά, 2 ανουαρίου 2017 ΓΕΩΡΓΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ Αριθμ. απόφ. 1/2017 (4) Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Γρεβενών έτους Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.3852/ Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του ν.3584/ Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/ τ.α ) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 4. Την υπ αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο. Τις έκτακτες, ή εποχικές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά καθ όλη τη διάρκεια του έτους για την αντιμετώπιση των αναγκών της φύλαξης των εγκαταστάσεων του Δήμου, για την αποκομιδή των απορριμμάτων και διαμόρφωση χώρων πρασίνου, για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, τοποθετήσεις εξέδρων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και εθνικές επετείους, αποκαταστάσεις βλαβών στα δημοτικά δίκτυα και κτίρια και για τον αποχιονισμό, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. 6. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των ,01 ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως: - ΚΑ υπερωριακή απογευματινή εργασία υπηρεσίας Καθαριότητας ευρώ , Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ανωτέρω Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση δεκατριών (13) υπαλλήλων του Δήμου, για το έτος 2017, για 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευομένων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Γρεβενά, 2 ανουαρίου 2017 ΓΕΩΡΓΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ Αριθμ (5) Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων του Δήμου Μεσσήνης για το έτος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, και 176 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α / ). 5. Την υπ αριθ. οικ.2/31029/δεπ/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β του ν. 4354/ Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεσσήνης (ΦΕΚ 1917/Β / ).

6 1214 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 161/ Την με αριθ. 314/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης σχετικά με την καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και αργίες διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ / Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και ονίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3472/Β / Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση κατά το έτος 2017 έχει προβλεφθεί στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 συνολικού ύψους και συγκεκριμένα: Κ.Α.Ε.: 10/ (3.000 ), Κ.Α.Ε.: 10/ (9.600 ), Κ.Α.Ε.: 10/ (1.600 ), Κ.Α.Ε.: 15/ (1.000 ), Κ.Α.Ε.: 20/ ( ), Κ.Α.Ε.: 20/ (3.000 ), Κ.Α.Ε.: 20/ (4.000 ), Κ.Α.Ε.: 30/ (6.000 ), Κ.Α.Ε.: 30/ (2.000 ), Κ.Α.Ε.: 35/ (2.000 ), Κ.Α.Ε.: 45/ (2.000 ), Κ.Α.Ε.: 50/ (2.000 ), 9. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας στις Υπηρεσίες του Δήμου Μεσσήνης, στους Διοικητικούς, Οικονομικούς και Τεχνικούς υπαλλήλους και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό για έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες υφίσταται λόγω των εξαιρετικά μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό και του οποίου ο όγκος εργασίας έχει επιμεριστεί στους εναπομείναντες υπηρετούντες υπαλλήλους, καθώς και λόγω της φύσεως των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος και που αφορούν ανεξάρτητα όλο το προσωπικό στα όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης που είναι διευρυμένα, για την απασχόληση προσωπικού για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων όλων των συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των καθηκόντων των ληξιάρχων όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου για την απασχόληση προσωπικού για θέματα συλλογικών οργάνων λειτουργίας των υπηρεσιών του Αυτοτελές Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας για δραστηριότητες του Δήμου που απαιτείται η παρουσία του προσωπικού (αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας) και λοιπές εκδηλώσεις του Δήμου (πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές κ.λπ.) λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης, για δραστηριότητες του Δήμου που απαιτείται η παρουσία του προσωπικού (π.χ κοινωνικά προγράμματα, κ.λπ.) λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, και Απασχόλησης, για δραστηριότητες του Δήμου που απαιτείται η παρουσία του προσωπικού (π.χ πολιτιστικές (καρναβάλι, κ.λπ.), αθλητικές εκδηλώσεις, εθνικές εορτές, κ.λπ.) λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ώστε να μπορεί το προσωπικό να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της αποκομιδής, της μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και του καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου κ.λπ. για την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολεοδομικών Εφαρμογών ούτως ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται και πέραν του κανονικού του ωραρίου στις περιπτώσεις Αναφορικά με την συντήρηση Πρασίνου, την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών ποτίσματος των χώρων πρασίνου για το σύνολο των οκτώ (8) δημοτικών ενοτήτων, και Αναφορικά με την διαχείριση δικτύου Άρδευσης, τις έκτακτες ανάγκες αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας του δικτύου άρδευσης του Δήμου (διενέργεια συντηρήσεων, αποκατάσταση βλαβών) για το σύνολο των οκτώ (8) δημοτικών ενοτήτων λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών & άμεσης Επέμβασης (συνεργεία επισκευής οδών - κοινοχρήστων χώρων - κτιρίων, εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, κ.λπ.), ούτως ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται και πέραν του κανονικού του ωραρίου σε περιπτώσεις όπου η αντιμετώπιση προβλημάτων στις υποδομές του Δήμου από έντονα καιρικά φαινόμενα, κ.λπ.) λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας (κοιμητήρια, κ.λπ.), καθιέρωση 12ωρης απασχόλησης, όλου του προσωπικού του Τμήματος, καθ όλες τις ημέρες της εβδομάδας, όλο το έτος (δηλαδή Κυριακές και αργίες), ούτως ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται και πέραν του κανονικού του ωραρίου σε περιπτώσεις όπου η αντιμετώπιση προβλημάτων στις υποδομές του Δήμου από έντονα καιρικά φαινόμενα, κ.λπ), αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε για το έτος 2017, εργασία με αποζημίωση καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες για όλους τους υπαλλήλους του Δήμου Δημοσίου Δικαίου, διωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, διωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, καθώς και υπερωριακή εργασία για νυχτερινή και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για όλους τους υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που ανήκουν σε 24ωρη βάση, είτε όλες τις ημέρες του μήνα για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών εργασία με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για όλους τους υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που ανήκουν σε 24ωρη βάση.

7 Τεύχος Β 161/ ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1215 Α) Για το Α Εξάμηνο του έτους 2017 ΜΟΝΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΕ Διοικητικού 10 ΠΕ Οικονομικού 3 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 5 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 5 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Π Ε Μηχανολόγων Μηχανικών 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1 ΠΕ Γεωπόνων 1 ΠΕ Πληροφορικής 1 ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών 5 ΠΕ Νηπιαγωγών 1 ΚΛΑΔΟΣ TE TE Πολιτικών Μηχανικών 3 TE Οικονομικού - Λογιστικού 1 TE Διοίκησης Μονάδων Τ.Α. 3 TE Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών 8 TE Βρεφονηπιοκόμων 4 ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΕ Διοικητικού 22 ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ 1 ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας 2 ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 1 ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 2 ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 3 ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων 7 ΔΕ30 Τεχνιτών (οδοποιίας - κτιριακών εγκαταστάσεων) 2 ΔΕ32 Μαγείρων 1 ΔΕ35 Δενδροκόμων 2 ΔΕ30 Ελαιοχρωματιστών 1 ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΥΕ Κλητήρων 3 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 6 ΥΕ Εργατών 1 ΥΕ Εργατών Οδοποιίας - Γενικών Καθηκόντων 1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας εσωτερικών χώρων 1 YE Εργατών Κήπων 1 YE Εργατών Κοιμητηρίου - Καθαριότητας 2 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΑΣ ΔΩΤΚΟΥ ΔΚΑΟΥ ΑΟΡΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ειδικότητες ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 1 ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 ΔΕ Φυλάκων 1 ΔΕ Οδηγών 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΑΣ ΔΩΤΚΟΥ ΔΚΑΟΥ ΟΡΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ειδικότητες ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων 4 ΔΕ Οδηγών 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 15 Β) Για το Β Εξάμηνο του έτους 2017 ΜΟΝΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΕ Διοικητικού 10 ΠΕ Οικονομικού 3 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 5 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 5 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1 ΠΕ Γεωπόνων 1 ΠΕ Πληροφορικής 1 ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών 5 ΠΕ Νηπιαγωγών 1 ΚΛΑΔΟΣ TE TE Πολιτικών Μηχανικών 3 TE Οικονομικού - Λογιστικού 1 TE Διοίκησης Μονάδων Τ.Α. 3 TE Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών 8 TE Βρεφονηπιοκόμων 4 ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΕ Διοικητικού 22 ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ 1 ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας 2 ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 1 ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 2 ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 3

8 1216 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 161/ ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων 7 ΔΕ30 Τεχνιτών (οδοποιίας - κτιριακών εγκαταστάσεων) 2 ΔΕ32 Μαγείρων 1 ΔΕ35 Δενδροκόμων 2 ΔΕ30 Ελαιοχρωματιστών 1 ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΥΕ Κλητήρων 3 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 6 ΥΕ Εργατών 1 ΥΕ Εργατών Οδοποιίας - Γενικών Καθηκόντων 1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας εσωτερικών χώρων 1 ΥΕ Εργατών Κήπων 1 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου - Καθαριότητας 2 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΑΣ ΔΩΤΚΟΥ ΔΚΑΟΥ ΑΟΡΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ειδικότητες ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 1 ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 ΔΕ Φυλάκων 1 ΔΕ Οδηγών 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΑΣ ΔΩΤΚΟΥ ΔΚΑΟΥ ΟΡΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ειδικότητες ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων 4 ΔΕ Οδηγών 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 15 Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών. Ρητά δηλώνεται ότι οι καθ υπέρβαση ώρες δεν θα ξεπερνούν ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο τις 120 ώρες για απογευματινή εργασία, τις 96 ώρες για νυχτερινή εργασία και τις 96 ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Για το προσωπικό που απασχολείται σε υπηρεσίες Καθαριότητας, οι παραπάνω νυχτερινές ώρες καθώς και οι ώρες για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ορίζονται μέχρι 180 ώρες ανά υπάλληλο και εξάμηνο κατά περίπτωση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μεσσήνη, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΓΕΩΡΓΟΣ ΤΣΩΝΗΣ Αριθμ. απόφ. 412 (6) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Δήμου Σκύρου για το έτος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.3852/ Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του ν.3584/ Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α /2015). 4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/ Την με αριθ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «παροχή ρυθμίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων Κεφαλαίου Β του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α ). 6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο. 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλεται η απασχόληση προσωπικού των υπηρεσιών Διοικητικού- Οικονομικού, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση δύναται να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 3.000,00 ευρώ το οποίο έχει προβλεφθεί στους πιο κάτω κωδικών του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 και αναλύεται ως ακολούθως: ΚΑ με ονομασία «Αποζημίωση υπαλλήλου για καθήκοντα ληξιάρχου» ποσό 1.500,00 ΚΑ με ονομασία «Αποζημίωση υπαλλήλου για καθήκοντα πρακτικογράφου» ποσό 1.500,00, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 2 υπαλλήλων του Δήμου Σκύρου, για το έτος 2017, για το ανώτερο 120 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία: Υπηρεσία Διοικητικού-Οικονομικού: 2 υπάλληλοι. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σκύρος, 29 Δεκεμβρίου 2016 ΜΛΤΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΝΝΑΚΗΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

Τεύχος Β 114/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893

Τεύχος Β 114/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893 Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893,, **. 894 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 : * * *,,,. Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895, - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας, 23/03/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ. Αποφ.: 259 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της υπ αριθ 3/2016 αποφάσεως περί Καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ήµου Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19091 30 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1875 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6302/60/9.1.2017 (ΦΕΚ 211/τ.Β /30.01.2017) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19143 30 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το β εξάμηνο έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24209 20 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2242 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24556 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38885 5 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3898 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43913 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4340 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 1018/2016 Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας, καθ υπέρβαση και προς συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45349 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4487 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ή προς συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45901 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4534 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 45225 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4476 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση 24ωρης απασχόλησης Κυριακών, του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2017.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3265 14 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 400 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1767 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 223 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπληρωματική καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 05 9 Απριλίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 259 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/206 αποφάσεως περί Κα θιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14151 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Ύδρας... 1 έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Πόρου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41185 27 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4197 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό που υπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1041 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 135 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 823 24 ανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων για δράσεις Πολιτικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 17 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44901 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4443 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7056 Καθιέρωση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των Ι.Δ.Α.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 42559 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4256 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθορισμός αριθμού άδειων πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου, επιβολής τέλους και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 515 20 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης επτά υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45957 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4542 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 202/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41351 28 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4216 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της. 2 Καθιέρωση ς απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1951 2 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης για τους υπαλλήλους που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44673 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4417 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας,νυχτερινής και κατά τις Κυριακές και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2559 8 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 332 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 21849 30 ουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1969 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων κατ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 839 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 105 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2823 9 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 357 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2607 8 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 339 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 411/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3333 14 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών μετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15199 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 27 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των υπαλλήλων του Δήμου Πάτμου, για το έτος 2016... 1 των υπαλλήλων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22467 29 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58613 15 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4421 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφαση οικ. 3137/191/Φ.15/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20691 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1819 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας και υπερωριακής εργασίας Κυριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45609 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4500 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44265 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4382 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45017 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4457 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21323 27 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1895 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 365/2016 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1861 1 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 236 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Kαθιέρωση διαφορετικού ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 21/2015/000010326362 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 21/2015/000010330088 ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41379 28 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4220 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44621 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4410 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Άρση της άδειας ίδρυσης ιδιωτικού μουσικού εκπαιδευτηρίου. 2 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44601 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4408 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1593 30 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 205 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2017, Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43505 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών μετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 21315 21 ουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 375/8161/ 1-02-2017 (ΦΕΚ 569/24-02-2017 τ.β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 29829 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Μεταφορά / μετατροπή θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στην οργανική μονάδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 42845 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4280 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Ε/14393/2731/ 50097/04-07-2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 38725 2 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3877 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 12ωρη και 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4559 21 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μετονομασία σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2 Λειτουργία Παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 5 Ιουνίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14333 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 20 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής στο μόνιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19043 9 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας για το προσωπικό των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 44285 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4384 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 1497 30 ανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Υπερωριακή απασχόληση τριών υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 21945 27 ουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2182 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Τροποποίηση άδειας διωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5485 2 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 643 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 33177 5 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3182 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 132120/8518/ 24-12-2015 απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 44593 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4407 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Υπερωριακή απασχόληση δεκαέξι υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20601 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1805 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 109 27 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης ερ γασίας και του κανονικού ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3239 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1225 26 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 163 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπάλληλο που τηρεί τα πρακτικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45909 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4535 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 3803 17 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 467 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44237 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4379 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (απογευματινή, νυχτερινή και εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 799 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44745 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4423 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 1091/2016 Καθιέρωση ς, νυκτερινής και Κυριακών και εργασίας με αμοιβή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25203 28 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2344 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της με αριθ. 171/2016 προηγούμενης απόφασης Δημάρχου περί καθιέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 5887 Αυγούστου 06 ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21677 30 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1946 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας Κυριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40055 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 334 / Α π ό φ α σ η. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 334 / Α π ό φ α σ η. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Πληροφορίες : Χριστίνα Νούσου Τηλέφωνο : 2313 302941 Σταυρούπολη, 31/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44913 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4445 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση Νυχτερινής Εργασίας και Εργασίας κατά τις Κυριακές Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 45861 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4528 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Έγκριση της υπ αριθμ. 221-23/08-11-2016 αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21969 27 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2185 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 17394/841/ 30-03-2011 (ΦΕΚ 807/τ.Β /10-05-2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 9. Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 9. Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 11/1/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1073 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 Τ.Κ.18755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 9 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 46215 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4568 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας και έγκριση παράτασης του απογευματινού ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 6893 13 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 797 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση λειτουργίας κατ εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 30 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9347 29 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1090 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 42599 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4258 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 3305 14 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Τροποποίηση στοιχείων της εκκαθαρίστριας εταιρείας «Γ. ΦΝΟΣ ΚΑ ΣΑ» O.E., με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 381 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 388 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41703 29 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4248 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καταβολή μερισμάτων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20197 15 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1744 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 67798/ Δ2 (ΦΕΚ 1342 τ. Β, 13/5/2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40693 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4129 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής ς στο προσωπικό του Δήμου Παύλου Μελά, για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 1573 30 ανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 202 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Έγκριση της υπ αριθμ. 336/25-11-2016 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα