ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων για δράσεις Πολιτικής Προστασίας Α εξαμήνου Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου της υπηρεσίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Βέροιας Α εξαμήνου Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας Α εξαμήνου Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων Δήμου Βέροιας Α εξαμήνου Καθιέρωση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας για το Α εξάμηνο Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απογευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και Εξαιρέσιμων ημερών στο μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΔΑΧ) των υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου για το έτος Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για υπάλληλο του Δήμου Αίγινας. 8 Εργασία τις Κυριακές και αργίες για υπάλληλο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αίγινας. 9 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΔΟΚΑΣ. 10 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Πύργου, έτους ΑΠΟΦΑΣΕΣ Αριθμ. απόφ. 24 (1) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων για δράσεις Πολιτικής Προστασίας Α εξαμήνου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΑΣ 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ). 2.- Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 3.- Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α / ). 4.- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/ Το από υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το οποίο για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την ενδεχόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετών κατά τη χειμερινή περίοδο του Α εξαμήνου (κατά τους μήνες ανουάριο - Μάρτιο) έτους 2017 απαιτείται η υπερωριακή απασχόληση εξήντα τεσσάρων (64) υπαλλήλων του Δήμου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων που θα εργαστούν καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους για τη διαχείριση των συνεπειών τους. 6.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και στους Κ.Α. 10/ «Αποζημίωση υπερωριακής δικαίου», υπάρχουν εγγεγραμμένες οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. 7.- Ότι οι παραπάνω πιστώσεις έχουν δεσμευθεί με τις αριθμ. 33/2017 (ΑΔΑ:7Θ6ΦΩ9Ο-ΡΕΘ) και 2/2017

2 824 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 103/ (ΑΔΑ:ΩΛΨΩ9Ο-ΕΩΒ) εκθέσεις ανάληψης υποχρέωσης, αντίστοιχα, διαπιστώνουμε: Ότι υφίστανται σαφείς, ειδικές, έκτακτες και εξαιρετικές ανάγκες για καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής (καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) εργασίας εξήντα τεσσάρων (64) υπαλλήλων του Δήμου, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν στο κανονικό ωράριο εργασίας τους. Μετά την ανωτέρω διαπίστωση των συγκεκριμένων αναγκών, αποφασίζουμε: ΑΠΟΦΑΣΖΟΥΜΕ Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία με αμοιβή για εξήντα τέσσερις (64) υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων, που θα εργαστούν καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους κατά τη χειμερινή περίοδο του Α εξαμήνου του έτους 2017, με σκοπό την αντιμετώπιση ειδικών, έκτακτων αναγκών για τη διαχείριση των συνεπειών από την ενδεχόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετών, έως 12 ώρες συνολικά ο καθένας, ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 5 ΠΕ Δασολόγων 3 Πολιτικοί Μηχανικοί 4 Περιβαλλοντολόγοι 1 ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 6 ΠΕ Γεωπόνων 1 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας 2 ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας 2 και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 3 Μηχανικών ΠΕ Γεωλόγων Μηχανικών 1 ΤΕ Πληροφορικής 1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή 4 ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 3 ΤΕ Ηλεκτρολόγων 2 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2 ΔΕ Διοικητικών 2 ΤΕ Εργοδηγών 1 ΔΕ Δενδροκηπουρών 3 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 9 ΤΕ Γεωπόνων 1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 3 ΥΕ Δασοφυλάκων 2 Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 2.500,00 περίπου, η οποία θα καλυφθεί σε βάρος των ΚΑ 10/ «Αποζημίωση υπερωριακής δικαίου» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους Βέροια, 4 ανουαρίου 2017 ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΒΟΡΓΑΖΔΗΣ Αριθμ. απόφ. 23 (2) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου της υπηρεσίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Βέροιας Α εξαμήνου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΑΣ 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ). 2.- Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 3.- Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α / ). 4.- Ότι η φύση της υπηρεσίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων απαιτεί την υπερωριακή απασχόληση του μοναδικού τακτικού υπαλλήλου αυτής, εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας του, κατά τις απογευματινές ώρες. 5.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και στους ΚΑ 45/6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» και «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου», υπάρχουν εγγεγραμμένες οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. 7.- Ότι οι παραπάνω πιστώσεις έχουν δεσμευθεί με τις αριθμ. 35/2017 (ΑΔΑ:Ψ9ΘΓΩ9Ο-8Μ3) και 14/2017 (ΑΔΑ:78ΝΛΩ9Ο-ΧΟΨ) εκθέσεις ανάληψης υποχρέωσης, αντίστοιχα, διαπιστώνουμε: Ότι υφίστανται σαφείς, ειδικές, έκτακτες και εξαιρετικές ανάγκες για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά το έτος 2017, του μοναδικού τακτικού μόνιμου υπαλλήλου του Γραφείου Κοιμητηρίων του Τμήματος Πρασίνου - Δασών της Δ/νσης Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας πέρα από τα συνήθη καθήκοντά του, η οποία συνιστά ανάγκη που δεν μπορεί να καλυφθεί στο κανονικό ωράριο εργασίας του. Μετά την ανωτέρω διαπίστωση συγκεκριμένων αναγκών, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε για το Α Εξάμηνο του έτους 2017 απογευματινή υπερωριακή εργασία έως εκατόν είκοσι (120) ώρες για έναν (1) τακτικό υπάλληλο κλάδου ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων, με σκοπό την αντιμετώπιση ειδικών, έκτακτων και εξαιρετικών αναγκών της Υπηρεσίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 500,00 περίπου, η οποία θα καλυφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 και

3 Τεύχος Β 103/ ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 825 των ΚΑ 45/6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» και «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου». Βέροια, 4 ανουαρίου 2017 ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΒΟΡΓΑΖΔΗΣ Αριθμ. απόφ. 21 (3) Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας Α εξαμήνου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΑΣ 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ). 2.- Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 3.- Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α / ). 4.- Την αναγκαιότητα καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής εργασίας, με αμοιβή, για τον υπάλληλο του Δήμου που θα εργαστεί, καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας κατά το Α εξάμηνο του έτους Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και στους Κ.Α. 10/ «Αποζημίωση υπερωριακής δικαίου», υπάρχουν εγγεγραμμένες οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. 6.- Ότι οι παραπάνω πιστώσεις έχουν δεσμευθεί με τις αριθμ. 33/2017 (ΑΔΑ:7Θ6ΦΩ9Ο-ΡΕΘ) και 2/2017 (ΑΔΑ:ΩΛΨΩ9Ο-ΕΩΒ) εκθέσεις ανάληψης υποχρέωσης, αντίστοιχα, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε για το Α εξάμηνο του έτους 2017 απογευματινή υπερωριακή εργασία, με αμοιβή, έως εκατόν είκοσι (120) ώρες για τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Βέροιας που θα εργαστεί καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 900,00 περίπου, η οποία θα καλυφθεί σε βάρος των ΚΑ 10/ «Αποζημίωση υπερωριακής δικαίου» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους Βέροια, 4 ανουαρίου 2017 ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΒΟΡΓΑΖΔΗΣ Αριθμ. απόφ. 22 (4) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων Δήμου Βέροιας Α εξαμήνου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΑΣ 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ). 2.- Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α / ) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ). 3.- Την αριθμ. 9041/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 2553/τ.Β / ), με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου. 4.- Τις διατάξεις των αρθρ. 48 και 49 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α / ). 6.- Την αναγκαιότητα καθιέρωσης για το Α εξάμηνο του έτους 2017 απογευματινής υπερωριακής εργασίας, με αμοιβή, για τους Ληξιάρχους του Δήμου που θα εργαστούν καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους για την άσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων τους. 7.- Ότι στον προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 και στους Κ.Α. 10/ «Αποζημίωση υπερωριακής δικαίου», υπάρχουν εγγεγραμμένες οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. 8.- Ότι οι παραπάνω πιστώσεις έχουν δεσμευθεί με τις αριθμ. 33/2017 (ΑΔΑ:7Θ6ΦΩ9Ο-ΡΕΘ) και 2/2017 (ΑΔΑ:ΩΛΨΩ9Ο-ΕΩΒ) εκθέσεις ανάληψης υποχρέωσης, αντίστοιχα, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε για το Α εξάμηνο του έτους 2017 απογευματινή υπερωριακή εργασία, με αμοιβή, έως εκατόν είκοσι (120) ώρες για κάθε έναν από τους πέντε (5) μόνιμους υπαλλήλους - Ληξιάρχους του Δήμου που θα εργαστούν καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους προκειμένου να ασκήσουν τα ληξιαρχικά τους καθήκοντα στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βέροιας: Δημοτική Ενότητα Βέροιας. Δημοτική Ενότητα Απ. Παύλου. Δημοτική Ενότητα Βεργίνας. Δημοτική Ενότητα Δοβρά. Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 4.500,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί σε βάρος των ΚΑ 10/ «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» και 10/ «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

4 826 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 103/ Βέροια, 4 ανουαρίου 2017 ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΒΟΡΓΑΖΔΗΣ Αριθμ. απόφ. 225 (5) Καθιέρωση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας για το Α εξάμηνο Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΩΑΝΝΝΩΝ 1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 49 παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α / ). ΥΠΗΡΕΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου ΜΟΝΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α / ). 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κόνιτσας (ΦΕΚ 2170/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού έτους Την ανάγκη να εργαστεί η πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για το Α εξάμηνο 2017, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε για το Α εξάμηνο 2017 πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, απασχόληση του πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κόνιτσας, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και πιο συγκεκριμένα ως εξής: ΜΟΝΜΟ ΔΗΜΟΣΟΥ ΔΚΑΟΥ ΠΕ ΣΥΝΟΛΚΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΟΧ ΑΡΓΕΣ) Σύνολο ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης για το Α εξάμηνο 2017 (όχι αργίες): 120 Η δαπάνη για την αποζημίωση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας απασχόλησης του πιο πάνω προσωπικού, θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες προβλεπόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου του ΚΑ ποσού 1.200,00. Ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων ωρών υπερωριακής απασχόλησης της υπαλλήλου θα βεβαιώνεται με υπηρεσιακό σημείωμα, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της αντίστοιχης υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. Κόνιτσα, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Aριθμ. απόφ. 830/2016 (6) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απογευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και Εξαιρέσιμων ημερών στο μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΔΑΧ) των υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου για το έτος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΑΘΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». I 2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που αναφέρονται στο ωράριο εργασίας των υπηρεσιών και την καθιέρωση της υπερωριακής απασχόλησης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 4. Την αριθμ. οικ.2/31029/δεπ/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β του ν. 4354/

5 Τεύχος Β 103/ ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 827 Προτεινόμενος αριθμός μόνιμων υπαλλήλων 6 υπαλλήλων ΔΕ οδηγών οχημάτων 6 υπαλλήλων ΥΕ εργατών καθαριότητας 3 υπαλλήλων ΥΕ εργατών καθαριότητας (οδοκαθαριστών) 2 υπαλλήλων ΔΕ χείριστων μηχανημάτων Υπερωριακή απογευματινή εργασία 5. Την αριθμ. πρωτ /240115/ απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 258/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. 6. Τις ειδικές και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει η υπηρεσία καθαριότητας και περιβάλλοντος στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας της φροντίδας των χώρων πρασίνου, της διπλής αποκομιδής απορριμμάτων που γίνεται σε καθημερινή βάση τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της μεγάλης προσέλευσης τουριστών, όπως αποτυπώνονται στο αριθμ / έγγραφο του προϊσταμένου του τμήματος καθαριότητας και περιβάλλοντος. 7. Το αριθμ. πρωτ.10277/ έγγραφο του αυτοτελούς τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, στο οποίο καταγράφονται οι επιτακτικές, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, ανάγκες της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας σχετικά με την άσκηση ελέγχου της κυκλοφορίας στους πεζόδρομους, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην πάταξη του παρεμπόριου κ.α. 8. Τις ειδικές και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες στην τεχνική υπηρεσία για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων αλλά και για διάφορες εργασίες στο οδικό δίκτυο καθώς και για τις αυτοψίες σε αυθαίρετα και επικίνδυνα κτίσματα. 9. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια α εξαμήνου του έτους 2017 για την αντιμετώπιση της αυξημένης εργασίας λόγω της συνεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Δήμου καθώς και για την καταγραφή θανάτων και γεννήσεων με έκδοση αντίστοιχων ληξιαρχικών πράξεων, την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου της Οικονομικής και Εκτελεστικής επιτροπής, αλλά και τη διευθέτηση εργασιών που δεν είναι δυνατό να γίνουν στο σύνηθες ωράριο των υπηρεσιών λόγω της εξυπηρέτησης του κοινού, όπως είναι η σύνταξη ισολογισμών απολογισμών, η τακτοποίηση ότου ταμείου, καθήκοντα που επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας. 10. Την με αριθμ /183628/ απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας για ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στη δημοτική υπάλληλο, Πασχάλη Αναστασία - Τριανταφυλλιά του ωάννη, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, της οποίας περίληψη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 2701/τ.Β / (ΑΔΑ:6Υ9ΥΟΡ10-ΥΡ5). 11. Την αριθμ. 794/9854/ απόφαση Δημάρχου Σκιάθου, με την οποία γίνεται η ανάθεση του γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου, της τήρησης των πρακτικών της Οικονομικής και Εκτελεστικής επιτροπής στην υπάλληλο, Παπαβαγγέλη Γαρυφαλλιά του Ευάγγελου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού (ΑΔΑ:6632Ω13-ΦΤΗ). 12. Την αριθμ. πρωτ. 9346/ βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση για το έτος 2017 για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΔΑΧ) των υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου πέρα από το κανονικό ωράριο ή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ή κατά τις νυχτερινές ώρες ως ακολούθως: Υπερωριακή νυκτερινή εργασία Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής Νυκτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής 720 ώρες/εξάμ. 480 ώρες/εξάμ. 480 ώρες/εξάμ. 120 ώρες/εξάμ. 720 ώρες/εξάμ. 480 ώρες/εξάμ. 480 ώρες/εξάμ. 120 ώρες/εξάμ. 360 ώρες/εξάμ. 360 ώρες/εξάμ. 160 ώρες/εξάμ. 60 ώρες/εξάμ. 120 ώρες/εξάμ. 60 ώρες/εξάμ. 1 Προϊσταμένου Τμήματος 3 ΔΕ Τεχνιτών οχημάτων 1 ΔΕ Επόπτη καθαριότητας 120 ώρες/εξάμ. 80 ώρες/εξάμ. 60 ώρες/εξάμ. 20 ώρες/εξάμ. 100 ώρες/εξάμ. 240 ώρες/εξάμ. 60 ώρες/εξάμ. 60 ώρες/εξάμ. 120 ώρες/εξάμ. 80 ώρες/εξάμ. 80 ώρες/εξάμ. 20 ώρες/εξάμ.

6 828 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 103/ ΥΕ Επιστάτη 120 ώρες/εξάμ. 80 ώρες/εξάμ. 80 ώρες/εξάμ. 20 ώρες/εξάμ. καθαριότητας 1 ΔΕ 100 ώρες/εξάμ. 80 ώρες/εξάμ. 20 ώρες/εξάμ. 20 ώρες/εξάμ. δασοφύλακα 3 ΔΕ Δημοτικοί 360 ώρες/εξάμ. 288 ώρες/εξάμ. 288 ώρες/εξάμ. 288 ώρες/εξάμ. Αστυνομικοί 22 ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διοικητικοί ώρες/έτος ΤΕ Τηλεπικοινωνιακός 240 ώρες/έτος ΥΕ Κλητήρων 480 ώρες/έτος ΔΕ Τεχν. Οικοδόμοι 720 ώρες/έτος ΔΕ Ξυλουργός 240 ώρες/έτος ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 240 ώρες/έτος ΠΕ Αρχιτέκτων 240 ώρες/έτος ΤΕ Τεχν. Πολ. Μηχανικών 240 ώρες/έτος ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου 160 ώρες/έτος 40 ώρες/εξάμ. 40 ώρες/εξάμ. - Αριθμός προτεινόμενων υπαλλήλων: 60 - Σύνολο ωρών υπερωριακής απασχόλησης: Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη: ,00 Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών του έτους Οι ώρες που προβλέπονται ανά υπάλληλο είναι λιγότερες από τα όρια που θέτουν οι σχετικές διατάξεις και ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται με υπηρεσιακό σημείωμα του υπεύθυνου προϊσταμένου κάθε υπηρεσίας. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους Σκιάθος, 14 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Αριθμ. 1 (7) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για υπάλληλο του Δήμου Αίγινας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΚΟΥ ΑΘΛΗΤΚΟΥ ΟΡΓΑΝΣΜΟΥ ΑΓΝΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 παρ. 1 του ν. 3852/ Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/ Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/ Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/ Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/ Τον αριθμό των Υπηρετούντων υπαλλήλων του ΔAOA. 8. Το γεγονός ότι προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν εντός του ωραρίου θα πρέπει να εργασθούν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε όπως εργασθεί στην γραμματειακή υποστήριξη του Οργανισμού ένας υπάλληλος του Δήμου Αίγινας κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. Εξαμηνιαία υπερωριακή απογευματινή απασχόληση έως 120 ώρες, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των 2 εξαμήνων μέσα στο έτος. Η δαπάνη ύψους 1200,00 θα βαρύνει τον ΚΑ τρέχοντος οικονομικού έτους ΧΡΟΝΚΗ ΔΑΡΚΕΑ ΜΕΧΡ ΜΗΝΑΑ ΕΡΓΑΣΑ 20 ΩΡΕΣ Αίγινα, 2 ανουαρίου 2017 Ο Πρόεδρος ΣΤΑΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΝΟΣ

7 Τεύχος Β 103/ ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 829 Αριθμ. 2 (8) Εργασία τις Κυριακές και αργίες για υπάλληλο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αίγινας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΚΟΥ ΑΘΛΗΤΚΟΥ ΟΡΓΑΝΣΜΟΥ ΑΓΝΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 παρ. 1 του ν. 3852/ Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/ Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/ Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/ Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/ Tον αριθμό των Υπηρετούντων υπαλλήλων του ΔAOA. 8. Tην με αριθμό 10687/7648 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία ενέκρινε την καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία καθώς και την λειτουργία κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίες για τον μοναδικό υπάλληλο του ΝΠΔΔ Μαρμαρινό Κωσταντίνο η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1370/2011 τεύχος Δεύτερο 8. Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ανάκληση της απόφασης αυτής, αποφασίζουμε: Ορίζουμε όπως εργασθεί κατά τις Κυριακές και αργίες ο μοναδικός υπάλληλος του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού ΜΑΡΜΑΡΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΝΟΣ κλάδου ΥΕ Φυλάκων. Η δαπάνη ύψους 600,00 θα βαρύνει τον ΚΑ τρέχοντος οικονομικού έτους ΧΡΟΝΚΗ ΔΑΡΚΕΑ ΜΕΧΡ Εξαμηνιαία απασχόληση κατά τις Κυριακές και αργίες έως 96 ώρες χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος. Αίγινα, 2 ανουαρίου 2017 Ο Πρόεδρος ΣΤΑΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΝΟΣ Αριθμ. απόφ. 1 (9) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΔΟΚΑΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΚΟΥ ΟΡΓΑΝΣΜΟΥ ΚΟΝΩΝΚΟ-ΠΟΛΤΣΤΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 2 και 3, 49 και 176 του ν. 3584/ Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/ Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/ /Α ). 5. Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί η απασχόληση προσωπικού πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης κατά το έτος 2017, λόγω έλλειψης τακτικού Διοικητικού προσωπικού, για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2017, που συνεδριάζουν εκτός ωραρίου εργασίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα και όποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο, κατά τις απογευματινές ώρες, τις εργάσιμες ημέρες και επιβάλει την απασχόληση προσωπικού της Διοικητικής υπηρεσίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. 6. Τον προϋπολογισμό του ΔΟΚΑΣ οικονομικού έτους 2017, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 301/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και 124/ απόφαση του Δ.Σ του ΔΟΚΑΣ, στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 1.400, στον ΚΑ , για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από την υπερωριακή απασχόληση, αποφασίζει: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για ένα (1) υπάλληλο για το έτος 2017, πέραν των υποχρεωτικών ωρών απασχόλησης και μέχρι την 22α ώρα των εργάσιμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή, και έως 120 ωρών το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017 και 120 ώρες το 2ο εξάμηνο έτους 2017, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση και συγκεκριμένα: ένα (1) Μόνιμο υπάλληλο του ΔΟΚΑΣ, που θα τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δαπάνη έχει εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμού του ΔΟΚΑΣ οικονομικού έτους 2017 στον ΚΑ ποσού Σητεία, 2 ανουαρίου 2017 Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ Αριθμ. απόφ. 116/2016 (10) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Πύργου, έτους ΤΟ ΔΟΚΗΤΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΕΠΧΕΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τον Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 1759/ ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 3. Την 250/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύργου περί ορισμού του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ και συγκρότησής του σε σώμα. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4355/2015.

8 830 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 103/ Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Πύργου για το έτος 2017 για υπερωριακή και λοιπή απασχόληση η οποία θα βαρύνει τους: Κ.Α ποσού ,00 και Κ.Α ποσού 5.550,00 (Βεβαίωση με υπ αριθμ. 2441/ ). 6. Την αναγκαιότητα καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΠ προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες εποχιακές ή επείγουσες, απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες και να εξυπηρετούνται άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιστατικά αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις, στα πλαίσια της προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας και περιουσίας των πολιτών. Επίσης την αναγκαιότητα συμμετοχής των εργαζομένων στα συμβούλια που γίνονται εκτός ωραρίου απασχόλησης της επιχείρησης, αποφασίζει ομόφωνα: (Για το Α εξάμηνο του 2017): Ειδικότητες Αριθμός Εργαζομένων Να εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της ΔΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ απογευματινής και αργίες Κυριακές - εξαιρέσιμες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου. Ο αριθμός των ωρών που θα μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά ο κάθε εργαζόμενος θα είναι ο ανώτερος που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4355/2015, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο ανά εργαζόμενο για απογευματινή υπερωριακή εργασία και ενενήντα έξι (96) για Κυριακές και αργίες. Υπερωρίες θα μπορεί να λάβει όλο το προσωπικό που απασχολείται με την κατασκευή, επίβλεψη και συντήρηση έργων ύδρευσης - αποχέτευσης και οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στα συμβούλια που γίνονται εκτός ωραρίου απασχόλησης της επιχείρησης για το έτος 2017 ως ακολούθως: Απογευματινή Εργασία εργάσιμων ημερών (ώρες) Α εξάμηνο 2017 Εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες Δ.Ε. Υδραυλ.υδρευσ Δ.Ε. Υδραυλ-αποχ Δ.Ε. Χειριστές Δ.Ε Αποθηκάριος Δ.Ε. Διοικητικοί Σύνολα (Για το Β εξάμηνο του 2017): Ειδικότητες Αριθμός Εργαζομένων Απογευματινή Εργασία εργάσιμων ημερών (ώρες) Β εξάμηνο 2017 Εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες Δ.Ε. Υδραυλ.υδρευσ Δ.Ε. Υδραυλ-αποχ Δ.Ε. Χειριστές Δ.Ε Αποθηκάριος Δ.Ε. Διοικητικοί Σύνολα Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατάσταση του Προϊσταμένου της κάθε υπηρεσίας και θα εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης. Η απόφαση της καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Πύργου για το έτος 2017 και συγκεκριμένα τους κωδικούς: (αμοιβές προσωπικού) ποσού ,00 και Κ.Α (εργοδοτικές εισφορές) ποσού 5.550,00 (Βεβαίωση με υπ αριθμ. 2441/ ). Πύργος, 3 ανουαρίου 2017 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΑΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

Τεύχος Β 114/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893

Τεύχος Β 114/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893 Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893,, **. 894 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 : * * *,,,. Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895, - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20967 19 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2095 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16049 Καθιέρωση με αποζημίωση ς, καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24209 20 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2242 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24556 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας, 23/03/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ. Αποφ.: 259 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της υπ αριθ 3/2016 αποφάσεως περί Καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ήµου Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19143 30 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το β εξάμηνο έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38885 5 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3898 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45349 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4487 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ή προς συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 1209 26 ανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων με σχέση εργασίας διωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19091 30 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1875 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6302/60/9.1.2017 (ΦΕΚ 211/τ.Β /30.01.2017) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43913 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4340 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 1018/2016 Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας, καθ υπέρβαση και προς συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2607 8 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 339 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 411/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3265 14 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 400 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1041 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 135 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41185 27 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4197 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό που υπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45957 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4542 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 202/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 45225 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4476 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση 24ωρης απασχόλησης Κυριακών, του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2017.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44901 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4443 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7056 Καθιέρωση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των Ι.Δ.Α.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 05 9 Απριλίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 259 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/206 αποφάσεως περί Κα θιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 799 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58613 15 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4421 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφαση οικ. 3137/191/Φ.15/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45901 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4534 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 17 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20601 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1805 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2559 8 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 332 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3333 14 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών μετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 1497 30 ανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Υπερωριακή απασχόληση τριών υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41351 28 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4216 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της. 2 Καθιέρωση ς απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 3803 17 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 467 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1767 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 223 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπληρωματική καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1225 26 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 163 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπάλληλο που τηρεί τα πρακτικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44673 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4417 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας,νυχτερινής και κατά τις Κυριακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1951 2 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης για τους υπαλλήλους που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44601 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4408 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 44593 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4407 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Υπερωριακή απασχόληση δεκαέξι υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 33177 5 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3182 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 132120/8518/ 24-12-2015 απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 46215 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4568 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας και έγκριση παράτασης του απογευματινού ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 5 Ιουνίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1593 30 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 205 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2017, Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45609 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4500 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43505 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών μετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45909 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4535 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44265 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4382 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 1821 1 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 231 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45927 31 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3819 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση της με αριθμ. 337/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14151 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Ύδρας... 1 έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Πόρου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 20935 19 ουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2092 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου. 2 3 4 Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου 5 Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1861 1 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 236 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Kαθιέρωση διαφορετικού ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 839 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 105 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21323 27 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1895 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 365/2016 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14333 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 20 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής στο μόνιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 38725 2 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3877 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 12ωρη και 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 29829 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Μεταφορά / μετατροπή θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στην οργανική μονάδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45017 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4457 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 109 27 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης ερ γασίας και του κανονικού ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 42559 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4256 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθορισμός αριθμού άδειων πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου, επιβολής τέλους και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 1069 25 ανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 139 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία Ελληνικού Αργυρούπολης, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19043 9 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας για το προσωπικό των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 42599 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4258 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22467 29 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2823 9 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 357 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41379 28 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4220 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44621 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4410 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Άρση της άδειας ίδρυσης ιδιωτικού μουσικού εκπαιδευτηρίου. 2 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44565 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης. 2 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 42845 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4280 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Ε/14393/2731/ 50097/04-07-2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 515 20 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης επτά υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44913 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4445 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση Νυχτερινής Εργασίας και Εργασίας κατά τις Κυριακές Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21727 30 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση ς εργασίας με αμοιβή υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21677 30 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1946 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας Κυριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40693 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4129 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής ς στο προσωπικό του Δήμου Παύλου Μελά, για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3239 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2283 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1309 26 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 172 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθ. 1944/52291/12-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36479 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3601 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 240460/5-5-2010 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 21945 27 ουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2182 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Τροποποίηση άδειας διωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44745 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4423 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 1091/2016 Καθιέρωση ς, νυκτερινής και Κυριακών και εργασίας με αμοιβή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 21849 30 ουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1969 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων κατ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 30 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20691 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1819 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας και υπερωριακής εργασίας Κυριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 21315 21 ουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 375/8161/ 1-02-2017 (ΦΕΚ 569/24-02-2017 τ.β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 19817 7 ουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1959 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας 2 Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21969 27 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2185 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 17394/841/ 30-03-2011 (ΦΕΚ 807/τ.Β /10-05-2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 44285 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4384 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 333 26 ανουαρίου 207 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 75 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας μονίμων και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4559 21 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μετονομασία σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2 Λειτουργία Παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 01ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Έκτακτης Κατεπείγουσαςτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 01ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Έκτακτης Κατεπείγουσαςτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1317 26 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 173 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7030/16-2-2016 (ΦΕΚ τ.β 539/2-3-2016) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40055 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 5887 Αυγούστου 06 ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2017 Έκτακτη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44937 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4448 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση απογευματινής ή νυχτερινής υπερωριακής απασχόλησης και ημερήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 334 / Α π ό φ α σ η. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 334 / Α π ό φ α σ η. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Πληροφορίες : Χριστίνα Νούσου Τηλέφωνο : 2313 302941 Σταυρούπολη, 31/

Διαβάστε περισσότερα