ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 «ÓÐÏÕÄÁÉ», Ôüìïò 59, Ôåý ïò 1ï-2o, (2009) / «SPOUDAI», Vol. 59, No 1-2, (2009), University of Piraeus, pp ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υπό Δρ. Βασιλικής Μπρίνια Ειδικού επιστήμονος Ο.Π.Α. και Πανεπιστημίου Πειραιώς Abstract BASIC CHARACTERISTICS OF GREEK EDUCATIONAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE In our essay, we will attemp t to look for the organs that participate in the management of a first or secondary education unit, to show off the procedures and the environment where this participation allows the formation of an inner educational policy, to explore the sectors in which this policy can play a determinative role both in and out of the school environment and if this policy can make the school known as an active and healthy cell of the local society. In general, we would make an extensive reference to the Greek educational system and its management structure is done. Jel Classifications: Μ1, Μ19. Keywords: Organizational structure, educational system, bureaucracy organizational stru - cture, formal organizational structure, characteristics of educational system. Περίληψη Στο άρθρο αυτό εξετάζουμε τη δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και επικεντρώνουμε την ανάλυση στην εσωτερική του δομή. Διαπιστώνεται ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται ως πολύπλοκο, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των δομών του και ανταποκρίνεται στα μηχανιστικά γραφειοκρατικά μοντέλα με σχετικές ιδιομορφίες. Είναι ένα ιεραρχικά δομημένο σχήμα στην κορυφή του οποίου βρίσκεται ο υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, ενώ στη βάση βρίσκεται το σύνολο των σχολείων της χώρας. Τα διοικητικά όργανα που εμπλέκονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διαπιστώνεται ότι ανάλογα με το χώρο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους κατηγοριοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό, τοπικό και σε σχολικό επίπεδο. Τέλος, εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του οργανωτικού σχεδιασμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Λέξεις-κλειδιά: Οργανωτική δομή, εκπαιδευτικό σύστημα, γραφειοκρατικό σύστημα

2 315 οργάνωσης, τυπική οργάνωση, χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού συστήματος. 1. Εισαγωγή Η οργάνωση και η διοίκηση της ελληνικής τυπικής εκπαίδευσης έχει ως πρότυπο οργάνωσης το γραφειοκρατικό σύστημα. Με τον όρο γραφειοκρατία εννοούμε τον τύπο της οργάνωσης που έχει σχεδιαστεί να επιτελεί ένα διοικητικό έργο μεγάλης κλίμακας με το συστηματικό συντονισμό της εργασίας πολλών ατόμων (Blan & Meyer, 1977). Ο τύπος αυτός, αναπτύσσεται κυρίως σε μεγάλους οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς και αποβλέπει στη βελτίωση της διοικητικής απόδοσης. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της τυπικής γραφειοκρατικής οργάνωσης είναι η πυραμιδοειδής και ιεραρχημένη διάρθρωση της δομής της, η οποία εξασφαλίζει την οριζόντια κατανομή της εργασίας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε κάθε όργανο να συντάσσεται σε μια συγκεκριμένη βαθμίδα της ιεραρχίας και να ασκεί την αρμοδιότητά του, δηλαδή τη θεσμική του εξουσία, κάτω από τον έλεγχο του ιεραρχικού προ σταμένου του. Άλλα χαρακτηριστικά της γραφειοκρατικής οργάνωσης είναι ο συγκεντρωτισμός στη λήψη αποφάσεων, η ιεραρχική δομή της εξ - ουσίας, η τυποποίηση, ο σαφής καταμερισμός της εργασίας και οι τυπικές και απρόσωπες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων (Πασιαρδής, 2004). Βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού μοντέλου οργάνωσης και διοίκησης της εκ - παίδευσης είναι ο κεντρικός και υπερσυγκεντρωτικός χαρακτήρας του, καθώς όλες σχεδόν οι αρμοδιότητες (αποφασιστικές, κανονιστικές, ε πο πτικές, συν - τονιστικές, επιτελικές) ασκούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό το μοντέλο οργάνωσης, αποκλίνει από το γενικό ελληνικό διοικητικό σύστημα, το οποίο, σύμφωνα με ρητή συνταγματική διάταξη (άρθρο 101 του Συντάγματος), οφείλει να είναι αποκεντρωμένο. Με το νόμο 2817/2000, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 2986/2002, καταβάλλεται προσπάθεια με μικρά βήματα να περιοριστεί ο συγκεντρωτισμός και η ιεραρχική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων σε νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, απομένει ακόμα να διανυθεί μακρύς δρόμος για την πλήρη εναρμόνισή του με το γενικό περιφερειακό και αποκεντρωμένο ελληνικό σύστημα όπως συμβαίνει π.χ. στην δημόσια υγεία. Στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού γραφειοκρατικού συστήματος, οι λειτουργίες που τελούνται και τα όργανα που το απαρτίζουν αποτελούν δημόσια υπηρεσία η οποία ανήκει στη λεγόμενη «παροχική διοίκηση», διότι αφορά την παροχή θεμελιώδους υπηρεσίας προς τον ελληνικό λαό, την παροχή, δηλαδή, παιδείας, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 2525/1997, πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου.

3 316 Το κράτος αναλαμβάνει να διαμορφώσει το όραμα για το εκπαιδευτικό σύστημα δηλαδή να διαμορφώσει και να περιγράψει τα γενικά χα ρα κτη - ριστικά μίας επιθυμητής ιδανικής κατάστασης του εκπαιδευτικού συστήματος στον χρονικό ορίζοντα που θέτει, λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Το εν λόγω όραμα νομιμοποιείται μέσα από δημοκρατικές δια - δικασίες για να αποτελέσει όραμα των πολιτών και υπό προ ποθέσεις ανά - γεται σε εθνικό όραμα για την παιδεία. Ακόμη, το κράτος διαμορφώνει στρατηγική, δηλαδή σκιαγραφεί τη γενική πορεία δράσης του συστήματος αλλά και των συντελεστών λαμβάνοντας αποφάσεις σχετικές με την αποστολή του συστήματος, τους στρατηγικούς στόχους και με την ανάπτυξη στρατηγικών ανάπτυξης και ανταγωνισμού, που επηρεάζουν μακροπρόθεσμα τη συνολική πορεία του εκπαιδευτικού συστήματος. 2. Βασικά στοιχεία οργανωτικού σχεδιασμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος Σε κάθε τυπική οργάνωση υπάρχει το στοιχείο της δομής. Δηλαδή ένα σχήμα εσωτερικών σχέσεων έτσι ώστε να γίνεται δυνατή η επίτευξη των στό - χων της (Daft, 2005). Στη δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος δια - κρίνουμε τα εξής χαρακτηριστικά βάσει των αρχών του management (Daft, 2005): τον καταμερισμό της εργασίας, το εύρος του ελέγχου, την τμη μα τοποίηση και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων. 2.1 Καταμερισμός της εργασίας Το συνολικό έργο του Υπουργείου Παιδείας διαιρείται σε επιμέρους συγκεκριμένες εργασίες ή καθήκοντα από όπου προκύπτουν και οι θέσεις εργασίας. Ο καταμερισμός αυτός της εργασίας είναι βασική προ πόθεση για την αποτελεσματικότητα της οργανωμένης (συλλογικής) δράσης. Ο καταμερισμός της εργασίας συνδέεται άμεσα με την εξειδίκευση, η οποία παρά τα πλεονεκτήματά της, έχει και αρνητικές συνέπειες, π.χ. οδηγεί γρήγορα σε ανία και αλλοτρίωση (Μπουραντάς, 2002; Πασιαρδής, 2004). Για το λόγο αυτό η εξειδίκευση πρέπει να γίνεται σε λογικά όρια, δηλαδή το άτομο να εκτελεί περισσότερα του ενός καθήκοντα στη θέση εργασίας του και να είναι υπεύθυνος για περισσότερες ενέργειες. Η «οργάνωση της εργασίας» είναι ένας άλλος όρος που χρειάζεται ανά - λυση. Ο όρος αυτός είναι πολύ ευρύς και στη βιβλιογραφία δεν χρη σι μο - ποιείται πάντοτε με την ίδια έννοια. Όμως, για τους σκοπούς της μελέτης αυτής θα ορίσουμε την οργάνωση της εργασίας ως το σύνολο των προ πα -

4 317 ρασκευαστικών ενεργειών που συνεργούν στο να ελευθερωθεί όλη η απο - δοτικότητα στη δημιουργική αυτή προσπάθεια. Μπορεί δε να διαιρεθεί σε τρία στάδια (Chenalier, 1971). Σε ατομικό επίπεδο, όπου καταναλώνεται προσπάθεια ανάλογα με τις δυνατότητες του «εκτελεστή», άσχετα αν πρόκειται για άνθρωπο, ζώο ή μηχανή, Σε ομαδικό επίπεδο, όπου η οργάνωση της εργασίας καθορίζει το καθεστώς της δραστηριότητας των ανθρώπων που συμμετέχουν θε - ληματικά σε κοινή προσπάθεια, και Σε κοινωνικό επίπεδο, όπου καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των δια - φόρων ομάδων, που ανταλλάσουν τις υπηρεσίες και τα προ όντα της δραστηριότητάς τους (π.χ. σχέσεις μεταξύ εργατών και διευθυντών). Η οργάνωση της εργασίας προ ποθέτει μελέτη μεθόδων, δηλαδή μελέτη του τρόπου με τον οποίον εργαζόμαστε για να επιτύχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Κατά τον Fr. Taylor τον ιδρυτή της σύγχρονης οργανωτικής επι - στήμης (management science) οποιαδήποτε οργανωτική εργασία αν αλύεται στις εξής διαδοχικές φάσεις (Ζευγαρίδης, 1995): ακριβής καθορισμός του επιδιωκόμενου σκοπού, μελέτη των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του επι - διωκόμενου σκοπού, προπαρασκευή των μέσων ενέργειας, που είναι αναγκαία, πραγματοποίηση της ενέργειας που έχει αποφασισθεί (ή επιλεγεί), και ο έλεγχος του αποτελέσματος που θα προκύψει από τη δοκιμαστική εργασία. Η αντίληψη αυτή του Taylor για την οργάνωση της εργασίας πέρασε από διάφορες φάσεις εξέλιξης, ιδιαίτερα μέσα από τον Ford και τον θεμελιωτή της θεωρίας της διοίκησης Η. Fayol (Κουφάκου, 1989). 2.2 Το εύρος ελέγχου (span of control) Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για να είναι αποτελεσματικές πρέπει να έχουν καλό σύστημα συντονισμού και επίβλεψης των δρα - στηριοτήτων των εργαζομένων. Ο επιτυχής συντονισμός εξαρτάται από τον αριθμό των υφισταμένων που μπορεί και πρέπει να εποπτεύει ένα διοικητικό

5 318 στέλεχος. Ο Daft (2005), για παράδειγμα, προτείνει ένα μέγιστο αριθμό α τό - μων, αλλά στην πράξη αυτό διαφέρει αρκετά. 2.3 Τμηματοποίηση Η εξειδίκευση έχει σχέση με τον καταμερισμό της εργασίας. Αυτό ση - μαίνει ότι οι ποικίλες εργασίες και δραστηριότητες που χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης πρέπει να ομαδοποιηθούν και να χωριστούν κατάλληλα. Ουσιαστικά σε όλες τις οργανώσεις οι εργασίες και οι δραστηριότητες ομαδοποιούνται σε τμήματα, δηλαδή εισέρχεται το φαινόμενο της τμηματοποίησης. Λέγοντας «τμηματοποίηση» εννοούμε τη δημιουργία εξειδικευμένων ή συγγενών δραστηριοτήτων του οργανισμού σε λειτουργικές οργανωτικές μονάδες με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού απο - τελέσματος. Η τμηματοποίηση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει γίνει με βάση τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες, τα εξυπηρετούμενα άτομα και τη γεω γρα - φική περιοχή. Α. Τμηματοποίηση βάσει των λειτουργιών τον οργανισμού. Στην προ - κειμένη περίπτωση του Υπουργείου Παιδείας ομαδοποιούμε τους εργα ζό - μενους που εκτελούν τα ίδια καθήκοντα ή την ίδια λειτουργία. Ο τρόπος αυτός ομαδοποίησης είναι αποδεκτός και χρησιμοποιείται σήμερα πε ρισσότερο από όλες τις άλλες μεθόδους. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για παράδειγμα, ο τρόπος αυτός τμηματοποίησης, συναντάται με την έννοια ότι οι όμοιες δρα - στηριότητες της προσχολικής και σχολικής αγωγής συγ κροτούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες (νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία) και η άσκησή τους διενεργείται από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό. Η συγκεκριμένη μέθοδος τμηματοποίησης έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει έμφαση στην εξειδίκευση, γίνεται καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και διευκολύνει το συντονιστικό και εποπτικό έλεγχο. Σημαντικά, ωστόσο, μειονεκτήματα της μεθόδου εντοπίζονται στην προσαρμογή του οργανισμού σε νέα περιβαλλοντικά δεδομένα και κυρίως στη μείωση της επικοινωνίας μεταξύ των οργανικών μονάδων που μπορεί να οδηγήσει σε «φέουδα» και στεγανά μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Β. Τμηματοποίηση κατά υπηρεσία (ή σκοπό). Άλλος ένας τύπος οργανωτικής εξειδίκευσης είναι αυτός κατά κατηγορία υπηρεσίας. Αυτόν τον συναντάμε συχνά σε μεγάλες οργανώσεις -και σε δημόσιους και σε ιδιωτικούς τομείς- οι οποίοι έχουν ευρεία ποικιλία υπηρεσιών. Το Υπουργείο Παιδείας,

6 319 για παράδειγμα, περιλαμβάνει μια σειρά από ανομοιογενείς δραστηριότητες όπως είναι οι οικονομικές, διοικητικές, τεχνικές κ.ά. που εντάσσονται σε επιμέρους γενικές διευθύνσεις ή διευθύνσεις κ.λπ. Για το λόγο αυτό το συγκεκριμένο υπουργείο στελεχώνεται με άτομα από διαφορετικούς κλάδους όπως διοικητικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς κ.ά. Ο τρόπος αυτός οργανωτικής διάρθρωσης συντελεί στην εύκολη προσ - αρμογή τού οργανισμού στις εκάστοτε περιβαλλοντικές αλλαγές, επιτυγχάνει την αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων και αναπτύσσει την ειδίκευση. Η μέθοδος όμως αυτή τμηματοποίησης παρουσιάζει προβλήματα συντονισμού και απώλεια ελέγχου και αναπτύσσει πνεύμα ανταγωνιστικότητας μεταξύ των διαφόρων οργανικών μονάδων, μειονεκτήματα τα οποία θεραπεύονται με τη δημιουργία οριζόντιων δομών επικοινωνίας Γ. Τμηματοποίηση με βάση τα εξυπηρετούμενα άτομα. Η τμηματοποίηση αυτή γίνεται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης ομάδας ατόμων. Στηρίζεται στη συγκέντρωση όλων ή των περισσότερων δραστηριοτήτων σε μια οργανική μονάδα σύμφωνα με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο, ηλικία κ.λπ.) των πελατών. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για παράδειγμα, η τμη μα - τοποίηση των σχολείων σε τάξεις γίνεται βάσει της ηλικίας, που αποτελεί μια συγκεκριμένη κατηγορία μαθητικού δυναμικού. Η μορφή αυτή διάρθρωσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και διευκολύνει το συντονισμό των λειτουργιών. Παρόλα αυτά η μέθοδος αυτή αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των οργανικών μονάδων και αγνοεί κατά κάποιο τρόπο το σκοπό του οργανισμού ως σύνολο. Δ. Τμηματοποίηση κατά γεωγραφική περιοχή. Οι δραστηριότητες πολλών οργανώσεων μάλλον διασκορπίζονται πάνω στη χώρα παρά συγκεντρώνονται σε ένα μέρος. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν: υπουργεία, τράπεζες, α σφα - λιστικές εταιρίες κ.ά. Σε τέτοιες περιπτώσεις η οργάνωση συχνά διαιρείται σε περιφερειακή βάση και δίνεται στην τοπική διοίκηση ευθύνη για τις δρα - στηριότητες του τμήματος, της περιοχής ή της περιφέρειας. Σε επίπεδο νομού, για παράδειγμα, το Υπουργείο Παιδείας. έχει συστήσει Διευθύνσεις και Γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων της περιοχής τους. Χαρακτηριστικά στοιχεία της μεθόδου αυτής είναι ότι οι αποφάσεις λαμ - βάνονται σε περιφερειακό (νομαρχιακό) επίπεδο με συνέπεια να αν τι με - τωπίζονται πιό αποτελεσματικά οι τοπικές ανάγκες, να περιορίζονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και το σπουδαιότερο, υπάρχει οικονομία σε

7 320 χρόνο. Ωστόσο η μέθοδος, χωρίς την ύπαρξη ενός ενιαίου στρατηγικού σχε - δίου, μπορεί να έχει υψηλό διοικητικό κόστος, να περιορίσει τον έλεγχο της κεντρικής διοίκησης και σε πολλές περιπτώσεις να οδηγήσει σε συγ κρούσεις μεταξύ των σκοπών της περιφέρειας και των σκοπών του κεντρικού Οργα - νισμού του Υπουργείου Παιδείας. Οι οργανώσεις χρησιμοποιούν συνήθως δομές οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι πιό κατάλληλες για τις δικές τους συγκεκριμένες περιστάσεις και συνθήκες λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι συχνά χρησιμοποιούν ένα μείγμα τύπων σε μια προσπάθεια να συνδυάσουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά της λειτουργικής, της διάρθρωσης ή της τμηματοποίησης με βάση την υπηρεσία. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1 που ακολουθεί, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα προς την κατεύθυνση αυτή. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Η Διοικητική Δομή του Eλληνικού Eκπαιδευτικού Συστήματος

8 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Όταν ένας δημόσιος οργανισμός, όπως το Υπουργείο Παιδείας, διαθέτει αξιόλογο και με διάφορες ειδικότητες και ικανότητες προσωπικό και η ανώτατη ηγεσία του δεν μπορεί να ασκήσει το σύνολο της εξουσίας ή των αρμοδιοτήτων τότε επιβάλλεται η εκχώρηση αρμοδιοτήτων από την ανώτατη ηγεσία προς τις κατώτερες βαθμίδες της διοικητικής πυραμίδας (απο κέν - τρωση). Η μεταβίβαση καθηκόντων (delegation) είναι η διαδικασία της μεταβίβασης από τον προ στάμενο ενός μέρους των καθηκόντων του σε υ φι - στάμενό του με παράλληλη μεταβίβαση της αντίστοιχης εξουσίας και ευθύνης που συνδέεται με αυτά (Μπουραντάς, 2002). Ο όρος «εξουσιοδότηση» είναι δυνατό να ορισθεί ως εκχώρηση μέρους των αρμοδιοτήτων και της εξουσίας του προ σταμένου σε υφισταμένους του για εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων. Από τον ορισμόν αυτό προκύπτει ότι η εκχώρηση της εξουσίας είναι μερική και αυτό γιατί η ολοκληρωτική με - ταβίβαση αρμοδιοτήτων σημαίνει πλήρη κατάργηση της θέσης του ηγέτη που μετεβίβασε όλα τα καθήκοντά του. Τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια της «εξουσιοδότησης» είναι τα εξής: η αρμοδιότητα, δηλαδή το σύνολο των καθηκόντων που παραχωρούνται σε κατώτερα ιεραρχικά κλιμάκια, η εξουσία, που ορίζεται ως το νόμιμο δικαίωμα να ασκήσει ένα άτομο την επιρροή του (ή το δικαίωμα να διατάξει κάποιος τους άλλους). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό η εξουσία που έχει ένα άτομο οφείλεται στη θέση που κατέχει νόμιμα σε μια οργάνωση. η ευθύνη, που ορίζεται ως το σύνολο των υποχρεώσεων που έχει ο υφιστάμενος για την αναγκαία άσκηση της εξουσίας που του ανατέθηκε από τον προ στάμενό του. Διευκρινίζοντας τον παραπάνω ορισμό αναφέρουμε ότι, όταν μεταβιβάζουμε εξουσία, πρέπει να προσδιορίζουμε με σαφήνεια τα όρια της εξουσίας και της ευθύνης ώστε να γίνεται σαφής προσδιορισμός του ρόλου κάθε εργαζόμενου και συνεπώς αποτελεσματικός έλεγχος. Λαμβάνοντας υπόψη την «αρχή της διατήρησης της υπευθυνότητας από τον εξου σιο δο - τούντα» πρέπει να σημειώσουμε πως η ευθύνη και η εξουσία μπορεί να αναθέτονται στους υφισταμένους, όμως η υπευθυνότητα απέναντι στον προ στάμενο δεν μπορεί να μεταβιβασθεί. Συνεπώς οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες που θα κρατήσει ο προ στάμενος του ανώτερου κλιμακίου της ιεραρχίας πρέπει να είναι αυτές που θα του εξασφαλίσουν τη λήψη των τελικών αποφάσεων και την ανάπτυξη πρωτοβουλίας στην οργάνωση. Η

9 322 τελική ευθύνη πάντως παραμένει στον Ανώτερο Διοικητικά Υπάλληλο πάντα, έστω κι αν εκχωρεί αρμοδιότητες και εξουσίες. Η εκχώρηση και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν αποτελεί καινοτομία της εποχής μας. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, η ανάγκη κα τα με - ρισμού της εργασίας, ο διαχωρισμός της ανθρώπινης δραστηριότητας σε τομείς και η ταξινόμηση των αρμοδιοτήτων υπήρξαν ανέκαθεν ακανθώδες πρόβλημα της διοίκησης. Πραγματικά όσο ένας οργανισμός επεκτείνει τη δραστηριότητά του, τόσο οι διευθύνοντες τον οργανισμό αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσχέρειες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ανακαλύπτουν ότι είναι υποχρεωμένοι να εκ - χωρούν ένα μέρος του έργου τους σε άμεσα υφισταμένους τους για να λει - τουργήσει αποτελεσματικά ο οργανισμός. Η αποτελεσματική εξουσιοδότηση παρέχει τη δυνατότητα στον οργανισμό να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Αυτού του είδους, ωστόσο, η εξουσιοδότηση είναι ενέργεια δύσκολη, πολύπλοκη και απαιτεί κατά την προπαρασκευή της τη μελέτη των εξής στοιχείων (Μπρίνια, 2008): ιεράρχηση αρμοδιοτήτων, οι οποίες μπορούν να μεταβιβασθούν σε κατώτερα κλιμάκια, επιλογή προσώπων, στα οποία θα μεταβιβασθούν οι αρμοδιότητες (αν, δηλαδή, είναι κατάλληλα προετοιμασμένα να δεχθούν εξουσίες και ευθύνες), εξέταση των τρόπων εκχώρησης των αρμοδιοτήτων (π.χ. η εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων και ευθύνης πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια και εγ γράφως), εξέταση της σχέσης «εξουσία - ευθύνη», επειδή η τελική ευθύνη βα - ραίνει το διοικητικό στέλεχος που εκχώρησε τις αρμοδιότητες. Συζήτηση Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα όπου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ελάχιστες ουσιαστικές αρμοδιότητες διοίκησης έχουν μεταφερθεί σε τοπικό/σχολικό επίπεδο. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη θέσπιση νόμων, δια - τάξεων, κανονισμών και εγκυκλίων αποφασίζει για τη λειτουργία του εκ - παιδευτικού συστήματος με αποτέλεσμα οι ενδιάμεσες εξουσίες να εκτελούν απλώς, χωρίς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις. Η διοίκηση εκ μέρους των ενδιάμεσων εξουσιών παίρνει έναν απλό διαχειριστικό διεκπεραιωτικό χαρακτήρα. Η πραγματικότητα αυτή

10 323 έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία για αλλαγή του ρόλου και των καθηκόντων των διοικητικών οργάνων της εκπαίδευσης και των υποστηρικτικών θεσμών τα οποία έχουν αποκτήσει εξαιρετική σημασία ως αποτέλεσμα των εξελίξεων εντός και εκτός της εκπαίδευσης. Οι αλλαγές αυτές απαιτούν διοικητικά και υποστηρικτικά στελέχη που να μπορούν να υπερβούν τη γραφειοκρατία και τις «γραφειοκρατικές νοοτροπίες», να αναδιοργανώσουν τις λειτουργίες των σχολικών μονάδων, να υποστηρίξουν την εισαγωγή καινοτομιών και να ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες, να απεγκλωβίσουν το εκπαιδευτικό δυναμικό από «δημοσιο παλληλικές νοοτροπίες», να διευκολύνουν την επαγγελματική του εξέλιξη, να ενσωματώσουν στο εκπαιδευτικό σύστημα κοινωνικές δυναμικές. Βιβλιογραφία Blan, P. and Meyer, M. (1977), Bureaucracy in Modern Society, New York. Chenalier (1971), Οργάνωσις Εργασίας, Μετάφραση Ι. Χρυσοχού, Αθήναι. Daft, R. (2005), Οργανωσιακή Θεωρία και σχεδιασμός, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα. Ζευγαρίδης, Ι., (1995), Οργάνωση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. Κουφάκου (1989), Ψυχολογία της Εργασίας, Εκδόσεις Α. Ν. Σάκκουλα. Μπουραντάς, Δ. (2002), Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Προοπτικές, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. Μπρίνια, Β. (2008), Management Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαίδευσης, εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Αθήνα. Μπρίνια, Β. (2010), Μελέτες περιπτώσεων Εκπαιδευτικών Μονάδων, εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Αθήνα. Πασιαρδής, Π. (2004), Εκπαιδευτική Ηγεσία: Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Συστήματα Οργάνωσης σε Ελληνικές Επιχειρήσεις :

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Συστήματα Οργάνωσης σε Ελληνικές Επιχειρήσεις : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ. Σαΐτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές 49 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές Μπάκας Θ., Λέκτορας, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή Με το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

IBCS Business College

IBCS Business College IBCS Business College ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Δρ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 2012 Περιεχόμενα 1. Η έννοια του Μάνατζμεντ 3 2. Η έννοια της Ηγεσίας 6 2.1. Ποιος είναι ηγέτης; 8 2.2. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδάστρια: Σιδηροπούλου Αλεξάνδρα Α.Μ: 082/07 ΘΕΜΑ: «Βασικοί Άξονες Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 1.1. Η έννοια της οργάνωσης Ως σύστημα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GRAND HOTEL, MITSIS CLUB HOTELS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΞΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ρόλος των Ψυχομετρικών Τεστ και της Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ O προγραμματισμός στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του E.F.Q.M.. The leadership of vocational

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των Ξενοδοχείων 5 Αστέρων της Κρήτης»

Πτυχιακή Εργασία. «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των Ξενοδοχείων 5 Αστέρων της Κρήτης» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η έλλειψη σχετικής κατάρτισής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Χριστοδουλίδου Αναστασία 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Τεκμηρίωση Παραδοχών Σχεδιάζω σηµαίνει καθορίζω τους στόχους και αποφασίζω σχετικά µε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ THE ACCESIBILITY OF GREEK POPULATION

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Μελέτη Περίπτωσης

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Μελέτη Περίπτωσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διπλωματική Εργασία: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα