3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ"

Transcript

1 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό νοσοκοµείο έχει ως αποστολή την παροχή των υπηρεσιών του, µέσω των οποίων γίνεται δυνατή η εκπλήρωση του προορισµού του. ( ) 2. Με κριτήριο το χρονικό ορίζοντα µέσα στον οποίο πρέπει να υλοποιηθούν, οι στόχοι διακρίνονται σε ενδιάµεσους και ( ) τελικούς. 3. Η διαµόρφωση των λειτουργικών προγραµµάτων της επιχείρησης προηγείται της διαµόρφωσης των λειτουργικών στρατηγικών της. ( ) 4. Οι έρευνες στο χώρο της ανθρώπινης συµπεριφοράς έχουν δείξει ότι η εξειδίκευση συνδέεται θετικά µε την ικανοποίηση και τη διάθεση των εργαζοµένων για απόδοση. ( ) 5. Όσο υψηλότερη είναι η ικανότητα και η διάθεση των υφισταµένων να αποδίδουν τόσο µεγαλύτερο µπορεί να είναι το εύρος διοίκησης. ( ) 6. Ένα πλεονέκτηµα της τµηµατοποίησης κατά προϊόν ή υπηρεσία είναι το µικρότερο διοικητικό κόστος. ( ) 7. Εξουσία είναι η δυνατότητα ενός ατόµου να επιβάλλει την επιθυµία του στους άλλους επηρεάζοντας τη συµπεριφορά τους. ( ) 8. Τα άτοµα τα οποία ούτε µπορούν ούτε θέλουν να υλοποιούν ένα έργο θεωρούνται (ως προς το ζήτηµα της ηγεσίας) ανώριµα. ( ) 25

2 9. Η καταλληλότερη µορφή ηγεσίας σε κάθε περίπτωση είναι η αυταρχική. ( ) 10. Κίνητρο για δράση ή υλοποίηση έργου είναι, κατά τον Α. Maslow, η επιθυµία του ανθρώπου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. ( ) 11. Οι κοινωνικές ανάγκες βρίσκονται στη θέση της πυραµίδας των αναγκών του A. Maslow. ( ) 12. Ένας από τους παράγοντες «υγιεινής» του Herzberg είναι και η σιγουριά που αισθάνεται στη δουλειά του ο εργαζόµενος. ( ) 13. Οι άτυπες οµάδες στο χώρο µιας επιχείρησης συγκροτούνται από τη διοίκησή της. ( ) 14. Όταν µεταξύ ποµπού και δέκτη αναπτύσσεται σχέση έντονου ανταγωνισµού η επικοινωνία περιορίζεται. ( ) 15. Η παθητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του δέκτη να βοηθήσει τον ποµπό να εκφράσει και να µεταβιβάσει µε σωστό τρόπο αυτό που επιθυµεί. ( ) 16. Ο «αντιδραστικός έλεγχος» πραγµατοποιείται πριν αναληφθεί δράση από την οργάνωση. ( ) 17. Το σηµείο εκκίνησης της ορθολογικής διαδικασίας στη λήψη των αποφάσεων είναι ο ορισµός του προβλήµατος. ( ) 18. Τα στερεότυπα περιορίζουν αρκετά την ποιότητα της σκέψης και τη δηµιουργικότητα. ( ) 19. Οι γνώσεις µάνατζµεντ αρκούν για να µπορεί ένα διοικητικό στέλεχος να ασκεί αποτελεσµατική διοίκηση. ( ) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.. 1. Κάθε στόχος όταν αφορά το σύνολο της επιχείρησης αποτελεί α) έναν ενδιάµεσο στόχο. β) έναν τελικό στόχο. γ) ένα γενικό στόχο. δ) ένα µακροπρόθεσµο στόχο. 26

3 2. Στο τελευταίο στάδιο της ορθολογικής διαδικασίας του προγραµµατισµού α) αξιολογούνται οι εναλλακτικές στρατηγικές και επιλέγεται η πλέον ικανοποιητική. β) αναλύονται όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την επιχείρηση. γ) διαµορφώνονται τα λειτουργικά προγράµµατα και οι προϋπολογισµοί. δ) διερευνάται το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 3. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της εξειδίκευσης της εργασίας είναι α) η µείωση της ανίας στο χώρο της εργασίας. β) η µείωση των αναγκών για συντονισµό µεταξύ των διαφόρων θέσεων και τµηµάτων. γ) η ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων των εργαζοµένων. δ) η εύκολη και ελάχιστα δαπανηρή εκπαίδευση των εργαζοµένων. 4. Εύρος διοίκησης είναι α) η υποχρέωση που έχει κάθε προϊστάµενος να κάνει κάτι. β) το δικαίωµα που έχει κάθε προϊστάµενος να κάνει κάτι. γ) ο αριθµός των υφισταµένων που αναλογούν σε κάθε προϊστάµενο. δ) ο αριθµός των ιεραρχικών επιπέδων. 5. Η πιο σηµαντική µεταβλητή που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο ηγέτης για να επιλέξει το κατάλληλο πρότυπο ηγεσίας είναι α) ο αριθµός των ατόµων των οποίων ηγείται. β) η ωριµότητα των ατόµων των οποίων ηγείται. γ) το περιβάλλον µέσα στο οποίο ασκεί την ηγεσία. δ) το έργο που έχει να υλοποιήσει. 6. Σύµφωνα µε τη θεωρία των αναγκών του Α. Maslow, α) όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες ανάγκες. β) οι ανάγκες αναγνώρισης είναι πιο δύσκολο να ικανοποιηθούν απ ότι οι ανάγκες για ασφάλεια. γ) µόνο οι φυσιολογικές ανάγκες έχουν παρακινητική δύναµη. δ) όσο περισσότερο ικανοποιείται µία ανάγκη τόσο περισσότερο παρακινεί. 27

4 7. Σύµφωνα µε τη θεωρία υγιεινής - παρακίνησης του F. Herzeberg, η ύπαρξη των παραγόντων «υγιεινής» ή «διατήρησης» στο χώρο της εργασίας α) δηµιουργεί ευχαρίστηση στους εργαζόµενους. β) δηµιουργεί παρακίνηση στους εργαζόµενους για όσο το δυνατόν υψηλότερη απόδοση. γ) εξασφαλίζει τη µη δυσαρέσκεια των εργαζοµένων. δ) το α και β. 8. Τα τµήµατα µιας επιχείρησης αποτελούν α) τυπικές οµάδες. β) άτυπες οµάδες. γ) λειτουργικές οµάδες. δ) το α και γ. 9. Η «οµαδική σκέψη» (groupthink) είναι α) ένα πλεονέκτηµα των οµάδων. β) µία αξία των ώριµων και αποτελεσµατικών οµάδων. γ) ένα χαρακτηριστικό των ηγετών. δ) ένα πρόβληµα που µπορεί να παρουσιασθεί στη λειτουργία των οµάδων. 10. Ο κώδικας που χρησιµοποιεί κάθε άνθρωπος για να επικοινωνήσει διαµορφώνεται α) από τις γνώσεις του. β) από τις εµπειρίες του. γ) από την προσωπικότητά του. δ) από όλα τα παραπάνω. 11. Σε ποιο από τα παρακάτω στάδια επανασυνδέεται η λειτουργία του ελέγχου µε αυτήν του προγραµµατισµού; α) Καθορισµός προτύπων β) Παρακολούθηση - αξιολόγηση - µέτρηση γ) Σύγκριση συµπεριφορών και αποτελεσµάτων µε πρότυπα δ) ιόρθωση αποκλίσεων 28

5 12. Ποιο από τα παρακάτω είναι το σηµαντικότερο στάδιο της ορθολογικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων; α) ιαπίστωση του προβλήµατος / ευκαιρίας β) Ορισµός του προβλήµατος γ) Ανάπτυξη / εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων δ) Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 13. Στις διανοητικές ικανότητες των αποτελεσµατικών διοικητικών στελεχών, σύµφωνα µε το R. Katz, περιλαµβάνεται και η α) ικανότητα ανάπτυξης οργανωτικών δοµών. β) διαπραγµατευτική ικανότητα. γ) ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. δ) ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας. 29

6 Ερωτήσεις αντιστοίχισης 1. Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που αντιστοιχεί από τη στήλη Β. Α Β... θεωρία του A. Maslow... θεωρία των προσδοκιών... θεωρία του F. Herzberg 1. οι σχέσεις µεταξύ προϊσταµένων και υφισταµένων πρέπει να είναι τυπικές 2. ο εργαζόµενος για να έχει διάθεση να αποδώσει πρέπει να πιστεύει ότι οι ανταµοιβές του θα είναι δίκαιες και ότι οι ανταµοιβές αυτές θα µπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του 3. η παρακινητική δύναµη των αναγκών είναι αντίστροφη του βαθµού ικανοποίησής τους 4. ο µέσος άνθρωπος αντιπαθεί την εργασία, αποφεύγει να αναλαµβάνει ευθύνες και θέλει πάνω απ όλα την ησυχία του 5. η ύπαρξη των παραγόντων «υγιεινής» στο χώρο της εργασίας δε δηµιουργεί καµιά ευχαρίστηση και παρακίνηση στους εργαζόµενους για υψηλή απόδοση 30

7 2. Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τέσσερις αριθµούς που αντιστοιχούν από τη στήλη Β. Α Β... προϊστάµενος... ηγέτης 1. διορίζεται 2. αναδεικνύεται 3. µιλά στην καρδιά 4. µιλά στο µυαλό 5. εµπνέει 6. εµπνέει φόβο 7. περνά όραµα 8. διαχειρίζεται Ερωτήσεις διάταξης ή κατάταξης 1. Να τοποθετήσετε κατά σειρά προτεραιότητας για ικανοποίηση τις παρακάτω κατηγορίες των ανθρωπίνων αναγκών, σύµφωνα µε τη θεωρία του A. Maslow. Α. Κοινωνικές ανάγκες Β. Φυσιολογικές ανάγκες Γ. Ανάγκες ασφαλείας. Ανάγκες ολοκλήρωσης Ε. Ανάγκες αναγνώρισης 1...., 2...., 3...., 4...., Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα πέντε παρακάτω στάδια της ορθολογικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Α. Ο ορισµός του προβλήµατος Β. Η διαπίστωση του προβλήµατος Γ. Η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων. Η επιλογή µεταξύ των εναλλακτικών λύσεων Ε. Η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων 1...., 2...., 3...., 4....,

8 Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις. 1. Για να είναι αποτελεσµατικός ο προγραµµατισµός, εκτός των άλλων, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω βασικές αρχές: Η αρχή της χρονικής..., ή αρχή της... και η αρχή της Ο καθορισµός του... ελέγχου αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα του οργανωτικού σχεδιασµού για δύο βασικούς λόγους. Πρώτο, γιατί κάθε προϊστάµενος έχει τη δυνατότητα να διοικεί έναν περιορισµένο αριθµό υφισταµένων. εύτερο, γιατί συνδέεται αντίστροφα µε τον αριθµό των και, συνεπώς, καθορίζει τη µορφή της... δοµής της επιχείρησης ή του οργανισµού. 3. Σύµφωνα µε τη θεωρία υγιεινής - παρακίνησης του F. Herzberg, υπάρχουν δύο κατηγορίες παραγόντων οι οποίοι προσδιορίζουν τη διάθεση των εργαζοµένων για.... Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες «...» ή «...»και στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες που ονοµάζονται «...». 4. Έλεγχος είναι το σύνολο των ενεργειών ή δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν την... και... των λειτουργιών και συµπεριφορών όλων των συντελεστών της οργάνωσης, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότητα αυτής. 32

9 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι είναι προγραµµατισµός; 2. Τι είναι η επιχειρησιακή στρατηγική; 3. Τι είναι τα λειτουργικά προγράµµατα της επιχείρησης; 4. Ποια είναι τα βασικά στάδια του προγραµµατισµού; 5. Ποιες είναι οι βασικές αρχές του προγραµµατισµού; 6. Τι είναι οργανωτικός σχεδιασµός; 7. Αναφέρατε πέντε πλεονεκτήµατα της εξειδίκευσης της εργασίας. 8. Τι είναι εύρος ελέγχου; 9. Ποιοι είναι οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες του εύρους ελέγχου; 10. Αναφέρατε τρία µειονεκτήµατα που συνδέονται µε τα πολλά ιεραρχικά επίπεδα. 11. Αναφέρατε δύο µειονεκτήµατα της γεωγραφικής τµηµατοποίησης. 12. Ποιες είναι οι βασικές πηγές δύναµης του ηγέτη; 13. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ του αυταρχικού και του δηµοκρατικού προτύπου ηγεσίας; 14. Αναφέρατε πέντε µεθόδους παρακίνησης των εργαζοµένων. 15. Ποια προβλήµατα εµφανίζονται στις ανώριµες οµάδες; 16. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αποτελεσµατική λειτουργία της οµάδας; 17. Αναφέρατε τρία βασικά χαρακτηριστικά ενός σωστού µηνύµατος. 18. Τι απαιτεί η αποτελεσµατική ακρόαση; 19. Ποια είναι τα βασικά στάδια του ελέγχου; 20. Ποια είναι τα βασικά συστήµατα ελέγχου που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις οργανώσεις. 21. Ποια είναι τα βασικά στάδια της ορθολογικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων; 22. Αναφέρατε πέντε ρόλους των διοικητικών στελεχών. 33

10 Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σχολιάστε την πρόταση: «Η εξειδίκευση (διαίρεση της εργασίας) όχι µόνο δεν µπόρεσε να αποτελέσει πανάκεια για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, αλλά συγχρόνως δηµιούργησε παρενέργειες µε αρνητικές συνέπειες σε αυτή και γι αυτό επικρίνεται». 2. Εξηγήστε γιατί ο καθορισµός των θέσεων εργασίας και του εύρους ελέγχου αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα του οργανωτικού σχεδιασµού; 3. Περιγράψτε πως τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων θα µπορούσαν, σύµφωνα µε τη θεωρία των προσδοκιών, να παρακινήσουν τους εργαζόµενους για απόδοση. 4. Περιγράψτε συνοπτικά τη διαδικασία της διαπροσωπικής επικοινωνίας. 5. Περιγράψτε συνοπτικά δύο σηµαντικά «εµπόδια» της σκέψης µας, όταν πρόκειται να πάρουµε αποφάσεις ή να λύσουµε προβλήµατα. Συνδυασµός ερωτήσεων της µορφής «σωστό - λάθος» και σύντοµης απάντησης 1. Α. Σηµειώσετε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται στις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης είναι προσδιοριστικός παράγοντας του σχεδιασµού των θέσεων εργασίας. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 2. Α. Σηµειώσετε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. Αν δεν ισχύει η αρχή της απόλυτης ευθύνης, τότε είναι πολύ εύκολη η αποφυγή των ευθυνών µέσω της µεταβίβασης της εξουσίας. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Σ Σ Λ Λ 34

11 3. Α. Σηµειώσετε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. Η ηγεσία κατά το αυταρχικό πρότυπο ενδείκνυται όταν οι εργαζόµενοι έχουν υψηλή ωριµότητα. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 4. Α. Σηµειώσετε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. Η καλή επικοινωνία µεταξύ δύο ανθρώπων προϋποθέτει την κατανόηση από αυτούς των διαφορών τους. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 5. Α. Σηµειώσετε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. Η οµαδική λήψη αποφάσεων δεν έχει µειονεκτήµατα. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Σ Σ Σ Λ Λ Λ 35

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 3 Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Οργάνωση & Διοίκηση ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον.

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 141 156, έκδοση 2014 : σελίδες 136 150 ) 3.3.4 Επικοινωνία Η επικοινωνία ταυτίζεται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. Χωρίς αυτήν η ζωή του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία

Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3α Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία 3.3. Δυναμική Ομάδων-Βασικές έννοιες Η ομάδα είναι όρος που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά.

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά. ΘΕΜΑ 1o 1.1. Σύμφωνα με τυχόν προσωπικές εμπειρίες σας από την καθημερινή πρακτική και αφού μελετήσετε το Κεφάλαιο 6 (Τόμος Α ΕΑΠ), σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου, να απαντήσετε αν συμφωνείτε με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σημειώσεις Management www.dap-papei.gr Management ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διοίκηση Σελ. 9 προσαρμόζω τη συμπεριφορά Η εισαγωγή επιθέτων -> άμυνα σ αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 1.1. Η έννοια της οργάνωσης Ως σύστημα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 11 Η Εισήγηση Αποτελεσματική ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 11 Η Εισήγηση Αποτελεσματική ηγεσία 11 Η Εισήγηση Αποτελεσματική ηγεσία 1 Αποτελεσματική ηγεσία 1. Στο σύγχρονο περιβάλλον τα επιτυχημένα μέλη δεν αρκεί να είναι μόνο σύγχρονοι Managers. Κυρίως χρειάζεται να είναι ΗΓΕΤΕΣ 2. Χρειαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

IBCS Business College

IBCS Business College IBCS Business College ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Δρ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 2012 Περιεχόμενα 1. Η έννοια του Μάνατζμεντ 3 2. Η έννοια της Ηγεσίας 6 2.1. Ποιος είναι ηγέτης; 8 2.2. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Στις παρακάτω προτάσεις, να υπογραμμίσετε τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1. Η εξέλιξη της

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ή Μ Η Α Μ Κ Η Η Κ Α Ι Ο Ι Μ Ν Ο Μ Ι Μ Μ Μ Μ Ι Μ Χ Ι Ι Ι Κ Κ Ι Μ Μ ^ Ι Ν Μ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΕΜ: 1191) - ΤΣΟΜΠΑΝΙΑΝ ΑΝΝΑ(ΑΕΜ:1165)

Ή Μ Η Α Μ Κ Η Η Κ Α Ι Ο Ι Μ Ν Ο Μ Ι Μ Μ Μ Μ Ι Μ Χ Ι Ι Ι Κ Κ Ι Μ Μ ^ Ι Ν Μ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΕΜ: 1191) - ΤΣΟΜΠΑΝΙΑΝ ΑΝΝΑ(ΑΕΜ:1165) Γ Ι Μ Ο Μ Π Μ Ε Κ Μ Μ Κ Υ Τ Κ Ο Λ Ρ Τ 1 Α Κ λ Ι Μ Μ Ή Μ Η Α Μ Κ Η Η Κ Α Ι Ο Ι Μ Ν Ο Μ Ι Μ Μ Μ Μ Ι Μ Χ Ι Ι Ι Κ Κ Ι Μ Μ ^ Ι Ν Μ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Υποβληθείσα από τις φοιτήτριες: ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Χριστοδουλίδου Αναστασία 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Τεκμηρίωση Παραδοχών Σχεδιάζω σηµαίνει καθορίζω τους στόχους και αποφασίζω σχετικά µε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Περιεχόμενα 1. Διαχείριση συγκρούσεων 1.1 Διαπροσωπικές διαδικασίες στις οργανώσεις : Ομάδες και συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σπουδάστρια: Μανθοπούλου Ιωάννα Επιβλέπων καθηγητής: Οικονομίδης Θεοδόσης ΑΡΤΑ 2004 1

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΤΙΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΒΑ ΔΟΠ) ΣΤΙΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα