FEEDUS A.E.B.E. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FEEDUS A.E.B.E. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)"

Transcript

1 FEEDUS A.E.B.E. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») 31 εκεµβρίου 2004 FEEDUS A.E.B.E. Α.Φ.Μ ήµος Καµποσώρων, ΧΙΟΣ- Τηλ.: (22710) Fax: (22710) ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ : οδός ηµοκρίτου, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, Κορωπί Τηλ.: (210) , Fax: , 1

2 Περιεχόµενα Ισολογισµός Kατάσταση αποτελεσµάτων Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Kατάσταση ταµειακών ροών Σηµειώσεις επί των οικονοµικών στοιχείων Γενικές πληροφορίες Σύναψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών Μετάβαση στα ΠΧΠ Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ασώµατες ακινητοποιήσεις Αποθέµατα Απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα ανεισµός Προµηθευτές Έξοδα ανά κατηγορία Ενδεχόµενες υποχρεώσεις/ απαιτήσεις Κέρδη ανά µετοχή Γεγονότα κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού... 2

3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2004 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ποσά σε ) Σηµ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις ,91 Υπεραξία Επιχείρησης 0,00 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ,64 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0,00 Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 0,00 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ,05 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , ,77 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα ,43 Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις ,84 Λοιπές απαιτήσεις ,58 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού ,18 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0,00 Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ,73 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,62 Σύνολο Ενεργητικού ,38 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Υπέρ το Άρτιο ,00 Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας ,10 Λοιπά Αποθεµατικά ,79 Αποτελέσµατα εις Νέον ,84 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής ,73 ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,73 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις ,50 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 5 0,00 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία ,00 Επιχορηγήσεις ,01 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 Προβλέψεις 0,00 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων ,51 3

4 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις ,45 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0,00 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις ,02 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση ,22 Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις ,45 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων ,14 Σύνολο Υποχρεώσεων ,65 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων ,38 Κατάσταση αποτελεσµάτων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/ /12/2004 Έσοδα πωλήσεων ,89 Μείον Κόστος Πωληθέντων ,08 Μικτό Κέρδος ,81 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα , ,38 Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης ,20 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας ,03 Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών & Αναπτύξεως ,58 Αλλα Λειτουργικά Έξοδα ,79 Λειτουργικό Κέρδος ,78 Κόστος χρηµατοδότησης καθαρό ,43 Κέρδη συνήθων εργασιών ,35 Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 Κέρδος εκποίησης Θυγατρικών Εταιρειών 0,00 Κέρδη (ζηµία) αξίας επενδύσεων σε Συνδ. Εταιρ. 0,00 Εσοδα/Εξοδα από επενδύσεις ,77 Κέρδη προ Φόρων ,12 *Ανάλυση των εξόδων ανα κατηγορία (Σηµείωση 7) 4

5 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Α Τρίµηνο 2005 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά σε Ευρώ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά έυλογης αξίας Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµ. Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 (ΓΠΛΑ) , , , , , ,30 Προσαρµογές µετάβασης στα ΠΧΠ , ,47 (37.449,20) , , , , , , ,86 Κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια Καθαρό κέρδος χρήσης (αναπροσαρµοσµένο) , ,93 Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος/ζηµία περιόδου , , , , , ,79 Μεταφορά αποθεµατικών & Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου , , , , ,14 Μέρισµα ( ,20) ( ,20) , , , , , ,73 Υπόλοιπο στις 31 εκεµβρίου , , , , , ,73 Καθαρό κέρδος περιόδου , ,18 Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους περιόδου , , , , , ,91 Μέρισµα Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου , , , , , ,91 5

6 3.1 Συµφωνία ιδίων κεφαλαίων στις 1 Ιανουαρίου 2004, στις 31 Μαρτίου 2004 και στις 31 εκεµβρίου 2004 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ) Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ΓΠΛΑ , , , ,00 Αναµορφώσεις µετάβασης σε.π.χ.π Μείωση κόστους επενδύσεων σύµφωνα µε τα ΓΠΛΑ λόγω µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου τους Επαναπροσδιορισµός αξίας επενδύσεων στην εύλογη αξία τους , , , ,28 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις - - ( ,20) ( ,20) Καθαρή παρούσα αξία απαιτήσεων από πελάτες και άλλες απαιτήσεις Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων & αµοιβών.σ στο χρόνο έγκρισης από την Γ.Σ , , , ,20 Αναγνώριση εσόδων - - ιαγραφή φόρου εισπρακτέου Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης φορολογίας , , , ,38 ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης των ΠΧΠ ( ,12) ( ,48) ( ,35) ( ,63) Αντιλογισµός Ν.2065 Επανεκτίµηση Ακινήτων - Γή - - Αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων που απεικονίζουν τις ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων αντί των φορολογικών ζωών τους , , ,98 Αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων που απεικονίζουν τις ωφέλιµες ζωές των άυλων στοιχείων ενεργητικού αντί των φορολογικών ζωών τους ,67 Επαναταξινόµηση συνολικού ποσού επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στα έσοδα επόµενων χρήσεων ( ,57) ( ,47) ( ,72) ( ,74) Αναδιατύπωση επιχορηγήσεων βάσει της ωφέλιµης ζωής των παγίων που αφορούν , , , ,79 Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παραχές σε εργαζοµένους µε βάση τη µέθοδο προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας και καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών (3.181,30) 4.513,80 ( ,32) ,74 Αναγνώριση πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών από αποτίµηση απαιτήσεων & υποχρεώσεων (1.113,46) (1.113,46) (1.113,46) (1.113,46) Συσσωρευτική επίδραση λοιπών µη σηµαντικών στοιχείων - - Αναγνώριση αναλογούντα τρέχοντα φόρου εισοδήµατος ενδιάµεσης περιόδου (617,49) - ( ,58) Τακτοποίηση ιδίων µετοχών Αναµόρφωση από αποτίµηση βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία Αποµείωση συµµετοχών θυγατρικών εταιρειών Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία - (15.268,52) (15.268,52) (15.268,52) Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης ( ,48) ( ,41) ( ,96) ( ,09) Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ΠΧΠ , , , ,91 6

7 Κατάσταση Ταµιακών Ροών Λειτουργικές δραστηριότητες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1/1-31/3/04 1/1-31/3/05 Εισπράξεις από απαιτήσεις , ,74 Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ , ,58 Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων 0,00 0,00 Τόκοι πληρωθέντες , ,21 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,05 Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων παγίων , ,17 Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άϋλων παγίων 0,00 0,00 Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (µετοχών, αξιογράφων) , ,00 Τόκοι εισπραχθέντες 1.048,79 183,33 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,16 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0, ,78 Εξοφλήσεις δανείων ,85 0,00 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00 Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,78 Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) , ,89 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , ,28 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , ,17 7

8 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων 1. Γενικές πληροφορίες Η έκθεση µετάβασης περιλαµβάνει της εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της «FEEDUS A.E.B.E» (η «εταιρεία») µε ηµεροµηνία 31/12/2004, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.), που είναι σε εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου Οι κυριότερες δραστηριότητες της είναι η παραγωγή γλυκών κουταλιού, η παραγωγή βανίλιας, η παραγωγή χυµών και λουκουµιών, η εµπορία και διάθεση των προϊόντων της αλλά και άλλων συναφών προϊόντων στην εσωτερική και διεθνή αγορά και η παραγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών και ζωοτροφών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και οι µετοχές της διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Nοµό Χίου, στο ήµο Καµποχώρων, Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι saradis.gr. Οι oικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 28/06/ Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις της «FEEDUS A.E.B.E» µε ηµεροµηνία 31 εκεµβρίου 2004 καλύπτουν το έτος έως 31 εκεµβρίου 2004 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα.π.χ.π. και υπόκεινται στις πρόνοιες του ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ΠΧΠ», γιατί αποτελούν τις πρώτες καταστάσεις οι οποίες συνάδουν µε τα.π.χ.π. Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές («ΓΠΛΑ») έως την 31 εκεµβρίου Οι ΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποια σηµεία από τα ΠΧΠ. Κατά τη σύνταξη αυτών των καταστάσεων, η ιοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους λογιστικής αποτίµησης που χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές ώστε να συνάδουν µε τα ΠΧΠ. Τα στοιχεία του 2004 παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών. Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης, από τις ΓΠΛΑ στα ΠΧΠ, στα Ιδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα παρατίθενται στη Σηµ.7. Οι καταστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από τα γήπεδα και κτίρια τα οποία αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία.. Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 8

9 ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς Συναλλαγµατικές µετατροπές α) Νόµισµα αποτίµησης και νόµισµα παρουσίασης Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων υπολογίζονται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («νόµισµα αποτίµησης»). Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόµισµα αποτίµησης και το νόµισµα παρουσίασης της. β) Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την µετατροπή των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις παρουσιάζονται ως εξής: α) Τα γήπεδα και κτίρια παρουσιάζονται στην εύλογη αξία, όπως αυτή προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές, µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. β) Οι λοιπές ενσώµατες ακινητοποιήσεις (Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα και Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός) παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση τους. Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων ή όταν κριθεί πιο κατάλληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν µελλοντικά οφέλη µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του στοιχείου ενεργητικού και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν πραγµατοποιείται. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειµµατική του αξία. 9

10 Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των στοιχείων είναι η εξής: - Κτίρια 40 Έτη - Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και 7-8 Έτη λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός - Μεταφορικά µέσα 5-7 Έτη - Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 3-5 Έτη Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (ζηµία αποµείωσης) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην Κατάσταση αποτελεσµάτων (Σηµείωση 2.6) Κατά την πώληση ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στην κατάσταση αποτελεσµάτων Αϋλα περιουσιακά στοιχεία Λογισµικά προγράµµατα Οι άδειες χρήσεως λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της ωφέλιµης ζωής τους η οποία είναι 3 χρόνια. απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις οτι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της καθαρής ρευστοποίησιµης αξίας στοιχείου, µειωµένης κατά το απαιτούµενο κόστος πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται σαν έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. 10

11 2.6. Επενδύσεις Οι επενδύσεις ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης. α) άνεια και απαιτήσεις β) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη γ) ιαθέσιµα για πώληση Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 2.7. Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της µέσης σταθµικής τιµής. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση Εµπορικές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρούµενων και των ζηµίων αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη οτι η ετιαρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της απρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλούµενων µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τους τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της 11

12 επιχείρησεως που αποκτάται.το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, µέχρι οι ίδιες µετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια ανεισµός Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βλασης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Παροχές στο προσωπικό α) Βραχυπρόθεσµες παροχές Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης καταβάλλονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η υποχρέωση της εταιρείας προς εργαζόµενους, για τη µελλοντική αυτή καταβολή παροχής ανάλογη µε τα έτη προϋπηρεσίας τους, καταχωρείται προεξοφλούµενη στην παρούσα της αξία, αναλόγως του προβλεπόµενου χρόνου καταβολής της. 12

13 2.14. Επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων, περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού (ως έσοδα επόµενων χρήσεων) και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο κατά αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: α) Πωλήσεις αγαθών Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. β) Παροχή υπηρεσιών Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. γ) Έσοδα Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. (δ) Μερίσµατα Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, µε την είσπραξής τους Μισθώσεις Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για 13

14 λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά την διάρκεια της µίσθωσης ιανοµή µερισµάτων Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις, όταν η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 5. Μετάβαση στα ΠΧΠ 5.1. Βασικές αρχές µετάβασης στα ΠΧΠ Εφαρµογή του ΠΧΠ 1 Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που συµµορφώνονται µε τα ΠΧΠ. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2 1. Η ηµεροµηνία µετάβασης είναι η 1 Ιανουαρίου Η Εταιρεία σύνταξε τον ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα ΠΧΠ την ηµεροµηνία αυτή. Κατά την προετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ΠΧΠ 1, η εταιρεία εφάρµοσε τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις και κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ΠΧΠ Απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που αποφάσισε η Εταιρεία Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να εφαρµόσει τις ακόλουθες προαιρετικές απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή: α) Απαλλαγή συνδεδεµένων επιχειρήσεων Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει την απαλλαγή για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις του ΠΧΠ 1. εν έχει αναπροσαρµόσει τα στοιχεία που αφορούν τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα από την ηµεροµηνία µετάβασης 1 Ιανουαρίου β) Απαλλαγή παροχών σε εργαζοµένους Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να αναγνωρίσει όλα τα συσσωρευµένα αναλογιστικά κλέρδη και ζηµίες όπως την 1 Ιανουαρίου γ) Απαλλαγή συσσωρευµένων συναλλαγµατικών διαφορών Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να θέσει τις συσσωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ίσες µε µηδέν, στις 1 Ιανουαρίου δ) Απαλλαγή προσδιορισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού Η εταιρεία ταξινόµησε ορισµένα χρεόγραφα ως επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα αποτελέσµατα στον ισολογισµό έναρξης στις 1 Ιανουαρίου

15 β) Εξαίρεση εκτιµήσεων Οι εκτιµήσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ την 1 Ιανουαρίου 2004, θα πρέπει να συµφωνούν µε τις εκτιµήσεις που έγιναν την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε τις ΓΠΛΑ, εκτός κι αν έχει αποδειχτεί ότι οι εκτιµήσεις αυτές ήταν λανθασµένες. 15

16 3.2 Συµφωνία Ισολογισµού στις 1 Ιανουαρίου 2004 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ποσά σε ) Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Α Τρίµηνο 2005 ΓΠΛΑ Αναµορφώσεις µετάβασης σε ΠΧΠ ΠΧΠ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις , , ,74 Υπεραξία Επιχείρησης 0,00 0,00 0,00 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία , , ,28 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0, , ,92 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 0,00 0,00 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 4.614,74 0, , , , ,68 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα ,04 0, ,04 Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις ,22 0, ,22 Λοιπές απαιτήσεις ,65 0, ,65 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού ,70 0, ,70 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ,60 0, ,60 Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,28 0, , ,49 0, ,49 Σύνολο Ενεργητικού , , ,17 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 0, ,00 Υπέρ το Άρτιο ,00 0, ,00 Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 1.626, , ,21 Λοιπά Αποθεµατικά , , ,99 Αποτελέσµατα εις Νέον , , ,66 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής , , ,86 ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,86 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία , , ,00 Επιχορηγήσεις , , ,57 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , ,57 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις ,46 0, ,46 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0, , ,46 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις ,31 0, ,31 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 0,00 0,00 0,00 Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις , , ,51 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , ,74 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,31 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων , , ,17 16

17 3.3 Συµφωνία Ισολογισµού στις 31 Μαρτίου 2004 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ποσά σε ) ΓΠΛΑ Αναµορφώσεις µετάβασης σε ΠΧΠ ΠΧΠ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις , , ,99 Υπεραξία Επιχείρησης 0,00 0,00 0,00 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία , , ,21 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0, , ,69 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 0,00 0,00 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 4.835,44 0, , , , ,33 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα , , ,52 Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις , , ,72 Λοιπές απαιτήσεις ,93 0, ,93 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού ,56 0, ,56 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ,60 0, ,60 Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,17 0, , , , ,50 Σύνολο Ενεργητικού , , ,83 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 0, ,00 Υπέρ το Άρτιο ,00 0, ,00 Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 1.626, , ,21 Λοιπά Αποθεµατικά , , ,99 Αποτελέσµατα εις Νέον , , ,79 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής , , ,00 ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,00 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία , , ,00 Επιχορηγήσεις , , ,37 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Προβλέψεις 6.365,70 0, ,70 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , ,07 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις ,54 0, ,54 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0, , ,46 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις ,09 0, ,09 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 0,00 0,00 0,00 Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις , , ,67 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , ,76 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,83 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων , , ,83 17

18 3.4 Συµφωνία Ισολογισµού στις 31 εκεµβρίου 2004 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ποσά σε ) ΓΠΛΑ Αναµορφώσεις µετάβασης σε ΠΧΠ ΠΧΠ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις , , ,91 Υπεραξία Επιχείρησης 0,00 0,00 0,00 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία , , ,64 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , , ,05 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 0,00 0,00 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ,17 0, , , , ,77 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα , , ,43 Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις , , ,84 Λοιπές απαιτήσεις ,58 0, ,58 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού ,18 0, ,18 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0,00 0,00 0,00 Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 0, , ,73 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,86 0, , , , ,62 Σύνολο Ενεργητικού , , ,38 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 0, ,00 Υπέρ το Άρτιο ,00 0, ,00 Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας , , ,10 Λοιπά Αποθεµατικά ,79 0, ,79 Αποτελέσµατα εις Νέον , , ,84 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής , , ,73 ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,73 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις ,50 0, ,50 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία , , ,00 Επιχορηγήσεις , , ,01 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , ,51 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις ,45 0, ,45 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις ,02 0, ,02 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση ,22 0, ,22 Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις , , ,45 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , ,14 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,65 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων , , ,38 18

19 3.5 Συµφωνία Ισολογισµού στις 31 Μαρτίου 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ποσά σε ) ΓΠΛΑ Αναµορφώσεις µετάβασης σε ΠΧΠ ΠΧΠ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις , , ,13 Υπεραξία Επιχείρησης 0,00 0,00 0,00 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία , , ,39 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0, , ,51 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 0,00 0,00 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ,23 0, , , , ,27 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα , , ,59 Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις , , ,99 Λοιπές απαιτήσεις ,73 0, ,73 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού ,09 0, ,09 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ,50 0, ,50 Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 0, , ,89 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,10 0, , , , ,89 Σύνολο Ενεργητικού , , ,15 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 0, ,00 Υπέρ το Άρτιο ,00 0, ,00 Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας , , ,10 Λοιπά Αποθεµατικά ,79 0, ,79 Αποτελέσµατα εις Νέον , , ,02 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής , , ,91 ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,91 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις ,72 0, ,72 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία , , ,75 Επιχορηγήσεις , , ,72 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Προβλέψεις 594,23 0,00 594,23 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , ,42 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις ,60 0, ,60 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις ,81 0, ,81 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 0,00 0,00 0,00 Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις , , ,41 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , ,82 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,24 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων , , ,15 19

20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20

21 Αποσβέσεις Αξία κτήσεως 31/12/2003 Προσθήκες χρήσεως 2004 Μεταφορές - µειώσεις χρήσεως 2004 Αξία κτήσεως 31/12/2004 Μέχρι 31/12/2003 Χρήσεως 2004 Μειώσεις χρήσεως 2004 Σύνολο αποσβέσεων µέχρι 31/12/2004 Αναπόσβεστη αξία 31/12/2004 ΣΗΜ. 1 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γήπεδα - Οικόπεδα , ,43 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 Κτίρια και τεχνικά έργα , , , , , ,42 0, , ,81 Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός , , , , , , , , ,73 Μεταφορικά µέσα , ,28 160, , , ,19 0, , ,16 Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός , ,16 0, , , ,28 0, , ,17 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 0, , , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 Σύνολο ακινητοποιήσεων , , , , , , , , ,91 21

22 Αποσβέσεις Αξία κτήσεως 31/12/2003 Προσθήκες χρήσεως 2004 Μεταφορές - µειώσεις χρήσεως 2004 Αξία κτήσεως 31/12/2004 Μέχρι 31/12/2003 Χρήσεως 2004 Μειώσεις χρήσεως 2004 Σύνολο αποσβέσεων µέχρι 31/12/2004 Αναπόσβεστη αξία 31/12/2004 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Λογισµικό ,51 0,00 0, , , ,03 0, , , ,51 0,00 0, , , ,03 0, , ,64 22

23 ΣΗΜ. 2 Ι. Αποθέµατα αναµορφώσεις ΠΧΠ 1. Εµπορεύµατα , ,74 2. Προιόντα Έτοιµα & ηµιτελή - Υποπροιόντα & Υπολείµµατα , , ,09 3. Παραγωγή σε εξέλιξη , ,89 4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά - Ανταλακτικά & Είδη συσκευασίας , , , , ,43 ΣΗΜ.3 Απαιτήσεις Ποσά σε Ευρώ 31 εκεµβρίου 2004 Αναµορφώσεις ΠΧΠ Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις , , ,84 Καθαρές απαιτήσεις πελατών , , ,84 Σύνολο , , ,84 ΣΗΜ. 4 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Αναµορφώσεις ΠΧΠ Ποσά σε Ευρώ 31 εκεµβρίου 2004 ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες , ,86 Σύνολο ,86 0, ,86 ΣΗΜ. 5 ανεισµός Ποσά σε Ευρώ Αναµορφώσεις 31 εκεµβρίου 2004 ΠΧΠ Μακροπρόθεσµος δανεισµός 23

24 Τραπεζικός δανείσµος , ,50 Σύνολο µακροπροθέσµων δανείων ,50 0, ,50 Βραχυπρόθεσµος δανεισµός Τραπεζικός δανείσµος , ,02 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση , ,22 Σύνολο βραχυπροθέσµων δανείων ,24 0, ,24 Σύνολο δανείων ,74 0, ,74 Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπροθέσµων δανείων είναι οι εξής : Ποσά σε Ευρώ 31 εκεµβρίου 2004 Μεταξύ 1 και 2 ετών ,28 Μεταξύ 2 και 3 ετών , ,72 Τα σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού 31 εκεµβρίου 2004 είναι τα παρακάτω Ποσά σε Ευρώ 31 εκεµβρίου 2004 Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµες) 5,0% Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµες) 5,5% Η διαφορά µεταξύ ευλογής και λογιστικής αξίας των δανειακών υποχρεώσεων είναι ασήµαντη ΣΗΜ. 6 Προµηθευτές Ποσά σε Ευρώ Αναµορφώσεις 31 εκεµβρίου 2004 ΠΧΠ Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,45 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , ,45 Σύνολο , , ,90 24

25 ΣΗΜ. 7 Έξοδα ανά κατηγορία Ποσά σε Ευρώ 31 εκεµβρίου 2004 Αναλώσεις ,77 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,84 Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων ,93 Αποσβέσεις ,06 Λοιπά ,29 Σύνολο ,89 Συµφωνία καθαρών κερδών 12 µήνες 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2004 Σύνολο κερδών σύµφωνα µε τα ΓΠΛΑ ,14 Αναµορφώσεις µετάβασης στα ΠΧΠ Αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων που απεικονίζουν οφέλιµες ζωές των παγίων αντι των φορολογικών ,92 ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργιτικού που δεν πληρών κριτήρια αναγνώρησης των ΠΧΠ ,30 Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε εργαζοµένους βάσει αναλογιστηκής µελέτης ,99 Χρηµατοοικονοµικό κόστος προεξόφλησης µακροπροθ.απαιτήσεων ,52 Αναγνώρηση εξόδων ,13 Σύνολο κερδών σύµφωνα µε τα ΠΧΠ ,12 25

26 O εταιρεία διαχωρίζεται σε επιχειρηµατικούς τοµείς: 1. Πωλήσεις Ιχθυοτροφών 2. Πωλήσεις Ζαχαρωδών προϊόντων 3. Πωλήσεις τροφών για κατοικίδια ζώα (pet-food) Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για τους 3 µήνες έως 31 Μαρτίου 2005 και 31 Μαρτίου 2004 ήταν ως εξής: Kλάχος (*) Κλάδος Κλάδος Κλάδος Ζαχαρωδών Ιχθυοτροφών Ζαχαρωδών Pet-food Σύνολο 31/3/ /03/ /03/ /03/ /3/2005 Έσοδα πωλήσεων , , , , ,31 Μείον Κόστος Πωληθέντων , , , , ,83 Μικτό Κέρδος , , , , ,48 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα , , , , , , , , ,59 Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης , , , , ,36 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας , , , , ,33 Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών & Αναπτύξεως 0, , , ,05 Αλλα Λειτουργικά Έξοδα 3.241, ,52 381, ,31 Λειτουργικό Κέρδος , , , , ,54 Κόστος χρηµατοδότησης καθαρό , , , , ,46 Κέρδη συνήθων εργασιών , , , , ,08 Εσοδα/Εξοδα από επενδύσεις 3.783, ,06 0,00 0, ,06 Κέρδη προ Φόρων , , , , ,14 Φόρος Εισοδήµατος 7.258, ,96 Καθαρά Κέρδη (µετά Φόρων) , ,18 (*) Για το πρώτο τρίµηνο του έτους 2004 (προ της συγχωνεύσεως ) η απορροφώσα εταιρεία πρώην ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Η έδρα της εταιρείας και η δραστηριότητα της εταιρείας γίνονται κυρίως στην Ελλάδα. είναι η Ελλάδα. Οι πωλήσεις της 26

27 5. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε Τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της ως εξής : Ποσά σε Ευρώ 31/03/ /12/2004 Υποχρεώσεις - Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συµβάσεων προµηθευτών 3.420, ,00 - Παραχώρηση υποθηκών και προσηµειώσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων , ,89 - Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων ,00 0, , ,89 Απαιτήσεις - Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων 1.001, ,00 - Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων ,69 0, , ,00 6. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού Ευρώ ,89 για ασφάλεια µακροπρόθεσµου δανείου της Ε.Τ.Ε. το υπόλοιπο του οποίου 31/03/2005 ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ ,72 7. Κέρδη ανά µετοχή Κέρδη (µετά φόρων) που αναλογούν στους µετόχους της εταιρείας 31/03/ /03/ , ,73 Αριθµός µετοχών , ,00 Κέρδη ανά µετοχή 0,01-0,01 Τα κέρδη ανά µετοχή που αντιστοιχούν στους µετόχους της εταιρείας, διαµορφώθηκαν για την περίοδο 1/1-31/3/05 σε ευρώ 0,01 ανά µετοχή ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2004 οι ζηµίες ανά µετοχή διαµορφώθηκαν σε ευρώ 0, Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Η απορροφώσα εταιρεία (πρώην «ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε» και νυν FEEDUS A.E.B.E) δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2004 ενώ η απορροφηθείσα στη χρήση 2004 Ανώνυµη Εταιρεία «FEEDUS A.E.B.E.» δεν έχει φορολογικές εκκρεµότητες. 9. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 27

28 Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Για την εταιρεία η οποία είναι εισηγµένη στο Χ.Α. έχει ληφθεί απόφαση να απορροφηθεί εντός του 2005 από τη Μητρική Εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» 28

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E.

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E. FEEDUS A.E.B.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») FEEDUS A.E.B.E. Α.Φ.Μ. 094152081 ήµος Καµποσώρων, 82100 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (22710) 41503 Fax: (22710) 41569 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 SEAFARM IONIAN Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») SEAFARM IONIAN A.E. Α.Φ.Μ. 09276409 Οδός ηµοκρίτου, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, 194 00 Κορ Τηλ.: (210) 66 24 280,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε Α.Φ.Μ. 094152228 Καρδάµυλα,823 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (2272) 23 561-4 Fax: (2272)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένες) 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.E.B.E. AP.M.A.E.: 483/06/Β/86/10 Σιδηροκάστρου 5 7 και Πύδνας Τ.Κ. 118 55 Αθήνα Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός µη ελεγµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα (2) / (21)

Περιεχόµενα (2) / (21) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Περιεχόµενα Ισολογισµός... 3 Κατάσταση αποτελεσµάτων... 4 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων...

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Π.Γ. NIKAΣ A.Β.Ε.E. AP.M.A.E.: 8032/06/B/86/45 145 65, Άγιος Στέφανος Αττικής Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Kατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου ΑΡ. Μ.Α.Ε /65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου ΑΡ. Μ.Α.Ε /65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου 3 681 31 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11131/65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 54408321000 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε. Έκθεση Μετάβασης ΠΧ. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») 31 εκεµβρίου /12/2004

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε. Έκθεση Μετάβασης ΠΧ. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») 31 εκεµβρίου /12/2004 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε Έκθεση Μετάβασης ΠΧ Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») 31 εκεµβρίου 2004 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής. Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής. Πληροφόρησης ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2007 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 539.478,00 127.613,00 Κόστος πωληθέντων (468.970,00) (241.979,70) Μικτό κέρδος 70.508,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την Περιεχόμενα Ισολογισμός...3 Κατάσταση αποτελεσμάτων...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...7 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 57.187.149,00 53.558.445,00 Κόστος πωληθέντων (47.391.060,00) (43.824.420,00) Μικτό κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2005

ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 12 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -45 332 Α.Φ.Μ.: 099945499.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/09/2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α ΑΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής. Πληροφόρησης

ΙΛΥ Α ΑΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής. Πληροφόρησης ΙΛΥ Α ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία κατάστασης ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 4, ΤΚ.10561, Αθήνα ΑΦΜ. 998808218, Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 007468501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 Για την εταιρεία «FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016]

ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016] 2016 ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ 42055906000 [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016] ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΜΙΧ.ΨΕΛΛΟΥ 32, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΜ 094519910 Δ0Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α ΑΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΙΛΥ Α ΑΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΙΛΥ Α ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ 34)

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ 34) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 1.902.345,00 2.224.922,00 Κόστος πωληθέντων (1.479.967,00) (1.610.359,37) Μικτό κέρδος 422.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 5.232.630,00 1.338.438,42 Κόστος πωληθέντων (4.465.954,00) (1.124.011,19) Μικτό κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 999839600.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 50297/01ΑΤ/Β/01/443 Α.Φ. 370270 Περιεχόµενα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Ιαν - Σεπ 2005

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Ιαν - Σεπ 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΣΙ ΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙ ΗΡΟΥ A.E. AP.M.A.E: 2310/06/B/86/20 Μεσογείων 2-4 Αθήνα Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4 Τ.Κ.: 55 133, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.: 998829969, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ 34)

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ 34) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 094211792.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία «ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ» παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2016

Για την εταιρεία «ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ» παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2016 Για την εταιρεία «ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ» παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2016 12 η Εταιρική χρήση (1/1/2016 31/12/2016) Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού έτους 2016. 20 η Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΞΑΝΘΗΣ 12 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΚ 14451 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 007897301000 Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 3 Σεπτεµβρίου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός... 3 2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Σηµ Ακίνητα 6.1 214.489.659,72 190.407.283,43 Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 16.938.514,15

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε Έκθεση Μετάβασης ΠΧ ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») 31 εκεµβρίου 2004 SEAFARM IONIAN A.E.

SEAFARM IONIAN Α.Ε Έκθεση Μετάβασης ΠΧ ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») 31 εκεµβρίου 2004 SEAFARM IONIAN A.E. SEAFARM IONIAN Α.Ε Έκθεση Μετάβασης ΠΧ Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») 31 εκεµβρίου 2004 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/35 Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.

ΩΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΩΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ -41000 ΛΑΡΙΣΑ Α.Φ.Μ.: 999641670.Ο.Υ.: Γ` ΛΑΡΙΣΑΣ Περιεχόµενα Έκθεση Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

Βελισαρίου 5, Δράμα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ

Βελισαρίου 5, Δράμα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ «BEAUTY LAND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 2017 Βελισαρίου 5, Δράμα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.51230519000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1 1. Η εταιρεία λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 5 4 Κατάστα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 5 4 Κατάστα ΜΑΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 5 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 6 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση Μετάβασης ΠΧΠ. Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση Μετάβασης ΠΧΠ. Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Π.Γ. NIKAΣ A.Β.Ε.Ε. AP.M.A.E.: 8032/06/B/86/45 145 65, Άγιος Στέφανος Αττικής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Μαρτίου 2011 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ Τηλέφωνο: 2103382428 Fax: 2103617217 E-mail: fantopoulou@acci.gr Αθήνα,11/07/2018 Αριθ.Πρωτ.:455934

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σελ. 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόμος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015 30.06.2016 4G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Εθνικής Αντιστάσεως 14, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αριθμός μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.09.2017

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος 5 886,67 Λοιποί φόροι και τέλη 1.447,17 Σύνολο 2.333,84

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος 5 886,67 Λοιποί φόροι και τέλη 1.447,17 Σύνολο 2.333,84 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόµος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2.6.2017 31.12.2017 Κ-Μ GROUP FINANCE Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Πανταζή 76 - Ηλιούϖολη Αριθµός µητρώου ΓΕ.ΜΗ. 142774203000

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Μαρτίου 2005 και της 31ης εκεµβρίου 2004 31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο Ενεργητικό: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 9.711.391

Διαβάστε περισσότερα

«Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.»

«Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.» «Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.» Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή - µε σύµφωνη γνώµη Ισολογισµός της 31 ης εκεµβρίου Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρί

Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή - µε σύµφωνη γνώµη Ισολογισµός της 31 ης εκεµβρίου Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρί ! "! # $ % & ' ( " ) *! +, "! # # ) ) ) -. / - / 0. / & ) ) ) ). 1. & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.4308/2014, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΝΤΑΝΑ ΒΙΛΛΑΣ A.E

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.4308/2014, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΝΤΑΝΑ ΒΙΛΛΑΣ A.E ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.4308/2014, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΝΤΑΝΑ ΒΙΛΛΑΣ A.E 1. Άρθρο 29 παρ. 3(α-ε): Βασικές πληροφορίες της οντότητας. Επωνυµία: ΝΤΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018 Σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4308/2014 για Μικρές οντότητες που συντάσσουν ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα