ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:35270 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ» Δ/ΝΣΗ : Δ. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ : & 408 FAX : ΗΛ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : E MAIL : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χαραλάμπους Β. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ.ΔΙΑΚ.5/2013) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την ανάδειξη συντηρητή των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μέσης τάσης και των γενικών πινάκων χαμηλής τάσης των Υποσταθμών, των Η/Ζ του Νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, για ένα (1) έτος (με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: ,46 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: , ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» - Γραφείο Προμηθειών ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΧΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΧΙ Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τα εγκριθέντα της υπ αριθ 24 ης Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, της από 14/ συνεδρίασης του, σε εφαρμογή του Ν.3867/10 (ΦΕΚ 128/3-8-10) άρθρο 27,παρ.11. 1

2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο ακριβές αντίγραφο). Με ποινή να μην γίνει δεκτή η προσφορά υποβάλλεται: o μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, o στην Ελληνική γλώσσα, o με πλήρη αρίθμηση των σελίδων, o καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax). 2. Η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» με κεφαλαία γράμματα. 3. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 4. Ο αριθμός της διακήρυξης. 5. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 6. Η ένδειξη «Κύριος φάκελος». 7. Το περιεχόμενο του φακέλου ( περιλαμβάνει ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ). Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 2. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Επισημαίνεται ότι: Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ο προσφέρων θα δηλώνει στην προσφορά του ότι: «έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα». 2

3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι προσφέροντες υποβάλλουν, με την προσφορά τους, στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : o δεν έχουν καταδικασθεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεωκοπία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. o Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. o Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. o Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. o Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με το επάγγελμά τους. 2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 3. Όλες οι λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις (κατασκευαστή τελικού προϊόντος, χώρας καταγωγής προσφερόμενου είδους κ.λ.π.) που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ή αλλιώς έξι (6) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον του αρμοδίου οργάνου παραλαβής και αποσφράγισης τους. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο, μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης. 3

4 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 1. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, μονογράφεται δε και σφραγίζεται, από το αρμόδιο όργανο, η τεχνική και οικονομική προσφορά ανά φύλλο. Οι συμμετέχοντες δικαιούνται να παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, η οποία τελείται δημόσια, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν, κατά το στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών, μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου όλων των προσφορών που υποβάλλονται στον διαγωνισμό, μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισής τους από το αρμόδιο όργανο ή σε σχετική ημερομηνία που θα τους γνωστοποιηθεί, εγγράφως, από την αρμόδια Υπηρεσία. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ μετά την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον Ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες ή ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 4

5 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Το Νοσοκομείο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ματαιώσει και να επαναλάβει τον διαγωνισμό, με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, χωρίς καμία απαίτηση ή δικαίωμα οιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων. Επίσης τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.118/07 και τις οδηγίες των αναθετουσών αρχών του, και στις περιπτώσεις: Διενέργειας σχετικού διαγωνισμού, σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον την υπηρεσία ή το υλικό, είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο αυτό να χρησιμοποιηθεί. Όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. Όταν υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών, είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς, που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά. ΤΙΜΗ Η τιμή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κρατήσεων υπέρ τρίτων και κάθε άλλης επιβάρυνσης, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζει η παρούσα. Οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους: Α. Την τιμή των προσφερομένων υπηρεσιών με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. που βαραίνει το Νοσοκομείο. Β. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία που ορίζεται στην σχετική ανακοίνωση κατακύρωσης που θα αποσταλεί στον ανάδοχο. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στην οποία θα συμπληρωθούν τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό. Στο κείμενο της σύμβασης δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. Σε όποιον προμηθευτή κατακυρωθούν οι υπηρεσίες, το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει, μεταξύ άλλων, και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα με την ανακοίνωση, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 5

6 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.Δ./τος 118/07. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και τα νόμιμα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτήν. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η παρακολούθηση των προσφερομένων υπηρεσιών, καθώς και ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αυτών, θα γίνει από επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης της συντήρησης από τον Ανάδοχο, εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Προμηθευτή. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και στο Π.Δ. 166/ (ΦΕΚ 138/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 200/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 6

7 Τα δικαιολογητικά πληρωμής, που θα υποβάλλονται από τον προμηθευτή, είναι αυτά που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Οι κρατήσεις επί της αξίας των χορηγουμένων ειδών, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή, είναι αυτές που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ισχύει κράτηση ποσοστού 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το Υ.Υ. & Κ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.3580/07, την υπ αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ / Κ.Υ.Α. του Υ.Υ. & Κ.Α. και την υπ αριθμ. ΔΥ6α/οικ.75262/ εγκύκλιο της Κ.Υ. του Υ.Υ. & Κ.Α. - ποσοστού 0,10% επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός του Φ.Π.Α) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 238 του Ν.4072/12. Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με το Φ.Π.Α. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα οριζόμενα στο Π.Δ.118/07. 7

8 ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) «ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ,ΤΩΝ Η/Ζ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.» 1.Αντικείμενο και διάρκεια της σύμβασης Ο συντηρητής θα αναλάβει την προληπτική συντήρηση: α) Του Υποσταθμού Μέσης και Χαμηλής τάσης, ο οποίος αποτελείται από δύο (2) Υποσταθμούς, τρεις (3) Μ/Σ ισχύος, πέντε (5) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη κλπ. ως πίνακας Νο.1 και β) των τεσσάρων (4) UPS ( ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΠΡΟΩΡΩΝ, ΤΕΠ ), του Νοσοκομείου. Με υποχρέωση από τον Ανάδοχο την προμήθεια των ανταλλακτικών για την κάλυψη των παρουσιαζομένων αναγκών. 2. Πεδίο εφαρμογής της σύμβασης. Πεδίο εφαρμογής της σύμβασης θα είναι ο Υποσταθμός Μέσης και Χαμηλής τάσης του Νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας. Τα τμήματα του Υποσταθμού που περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του συντηρητή είναι αυτά που αναφέρονται στο ΠΙΝΑΚΑ Νο 1. ΠΙΝΑΚΑΣ Νο1 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Κυψέλες Μέσης Τάσης οι οποίες περιέχουν (Αποζεύκτες, Α /Δ, Γ/Τ, μετασχ. Εντάσεως-Τάσεως ) 4 2 Μετασχηματιστές ισχύος των 1000 KVA έκαστος 20 KV /400 Volt & Bucholz-θερμ. αναπνευστικά όργανα 3 Πεδία μετρήσεως & πεδία προστασίας & ελέγχου των μετασχηματιστών 4 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Κινητήρες, Εναλλακτήρες κλπ.) 5 5 Γενικοί Αυτόματοι διακόπτες Χ/Τ των Μ/Σ 2000 Α με κινητήρα τανύσεως ελατηρίου και πηνία open-close. 6 Γενικοί Αυτόματοι διακόπτες 1250Amp. Με κινητήρα τανύσεως ελατηρίου και πηνία open close Πεδία Μέσης Τάσης 20 K Volt AEG 20KV/400 Volt ABB RS CA SPΑJ 140D29 720KVA Perkings, 125 KVA Fiat, δύο νέες των 875 KVA Perkings και 50 KVA του Κ.Υ.Σ. ABB SACE E3H20 Συρόμενου τύπου ABB SACE S7 4 Pole 8

9 7 Γενικοί Αυτόματοι διακόπτες 3 ABB SACE S7 3 Pole 1250Amp. 8 Γενικοί Αυτόματοι διακόπτες 20 ABB SACE S6 3 Pole 630Amp. 9 Γεν. Αυτόματοι διακόπτες 24 ABB SACE S6 3 Pole 400Amp. 10 Πεδία Αυτοματισμού των Η/Ζ και μεταγωγής των φορτίων ανάγκης 6 720,875,875 KVA 125 KVA & 50KVA Κέντρο Υ.Σ. 11 Νέα πεδία Χ/Τ στο υπόγειο του ABB SACE S7 4 Pole Κεντρικού Κτηρίου (7 Γενικών φορτίων και 7 ανάγκης ) Καταγραφικό μηχάνημα. 1 KILO BOX Νέοι Πίνακες Χ/Τ στο Υπόγειο του 2 ABB SACE S6 κτηρίου Κ 3 13 Πίνακα Bucholz μετασχηματιστών 1 3 Μ/Τ ΗΛ.ΒΙΟ.ΚΑΤ. και θερμομέτρων. 14 Σύστημα πυρανίχνευσης, Πίνακα 1 Ζαριφόπουλος πυρασφάλειας και σύστημα κατάκλισης 15 Όργανα μετρήσεως Μ/Τ & Χ/Τ, 13 σειρήνες κ.λ.π. 16 Εξαερισμός μετασχηματιστών Πίνακες Χ/Τ του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας και αυτομάτου ελέγχου 1 μεταγωγής από ΔΕΗ σε Η/Ζ Παροχικά καλώδια όλου του Υ/Σ Μέσης & Χαμηλής Τάσης από τις 1 εγκ/σεις της ΔΕΗ έως τις αναχωρήσεις από τον Υ/Σ Χαμηλής Τάσης όλων των διατομών. 19 Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας των 48 V DC με συσσωρευτές. 1 τροφοδότηση όλων των βοηθητικών κυκλωμάτων προστασίας & ενδείξεων του Υ/Σ. 20 Συσσωρευτές 5 5 των Η/Ζ 21 UPS Μ.Ε.Θ KVA 22 UPS Μ.Α.Φ KVA 23 UPS ΠΡΟΩΡΩΝ 1 20 KVA 24 UPS ΤΕΠ 1 10 KVA 9

10 ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 0 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 1. Να εξασφαλίζει την τέλεια και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων που προαναφέρθηκαν και να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, καθ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του έτους, συμπεριλαμβανομένων εορτών, αργιών, κλπ. 2. Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την πρόληψη κάθε βλάβης, ζημίας και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους. 3. Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων για την ανίχνευση κάθε βλάβης, ζημίας και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους. 4. Να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία κάθε βλάβη ή ζημία και να αποκαθιστά την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η σχετική δαπάνη για την αντιμετώπιση ζημιών ή βλαβών θα βαρύνει την Υπηρεσία η οποία υποχρεούται να χορηγήσει τα απαιτούμενα υλικά και ανταλλακτικά εάν αυτά δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση να τα προμηθεύσει ο ίδιος. 5. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληρούν τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, διατάξεις και νόμους. 6. Να συντάσσει και να υποβάλει στην υπηρεσία, κάθε φορά που τούτο είναι αναγκαίο, πρόγραμμα αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευών για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με προμέτρηση των εργασιών και πίνακα των απαιτουμένων υλικών για την εκτέλεση τους. 7. Να συντάσσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία ανά μήνα την κατάσταση ελέγχων και εργασιών συντήρησης ή επισκευών που εκτελέσθηκαν, με πίνακα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. 8. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες ή ενέργειες ( ενημέρωση της Τ. Υ. ) προκειμένου να εξασφαλίζεται η καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, να περισυλλέγει πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ή υπολείμματα εργασιών τις οποίες εκτελεί ο ίδιος, να τα απομακρύνει και να τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές. 9. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην εισέρχονται στους χώρους των εγκαταστάσεων ανεπιθύμητα ζώα και να φροντίζει για την απομάκρυνση τους σε περίπτωση εισόδου τους. 10.Να εκτελεί πάσης φύσεως αναγκαίους ψεκασμούς και διασκορπισμούς ζωοκτόνων ή εντομοκτόνων ουσιών στους χώρους των εγκαταστάσεων. 11. Να τηρεί και να ενημερώνει ανελλιπώς τα βιβλία και λοιπά στοιχεία παρακολούθησης της λειτουργίας και επισκευών των εγκαταστάσεων και όσα θα 10

11 ορίσει η Υπηρεσία ή οτιδήποτε προβλέπεται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ( ISO 9001/2000). 12.Να προγραμματίζει την προμήθεια πάσης φύσεως αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών για την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων και να ενημερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία για την προμήθειά τους. 13.Να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών στις εγκαταστάσεις από εργολήπτες που θα εκτελέσουν εργασίες στις εγκαταστάσεις Μ.Τ. και στις πιθανές επεκτάσεις του ηλεκτρικού δικτύου Μ/Τ, ενημερώνοντάς τους πλήρως σχετικά με την κατασκευή και την λειτουργία των εγκαταστάσεων εκτελώντας όλους τους αναγκαίους χειρισμούς επί των εγκαταστάσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η καλή και ταχεία εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, κατόπιν ειδικής οικονομικής συμφωνίας προς αποζημίωσή του από τον εργολήπτη για τον χρόνο απασχολήσεώς του. 14.Ο Ανάδοχος, μετά την ειδοποίησή του, υποχρεούται να επέμβει, το αργότερο εντός των 2 ωρών. Ο ανωτέρω αναφερόμενος χρόνος δεν ισχύει σε περιπτώσεις θεομηνιών. ΑΡΘΡΟ 2 0 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται κατωτέρω κατά κατηγορία εγκαταστάσεων. 1. Εγκαταστάσεις μετασχηματιστών ισχύος 1.1 Μηνιαία επιθεώρηση των εγκαταστάσεων των μετασχηματιστών για να εξακριβωθεί αν λειτουργούν κανονικά, αν η θερμοκρασία λειτουργίας τους είναι κανονική, αν η ψύξη των μετασχηματιστών είναι ικανοποιητική ή αν τυχόν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία των μετασχηματιστών και άμεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευής κάθε τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 1.2 Γενικός έλεγχος, ανά εξάμηνο και εντοπισμός προβλημάτων και ενημέρωση της Υπηρεσίας. 1.3 Ετήσια γενική τακτική συντήρηση. Θα εκτελούνται αναλυτικά οι εξής εργασίες: α) Έλεγχος και καθαρισμός των μονωτήρων. Αντικατάσταση εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη. β) Έλεγχος συνδέσεων καλωδίων, καθαρισμός επαφών και σφίξιμο συνδέσεων, εφόσον απαιτείται. γ) Έλεγχος καλής κατάστασης και μονώσεως καλωδίων και καλής λειτουργίας κυκλωμάτων και διατάξεων ασφαλείας των εγκαταστάσεων, θερμοστατών, ηλεκτρικών θερμομέτρων, Buchholz για τους Μ/Σ ελαίου και συσκευών ελέγχου της θερμοκρασίας για τους Μ/Σ ξηρού τύπου, σειρήνων κλπ. 11

12 δ) Έλεγχος καλής λειτουργίας των αμπερομέτρων, βολτομέτρων, μετασχηματιστών εντάσεως, τάσεως και ενδεικτικών λυχνιών, αντικατάσταση καμένων λυχνιών και τυχόν οργάνων, εφόσον είναι αναγκαίο. ε) Έλεγχος της στάθμης ελαίου και συμπλήρωση εάν απαιτείται. στ) Έλεγχος ζυγών, γειώσεων και λοιπών συναφών διατάξεων, άμεση επισκευή τυχόν βλαβών κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. ζ) Εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για τη συντήρηση ή επισκευή κάθε τυχόν βλάβης που θα επισημανθεί και την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. η) Έλεγχος ανά έτος της διηλεκτρικής αντοχής του μονωτικού ελαίου των Μ/Σ και καθαρισμό εάν απαιτείται. 2. Εγκαταστάσεις κυψελών μέσης τάσης. 2.1 Μηνιαίος έλεγχος των εγκαταστάσεων κυψελών μέσης τάσης για να εξακριβωθεί αν λειτουργούν κανονικά, αν υπάρχουν τυχόν διαρροές μονωτικού αερίου στους αυτομάτους διακόπτες μέσης τάσεως, αν λειτουργούν κανονικά τα όργανα μετρήσεων, οι διατάξεις προστασίας (Ηλεκτρονόμοι) και ενδείξεων ή αν τυχόν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των και άμεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για την συντήρηση ή επισκευή κάθε τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί, κατόπιν συνεννοήσεως. 2.2 Γενική επιθεώρηση ανά τρίμηνο, συντήρηση και εντοπισμός των προβλημάτων και ενημέρωση της Υπηρεσίας. 2.3 Ετήσια γενική τακτική συντήρηση. Θα εκτελούνται αναλυτικά οι εξής εργασίες: Έλεγχος και καθαρισμός των μονωτήρων. Έλεγχος ακροδεκτών και συνδέσεων καλωδίων, καθαρισμός επαφών και σφίξιμο συνδέσεων, εφόσον απαιτείται. Έλεγχος καλής κατάστασης και μονώσεως καλωδίων και καλής λειτουργίας κυκλωμάτων και διατάξεων προστασίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Έλεγχος τυχόν διαρροών μονωτικού αερίου από τους Αυτομάτους Διακόπτες ισχύος και αποκατάσταση τυχόν βλαβών. Έλεγχος καλής λειτουργίας των αμπερομέτρων, βολτομέτρων, μετασχηματιστών εντάσεως και τάσεως και ενδεικτικών λυχνιών, αντικατάσταση καμένων λυχνιών και τυχόν οργάνων, εφόσον είναι αναγκαίο. Έλεγχος ζυγών, γειώσεων και συστημάτων δευτερογενούς προστασίας, συντήρηση ή επισκευή τυχόν βλαβών. Εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για συντήρηση ή επισκευή κάθε τυχόν βλάβης που θα επισημανθεί και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, κατόπιν συνεννοήσεως. Έλεγχο των συστημάτων δευτερογενούς προστασίας - δοκιμές, των συστημάτων αυτόματης μεταγωγής. 3. Δίκτυα μέσης τάσης. 12

13 3.1 Άμεση επέμβαση και εκτέλεση κάθε αναγκαίας εργασίας για την συντήρηση ή επισκευή τυχόν βλάβης των δικτύων μέσης τάσης όπως βραχυκυκλώματος, διαρροής κλπ. που θα συμβεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας. 3.2 Έλεγχος, εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και ενημέρωση της Υπηρεσίας ανά τρίμηνο ή όποτε παρουσιαστεί ανάγκη. 4. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. 4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα από την εγκατάσταση του, να συντηρήσει τα Η/Ζ δηλ. να αντικαταστήσει με δαπάνες του το λιπαντικό έλαιο και τα φίλτρα (ελαίου, πετρελαίου, αέρος) των κινητήρων, τους συσσωρευτές, όπως επίσης κάθε άλλη μικροεπέμβαση, ρύθμιση βαλβίδων, κ.λ.π., ή οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για τη καλή και κανονική λειτουργία τους. 4.2 Μηνιαίος έλεγχος καλής κατάστασης και ετοιμότητας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, θα ελέγχονται τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου των Η/Ζ και μεταγωγής των φορτίων. Θα εκτελούνται αναλυτικά οι εξής εργασίες: α) Έλεγχος για τυχόν διαρροές λίπανσης ή καυσίμου ή νερού ψύξεως. β) Έλεγχος κανονικής, στάθμης καυσίμων στη δεξαμενή, νερού ψύξεως και ελαίου λίπανσης. γ) Έλεγχος κανονικής θέσεως των ηλεκτρικών διακοπτών και διατάξεων ισχύος και αυτοματισμού των εγκαταστάσεων. δ) Συντήρηση των εγκαταστάσεων, επισκευή τυχόν βλαβών που θα επισημανθούν και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 4.3 Έλεγχος, ανά τρίμηνο, και δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων. Θα εκτελούνται αναλυτικά οι εξής εργασίες: α) Θα εκτελούνται οι εργασίες μηνιαίου ελέγχου που προαναφέρθηκαν. β) Θα τίθεται σε λειτουργία η εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. γ) Θα ελέγχεται η κανονική συχνότητα. δ) Θα ελέγχεται η κανονική πίεση του ελαίου πίεσης. ε) Θα ελέγχεται η κανονική θερμοκρασία του νερού ψύξης. στ) Θα ελέγχεται η κανονική πίεση του καυσίμου. ζ) Θα ελέγχεται η κανονική θερμοκρασία του ελαίου λίπανσης. η) Θα ελέγχεται η καλή κατάσταση φόρτισης και η λειτουργία των συσσωρευτών. θ) Θα ελέγχεται η καλή κατάσταση και κανονική τάση των ιμάντων. ι) Θα ελέγχεται η καλή κατάσταση και λειτουργία των ηλεκτρικών τμημάτων της εγκατάστασης. ια) Θα ελέγχεται ο ωρομετρητής λειτουργίας και θα ενημερώνεται το σχετικό βιβλίο ή με όποιο άλλο τρόπο συμφωνηθεί. ιβ) Θα εκτελούνται όλες οι αναγκαίες εργασίες συντηρήσεως και για κάθε τυχόν βλάβη που θα επισημανθεί θα γίνετε συνεννόηση με την Υπηρεσία για την αποκατάσταση της. ιγ) Θα καθαρίζονται επιμελώς οι εγκαταστάσεις από κάθε είδος ρύπανσης. 4.4 Γενικός έλεγχος, ανά έτος, των ηλεκτρικών πινάκων και λοιπών σχετικών ηλεκτρικών τμημάτων της εγκατάστασης και εκτέλεση πάσης φύσεως αναγκαίων εργασιών, ελέγχων και συντήρησης, σφιξίματος χαλαρωμένων συνδέσεων συρμάτων, αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων, καθαρισμού ηλεκτρικών επαφών με 13

14 ύφασμα ποτισμένο σε τετραχλωράνθακα ή με ειδικό σπρέι αν απαιτείται, ρυθμίσεων, δοκιμών και λοιπών εν γένει επισκευών. Θα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή βάσει των τεχνικών εγχειριδίων και σχεδίων τα οποία η Υπηρεσία θα πρέπει να παραδώσει στον ανάδοχο για τις ενέργειες λειτουργίας, συντήρησης και επεμβάσεις εν γένει που πρέπει να εκτελούνται ανά 125 ώρες λειτουργίας, ανά 250 ώρες, ανά 300 ώρες, ανά ώρες, ανά ώρες ανά έτος, κλπ. ή, εν πάση περιπτώσει μία φορά κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί την αντικατάσταση του ελαίου λίπανσης, τον καθαρισμό ή αντικατάσταση του φίλτρου αέρα, πετρελαίου, ελαίου και τον καθαρισμό του συστήματος ελαίου λίπανσης, ψύξης και του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου. 5. Εγκαταστάσεις Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.). 5.1 Μηνιαίος έλεγχος καλής κατάστασης των Γ.Π.Χ.Τ. και ετήσια γενική τακτική συντήρηση με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της Μ.Τ. α) Έλεγχος και καθαρισμός των μονωτήρων. β) Έλεγχος ακροδεκτών και συνδέσεων καλωδίων, καθαρισμός επαφών και σφίξιμο συνδέσεων, εφόσον απαιτείται. γ) Έλεγχος καλής κατάστασης και μονώσεως καλωδίων και καλής λειτουργίας κυκλωμάτων και διατάξεων προστασίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων. δ) Έλεγχος καλής λειτουργίας των αμπερομέτρων, βολτομέτρων, μετασχηματιστών εντάσεως και τάσεως και ενδεικτικών λυχνιών, αντικατάσταση καμένων λυχνιών και τυχόν οργάνων, εφόσον είναι αναγκαίο ε) Έλεγχος ζυγών, γειώσεων και συστημάτων δευτερογενούς προστασίας, συντήρηση ή επισκευή τυχόν βλαβών. στ) Εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για συντήρηση ή επισκευή κάθε τυχόν βλάβης που θα επισημανθεί και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. Παρατήρηση: Για το ΚΥΣ Σαλαμίνας ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 2 της παρούσας. 6. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει και αντικαθιστά, όταν είναι αναγκαίο, τα πάσης φύσεως υλικά ή αναλώσιμα Μ/Τ, Χ/Τ, Μ/Σ, των Η/Ζ ή να πραγματοποιεί πρόσθετες εργασίες από τις ανωτέρω αναφερόμενες σύμφωνα με κατάλογο που θα καταθέσει με την οικονομική προσφορά του, ειδικότερα: α) Τους συσσωρευτές των Η/Ζ β) Τα αναγκαία για τη συντήρηση των Η/Ζ αναλώσιμα υλικά δηλ. φίλτρα ελαίου, αέρος, λάδια, ψυκτικό υγρό, ιμάντες κ.λ.π. γ) Ανταλλακτικά των κυψελών Μ/Τ. δ) Ακροκιβώτια Μ/Τ. ε) Ευθείες συνδέσεις Μ/Τ και Χ/Τ. στ) Πάσης φύσης καλώδια εντός του Υ/Σ. ζ) Εγκατάσταση εφεδρικού Μ/Σ για όσο χρόνο απαιτηθεί εάν υπάρχει λόγος επισκευής κάποιου υπάρχοντος. η) Συμπλήρωση καθαρισμό ή αφύγρανση του ελαίου των Μ/Σ όταν αυτό απαιτείται μετά την διηλεκτρική μέτρηση του ελαίου. ΑΡΘΡΟ 3 0 : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση βλάβης ή ελέγχου δικά του εργαλεία συσκευές και μέσα. Τα εν λόγω εργαλεία και μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν και να είναι σε καλή κατάσταση ώστε αφενός μεν 14

15 να μην δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του Αναδόχου, σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις και αφετέρου να εντοπίζονται άμεσα και με σωστό τρόπο τα προκύπτοντα προβλήματα ή δυσλειτουργίες των εγκαταστάσεων. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εργαλείων και μέσων τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, χωρίς από τον λόγο αυτό να γεννάται οποιαδήποτε απαίτηση του Αναδόχου έναντι του Νοσοκομείου. Στα ανωτέρω εργαλεία και συσκευές περιλαμβάνονται και τα εξής : Συσκευές λίπανσης πάσης φύσεως μηχανημάτων Συσκευές και όργανα για πάσης φύσεως ελέγχους ή δοκιμές, μετρήσεις ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων. Εργαλεία και λοιπά είδη για πάσης φύσεως καθαρισμούς των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών. Επιπρόσθετα πάσης φύσεως εργαλεία, όργανα, συσκευές ή μηχανήματα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, τον άμεσο εντοπισμό κάποιας βλάβης ιδιαίτερα στη Μ/Τ και την αποκατάσταση κάθε βλάβης ή δυσλειτουργίας όπως. 1. Συσκευή παροχής εντάσεως για τον έλεγχο των Ηλεκτρονόμων προστασίας. 2. Θερμογραφική κάμερα για την μέτρηση του εξοπλισμού. 3. Συσκευή εντοπισμού βλάβης καλωδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης. 4. Συσκευή καταγραφής και ανάλυσης όλων των ηλεκτρικών παραμέτρων του δικτύου. 5. Χρονόμετρο. 6. Όργανο μέτρησης πολύ μικρών αντιστάσεων (DUCTER) για τη μέτρηση της αντίστασης των πόλων των Αυτομάτων Διακοπτών. 7. Συσκευή εντοπισμού της πορείας καλωδίων. 8. Συσκευή ελέγχου της αντιστοιχίας φάσεων στη Μέση Τάση. 9. Συσκευή ελέγχου και εντοπισμού γήρανσης των μονώσεων καλωδίων 10. Συσκευή ανίχνευσης διαρροής αερίου SF Δοκιμαστικό Μέσης Τάσης. 12. Megger τουλάχιστον 5 KV. 13. Συσκευή ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής ελαίου. 14. του γειώσεων. 15.Διάταξη βραχυκυκλώσεως. 16.Συσκευή μέτρησης του λόγου των Μετασχηματιστών Οι ανωτέρω συσκευές πρέπει να είναι διακριβωμένες τα δε πιστοποιητικά διακρίβωσης θα κατατεθούν με την προσφορά και θα είναι σε ισχύ. ΑΡΘΡΟ 4 O : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του, να ασφαλίζει πλήρως το προσωπικό του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις στα αρμόδια κατά περίπτωση ασφαλιστικά ταμεία και να καταβάλλει ανελλιπώς και εγκαίρως όλες τις σχετικές προβλεπόμενες εισφορές. ΑΡΘΡΟ 5 O : ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία προκειμένου να διενεργούνται οι πληρωμές του, πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Οικονομικής Εφορείας. 15

16 ΑΡΘΡΟ 6 Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 1. Ο συμβατικός χρόνος των εργασιών του Αναδόχου θα αρχίζει από την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως, η δε διάρκειά του ορίζεται για ένα (1) έτος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% Α/Α Α. Υλικά για τις εγκαταστάσεις Μέσης Τάσεως (Μ.Τ.) 1 Αποζεύκτης Μ.Τ. 2 Γειωτής Μ.Τ. 3 Αυτόματος διακόπτης ισχύος Μ.Τ. 4 Μετασχηματιστής τάσεως διπολικός 20/0,1 KV. 5 Ασφάλειες των ανωτέρω μετασχηματιστών. 6 Μετασχηματιστές εντάσεως Μ.Τ. 7 Ηλεκτρονόμος προστασίας. 8 Μετασχηματιστής ελαίου (Μ/Σ) 20/0,4 KV ισχύος 1000 KVA. 9 Ακροκιβώτια Μ.Τ. εξωτερικού χώρου της Raychem. 10 Ακροκιβώτια Μ.Τ. εσωτερικού χώρου της Raychem. 11 Καλώδιο Μ.Τ. έως 95 mm Μονωτήρες Μ.Τ. 13 Συσκευή Μπούχολτζ Μ/Σ. 14 Θερμόμετρο Μ/Σ. 15 Δοχείο αφυγραντικών κρυστάλλων. 16 Προσωρινή αντικατάσταση Μ/Σ ισχύος σε περίπτωση βλάβης ενός εκ των τριών και μέχρι την επισκευή του. 17 Επεξεργασία ελαίου Μ/Σ (καθαρισμός ξήρανση). 18 Μούφες Μ.Τ. Α/Α Β. Υλικά για τις εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσεως (Χ.Τ.) Ποσότητα Μονάδα Τιμή μονάδος Γενικός Αυτόματος Διακόπτης των Μ/Σ. Αυτόματος Διακόπτης Χ.Τ. από Α. Αυτόματος Διακόπτης Μεταγωγής του πεδίου ανάγκης. Αμπερόμετρα Βολτόμετρα. 5. Καλώδια Χ.Τ. - 1 x 185 mm 2-1 x 120 mm 2-1 x 95 mm 2-1 x 70 mm 2 16

17 6. Μούφες Χ.Τ των mm 2 - των mm 2 Γ. Υλικά για την συντήρηση των Η/Ζ. α/ α ΕΙΔΟΣ Φίλτρο Πετρελαίου Φίλτρο αέρος Φίλτρο λαδιού Δοχείο ελαίου SAE Ιμάντας Ειδικό ψυκτικό υγρό Συσσωρευτής 200 Α/Η Η/Ζ 720KVA Η/Ζ 800 KVA Η/Ζ 125 KVA Η/Ζ 50 KVA ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Να έχουν πέντε (5) έτη τουλάχιστον άσκηση επαγγέλματος. 2. Να έχουν συντηρήσει τα τελευταία πέντε (5) χρόνια δέκα (10) τουλάχιστον εγκαταστάσεις Μέσης και Χαμηλής Τάσης, ισχύος μεγαλύτερης από 1000 KVA. 3. Να έχουν : α) 5ετη τουλάχιστον εμπειρία σε δίκτυα διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης, συμπεριλαμβανομένων πινάκων Μέσης Τάσης, Μετασχηματιστών ισχύος, Δικτύων Μέσης Τάσης σε βρόγχο με εγκατεστημένη ισχύ δικτύου τουλάχιστον 3000KVA (όση είναι η Ισχύς του Υ/Σ του Νοσοκομείου), Γενικών Πινάκων χαμηλής τάσης, β) σε ελέγχους ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας, γ) συστήματα αυτόματης μεταγωγής με προτεραιότητα και ελέγχου των φορτίων ανάγκης από το δίκτυο της ΔΕΗ σε ΗΖ και σε συστήματα τηλεχειρισμών. 4. Να προσκομίσουν τουλάχιστον τρεις (3) συστατικές επιστολές (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) ή αντίστοιχες συμβάσεις έργων, που έχουν εκτελεστεί στα πλαίσια των ανωτέρω παραγράφων 2 και Να υποβάλλουν κατάσταση εξειδικευμένου προσωπικού θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας που να αποδεικνύεται η υπαλληλική τους σχέση και τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος (ΣΤ Σταθμών -Υποσταθμών). 6. Να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας εργασίας ΙSO9001/2008 με αντικείμενο αυτό του διαγωνισμού (δηλ. επίβλεψη λειτουργίας, συντήρηση, 17

18 επισκευή και έλεγχο του εξοπλισμού Μέσης και Χαμηλής Τάσης, καθώς και των συστημάτων προστασίας). Να εφαρμόζουν την σχετική νομοθεσία νόμος ( 1568/85 και το Π.Δ 305/96 ) για τη υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με το πιστοποιητικό OHSAS 18001:2008 το οποίο θα πρέπει να καταθέσουν, όπως επίσης να καταθέσουν Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 7. Να έχουν υπεύθυνο Τεχνικό ασφάλειας σύμφωνα με το Ν. 1568/85 και θα αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο της Επιθεώρησης Εργασίας. 8. Να υποβάλουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων τουλάχιστον διπλάσιο του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων, τούτο θα αποδεικνύεται καταθέτοντας αντίγραφο του συμβολαίου σε ισχύ από αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία. 9. Να υποβάλουν κατάσταση διακριβωμένου εξοπλισμού κατάλληλων για ελέγχους και μετρήσεις εξοπλισμού Μέσης και Χαμηλής Τάσης, όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο, μετά των αντίστοιχων πιστοποιητικών διακρίβωσης από αντίστοιχα αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια. 10. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση της θέσης των εγκαταστάσεων, των χώρων, των προσπελάσεων προς αυτούς, της σημερινής (δηλ κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάστασης των εγκαταστάσεων και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάμενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. Η επίσκεψη αυτή πιστοποιείται με βεβαίωση που έχει λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία πριν το διαγωνισμό. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ και είναι με ποινή αποκλεισμού. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικούς τίτλους των παρεχόντων υπηρεσίες ή και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησής τους, ιδίως δε των υπευθύνων της παροχής των υπηρεσιών. Επίσημα στοιχεία για τη χρονολογία έναρξης άσκησης επαγγέλματος των Μηχανικών. Επίσημα στοιχεία για τη χρονολογία απόκτησης άδειας ΣΤ ειδικότητας των Ηλεκτροτεχνιτών. Στοιχεία και έγγραφα (ποιοτικά, ποσοτικά, τιμολόγια αγοράς) που να πιστοποιούν ότι έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον τον εξοπλισμό και μέσα του αντίστοιχου πίνακα της διακήρυξης ( έλεγχου, επεμβάσεων, διακρίβωσης των εγκαταστάσεων κ.λ.π. ) που διαθέτει ο παρέχων τις υπηρεσίες. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου για τους αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους, των τυχόν ειδικευμένων συνεργατών του παρέχοντος τις υπηρεσίες, που να πιστοποιούν τη συνεργασία τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 18

19 Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ότι «σε περίπτωση ανάληψης της παροχής των υπηρεσιών θα επεμβαίνουν σε διάστημα μικρότερο των δύο ωρών ( 2 ), από την καθοιονδήποτε τρόπο ειδοποίησή τους, σε περίπτωση βλάβης των συστημάτων, για την επισκευή και αποκατάσταση της λειτουργίας των, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα απαιτηθεί τούτο». ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» & Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ» No / ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ Η/Ζ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) Νίκαια, Οι υπογράφοντες αφ ενός μεν ο κ...., Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων», ενεργώντας με την ιδιότητά του αυτή, και αφ ετέρου δε ο κ., ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Την.. η στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης και των γενικών Χαμηλής Τάσης Υποσταθμών, Η/Ζ του Νοσοκομείου (Αρ.Διακ. 36/2011). Σύμφωνα με την υπ αριθμ. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, της από. συνεδρίασής του, μειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ονομαζόμενος στο εξής προμηθευτής, στον οποίο ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργών με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του και ως η σχετική διακήρυξη όριζε, αντί της έναντι αναγραφόμενης και προσφερθείσης τιμής απ αυτόν, ήτοι: Τιμή + Φ.Π.Α. = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Θα συμπεριληφθούν: Οι τεχνικές προδιαγραφές /τεχνική περιγραφή και λοιπά συναφή στοιχεία της σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και την τεχνική προσφορά του μειοδότη Τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του μειοδότη Λοιποί Όροι των Παραρτημάτων της παρούσας διακήρυξης. Χωρίς να χωρά καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 19

20 Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα καθώς και στο τηλέφωνο Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ:1561/2015 Α.Δ.Α:ΒΖΕΝ46906Ψ-0ΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" Νίκαια:28-04-2015 Αρ. Πρωτ:17871/29-04-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ αριθμ. 1940/2014 ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 7ΠΓΦ46906Ψ-8ΤΓ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ: 4ΑΜΓ46906Ψ-ΥΧ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Δ/ΝΣΗ : Δ. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης : 89.14

Αριθμός Διακήρυξης : 89.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης : 26.15

Αριθμός Διακήρυξης : 26.15 ΑΔΑ : ΩΒΚΤ469Η5Ω-ΡΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαρούσι, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.910/7 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5H ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ TAX/KH Δ/ΝΣΗ : ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ 34100-ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AΡΙΘΜ: 8408/

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001688552 2013-10-29

13PROC001688552 2013-10-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213-2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τηλ.: 2710372111, 2710372134 - Fax: 2710372108 Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική, Καρβέλας Κωνσταντίνος ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσολόγγι 27/03/2012 Ταχ. Δ/νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00 Αριθ. Πρωτ.: Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΓΘΕ4690ΒΜ-ΩΟΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/15485 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα