ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ Σοφίας 80 ΤΚ Πληροφορίες: Β. ΜΑΡΓΩΝΗ Τηλέφωνο: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 88/13) Το Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ύστερα από την αριθμ. Συν. 34 η / (ΘΕΜΑ 26) [ΑΔΑ: ΒΛ Ε-ΙΟΜ] απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ (ανανέωση συνδρομών των επιστημονικών περιοδικών) για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης. Πιθανή δαπάνη: ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6,5%. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29 Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. Προσφορές: Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (28/04/2014) από ώρα π.μ. έως μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Στον φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελο) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: α. Η λέξη «Προσφορά». β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» σε 2 αντίτυπα [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ] [1]

2 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σε 2 αντίτυπα [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ]. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Προσφερόμενη τιμή: Οι τιμές θα δοθούν σε ΕΥΡΩ ανα τίτλο αλλά και στο σύνολο τους, ενώ το ποσοστό του ΦΠΑ θα δίνεται σε ξεχωριστή στήλη. Οι τιμές προσφοράς είναι δεσμευτικές και δεν επιδέχονται τροποποίηση για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Χρόνος παράδοσης: Τμηματικά σε συνεννόηση με τη Βιβλιοθηκονόμο του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τον τρόπο παράδοσης που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, με δαπάνες και ευθύνη του ίδιου του προμηθευτή. Υπογραφή Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) χρόνο, από... έως... με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για δύο μήνες ακόμη. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ). Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΥ 2012 και διέπεται από τις διατάξεις: του Π.Δ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ τ. Α 150/2007) και του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ τ. Α 19/1995). ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: Το Νοσοκομείο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την πληρωμή του ο προμηθευτής θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Οι προσφερόμενες τιμές θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του παρατηρητηρίου τιμών. [2]

3 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου Οι ενδιαφερόμενοι μετά την παραλαβή της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών στο ΦΑΧ ή στο αναγράφοντας τον Αριθ. Διακήρυξης καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας) για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ [3]

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προτεινόμενοι τίτλοι ISSN 1. American journal of clinical nutrition American journal of hypertension Anaesthesia and analgesia Blood Clinical cancer research Clinical infectious diseases Endocrinology and metabolism clinics of North America Journal of clinical microbiology Journal of nuclear medicine Nature genetics New England journal of medicine Photomedicine and laser surgery Postgraduate in obstetrics and gynecology Psychotherapy and psychosomatics Radiology clinics of North America Thyroid Κοινωνική εργασία 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (εντύπων και ηλεκτρονικών). Ο προμηθευτής: a. Οφείλει να εγγράψει το νοσοκομείο ως συνδρομητή στα περιοδικά, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Α (κατάλογος τίτλων περιοδικών εκδόσεων 2014) για 1 χρόνο. Συγκεκριμένα, οι συνδρομές θα γίνουν στο επίσημο όνομα του Νοσοκομείου (Γενικό Νοσοκομείο «Ελενα Βενιζέλου - Αλεξάνδρα» για το ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» - General Hospital Helena Vanozelou Alexandra, GHA Alexandra ). b. Είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει συνδρομές για Ιδρύματα ή όπου προβλέπεται για Νοσοκομεία που εδρεύουν στην Ελλάδα (με ιδιαίτερη αναφορά σ αυτό στις τεχνικές προδιαγραφές). Η συνδρομή, όπου απαιτείται, θα πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος του κάθε νοσοκομείου με βάση τα στοιχεία που ζητούν οι εκδότες. c. Ως έναρξη κάθε συνδρομής λογίζεται η 1/1/2014 και λήξη η 31/12/2014 ανεξάρτητα από τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης d. Συμπληρώματα, έκτακτα τεύχη και οτιδήποτε άλλο παρέχει ο εκδότης στους συνδρομητές της έντυπης έκδοσης θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της συνδρομής και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη μνεία. [4]

5 e. Είναι υποχρεωμένος να ανανεώσει τις συνδρομές για το Νοσοκομείο, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. f. Είναι υποχρεωμένος εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει έγγραφο, με τo οποίο να βεβαιώνεται, ότι έχουν γίνει όλες οι ανανεώσεις των συνδρομών (με αναλυτικές πληροφορίες ανά τίτλο). g. Θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση καλής εκτέλεσης από βιβλιοθήκες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, η οποία θα αφορά συνδρομές (έντυπες & ηλεκτρονικές) ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών. 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ a. Ο προμηθευτής οφείλει να προσφέρει ΟΛΑ τα περιοδικά που περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο κατάλογο (Παράρτημα Α ). Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των περιοδικών που ζητούνται, θα απορρίπτονται. Τονίζεται πως από την βιβλιοθήκη θα δίνονται όποιες διευκρινίσεις ζητηθούν από τους υποψήφιους προμηθευτές, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις κατά την ταυτοποίηση των τίτλων. b. Οφείλει να προσφέρει (επί ποινή απόρριψης) δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή όσων τίτλων προσφέρονται δωρεάν από τους εκδότες στους συνδρομητές της έντυπης έκδοσης c. Στον κατάλογο των περιοδικών μπορούν να γίνουν κατά την κατακύρωση μεταβολές με αφαίρεση ορισμένων τίτλων περιοδικών κατόπιν απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής και στα πλαίσια των όρων του διαγωνισμού. d. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η καλή προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά των υποψήφιων προμηθευτών. 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ a. Οι τιμές θα δοθούν σε ΕΥΡΩ ανά τίτλο περιοδικού, αλλά και στο σύνολο. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται η τιμή της συνδρομής του περιοδικού για Ιδρύματα, η προμήθεια που ζητείται για τις υπηρεσίες του προμηθευτή, έτσι όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω, το κέρδος του, οι κρατήσεις που τον βαρύνουν & τα έξοδα συστημένης και ταχείας αποστολής των περιοδικών. Εξαίρεση αποτελεί μόνο ο ΦΠΑ. b. Το ποσοστό του ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.A., θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. c. Οι τιμές προσφοράς είναι δεσμευτικές και δεν επιδέχονται τροποποίηση μετά την κατακύρωση. d. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. e. Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς του. [5]

6 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Έντυπη μορφή a. Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την βιβλιοθήκη για την έναρξη ή την ανανέωση κάθε συνδρομής που διεκπεραιώνει βάσει της σύμβασης. b. Ο προμηθευτής οφείλει να αποστέλλει σε εβδομαδιαία βάση τα τεύχη που παραλαμβάνει είτε με συστημένο ταχυδρομείο είτε με κλητήρα με αποδέκτη την βιβλιοθήκη τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα και αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την βιβλιοθηκονόμο. Η παράδοση πρέπει και στις 2 περιπτώσεις να συνοδεύεται από κατάσταση που θα περιγράφει αναλυτικά τα τεύχη που παραδίδονται. c. Τα περιοδικά θα πρέπει να παραδίδονται μέσα σε 20 (για την Ευρώπη) ή 30 (για την Αμερική) ημέρες από την έκδοσή τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η βιβλιοθήκη θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως για τους λόγους αυτής της καθυστέρησης. Η επαναλαμβανόμενη αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αποστολή των περιοδικών συνιστά λόγο για την κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου ή για την επιβολή ποινικής ρήτρας. d. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την παρακολούθηση, την συνεχή και εμπρόθεσμη παραλαβή των τευχών όλων των περιοδικών για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της παραλαβής όλων των περιοδικών από την βιβλιοθήκη του νοσοκομείου. Θα ζητάει από τους εκδότες την αποστολή των καθυστερημένων τευχών, χωρίς να απαιτείται καμία υπενθύμιση από το Νοσοκομείο. e. Ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει οποιοδήποτε κακέκτυπο ή κατεστραμμένο τεύχος, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική απαίτηση από το Νοσοκομείο. Το Νοσοκομείο θα πρέπει μόνο να παραδώσει, εφόσον του ζητηθεί, το κακέκτυπο ή κατεστραμμένο κατά την παραλαβή τεύχος στην προμηθεύτρια εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει την επιστροφή του στον εκδότη. Η παράδοση- παραλαβή και αυτών των τευχών θα γίνεται με την διαδικασία όπως περιγράφεται παραπάνω (παράγραφο 5.1.b.) όπως και με τα υπόλοιπα τεύχη. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν καταφέρει να αναπληρώσει τα κακέκτυπα ή κατεστραμμένα τεύχη, θα θεωρείται, ότι τα τεύχη αυτά δεν παρελήφθησαν ποτέ. f. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα τευχών ή / και ολόκληρων συνδρομών αντί των πρωτοτύπων. g. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδιδόμενων τευχών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα ορίσει το Νοσοκομείο. h. Οι παραπάνω υπηρεσίες καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που θα αναφέρεται στην προσφορά και θα επιτρέψει την ποιοτική αξιολόγηση της τελευταίας θα πρέπει να έχει υπολογιστεί στην προμήθεια που ζητά ο προμηθευτής. Καμία επιπλέον αμοιβή δεν μπορεί να ζητηθεί για υπηρεσίες που αναφέρονται εκτός αν κάτι τέτοιο αναγράφεται με σαφήνεια στην προσφορά. 5. Ηλεκτρονική μορφή Ηλεκτρονική έκδοση που δίδεται δωρεάν στους συνδρομητές της έντυπης έκδοσης: [6]

7 Αφορά μόνο τις περιπτώσεις που η ηλεκτρονική έκδοση δίδεται δωρεάν στους συνδρομητές της έντυπης έκδοσης ή περιπτώσεις που η συνδρομή για ιδρύματα περιλαμβάνει τόσο την έντυπη, όσο και την ηλεκτρονική μορφή υποχρεωτικά (και δεν παρέχεται δυνατότητα για την έναρξη αποκλειστικά έντυπης συνδρομής). i. Προκειμένου να είναι δυνατή η αξιολόγηση, ο προμηθευτής οφείλει να εντάξει στην τεχνική προσφορά του, κατάλογο με τους τίτλους που ανήκουν σ αυτή την κατηγορία. ii. Ο προμηθευτής οφείλει με την ενεργοποίηση της συνδρομής, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει δυνατή η ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών συνδρομών και να ενημερώσει εγγράφως την βιβλιοθήκη σχετικά. Επισημαίνουμε, ότι η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των περιοδικών θα πρέπει να γίνεται μέσω αναγνώρισης των IP διευθύνσεων του Νοσοκομείου. iii. Στην προσφορά θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν η ηλεκτρονική πρόσβαση στο έτος συνδρομής θα είναι συνεχής (δηλαδή και μετά το τέλος της συνδρομής). Επίσης θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν ο εκδότης προσφέρει κατά την διάρκεια της συνδρομής πρόσβαση σε τεύχη προηγουμένων ετών. iv. Οφείλει να επιλύσει με δική του ευθύνη και έξοδα όποια προβλήματα ανακύψουν ανάμεσα στην βιβλιοθήκη και τον εκδότη σχετικά με την πρόσβαση της βιβλιοθήκης στην δωρεάν διαθέσιμη ηλεκτρονική συνδρομή. 6. Λοιποί Όροι a. Σε περίπτωση που σε κάποια συνδρομή υπάρχει καθυστερημένη έναρξη αποστολής τευχών από την εταιρεία στο Νοσοκομείο, το τελευταίο δικαιούται να καθυστερήσει την εξόφληση του σχετικού τιμολογίου μέχρι την παραλαβή των καθυστερημένων τευχών σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό με τις υποχρεώσεις προμηθευτή κεφάλαιο. b. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το σύνολο των περιοδικών, τα οποία θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση, σε διαφορετική περίπτωση το νοσοκομείο θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. c. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στο Νοσοκομείο επικυρωμένο αντίγραφο του τιμολογίου του εκδότη, εφόσον του ζητηθεί. d. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίζει έγκαιρα πιστωτικά τιμολόγια για τεύχη τα οποία αδυνατεί να παραδώσει και ανεξάρτητα από το εάν η υπαιτιότητα γι αυτό είναι του εκδότη ή του προμηθευτή, έτσι ώστε να είναι δυνατή ο συμψηφισμός των αντίστοιχων ποσών με την πληρωμή των υπολοίπων τιμολογίων. Σε διαφορετική περίπτωση η εξόφληση του τελικού ποσού θα καθυστερήσει μέχρι την προσκόμιση των πιστωτικών τιμολογίων ή των αντίστοιχων τευχών. Η χρέωση των τευχών στα πιστωτικά τιμολόγια ή και εν γένει των μεμονωμένων τευχών θα γίνεται με βάση τον τύπο :( χ τεύχη * (τιμή σύμβασης / συνολικό αριθμό τευχών). Συνολικός αριθμός τευχών θεωρείται το σύνολο των τευχών που ο εκδότης προβλέπει για την συνδρομή με την έναρξη της εκδοτικής περιόδου. e. Σε περιπτώσεις που η υπογραφή της σύμβασης έχει γίνει με μεγάλη καθυστέρηση π.χ. τέλος του έτους που αφορά ή και επόμενο έτος από αυτό που αφορά, ο [7]

8 προμηθευτής μπορεί να προσκομίζει το σύνολο των τευχών που εξακολουθούν να μην είναι out of print και να χρεώνει ανάλογα των αριθμό των τευχών που προσκομίζει με βάση τον τύπο :( χ τεύχη * (τιμή σύμβασης / συνολικό αριθμό τευχών). Συνολικός αριθμός τευχών στην περίπτωση αυτή θεωρείται το σύνολο των τευχών που εξέδωσε ο εκδότης για την συγκεκριμένη εκδοτική περίοδο. Με τον ίδιο τύπο θα υπολογίζεται και η τιμή τεύχους ανά τίτλο στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν πιστωτικά τιμολόγια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ. διακοπή έκδοσης) ο προμηθευτής οφείλει να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στα τεύχη ή τις συνδρομές αυτές όταν το αντίστοιχο ποσό έχει εξοφληθεί. [8]

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ Σοφίας 80 ΤΚ Πληροφορίες: Β. ΜΑΡΓΩΝΗ Τηλέφωνο: ΣΥΜΒΑΣΗ: /13 ΑΞΙΑ:. + ΦΠΑ ή συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ Για την προμήθεια ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ επιστημονικών εν γένει (ανανέωση συνδρομών των επιστημονικών περιοδικών) για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου Αθήνα σήμερα / /2014 μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων, αφενός του, Διοικητού και νομίμου εκπροσώπου του Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ενεργώντας με εντολή και για λογαριασμό του Ιδρύματος αυτού και αφετέρου της εταιρείας..., συμφωνήθηκαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: Με την αριθ../2013 διακήρυξη, διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός ενταγμένος στο ΠΠΥΥ 2012 προμήθειας ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ βιβλίων επιστημονικών εν γένει (ανανέωση συνδρομών των επιστημονικών περιοδικών), για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου, στον οποίο μετείχε και αναδείχθηκε μειοδότης ο δεύτερος των συμβαλλομένων του αποτελέσματος του σχετικού διαγωνισμού κατακυρωθέντος με την αριθ. Συν.... (θέμα...) [ΑΔΑ: ] απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Με την παρούσα ο πρώτος των συμβαλλομένων κ. με την ιδιότητα που παραβρίσκεται και ενεργεί, αναθέτει στην εταιρεία..., αποκαλούμενη λόγω συντομίας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, την προμήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 1 ο με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, δηλαδή: ΑΡΘΡΟ 1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΕΣ-ΕΙΔΗ Οι υπό προμήθεια συνδρομές θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας και τη διακήρυξη του Νοσοκομείου, καθώς και τους γενικούς όρους και τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β του διαγωνισμού που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τμηματικά σε συνεννόηση με τη Βιβλιοθηκονόμο του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τον τρόπο παράδοσης που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, με δαπάνες και ευθύνη του ίδιου του προμηθευτή. [9]

10 Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των συνδρομών, θα επιβληθούν στον Προμηθευτή, οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από το ΠΔ 118/07. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) χρόνο, από... έως... με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για δύο μήνες ακόμη. Η παραλαβή (ποιοτική και ποσοτική) της ανωτέρω προμήθειας θα γίνεται από επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό και θα αποδεικνύεται με τη σύνταξη οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής που θα υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και θα θεωρείται η εισαγωγή από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Δ/νση του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, το Νοσοκομείου έχει το μονομερές δικαίωμα να παρατείνει την ισχύ της παρούσας σύμβασης για δύο μήνες ακόμη ήτοι μέχρι για όσα από τα συμβατικά βιβλία δεν θα έχουν παραληφθεί εντός του ενός χρόνου ισχύος της παρούσης και με τις ίδιες συμβατικές τιμές. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή της αξίας αυτής θα γίνει σε ΕΥΡΩ με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του προμηθευτή αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 35 του ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής υποχρεώνεται στις κάτωθι κρατήσεις: Α. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σε ποσοστό 3% στην συνολική αξία πριν το ΦΠΑ. Β. Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. Γ. ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. Δ. Ψυχικής Υγείας 2% (πλην των φαρμάκων) (άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/2010). Ε. Φόρος 4% αφαιρουμένων των ως άνω κρατήσεων επί Αγορών και 8% επί παροχής υπηρεσιών. ΣΤ. 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Ζ. Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ. Συμβάσεων. Η. ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. ΑΡΘΡΟ 5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Για τα λοιπά η παρούσα σύμβαση διέπεται από: Α. Το Π.Δ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ τ. Α 150/2007) Β. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ τ. Α 19/1995). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ [10]

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 13/15) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 13/15) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 06-04-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 62/2013)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 62/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 278/15-05-2013 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 278/15-05-2013 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.Ν.Η. Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 278/15-05-2013 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Κοντοπούλου 53100 Φλώρινα ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2015 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2015 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Λαγοπούλου Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν.

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5H ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ TAX/KH Δ/ΝΣΗ : ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ 34100-ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AΡΙΘΜ: 8408/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Τμήμα : Οικονομικό/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 2 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 2 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 3648. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ BENZINH AMOΛΥΒΔΗ. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 3648. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ BENZINH AMOΛΥΒΔΗ. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο 1 3. 0 3. 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 17/07 /2015 Αρ. Πρωτ. : 5064

Καβάλα, 17/07 /2015 Αρ. Πρωτ. : 5064 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης, ΤΚ 65404 Καβάλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.: 210 3501545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες :ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα