Ταξινόµηση των δήµων της Ελλάδας σύµφωνα µε τα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταξινόµηση των δήµων της Ελλάδας σύµφωνα µε τα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά τους"

Transcript

1 Ταξινόµηση των δήµων της Ελλάδας σύµφωνα µε τα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά τους Γιάννης Καµαριανάκης, Στατιστικός, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης Πουλίκος Πραστάκος, Ερευνητής Α, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης Λέξεις κλειδιά Γεωδηµογραφία, principal components, clustering, ταξινόµηση

2 1. Εισαγωγή Η µελέτη που ακολουθεί έχει ως στόχο την ανάλυση των κοινωνικοοικονοµικών δοµών των δήµων και κοινοτήτων της Ελλάδας και την ταξινόµηση τους σε οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά. Η ανάλυση γίνεται µε στατιστικές τεχνικές που επιτρέπουν την ταξινόµηση-οµαδοποίηση δεδοµένων αλλά και τεχνικές που στοχεύουν στη µείωση του πλήθους των δεδοµένων µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη χάνεται η πληροφορία. Και οι δύο βασικές τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν (clustering και principal components αντίστοιχα) ανήκουν στο πεδίο της πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης και χρησιµοποιούνται ευρύτατα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οπότε και έγινε πολύ πιο εύκολη η αποθήκευση και ανάλυση τεράστιων όγκων δεδοµένων µέσω της προόδου της πληροφορικής, σε γεωδηµογραφικά προβλήµατα. Η ανάγκη για την χρησιµοποίηση τεχνικών για την ελαχιστοποίηση του πλήθους των δεδοµένων γίνεται εύκολα κατανοητή αν ληφθεί υπ οψη ότι τα δεδοµένα που αναλύθηκαν σε αυτή την µελέτη περιλαµβάνουν 1076 µεταβλητές για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού 561 δήµων-κοινοτήτων. Η πραγµατική πληροφορία που «περιέχουν» αυτές οι µεταβλητές, µπορεί να εκφρασθεί µε πολύ λιγότερες, λόγω της ύπαρξης εσωτερικών δοµών συσχέτισης. Αυτό επιτυγχάνεται µε την τεχνική principal components. Στόχος λοιπόν είναι κατ αρχάς µεν να προσδιοριστούν οι δοµές-σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών έτσι ώστε να µειωθεί ο όγκος των αριθµητικών πράξεων και να φανούν καθαρά οι εσωτερικές δοµές που διέπουν το σύστηµα που αναλύεται. Στη συνέχεια, δε να γίνει µία ταξινόµηση των δήµων-κοινοτήτων σε οµοειδείς κατηγορίες (µε παραπλήσιο µορφωτικό, οικονοµικό κ.τ.λ. επίπεδο) χρησιµοποιώντας τους παράγοντες που επήλθαν µε µετασχηµατισµό των αρχικών µεταβλητών µέσω της µεθόδου principal components. Εφαρµογές παρόµοιου χαρακτήρα είναι συνήθεις εδώ και αρκετά χρόνια στο εξωτερικό. Eνδεικτικά αξίζει να αναφέρουµε αυτές των Imber (1977), Jolliffe et al. (1986), Moser & Scott (1961), Prastacos & Hootkins (1984), Webber & Craig (1978). Τα συµπεράσµατα από µελέτες τέτοιου είδους µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσµα πεδίων όπως: σχεδιασµός πολιτικής, δειγµατοληπτικές µελέτες, προγνώσεις πωλήσεων, προώθηση προϊόντων, επιλογή χώρου εγκατάστασης και ποιοτικών χαρακτηριστικών καταστηµάτων κ.α. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους τεχνικές δεν έχουν χρησιµοποιηθεί καθόλου και κύριος λόγος είναι η έλλειψη στοιχείων. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) δηµοσίευσε τα πλήρη αποτελέσµατα της απογραφής του 1981 το 1987 και µόνο σε βιβλία, ενώ τα στοιχεία της απογραφής του 1991 σε ολοκληρωµένη µορφή διατέθηκαν ηλεκτρονικά για πρώτη φορά το 1998 (Αθηνά-91, 1998). Αλλά και τα στοιχεία που δηµοσιεύονται στις απογραφές παρουσιάζουν ελλείψεις που δεν επιτρέπουν την ανάλυση σε επίπεδο µικρότερο από αυτό του δήµου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλα τα στοιχεία

3 είναι διαθέσιµα µόνο σε επίπεδο περιφερειών, νοµών και δήµων/κοινοτήτων. Κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία για απογραφικούς τοµείς ή οικοδοµικά τετράγωνα δεν υπάρχουν αν και το βιοτικό επίπεδο διαφέρει σηµαντικά από συνοικία σε συνοικία. Μ αυτόν τον τρόπο αποκρύπτονται σηµαντικές λεπτοµέρειες και οι δήµοι τείνουν να φαίνονται ίδιοι. 2. Εφαρµογή τεχνικής Principal Components H µέθοδος Principal components Τα principal components είναι διανύσµατα που σχηµατίζονται σαν γραµµικοί συνδυασµοί των µεταβλητών του συνόλου των δεδοµένων και κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι κάθετα µεταξύ τους (στον πολυδιάστατο χώρο που ορίζουν ανάλογα µε το πλήθος τους) και να αντιπροσωπεύουν κατά φθίνουσα τάξη ποσοστά της αρχικής µεταβλητότητας των δεδοµένων. Το πλήθος τους είναι ίσο µε το πλήθος των αρχικών µεταβλητών: όµως, από κάποιο σηµείο και µετά πολλά από αυτά δεν είναι χρήσιµα γιατί δεν επεξηγούν κάποιο ποσοστό από την αρχική µεταβλητότητα. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση που οι µεταβλητές είναι έντονα συσχετισµένες µεταξύ τους. Τα αποτελέσµατα της τεχνικής των principal components προκύπτουν µετά από ανάλυση του πίνακα συνδιακύµανσης ή του πίνακα συσχέτισης των δεδοµένων. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρησιµοποιούνται τα ίδια τα δεδοµένα για την εξαγωγή συµπερασµάτων αλλά η εσωτερική δοµή συσχέτισής τους. Τις περισσότερες φορές χρησιµοποιείται ο πίνακας συσχέτισης (correlation matrix) στον οποίο οι µεταβλητές µε µεγάλη διασπορά δεν έχουν βαρύτητα µεγαλύτερη από τις υπόλοιπες. Αυτό συµβαίνει γιατί η συσχέτιση είναι ουσιαστικά ένα τυποποιηµένο (standardized) µέτρο συνδιακύµανσης. Έτσι, η επιλογή των µονάδων µέτρησης των µεταβλητών δεν παίζει κανένα ρόλο όταν τα δεδοµένα δεν περιέχουν οµοειδείς µεταβλητές. Όταν όλες οι µεταβλητές που περιέχονται στα δεδοµένα εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, τότε συνήθως χρησιµοποιείται ο πίνακας συνδιακύµανσης (covariance matrix). Όσον αφορά την επιλογή του πίνακα συνδιακύµανσης ή του πίνακα συσχέτισης για την ανάλυση του προβλήµατος, η δεύτερη περίπτωση αντιστοιχεί στην παραδοχή ότι οι µεταβλητές είναι της ίδιας βαρύτητας. Αντίθετα, η χρησιµοποίηση του πίνακα συνδιακύµανσης οδηγεί στη µεροληπτική σε σχέση και µε το µέγεθος της διασποράς της κάθε µεταβλητής (πέρα από τα µεγέθη συνδιακύµανσης) επιλογή του βάρους που έχει κάθε µεταβλητή στον σχηµατισµό του κάθε principal component. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν Τα δεδοµένα της εφαρµογής πάρθηκαν από την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων ΑΘΗΝΑ 91 (Πραστάκος, Κογχυλάκης, 1998), που περιέχει τα αποτελέσµατα της απογραφής του 1991 και αποτελούνται από 1076 µεταβλητές οι οποίες

4 αφορούν αποκλειστικά ποιοτικά χαρακτηριστικά για 561 δήµους-κοινότητες µε πληθυσµό άνω των 2000 κατοίκων. Όπως φαίνεται και παρακάτω τα δεδοµένα είναι κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα. υστυχώς ο οικονοµικός παράγοντας εµφανίζεται έµµεσα και αυτό δυσκολεύει την εφαρµογή τεχνικών οµαδοποίησης καθώς οι διαφορές µεταξύ δήµων-κοινοτήτων είναι λιγότερο ευδιάκριτες. Όλες οι µεταβλητές εκφράζονται σε ποσοστά και όχι µε απόλυτα µεγέθη για να αποφεύγονται προβλήµατα που θα ανέκυπταν καθώς ο πληθυσµός διαφέρει σηµαντικά στους διάφορους δήµους, επιπλέον δε µε αυτόν τον τρόπο λαµβάνονται υπ όψη για την αξιολόγηση κάθε δήµου µόνο ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι το µέγεθός του. Οι κοινότητες µε πληθυσµό µικρότερο των 2000 κατοίκων αποκλείστηκαν από την εφαρµογή, µιας και το πλήθος τους σε συνδυασµό µε την περιορισµένη σχετικά πληροφορία που φέρουν τα δεδοµένα της απογραφής του 1991 (η απογραφή του 1981 περιείχε και στοιχεία οικονοµικού χαρακτήρα όπως π.χ. µέγεθος κατοικιών) θα έκανε αδύνατη την επιτυχή εφαρµογή των τεχνικών οµαδοποίησης. Οι µεταβλητές µπορούν να χωρισθούν νοηµατικά στις εξής 7 οµάδες: 1. Ποσοστά επί του πληθυσµού κάθε ηλικιακής οµάδας (για κάθε δήµοκοινότητα), του πληθυσµού κατά φύλο και οµάδες ηλικιών: π.χ. Θήλεις 85 ετών και άνω / Σύνολο πληθυσµού ηλικίας 85 ετών και άνω. 2. Ποσοστά επί του πληθυσµού κάθε ηλικιακής οµάδας, του πληθυσµού κατά φύλο, οµάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση: π.χ. ιαζευγµένοι άρρενες ηλικίας ετών / Σύνολο πληθυσµού ηλικίας ετών. 3. Ποσοστά επί του πληθυσµού κάθε ηλικιακής οµάδας, του πληθυσµού ηλικίας 10 ετών και άνω ανά φύλο, οµάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαιδεύσεως: π.χ. Θήλεις ηλικίας ετών µε µεταπτυχιακό / Σύνολο πληθυσµού ηλικίας ετών. 4. Ποσοστά επί του πληθυσµού κάθε ηλικιακής οµάδας, του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού κατά φύλο και οµάδες ηλικιών: π.χ. Οικονοµικώς ενεργοί εργαζόµενοι άρρενες ηλικίας ετών / Σύνολο πληθυσµού ηλικίας ετών. 5. Ποσοστά επί του συνόλου των οικονοµικά ενεργών, του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού κατά φύλο, οµάδες ηλικιών και οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων: π.χ. Οικονοµικώς ενεργοί θήλεις ηλικίας ετών απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών / Σύνολο οικονοµικά ενεργών. 6. Ποσοστά επί του συνόλου των οικονοµικά ενεργών, του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού κατά φύλο, οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελµα: π.χ. Οικονοµικώς ενεργοί άρρενες σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, εργοδότες / Σύνολο οικονοµικά ενεργών. 7. Ποσοστά επί του συνόλου των οικονοµικά ενεργών, του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού κατά φύλο, οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων και θέση στο επάγγελµα: π.χ. Οικονοµικώς ενεργοί θήλεις ασκούντες επιστηµονικά και ελευθέρια επαγγέλµατα, µισθωτοί / Σύνολο οικονοµικά ενεργών.

5 Αποτελέσµατα εφαρµογής µεθόδου principal components Σύµφωνα µε τον πίνακα συσχετίσεων τα τρία πρώτα principal components εξηγούν περίπου το 30% της µεταβλητότητας των αρχικών δεδοµένων και χρειάζονται συνολικά 194 principal components για να επεξηγηθεί το 90% της αρχικής µεταβλητότητας. Με τον πίνακα συνδιακύµανσης τα αποτελέσµατα είναι διαφορετικά: τα τρία πρώτα components αντιπροσωπεύουν το 52% της µεταβλητότητας των αρχικών δεδοµένων και χρειάζονται µόλις 40 για την κάλυψη του 90% της αρχικής µεταβλητότητας. Αυτό συµβαίνει επειδή στην ανάλυση του πίνακα συσχέτισης όλες οι µεταβλητές ανεξάρτητα από το µέγεθος της διασποράς τους έχουν το ίδιο βάρος στο σχηµατισµό των principal components. Τα παρακάτω γραφήµατα παρουσιάζουν τις σχετικές θέσεις των δήµων-κοινοτήτων µε βάση τις τιµές των τριών πρώτων principal components (δηλαδή χρησιµοποιούν το 52% και 30% της µεταβλητότητας των δεδοµένων αντίστοιχα) και αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία για την τεχνική clustering που θα ακολουθήσει. Γράφηµα 1: Τρισδιάστατη απεικόνιση των δήµων-κοινοτήτων µε βάση τα 3 πρώτα Principal Components (πίνακας συνδιακύµανσης).

6 Γράφηµα 2: Τρισδιάστατη απεικόνιση των δήµων-κοινοτήτων µε βάση τα 3 πρώτα Principal Components (πίνακας συσχέτισης). Επεξήγηση των principal components Τα principal components σαν γραµµικοί συνδυασµοί των αρχικών δεδοµένων, δίνουν περισσότερο βάρος σε µεταβλητές οι οποίες χαρακτηρίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τα υποκείµενα-αντικείµενα ενώ συχνά η ανάλυση οδηγεί σε αντίθετα βάρη µεταξύ µεταβλητών, µε σκοπό την ανάδειξη των αντιθέσεων (µεταξύ δήµων-κοινοτήτων στη προκειµένη περίπτωση). Με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζονται οι δήµοι-κοινότητες που έχουν µεγάλες µετρήσεις σε µια µεταβλητή και µικρές σε µια άλλη (της οποίας ο συντελεστής έχει τελικά αντίθετο πρόσηµο) από τους δήµους-κοινότητες που έχουν την αντίθετη σχέση στις ίδιες µεταβλητές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πρώτου principal component που σχηµατίζεται µέσω του πίνακα συνδιακύµανσης στον οποίο προβάλλεται η αντίθεση όσον αφορά την περιεκτικότητα των δήµων κοινοτήτων σε πληθυσµό ανδρών-γυναικών µε έµφαση στις πιο παραγωγικές ηλικίες (25-40 ετών). ηλαδή οι µεταβλητές που αφορούν ηλικίες από χρονών έχουν µεγαλύτερα βάρη στο σχηµατισµό των principal components από τις

7 υπόλοιπες, ενώ αυτές που αφορούν άνδρες έχουν αντίθετο πρόσηµο από αυτές που αφορούν γυναίκες (αυτό οφείλεται στην αντίθετη συνδιακύµανση των µεταβλητών που αφορούν άνδρες-γυναίκες). Στο ίδιο pc προβάλλεται έντονα η ύπαρξη έγγαµων κοριτσιών µικρής ηλικίας (10-19 ετών) και αγοριών ετών, η αντίθεση όσον αφορά την περιεκτικότητα δήµων-κοινοτήτων σε έγγαµες και άγαµες γυναίκες ετών, η αντίθεση που αφορά την περιεκτικότητα σε διαζευγµένους και µη και των δύο φύλων και η αντίθεση που έχει να κάνει µε την αναλογία έγγαµων-άγαµων και των δύο φύλων ηλικίας ετών. ίνεται επίσης έµφαση στην εκπαίδευση και προβάλλεται η αντίθεση µεταξύ αυτών που έχουν τη στοιχειώδη εκπαίδευση ή και λιγότερη, και αυτών που έχουν γυµνασιακή ή και ανώτερη µόρφωση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σηµαντικά βάρη µπαίνουν στις µεταβλητές που αφορούν άνδρες, γυναίκες ετών µε µεταπτυχιακό ενώ στις µεγάλες ηλικίες τα µεγάλα βάρη µπαίνουν σε µεταβλητές που αφορούν τη γυµνασιακή εκπαίδευση. Σε ότι έχει να κάνει µε την απασχόληση, µεγάλα βάρη σηµειώνουν οι µεταβλητές που σχετίζονται µε τα οικονοµικώς ενεργά παιδιά ετών, µε τους οικονοµικά µη ενεργούς άνδρες ετών, η αντίθεση µεταξύ µεταβλητών που αφορούν αυτούς που ασχολούνται µε γεωργία, κτηνοτροφία, υλοτοµία, αλιεία κ.τ.λ. και αυτών που σχετίζονται µε επαγγέλµατα γραφείου. Μεγάλα βάρη έχουν ακόµα µεταβλητές που αφορούν επιστηµονικά επαγγέλµατα καθώς και κάποιες εξειδικευµένες µεταβλητές, οι οποίες ενδεχοµένως χαρακτηρίζουν ένα µέρος της ποιότητας ενός δήµου (π.χ. θήλεις εργαζόµενοι σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς). Παρόµοια δοµή έχουν και τα υπόλοιπα principal components όσον αφορά το πρόσηµο των βαρών προβάλλονται όµως περισσότερο διαφορετικές κατηγορίες πληθυσµού, π.χ. στο τρίτο principal component το µεγαλύτερο βάρος το έχουν οι µικρές ηλικίες (0-15 ετών), ενώ το δεύτερο ουσιαστικά µετράει το µέσο όρο της αναλογίας ανδρών-γυναικών ανά ηλικιακή κατηγορία. Επιλογή του αριθµού των principal components Το πλέον συνηθισµένο κριτήριο για την επιλογή του πλήθους των principal components που είναι απαραίτητο για την επαρκή εκµετάλλευση της µεταβλητότητας των δεδοµένων είναι η επιλογή του ελάχιστου αριθµού αυτών που καλύπτουν ένα προκαθορισµένο ποσοστό της ολικής µεταβλητότητας (συνήθως 70-90%). Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το γράφηµα που εικονίζεται παρακάτω, το οποίο απεικονίζει το ποσοστό διασποράς που αντιστοιχεί σε κάθε principal component. Σύµφωνα µε τον Cattell (1966) το πλήθος των principal components µπορεί να επιλεχθεί µέσω των σηµείων της καµπύλης στα οποία υπάρχουν µεγάλες εναλλαγές στην κλίση της. Έτσι, το παρακάτω γράφηµα που απεικονίζει το ποσοστό µεταβλητότητας που αντιπροσωπεύουν τα pc s κατά φθίνουσα τάξη (µε κόκκινο τα pc s που προήλθαν από τον πίνακα συσχέτισης, µε πράσινο αυτά του πίνακα συνδιακύµανσης) υποδεικνύει και στις δύο περιπτώσεις ότι τρία pc s είναι

8 αρκετά. Και αυτή η µέθοδος διατηρεί στοιχεία υποκειµενικότητας. Στην εφαρµογή της τεχνικής clustering, χρησιµοποιήθηκε ουσιαστικά όλη τη µεταβλητότητα των principal components και αυτό γιατί είχε ήδη επιτευχθεί οικονοµία στο χρόνο εκτέλεσης των προγραµµάτων, τόση ώστε να µην είναι απαραίτητο να θυσιαστεί κάποιο έστω µικρό ποσοστό της αρχικής διασποράς. Γράφηµα 3: Ποσοστό µεταβλητότητας που αντιστοιχεί σε κάθε principal component (συνεχής καµπύλη: από τον πίνακα συσχέτισης, διακεκοµµένη καµπύλη: από πίνακα συνδιακύµανσης) CORRE 0.0 COVAR COUNT

9 3. Ταξινόµηση (Clustering) Οι τεχνικές ταξινόµησης-οµαδοποίησης (clustering) έχουν ως σκοπό το διαχωρισµό ενός συνόλου υποκειµένων-αντικειµένων σε οµάδες. Υπό ιδανικές συνθήκες και όταν οι υπό µελέτη µεταβλητές είναι λίγες, για την ταξινόµηση των υποκειµένων-αντικειµένων αρκεί η οπτική εξέταση ενός γραφήµατος ανάλογου των πρώτων δύο που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Στην πράξη όµως τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά και για αυτό το λόγο τα τελευταία 25 χρόνια εξελίχθηκε µεγάλο πλήθος τέτοιων τεχνικών. Σήµερα, έχουν επικρατήσει τρεις διαφορετικές µέθοδοι εφαρµογής τεχνικών οµαδοποίησης: 1. Ιεραρχικές τεχνικές στις οποίες η ταξινόµηση είναι πολυβηµατική και µπορεί να γίνει είτε συσσωρευτικά, δηλαδή αρχικά το κάθε υποκείµενο-αντικείµενο αποτελεί από µόνο του µια οµάδα, σε δεύτερο στάδιο ενώνονται οι δύο πλησιέστερες οµάδες, στη συνέχεια οι επόµενες δύο κ.ο.κ., είτε διαιρετικά όπου ένα σύνολο παρατηρήσεων διαµερίζεται σε οµοιογενή υποσύνολα. Το πιο βασικό στοιχείο διαφοροποίησης των ιεραρχικών τεχνικών µεταξύ τους είναι ο ορισµός της απόστασης µεταξύ των οµάδων. Π.χ. η µέθοδος single linkage θεωρεί ως απόσταση µεταξύ δύο οµάδων την απόσταση των πλησιέστερων στοιχείων τους, ενώ η µέθοδος group average χρησιµοποιεί το µέσο όρο των αποστάσεων. 2. Βελτιστοποιητικές τεχνικές στις οποίες στόχος είναι η µεγιστοποίηση κριτηρίων (προκαθορισµένα µέτρα) ταξινόµησης. Κύρια διαφορά τους σε σχέση µε τις προηγούµενες είναι το ότι επιτρέπεται η επανατοποθέτηση των υπό οµαδοποίηση µεταβλητών. 3. Τεχνικές πυκνότητας οι οποίες αναζητούν περιοχές µεγάλης πυκνότητας στο µετρικό χώρο που ορίζουν οι µεταβλητές υπό οµαδοποίηση. Όσον αφορά την επιλογή του ιδανικού αριθµού οµάδων έχουν επικρατήσει ως κριτήρια οι στατιστικές ψευδό-f, ψευδό-t 2 και το Cubic Clustering Criterion. Για εµβάθυνση στις τεχνικές οµαδοποίησης κλασσικά θεωρούνται τα βιβλία των Everitt (1980) και Anderberg (1973). Στην παρούσα εφαρµογή χρησιµοποιήθηκαν τα 144 πρώτα principal components όπως προέκυψαν από των πίνακα συνδιακύµανσης και τεχνικές της πρώτης και τρίτης κατηγορίας. Επίσης αναλύθηκε και το σύνολο των principal components του πίνακα συσχέτισης το οποίο δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε σχέση µε την πρώτη περίπτωση. Συνήθως η ανάλυση οδηγούσε στο σχηµατισµό τριών ή τεσσάρων πολυπληθών οµάδων, κάποιες από τις οποίες δεν είχαν εµφανείς διαφοροποιήσεις, και αντίστοιχου αριθµού ολιγοµελών οµάδων. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι αυτό ίσως να οφείλεται στα δεδοµένα, πχ η συνεχής ακραία εµφάνιση του δήµου Παλαιόχωρας της Κρήτης (σε όλες τις αναλύσεις σχηµάτιζε µόνος του cluster) οδήγησε στην ανακάλυψη ότι περίπου το 1/5 του πληθυσµού δεν δήλωσε επάγγελµα κατά την απογραφή, οπότε και στον αποκλεισµό του από την ανάλυση. Τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσµατα δόθηκαν από τη µέθοδο Ward (1963) (σύµφωνα µε την οποία η απόσταση µεταξύ δύο οµάδων είναι ίση µε το άθροισµα των τετραγωνικών

10 αποστάσεων όλων των στοιχείων τους), και την Flexible Beta, (Lance and Williams:1967, Milligan: 1987) οι οποίες είναι ιεραρχικές συσσωρευτικές µέθοδοι. Εφαρµόσθηκαν επίσης οι ιεραρχικές µέθοδοι centroid linkage, median linkage, complete linkage, average linkage, single linkage, ενώ δοκιµάσθηκαν διάφορες παραλλαγές παραµέτρων πυκνότητας της density linkage (για µια περιεκτική ανασκόπηση των πιο σύγχρονων παραλλαγών οµαδοποίησης προτείνεται το SAS ONLINE DOCUMENTATION). Με την εφαρµογή της µεθόδου Ward τα κριτήρια επιλογής αριθµού οµάδων υποδεικνύουν 16 και 11 οµάδες και προτιµήθηκε η δεύτερη περίπτωση ως πιο περιεκτική. Οι οµάδες που προέκυψαν έχουν πολύ ικανοποιητικά χαρακτηριστικά οµοιογένειας, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχουν κάποιοι ενδοιασµοί σχετικά µε τη θέση κάποιων δήµων-κοινοτήτων. Πρέπει παρ όλα αυτά να επισηµανθεί ότι η µέθοδος Ward όπως όλες οι µέθοδοι οµαδοποίησης µεροληπτεί όσον αφορά κάποια χαρακτηριστικά των οµάδων που σχηµατίζει. Σύµφωνα µε τον Milligan (1980) η τεχνική αυτή έχει την τάση να δηµιουργεί clusters µε µικρό σχετικά αριθµό στοιχείων και περίπου ισοµεγέθη (κάτι που επιβεβαιώθηκε και από αυτή την ανάλυση). 4. Αποτελέσµατα ταξινόµησης Οι 11 οµάδες (clusters) και τα γενικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. Τα αναλυτικά αποτελέσµατα που µε τους δήµους/κοινότητες που ανήκουν σε κάθε οµάδα παρουσιάζονται στο παράρτηµα που ακολουθεί. Οµάδα 1: Αστικές περιοχές µε σχετικά χαµηλό βιοτικό επίπεδο. Σε αυτή την οµάδα ανήκουν πολλοί αστικοί δήµοι µε χαµηλό σχετικά βιοτικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα δήµων σε αυτή την οµάδα είναι το Περιστέρι, Ν. Λιόσια, Αιγάλεω, Ταύρος, Γαλάτσι, Κερατσίνι, Πέραµα, Άγιος ηµήτριος του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Αθηνών-Πειραιά, το Κορδελιό, Εύοσµος, Σταυρός στη Θεσσαλονίκη και η Νέα Αλικαρνασσός στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Ηρακλείου Κρήτης. Στην οµάδα ανήκουν 54 δήµοι οι οποίοι στο χάρτη (γράφηµα 8) παρουσιάζονται µε µαύρες κουκίδες (δεν φαίνονται όλοι λόγω του µικρού µεγέθους του χάρτη). Οι µέσοι όροι των µετρήσεων της οµάδας 1 σε σχέση µε όλους τους υπόλοιπους δήµουςκοινότητες παρουσιάζουν σηµαντικά χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ειδικά στους νέους όπου ένα µεγάλο ποσοστό έχει µόνο τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Χαµηλά (περίπου 10% κάτω από τον υπόλοιπο µέσο όρο) βρίσκονται τα επίπεδα απασχόλησης που αφορούν νέους ετών, ενώ ιδιαίτερα χαµηλά (περίπου 20% κάτω από τον υπόλοιπο µέσο όρο) είναι η απασχόληση στις ηλικίες κοντά στη συνταξιοδότηση (60-64 ετών). Υψηλή αναλογία (περίπου 10%

11 πάνω από τον υπόλοιπο µέσο όρο) έχουν τα τεχνικά επαγγέλµατα (τεχνίτες, εργάτες εκτός γεωργίας, χειριστές µεταφορικών µέσων κ.λ.π.). Οµάδα 2: Αστικοί δήµοι µε υψηλό βιοτικό επίπεδο. Εδώ βρίσκονται 26 δήµοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης µε πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο (Κηφισιά, Φιλοθέη, Ψυχικό, Πανόραµα κ.τ.λ.). Στο χάρτη (γράφηµα 8) παρουσιάζονται µε κόκκινες κουκίδες. Πιθανή παραφωνία σ αυτό το cluster αποτελούν οι δήµοι Αθηναίων και Ζωγράφου. Οι µέσοι όροι των µετρήσεων των στοιχείων αυτής της οµάδας σε σχέση µε τους µέσους όρους όλων των υπολοίπων παρουσιάζουν το ποσοστό των οικονοµικά ενεργών νέων ελαττωµένο στο µισό, διπλάσια την περιεκτικότητα σε µισθωτούς, πενταπλάσιο το ποσοστό των εργαζοµένων στην παροχή υπηρεσιών, τετραπλάσιο στα ανώτερα διοικητικά στελέχη, εξαπλάσιο στα επιστηµονικά επαγγέλµατα και δεκαπλάσιο στα επαγγέλµατα γραφείου. Οµάδα 3: Πρωτεύουσες Νοµών Αποτελείται από 59 πρωτεύουσες (κυρίως) νοµών, µεγάλων νησιών και κάποιους δήµους Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Στο χάρτη (γράφηµα 8) απεικονίζονται µε ανοιχτό πράσινο χρώµα. Χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι της οµάδας είναι τα Χανιά, η Ρόδος, η Τρίπολη τα Ιωάννινα το Ηράκλειο και η Νέα Μάκρη Ανατολικής Αττικής. Στους δήµους αυτής της οµάδας το ποσοστό των αγράµµατων είναι ελαττωµένο στο µισό σε σχέση µε όλους τους υπόλοιπους δήµους, το ποσοστό πτυχιούχων είναι αυξηµένο κατά το ένα τέταρτο, ενώ σηµαντικά µικρότερα είναι τα ποσοστά των οικονοµικά ενεργών νέων και των απασχολούµενων µεγάλης ηλικίας. Οµάδα 4: Μεγάλοι αλλά δευτερεύοντες δήµοι Απαρτίζεται από 50 µεγάλους αλλά δευτερεύοντες, σε σχέση µε τους προηγούµενους, δήµους. Απεικονίζονται µε µπλε σκούρο χρώµα και δείγµα της οµάδας είναι οι δήµοι Χίου, Αγίου Νικολάου Λασηθίου, Καρλοβασίου Σάµου και Σπάρτης. Στους δήµους αυτής της οµάδας το ποσοστό των µισθωτών και των ανέργων είναι ελαφρά αυξηµένο ενώ το ποσοστό των εργαζόµενων στη γεωργία-κτηνοτροφία-αλιεία είναι ελαττωµένο στο µισό σε σχέση µε τις µετρήσεις που παρουσιάζουν όλοι οι υπόλοιποι δήµοι. Οµάδα 5: Κωµοπόλεις στη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα Στο χάρτη έχει το ροζ χρώµα. Περιέχει κωµοπόλεις, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ανήκει στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Το πλήθος των στοιχείων του cluster είναι 90. Χαρακτηριστικό δείγµα αποτελούν τα Γιαννιτσά Πέλλας, ο Αµπελώνας και ο Τύρναβος Λαρίσης και η Αταλάντη Φθιώτιδας. Εδώ η a posteriori ανάλυση έδειξε χαµηλή την αναλογία των µισθωτών όπως και των εργαζόµενων σε βιοµηχανίες, και αυξηµένη την ανεργία των νέων σε σχέση µε όλες τις άλλες πόλεις.

12 Οµάδα 6: Κεφαλοχώρια Βόρειας Ελλάδας Βιοµηχανικές περιοχές Παριστάνεται µε πράσινο σκούρο χρώµα και αποτελείται από 48 κεφαλοχώριακωµοπόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Π.χ. Ηράκλεια Σερρών, Γουµένισσα Κιλκίς, Σιάτιστα Κοζάνης. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της οµάδας είναι η χαµηλή αναλογία σε δηµοσίους υπαλλήλους και η υψηλή αναλογία (20% πάνω από τον µέσο όρο όλων των υπόλοιπων πόλεων) σε εργαζόµενους σε µεταποιητικές βιοµηχανίες και τεχνικά επαγγέλµατα (50% πάνω από τον µέσο όρο όλων των υπόλοιπων πόλεων). Οµάδα 7: Κεφαλοχώρια Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας Γεωργικές περιοχές Αποτελείται από 62 κεφαλοχώρια-κωµοπόλεις της Κεντρικής και Νότιας κυρίως Ελλάδας. Παριστάνεται µε ανοιχτό γαλάζιο χρώµα και ένα δείγµα από την οµάδα είναι το Τυµπάκι και Αρχάνες Ηρακλείου, Κουτσοπόδι και Λυγουριό Αργολίδας και ο Ορχοµενός Βοιωτίας. Εδώ παρουσιάζεται εξαιρετικά αυξηµένο το ποσοστό των έγγαµων µικρής ηλικίας (σχεδόν διπλάσιο του µέσου όρου των υπολοίπων), και υπερδιπλάσιο το ποσοστό των αγροτών-κτηνοτρόφων. Οµάδα 8: Παραθαλάσσια θέρετρα Περιέχει µε µεγάλο ποσοστό παραθαλάσσια θέρετρα και παριστάνεται µε µωβ χρώµα. Έχει 58 δήµους και µερικά από αυτά είναι το Λουτράκι Κορινθίας, η Ιτέα Φωκίδας, η Μύκονος, οι Σπέτσες και ο Μαρµαράς Χαλκιδικής. Στους δήµους και τις κοινότητες αυτής της οµάδας το ποσοστό αυτών που εργάζονται σε ξενοδοχεία και εστιατόρια είναι αυξηµένο κατά 50% σε σχέση µε τον υπόλοιπο µέσο όρο ενώ αντίθετα το ποσοστό αυτών που ασχολούνται µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι ελαττωµένο κατά το ένα τρίτο. Οµάδα 9: Κοινότητες της Ξάνθης και της Ροδόπης Μειονότητες Εδώ βρίσκονται 16 κοινότητες της Ξάνθης και της Ροδόπης που µόλις ξεπερνούν τους 2000 κατοίκους. Έχουν το καφέ χρώµα. Tο ποσοστό των έγγαµων κοριτσιών ηλικίας ετών είναι επταπλάσιο ενώ το ποσοστό αυτών που ασχολούνται µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι σχεδόν πενταπλάσιο σε αυτές τις κοινότητες σε σχέση µε τον µέσο όρο των υπολοίπων δήµων-κοινοτήτων. Οµάδα 10: Μη παραλιακές κοινότητες στη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα Έχει το κίτρινο χρώµα και περιέχει 42 µη παραλιακές κοινότητες που βρίσκονται κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Ένα δείγµα είναι η Φαλάννη Λαρίσης, το Εξαπλάτανο Πέλλας, ο Λούρος Πρεβέζης και ο Παλαµάς Πρεβέζης. Σε αυτές τις περιοχές το ποσοστό των έγγαµων ηλικίας ετών παρουσιάζεται αυξηµένο κατά ένα τρίτο ενώ σηµαντικά µεγαλύτερα σε σχέση µε τους υπόλοιπους δήµους είναι τα ποσοστά των αγράµµατων ιδιαίτερα στις ηλικίες πάνω από 40 χρονών.

13 Οµάδα 11: Κοινότητες στη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα Περιέχει 30 κοινότητες της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας που µόλις ξεπερνούν τους 2000 κατοίκους. Έχει το πορτοκαλί χρώµα. Εδώ τα ποσοστά των οικονοµικά ενεργών νέων όπως και των εργαζόµενων σε κτηνοτροφία και γεωργία είναι αυξηµένο κατά 30% περίπου. Τα χαρακτηριστικά αυτής της οµάδας είναι παρόµοια µε της προηγούµενης και η ύπαρξή της µάλλον προέρχεται από τη µεροληψία που έχει η µέθοδος Ward (όπως ουσιαστικά κάθε µέθοδος ιεραρχικής οµαδοποίησης) όσον αφορά το µέγεθος και το σχήµα των οµάδων που σχηµατίζει. Γράφηµα 5: Προβολή των οµάδων (µέθοδος Ward) στο επίπεδο που ορίζουν τα 2 πρώτα principal components.

14 Γράφηµα 6: Προβολή των οµάδων (µέθοδος Flexible Beta) στο επίπεδο που ορίζουν τα 2 πρώτα principal components. Γράφηµα 7: Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης µε τη µέθοδο Ward s linkage, στο χάρτη του Λεκανοπεδίου Αθηνών.

15 5. Συµπεράσµατα Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής καθορίστηκαν σε µεγάλο βαθµό από τα ελλιπή δεδοµένα τα οποία ορισµένες φορές έδωσαν πολύ κοντινές θέσεις στους δήµους-κοινότητες µέσα στον πολυδιάστατο χώρο που ορίζουν τα principal components. Πάντως τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης των δήµων εµφανίζονται λογικά. ήµοι που η κοινή λογική θα περίµενε ότι θα έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά (πχ υποβαθµισµένοι δήµοι στα µεγάλα αστικά συγκροτήµατα, περιοχές µε µειονότητες, κλπ) είναι στο ίδιο cluster. Σε ορισµένες οµάδες (Οµάδα 5: Κωµοπόλεις στη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, Οµάδα 10: Μη παραλιακές κοινότητες στη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και άλλες) οι διαφορές δεν είναι ευδιάκριτες και ίσως εάν υπήρχαν πλέον πλήρη δεδοµένα οι οµάδες να είναι καλύτερες. Πάντως η µελέτη αυτή δείχνει ότι οι στατιστικές τεχνικές µπορούν να οδηγήσουν σε αποτελέσµατα τα οποία µπορεί να είναι ιδιαιτέρως χρήσιµα σε θέµατα σχεδιασµού.

16 Γράφηµα 8: Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης µε τη µέθοδο Ward s linkage στο χάρτη της Ελλάδας.

17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ANDERBERG, M.R. (1973), Cluster Analysis for Applications, Academic Press, Inc., New York. CATTELL, R.B. (1966), The screen test for the number of factors. J. Multiv. Behav. Res., 1, EVERITT, B.S. (1980), Cluster Analysis, Second Edition, Heineman Educational Books Ltd, London. HOTELLING, H. (1933), Analysis of a complex of statistical variables into principal components. Journal of Educational Psychology, 24, , IMBER, V. (1977), A classification of the English personal social services authorities, DHSS, Statistical and Research Report Series, No. 16 HMSO, London. JOLLIFFE, I.T. (1986), Principal Component Analysis, Springer-Verlag New York. JOLLIFFE, I.T., JONES,B. and MORGAN,B.J.T. (1986), Comparison of cluster analyses of the English personal social services authorities. LANCE, G.N. and WILLIAMS, W.T. (1967), A General Theory of Classificatory Sorting Strategies, I. Hierarchical Systems, Computer Journal, 9, MILLIGAN, G.W. (1980), An Examination of the Effect of Six Types of Error perturbation on Fifteen Clustering Algorithms, Psychometrika, 45, MILLIGAN, G.W. and COOPER, M.C. (1987), A Study of Variable Standardization, College of Administrative Science Working Paper Series, 87-63, The Ohio State University, Columbus, Ohio. MOSER, C.A. and SCOTT, W. (1961), British Towns, Oliver and Boyd, Edinburgh. PEARSON,K.(1901), On lines and planes of closest fit to systems of points in space, Philosophical Magazine (6), 2, PRASTACOS P. AND HOOTKINS S. (1984), Social Area Analysis of the San Francisco Area, United Way, San Francisco, California.

18 ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ Π., ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ Γ, (1998), Το σύστηµα «Αθηνά» για την απογραφή του 1991, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη. WARD, J.H. (1963), Hierarchical Grouping to Optimiζe an Objective Function, Journal of the American Statistical Association, 58, WEBBER, R. and CRAIG, J. (1978), Socio-economic classification of local authority areas. OPCS Studies on Medical and Population Subjects, No. 35, HMSO, London.

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Περιστέρι/ υταττ, Αγ ηµήτριος/πειρ, Αιγάλεω/ υταττ, Ν.Λιόσια/ υταττ, Κορυδαλλός/ υτατ, Νίκαια/Πειραιάς, Χαλκίδα/Εύβοια, Κόρινθος/Κορινθ, Πετρούπολη/ υτατ, ΝέαΙωνία/ΑνΑττ, Μοσχάτο/Πειραιάς, ράµα/ ράµα, Ταύρος/Αθήνα, Χαϊδάρι/ υταττι, Παλλήνη/Αν.Αττικ, Τριανδρία/Θεσνίκ, Σταυρούπολη/Θεσν, Σκάλα Ωρωπού/Α.Α, Νέα Πέραµος/.Ατ, Σταυρός/Θεσνίκη, ΝΑλικαρνασσός/Ηρ, Οινόφυτα/Βοιωτία, Αµύνταιο/Φλώρινα, Νεάπολη/Θεσνίκη, Συκεών/Θεσνίκη, Αχαρνές/Αν.Αττικ, Μάνδρα/ υτ.αττ, Μεταµόρφωση/ΑνΑτ, Cluster 1 Πολίχνη/Θεσνίκη, Ρέντης/Πειραιάς, ΆνωΛιόσια/ υτ.ατ, Πέραµα/Πειραιάς, Ελευσίνα/ υτ.αττ, ΑγΒαρβάρα/ υταττ, Καµατερό/ υταττ, ΆργοςΟρεστ/Καστο, Καστοριά/Καστορι, Αγ.Παύλος/Θεσνίκ, Ερµούπολη/Κυκλάδ, Κερατσίνι/Πειρ., Κορδελιό/Θεσνίκη, Εύοσµος/Θεσνίκη, Λαυρεωτική/Αν.Ατ, Μενεµένη/Θεσνίκη, Γέρακας/ΑνατΑττ, Πτολεµαϊδα/Κοζάν, ραπετσώνα/πειρ., Γλυκά Νερά/Αν.Ατ, Αµπελόκηποι/Θεσν, Μαγούλα/ υτ.αττ, Ζεφύρι/ υτ.αττ, Ευκαρπία/Θεσνίκη, Μανιάκοι/Καστορι, ΝέαΣάντα/Κιλκίς Αθήνα/Αθήνα, Ζωγράφου/Αθήνα, ΑγΠαρασκευή/ΑνΑτ, Χαλάνδρι/ΑνΑττ, Ν.Σµύρνη/Πειραιά, Π.Φάληρο/Πειρ., Άλιµος/Πειραιάς, Γλυφάδα/Πειραιάς, Κηφισιά/ΑνΑττ, Βούλα/Πειραιάς, Φιλοθέη/ΑνΑττ, Ψυχικό/ΑνΑττ, Μαρούσι/ΑνΑττ, ΝΕρυθραία/ΑνΑττ, Cluster 2 Χολαργός/ΑνΑττ, ΝΨυχικό/ΑνΑττ, Πεύκη/ΑνΑττ, ροσιά/αν.αττ, Ν.Πεντέλη/ΑνΑττ, Εκάλη/ΑνΑττ, Θρακοµακεδόνες/Α, Πανόραµα/Θεσνίκη, ιόνυσος/αν.αττ, Πεντέλη/ΑνΑττ, Παπάγου/ΑνΑττ, Βουλιαγµένη/Πειρ Βύρωνας/Αθήνα, Καλλιθέα/Πειραιά, Πάτρα/Αχαϊα, Λάρισα/Λάρισα, Βόλοσ/Μαγνησία, Ηράκλειο/Ηράκλειo, Χανιά/Χανιά, άφνη/αθήνα, Ν.Φιλαδέλφεια/Αθ, Λειβαδιά/Βοιωτία, Καλαµάτα/Μεσσην, Θεσνίκη/Θεσνίκη, Ηλιούπολη/Αθήνα, Αργυρούπολη/Πειρ, Έδεσσα/Πέλλης, Σέρρες/Σέρρες, ΑγΑνάργυροι/ υτα, Καισαριανή/Αθήνα, Πειραιάς/Πειραιά, Καβάλα/Καβάλα, Μυτιλήνη/Λέσβος, Λαµιέων/Φθειωτ, Καρδίτσα/Καρδίτσ, Κέρκυρα/Κερκυρα, Ναύπακτος/Αιτ-Ακ, Άρτα/Άρτα, Καλαµαριά/Θεσνίκ, Cluster 3 Ρόδος/ ωδεκ, Ξάνθη/Ξάνθη, Κοµοτηνή/Ροδόπη, Τρίπολη/Αρκαδ, Κοζάνη/Κοζάνη, Λευκάδα/Λευκάδα, Υµηττός/Αθήνα, Γαλάτσι/Αθήνα, Ηράκλειο/ΑνΑττ, Ναύπλιο/Αργολ, Κιλκίς/Κιλκίς, Ρέθυµνο/Ρέθυµνο, Αλεξανδρούπ/Έβρος, Καρπενήσι/Ευρυτ., Ελληνικό/Πειρ., Ιωάννινα./Ιωάνν., Νέα Μάκρη/Αν.Αττ, Ραφήνα/Αν.Αττ., Αργοστόλι/Κεφαλ., ΝΧαλκηδόνα/Αθήνα, Νέα Ιωνία/Μαγνησία, Κύµη/Εύβοια, Φλώρινα/Φλώρινα, Λυκόβρυση/ΑνΑττ, Καλάβρυτα/Αχαϊα, Κρέστενα/Ηλείας, Σάµος/Σάµος, Πυλαία/Θεσνίκη, Βάρη/Πειραιάς, Ανθούσα/Αν.Αττ., Αγ.Στέφανος/Αν.Αττ,

20 Βριλήσσια/ΑνΑττ, Φιλύρος/Θεσνίκη Βέροια/Ηµαθίας, Κατερίνη/Πιερία, Αγρίνιο/Αιτ-Ακ, Τρικκαίοι/Τρίκαλ, Πύργος/Ηλεία, Σικυώνα/Κορινθ, Άργος/Αργολ, Αίγιο/Αχαϊα, Σπάρτη/Λακωνία, Ζάκυνθος/Ζάκυνθ, Κερατέα/Αν.Αττικ, Κρωπία/Αν.Αττικ, Μέγαρα/ υτ.αττ, Ν.Αρτάκη/Εύβοια, Αµαλιάδα/Ηλεία, Μαρκόπουλο/Αν.Ατ, Καλύβια/Αν.Αττικ, Ξυλόκαστρο/Κορ, Κυπαρισσία/Μεσσ., Βασιλικό/Εύβοια, Θήβα/Βοιωτία, Αιδηψός/Εύβοια, Σητεία/Λασήθι, Μεσολόγγι/Αιτ-Ακ, Ρίο/Αχαϊα, Μελίσσια/ΑνΑττ, Αίγινα/Πειρ, Χίος/Χίος, Κως/ ωδεκ, Ιάλυσος/ ωδεκ, Αµάρυνθος/Ευβ, Καλαµπάκα/Τρίκαλ, ροσιά/εύβοια, Λαγκαδάς/Θεσνίκη, Γρεβενά/Γρεβενά, Σχηµατάρι/Βοιωτί, ΑγΝικόλαος/Λασήθ, Νεάπολη/Λασίθι, Οβριά/Αχαία, Σαραβάλιο/Αχαϊα, Cluster 4 Τήνος/Κυκλάδες, Νάξος/Κυκλαδες, Σκιάθος/Μαγνησία, Πάρος/Κυκλάδες, Μουρνιές/Χανιά, Περιβολιές/Χανιά, Λίµνη/Εύβοια, Καρλόβασι/Σάµος, Περαία/Θεσνίκη, Ωραιόκαστρο/Θεσν, ιδυµότειχο/έβρο, Αλιβέρι/Εύβοια, Κάτω Αχαϊα/Αχαϊα, Μοίρες/Ηράκλειο, Πόρος/Πειρ., Αράχοβα/Βοιωτία, Ανάβυσσος/Αν.Αττ, Γύθειο/Λακωνίας, Πύλος/Μεσσην, Ν.Κυδωνία/Χανιά, Ροδίτσα/Φθειωτ, Σπερχειάδα/Φθει, Θέρµη/Θεσνίκη, ΝέαΜουδανιά/Χλκδ, Καµ.Βούρλα/Φθειώτ, ΚΚορακιάνα/Κερκ, Καλυθιές/ ωδεκ, Κουνουπιδιανά/Χαν, Μεσοποταµιά/Καστ, ΜαρκόπουλοΩρ/Αν.Αττ, Μαντούδι/Εύβοια, Κρόκος/Κοζάνη, Κανάλι/Κέρκ, Κυριάκιο/Βοιωτία, Καρδάµυλα/Χίος Πρέβεζα/Πρέβεζα, Γιαννιτσά/Πέλλης, Αµπελώνας/Λάρισα, Τύρναβος/Λάρισα, Ασπρόπυργος/.Ατ, Νάουσα/Ηµαθίας, Παιανία/Αν.Αττικ, Σπάτα-Λούτσα/Α.Α, Ιστιαία/Εύβοια, Αγ.Κωνσταν./Φθει, Αταλάντη/Φθειώτ, Αστακός/Αιτ-Ακ, Αιτωλικό/Αιτ- Ακ, Ν.Μηχανιώνα/Θεσν, Ν.Καλλικράτ/Χλκδ, Μαλεσίνη/Φθιώτ, Βελεστίνο/Μαγνησ, Αµφίκλεια/Φθειώτ, Βέλος/Κορινθ., Γαστούνη/Ηλεία, Μεσσήνη/Μεσσην, Φιλιππιάδα/Πρεβ, Στυλίδα/Φθειωτ., Σκύδρα/Πέλλης, Σιδηρόκαστρο/Σέρ, Ορεστιάδα/Έβρος, Ληξούρι/Κεφαλ., Ανδραβίδα/Ηλεία, Αλµυρός/Μαγνησία, Πλωµάρι/Λέσβος, Μαρτίνο/Φθειωτ, Cluster 5 Σερβίες/Κοζάνη, Αλιάρτο/Βοιωτία, Κ.Τιθορέα/Φθειωτ, Νεάπολη/Κοζάνη, Αγιά/Λάρισα, Κρανίδι/Αργολ, Αγ.Θεόδωροι/Κορ., Ν.Αγχίαλος/Μαγν., Προσοτσάνη/ ράµα, Κύριοι/ ράµα, εσφίνη/φωκίδ., Μήλος/Κυκλάδες, Βόνιτσα/Αιτ-Ακ, Βάγια/Βοιωτία, Μαυροµµάτι/Βοιωτ, οξάτο/ ράµας, Παραµυθία/Θεσπρ., Αριδαία/Πέλλης, Ακράτα/Αχαϊα, ιακοπτό/αχαϊα, Βραχάτι/Κορινθ, Αρναία/Χαλκιδική, Ερυθρές/ υτ.αττ, Άστρος/Αρκαδ, Αγιασός/Λέσβος, Κάλαµος/Αν.Αττ, Πολύγυρος/Χλκδ, Λιβανάτα/Φθειώτ, Λιτόχωρο/Πιερία, Οµηρούπολη/Χίος, Χαλκηδόνα/Θεσνίκ, Ζαχάρω/Ηλείας, Νεάπολη/Λακωνία, Κασσάνδρεια/Χλκδ, Κ.Νευροκόπι/ ράµ, ίστοµο/βοιωτία, Βαθύς/Εύβοια,

21 Cluster 6 Cluster 7 Αρχ.Κόρινθος/Κορ, Βαθύ/Σάµος, Μυτιληνιοί/Σάµος, Φερές/Έβρος, Αγ.Παρασκευή/Λέσ, Ασφενδιός/ ωδεκ, Πυλιό/ ωδεκ, Σκύρος/Εύβοια, Ερµιόνη/Αργολ, Πέραµα/Ιωανν., Κόνιτσα/Ιωάνν., Σαµοθράκη/Έβρος, Πολύχνιτος/Λέσβο, Καµπόχωροι/Χίος, Αυλώνας/Αν.Αττικ Φάρσαλα/Λάρισα, Αλεξάνδρεια/Ηµαθ, Αµφιλοχία/Αιτ-Ακ, Ελασσόνα/Λάρισα, Αγ.Κωνσταντ./Αιτ, Ιωνία/Θεσνίκη, Κάρυστος/Εύβοια, Γουµένισσα/Κιλκί, Νιγρίτη/Σέρρες, Ηράκλεια/Σέρρες, Λιµενάρια/Καβάλα, Νέα Κίος/Αργολ, Χωριστή/ ράµα, Πλατέος/Ηµαθίας, Μουζάκιο/Καρδίτσ, αυλεία/βοιωτία, Μ.Παναγία/Χλκδκή, Λητή/Θεσνίκη, Ευρωπός/Κιλκίς, Ζαγκλιβέρι/Θεσνί, Κουφάλιο/Θεσνίκη, Χρυσούπολη/Καβάλ, Ψαχνά/Εύβοια, Συκούριο/Λάρισα, Πολύκαστρο/Κιλκί, Ασσήρος/Θεσνίκη, Γαλάτιστα/Χλκδ, Γιάννουλη/Λάρισα, Αγ.Αθανάσιος/Θσν, Ανατολικό/Θεσνίκ, Καλοχώρι/Θεσνίκη, Κρηνίδες/Θεσνίκη, Νικήσιανη/Καβάλα, Νάουσα/Κυκλάδες, Νεροκούρος/Χανιά, Κατσικά/Ιωάνν., Κίσσαµος/Χανιά, Αγριά/Μαγνησία, Γέφυρα/Θεσνίκη, Βασιλικές/Θεσνίκ, Ν.Σούλι/Σέρρες, ρυµός/θεσνίκη, Σοχός/Θεσνίκη, Αθίκια/Κορινθ, Σιάτιστα/Κοζάνη, Βαθύλακκος/Θεσνί, Γαλατινή/Κοζάνη, Ξηροπόταµος/ ράµ, Κιµµέριοι/Ξάνθη Γαργαλιάνοι/Μεσσ, Χώρα/Μεσσην, Παραβόλα/Αιτ-Ακ, Καινουργιό/Αιτ- Α, Γέργερη/Ηράκλειο, Ζαρός/Ηράκλειο, Σαποί/Ροδόπη, Τραγανό/Ηλείας, Ζευγολατιό/Κορ., Νεοχώρι/Αιτ-Ακ, Κρουσώνας/Ηράκλε, Μιδέα/Αργολ., Αρκαλοχώρι/Ηράκλ, Σκάλα/Λακωνία, Τυµπάκι/Ηράκλειο, Ματαράγκα/Αιτ-Ακ, Παναιτώλιο/Αιτ-Α, Λυγουριό/Αργολ, Γόννοι/Λάρισα, Αρχάνες/Ηράκλειο, Νεάπολη/Αιτ-Ακ, Μελιβοία/Λάρισα, Ξυλαγανοί/Ροδόπη, Κουτσοπόδι/Αργολ, Θινάλι/Κέρκυρα, Λευκιµµαίοι/Κερκ, Μελίκη/Ηµαθία, Ειρηνούπολη/Ηµαθ, ΑγΒαρβάρα/Ηράκλε, Βλαχιώτης/Λακωνί, Τσοτίλι/Κοζάνη, ΝΖίχνη/Σέρρες, Ανώγεια/Ρέθυµνο, Εξαπλάτανο/Πέλλη, Χάλκη/Λάρισα, Πεντάπολη/Σέρρες, Τσαριτσάνη/Λάρισ, Νεµέα/Κορινθ., Ιεράπετρα/Λασίθι, Μώλος/Φθειωτ, Φιλιατρά/Μεσσην., Λεωνίδιο/Αρκαδ, Βάρδα/Ηλείας, Άσσος/Κορινθ., Κολινδρός/Πιερία, Άδενδρο/Θεσνίκη, Ορµυλία/Χλκδκή, Λεχαινών/Ηλεία, Μολάοι/Λακωνία, Μαραθώνας/Αν.Αττ, Βραχναίικα/Αχαϊα, Θέρµο/Αιτ- Ακ, Σκόπελος/Λέσβος, Αγ.Γεώργιος/Βοιω, Ελάτεια/Φθειωτ., Νίκαια/Λάρισα, Βαρθολοµιό/Ηλεία, Βελβεντό/Κοζάνη, Νικήτας/Χλκδ, Παλαίρο/Αιτ-Ακ, Σοφάδες/Καρδίτσα, Θεολόγος/Καβάλα, Σουφλί/Έβρος, Μάλια/Ηράκλειο, Ν.Πέραµος/Καβάλα

22 Άρτεµις/Αν.Αττικ, Ιτέα/Φωκίδ, Άµφισσα/Φωκίδ, Λουτράκι/Κορινθ, Παραδείσιο/ ωδεκ, Μύκονος/Κυκλάδες, Βίλια/ υτ.αττ., Ερέτρια/Εύβοια, Σπέτσες/Πειρ., Ύδρα/Πειρ., Ηγουµενίτσα/Θεσπ, Αρχάγγελος/ ωδεκ, Παραλία/Αχαϊα, Σταυράκι/Ιωάνν., Σελήνια/Πειρ., Ίσθµια/Κορινθ, Ν.Μαρµαράς/Χλκδ, Κρεµαστή/ ωδεκ, Σκόπελος/Μαγνησί, Ασβεστοχώρι/Θεσν, Αιάντειο/Πειρ, Γάζι/Ηράκλειο, Ιερισσός/Χλκδ, Κάλυµνος/ ωδεκ, Καναλλάκι/Πρέβεζ, Λεπτοκαρυά/Πιερί, Λίµνη/Εύβοια, Σίνδος/Θεσνίκη, Αµπελάκια/Πειρ, Cluster 8 Ιωλκός/Μαγνησία, Ανατολή/Ιωάνν., Ελευθερπούπ/Καβά, Νέα Παλάτια/Α.Ατ, Μεγαλόπολη/Αρκαδ, Αγ.Κηρύκος/Σάµος, Αυλίδα/Εύβοια, Αξιούπολη/Κιλκίς, Μύρινα/Λέσβος, Σούδα/Χανιά, Φυλή/ υτ.αττ., Ασπροβάλτα/Θεσνί, Σαλαµίνα/Πειρ, Πάτµος/ ωδεκ, Άνοιξη/Αν.Αττ, Παλ.Φώκαια/Αν.Ατ, Μέτσοβο/Ιωανν., Αγ.Νικόλαος/Χλκδ, Αντιµάχεια/ ωδεκ, Άφαντος/ ωδεκ, Μακρακώµη/Φθειωτ, Πλαγιαριό/Θεσνίκ, Αντίρριο/Αιτ-Ακ, Σύµη/ ωδεκ, Φιλιατά/Θεσπρ., Θάσος/Καβάλα, Λέρος/ ωδεκ, Αλόννησος/Μαγνησ, Κέφαλος/ ωδεκ, ΛιµΧερσόνησ/Ηράκ Εχίνος/Ξάνθη, Γρατίνη, Ασώµατοι/Ροδόπη, Κοτύλη/Ξάνθη, Μύκη/Ξάνθη, Οργάνη/Ροδόπη, Φιλλύρα/Ροδόπη, Σώστης/Ροδόπη, Cluster 9 Αρριανοί/Ροδόπη, Μικρό ερείο/έβρο, Έυλαλος/Ξάνθη, Σέλερος/Ξάνθης, Ίασµος/Ροδόπης, Αρίσβη/Ροδόπη, Αµάραντοι/Ροδόπη, Αγναντερό/Λάρισα Ορχοµενός/Βοιωτί, Αιγίνιο/Πιερία, Φαλάννη/Λάρισα, Ν.Μεσηµβρία/Θεσν, Πέτα/Άρτα, Λούρος/Πρέβεζα, Λεχαίο/Κορινθ, Επανοµή/Θεσνίκη, Ανέµωνας/Χίος, Ιωνία/Χίος, Ροδοδάφνη/Αχαϊα, Αργυροπουλείο/Λα, Μητρούσιο/Σέρρες, Κύµινα/Θεσνίκη, Κορινού/Πιερία, Κοµπότιο/Άρτα, Καρδιτσοµαγούλα, Μεγ.Καλύβια/Τρίκ, Χαλάστρα/Θεσνίκη, Ν.Τριγλία/Χλκδκή, Cluster10 Αγ.Νικόλαος/Εύβ., Νεοχώρι/Τρίκαλα, Συκέα/Χαλκιδική, Παλαµάς/Καρδίτσα, ΜικρόΜοναστ/Θσνκ, Ελεούσα/Ιωανν., Κριτσάς/Λασίθι, Γαλατάς/Πειρ, Αγ.Αθανάσιος/ ρά, Αλιστράτη/Σέρρες, Λεπενού/Αιτ-Ακ, Κατούνα/Αιτ-Ακ, Μακρίσιοι/Ηλείας, Ζαγορά/Μαγνησία, Ασκός/Θεσνίκη, ΝέαΒύσση/Έβρος, Βερδικούσση/Λάρι, Φυτείες/Αιτ-Ακ, Λόφου/Πιερία, Λάκκα/Πέλλης, Μυλότοπος/Πέλλης, Γαλατάδες/Πέλλης, Τερπνή/Σέρρες Καλαµπάκι/ ράµας, Πέλλα/Πέλλα, οκίµιο/αιτ-ακ, Σκούταρη/Σέρρες, ΝέοςΣκοπός/Σερρώ, Κατοχή/Αιτ-Ακ, Καρίτσα/Πιερία, Ευηνοχώρι/Αιτ- Ακ, Ευξεινόπολη/Μαγν, Φαρκαδόνη/Τρίκαλ, ιοµήδεια/ξάνθη, Καλύβια/Αιτ-Ακ, Τυχερός/Έβρος, Πέπλο/Έβρος, εσκάτη/γρεβενα, Cluster11 Πρόχωµα/Θεσνίκη, ΚρύαΒρύση/Πέλλης, Ν.Μάλγαρα/Θεσνίκ, Ν.Πετρίτσιο/Σέρρ, ΚρανέαΕλασσόν/Λα, Γενισέα/Ξάνθη, Νεοχώρι/Άρτα, Προάστιο/Καρδίτσ, Μακροχώρι/Ηµαθία, Λάβαρα/Έβρος, Λιβάδι/Λάρισα, Τοξότες/Ξάνθη, Αξός/Πέλλης, Πρώτη/Σέρρες, Ροδολίβου/Σέρρες

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ. Γιάννης Καµαριανάκης Πουλίκος Πραστάκος

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ. Γιάννης Καµαριανάκης Πουλίκος Πραστάκος ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ Γιάννης Καµαριανάκης Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Γιάννης Καµαριανάκης Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αστική εξάπλωση, χωροκοινωνική διάρθρωση του αστικού χώρου

Αστική εξάπλωση, χωροκοινωνική διάρθρωση του αστικού χώρου Χωρικές και δομικές επιπτώσεις των σεισμών στην πόλη. Η περίπτωση της Αθήνας Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Καλυψώ Τίγκα, Ι. Π. Σαγιάς ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» Της σπουδάστριας ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ Επιβλέπων Δρ. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Θα πρέπει να γνωρίζουμε: 1. τις επιφάνειες του χώρου στις οποίες γίνεται μετάβαση της θερμότητας. 2. τις διαστάσεις των επιφανειών αυτών. 3. τη διαφορά θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (ΦΕΚ 94/Α/15-06-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων IV.3. Οι πληθυσμιακές πυραμίδες Στην ανάλυση των πληθυσμιακών δομών κεντρικό ρόλο έχουν οι πληθυσμιακές πυραμίδες και οι αποκαλούμενοι δομικοί δείκτες. Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2011 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 Η Εθνική Έρευνα Υγείας πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2009 σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι νέες θεωρητικές απόψεις που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αναφέρονται στον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data)

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data) Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ Χρήστης Υλικό (Hardware) εδοµένα (data) Λογισµικό (Software) ιαδικασίες ιαχείρισης (Management Procedures) Υπολογιστικό σύστηµα 1 Ελλείψεις εδοµένων Εξειδικευµένου προσωπικού Ψηφιοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/4/2013 9:00 38 2 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 10:00 38 3 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 11:00 28 4 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται απο δικές σας αποκλειστικά παρατηρήσεις και επισημάνσεις.

Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται απο δικές σας αποκλειστικά παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Αθήνα 28 Μαρτίου 2014 MEMO Αγαπητοί συνεργάτες, Παραθέτουμε αλλαγές - απλοποιήσεις στις διαδικασίες και το underwriting που θα βοηθήσουν στην ομαλότερη προσκτιση παραγωγης. Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο Νομικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση CE Λίγο πολύ όλοι µας έχουµε ακούσει για το σήµα CE ή έχουµε δει την αναγραφή του πάνω σε διάφορα προϊόντα, κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές ή παιχνίδια. Τα αρχικά CE αποτελούν συντοµογραφία της γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Καταγραφή και ανάλυση του προφίλ και των απόψεων των επισκεπτών της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ Δράμας Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα