Γιολάντα Πατεράκη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιολάντα Πατεράκη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN"

Transcript

1

2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Μεγάλη των Νεράιδων Σχολή Βιβλίο 2 ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιολάντα Πατεράκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Έλπη Κυργιοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι. Πέππας Α.Β.Ε.Ε ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ: Κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. Γιολάντα Πατεράκη, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012 Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN Τυπώθηκε σε 100% ανακυκλωµένο χαρτί. To ðáñüí Ýñãï ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò ðñïóôáôåýåôáé êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó ýåé óþìåñá) êáé ôéò äéåèíåßò óõìâüóåéò ðåñß ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò. Áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç Üíåõ ãñáðôþò αäåίáò ôïõ åêäüôç êáôü ïðïéïνäþðïôå ôñüðï Þ ìýóï áíôéãñáöþ, öùôïáíáôýðùóç êáé åí ãýíåé áíáðáñáãùãþ, åêìßóèùóç Þ äáíåéóìüò, ìåôüöñáóç, äéáóêåõþ, áíáìåôüäïóç óôï êïéíü óå ïðïéáäþðïôå ìïñöþ (çëåêôñïíéêþ, ìç áíéêþ Þ Üëëç) êáé ç åí ãýíåé åêìåôüëëåõóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìýñïõò ôïõ Ýñãïõ. ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str Ìåôáìüñöùóç Metamorfossi, Greece Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str ÁèÞíá Áthens, Greece Ôçë.: Tel.: Telefax: Telefax:

3 ÅéêïíïãñÜöçóç: Λιάνα ενεζάκη ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ

4 Ç ÃÉÏËÁÍÔÁ ÐÁÔÅÑÁÊÇ ãåííþèçêå óôá ÃéÜííåíá. Óðïýäáóå áããëéêþ öéëïëïãßá êáé åßíáé äéðëùìáôïý ïò ðéüíïõ. Åßíáé 28 ñüíéá ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ôçò ÅèíéêÞò Åôáéñåßáò ôùí ÅëëÞíùí Ëïãïôå íþí, ìýëïò ôïõ Ä.Ó. ôçò ÅëëçíéêÞò Åôáéñåßáò Ìåôáöñáóôþí Ëïãïôå íßáò, ìýëïò ôïõ Ä.Σ. ôïõ Åëëçíïúíäéêïý ÓõíäÝóìïõ, ìýëïò ôïõ Êýêëïõ ôïõ Åëëçíéêïý Ðáéäéêïý Âéâëßïõ êáé ìýëïò ôçò Ãõíáéêåßáò Ëïãïôå íéêþò ÓõíôñïöéÜò. åé óõììåôüó åé óå πολλά óõíýäñéá ëïãïôå íßáò êáé Ý åé ðñáãìáôïðïéþóåé ôçëåïðôéêýò êáé ñáäéïöùíéêýò åêðïìðýò. åé ìåôáöñüóåé ðïëëü ìõèéóôïñþìáôá êáé èåáôñéêü Ýñãá áðü ôá áããëéêü. åé åêäþóåé 48 âéâëßá êáé Ý åé êåñäßóåé 16 ðáíåëëþíéá âñáâåßá êáé äéáêñßóåéò. Ôï Ýñãï ôçò Ç ÁÑ ÏÍÔÉÓÓÁ ÔÏÕ ÁÉÃÁÉÏÕ (ÓÕÑÁ) ðþñå ôï Á Êñáôéêü Âñáâåßï Ëïãïôå íßáò ôï 1979 êáé ìðþêå óôï ÄéåèíÞ Ôéìçôéêü Ðßíáêá íôåñóåí (1980). Ôï 1983 âñáâåýôçêå áðü ôçí Áêáäçìßá Áèçíþí. Ôï 2000 ôéìþèçêå áðü ôïí Êýêëï ôïõ Åëëçíéêïý Ðáéäéêïý Âéâëßïõ ìå ôï Âñáâåßï Ðçíåëüðçò ÄÝëôá και το 2009 τιµήθηκε από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά µε το Βραβείο Τατιάνας Σταύρου ãéá ôç ìý ñé ôþñá ðñïóöïñü ôçò óôá ðáéäéü. Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí ôá âéâëßá ôçò: ÓÔÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ ÌÉÁ ÖÏÑÁ, ÔÏ ÌÕÓÔÉÊÏ ÔÏÕ ÊÏ ÕËÉÏÕ, ÏÉ ÈÅÏÉ ÔÏÕ ÏËÕÌÐÏÕ (äýï ôßôëïé), ÇÑÁÊËÇÓ-ÏÉ ÐÑÙ- ÔÏÉ ÁÈËÏÉ, Ç ÁÑÃÏÍÁÕÔÉÊÇ ÅÊÓÔÑÁÔÅÉÁ, Ç ÏÌÏÑÖÁ ÕÑÅÍÉÁ, ÂÉËÌÁ, ÔÏ ÊÏÑÉÔÓÉ-ÁÉÍÉÃÌÁ, Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΥ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥΘΕΝΑ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΝΕΡΑ ΩΝ ΣΧΟ- ΛΗ και ΟΜΑ Α ΣΑΤΣΩΚ.

5 Στις μεγάλες μου αδυναμίες: Αγγελίνα και Αντρέα

6

7 Περιεχόµενα Νεραϊδοχώρα Πλατεία Νεραϊδοθαυμάτων... 9 Δεύτερος χρόνος στη Σχολή Οι πρώτες μέρες δεν είναι πάντα και οι καλύτερες Νεραϊδοδραστηριότητες Στο εργαστήρι του μάγου Τρικαλί Μάγια, μάγια και μαγείες, μπερδεμένες ιστορίες Μυστικές περιπλανήσεις Συναγερμός στη Σχολή Νεραϊδοδραστηριότητες που γίνανε χυλόπιτες! Νικητές και νικημένοι βρίσκονται όλοι ενωμένοι Μεγάλη υποδοχή για το μεγάλο άρχοντα Πίκαπ-Πουκ Μια ανεπανάληπτη θεατρική παράσταση Ένας αταίριαστος, ταιριαστός γάμος!

8

9 Νεραϊδοχώρα Πλατεία Νεραϊδοθαυµάτων Κόντευε να χαράξει. Τότε, ξαφνικά και από το πουθενά, δυο τρεις νεράιδες που γύριζαν στα σπίτια τους προτού τις βρει η μέρα, είδανε ψηλά, πάνω από τα κεφάλια τους, ένα τεράστιο στρογγυλό αντικείμενο που κατέβαινε με αργό ρυθμό στην πλατεία τους. Στην αρχή έμειναν έκπληκτες να το κοιτάζουν. Γρήγορα, όμως, ξεχύθηκαν στους 9

10 δρόμους της Νεραϊδοχώρας φωνάζοντας: Όλοι στην πλατεία! Όλοι στην πλατεία! Ένας ανάλαφρος θόρυβος «φριτς» ακούστηκε και ο χώρος γέμισε στο λεπτό με νεράιδες που στάθηκαν ολόγυρα στην πλατεία, ακίνητες, με τα μάτια καρφωμένα σ εκείνο το περίεργο, τεράστιο στρογγυλό αντικείμενο που όλο πλησίαζε και πλησίαζε και πλησίαζε Κάποια στιγμή έφτασε και πάτησε ακριβώς στο κέντρο αυτής της πλατείας, εκεί όπου γίνονταν τα νεραϊδοθαύματα. Ήταν ένα κατακόκκινο ρόδι! Για λίγα δευτερόλεπτα αυτό το τεράστιο ρόδι κουνήθηκε πέρα δώθε, σαν να ήθελε να ισορροπήσει. Κι αμέσως μετά άρχισε ν ανοίγει σαν τριαντάφυλλο και από μέσα πετάχτηκε ο γνωστός, παράξενος, ασουλούπωτος άντρας* με τα πόδια σαν τηλεγραφόξυλα και την τούφα μαλλιά σαν πυκνοφυτεμένο * «Η Μεγάλη των Νεράιδων Σχολή», σελ

11 θάμνο, κρατώντας στο χέρι του ένα χωνί, και φώναξε: «Προσοχή, προσοχή! Άνοιξε και φέτος και λειτουργεί η Μεγάλη των Νεράιδων Σχολή. Νεράιδες από τη Νεραϊδοχώρα 10 έως 14 χρόνων γίνονται δεκτές έπειτα από εξετάσεις. Αριθμός περιορισμένος. Οι δευτεροετείς νεράιδες να εγγραφούν αμέσως στη Σχολή, γιατί ξεκινάνε τα μαθήματα. Λεπτομέρειες καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα στα τηλέφωνα Νρδ-1 και Νρδ-2». Μόλις τέλειωσε η ανακοίνωση, το ρόδι ανοικτό όπως ήταν σαν τριαντάφυλλο άρχισε να υψώνεται στον ουρανό, ενώ ο παράξενος αυτός τύπος έλουζε με κατακόκκινα σποράκια ροδιού τη Νεραϊδοχώρα, προσφέροντας απλόχερα στους κατοίκους της μια νόστιμη λιχουδιά για να πλουτίσει το πρωινό τους γεύμα. 11

12 εύτερος χρόνος στη Σχολή Ζωηρή κίνηση και ατέλειωτα πηγαινέλα τούτη τη μέρα στη Μεγάλη των Νεράιδων Σχολή, στο ξέφωτο του Δάσους των Κίτρινων Δέντρων. Δώδεκα χαριτωμένες νεραϊδούλες καταφτάνανε χαμογελαστές για να περάσουν την τρίμηνη εκπαίδευσή τους σ αυτή. Τώρα πια ήταν στο δεύτερο έτος και έπρεπε να είναι πιο μελετηρές και πιο προσεκτικές από 12

13 την περσινή χρονιά, γιατί τα μαθήματα ήταν περισσότερα και αρκετά πιο δύσκολα. Αυτό, βέβαια, το πληροφορούνταν με το που περνούσαν την πόρτα της Μεγάλης των Νεράιδων Σχολής, καθώς ολόκληρος ο εσωτερικός τοίχος της ήταν γεμάτος με σχετικά προγράμματα και ανακοινώσεις: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΕΙ ΜΙΑ ΝΕΡΑΪΔΟΥΛΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ: α) Να φροντίζει τους άλλους όσο φροντίζει και τον εαυτό της. β) Να προσπαθεί συνέχεια να γίνει καλύτερη. γ) Να μη ζηλεύει και να μην κατηγορεί τις συμμαθήτριές της. δ) Να χρησιμοποιεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της δασκάλας της, όσα μαθαίνει. ε) Να υπακούει πάντα στον αυστηρό τρόπο εκπαίδευσης της Σχολής. 13

14 Κάτω απ αυτή την ανακοίνωση, σε μια οριζόντια ξύλινη φλούδα από κορμό δέντρου, ήταν όπως συνήθως γραμμένο το πρόγραμμα της νέας χρονιάς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΩΝ α) Χωρισμός των μαθητριών σε ομάδες δραστηριοτήτων. β) Επιδείξεις ικανοτήτων. γ) Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αποφυγή κινδύνων. δ) Διδασκαλία κοινωνικής επαφής και συμπεριφοράς. ε) Βασικά μαθήματα μαγείας. Κι αμέσως παρακάτω, σε μια άλλη ξύλινη φλούδα, αναγράφονταν τα απαραίτητα εφόδια που μια δευτεροετής νεραϊδούλα έπρεπε να έχει μαζί της. 14

15 (εκτός από τα συνηθισμένα προσωπικά τους είδη): 1) Ένα πολυσέλιδο σημειωματάριο. 2) Δύο μικρά ξύλινα ραβδάκια. 3) Δύο νεραϊδόσχημα ζευγάρια παπούτσια χορού. 4) Τρία επίσημα βραδινά φορέματα και ανάλογα νεραϊδοκοσμήματα. 5) Ένα ζευγάρι πρόσθετα, διάφανα φτερά, κατάλληλα για το μέγεθός τους. 6) Υλικά μαγείας, δηλαδή: α) Ένα σκουριασμένο δίσκο μέτριου μεγέθους. β) Ένα κατσαρόλι με καπάκι. γ) Έξι φτερά πεταλούδας. δ) Οκτώ πόδια από μέλισσες και δύο κερήθρες. ε) Δύο χρωματιστές εικόνες αφιλικόντερ πράσινες. 15

16 στ) Δύο χρωματιστές εικόνες αφιλικόντερ κίτρινες. ζ) Δύο χρωματιστές εικόνες αφιλικόντερ μπλε σκούρες. η) Μία ξεφτισμένη σκούπα. θ) Ένα μπαλωμένο κουρέλι 5 x 8. ι) Ένα παιδικό κουβαδάκι με βότσαλα. Όλα αυτά, βέβαια, ήταν γραμμένα και κολλημένα στον τοίχο της Αίθουσας Υποδοχής, έτσι που να μπορούν να τα δουν και να τα αντιγράψουν όλες οι νεραϊδούλες που έμπαιναν στη Σχολή. Αμ δε! Καμιά τους δεν έδωσε προσοχή. Μόλις πατούσε καθεμία εκεί το ποδαράκι της, αμέσως έτρεχε να συναντήσει τις φίλες και συμμαθήτριές της και να προσθέσει τη φωνούλα της στο βουητό που αντηχούσε μέσα στην αίθουσα από τα γελάκια και τα μπλα μπλα των δευτεροετών. Η Αλαμάλα και η Φρουξινέλ δύο από τις δασκάλες τους υποδέχονταν τις μαθήτριες 16

17 χαμογελαστές, τις ρωτούσαν πώς πέρασαν στις διακοπές τους και με υπομονή περίμεναν να τελειώσουν τα κορίτσια τα γελάκια και τις κουβεντούλες τους. Η ώρα, όμως, περνούσε και τα αστεία και οι συζητήσεις, αντί να σταματήσουν, γίνονταν όλο και πιο ζωηρά. Κάποια στιγμή οι δασκάλες αποφάσισαν να βάλουν επιτέλους μια 17

18 τάξη. Ένα κελάηδημα πουλιού ακούστηκε, σιγανό στην αρχή, που όμως γινόταν όλο και πιο δυνατό. Αυτό ήταν όπως είναι γνωστό το κουδούνι της Μεγάλης των Νεράιδων Σχολής. Στο λεπτό οι κουβέντες κόπηκαν μαχαίρι και όλα τα κεφάλια γύρισαν προς το μέρος όπου στέκονταν οι δυο δασκάλες. Η Αλαμάλα πήρε το λόγο: Κορίτσια, καλώς ήρθατε για δεύτερη χρονιά στη Σχολή μας. Τώρα που μαζευτήκατε και οι δώδεκα ήρθε η ώρα να πάμε στη Μεγάλη Αίθουσα, όπου βρίσκονται η διευθύντριά μας, η Αστριγιάν, και οι άλλες δασκάλες. Εκεί σας περιμένει και μια μεγάλη έκπληξη. Έκπληξη! Τι έκπληξη; πετάχτηκε πρώτη και καλύτερη η περίεργη της παρέας, που ακριβώς γι αυτόν το λόγο είχε πάρει το όνομα Τι-Τι. Η Αλαμάλα χαμογέλασε, αλλά δεν έδωσε απάντηση. Μαζί με τη Φρουξινέλ οδήγησαν τις μαθήτριες στη Μεγάλη Αίθουσα, όπου γύ - ρω από το μακρόστενο τραπέζι ήταν καθι - 18

19 σμένες όλες οι υπόλοιπες δασκάλες: η Λαρ - νανά, η Φουρλαγκίν, η Παρφουμί και στη μέση η διευθύντρια, η Αστριγιάν. Μόλις οι μικρές νεράιδες τακτοποιήθηκαν κι έγινε ησυχία, η φωνή της Αστριγιάν γέμισε την αίθουσα: Αγαπητές μικρές νεράιδες, σας καλωσορίζω και πάλι στη Μεγάλη των Νεράιδων Σχολή. Ελπίζω πως φέτος θα αριστεύσουν περισσότερες νεραϊδούλες, γιατί, όπως θα θυμάστε, την περσινή χρονιά τα αστεράκια της άριστης γενικής και ειδικής απόδοσης τα κέρδισαν άξια δύο συμμαθήτριές σας: η Καλ και η Σελφίν. Όλες οι δασκάλες σας κι εγώ είμαστε βέβαιες πως αν προσπαθήσουν τη φετινή χρονιά και οι δέκα υπόλοιπες μικρές νεράιδες, η Μου-Μουρ, η Παλβ, η Χαζ, η Τριλ, η Αμίλ, η Μπλα-Μπλα, η Ατς, η Γελ, η Ούου και η Τι-Τι, θα έχουν κι αυτές όσα αστεράκια χρειάζονται για ν αποφοιτήσουν με «Άριστα» από τη Σχολή μας, πράγμα που τους ευχόμαστε. 19

20 »Και τώρα, πριν περάσουμε στον καθιερωμένο όρκο για την έναρξη της καινούργιας χρονιάς, σας έχω μια έκπληξη. Μια έκπληξη που θέλω να τη χαρείτε κι εσείς όσο τη χαρήκαμε κι εμείς στη Σχολή: η τάξη σας αποκτάει τρία ακόμα άτομα. Δεν πρόλαβε να τελειώσει αυτά που έλεγε η Αστριγιάν κι άρχισαν τα σχόλια: Άγνωστες νεράιδες; μουρμούρισε η Μουρ-Μουρ. Όχι βέβαια! Καλά ήμασταν ως τώρα, πετάχτηκε η Παλβ, φτάνουμε και περισσεύουμε. Ωχ, τι κακό μας βρήκε! Δε μας χρειάζονται προσθήκες ακόμα δεν ήρθαμε, συνέχισε η Ούου, η κλαψού. Σςςς, βρόντηξε η Αστριγιάν. Τι θόρυβος είναι αυτός; Παρακαλώ ησυχία. Να μην ακούσω το παραμικρό. Ήρθε η στιγμή να συναντήσετε τα τρία αυτά άτομα που από τώρα και ως το τέλος της εκπαίδευσής σας θα είναι μαζί σας. Η διευθύντρια τέλειωσε το λόγο της και η 20

21 Αλαμάλα χτύπησε τρεις φορές τα χέρια της. Και τώρα η έκπληξη! είπε. Κι αμέσως, από το πουθενά, εμφανίστηκαν στη μέση της αίθουσας τι νομίζετε; τα τρία μικρά ξωτικά του Πίκαπ-Πουκ* που ήταν οι καβαλιέροι της Καλ, της Σελφίν και της Τριλ στον περσινό χορό του άρχοντα των ξωτικών. Το τι έγινε δε λέγεται! Τα κορίτσια ξέχασαν στο λεπτό και τρόπους και κανόνες και την παρουσία της διευθύντριας και των δασκάλων κι όρμησαν στα ξωτικά. Τα αγκάλιαζαν, τα φιλούσαν κόντευαν να τα ξεμαλλιάσουν τα κακόμοιρα από τη χαρά τους. Και μετά τις πρώτες αντιδράσεις, λες και ήταν συνεννοημένες, έκαναν κύκλο γύρω τους πάντα με αρχηγό την Καλ κι άρχισαν να τους τραγουδάνε τους στίχους που είχαν ετοιμάσει όταν αποχαιρετούσαν τη χώρα τους, πέρσι, πριν από τις διακοπές τους: * Ο Πίκαπ-Πουκ είναι ο άρχοντας των ξωτικών («Η Μεγάλη των Νεράιδων Σχολή», σελ. 132). 21

22 Ξωτικά, μικρά ανθρωπάκια, σκανταλιάρικα παιδάκια, λύπη αφήνουμε πολλή πίσω μας μ ένα φιλί. Θέλουμε πολύ να ρθουμε πάλι να σας ξαναδούμε, γιατί σκέψη και καρδιά μείνανε σ εσάς κοντά. Ξωτικά και νεραϊδούλες ζεύγη γίναν διαλεκτά και ποτέ δε θα χωρίσουν, γιατί αγάπη τα κρατά, γιατί αγάπη τα κρατά, γιατί αγάπη τα κρατά * Μόλις τελείωσε το τραγούδι, η Αλαμάλα χτύπησε πάλι τρεις φορές τα χέρια της. * Οι στίχοι καταγράφηκαν στα Αρχεία της Σχολής. 22

23 Κορίτσια, ησυχία. Τώρα όλες σας θα δώσετε τον όρκο των δευτεροετών. Κι εσείς μαζί, είπε γυρίζοντας προς το μέρος των τριών ξωτικών, που, συγκινημένα από την υποδοχή, στέκονταν σε μια γωνιά αμίλητα. Κούνησε, λοιπόν, η νεράιδα το ραβδάκι της κι αμέσως δεκαπέντε κίτρινα φύλλα δέντρων βρέθηκαν στα χέρια των κοριτσιών και των ξωτικών. Πάνω σε κάθε φύλλο ήταν γραμμένος ο όρκος των δευτεροετών: «Ορκίζομαι στον Νεραϊδοθεό το δίκιο πάντα να υπηρετώ, άτομο καλό να προσπαθώ να γίνω, χαρά κι αγάπη απλόχερα σ όλους εγώ να δίνω» Και τώρα, συνέχισε η Αλαμάλα, παρακαλώ βάλτε όλοι το δεξί σας χέρι πάνω στο κεφάλι σας και ορκιστείτε. Έτσι, με τα χέρια στα κεφάλια έδωσαν όλοι μαζί τον όρκο. 23

24 Ήταν, στ αλήθεια, μια πολύ συγκινητική μέρα και καταγράφηκε κι αυτή στα Αρχεία της Μεγάλης των Νεράιδων Σχολής με κεφαλαία γράμματα ως: ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙ- ΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ! 24

25 Τυπώθηκε σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Mεγάλες φουρτούνες περιμένουν φέτος τις δώδεκα νεραϊδούλες που φοιτούν για δεύτερη χρονιά στη Μεγάλη των Νεράιδων Σχολή. Δε φτάνουν τα μαθήματα, τα διαβάσματα και τα μαγικά που μαθαίνουν, είναι αναγκασμένες να αντιμετωπίσουν και τους τρεις μυστηριώδεις συμμαθητές τους από το σκοτεινό κόσμο του άρχοντα Πίκαπ-Πουκ. Άραγε, θα καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα με όλα αυτά και να φτάσουν στο πιο αναπάντεχο τέλος, ένα τέλος που δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ; Διαβάστε και τα άλλα όμορφα βιβλία της αγαπημένης συγγραφέως, που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ.

Γιολάντα Πατεράκη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Γιολάντα Πατεράκη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Μεγάλη των Νεράιδων Σχολή ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιολάντα Πατεράκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Έλπη Κυργιοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα χριστουγεννιάτικα δώρα της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κουβέντες µε τη µαµά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Κατερίνα Χρυσοχόου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011 ÉSBN

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ορφέας και οι νταήδες µε τα κίτρινα ποδήλατα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μερκούριος Αυτζής ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Λήδα Βαρβαρούση ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ράνια Μπουµπουρή, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-842-3

Ράνια Μπουµπουρή, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-842-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το σκιουράκι που δεν ήθελε να φάει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Φαίη Ρετηνιώτη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: ICH UND MEINE GEFÜHLE Aðü ôéò Åêäüóåéò Loewe, Μπίντλαχ 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα συναισθήµατά µου κι εγώ ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Holde Kreul EIÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Dagmar Geisler ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: οµινίκη Σάνδη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN

Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ένα αδελφάκι για τη Θαλασσένια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βίκυ Αυδή ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το κόκκινο αυγό της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ελληνούλης, το χάρτινο καραβάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσηίδα ηµουλίδου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Μάρω Αλεξάνδρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Στη γειτονιά του ήλιου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Κατερίνα Χρυσοχόου ΘΕÙΡΗÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: MEIN KÖRPER GEHÖRT MIR! Aðü ôéò Åêäüóåéò Loewe, Μπίντλαχ 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το σώµα µου είναι δικό µου Από συγγραφείς της PRO FAMILIA EIÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Dagmar Geisler ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: οµινίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-515-6

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-515-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πρασινοσκουφίτσα και το φλεγόµενο δάσος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μάρω Αλεξάνρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN

Σοφία Παράσχου, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βάφουµε αυγά, καλή µας Πασχαλιά! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σοφία Παράσχου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μάρω Αλεξάνδρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: I.

Διαβάστε περισσότερα

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μη φεύγεις ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ: Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Ελίζα Βαβούρη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Έλενα Χ. Στάνιου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN

Έλενα Χ. Στάνιου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: To µικρό ρυµουλκό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Έλενα Χ. Στάνιου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μαίρη Μαυράκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι. Πέππας ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ποτάµι που σταµάτησε να κυλά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Θανάσης Τσίτσικας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγόνη Τσίτσιλα, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN

Αντιγόνη Τσίτσιλα, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Αχιλλέας και οι ήρωες του ιαστήµατος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αντιγόνη Τσίτσιλα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Βασίλης Γρίβας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES GOOD-BYE, GRACE? TΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Αντίο, Γκρέις; ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ορφέας και οι Aθλητές του Aνέµου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μερκούριος Αυτζής ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Λήδα Βαρβαρούση ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-096-5

Γιώτα Φώτου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-096-5 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι διακοπές της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 9 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DEAR HOUND Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπηµένο µου σκυλάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jill Murphy ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Jill Murphy ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ!

ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ! ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ! TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: DO-IT-YOURSELF BOOK Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Φτιάξε το δικό

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2012 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE POPULARITY PAPERS 3 WORDS OF (QUESTIONABLE) WISDOM Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Ανύπαρκτες 3 Κοριτσίστικες σοφίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Amy Ignatow ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θ αυγό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φραγκίσκος-Χρήστος Ράλλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Τζένη Θεοφανοπούλου, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN 978-960-496-517-5

Τζένη Θεοφανοπούλου, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN 978-960-496-517-5 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Όλγα, ο Φαλτσέτος και οι άλλοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Τζένη Θεοφανοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χριστίνα Ζέκκου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN

Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ποιος έκαψε την ουρά της αλεπούς; ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Σπύρος Γούσης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Αιµιλία Κονταίου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Λίτσα Ψαραύτη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2014 ÉSBN

Εικονογράφηση: Αιµιλία Κονταίου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Λίτσα Ψαραύτη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2014 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το τριαντάφυλλο της αγάπης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λίτσα Ψαραύτη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Βούλα Μάστορη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Γιαγιά στο ψυγείο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Βούλα Μάστορη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ίρις Σαµαρτζή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Φράνση Σταθάτου, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2010 ÉSBN 978-960-453-760-0

Φράνση Σταθάτου, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2010 ÉSBN 978-960-453-760-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα περιστέρια και ο µαρµάρινος κόσµος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Φράνση Σταθάτου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Sabine Straub ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Είµαι θυµωµένη! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζαρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Σπύρος Γούσης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στην Τερηδονούπολη ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Πέγκυ Φούρκα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1978 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1990 Τρίτη έκδοση: Μάρτιος 2010 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1978 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1990 Τρίτη έκδοση: Μάρτιος 2010 ÉSBN TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PIPPI LÅNGSTRUMP GÅR OMBORD Από τις Εκδόσεις RABEN & SJ^^OGREN, Στοκχόλµη 1946 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πίπη Φακιδοµύτη καπετάνιος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Astrid Lindgren EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Katrin Engelking

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES THE NEW GIRL TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Η καινούρια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN 978-960-496-835-0

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN 978-960-496-835-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Μπουµτριαλαλί µε το κόκκινο λειρί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ναταλία Καπατσούλια ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μαργαρίτα Τζαννέτου

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μαργαρίτα Τζαννέτου TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Κοπέρνικος και ο µικρός Άµπακος ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Άγγελος Αγγέλου Έµη Σίνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μαργαρίτα Τζαννέτου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Πειρατές της Καταστροφικής Επιχείρηση «στρογγυλή θεά» ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Παναγιώτης Γιάκας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Λίτσα Ψαραύτη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-632-0

Λίτσα Ψαραύτη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-632-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µαµά κάνει απεργία ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λίτσα Ψαραύτη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Άγγελος Ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-742-6

Γιώργος Κατσέλης, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-742-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η δέκατη τρίτη θεά και τα κλεµµένα γλυπτά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ναταλία Καπατσούλια ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: TAXI Aðü ôéò Åêäüóåéò ATLAS, Στοκχόλµη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Taxi ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αλεξάνδρα Πασχαλίδου ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Τζία Γιοβάνη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το καλικαντζαράκι Μπίρι-Μπίρι και τα παραµύθια του ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Β.. Αναγνωστόπουλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μάρω Αλεξάνδρου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Jeff Kinney, 2008 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009

Jeff Kinney, 2008 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ 2009 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES, BOOK TWO Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Ν. Υόρκη 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 2: Ο Ρόντρικ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µάχη της οδοντόβουρτσας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2012, αντίτυπα ÉSBN

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2012, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Α -Βασίλης και η µικρή γοργόνα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥBIBΛIOY

ΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥBIBΛIOY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ BIBΛIOY TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ελληνικό Πάσχα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βίκυ Αυδή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Έλπη Κυργιοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στη Σκουπιδανία ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Κατερίνα Μουρίκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Roald Dahl Nominee Ltd., Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 1993 Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Roald Dahl Nominee Ltd., Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 1993 Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: FANTASTIC MR. FOX Áðü ôéò Åêäüóåéò Puffin Books, 1988 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: O απίθανος κύριος Φοξ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Roald Dahl ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Τόνια Καφετζάκη ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος «Eve and Leo Condakes»

Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος «Eve and Leo Condakes» TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πολ και η Λάρα ταξιδεύουν ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Erin Taylor ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

Eoin Colfer, 2004 Eικονογράφησης: Tony Ross, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2008 ÉSBN 978-960-453-418-0. 144 52 Ìåôáìüñöùóç 144 52 Metamorfossi, Greece

Eoin Colfer, 2004 Eικονογράφησης: Tony Ross, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2008 ÉSBN 978-960-453-418-0. 144 52 Ìåôáìüñöùóç 144 52 Metamorfossi, Greece TITΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE LEGEND OF SPUD MURPHY Από τις Εκδόσεις Puffin, Λονδίνο 2004 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο θρύλος της Φλώρας Φλόµπερ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Eoin Colfer ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Tony Ross METAΦΡΑΣΗ: Φωτεινή Μοσχή

Διαβάστε περισσότερα

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στην Τερηδονούπολη ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Πέγκυ Φούρκα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα ÉSBN

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Έµµα και οι Έγκελ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: ιονύσης Καραβίας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Βαρελλά, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Αγγελική Βαρελλά, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αγγελική Βαρελλά ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιούλη Μιγγείρου, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιούλη Μιγγείρου, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μια φορά κι έναν καιρό φοβόµουν ένα δράκο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιούλη Μιγγείρου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τρελό µου αµαξίδιο ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Μερκούριος Αυτζής ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χαρά Γιαννακοπούλου

Μετάφραση: Χαρά Γιαννακοπούλου 9 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: MY DAD S A BIRDMAN Aπό τις Εκδόσεις Walker Books, Λονδίνο 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ένας ιπτάµενος µπαµπάς ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: David Almond EIKONΟΓΡΑΦΗΣΗ: Polly Dunbar ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά Γιαννακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µάχη της οδοντόβουρτσας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: οµινίκη Σάνδη

Μετάφραση: οµινίκη Σάνδη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: WAR ICH AUCH IN MAMAS BAUCH? Από τις Εκδόσεις Loewe, Μπίντλαχ 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ήµουν κι εγώ µέσα στην κοιλιά σου, µαµά; ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Dagmar Geisler ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Dagmar Geisler ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE UGLY TRUTH Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 5: Η σκληρή αλήθεια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, 2014/ Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2014 ÉSBN

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, 2014/ Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2014 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µαγισσσούλα που έτρωγε γράµµατα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λεµπέσης, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011, αντίτυπα ÉSBN

Γιώργος Λεµπέσης, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ψαρόσουπα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φραγκίσκος-Χρήστος Ράλλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Έλενα Αρτζανίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN

Έλενα Αρτζανίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Άγης ο Μαθηµάγος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Έλενα Αρτζανίδου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Τέτη Σώλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνια ούκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2012 ÉSBN

Μάνια ούκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο µικρός γρύπας µε τα γαλάζια φτερά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάνια ούκα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Ινώ Καρέλλα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Βαρελλά, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN 978-960-496-499-4

Αγγελική Βαρελλά, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN 978-960-496-499-4 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αγγελική Βαρελλά ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2014 ÉSBN

Μάνος Κοντολέων, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2014 ÉSBN ΣΕΙΡΑ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Στο Νησί της Ροδιάς ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάνος Κοντολέων ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Μυρτώ εληβοριά ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009 ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: CADDY EVER AFTER Aðü ôéò Åêäüóåéò Hodder Children s Books, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κάντι, γλυκιά για πάντα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Hilary McKay ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ντίνα Καρύδη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

First published in the English language in 2010 by Amulet Books, an imprint of ABRAMS. All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å.

First published in the English language in 2010 by Amulet Books, an imprint of ABRAMS. All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE WIMPY KID MOVIE DIARY Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα Πώς γυρίστηκε η ταινία ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, 2013 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, 2013 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αχ, αυτοί οι γονείς ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Μάκης Τσίτας ΕΞΩΦΥΛΛΟ EIÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ίρις Σαµαρτζή ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Μάκης Τσίτας, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2014 ÉSBN

Μάκης Τσίτας, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2014 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο αδέσποτος Κώστας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάκης Τσίτας ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Γεωργοστάθη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN

Ελένη Γεωργοστάθη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το απέναντι νησί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ελένη Γεωργοστάθη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, 9.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-771-6

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, 9.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-771-6 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: DOG DAYS Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 4: Σκυλίσια ζωή ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 ÉSBN 978-960-453-340-4

Μερκούριος Αυτζής, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 ÉSBN 978-960-453-340-4 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Όστρακο στα μαλλιά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μερκούριος Αυτζής ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ κειμενου: Χρυσούλα Τσιρούκη ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θέλω να γίνω µάγος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ίρις Σαµαρτζή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-454-8

Σοφία Παράσχου, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-454-8 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Όταν έκλαψε ο Α -Βασίλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σοφία Παράσχου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρύσα Σπυρίδωνος

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρύσα Σπυρίδωνος TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μια τρελή τρελή Αλφαβήτα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Μπαµπέτα, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN

Ιωάννα Μπαµπέτα, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ένα παρατσούκλι και για µένα, παρακαλώ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιωάννα Μπαµπέτα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Νίκος Γιαννόπουλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Jeff Kinney, 2007 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008

Jeff Kinney, 2007 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: GREG HEFFLEY S JOURNAL Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Ν. Υόρκη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Τα χρονικά του Γκρεγκ Χέφλι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 3 tales from A NOt-SO-tAlENtED pop StAR Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 3 Ιστορίες από μια όχι και τόσο ταλαντούχα

Διαβάστε περισσότερα

Pearl Morrison, 2007 The moral rights of the author have been asserted.

Pearl Morrison, 2007 The moral rights of the author have been asserted. ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE WAVE TRAVELLER Áðü ôéò Åêäüóåéò Bloomsbury, Ëïíäßíï 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο ταξιδευτής των κυμάτων ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Pearl Morrison ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Μαίρη Γραμμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2011 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE POPULARITY PAPERS Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Ανύπαρκτες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Amy Ignatow ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Μαλβίνα Αβαγιανού ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Characters created by Emma Pack. ÊåéìÝíïõ: Susan Bentley, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Emma Pack, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007

Characters created by Emma Pack. ÊåéìÝíïõ: Susan Bentley, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Emma Pack, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE FAIRIES OF STARSHINE MEADOW IVY AND THE FANTASTIC FRIEND Áðü ôéò Åêäüóåéò Stripes, Ëïíäßíï 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ïé NåñÜéäåò των Ευχών Ç Kισσώ και η φανταστική φιλενάδα ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ:

Διαβάστε περισσότερα

TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: RETURN TO THE HUNDRED ACRE WOOD Από τις Εκδόσεις Egmont, Λονδίνο 2009

TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: RETURN TO THE HUNDRED ACRE WOOD Από τις Εκδόσεις Egmont, Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: RETURN TO THE HUNDRED ACRE WOOD Από τις Εκδόσεις Egmont, Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Γουίνι το αρκουδάκι Επιστροφή στο άσος των Γαλάζιων Ονείρων ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: David Benedictus METAΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ÃéÜííçò Ñåìïýíäïò, 2008 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008

ÃéÜííçò Ñåìïýíäïò, 2008 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πέντε µέρες που συγκλόνισαν το σπίτι µας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: ÃéÜííçò Ñåìïýíäïò ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ñõóïýëá Ôóéñïýêç ÅÎÙÖÕËËÏ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρήστος ήµος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μακιγιαρισµένοι φόβοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γρηγόρης Αρναούτογλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: ñõóïýëá ÌðïõêïõâÜëá ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Πιλάβιος, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0480-6

Νίκος Πιλάβιος, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0480-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Παραµυθάς: παράξενες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Νίκος Πιλάβιος ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Στεφανία Ταπτά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Κωνσταντίνος Πιλάβιος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Πειρατές της Καταστροφικής Επιχείρηση «στρογγυλή θεά» ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Παναγιώτης Γιάκας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πιπίλα µου γλυκιά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Sabine Straub ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι. ΠΕΠΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2014 ÉSBN

Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2014 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Απ έξω κι ανακατωτά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάκης Τσίτας ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ναταλία Καπατσούλια ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2008, αντίτυπα ÉSBN TITΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ΤΗΕ WATER HORSE Από τις Εκδόσεις Random House, Νέα Υόρκη 1990 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο µύθος της λίµνης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Dick King-Smith METAΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι περιπέτειες του επιθεωρητή Σέλοκ του σέλινου Στα πράσα! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιωάννα Μπουλντούµη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρήστος ήµος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Γιάννης Σπανόπουλος

ÅéêïíïãñÜöçóç: Γιάννης Σπανόπουλος TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το µαγικό κλειδί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Κάρµεν Ρουγγέρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Γιάννης Σπανόπουλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Φίλια Μπουγιούκου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2013 ÉSBN

Συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ιστορίες φιλαναγνωσίας ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Κατερίνα Χαδουλού ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, 2015 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2015

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, 2015 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2015 2-4 :... TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο φίλος µου ο ύπνος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΜΑΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλενα Αρτζανίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN

Έλενα Αρτζανίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ψηλά τα χέρια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Έλενα Αρτζανίδου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λήδα Βαρβαρούση & Πάρις Ναυπλιώτης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Liz Kessler, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Natacha Ledgwidge, 2006

Liz Kessler, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Natacha Ledgwidge, 2006 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: EMILY WINDSNAP AND THE CASTLE IN THE MIST Áðü ôéò Åêäüóåéò ORION CHILDREN S BOOKS, Ëïíäßíï 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ç ìéëé Ã. êáé ôï κάστρο στην ομίχλη ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Liz

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2009 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2010

Rachel Renée Russell, 2009 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2010 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES TALES FROM A NOT-SO-FABULOUS LIFE Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης Ιστορίες από μια όχι και τόσο υπέροχη ζωή ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: TRUST ME, I M A TROUBLEMAKER Aðü ôéò Åêäüóåéò Corgi Yearling Books, Ëïíäßíï 2005 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πώς να γίνεις ταραξίας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Pete Johnson ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Tuna Kiremitçi, Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2010 ISBN

Tuna Kiremitçi, Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2010 ISBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DUALAR KALICIDIR Aðü ôéò Åêäüóåéò DOĞAN KITAP, Άγκυρα 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ζωές και όνειρα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Tuna Kiremitçi ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θάνος Ζαράγκαλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Τασούλα

Διαβάστε περισσότερα