ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 pro quo immensam pecuniam acceperunt: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο Capitolium, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quo pro quo: εμπρόθετη εισαγωγή, εκφέρεται με οριστική. qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientānam praedam non aequo iure divīsam: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο Camillus, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, εκφέρεται με οριστική. quod illic aurum pensatum est: δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το dicitur, εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod, εκφέρεται με οριστική, εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία, χρόνου παρακειμένου, δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. unde tamen rogātus reversus est: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο exilium, κρίσης, εισάγεται με το αναφορικό επίρρημα unde, εκφέρεται με οριστική. ut ignorarētur a marīto: δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του συμπεράσματος στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το parāvit, εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, προεξαγγέλλεται στο λόγο από το δεικτικό επίρρημα ita, εκφέρεται με υποτακτική (δυνητική), γιατί το συμπέρασμα στη λατινική είναι μια υποκειμενική πράξη ή κατάσταση, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (ignorarētur), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου parāvit cum illa cubiculum mārīti intraverat: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το simulābat, εισάγεται με τον επαναληπτικό σύνδεσμο cum, εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη μας ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη και συγκεκριμένα με οριστική υπερσυντελίκου, εκφράζει την αόριστη επανάληψη στο παρελθόν και σε σχέση με την προσδιοριζόμενη πρόταση δηλώνει το προτερόχρονο. quid ageret puer: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας ως αντικείμενο στη μετοχή interroganti, εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quid, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση δίνει μια υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της ερώτησης και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (ageret), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (interroganti respondebat) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το egrediebātur, εισάγεται με τον ιστορικόδιηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (vincerent), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (egrediebātur) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. prorumperentque: δευτερεύουσα χρονική πρόταση συνδέεται παρατακτικά. ut simul imponeretur: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα orābat, εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική γιατί το περιεχόμενο της είναι κάτι το επιθυμητό και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (imponeretur), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (orābat).. Cum P. Cornēlius Nasīca ad Ennium poetam venisset: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το sensit, εισάγεται με τον ιστορικό διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1

2 στοιχείου στην υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική υπερσυντελίκου (venisset), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (sensit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse: δευτερεύουσα χρονική πρόταση συνδέεται παρατακτικά. quid postea Nasica fecerit: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας ως αντικείμενο στο ρήμα accipe, εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quid, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση δίνει μια υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της ερώτησης, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρακειμένου (fecerit), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (accipe) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρόν. cum Ennius ad Nasicam venisset: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας 3 με ρήμα το exclamavit, εισάγεται με τον ιστορικό διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική υπερσυντελίκου (venisset), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (exclamavit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. et eum a ianuā quaereret: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το exclamavit, εισάγεται με τον ιστορικόδιηγηματικό σύνδεσμο cum [εφόσον συνδέεται παρατακτικά συμπλεκτικά (et) με την προηγούμενη] και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση arriou και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (quaereret), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (exclamāvit) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. etsi domi erat: δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση, εκφράζει μια πραγματική κατάσταση παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το exclamāvit, εισάγεται με τον εναντιωματικό σύνδεσμο etsi, εκφέρεται με οριστική (παρατατικός, σύγχρονο στο παρελθόν). quod Nasica tam aperte mentiebātur: δευτερεύουσα αιτιολογική ουσιαστική πρόταση ως αντικείμενο στη μετοχή indignātus (ρήμα ψυχικού πάθους), εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod, εκφέρεται με οριστική και εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία. Quid (dicis)?: ευθεία ερώτηση, μερικής άγνοιας, εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία Quid (ρητορική). Ego non cognosco vocem tuam?: ευθεία ερώτηση, ολικής άγνοιας, απλή, δεν εισάγεται με ερωτηματικό μόριο για λόγους έμφασης, ρητορική. Visne scire?: ευθεία ερώτηση, ολικής άγνοιας, απλή, εισάγεται με το ερωτηματικό μόριο ne γιατί δεν γνωρίζουμε την αναμενόμενη απάντηση. Quid Nasica responderit: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας, αντικείμενο στο απαρέμφατο scire, εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quid, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση δίνει μια υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της ερώτησης, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρακειμένου (responderit), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (visne scire) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρόν. cum te quaererem: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το credidi, εισάγεται με τον ιστορικό διηγηματικό σύνδεσμο cum tu mini ipsi non credis?: ευθεία ερώτηση, ολικής άγνοιας, απλή, δεν εισάγεται με ερωτηματικό μόριο για λόγους έμφασης, ρητορική. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2

3 ʺquando hanc ficum decerptam esse putetis ex arboreʺ: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας ως αντικείμενο στο ρήμα interrogo, εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα quando, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση δίνει μια υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της ερώτησης, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (putetis), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου ( interrogo) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. Cum omnes recentem esse dixissent: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το inquit, εισάγεται με τον ιστορικό διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική υπερσυντελίκου (dixissent), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (inquit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. nisi vos ipsi patriae consulueritis: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση. Εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο nisi. Σχηματίζει εξαρτημένο από το credideritis υποθετικό λόγο της ανοικτής υπόθεσης στο μέλλον. Ειδικότερα: Εξαρτημένος λόγος: Υπόθεση: nisi consulueritis (υποτακτική παρακειμένου) Απόδοση: consulturum esse (απαρέμφατο μέλλοντα) Ανεξάρτητος λόγος: Υπόθεση: nisi consulueritis (οριστική συντελεσμένου μέλλοντα) Απόδοση: consulet (οριστική μέλλοντα). quo Carthāgo delēta est: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο bellum, κρίσης, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quo, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου παρακειμένου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. Cum Accius ex urbe Romā Tarentum venisset: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το devertit, εισάγεται με τον ιστορικό διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική υπερσυντελίκου (venisset), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (devertit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. ubi Pacuvius grandi iam aetāte recesserat: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο Tarentum, κρίσης, εισάγεται με το αναφορικό επίρρημα ubi, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου υπερσυντελίκου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν (προτερόχρονο). qui multo minor natu erat: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο Accius, κρίσης, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου παρατατικού, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν (σύγχρονο). cui «Atreus» nomen est: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο tragoediam, κρίσης, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae (cui), εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν. quae scripsisset: δευτερεύουσα αναφορική ουσιαστική πρόταση ως υποκείμενο στο απαρέμφατο esse, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί βρίσκεται σε πλάγιο λόγο, και συγκεκριμένα με υποτακτική υπερσυντελίκου (scripsisset), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (dixit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. ut dicis: δευτερεύουσα παραβολική πρόταση, απλή, του τρόπου, ως βʹ όρος σύγκρισης με πρώτο όρο την κύρια, ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

4 εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut (παραβολικό ζεύγος sic... ut), εκφέρεται με οριστική (dicis), γιατί η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται αντικειμενική πραγματικότητα. quae deinceps scribam: δευτερεύουσα αναφορική ουσιαστική πρόταση ως υποκείμενο στο απαρέμφατο fore, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου μέλλοντα, γιατί αναφέρεται στο μέλλον. quod in pomis est: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο idem, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν ( σύγχρονο). quae dūra et acerba nascuntur: δευτερεύουσα αναφορική ουσιαστική πρόταση ως υποκείμενο στο ρήμα fuit εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν (σύγχρονο). quae gignuntur statim vieta et mollia: δευτερεύουσα αναφορική ουσιαστική πρόταση ως υποκείμενο στο ρήμα fiunt, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν (σύγχρονο). cum eum fugitīvum esse ex Aesopi litteris cognovisset: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το comprehendit, εισάγεται με τον ιστορικόδιηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική υπερσυντελίκου (cognovisset), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (comprehendit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. qui tam nihili est: δευτερεύουσα αναφορική υποθετική πρόταση, ουσιαστική, ως υποκείμενο στο ρήμα est, κρίσης, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, εκφέρεται με οριστική (υπόθεση: qui tam nihili est (οριστική ενεστώτα), απόδοση: Parvi enim preti est (οριστική ενεστώτα) ο υποθετικός λόγος δηλώνει υπόθεση ανοικτή στο παρόν)..ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitīvi: δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του συμπεράσματος στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το adfectus est, εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, προεξαγγέλλεται στο λόγο από τη δεικτική αντωνυμία tanto, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το συμπέρασμα στη λατινική είναι μια υποκειμενική πράξη ή κατάσταση, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (possit), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (adfectus est: παρακείμενος με σημασία ενεστώτα).. Cum Octaviānus post victoriam Actiacam Romam rediret: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το occurrit, εισάγεται με τον ιστορικό διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (rediret), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (occurrit) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. ut corvum docēret parem salutationem: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα incitavit, εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενο της είναι κάτι το επιθυμητό, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (docē ret), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (incitāvit).. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4

5 quotiescumque avis non respondebat: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το solēbat, εισάγεται με τον επαναληπτικό σύνδεσμο quotiescumque (ισοδυναμεί με τον επαναληπτικό cum), εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη μας ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη, και συγκεκριμένα με οριστική παρατατικού, εκφράζει την αόριστη επανάληψη στο παρελθόν και σε σχέση με την προσδιοριζόμενη πρόταση δηλώνει το σύγχρονο. quanti nullam adhuc emerat: δευτερεύουσα παραβολική πρόταση, απλή, του ποσού, ως βʹ όρος σύγκρισης με πρώτο όρο την κύρια, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quanti (παραβολικό ζεύγος tanti... quanti), εκφέρεται με οριστική (emerat) γιατί η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται αντικειμενική πραγματικότητα, αναφέρεται στο παρελθόν (προτερόχρονο). si habet Asia suspicionem quandam luxuriae: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο si. Σχηματίζει, με απόδοση την κύρια πρόταση, υποθετικό λόγο της ανοικτής υπόθεσης στο παρόν. Ειδικότερα: Υπόθεση: si habet (οριστική ενεστώτα) Απόδοση: debēmus (οριστική ενεστώτα) quod Asiam vidit: δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το debēmus, εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod, εκφέρεται με οριστική, γιατί εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία, χρόνου παρακειμένου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν (προτερόχρονο). sed in Asiā continenter vixit: δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση (συνδέεται παρατακτικά αντιθετικά με την προηγούμενη ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το debēmus, εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod, εκφέρεται με οριστική, γιατί εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία, χρόνου παρακειμένου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν (προτερόχρονο). ex quā ļaus familiae, memoria generi, honos et gloria nomini constitūta est: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο Asiae, κρίσης, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae (ex quā: εμπρόθετη εισαγωγή), εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου παρακειμένου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν (προτερόχρονο). cum aliquando castris abīret: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το edixit, εισάγεται με τον ιστορικό διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (abiret ) γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (edixit) και δηλώνεται το σύγχρονο στο παρελθόν ut singulāris proelii eventu cernātur: δευτερεύουσα τελική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το congrediāmur, εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενο της είναι κάτι το επιθυμητό, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (cernātur), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (congrediāmur). quanto miles Latinus Romano virtūte antecellat»: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας ως υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα cernātur, εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quanto, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση δίνει μια υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της ερώτησης, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (antecellat), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (cernātur) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. cum in castra revertisset: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5

6 της κύριας με ρήμα το multāvit, εισάγεται με τον ιστορικό διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική υπερσυντελίκου.(revertisset) γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (multavit) και δηλώνεται το προτερόχρονο στο παρελθόν cuius operā hostes fugāti erant: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο adulescentem, κρίσης, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία cuius, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου υπερσυντελίκου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν (προτερόχρονο). nisi litterarum lumen accederet: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο nisi. Σχηματίζει, με απόδοση την κύρια πρόταση, υποθετικό λόγο του αντίθετου του πραγματικού στο παρόν. Ειδικότερα: Υπόθεση: nisi accederet (υποτακτική παρατατικού) Απόδοση: iacērent (υποτακτική παρατατικού) Cum Africānus in Literno esset: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το venerunt, εισάγεται με τον ιστορικό διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (esset), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (venerunt) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. cum se ipsum captum venisse eos existimasset: δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το conlocāvit, εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο cum, γιατί η αιτιολογία είναι αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας, εκφέρεται με υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική υπερσυντελίκου (existimasset), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (conlocāvit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Quod ut praedones animadverterunt: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το appropinquavērunt, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο ut (πρόταξη της αναφορικής αντωνυμίας quod), εκφέρεται με οριστική γιατί η πράξη μάς ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη και σε σχέση με την προσδιοριζόμενη κύρια εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Haec postquam domestici Scipioni rettulērunt: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το iussit, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο postquam (πρόταξη της δεικτικής αντωνυμίας haec), εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη μάς ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη και σε σχέση με την προσδιοριζόμενη κύρια εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Cum ante vestibulum dona posuissent: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το revertērunt, εισάγεται με τον ιστορικό διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική υπερσυντελίκου (posuissent), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (revertērunt) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. quae hominēs deis immortalibus consecrāre solent: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο dona, κρίσης, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου ενεστώτα, γιατί δηλώνει πράξη που επαναλαμβάνεται ο παρόν. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6

7 quo facilius divitias contemneee posset: δευτερεύουσα τελική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το utebātur, εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο quo, γιατί ακολουθεί επίρρημα συγκριτικού βαθμού (facilius), εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενο της είναι κάτι το επιθυμητό, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (posset), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (utebātur).. cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent: δευτερεύουσα χρονική πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το solvit, εισάγεται με τον ιστορικό διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική υπερσυντελίκου (attulissent), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (solvit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. ut eo uteretur: δευτερεύουσα τελική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο περιεχόμενο της χρονικής πρότασης με ρήμα το attulissent, εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική γιατί το περιεχόμενο της είναι κάτι το επιθυμητό και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (uteretur), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (attulissent) (ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, συγχρονισμός της τελικής με τη χρονική πρόταση). nē dicam: δευτερεύουσα τελική πρόταση, παρενθετική, εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο nē, γιατί είναι αρνητική, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι κάτι το επιθυμητό και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (dicam), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (narrāte) (ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα). ut salvi esse nequeāmus: δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του συμπεράσματος στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το deducta est, εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, προεξαγγελλεται στο λόγο από τη δεικτική αντωνυμία eo, εκφέρεται με υποτακτική (δυνητική), γιατί το συμπέρασμα στη λατινική είναι μια υποκειμενική πράξη ή κατάσταση, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (nequeamus), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (deducta est) (παρακείμενος με σημασία ενεστώτα) (ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, συγχρονισμός κύριας με δευτερεύουσα. nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο nisi. Σχηματίζει εξαρτημένο από το deducta est υποθετικό λόγο της ανοικτής υπόθεσης στο μέλλον. Ειδικότερα: Εξαρτημένος λόγος: Υπόθεση: nisi subvenerit (υποτακτική παρακειμένου) Απόδοση: ut nequeamus (συμπερασματική πρόταση) Ανεξάρτητος λόγος: Υπόθεση: nisi subvenerit (οριστική συντελεσμένου μέλλοντα) Απόδοση: nequimus (οριστική ενεστώτα αντί μέλλοντα, επειδή το ρήμα δε σχηματίζει αυτό τον τύπο στο μέλλοντα). quae ad concordiam pertinerent: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο omnia, κρίσης, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, εκφέρεται με υποτακτική (δυνητική), γιατί δηλώνει κάτι δυνατό ή ενδεχόμενο και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (pertinerent), γιατί εξαρτάται από.ρήμα ιστορικού χρόνου (destiti) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7

8 ut vēni ad urbem: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το destiti, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη μάς ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη και σε σχέση με την προσδιοριζόμενη κύρια εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν. ut pugnāre cuperent: δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του συμπεράσματος στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το invaserat, εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, προεξαγγέλλεται στο λόγο από τη δεικτική αντωνυμία tantus, εκφέρεται με υποτακτική (δυνητική), γιατί το συμπέρασμα στη λατινική είναι μια υποκειμενική πράξη ή κατάσταση, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (cuperent), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (invaserat).. etsi ego ciamābam nihil esse bello civili miserius: δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση, εκφράζει μια πραγματική κατάσταση παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το invaserat, εισάγεται με τον εναντιωματικό σύνδεσμο etsi, εκφέρεται με οριστική. Ut necessitāte esse cogantur: δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του συμπεράσματος στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το reddit, εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, προεξαγγέλλεται στο λόγο από τη δεικτική αντωνυμία tāles, εκφέρεται με υποτακτική (δυνητική), γιατί το συμπέρασμα στη λατινική είναι μια υποκειμενική πράξη ή κατάσταση, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (cogantur), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (reddit).. etiamsi natūrā tāles non sint: δευτερεύουσα παραχωρητική πρόταση, εκφράζει μια υποθετική κατάσταση, που, κι αν δεχτούμε ότι αληθεύει, δεν αναιρείται το περιεχόμενο της προσδιοριζόμενης πρότασης με ρήμα το cogantur, εισάγεται με τον παραχωρητικό σύνδεσμο etiamsi, εκφέρεται με υποτακτική και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (sint), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (cogantur) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. ut non solum ea fiant: δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του συμπεράσματος στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το sunt, εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, προεξαγγέλλεται στο λόγο από τη δεικτική αντωνυμία tāles, εκφέρεται με υποτακτική (δυνητική), γιατί το συμπέρασμα στη λατινική είναι μια υποκειμενική πράξη ή κατάσταση, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (fiant), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (sunt).. quae velit victor: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο ea, κρίσης, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, εκφέρεται με υποτακτική, λόγω έλξης προς την υποτακτική της συμπερασματικής πρότασης, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (velit), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (fiant) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. sed etiam ut victor obsequatur iis: δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση quorum auxilio victoria parta sit: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο iis, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quorum, εκφέρεται με υποτακτική, λόγω έλξης προς την υποτακτική της συμπερασματικής πρότασης, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρακειμένου (parta sit), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (obsequatur) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρόν. ut sibi paulisper loco cederet: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα rogavit, ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8

9 εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενο της είναι κάτι το επιθυμητό, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (cederet), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (rogavit).. quam Metellus,, multum amāvit: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο Caeciliam, κρίσης, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου παρακειμένου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. dum vixit: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της αναφορικής με ρήμα το amāvit, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο dum και εκφέρεται με οριστική (vixit), γιατί η πράξη μας ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη και σε σχέση με την προσδιοριζόμενη πρόταση δηλώνει το σύγχρονο και ειδικότερα την παράλληλη διάρκεια. ut C. Marius quam celerrime hostis iudicarētur: δευτερεύουσα τελική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα το coegerat, εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενο της είναι κάτι το επιθυμητό, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (iudicarētur), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (coegerat).. cum Sulla minitans ei instāret: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το dixit, εισάγεται με τον ιστορικό διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (instāret), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (dixit) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Licet mihi ostendas agmina militum: δευτερεύουσα παραχωρητική πρόταση, εκφράζει μια υποθετική κατάσταση που, κι αν δεχτούμε ότι αληθεύει, δεν αναιρείται το περιεχόμενο της προσδιοριζόμενης πρότασης με ρήμα το iudicabo, εισάγεται με τον παραχωρητικό σύνδεσμο licet (στην κύρια υπάρχει το tamen), εκφέρεται με υποτακτική (ο σύνδεσμος licet συντάσσεται με υποτακτική, επειδή προήλθε από το απρόσωπο ρήμα licet με παράλειψη του ut + υποτακτική), και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (ostendas), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (iudicabo) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. licet moriem minitēris: ( το ίδιο με προηγούμενη). quibus curiam circumsedisti: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο agmina, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quibus, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου παρακειμένου, γιατί δηλώνει προτερόχρονο. Etsi senex et corpore infirmo sum: δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση, εκφράζει μια πραγματική κατάσταση παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το meminero, εισάγεται με τον εναντιωματικό σύνδεσμο etsi, (στην κύρια υπάρχει το tamen) εκφέρεται με οριστική, χρόνου ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν. qui primi coluisse Italiam dicuntur: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο Sicanorum και Pelasgorum, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν. proinde quasi cum matre Evandri nunc loquāris: δευτερεύουσα παραβολική υποθετική πρόταση ως βʹ όρος ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9

10 σύγκρισης με αʹ όρο την κύρια με ρήμα το uteris, εισάγεται με τον παραβολικό υποθετικό σύνδεσμο proinde quasi εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η σύγκριση αφορά μια υποθετική πράξη ή κατάσταση και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (loquāris), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (uteris) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. quod neminem scire atque intellegere vis: δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το uteris, εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod, εκφέρεται με οριστική, εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία σε χρόνο ενεστώτα γιατί αναφέρεται στο παρόν (σύγχρονο). quae dicas: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας ως αντικείμενο στα απαρέμφατα scire, intellegere, εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quae, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση δίνει μια υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της ερώτησης, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (dicas), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (vis scire atque intellegere) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. Quin, homo inepte, taces: ευθεία ερωτηματική πρόταση, μερικής άγνοιας, ρητορική, εισάγεται με το ερωτηματικό επίρ. Quin, κρίσης, εκφ. με οριστική, δηλώνει ερώτηση για κάτι πραγματικό. ut consequāris: δευτερεύουσα τελική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα το taces, εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενο της είναι κάτι το επιθυμητό, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (consequāris), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου taces.. quod vis: δευτερεύουσα αναφορική ουσιαστική πρόταση ως αντικείμενο στο ρήμα consequāris, κρίσης, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν (σύγχρονο). quod honesta et bona et modesta sit: δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το dicis, εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί βρίσκεται σε πλάγιο λόγο και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (sit), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (dicis) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. ut viri antīqui (vivebant): δευτερεύουσα παραβολική πρόταση, απλή, του τρόπου, ως βʹ όρος σύγκρισης με αʹ όρο την κύρια, εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut (παραβολικό ζεύγος sic... ut), εκφέρεται με οριστική (vivebant), γιατί η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται αντικειμενική πραγματικότητα. ut viri aetātis nostrae (loquuntur): δευτερεύουσα παραβολική πρόταση, απλή, του τρόπου (ο χαρακτηρισμός όπως στην πρόταση 14). quod a C. Caesare scriptum est: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο id, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου παρακειμένου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν (προτερόχρονο) (tamquam) scopulum: Η φράση tamquam scopulum δηλώνει παραβολή και ισοδυναμεί με τη δευτερεύουσα παραβολική υποθετική πρόταση: tamquam scopulus sit (verbum) πρόκειται επομένως για μια παραβολική υποθετική πρόταση ως βʹ όρος σύγκρισης με αʹ όρο την κύρια με ρήμα το fugias, εισάγεται με τον παραβολικό υποθετικό σύνδεσμο tamquam ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10

11 εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η σύγκριση αφορά μια υποθετική πράξη ή κατάσταση, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (sit), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (fugias) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. qui aut ea,, non videant: δευτερεύουσα αναφορική συμπερασματική πρόταση με όρο αναφοράς το nonnulli, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του συμπεράσματος στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το sunt, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui (= ut ei), εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το συμπέρασμα στη λατινική είναι μια υποκειμενική πράξη ή κατάσταση, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (videant), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (sunt).. quae imminent: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο ea, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν (σύγχρονο). aut ea,, dissimulent: δευτερεύουσα αναφορική συμπερασματική πρόταση (συνδέεται παρατακτικά διαζευκτικά με την πρόταση 2, ο χαρακτηρισμός όπως σε αυτήν). quae vident: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο ea, κρίσης, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν (σύγχρονο). si in hunc animadvertissem: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, εισάγεται με το σύνδεσμο si (καταφατική). Σχηματίζει με απόδοση την κύρια πρόταση υποθετικό λόγο του αντίθετου του πραγματικού με την υπόθεση να αναφέρεται στο παρελθόν (υποτακτική υπερσυντελίκου) και την απόδοση στο παρόν (υποτακτική παρατατικού). Ειδικότερα: Υπόθεση: si animadvertissem (υποτακτική υπερσυντελίκου) Απόδοση: dicerent (υποτακτική παρατατικού) si iste in Manliāna castra pervenerit: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, εισάγεται με το σύνδεσμο si (καταφατική). Σχηματίζει εξαρτημένο από το intellego, σύνθετο (δύο αποδόσεις), υποθετικό λόγο της ανοικτής υπόθεσης στο μέλλον. Ειδικότερα: Εξαρτημένος λόγος: Υπόθεση: nisi pervenerit (υποτακτική παρακειμένου) Απόδοση:... fore... fore (απαρέμφατο μέλλοντα) Ανεξάρτητος λόγος: Υπόθεση: si pervenerit (οριστική συντελεσμένου μέλλοντα) Απόδοση:... erit... erit (οριστική μέλλοντα) quo intendit: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο castra, εισάγεται με το αναφορικό επίρρημα quo, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό και λειτουργεί ανεξάρτητα από τον πλάγιο λόγο, χρόνου ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν.qui non videat coniurationem esse factam: δευτερεύουσα αναφορική συμπερασματική πρόταση με όρο αναφοράς το neminem ως επιρρηματικός προσδιορισμός του συμπεράσματος στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το intellego... fore, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui (= ut is), εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το συμπέρασμα στη λατινική είναι μια υποκειμενική πράξη ή κατάσταση και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (videat), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (intellego... fore) (ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση) [προεξαγγέλλεται στην κύρια πρόταση από το tam (stultum]). qui non fateātur: δευτερεύουσα αναφορική συμπερασματική πρόταση με όρο αναφοράς το neminem (δεύτερο) (συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη πρόταση και ο χαρακτηρισμός όπως σε αυτήν). ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11

12 Num ad hostem vēni: ευθεία ερώτηση, ολικής άγνοιας, απλή, εισάγεται με το ερωτηματικό μόριο Num, γιατί αναμένεται αρνητική απάντηση (ρητορική ερώτηση). et captīva in castris tuis sum?: ευθεία ερώτηση (συνδέεται παρατακτικά συμπλεκτικά με την πρόταση 1, ο χαρακτηρισμός όπως σε αυτήν). In hoc me longa vita et infēlix senecta traxit: ευθεία ερώτηση ολικής άγνοιας, απλή, ρητορική, δεν εισάγεται με κάποιο ερωτηματικό μόριο για να δοθεί έμφαση. ut primum exsulem deinde hostem te vidērem: δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του συμπεράσματος στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το traxit, εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, προεξαγγέλλεται στο λόγο από τη δεικτική αντωνυμία hoc, εκφέρεται με υποτακτική (δυνητική), γιατί το συμπέρασμα στη λατινική είναι μια υποκειμενική πράξη ή κατάσταση, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (vidērem), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (traxit).. Qui potuisti populāri hanc terram: ευθεία ερώτηση μερικής άγνοιας, ρητορική, εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα (του τρόπου) qui. quae te genuit: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο terram, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου παρακειμένου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν (προτερόχρονο). atque aluit: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση (συνδέεται παρατακτικά συμπλεκτικά με την προηγούμενη πρόταση και ο χαρακτηρισμός όπως σε αυτήν). Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?: ευθεία ερώτηση ολικής άγνοιας, απλή, ρητορική, δεν εισάγεται με κάποιο ερωτηματικό μόριο για να δοθεί έμφαση. Quamvis infesto et mināci animo perveneras: δευτερεύουσα παραχωρητική πρόταση, εκφράζει μια υποθετική κατάσταση που, κι αν δεχτούμε ότι αληθεύει, δεν αναιρείται το περιεχόμενο της προσδιοριζόμενης πρότασης με ρήμα το succurrit, εισάγεται με τον παραχωρητικό σύνδεσμο quamvis (γιατί ακολουθούν τα επίθετα infesto, mināci), εκφέρεται με οριστική (ο σύνδεσμος quamvis συντάσσεται κανονικά με υποτακτική, η σύνταξη του με οριστική κατʹ αναλογία προς το quamquam είναι ποιητική και μετακλασική), χρόνου υπερσυντελίκου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν (προτερόχρονο). cur,, tibi non succurrit: ευθεία ερώτηση μερικής άγνοιας, ρητορική, εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα cur. cum in conspectu Roma fuit: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το succurrit, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο cum, εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη μάς ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη, χρόνου παρακειμένου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. ego nisi peperissem: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο nisi (αρνητική). Σχηματίζει, με απόδοση την κύρια πρόταση, υποθετικό λόγο του αντίθετου του πραγματικού με την υπόθεση να αναφέρεται στο παρελθόν (υποτακτική υπερσυντελίκου) και την απόδοση στο παρόν (υποτακτική παρατατικού). Ειδικότερα: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12

13 Υπόθεση: nisi peperissem (υποτακτική υπερσυντελίκου) Απόδοση: oppugnarētur (υποτακτική παρατατικού) nisi filium habērem: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο nisi (αρνητική). Σχηματίζει με απόδοση την κύρια πρόταση υποθετικό λόγο του αντίθετου του πραγματικού στο παρόν. Ειδικότερα: Υπόθεση: nisi habērem (υποτακτική παρατατικού) Απόδοση: essem (υποτακτική παρατατικού) si pergis: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο si. Σχηματίζει με απόδοση την κύρια πρόταση υποθετικό λόγο της ανοικτής υπόθεσης στο παρόν. Ειδικότερα: Υπόθεση: si pergis (οριστική ενεστώτα) Απόδοση: manet (οριστική ενεστώτα) in quā nulla files, nulla caritas, nulla fiducia benevolentiae stabilis esse potest: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο vita, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae (in quā: εμπρόθετη εισαγωγή), εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου ενεστώτα γιατί αναφέρεται στο παρόν (σύγχρονο). quis possit diligere eum,, aut eum: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας ως αντικείμενο στο ρήμα nescio, εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quis, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση δίνει μια υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της ερώτησης και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (possit), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (nescio) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. quem metuat: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο eum, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quem, εκφέρεται με υποτακτική λόγω πλαγίου λόγου, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (metuat), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (nescio... possit diligere) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. a quo se metui putēt: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο eum (δεύτερο), εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quo (a quo: εμπρόθετη εισαγωγή), εκφέρεται με υποτακτική λόγω πλαγίου λόγου, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (putēt), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (nescio... possit diligere) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. Quodsi forte,, cecidērunt: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο quodsi (καταφατική). Σχηματίζει, με απόδοση την κύρια πρόταση, υποθετικό λόγο της ανοικτής υπόθεσης με την υπόθεση να αναφέρεται στο παρελθόν (οριστική παρακειμένου) και την απόδοση στο παρόν (οριστική ενεστώτα). Ειδικότερα: Υπόθεση: quodsi cecidērunt (οριστική παρακειμένου) Απόδοση: intellegitur (οριστική ενεστώτα) ut fit plerumque: δευτερεύουσα παραβολική πρόταση, απλή, του τρόπου, ως βʹ όρος σύγκρισης με πρώτο όρο την υποθετική, εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με οριστική (fit), γιατί η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται αντικειμενική πραγματικότητα, χρόνου ενεστώτα, γιατί δηλώνει πράξη που επαναλαμβάνεται στο παρόν. quam fuerint inopes amicorum: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας ως υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα intellegitur, εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα quam, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση δίνει μια υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της ερώτησης, και συγκεκριμένα ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13

14 με υποτακτική παρακειμένου (fuerint), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (intellegitur) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρόν. quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: δευτερεύουσα αναφορική ουσιαστική πρόταση ως υποκείμενο στο ρ. est της κύριας πρότασης. εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, χρόνου ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν (σύγχρονο). quos fidos amicos habuissem: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής άγνοιας ως αντικείμενο στο ρήμα intellexi, εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quos, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση δίνει μια υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της ερώτησης και συγκεκριμένα με υποτακτική υπερσυντελίκου (habuissem), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (intellexi) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. quos (habuissem) infidos: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση (συνδέεται παρατακτικά με την πρόταση 17, ο χαρακτηρισμός όπως σε αυτήν) ως αντικ. στο intellexi. cum iam neutris gratiam referre poteram: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επεξήγηση στον επιρρηματικό προσδιορισμό του χρόνου tum της κύριας, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο cum, εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη μάς ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη (η οριστική έγκλιση διατηρήθηκε, γιατί η πρόταση λειτουργεί ανεξάρτητα από τον πλάγιο λόγο, χρόνου παρατατικού, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. ut ad Ciceronem epistulam deferat: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως άμεσο αντικείμενο στο ρήμα persuadet, εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενο της είναι κάτι το επιθυμητό και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (deferat), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (persuadet).. nē interceptā epistulā nostra consilia ab hostibus cognoscantur: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως αντικείμενο στα ρήματα curat et providet, εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο nē γιατί είναι αρνητική, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενο της είναι κάτι το επιθυμητό, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (cognoscantur), γιατί εξαρτάται από ρήματα αρκτικού χρόνου (curat et providet).. ut,, epistulam ad amentum tragulae adliget: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως έμμεσο αντικ. στο monet, εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική γιατί το περιεχόμενο της είναι κάτι το επιθυμητό και συγκεκριμένα με υποτακτική, ενεστώτα (adliget), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (monet).. et intra castra abiciat: βουλητική πρόταση (συνδέεται παρατακτικά συμπλεκτικά με την προηγούμενη πρόταση ) ως έμμεσο αντικ. στο monet (ο χαρακτηρισμός όπως σε αυτήν). si adīre non possit: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο si non (αρνητική). Σχηματίζει εξαρτημένο από το monet υποθετικό λόγο της ανοικτής υπόθεσης στο μέλλον. Ειδικότερα: Εξαρτημένος λόγος: Υπόθεση: si non possit (υποτακτική ενεστώτα) Απόδοση: ut adliget et abiciat (βουλητικές προτάσεις) Ανεξάρτητος λόγος: Υπόθεση: si non poteris (οριστική μέλλοντα) Απόδοση: adliga et abice [προστακτική (μελλοντική έκφραση)] ut tragulam mitteret: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως αντικ. στο constituit, εισάγεται με το ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14

15 βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενο της είναι κάτι το επιθυμητό και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (mitteret), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (constituit).. ut salūtem sperent: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως έμμεσο αντικ. στο adhortātur, εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενο της είναι κάτι το επιθυμητό και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (sperent), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (adhortātur).. quos legere secrete solebat: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο canos, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quos, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό. quominus id faceret: δευτερεύουσα πρόταση του quominus ως έμμεσο αντικείμενο στο απαρέμφατο deterrēre, εισάγεται με το σύνδεσμο quominus, εκφέρεται με υποτακτική, επειδή το περιεχόμενο της εκφράζει την πρόθεση του υποκειμένου του ρήματος εξάρτησης, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (faceret), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (voluit deterrēre) (ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, συγχρόνισες της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση). Etsi super vestēm earum deprehendit canos: δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση, εκφράζει μια πραγματική κατάσταση παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το dissimulāvit, εισάγεται με τον εναντιωματικό σύνδεσμο etsi (στην κύρια υπάρχει το tamen), εκφέρεται με οριστική, χρόνοι παρακειμένου, αναφέρεται στο παρελθόν (προτερόχρονο). donec induxit mentionem aetātis: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το extraxit, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο donec, εκφέρεται με οριστική γιατί η πράξη μάς ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη και σε σχέση με την προσδιοριζόμενη κύρια δηλώνει το υστερόχρονο στο παρελθόν utrum post aliquot annos cana esse maliet an calva: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση ολικής άγνοιας, διμελής, ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα interrogāvit, εισάγεται με το ερωτηματικό μόριο (αʹ μέλος) utrum... (βʹ μέλος) an..., εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση δίνει μια υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της ερώτησης, και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (maliet), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (interrogāvit) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Cum illa respondisset: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το obiēcit, εισάγεται με τον ιστορικό διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα τους, ενώ είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική, και συγκεκριμένα με υποτακτική υπερσυντελίκου (respondisset), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (obiēcit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. quin calva esse nolis: δευτερεύουσα πρόταση του quin ως αντικείμενο στο ρήμα non dubito, εισάγεται με το σύνδεσμο quin, επειδή το ρήμα εξάρτησης έχει άρνηση, εκφέρεται με υποτακτική, επειδή το περιεχόμενο της εκφράζει την πρόθεση του υποκειμένου του ρήματος εξάρτησης, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (nolis), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (non dubito).. Quid ergo non times?: ευθεία ερωτηματική πρόταση, μερικής άγνοιας, εισάγεται με την ερωτηματική ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 41 1. his, abhinc multis annis: Nα γραφούν οι ισοδύναμες μορφές. 2. coluisse: Να συνταχθεί αναλυτικά το απαρέμφατο. 3. proinde

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 34 1. captum se ipsum, admiratum virtutem, salutatum : Να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους τρόπους. 2. Να τραπούν οι προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 1. Να αναγνωριστούν και να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στους εμφύλιους πολέμους όλα είναι αξιοθρήνητα, αλλά τίποτε δεν είναι πιο

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στους εμφύλιους πολέμους όλα είναι αξιοθρήνητα, αλλά τίποτε δεν είναι πιο ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 Στους εμφύλιους πολέμους όλα είναι αξιοθρήνητα, αλλά τίποτε δεν είναι πιο αξιοθρήνητο από την ίδια τη νίκη: αυτή κάνει τους νικητές

Διαβάστε περισσότερα

Γλυφάδα 09/12/2017. Μάθημα : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γλυφάδα 09/12/2017. Μάθημα : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 Γλυφάδα 09/12/2017 Μάθημα : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Καθηγήτρια: Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑΤΑ Χρόνος: 3 ΩΡΕΣ Τάξη: Γ12 Κείμενα 1. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur : «Quid?» inquit «Ego non cognosco

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία µαθητή Ονοµατεπώνυµο: Τάξη: Τµήµα: Σχολικό Έτος: Εξεταζόµενο µάθηµα: Λατινικά

Στοιχεία µαθητή Ονοµατεπώνυµο: Τάξη: Τµήµα: Σχολικό Έτος: Εξεταζόµενο µάθηµα: Λατινικά 5. Κριτήριο γραπτής δίωρης δοκιµασίας Στοιχεία µαθητή Ονοµατεπώνυµο: Τάξη: Τµήµα: Σχολικό Έτος: Εξεταζόµενο µάθηµα: Λατινικά Ηµεροµηνία: Βαθµός: (αριθµητικώς)....(ολογράφως) A. Nα µεταφράσετε τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 39 Α1. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 39 Α1. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 39 Α1. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Πρώτο είδος υποθετικού λόγου: Υπόθεση: si (άρνηση nisi) + οριστική κάθε χρόνου Απόδοση: οποιαδήποτε έγκλιση Oι πιο συνηθισµένες µορφές του: 1 η :(για το παρόν) Υπόθεση: si

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rοmanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam

Διαβάστε περισσότερα

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EKΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ Είναι προτάσεις επιρρηματικές που δηλώνουν την αιτία του περιεχομένου μιας άλλης πρότασης, συνήθως της κύριας. Εξαρτώνται από ρήματα ή εκφράσεις ψυχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΛΑΤΙΝΙΚΑ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΛΑΤΙΝΙΚΑ... ΤΑΞΗ...Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Α] Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Huic Arria funus ita parāvit, ut ignorarētur a marīto; quin immo cum illa cubiculum marīti intraverat, vivere filium simulābat,

Διαβάστε περισσότερα

Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam. dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde

Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam. dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde Α. Να μεταφράςετε τα παρακάτω αποςπάςματα : Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΣΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-30

ΕΠΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΣΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-30 ΕΠΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΣΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-30 ΚΕΙΜΕΝΟ 21 1. Να αναγνωριστούν και να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους: Brenno duce deletis legionibus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

tibi : menses : litteris : hominem : Μονάδες 10 β. meliora : matura : libero Μονάδες 5 2.α. dixit esse : scripsisset : videri : fugit cognovisset :

tibi : menses : litteris : hominem : Μονάδες 10 β. meliora : matura : libero Μονάδες 5 2.α. dixit esse : scripsisset : videri : fugit cognovisset : ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑÏΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο Β,Κεφ.ΙI,20-21 Λακεδαιμόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθόν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις

Διαβάστε περισσότερα

Λατινικά Γ Λυκείου: Μετατροπή δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή

Λατινικά Γ Λυκείου: Μετατροπή δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή . Λατινικά Γ Λυκείου: Μετατροπή δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή Οι δευτερεύουσες προτάσεις μπορούν να τραπούν στο αντίστοιχο είδος μετοχής (όπου υπάρχει αντιστοιχία). Κατά τη διαδικασία της μετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ 27. Καρβελά Διονυσία

ΚΕΙΜΕΝΟ 27. Καρβελά Διονυσία ΚΕΙΜΕΝΟ 27 urbe: τη γενική πληθυντικού Pacuvius: την κλητική ενικού grandi: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος στο συγκριτικό βαθμό multo: τους άλλους δύο βαθμούς minor: την αντίστοιχη πτώση στο θετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu

Διαβάστε περισσότερα

οριστικής στη φωνή που βρίσκεται. το γ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα και του παρατατικού της υποτακτικής στην παθητική φωνή.

οριστικής στη φωνή που βρίσκεται. το γ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα και του παρατατικού της υποτακτικής στην παθητική φωνή. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 MΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΙΜΕΝΟ Νon Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός συντακτικός χαρακτηρισµός των δευτερευουσών προτάσεων των λατινικών κειµένων 23 50

Αναλυτικός συντακτικός χαρακτηρισµός των δευτερευουσών προτάσεων των λατινικών κειµένων 23 50 Αναλυτικός συντακτικός χαρακτηρισµός των δευτερευουσών προτάσεων των λατινικών κειµένων 23 50 Κείµενο 23: α) ut ignoraretur a marito: είναι δευτερεύουσα συµπερασµατική πρόταση, εισάγεται µε το συµπερασµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 24

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 24 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 24 Cum P. Cornēlius Nasīca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasīca sensit illam domini iussu id dixisse et illum

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 21-50

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 21-50 1 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 21-50 Σε σχέση με την πρόταση που προσδιορίζουν, οι χρονικές προτάσεις είναι δυνατόν να εκφράζουν: 1. κάτι το σύγχρονο. Εδώ διακρίνουμε δυο κατηγορίες: α. παράλληλη διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Μονάδες 40

Παρατηρήσεις. Μονάδες 40 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν Π Α ΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων 3 Θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γενικά Πλάγιο λόγο έχουμε όταν τα λόγια ή τις σκέψεις κάποιου δεν τα πληροφορούμαστε όπως ακριβώς τα είπε ή τα σκέφτηκε, αλλά μας ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 «Congrediãmur, ut singulãris proelii eventu cernãtur, quanto miles Latinus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα εξής αποσπάσματα των παρακάτω κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 «Congrediãmur, ut singulãris proelii eventu cernãtur, quanto miles Latinus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 28 1. quanti homo sit: : Να αναγνωρισθεί η πρόταση και να γίνει ευθεία ερώτηση. 2. Να γραφούν οι ισοδύναμες μορφές: noli spectare

Διαβάστε περισσότερα

Kαλαϊτζίδου - Πούλιος

Kαλαϊτζίδου - Πούλιος 11 2003 : ά. µ φ ά ο ά ιό π ά ω πο πά µ : Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διαγώνισμα Λατινικών Γ Λυκείου Θ Ε Μ Α Τ Α

2 ο Διαγώνισμα Λατινικών Γ Λυκείου Θ Ε Μ Α Τ Α 2 ο Διαγώνισμα Λατινικών Γ Λυκείου (Ενότητες 3 45) ΚΕΙΜΕΝ Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΚΕΙΜΕΝΑ: 21, 24, 25)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΚΕΙΜΕΝΑ: 21, 24, 25) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΚΕΙΜΕΝΑ: 21, 24, 25) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 21 η 1) Να κλίνετε σε όλους τους χρόνους της Οριστικής τα παρακάτω ρήματα (στη φωνή που βρίσκονται): acceperunt, secutus est. 2) Nα αντικαταστήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΕΙΜΕΝΟ 30 Si habet (οριστική ενεστώτα) - debemus (οριστική ενεστώτα): ανοικτή υπόθεση στο παρόν. Μετατροπή: si habuit - si habebit (habuerit) - si haberet - si habuisset -

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ημερομηνία: Σάββατο 20 Απριλίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΑ Milites his verbis admonet: «Hostes adventare

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 210 50 51 557 210 50 56 296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οι δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις διακρίνονται σε: 1. επιθετικές 2. επιρρηματικές 3. ουσιαστικές. 1. Επιθετικές: Προσδιορίζουν κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση Ι. Στις παρακάτω περιόδους να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες προτάσεις (είδος, συντακτική θέση, εισαγωγή, εκφορά) 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ )

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ ) ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 21-28) Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: A1. Nα μεταφράσετε τα αποσπάσματα: Α. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ cui nomen est Hermaeum: Να γράψετε την ισοδύναμη μορφή της πρότασης.

ΚΕΙΜΕΝΟ cui nomen est Hermaeum: Να γράψετε την ισοδύναμη μορφή της πρότασης. ΚΕΙΜΕΝΟ 20 aetatis: τη γενική πληθυντικού imperium: τη γενική ενικού quodam: τη γενική ενικού και πληθυντικού στο ίδιο γένος insidiatoribus: τη δοτική ενικού cui: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος proximum:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus)

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) Απόλυτη είναι η μετοχή της οποίας το υποκείμενο δεν έχει καμία σχέση με τους όρους του ρήματος της πρότασης. Στα λατινικά η μετοχή αυτή, καθώς και το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Num ad hostem veni et captiva in castris tuis

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών

Προτεινόμενα Θέματα Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών Προτεινόμενα Θέματα Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών 8-4-2017 Α) Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: Λατινικά Ημερομηνία : Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2007 Ώρα εξέτασης:11:00 13:00

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar, victor imperator». Caesaris multum

Διαβάστε περισσότερα

2) Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική, όπου αυτό είναι δυνατόν.

2) Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική, όπου αυτό είναι δυνατόν. 1) Να μετατρέψετε το ρήμα της πρώτης πρότασης του κάθε ζεύγους σε μετοχή, απόλυτη ή συνημμένη, ανάλογα με την περίπτωση έτσι ώστε οι δύο προτάσεις να αποτελέσουν μία. α) Galli exercitum Romanum profligaverunt.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem

Διαβάστε περισσότερα

Β2. Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω επίθετα και επιρρήματα:

Β2. Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω επίθετα και επιρρήματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04-2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση.

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (κειμ.=21, 24, 25, 30, 34, 41, 46, 49) quod, quia, quoniam, quando α.με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β.με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil quam ipsa victoria:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α1. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο στη νέα ελληνική γλώσσα:

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α1. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο στη νέα ελληνική γλώσσα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A. 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μετάφραση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις των θεμάτων είναι ενδεικτικές)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A. 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μετάφραση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις των θεμάτων είναι ενδεικτικές)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 45 1. Να γίνουν οι πλάγιες ερωτήσεις ευθείες: quae apud Ciceronem gerantur quanto in periculo res sit 2. Να μεταφερθούν οι βουλητικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Κείμενα 21 ο 27 ο Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Τμήμα: Κείμενα: Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque egrediebātur; tum se dolōri dabat et paulo

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝTAΚΤΙΚΟΥ - ETΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ. 1 α. Η Πρόταση σχετικά με το Περιεχόμενό και το ποιόν της

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝTAΚΤΙΚΟΥ - ETΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ. 1 α. Η Πρόταση σχετικά με το Περιεχόμενό και το ποιόν της Α. ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝTAΚΤΙΚΟΥ - ETΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Στην ενότητα Πρόταση θα εξετάσουμε τους ακόλουθους όρους : 1. Είδη Προτάσεων: 1α) Βάσει περιεχομένου 1β) Βάσει των όρων της 1 α. Η Πρόταση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Λατινικά

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Λατινικά ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Λατινικά Α. Κείμενο: Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο:

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ. Επαναληπτικές ασκήσεις ρημάτων. Εκδόσεις schooltime.gr

ΛΑΣΙΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ. Επαναληπτικές ασκήσεις ρημάτων. Εκδόσεις schooltime.gr ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΣΙΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Επαναληπτικές ασκήσεις ρημάτων 1 Εκδόσεις schooltime.gr Ο Άρης Ιωαννίδης γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium : κύρια πρόταση everterunt : ρήμα Galli : υποκείμενο urbem

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Γεωργίου Αναστασία, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: Α) Brenno duce Galli, apud Alliam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-229-9 Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt».

Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt». Ε Ε Ε VII XV XXI - XLII.. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt». Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate.

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ον/μο:.. Ύλη: 36-43 Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι Γ Λυκείου Θεωρ. Κατ. 22-12-13 A. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα : In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ A. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο φύλλο απαντήσεων τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο φύλλο απαντήσεων τα παρακάτω αποσπάσματα: 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δεκέμβριος 2013 Ονοματεπώνυμο: Α. Να μεταφράσετε στο φύλλο απαντήσεων τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia

Διαβάστε περισσότερα

à ËÕÊÅÉÏÕ. 1. á. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Â. ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ

à ËÕÊÅÉÏÕ. 1. á. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Â. ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ Ë Á Ô É Í É Ê Á à ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Να μεταφράσετε το κείμενο XXXI. XXI. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam,

Διαβάστε περισσότερα