ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ A. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est B. Quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat: «Bene quievit, libenter cibum sumpsit». Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egrediebātur; tum se dolōri dabat et paulo post siccis oculis redībat Γ. Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine. Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Opibus urbis nolīte confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consultūrum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis Δ. meliōra enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim viēta et mollia, non matūra mox fiunt sed putria»....

2 Ε. Tu hominem investiga, quaeso, summāque diligentiā vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. Σ. Tandem corvus salutatiōnem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audītā salutatiōne Caesar dixit: «Domi satis salutatiōnum talium audio». Tum vēnit corvo in mentem verbōrum domini sui: «Oleum et operam perdidi». <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. Ζ. Et si habet Asia suspiciōnem quandam luxuriae, Murēnam laudāre debēmus, quod Asiam vidit sed in Asiā continenter vixit. Quam ob rem accusatōres non Asiae nomen Murēnae obiecērunt, ex quā laus familiae, memoria generi, honos et gloria nomini constitūta est, sed aliquod flagitium ac dedecus aut in Asiā susceptum aut ex Asiā deportātum. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Να μεταφράσετε τα Α, Γ, Ε, Σ αποσπάσματα. /40 2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά: iure: τη δοτική και την αιτιατική ενικού αριθμού civitati: τη γενική ενικού και την αφαιρετική πληθυντικού hominem: την αφαιρετική ενικού και τη γενική πληθυντικού scelus: τη δοτική ενικού και την ονομαστική πληθυντικού

3 recuperatio: την αιτιατική και την αφαιρετική ενικού generi: την ονομαστική ενικού & αιτιατική πληθυντικού mentem: τη γενική πληθυντικού & αιτιατική πληθυντικού absens: την αφαιρετική ενικού & γενική πληθυντικού aurum omne: την αφαιρετική ενικού & ονομαστική πληθυντικού filium: τη γενική ενικού & κλητική ενικού /10 3. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω αντωνυμίες is: τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο γένος που βρίσκεται illa: την αιτιατική ενικού και τη γενική πληθυντικού αριθμού του ουδετέρου qui: τη γενική ενικού & την ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους. quodam: ονομαστική ενικού & δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένους. nihil: γενική ενικού & ονομαστική πληθυντικού στο γένος που βρίσκεται. β) gratius (απόσπασμα Ε): /5 Να γράψετε και τους άλλους βαθμούς του επιθέτου στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό. Να κλιθεί το επίθετο στις πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών στο βαθμό και στο γένος που δίνεται. recentem(απόσπασμα Γ): να γράψετε τα παραθετικά του επιθέτου στο γένος που βρίσκεται στην αφαιρετική ενικού

4 meliōra(απόσπασμα Δ): να γράψετε τα παραθετικά του επιθέτου στο γένος, αριθμό & πτώση που βρίσκεται και στη συνέχεια τα παραθετικά του επιρρήματος. summā(απόσπασμα Ε): να γράψετε τα παραθετικά του επιθέτου στο ίδιο γένος στη γενική πληθυντικού. /10 4. Να γράψετε τους τύπους που ζητιούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα: recepit: το β ενικό πρόσωπο Τποτακτικής Παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται dedit: το γ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή dicitur: το ίδιο πρόσωπο της Οριστικής Μέλλοντα και Τποτακτικής Ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται rediit: το α ενικό πρόσωπο της Οριστικής Παρατατικού στην ίδια φωνή attulit: το β ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα και στις δύο φωνές mitte: τα απαρέμφατα Ενεστώτα και Μέλλοντα στην Παθητική φωνή deduc: το β πληθυντικό πρόσωπο Προστακτικής Ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται noli: το β πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα και το β ενικό πρόσωπο Τποτακτικής Παρακειμένου nascuntur: το γ πληθυντικό Τποτακτικής Μέλλοντα & το απαρέμφατο Μέλλοντα respondebat: το β ενικό Οριστικής Μέλλοντα & το α πληθυντικό Τποτακτικής Τπερσυντελίκου στην Παθητική Υωνή /10

5 5. α) dictator, civitati, interroganti, decerptam esse, dura, Romam, dolore, domini, familiae, laudāre: Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις παραπάνω λέξεις /5 β) Noli spectare - nolīte confidere - Neminem credideritis: Να εκφράσετε την απαγόρευση με άλλο τρόπο /3 6. α) «ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi»: Να εντοπίσετε τον α και το β όρο σύγκρισης και να δώσετε το β όρο με ισοδύναμη έκφραση /2 β) «cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent» «Cum omnes recentem esse dixissent»: Να αναγνωρίσετε το είδος των παραπάνω προτάσεων(μονάδες 2), τον τρόπο εισαγωγής τους(μονάδες 1) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους(μονάδες 2) /5 γ) Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Quod illic appensum civitati nomen dedit Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine. /4 δ) «quod illic aurum pensatum est» «lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent» «quod Asiam vidit» Να μετατρέψετε σε μετοχές τις παραπάνω δευτερεύουσες προτάσεις. /3 ε) «Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine» Να επαναδιατυπώσετε την πρόταση, αφού την εξαρτήσετε από τη φράση «Cato dixit /3

6 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΡΑΠΣΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ (ΧΧΙ ΧΧΧ) 1. Μεταφράσεις: Α. Σότε ο Κάμιλλος, ο οποίος για πολύ καιρό είχε παραμείνει εξόριστος κοντά στην Αρδέα εξαιτίας της λείας από τους Βηίους, που δεν είχε μοιραστεί ακριβοδίκαια(γιατί δεν την είχε μοιράσει ακριβοδίκαια τη λεία από τους Βηίους), αν και ήταν απών, εκλέχτηκε δικτάτορας αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες που ήδη έφευγαν αφού τους εξολόθρευσε, πήρε πίσω όλο το χρυσάφι. Επειδή αυτό ζυγίστηκε εκεί, έδωσε το όνομα (του) στην πόλη: δηλαδή ονομάζεται Πίσαυρο, επειδή εκεί ζυγίστηκε το χρυσάφι. Μετά απ αυτή την πράξη (ο Κάμιλλος) επέστρεψε στην εξορία, απ όπου όμως επέστρεψε αφού τον παρακάλεσαν. Γ. Ο Κάτωνας έφερε κάποια μέρα στη βουλή(ύγκλητο) (ένα) σύκο πρώιμο από την Καρχηδόνα. Όταν όλοι απάντησαν ότι είναι(ήταν) φρέσκο, είπε «Κι όμως μάθετε πως κόπηκε πριν τρεις μέρες στην Καρχηδόνα. τις δυνάμεις της πόλης(της Ρώμης) μην έχετε εμπιστοσύνη. Σην αυτοπεποίθηση, που είναι υπερβολική σε σας, να αποβάλετε(διώξτε). Κανένας μην πιστέψετε ότι θα ενδιαφερθεί για την πατρίδα, αν δεν (τη) φροντίσετε εσείς οι ίδιοι γι αυτήν. Ε. Εσύ θα αναζητήσεις(αναζήτησε) τα ίχνη του ανθρώπου, (σε) παρακαλώ, και με πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα, είτε να τον στείλεις(στείλε τον) στη Ρώμη, είτε επιστρέφοντας από την Έφεσο να τον φέρεις(φέρ τον) μαζί σου. Μη σε απασχολήσει πόσο αξίζει(κοστίζει) ο άνθρωπος. Γιατί μικρή αξία έχει(μικρής αξίας είναι), όποιος είναι τέτοιος μασκαράς(τόσο τιποτένιος). Αλλά, εξαιτίας της ελεεινής πράξης και του θράσους του δούλου, τόσο (πολύ) οργίστηκε ο Αίσωπος, ώστε τίποτα να μην μπορεί να είναι πιο ευχάριστο γι αυτόν(τίποτε δε θα τον ευχαριστούσε πιο πολύ) από την επανάκτηση του δραπέτη. Σ. Επιτέλους ο κόρακας έμαθε το χαιρετισμό και ο παπουτσής, που επιθυμούσε τα χρήματα(θέλοντας να κερδίσει χρήματα), τον έφερε στον Καίσαρα. Όταν άκουσε το χαιρετισμό ο Καίσαρας είπε: «το σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς». Σότε ήρθαν στο νου του κόρακα τα λόγια του κυρίου του: «Πάει χαμένο το λάδι και ο κόπος μου(κρίμα στον κόπο μου)». 2. iuri ius civitatis civitatibus homine honimum sceleri scelera recuperationem recuperatione genus genera mentium mentes (-is) absente absentium auro omni δε σχηματίζει πληθ. αριθμό filii (-i) fili 3. α) eius eos illud illorum cuius quae quaedam quibusdam nullius rei nullae res

7 β) gratum gratius gratissimum gratioris gratiori gratius gratiore gratiorum gratioribus gratiora gratioribus recenti recentiore - recentissimā bona meliora optima bene melius optime superarum superiorum supremarum/ summarum 4. reciperes dant dicetur dicatur redibam affers afferris mitti missum iri deducite non vultis nolueris nascitura sint nascitura esse respondeberis responsi, -ae, -a essemus 5. α) dictator κατηγορούμενο μέσω του factus est στο Camillus civitati έμμεσο αντικείμενο του ρήματος dedit interroganti επιθετική/ αναφορική μετοχή με Τποκ το marito decerptam esse ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα scitote, Τποκ το ficum (ετεροπροσωπία) dura κατηγορούμενο μέσω του nascuntur στο quae Romam απρόθετη αιτιατική που δηλώνει την κατεύθυνση σε τόπο και αναφέρεται στο ρήμα mitte dolore αφαιρετική οργανική του μέσου στο adfectus est domini γενική υποκειμενική στο verborum familiae δοτική προσωπική χαριστική από το constituta est laudare τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του debemus, Τποκ το nos (ταυτοπροσωπία) β) ne spectaveris ne confisi sitis nolite credere 6. α) α όρος nihil β όρος quam recuperatio recuperatione β) 1) δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, που εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο cum, ο οποίος υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση ανάμεσα στη δευτερεύουσα και την κύρια πρόταση και δημιουργεί μια σχέση αιτίου & αιτιατού ανάμεσά τους. Εκφέρεται με υποτακτική Παρατατικού(vincerent), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου(egrediebatur) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο egrediebatur

8 2) δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, που εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο cum, ο οποίος υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση ανάμεσα στη δευτερεύουσα και την κύρια πρόταση και δημιουργεί μια σχέση αιτίου & αιτιατού ανάμεσά τους. Εκφέρεται με υποτακτική Τπερσυντελίκου(dixissent), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου(inquit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο inquit γ) a quo illic appenso civitati nomen datum est ficus praecox ex Carthagine allata est quodam die in curiam a Catone δ) Caesar, cum salutationem audivisset, dixit ε) auro pensato illic lacrimis suis, diu cohibitis, vincentibus Asiā visā στ) Cato dixit se quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine attulisse

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 : ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 21... 8 ΚΕΙΜΕΝΟ 23 : ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ» ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η αξιολόγηση του μαθήματος των λατινικών στις πανελλαδικές εξετάσεις σελ. 2 2. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum

LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum Κείμενο Brenno duce Galli apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ... 1 ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ... 1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ Νίκος Νικολαΐδης ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-32 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 2 Μάθηµα 21 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Ελένη Τσαμίλη Ειρήνη Καϊάφα Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α Τόμος Σειρά: Γενικό Λύκειο Θεωρητικές Επιστήμες Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α Τόμος Ελένη Τσαμίλη Ειρήνη Καϊάφα Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 31 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Αρκτικοί χρόνοι στη Λατινική Α) ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Β) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ µε σηµασία ΕΝΣΤ. Γ) ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ( απλός και συντελεσµένος ) Ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium,

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, LECTIO XXI ΚΕΙΜΕΝΟ: B renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο συνιστά βελτιωμένη έκδοση του από το 1999 κυκλοφορούντος βιβλίου των Λατινικών της Γ λυκείου. Η επανέκδοση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς επιχειρεί αφενός να θεραπεύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχαία κατεύθυνσης Ενότητα 3. Ηθικά Νικομάχεια

1 Αρχαία κατεύθυνσης Ενότητα 3. Ηθικά Νικομάχεια 1 Γ Λυκείου: 1 Αρχαία κατεύθυνσης Ενότητα 3. Ηθικά Νικομάχεια Άλλα επιχειρήματα για τη σχέση ηθικής αρετής και ηθικής πράξης 1 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 37 : Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 37... 12 ΚΕΙΜΕΝΟ 38 : Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Γραμματική - Συντακτικό ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α Κλίση Γένος: Θηλυκά. Εξαιρέσεις (=αρσενικά): incola, poeta, ονόματα ανδρών, ονόματα ποταμών

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο 1 Ανάλυση μετοχών Λατινικά Γ λυκείου Ανάλυση μετοχών σε όλα τα κείμενα Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο dum Brennus dux est (dum + Οριστική Ενεστώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit Nasica se domi non esse,etsi domi erat.tum Ennius indignatus

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 Μαΐου 2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων Θέμα Α Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει σ ένα κοράκι τον ίδιο χαιρετισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 59

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 59 59 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Κύρια ( propia ) Προσηγορικά ( appellativa) Συγκεκριµένα ( concreta ) Αφηρηµένα ( abstracta ). Παρεπόµενα των ουσιαστικών 1. Γένη (3) : Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 2. Αριθµοί (2) : Ενικός (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. πραίτωρ, στρατηγός contentio, -onis (θ.) το ταχύτερο δυνατό tardus, -a, -um. βραδύς

ΘΕΜΑ 1. πραίτωρ, στρατηγός contentio, -onis (θ.) το ταχύτερο δυνατό tardus, -a, -um. βραδύς Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 394 ΘΕΜΑ 1 Domi autem creant decem praetores, qui exercitui praeessent, in eis Miltiadem. Inter quos magna fuit contentio, utrum moenibus se defenderent an obviam irent hostibus acieque

Διαβάστε περισσότερα