ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Soliris 300 mg, πυκνό διάλυµα για την παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο των 30 ml περιέχει 300 mg εκουλιζουµάµπης (10 mg/ml). Η εκουλιζουµάµπη είναι ένα ανθρωποποιηµένο µονοκλωνικό αντίσωµα IgG 2/4κ το οποίο παράγεται στην κυτταρική γραµµή NS0 µέσω της τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου DNA. Κατόπιν αραίωσης, η τελική συγκέντρωση του διαλύµατος προς έγχυση είναι 5mg/ml. Έκδοχα: Νάτριο (5,00 mmol ανά δόση (1 φιαλίδιο)) Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Πυκνό διάλυµα για την παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση. ιαυγές, άχρωµο διάλυµα µε ph 7,0. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτική ένδειξη Το Soliris (εκουλιζουµάµπη) ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών µε παροξυσµική νυχτερινή αιµοσφαιρινουρία (ΠΝΑ). Η απόδειξη του κλινικού οφέλους του Soliris για τη θεραπεία των ασθενών µε ΠΝΑ περιορίζεται σε ασθενείς µε ιστορικό µεταγγίσεων. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Για τη µείωση του κινδύνου µηνιγγιτοδοκοκκικής λοίµωξης (Neisseria meningitides), όλοι οι ασθενείς πρέπει να εµβολιάζονται τουλάχιστον 2 εβδοµάδες πριν από τη λήψη Soliris και να υποβάλλονται σε επαναληπτικό εµβολιασµό σύµφωνα µε τις ισχύουσες ιατρικές κατευθυντήριες γραµµές για τη χρήση εµβολίων (βλ. παράγραφο 4.4). Το Soliris πρέπει να χορηγείται από επαγγελµατία του τοµέα υγειονοµικής περίθαλψης και υπό την επίβλεψη γιατρού µε εµπειρία στη θεραπεία ασθενών µε αιµατολογικές διαταραχές. Το δοσολογικό σχήµα συνίσταται σε µια αρχική φάση διάρκειας 5 εβδοµάδων ακολουθούµενη από µια φάση συντήρησης: Αρχική φάση: 600 mg εκουλιζουµάµπης χορηγούµενα µέσω ενδοφλέβιας έγχυσης διάρκειας λεπτών κάθε εβδοµάδα για τις πρώτες 4 εβδοµάδες, ακολουθούµενη από χορήγηση 900 mg εκουλιζουµάµπης την πέµπτη εβδοµάδα της αρχικής φάσης. Φάση συντήρησης: 900 mg Soliris χορηγούµενα µέσω ενδοφλέβιας έγχυσης διάρκειας λεπτών κάθε 14 ± 2 ηµέρες (βλέπε παράγραφο 5.1). Οδηγίες σχετικά µε την παρασκευή του αραιωµένου διαλύµατος παρέχονται στην παράγραφο

3 Το Soliris δεν πρέπει να χορηγείται µε ταχεία ενδοφλέβια ένεση (push ή bolus). Το Soliris πρέπει να χορηγείται µόνο µε ενδοφλέβια έγχυση όπως περιγράφεται παρακάτω. Το αραιωµένο διάλυµα Soliris πρέπει να χορηγείται µε ενδοφλέβια έγχυση επί λεπτά µέσω της δράσεως της βαρύτητας, αντλίας τύπου σύριγγας ή µέσω αντλίας έγχυσης. Κατά τη χορήγησή του στον ασθενή, το αραιωµένο διάλυµα του Soliris δεν είναι αναγκαίο να προστατεύεται από το φως. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται επί µία ώρα µετά την ολοκλήρωση της έγχυσης. Σε περίπτωση εκδήλωσης ανεπιθύµητων ενεργειών κατά τη χορήγηση του Soliris, η έγχυση µπορεί να επιβραδυνθεί ή να διακοπεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του γιατρού. Σε περίπτωση επιβράδυνσης της έγχυσης, η συνολική διάρκειά της δεν µπορεί να υπερβεί τις δύο ώρες. Παιδιά και έφηβοι: εν υπάρχει εµπειρία στα παιδιά (βλ. παράγραφο 5.2). Ηλικιωµένοι: Το Soliris µπορεί να χορηγείται σε ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω. εν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ της λήψης ειδικών προφυλάξεων κατά τη διάρκεια της θεραπείας ηλικιωµένων ασθενών, ωστόσο η εµπειρία µε το SOLIRIS στον συγκεκριµένο πληθυσµό ασθενών είναι περιορισµένη. Νεφρική δυσλειτουργία: εν έχει µελετηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του Soliris σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία. Ηπατική δυσλειτουργία: εν έχει µελετηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του Soliris σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στην εκουλιζουµάµπη, στις πρωτεΐνες ποντικού ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Μην ξεκινήσετε τη θεραπεία µε Soliris σε ασθενείς: µε ενεργή λοίµωξη από Neisseria meingitidis. οι οποίοι δεν έχουν εµβολιαστεί πρόσφατα κατά της Neisseria meningitidis. µε διαγνωσµένες ή πιθανολογούµενες κληρονοµικές ανεπάρκειες του συµπληρώµατος. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση εν αναµένεται επίδραση του Soliris στην απλαστική αναιµία ασθενών µε ΠΝΑ. Μηνιγγιτοδοκοκκική λοίµωξη: Λόγω του µηχανισµού δράσης του Soliris, η χρήση του αυξάνει την ευαισθησία των ασθενών στη µηνιγγιτοδοκοκκική λοίµωξη (Neisseria meningitides). Οι ορότυποι που σχετίζονται µε τον κίνδυνο προσβολής των ασθενών αυτών είναι σπάνιοι (ιδίως οι ορότυποι Y, W135 και X), εντούτοις η µηνιγγιτοδοκοκκική λοίµωξη µπορεί να οφείλεται σε οποιονδήποτε ορότυπο. Για τη µείωση του κινδύνου της λοίµωξης, όλοι οι ασθενείς πρέπει να εµβολιάζονται τουλάχιστον 2 εβδοµάδες πριν από τη λήψη του Soliris και να υποβάλλονται σε επαναληπτικό εµβολιασµό σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες ιατρικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη χρήση εµβολίων. Συνιστώνται ιδιαιτέρως τετραδύναµα εµβόλια κατά των οροτύπων Α, C, Y και W135 τα οποία να είναι, κατά προτίµηση, συζευγµένα. Ο εµβολιασµός ενδέχεται να µην επαρκεί για την πρόληψη της µηνιγγιτοδοκοκκικής λοίµωξης και ως εκ τούτου είναι σκόπιµο να λαµβάνονται υπόψη οι επίσηµες οδηγίες για την ορθή χρήση των αντιβακτηριακών παραγόντων. Έχουν αναφερθεί 3 περιστατικά µηνιγγιτοδοκοκκικής λοίµωξης ασθενών υπό θεραπεία µε Soliris: στις δύο περιπτώσεις επρόκειτο για εµβολιασµένους ασθενείς µε ΠΝΑ και στη µία για έναν µη εµβολιασµένο ασθενή µε ιδιοπαθή µεµβρανώδη σπειραµατονεφροπάθεια. Όλοι οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για τον εντοπισµό τυχόν πρώιµων ενδείξεων µηνιγγιτοδοκοκκικής λοίµωξης, να εξετάζονται άµεσα σε περίπτωση υποψίας λοίµωξης και, εφόσον χρειάζεται, να λαµβάνουν αγωγή µε αντιβιοτικά. Οι 3

4 ασθενείς πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε τις ενδείξεις και τα συµπτώµατα της λοίµωξης, καθώς και µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την αναζήτηση άµεσης ιατρικής περίθαλψης (σχετική περιγραφή περιλαµβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης). Άλλες συστηµατικές λοιµώξεις: Λόγω του µηχανισµού δράσης του Soliris, η αγωγή µε Soliris πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ενεργές συστηµατικές λοιµώξεις. Η συνολική σοβαρότητα και συχνότητα λοιµώξεων σε ασθενείς υπό θεραπεία µε Soliris ήταν παρόµοια µε εκείνη των λοιµώξεων σε ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρµακο στο πλαίσιο κλινικών µελετών, αν και δεν µπορεί να αποκλειστεί η αύξηση του αριθµού και της σοβαρότητας των λοιµώξεων, ιδίως λόγω βακτηρίων µε κάψα. Οι ασθενείς πρέπει να συµβουλεύονται το φύλλο οδηγιών χρήσης ούτως ώστε να είναι περισσότερο ενηµερωµένοι σχετικά µε τις πιθανές σοβαρές λοιµώξεις και τις σχετικές ενδείξεις και συµπτώµατα. Αντιδράσεις στην έγχυση: Όπως συµβαίνει µε όλες τις θεραπευτικές πρωτεΐνες, µε τη χορήγηση Soliris είναι πιθανή η εκδήλωση αντιδράσεων στην έγχυση ή ανοσογονικότητας που µπορούν να προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις ή αντιδράσεις υπερευαισθησίας (περιλαµβανοµένης της αναφυλαξίας), παρά το γεγονός ότι οι διαταραχές στο ανοσοποιητικό σύστηµα που παρουσιάστηκαν κατόπιν 48 ωρών από τη χορήγηση Soliris δεν διέφεραν από εκείνες που εκδηλώθηκαν κατά τη χορήγηση εικονικού φαρµάκου στο πλαίσιο µελετών του Soliris σε ασθενείς µε και χωρίς ΠΝΑ. Από τους ασθενείς µε ΠΝΑ που συµµετείχαν στις κλινικές δοκιµές κανένας δεν εµφάνισε αντιδράσεις στην έγχυση οι οποίες απαιτούσαν διακοπή της χορήγησης Soliris. Στους ασθενείς που παρουσιάζουν σοβαρές αντιδράσεις στην έγχυση, πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση του Soliris και να χορηγείται η κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή. Ανοσογονικότητα: Σε όλες τις µελέτες σε ασθενείς µε και χωρίς ΠΝΑ, οι οποίοι έλαβαν θεραπεία µε Soliris, ανιχνεύθηκαν σπάνιες αποκρίσεις αντισωµάτων χαµηλού τίτλου µε συχνότητα (3,4 %) παρόµοια µε τη συχνότητα στους ασθενείς που έλαβαν το εικονικό φάρµακο (4,8 %). Κατόπιν της θεραπείας µε Soliris, δεν αναφέρθηκε καµία περίπτωση ασθενών που ανέπτυξαν εξουδετερωτικά αντισώµατα, ούτε διαπιστώθηκε συσχετισµός της ανάπτυξης αντισωµάτων µε την κλινική απόκριση ή µε ανεπιθύµητες ενέργειες. Ανοσοποίηση: Πριν από την έναρξη της θεραπείας µε Soliris, συνιστάται οι ασθενείς µε ΠΝΑ να λαµβάνουν ανοσοποιήσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές για την ανοσοποίηση. Επιπροσθέτως, όλοι οι ασθενείς πρέπει να εµβολιάζονται κατά του µηνιγγιτιδοκόκκου τουλάχιστον 2 εβδοµάδες πριν από τη λήψη του Soliris. Συνιστώνται, εφόσον είναι διαθέσιµα, τετραδύναµα συζευγµένα εµβόλια (βλ. µηνιγγιτιδοκοκκική νόσος). Αντιπηκτική θεραπεία: Η αγωγή µε Soliris δεν πρέπει να επηρεάσει την αντιπηκτική θεραπεία. Εργαστηριακή παρακολούθηση: Οι ασθενείς µε ΠΝΑ πρέπει να παρακολουθούνται για τον εντοπισµό τυχόν ενδείξεων και συµπτωµάτων ενδαγγειακής αιµόλυσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιπέδων της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) ορού. Οµοίως, για τους ασθενείς µε ΠΝΑ υπό θεραπεία µε Soliris απαιτείται παρακολούθηση για ενδαγγειακή αιµόλυση µέσω µέτρησης των επιπέδων LDH, και ενδεχοµένως προσαρµογή της δόσης στο πλαίσιο του συνιστώµενου δοσολογικού σχήµατος των 14+/- 2 ηµερών κατά τη φάση συντήρησης (κάθε 12 ηµέρες κατά το µέγιστο). ιακοπή της θεραπείας: Οι ασθενείς που διακόπτουν τη θεραπεία µε Soliris πρέπει να παρακολουθούνται για ενδείξεις και συµπτώµατα σοβαρής ενδαγγειακής αιµόλυσης. Ένδειξη σοβαρής αιµόλυσης αποτελεί η αύξηση της συγκέντρωσης της LDH ορού σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά στα οποία βρισκόταν πριν από την έναρξη της θεραπείας, σε συνδυασµό µε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: µείωση κατ' απόλυτη τιµή της τάξης του 25% και άνω στο µέγεθος του κλώνου ΠΝΑ (σε περίπτωση µη αραίωσης λόγω µετάγγισης) εντός µίας εβδοµάδας ή λιγότερο, επίπεδα αιµοσφαιρίνης µικρότερα των 5 gm/dl ή µείωσή τους κατά περισσότερο από 4 gm/dl εντός µίας εβδοµάδας ή λιγότερο, στηθάγχη, µεταβολές της νοητικής κατάστασης, αύξηση των επιπέδων της κρεατινίνης ορού κατά 50% ή θρόµβωση. Οι ασθενείς που διακόπτουν την αγωγή µε Soliris για τουλάχιστον 8 εβδοµάδες πρέπει να παρακολουθούνται για την ανίχνευση σοβαρής αιµόλυσης και άλλων αντιδράσεων. 4

5 Στην περίπτωση σοβαρής αιµόλυσης µετά τη διακοπή της θεραπείας µε Soliris πρέπει να εξετάζονται οι ακόλουθες διαδικασίες/θεραπείες: µετάγγιση αίµατος (συµπυκνωµένα ερυθρά αιµοσφαίρια) ή αφαιµαξοµετάγγιση, εάν από την κυτταροµετρία ροής διαπιστωθεί ότι τα ερυθρά αιµοσφαίρια τύπου ΠΝΑ υπερβαίνουν το 50% των συνολικών ερυθρών αιµοσφαιρίων, χορήγηση αντιπηκτικής θεραπείας, χορήγηση κορτικοστεροειδών, ή επανέναρξη της θεραπείας µε Soliris. Σε κλινικές µελέτες της ΠΝΑ, 16 ασθενείς διέκοψαν τη χορήγηση του θεραπευτικού σχήµατος µε Soliris. εν παρουσιάστηκε σοβαρή αιµόλυση. Έκδοχα : Το παρόν φαρµακευτικό προϊόν περιέχει 5,00 mmol νατρίου ανά δόση (1 φιαλίδιο). Το γεγονός αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από ασθενείς σε δίαιτα ελεγχόµενου νατρίου. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης εν έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες αλληλεπιδράσεων. 4.6 Kύηση και γαλουχία Κύηση: εν διατίθενται κλινικά δεδοµένα σχετικά µε έκθεση κατά την εγκυµοσύνη στο Soliris. εν έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες για την αναπαραγωγική ικανότητα σε ζώα για την εκουλιζουµάµπη (βλ. παράγραφο 5.3). Το ανθρώπινο αντίσωµα IgG διαπερνά, ως γνωστόν, τον πλακούντιο φραγµό και, ως εκ τούτου, η εκουλιζουµάµπη µπορεί να προκαλέσει αναστολή του τερµατικού συµπληρώµατος στην εµβρυική κυκλοφορία. Κατά συνέπεια, το Soliris δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός εάν είναι σαφώς απαραίτητο. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να χρησιµοποιούν αποτελεσµατική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και έως και 5 µήνες µετά. Γαλουχία: εν είναι γνωστό εάν η εκουλιζουµάµπη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. εδοµένου ότι πολλά φαρµακευτικά προϊόντα και ανοσοσφαιρίνες απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα και λόγω της πιθανότητας σοβαρών ανεπιθύµητων αντιδράσεων στα θηλάζοντα βρέφη, η γαλουχία πρέπει να διακόπτεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και έως και 5 µήνες µετά. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Η εκουλιζουµάµπη για τη θεραπεία της ΠΝΑ µελετήθηκε σε τρεις κλινικές µελέτες στις οποίες συµµετείχαν 195 ασθενείς υπό θεραπεία µε εκουλιζουµάµπη, η πλειοψηφία των οποίων συµµετείχε και στη µελέτη επέκτασης Ε Πραγµατοποιήθηκε µία κύρια δοκιµή στην οποία η οµάδα που έλαβε εκουλιζουµάµπη συγκρίθηκε µε την οµάδα στην οποία χορηγήθηκε εικονικό φάρµακο. Οι συχνότερα αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες είναι κεφαλαλγία, ρινοφαρυγγίτιδα, ναυτία, πυρεξία, µυαλγία, κόπωση και απλός έρπης. Έκαστη εµφανίστηκε σε 5 ή περισσότερους στους 100 ασθενείς. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρθηκαν µε την εκουλιζουµάµπη ως πολύ συχνές ( 1/10) ή συχνές ( 5/100 και <10/100) επί συνόλου 140 ασθενών στις µελέτες C και C

6 απαριθµούνται στον Πίνακα 1 ανά κατηγορία οργανικού συστήµατος και ανά προτιµώµενο όρο. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν ως επί το πλείστον ήπιας ή µέτριας σοβαρότητας. Η συχνότητα των όχι συχνών ή σπάνιων ανεπιθύµητων ενεργειών δεν µπορεί να εκτιµηθεί λόγω της περιορισµένης έκθεσης των ασθενών (195 ασθενείς µε ΠΝΑ). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Πίνακας 1: Ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στις µελέτες C και C Ανεπιθύµητες ενέργειες Προτιµώµενος όρος Κατηγορία οργανικού συστήµατος Πολύ συχνές ( 1/10) Συχνές ( 5/100 έως <1/10) Λοιµώξεις και παρασιτώσεις Ουρολοίµωξη Λοίµωξη του αναπνευστικού Ρινοφαρυγγίτιδα συστήµατος Λοίµωξη του ανώτερου Απλός έρπης Παραρρινοκολπίτιδα αναπνευστικού συστήµατος Ιογενής λοίµωξη Γαστρεντερίτιδα Ψυχιατρικές διαταραχές ιαταραχές του νευρικού συστήµατος Ζάλη Κεφαλαλγία Αϋπνία ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισµών ιάρροια Ναυτία Οσφυαλγία Αρθραλγία Πυρεξία Μώλωπες Επίσταξη Φαρυγγολαρυγγικό άλγος Βήχας Έµετος Κοιλιακό άλγος Άλγος άνω κοιλιακής χώρας υσκοιλιότητα Εξάνθηµα Κνησµός Μυαλγία Άλγος στα άκρα Επώδυνες µυϊκές συσπάσεις (κράµπες) Γριππώδης συνδροµή Κόπωση Στη µελέτη C04-001, η κεφαλαλγία ήταν η συχνότερη ανεπιθύµητη ενέργεια που παρατηρήθηκε µε την εκουλιζουµάµπη. Κεφαλαλγίες παρατηρήθηκαν στο 44,2 % των ασθενών (19 στους 43 ασθενείς) υπό θεραπεία µε εκουλιζουµάµπη και στο 27,3 % των ασθενών (12 στους 44 ασθενείς) που έλαβαν εικονικό φάρµακο και ήταν ήπιας/µέτριας έντασης σε όλους πλην 1 εκ των ασθενών υπό θεραπεία µε εκουλιζουµάµπη και 1 εκ των ασθενών υπό θεραπεία µε εικονικό φάρµακο. Οι κεφαλαλγίες ήταν στην πλειονότητά τους ήπιες και δεν επέµειναν µετά την αρχική φάση χορήγησης του Soliris. Επιπλέον, το Soliris παρουσίασε έναντι του εικονικού φαρµάκου αύξηση, της τάξης του 5% ή µεγαλύτερη, ως προς τη συχνότητα των ακόλουθων ανεπιθύµητων ενεργειών: ρινοφαρυγγίτιδα (25,0 %), ναυτία (17,1 %), πυρεξία (14,3 %), µυαλγία (7,9 %), κόπωση (7,9 %) και απλός έρπης (5,7 %). Σε µελέτες της ΠΝΑ, στις οποίες η εκουλιζουµάµπη συγκρίθηκε µε εικονικό φάρµακο, δεν διαπιστώθηκε αύξηση της συχνότητας λοιµώξεων στην οµάδα που έλαβε εκουλιζουµάµπη σε σύγκριση µε την οµάδα του εικονικού φαρµάκου, συµπεριλαµβανοµένων των σοβαρών λοιµώξεων και των πολλαπλών λοιµώξεων. 6

7 Η πιο σοβαρή ανεπιθύµητη ενέργεια ήταν η εµφάνιση µηνιγγιτιδοκοκκικής σηψαιµίας σε δύο εµβολιασµένους ασθενείς µε ΠΝΑ (βλ. παράγραφο 4.4). Στο 2% των ασθενών µε ΠΝΑ υπό αγωγή µε Soliris ανιχνεύτηκαν χαµηλοί τίτλοι αντισωµάτων. Όπως συµβαίνει µε όλες τις πρωτεΐνες, υπάρχει πιθανότητα ανοσογονικότητας. εδοµένα σχετικά µε την ασφάλεια προερχόµενα από άλλες κλινικές µελέτες εδοµένα τεκµηρίωσης της ασφάλειας ελήφθησαν από 11 κλινικές µελέτες στο πλαίσιο των οποίων εκτέθηκαν στην εκουλιζουµάµπη 716 ασθενείς προερχόµενοι από έξι πληθυσµούς ασθενών που δεν έπασχαν από ΠΝΑ. Υπήρξε ένας µη εµβολιασµένος ασθενής στον οποίο διαγνώστηκε ιδιοπαθής µεµβρανώδης σπειραµατονεφροπάθεια και ο οποίος υπέστη µηνιγγιτιδοκοκκική µηνιγγίτιδα. Όσον αφορά άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες στο πλαίσιο όλων των διπλών, τυφλών, ελεγχόµενων µε εικονικό φάρµακο µελετών σε ασθενείς µε διαγνωσµένες νόσους πλην της ΠΝΑ (N=526 ασθενείς υπό θεραπεία µε Soliris, N=221 ασθενείς υπό θεραπεία µε εικονικό φάρµακο), οι ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρθηκαν µε το Soliris σε συχνότητα µεγαλύτερη κατά 2 % ή περισσότερο από τη συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών που αναφέρθηκαν µε το εικονικό φάρµακο ήταν: λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος, εξάνθηµα και κακώσεις. 4.9 Υπεδοσολογία εν αναφέρθηκε καµία περίπτωση υπερδοσολογίας. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Ανοσοτροποποιητικά, κωδικός ATC: L04AA25. Το Soliris είναι ένα ανασυνδυσµένο ανθρωποποιηµένο µονοκλωνικό αντίσωµα IgG 2/4k, το οποίο δεσµεύεται στην ανθρώπινη πρωτεΐνη C5 του συµπληρώµατος και αναστέλλει την ενεργοποίηση του τερµατικού συµπληρώµατος. Το αντίσωµα του Soliris περιλαµβάνει ανθρώπινης προέλευσης σταθερές περιοχές και περιοχές καθορισµού της συµπληρωµατικότητας προερχόµενες από ποντικό και προσδεµένες µέσω εµβολιασµού στις ανθρώπινες µεταβλητές περιοχές πλαισίου της ελαφριάς και της βαριάς αλυσίδας. Το Soliris αποτελείται από δύο βαριές αλυσίδες των 448 αµινοξέων και από δύο ελαφριές αλυσίδες των 214 αµινοξέων και έχει µοριακό βάρος περίπου 148kDa. Το Soliris παράγεται σε ένα σύστηµα έκφρασης του µυελώµατος του ποντικού (κυτταρική γραµµή NS0) και καθαρίζεται µέσω χρωµατογραφίας συγγένειας και χρωµατογραφίας ιοντοανταλλαγής. Η διαδικασία παρασκευής της χύδην φαρµακευτικής ουσίας περιλαµβάνει επίσης ειδικές διαδικασίες αδρανοποίησης ιών και καθαρισµού. Μηχανισµός δράσης Η εκουλιζουµάµπη, η δραστική ουσία του Soliris, είναι ένας αναστολέας του τερµατικού συµπληρώµατος ο οποίος δεσµεύεται ειδικά, µε υψηλή συγγένεια, στην πρωτεΐνη C5 του συµπληρώµατος, αναστέλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο τη διάσπαση σε C5a και C5b και αποτρέποντας τη δηµιουργία του συµπλέγµατος C5b-9 του τερµατικού συµπληρώµατος. Ως εκ τούτου, το Soliris αποκαθιστά τη ρύθµιση του τερµατικού συµπληρώµατος στο αίµα των ασθενών µε ΠΝΑ και αναστέλλει την προκαλούµενη από το τερµατικό συµπλήρωµα ενδαγγειακή αιµόλυση στους ασθενείς µε ΠΝΑ. Η εκουλιζουµάµπη διατηρεί τα πρώιµα συστατικά της ενεργοποίησης του συµπληρώµατος τα οποία είναι απαραίτητα για την οψωνινοποίηση των µικροοργανισµών και την αποµάκρυνση των ανοσοσυµπλεγµάτων. Η χορήγηση του Soliris έχει ως αποτέλεσµα µια ταχεία και διατηρούµενη µείωση της δραστικότητας του τερµατικού συµπληρώµατος. Για την ουσιαστικά πλήρη αναστολή της προκαλούµενης από το 7

8 τερµατικό συµπλήρωµα ενδαγγειακής αιµόλυσης στην πλειονότητα των ασθενών µε ΠΝΑ επαρκούν συγκεντρώσεις της εκουλιζουµάµπης στον ορό της τάξης των 35 µικρογραµµαρίων/ml περίπου. Η χορήγηση του Soliris είχε ως αποτέλεσµα µια ταχεία και διατηρούµενη µείωση της αιµολυτικής δράσης του συµπληρώµατος. Κλινικές µελέτες Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του Soliris στη θεραπεία ασθενών µε ΠΝΑ µε αιµόλυση αξιολογήθηκαν σε µια τυχαιοποιηµένη, διπλή, τυφλή, ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο µελέτη διάρκειας 26 εβδοµάδων (C04-001). Ασθενείς µε ΠΝΑ υποβλήθηκαν επίσης σε θεραπεία µε Soliris στο πλαίσιο µιας µελέτης ενός µόνου σκέλους διάρκειας 52 εβδοµάδων (C04-002) και µιας µακροχρόνιας µελέτης επέκτασης (E05-001). Πριν από τη λήψη του Soliris, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε εµβολιασµό κατά του µηνιγγιτιδοκόκκου. Σε όλες τις µελέτες, η δόση του Soliris ήταν 600 mg του υπό µελέτη φαρµάκου χορηγούµενη κάθε 7 ± 2 ηµέρες επί 4 εβδοµάδες, ακολουθούµενη, µετά την παρέλευση των 4 εβδοµάδων, από τη χορήγηση 900 mg κάθε 7 ± 2 ηµέρες και, εν συνεχεία, από δόση 900 mg κάθε 14 ± 2 ηµέρες για την υπόλοιπη διάρκεια της µελέτης. Το Soliris χορηγήθηκε µε ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας λεπτών. Στη µελέτη C (TRIUMPH), ασθενείς µε ΠΝΑ µε τουλάχιστον 4 µεταγγίσεις κατά τους 12 προηγούµενους µήνες, αναλογία ερυθρών αιµοσφαιρίων τύπου ΠΝΑ σε ποσοστό 10 %, διαπιστωµένη κατόπιν ανίχνευσης µε κυτταροµετρία ροής, και µε επίπεδα αιµοπεταλίων τουλάχιστον /µικρολίτρο τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν είτε Soliris (n = 43) είτε εικονικό φάρµακο (n = 44). Πριν από την τυχαιοποίηση, όλοι οι ασθενείς συµµετείχαν σε ένα στάδιο αρχικής παρακολούθησης ούτως ώστε να εκτιµηθεί η ανάγκη µετάγγισης ερυθρών αιµοσφαιρίων και να οριστεί µια τιµή αναφοράς της συγκέντρωσης της αιµοσφαιρίνης ως δείκτης της σταθεροποίησης της αιµοσφαιρίνης και του αποτελέσµατος της µετάγγισης στον κάθε ασθενή. Η τιµή αναφοράς της αιµοσφαιρίνης σε συµπτωµατικούς ασθενείς ήταν µικρότερη ή ίση µε 9 g/dl, ενώ σε ασυµπτωµατικούς ασθενείς µικρότερη ή ίση µε 7 g/dl. Τα πρωτεύοντα τελικά σηµεία αποτελεσµατικότητας ήταν η σταθεροποίηση της αιµοσφαιρίνης (ασθενείς οι οποίοι διατήρησαν τα επίπεδα αιµοσφαιρίνης άνω της τιµής αναφοράς και απέφυγαν τη µετάγγιση ερυθρών αιµοσφαιρίων καθόλη τη διάρκεια των 26 εβδοµάδων της µελέτης) και η ανάγκη µετάγγισης. Τα δευτερεύοντα τελικά σηµεία αποτελεσµατικότητας ήταν η κόπωση και η σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής. Η αιµόλυση παρακολουθήθηκε κυρίως µέσω του υπολογισµού των επιπέδων της LDH ορού, ενώ η αναλογία των ερυθρών αιµοσφαιρίων τύπου ΠΝΑ προσδιορίστηκε µέσω κυτταροµετρίας ροής. Οι ασθενείς υπό αντιπηκτική θεραπεία και συστηµατική θεραπεία µε κορτικοστεροειδή κατά την έναρξη της θεραπείας συνέχισαν την αγωγή τους. Καταγράφηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά κατά την έναρξη (βλ. πίνακα 2). Στο πλαίσιο της µη ελεγχόµενης µελέτης C (SHEPHERD), σε ασθενείς ΠΝΑ µε µία τουλάχιστον µετάγγιση στους 24 προηγούµενους µήνες και µε τουλάχιστον αιµοπετάλια/µικρολίτρο χορηγήθηκε Soliris επί διάστηµα 52 εβδοµάδων. Οι ταυτόχρονα χορηγούµενες θεραπείες περιελάµβαναν αντιθροµβωτικούς παράγοντες στο 63% των ασθενών και συστηµατικά κορτικοστεροειδή στο 40% των ασθενών. Τα χαρακτηριστικά κατά την έναρξη παρατίθενται στον πίνακα 2. Πίνακας 2: ηµογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά ασθενών που συµµετείχαν στις µελέτες C και C C C Παράµετρος Εικονικό φάρµακο N = 44 Soliris N = 43 Soliris N = 97 Μέση ηλικία (τυπική απόκλιση) 38,4 (13,4) 42,1 (15,5) 41,1 (14,4) Φύλο Θήλυ (%) 29 (65,9) 23 (53,5) 49 (50,5) Ιστορικό απλαστικής αναιµίας ή 12 (27,3) 8 (18,7) 29 (29,9) 8

9 Παράµετρος µυελοδυσπλαστικού συνδρόµου (MDS) (%) Εικονικό φάρµακο N = 44 C C Soliris N = 43 Soliris N = 97 Συγχορηγούµενα αντιπηκτικά (%) 20 (45,5) 24 (55,8) 59 (61) Συγχορηγούµενα στεροειδή/ανοσοκατασταλτικές θεραπείες (%) 16 (36,4) 14 (32,6) 46 (47,4) ιακοπή θεραπείας Συµπυκνωµένα ερυθρά αιµοσφαίρια (PRBC) τους προηγούµενους 12 µήνες (διάµεση τιµή (Q1,Q3)) 17,0 (13,5, 25,0) 18,0 (12,0, 24,0) 8,0 (4,0, 24,0) 4 Μέση συγκέντρωση αιµοσφαιρίνης (Hgb) (g/dl) ως προς την τιµή αναφοράς (τυπική απόκλιση) Επίπεδα γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) πριν από τη θεραπεία (διάµεση τιµή, U/L) Ελεύθερη αιµοσφαιρίνη στην έναρξη της θεραπείας (διάµεση τιµή, mg/dl) 7,7 (0,75) 7,8 (0,79) εν εφαρµόζεται 2.234, , ,0 46,2 40,5 34,9 Στη µελέτη TRIUMPH, οι υπό µελέτη ασθενείς που έλαβαν Soliris εµφάνισαν, σε σύγκριση µε τους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε εικονικό φάρµακο, σηµαντικά µειωµένα επίπεδα (p< 0,001) αιµόλυσης και κατ επέκταση βελτίωση της αναιµίας, όπως υποδεικνύεται από την αυξηµένη σταθεροποίηση της αιµοσφαιρίνης και την υποχώρηση της ανάγκης µετάγγισης ερυθρών αιµοσφαιρίων (βλ. πίνακα 3). Οι επιδράσεις αυτές παρατηρήθηκαν σε ασθενείς και των τριών υποοµάδων στους οποίους µεταγγίστηκαν ερυθρά αιµοσφαίρια πριν από την έναρξη της µελέτης (4-14 µονάδες, µονάδες, > 25 µονάδες). Μετά από 3 εβδοµάδες θεραπείας µε Soliris, οι ασθενείς ανέφεραν µείωση της κόπωσης και βελτίωση της σχετιζόµενης µε την υγεία ποιότητα ζωής. Λόγω του µεγέθους του δείγµατος και της διάρκειας της µελέτης, δεν κατέστη εφικτός ο προσδιορισµός των επιδράσεων του Soliris στα θροµβωτικά επεισόδια. Στο πλαίσιο της µελέτης SHEPHERD, 96 εκ των 97 συµµετεχόντων ασθενών ολοκλήρωσαν τη µελέτη (ένας ασθενής απεβίωσε λόγω θροµβωτικού επεισοδίου). Όπως προέκυψε από τη µέτρηση των επιπέδων της LDH ορού, καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας διατηρήθηκε µια µείωση της ενδαγγειακής αιµόλυσης, η οποία συνοδεύτηκε από αυξηµένη αποφυγή της µετάγγισης, υποχώρηση της ανάγκης για µετάγγιση ερυθρών αιµοσφαιρίων και µειωµένη κόπωση. Βλέπε Πίνακα 3. Πίνακας 3: Αποτελεσµατικότητα στις µελέτες C και C C C04-002* Εικονικό φάρµακο N = 44 Soliris N = 43 Τιµή P Soliris N = 97 Τιµή P Ποσοστό ασθενών µε σταθεροποιηµένα επίπεδα αιµοσφαιρίνης στο τέλος της µελέτης Συµπυκνωµένα ερυθρά αιµοσφαίρια που µεταγγίστηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας (διάµεση τιµή) 0 49 < 0,001 εν εφαρµόζεται 10 0 < 0,001 0,0 < 0,001 9

10 Αποφυγή της µετάγγισης κατά τη διάρκεια της θεραπείας (%) Επίπεδα γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) στο τέλος της µελέτης (διάµεση τιµή, U/L) Περιοχή της LDH κάτω από την καµπύλη συγκέντρωσης (AUC) στο τέλος της µελέτης (διάµεση τιµή, U/L x Ηµέρα) Ελεύθερη αιµοσφαιρίνη στο τέλος της µελέτης (διάµεση τιµή, mg/dl) 0 51 < 0, < 0, < 0, < 0, < 0, < 0, < 0,001 5 < 0,001 Κόπωση-FACIT (µέγεθος 1,12 <0,001 1,14 <0,001 επίδρασης) * Τα αποτελέσµατα της µελέτης C αναφέρονται σε συγκρίσεις πριν και µετά τη θεραπεία. Από τους 195 ασθενείς που συµµετείχαν τις µελέτες C04-001, C και σε άλλες αρχικές µελέτες, οι ασθενείς ΠΝΑ υπό θεραπεία µε Soliris συµµετείχαν σε µια µακροχρόνια µελέτη επέκτασης (E05-001). Σε όλους τους ασθενείς διατηρήθηκε η µείωση της ενδαγγειακής αιµόλυσης καθόλη την περίοδο έκθεσης στο Soliris, η διάρκεια της οποίας κυµάνθηκε από 10 έως 54 µήνες. Κατά την περίοδο αυτή, τα θροµβωτικά επεισόδια που εκδηλώθηκαν µε το Soliris ήταν λιγότερα από ό,τι πριν από την έναρξη της θεραπείας για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Εντούτοις, η διαπίστωση αυτή έγινε στο πλαίσιο των µη ελεγχόµενων κλινικών δοκιµών. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Φαρµακοκινητική και µεταβολισµός του φαρµάκου: Μεταβολισµός: Τα ανθρώπινα αντισώµατα υφίστανται ενδοκυττάρια πέψη στα κύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού συστήµατος. Η εκουλιζουµάµπη περιέχει µόνο φυσικά αµινοξέα και δεν έχει γνωστούς ενεργούς µεταβολίτες. Τα ανθρώπινα αντισώµατα καταβολίζονται κατά κύριο λόγο από λυσοσωµικά ένζυµα σε µικρά πεπτίδια και αµινοξέα. Αποβολή: εν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες για την αξιολόγηση της απέκκρισης/αποβολής του Soliris µέσω της ηπατικής, νεφρικής, πνευµονικής και γαστρεντερικής οδού. Στα φυσιολογικά νεφρά, τα αντισώµατα δεν απεκκρίνονται. Αποκλείονται από τη διαδικασία διήθησης λόγω του µεγέθους τους. Φαρµακοκινητικές παράµετροι: Για τον προσδιορισµό των φαρµακοκινητικών παραµέτρων χρησιµοποιήθηκε πρότυπο µονοδιαµερισµατικό µοντέλο σε 40 ασθενείς µε ΠΝΑ, µετά τη χορήγηση πολλαπλών δόσεων. Η µέση κάθαρση ήταν 0,31 ± 0,12 ml/hr/kg, ο µέσος όγκος κατανοµής ήταν 110,3 ± 17,9 ml/kg και ο µέσος χρόνος ηµιζωής αποβολής ήταν 11,3 ± 3,4 ηµέρες. Βάσει των δεδοµένων αυτών, η έναρξη της σταθερής κατάστασης εκτιµάται στις ηµέρες περίπου. Η φαρµακοδυναµική δραστηριότητα συσχετίζεται ευθέως µε τις συγκεντρώσεις της εκουλιζουµάµπης στον ορό και η διατήρηση των κατώτατων επιπέδων άνω των 35 µικρογραµµαρίων/ml έχει ως αποτέλεσµα την ουσιαστικά πλήρη αναστολή της αιµολυτικής δραστηριότητας στην πλειονότητα των ασθενών. Ειδικοί πληθυσµοί: 10

11 εν έχουν διεξαχθεί επίσηµες µελέτες για την αξιολόγηση της φαρµακοκινητικής της χορήγησης του Soliris σε ειδικούς πληθυσµούς ασθενών ανά φύλο, φυλή, ηλικία (παιδιατρικοί ή γηριατρικοί ασθενείς), ή ανά νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Η ειδικότητα της εκουλιζουµάµπης για το C5 στον ανθρώπινο ορό αξιολογήθηκε σε δύο µελέτες in vitro. Η διασταυρούµενη αντιδραστικότητα της εκουλιζουµάµπης µε ιστούς εκτιµήθηκε µέσω αξιολόγησης της πρόσδεσής της σε σειρά 38 ανθρώπινων ιστών. Η έκφραση της C5 στη σειρά των ανθρώπινων ιστών που εξετάστηκαν στη συγκεκριµένη µελέτη συµφωνεί µε τις σχετικές δηµοσιευµένες εκθέσεις, καθώς η παρουσία της C5 έχει αναφερθεί στους λείους µυς, στους γραµµωτούς µυς και στο εγγύς νεφροσωληναριακό επιθήλιο. εν παρατηρήθηκε µη αναµενόµενη διασταυρούµενη αντιδραστικότητα µε ιστούς. Σε µια µελέτη τοξικότητας διάρκειας 26 εβδοµάδων η οποία διεξήχθη σε ποντικούς µε υποκατάστατο αντίσωµα έναντι της πρωτεΐνης C5 του ποντικού, η θεραπεία δεν επηρέασε καµία από τις υπό εξέταση παραµέτρους τοξικότητας. Η αιµολυτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της µελέτης ανεστάλη αποτελεσµατικά τόσο στους αρσενικούς όσο και στους θηλυκούς ποντικούς. εν έχουν διεξαχθεί µελέτες αναπαραγωγικής ικανότητας σε ζώα µε την εκουλιζουµάµπη. Στις µελέτες τοξικότητας της αναπαραγωγικής ικανότητας που διενεργήθηκαν σε ποντικούς µε ένα υποκατάστατο αντίσωµα αναστολής του τερµατικού συµπληρώµατος δεν παρατηρήθηκαν σαφείς επιδράσεις ή ανεπιθύµητες ενέργειες σχετιζόµενες µε τη θεραπεία. Κατά τη µητρική έκθεση στο αντίσωµα, στο στάδιο της οργανογένεσης, παρατηρήθηκαν δύο περιπτώσεις νεφρικής δυσπλασίας και µία περίπτωση οµφαλοκήλης µεταξύ των 230 νεογνών τα οποία γεννήθηκαν από µητέρες που είχαν εκτεθεί στη µέγιστη δόση αντισωµάτων (περίπου 4 φορές µεγαλύτερη από τη µέγιστη συνιστώµενη δόση Soliris για τον άνθρωπο, κατ αναλογία προς το σωµατικό βάρος). Εντούτοις, η έκθεση δεν επέφερε αύξηση στην απώλεια των εµβρύων ούτε στο θάνατο των νεογνών. εν έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες σε ζώα για την αξιολόγηση του δυναµικού γονοτοξικότητας και καρκινογένεσης της εκουλιζουµάµπης και των επιδράσεών της στη γονιµότητα. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Μονοβασικό φωσφορικό νάτριο ιβασικό φωσφορικό νάτριο Χλωριούχο νάτριο Πολυσορβικό 80 Ύδωρ για ενέσιµα 6.2 Ασυµβατότητες Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναµειγνύεται µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο ιάρκεια ζωής 2 χρόνια. Το φαρµακευτικό προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως µετά την αραίωση. Εντούτοις, έχει αποδειχθεί η φυσική και χηµική σταθερότητα του αραιωµένου διαλύµατος για 24 ώρες στους 2 8 C. 11

12 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε σε ψυγείο (2 C-8 º C) Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 30 ml πυκνού διαλύµατος σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου I) µε πώµα (βουτύλιο, µε επικάλυψη σιλικόνης), σφραγισµένο (µε κάλυµµα αλουµινίου) και µε αποσπώµενο καπάκι τύπου flip-off (από πολυπροπυλένιο). 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός Το Soliris πρέπει να χορηγείται από επαγγελµατία του τοµέα υγειονοµικής περίθαλψης. Η έναρξη της θεραπείας µε Soliris δεν πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς προηγούµενο εµβολιασµό κατά της Neisseria meningitides τουλάχιστον δύο εβδοµάδες πριν από την αρχική χορήγηση. Σε όλους τους ασθενείς πρέπει να χορηγείται µηνιγγιτιδοκοκκικό εµβόλιο, τουλάχιστον δύο εβδοµάδες πριν από την πρώτη δόση Soliris (βλ. παράγραφο 4.4). Πριν από τη χορήγηση, το διάλυµα του Soliris πρέπει να επιθεωρείται οπτικά ούτως ώστε να µην περιέχει σωµατίδια και να µην έχει αλλοιωθεί το χρώµα. Οδηγίες Η ανασύσταση και η αραίωση πρέπει να πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους κανόνες ορθής πρακτικής, ειδικότερα όσους αφορούν την ασηψία. Με µια αποστειρωµένη σύριγγα, αφαιρέστε τη συνολική ποσότητα Soliris από το(α) φιαλίδιο(α). Μεταφέρετε τη συνιστώµενη δόση σε ασκό έγχυσης. Αραιώστε το Soliris προσθέτοντας στον ασκό έγχυσης χλωριούχο νάτριο 0,9 %, χλωριούχο νάτριο 0,45% ή υδατικό διάλυµα δεξτρόζης 5% ως αραιωτικό µέσο, έως ότου προκύψει τελική συγκέντρωση 5 mg/ml. Ο τελικός όγκος ενός αραιωµένου διαλύµατος 5 mg/ml είναι 120 ml για δόσεις των 600 mg ή 180 ml για δόσεις των 900 mg. Το διάλυµα πρέπει να είναι διαυγές και άχρωµο. Ανακινήστε ελαφρά τον ασκό έγχυσης που περιέχει το αραιωµένο διάλυµα, ούτως ώστε το φαρµακευτικό προϊόν να αναµειχθεί καλά µε το αραιωτικό. Πριν από τη χορήγηση, το αραιωµένο διάλυµα πρέπει να σταθεροποιείται στη θερµοκρασία δωµατίου. Απορρίψτε τυχόν µη χρησιµοποιηµένο περιεχόµενο του φιαλιδίου, διότι το φαρµακευτικό προϊόν δεν περιέχει συντηρητικά. Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιµοποιηθεί ή υπόλειµµα πρέπει να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Alexion Europe SAS avenue Hoche Paris ΓΑΛΛΙΑ 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 12

13 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ <{ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ}><{ΗΗµήναςΕΕΕΕ}> 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ {/MM/ΕΕΕΕ} <Λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II A. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ B. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 14

15 A. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ Όνοµα και διεύθυνση των παραγωγών της βιολογικώς δραστικής ουσίας Lonza Biologics, Inc. 101 International Drive Pease International Tradeport Portsmouth, New Hampshire ΗΠΑ Lonza Biologics, plc. 228 Bath Road Slough Berkshire SL1 4DX Ηνωµένο Βασίλειο Alexion Pharmaceuticals, Inc. 352 Knotter Drive Cheshire, Connecticut ΗΠΑ Όνοµα και διεύθυνση του παραγωγού που είναι υπεύθυνος για την αποδέσµευση των παρτίδων Almac Pharma Services 22 Seagoe Industrial Estate Craigavon BT63 5QD Ηνωµένο Βασίλειο B. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισµένη ιατρική συνταγή (Bλ. Παράρτηµα Ι: Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, παράγραφος 4.2). ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 1. Ο ΚΑΚ οφείλει να έλθει σε συµφωνία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές όσον αφορά τα επιµέρους στοιχεία του συστήµατος διανοµής, το οποίο καλείται να υλοποιήσει σε εθνικό επίπεδο ούτως ώστε να διασφαλίζεται: ότι η διανοµή του φαρµάκου είναι δυνατή µόνο αφού ελεγχθεί ότι ο ασθενής έχει υποβληθεί µε επιτυχία σε εµβολιασµό κατά του µηνιγγιτιδοκόκκου, ο οποίος εµβολιασµός επιβεβαιώνεται γραπτώς ότι πριν από τη διανοµή, όλοι οι επαγγελµατίες του τοµέα υγειονοµικής περίθαλψης έχουν λάβει πληροφορίες σχετικά µε τις ακόλουθες βασικές ανησυχίες ως προς την ασφάλεια: o Κεφαλαλγία o Αντιδράσεις στην έγχυση o Λοίµωξη από Neisseria και γενικευµένη λοίµωξη o Κίνδυνος σοβαρής αιµόλυσης κατόπιν διακοπής της θεραπείας µε εκουλιζουµάµπη και προτεινόµενη θεραπευτική αντιµετώπιση 15

16 o Κύηση και ανάγκη αποτελεσµατικής αντισύλληψης σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας o Ανοσογονικότητα o Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία. 2. Πριν από την κυκλοφορία, ο ΚΑΚ οφείλει να έλθει σε συµφωνία µε τα κράτη µέλη όσον αφορά την υλοποίηση ενός συστήµατος κάρτας προειδοποίησης ασθενούς. Η συγκεκριµένη κάρτα θα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τις ενδείξεις και τα συµπτώµατα της λοίµωξης, καθώς και οδηγίες προς τους ασθενείς ούτως ώστε να αναζητούν άµεσα ιατρική βοήθεια. Η κάρτα περιέχει επίσης την πληροφορία προς τους επαγγελµατίες του τοµέα υγειονοµικής περίθαλψης ότι ο ασθενής βρίσκεται υπό θεραπεία µε Soliris. 3. Ο ΚΑΚ καλείται να προτείνει µια αναλυτική µεθοδολογία για την έρευνα µεταξύ των επαγγελµατιών του τοµέα υγειονοµικής περίθαλψης και των ασθενών. Πέραν της εκτίµησης της ικανοποίησης των ερωτηθέντων από την ποιότητα των παρεχόµενων πληροφοριών σχετικά µε την εκουλιζουµάµπη, το προτεινόµενο ερωτηµατολόγιο θα διερευνά και άλλες µεθόδους εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος ελαχιστοποίησης των κινδύνων (π.χ. έρευνες για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς την απαίτηση εµβολιασµού). Παράλληλα, σκόπιµο θα ήταν να διερευνηθεί το ενδεχόµενο αξιολόγησης των στόχων για τη διανοµή εκπαιδευτικού υλικού. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας οφείλει να διασφαλίσει ότι υπάρχει σύστηµα φαρµακοεπαγρύπνησης και ότι έχει τεθεί σε λειτουργία πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά και για όσο διάστηµα παραµένει σε χρήση το προϊόν που έχει διατεθεί στην αγορά. Ο ΚΑΚ δεσµεύεται να εκτελέσει τις µελέτες και τις πρόσθετες δραστηριότητες φαρµακοεπαγρύπνησης που αναφέρονται λεπτοµερώς στο Πρόγραµµα Φαρµακοεπαγρύπνησης. Πρέπει να παρέχεται ένα αναθεωρηµένο Πρόγραµµα ιαχείρισης Κινδύνων σύµφωνα µε την Οδηγία CHMP σχετικά µε Συστήµατα ιαχείρισης Κινδύνων για φαρµακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.. 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 17

18 A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 18

19 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ KAI ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ετικέτα κουτιού 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Soliris 300 mg, πυκνό διάλυµα για την παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Εκουλιζουµάµπη 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) Κάθε φιαλίδιο των 30 ml περιέχει 300 mg εκουλιζουµάµπης (10mg/ml). Η εκουλιζουµάµπη είναι ανθρωποποιηµένο µονοκλωνικό αντίσωµα IgG 2/4 k το οποίο παράγεται στην κυτταρική γραµµή NS0 µέσω της τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου DNA. Κατόπιν αραίωσης, η τελική συγκέντρωση του διαλύµατος προς έγχυση είναι 5mg/ml. 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΧΩΝ Χλωριούχο νάτριο, διβασικό φωσφορικό νάτριο, µονοβασικό φωσφορικό νάτριο, πολυσορβικό 80 και ύδωρ για ενέσιµα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε φύλλο οδηγιών 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Πυκνό διάλυµα για την παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 1 x 30 ml (10 mg/ml) 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Για ενδοφλέβια χρήση. Πρέπει να αραιώνεται πριν από τη χρήση. ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ: Μετά την αραίωση, το φαρµακευτικό προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως εντός 24 ωρών. 19

20 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Φυλάσσετε σε ψυγείο (2 C 8 C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιµοποιηθεί ή υπόλειµµα πρέπει να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Alexion Europe SAS Avenue Hoche PARIS Γαλλία 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/0/00/000/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ ΠΑΡΤΙ Α: 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE Η αιτιολόγηση για να µην περιληφθεί η γραφή Braille είναι αποδεκτή. 20

21 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Φιαλίδιο µίας χρήσης από γυαλί τύπου Ι 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Soliris 300 mg, πυκνό διάλυµα για την παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Εκουλιζουµάµπη Για ενδοφλέβια χρήση 2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Πρέπει να αραιώνεται πριν από τη χρήση. ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ: 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ ΠΑΡΤΙ Α 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ Α 30 ml (10 mg/ml) 6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 21

22 B. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 22

23 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Soliris 300 mg, πυκνό διάλυµα για την παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Εκουλιζουµάµπη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. - Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή φαρµακοποιό σας. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το Soliris και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιµοποιήσετε το Soliris 3. Πώς να χρησιµοποιήσετε το Soliris 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πώς να φυλάσσεται το Soliris 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SOLIRIS ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η δραστική ουσία του Soliris είναι η εκουλιζουµάµπη και ανήκει σε µια κατηγορία φαρµάκων που ονοµάζονται µονοκλωνικά αντισώµατα. Η εκουλιζουµάµπη συνδέεται και αναστέλλει µια συγκεκριµένη πρωτεΐνη του οργανισµού η οποία προκαλεί φλεγµονή. Το Soliris χρησιµοποιείται για τη θεραπεία ασθενών οι οποίοι πάσχουν από µια νόσο που προσβάλλει το αιµοποιητικό σύστηµα, γνωστή ως Παροξυσµική Νυχτερινή Αιµοσφαιρινουρία (ΠΝΑ). Η ΠΝΑ µπορεί να προκαλέσει στους ασθενείς που πάσχουν από αυτήν καταστροφή των ερυθρών αιµοσφαιρίων και επακόλουθες χαµηλές συγκεντρώσεις αίµατος (αναιµία), κόπωση, δυσλειτουργία, άλγος, σκούρα ούρα, δύσπνοια και θροµβώσεις. Η εκουλιζουµάµπη µπορεί να αναστείλει τη φλεγµονώδη απόκριση του οργανισµού και την ικανότητά του να επιτίθεται και να καταστρέφει τα δικά του ευαίσθητα ΠΝΑ αιµοποιητικά κύτταρα. Η σχετική εµπειρία περιορίζεται στη θεραπεία ασθενών µε ιστορικό µεταγγίσεων. 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ SOLIRIS Μη χρησιµοποιήσετε το Soliris - σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην εκουλιζουµάµπη, στις πρωτεΐνες ποντικού, εάν έχετε παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση σε άλλα µονοκλωνικά αντισώµατα ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά του Soliris (βλέπε παράγραφο 6, Τι περιέχει το Soliris) - εάν δεν έχετε εµβολιαστεί κατά της λοίµωξης από µηνιγγίτιδα - εάν έχετε λοίµωξη από µηνιγγίτιδα - εάν πάσχετε από νόσο που προκαλεί αλλοιώσεις στο ανοσοποιητικό σας σύστηµα. Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Soliris Κίνδυνος µηνιγγίτιδας: Η αγωγή µε Soliris µπορεί να µειώσει σηµαντικά τη φυσική αντίσταση του οργανισµού στις λοιµώξεις, ιδίως έναντι ορισµένων οργανισµών που προκαλούν µηνιγγίτιδα. 23

24 Προτού πάρετε το Soliris, συµβουλευθείτε το γιατρό σας ούτως ώστε να εµβολιαστείτε κατά της Neisseria meningitidis, ενός οργανισµού που προκαλεί µηνιγγίτιδα, τουλάχιστον 2 εβδοµάδες πριν από την έναρξη της θεραπείας, ή για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από τον παλαιότερο εµβολιασµό κατά της µηνιγγίτιδας. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι ο εµβολιασµός ενδέχεται να µην προλαµβάνει το συγκεκριµένο είδος λοίµωξης. Για την πρόληψη της λοίµωξης ενδέχεται να χρειάζεστε συµπληρωµατικά µέτρα, τα οποία αποφασίζει ο γιατρός σας σύµφωνα µε τις εκάστοτε εθνικές συστάσεις. Συµπτώµατα µηνιγγίτιδας Ο έγκαιρος εντοπισµός και η θεραπεία ορισµένων µορφών λοίµωξης σε ασθενείς που λαµβάνουν Soliris είναι καίριας σηµασίας. Για τον λόγο αυτό, θα σας δοθεί µια κάρτα που πρέπει να µεταφέρετε µαζί σας, στην οποία αναγράφονται συγκεκριµένα αρχικά συµπτώµατα. Η κάρτα αυτή ονοµάζεται «κάρτα ασφάλειας ασθενούς». Σε περίπτωση που εκδηλώσετε κάποιο από τα παρακάτω συµπτώµατα, πρέπει να ενηµερώσετε αµέσως το γιατρό σας: - ενοχλητική κεφαλαλγία συνοδευόµενη από ναυτία ή έµετο - ενοχλητική κεφαλαλγία συνοδευόµενη από δυσκαµψία στον αυχένα ή τη µέση - πυρετός - πυρετός και εξάνθηµα - σύγχυση - έντονη µυαλγία σε συνδυασµό µε συµπτώµατα τύπου γρίπης - φωτοευαισθησία. Θεραπεία της µηνιγγίτιδας κατά τη διάρκεια µετακινήσεων Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε σε αποµακρυσµένη περιοχή όπου δεν είναι εφικτή η επικοινωνία µε γιατρό ή η λήψη φαρµακευτικής αγωγής, ο γιατρός µπορεί να σας συνταγογραφήσει ως προληπτικό µέτρο ένα αντιβιοτικό για την καταπολέµηση της Neisseria meningitides, το οποίο θα έχετε µαζί σας. Εάν αισθανθείτε οποιοδήποτε από τα προαναφερόµενα συµπτώµατα, πρέπει να πάρετε αµέσως ένα δισκίο αντιβιοτικού. Λάβετε υπόψη ότι, ακόµη και εάν αισθανθείτε καλύτερα µετά τη λήψη των αντιβιοτικών δισκίων, πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό το συντοµότερο δυνατόν. Λοιµώξεις Εάν πάσχετε από λοίµωξη, ενηµερώστε σχετικά το γιατρό σας πριν από την έναρξη της θεραπείας µε Soliris. Αλλεργικές αντιδράσεις Το Soliris περιέχει µια πρωτεΐνη και οι πρωτεΐνες µπορούν σε ορισµένους ανθρώπους να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Λήψη του Soliris µε άλλα φάρµακα: Παρακαλείσθε να ενηµερώνετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. Λήψη του Soliris µε τροφές και ποτά Οι αλληλεπιδράσεις της θεραπείας µε Soliris µε τροφές και ποτά είναι απίθανη. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία Οι γυναίκες µε αναπαραγωγική ικανότητα πρέπει να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικές µεθόδους αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και έως και 5 µήνες µετά. Κύηση και θηλασµός Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. Κύηση Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν είστε ή σκοπεύετε να µείνετε έγκυος, πριν από την έναρξη της θεραπείας µε Soliris. Η χρήση του Soliris δε συνιστάται κατά τη διάρκεια της κύησης. 24

25 Θηλασµός Το Soliris µπορεί να µεταφερθεί στο βρέφος µέσω του µητρικού γάλακτος και, ως εκ τούτου, πρέπει να αποφεύγεται ο θηλασµός κατά τη λήψη του Soliris. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών: εν έχουν µελετηθεί οι επιδράσεις στην οδήγηση και τον χειρισµό µηχανών. Όπως µε όλα τα φάρµακα, συµβουλευθείτε το γιατρό σας. Ηλικιωµένοι εν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ της λήψης ειδικών προφυλάξεων κατά τη θεραπεία ηλικιωµένων (ηλικίας 65 ετών και άνω), ωστόσο η εµπειρία παραµένει περιορισµένη. Παιδιά και έφηβοι Το Soliris δεν έχει χορηγηθεί σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών. Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του Soliris Το παρόν φαρµακευτικό προϊόν περιέχει 5,00 mmol νατρίου ανά δόση (1 φιαλίδιο). Το γεγονός αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από ασθενείς σε δίαιτα ελεγχόµενου νατρίου. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ SOLIRIS Πριν από την έναρξη της θεραπείας, ο γιατρός σας θα σας ενηµερώσει σχετικά µε το πόσο σηµαντικό είναι: - να εµβολιαστείτε κατά της µηνιγγίτιδας, - να γνωρίζετε τα συµπτώµατα που σχετίζονται µε λοιµώξεις, και - να σας παρακολουθεί προσεκτικά ο γιατρός σας µετά από τυχόν διακοπή της θεραπείας µε Soliris. Τουλάχιστον 14 ηµέρες πριν από την έναρξη της θεραπείας µε Soliris, ο γιατρός σας θα σας χορηγήσει εµβόλιο κατά της µηνιγγίτιδας, εφόσον δεν έχετε εµβολιαστεί στο παρελθόν ή εφόσον έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από τον εµβολιασµό. Οδηγίες για σωστή χορήγηση Η θεραπεία πρέπει να χορηγείται από το γιατρό σας ή άλλον απασχολούµενο στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης, µε έγχυση του αραιωµένου διαλύµατος του φιαλιδίου του Soliris, από ασκό στάγδην έγχυσης µέσω σωλήνα απευθείας σε µία από τις φλέβες σας. Συνιστάται να αρχίζει η θεραπεία σας µε την ονοµαζόµενη αρχική φάση, διάρκειας 5 εβδοµάδων, ακολουθούµενη από τη φάση συντήρησης: Αρχική φάση: Κάθε εβδοµάδα για τις πρώτες τέσσερις εβδοµάδες, ο γιατρός σας θα σας χορηγεί αραιωµένο διάλυµα Soliris µέσω ενδοφλέβιας έγχυσης. Σε κάθε έγχυση θα χορηγείται δόση 600 mg (2 φιαλίδια των 30 ml) και η διάρκειά της θα είναι 30 λεπτά περίπου. Την πέµπτη εβδοµάδα, ο γιατρός σας θα σας χορηγήσει, µέσω ενδοφλέβιας έγχυσης διάρκειας 30 λεπτών, αραιωµένο διάλυµα Soliris σε δόση των 900 mg (3 φιαλίδια των 30 ml). Φάση συντήρησης: Μετά την πέµπτη εβδοµάδα, ο γιατρός σας θα σας χορηγεί κάθε δύο εβδοµάδες 900 mg αραιωµένου διαλύµατος Soliris στο πλαίσιο µακροχρόνιας θεραπείας. Μετά από κάθε έγχυση, θα παρακολουθείστε για µία περίπου ώρα. Οι οδηγίες του γιατρού σας πρέπει να τηρούνται µε προσοχή. Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Soliris από την κανονική Εάν υποψιαστείτε ότι σας έχει κατά λάθος χορηγηθεί δόση Soliris µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη, συµβουλευθείτε το γιατρό σας. 25

26 Εάν ξεχάσετε ένα ραντεβού για τη λήψη του Soliris Εάν ξεχάσετε κάποιο ραντεβού, συµβουλευθείτε αµέσως το γιατρό σας και ανατρέξετε στην παρακάτω παράγραφο «Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το Soliris». Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το Soliris Τα συµπτώµατα της ΠΝΑ µπορούν να επανέλθουν µε µεγαλύτερη δριµύτητα σύντοµα µετά τη διακοπή ή την ολοκλήρωση της θεραπείας µε Soliris. Σε περίπτωση διακοπής της θεραπείας µε Soliris, ο γιατρός σας θα σας ενηµερώσει σχετικά µε τις πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες και θα σας εξηγήσει τους κινδύνους. Ο γιατρός σας θα συνεχίσει να σας παρακολουθεί στενά. Μεταξύ των κινδύνων της διακοπής της θεραπείας µε Soliris περιλαµβάνεται η αυξηµένη καταστροφή των ερυθρών αιµοσφαρίων, η οποία µπορεί να προκαλέσει: - σηµαντική πτώση των επιπέδων των ερυθρών αιµοσφαιρίων (αναιµία), - σύγχυση ή µειωµένη εγρήγορση, - θωρακικό άλγος ή στηθάγχη, - αύξηση των επιπέδων κρεατινίνης ορού (νεφρικές διαταραχές), ή - θρόµβωση (δηµιουργία θρόµβων στο αίµα). Εάν εκδηλώσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συµπτώµατα, επικοινωνήστε µε τον γιατρό σας. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, το Soliris µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ασθενείς. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες του Soliris είναι συνήθως ήπιας ή µέτριας έντασης. Πριν από τη θεραπεία, ο γιατρός σας θα σας ενηµερώσει σχετικά µε τις πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες και θα σας εξηγήσει τους κινδύνους και τα οφέλη της θεραπείας µε Soliris. Εάν δεν γνωρίζετε τις ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω, ζητήστε από το γιατρό σας να σας τις εξηγήσει. Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (παρουσιάζονται σε τουλάχιστον 1 στους 10 ασθενείς) περιλαµβάνουν: ρινόρροια ή ερεθισµένος φάρυγγας, ουρολοίµωξη (λοίµωξη της ουροδόχου κύστης), κεφαλαλγία, ζάλη, ναυτία, διάρροια, οσφυαλγία, άλγος στις αρθρώσεις, πυρετός και µώλωπες. Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (παρουσιάζονται σε 5 ή περισσότερους στους 100 ασθενείς και σε λιγότερους από 10 στους 100 ασθενείς) περιλαµβάνουν: απλός έρπης (ερπητικές πληγές), λοίµωξη των παραρρινίων κόλπων (παραρρινοκολπίτιδα), ιογενής λοίµωξη, στοµαχική ίωση (γαστρεντερίτιδα), πνευµονική λοίµωξη, αϋπνία, βήχας, ερεθισµένος φάρυγγας, ρινορραγία, κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα, έµετος, άλγος στην άνω κοιλιακή χώρα, δερµατικός κνησµός, εξάνθηµα, µυϊκό άλγος, άλγος στα άκρα (χέρια και πόδια), επώδυνες µυϊκές συσπάσεις (κράµπες), κόπωση και γριππώδης συνδροµή. Εάν κάποια από τις προαναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή φαρµακοποιό σας. 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ SOLIRIS Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν τα παιδιά. Φυλάσσετε στο ψυγείο (2 C 8 C) 26

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract Αναβράζοντα δισκία 65mg/tab Πόσιµο διάλυµα 35mg/5ml ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

AMINOPLASMAL HEPA-10%

AMINOPLASMAL HEPA-10% AMINOPLASMAL HEPA-10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αminoplasmal Hepa 10% 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000ml διαλύματος περιέχουν: L-Isoleucin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VITALIPID ( ADULT ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ml VITALIPID ADULT περιέχει: Δραστικά συστατικά Retinopalmitate

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Glypressin 1 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Menveo κόνις και διάλυμα για ενέσιμο διάλυμα Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A,

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ceftazidime/Generics 1 g & 2g, κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή για διάλυµα προς έγχυση Κεφταζιδίµη πενταϋδρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Afluon nasal spray SPC 13 EMA (GR120306) 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AFLUON 0,1% w/v ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Meningitec ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα Συζευγμένο εμβόλιο ολιγοσακχαρίτη του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C (προσροφημένο).

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 25 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Javlor 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση vinflunine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 14 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ OMNIC TOCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένηςαποδέσμευσης Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ TRACHISAN Τροχίσκοι Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate (0.5+1+1) mg/lozen ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PULVO 47, αερόλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα γραμμάριο PULVO 47 περιέχει 2,70 mg (10811 UC*) horse liver catalase

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το HUMAN ALBUMIN 50g/l Baxter

Διαβάστε περισσότερα

Ferinject 50 mg σιδήρου ανά ml ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση. Ένα ml διαλύματος περιέχει 50 mg σιδήρου, ως ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο.

Ferinject 50 mg σιδήρου ανά ml ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση. Ένα ml διαλύματος περιέχει 50 mg σιδήρου, ως ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο. Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FERRINEMIA 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φύσιγγα των 5 ml Ferrinemia περιέχει 100 mg σιδήρου ως σακχαρούχο σίδηρο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 1.1 Ονομασία: LOCERYL ΛΑΚΑ ΟΝΥΧΩΝ 5% Amorolfine 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Amorolfine Έκδοχα: Συμπολυμερές μεθακρυλικού οξέος

Διαβάστε περισσότερα

Minoxidil/Target Minoxidil

Minoxidil/Target Minoxidil Minoxidil/Target Minoxidil ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, διότι περιέχει πληροφορίες που είναι σηµαντικές για εσάς. Για να έχετε τα

Διαβάστε περισσότερα

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες Calcitonin/Target Salmon calcitonin ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνοµασία προϊόντος Calcitonin/ Target 1.2 Σύνθεση ραστική ουσία: Καλσιτονίνη σολοµού. Έκδοχα: Sodium

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση σχετικά με την κύηση και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:

Η διατύπωση σχετικά με την κύηση και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα πρέπει να είναι η ακόλουθη: Παραρτημα III Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά τμήματα των περιλήψεων των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης 48 Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/5 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Scheriproct Neo Ορθική αλοιφή (0,19+0,5) % Δραστικά συστατικά: Prednisolone caproate και Cinchocaine hydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη

Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B Ενέσιμο διάλυμα 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B, ενέσιμο διάλυμα (10+4+4+40+6)mg/2ml AMP 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανά 2ml: Thiamine

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. (τρεπροστινίλη)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. (τρεπροστινίλη) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ REMODULIN, 1 mg/ml διάλυμα για έγχυση REMODULIN, 2,5 mg/ml διάλυμα για έγχυση REMODULIN, 5 mg/ml διάλυμα για έγχυση REMODULIN, 10 mg/ml διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TANILAS 10g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα σε φακελλίσκο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10g macrogol

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN. Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN. Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ενήλικες με ενεργή και εξελισσόμενη ψωριασική αρθρίτιδα (νόσος που προκαλεί ερυθρές, φολιδωτές κηλίδες στο δέρμα και φλεγμονή των αρθρώσεων)

ενήλικες με ενεργή και εξελισσόμενη ψωριασική αρθρίτιδα (νόσος που προκαλεί ερυθρές, φολιδωτές κηλίδες στο δέρμα και φλεγμονή των αρθρώσεων) EMA/178267/2015 EMEA/H/C/000481 Περίληψη EPAR για το κοινό αδαλιμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

PIPERACILLIN + TAZOBACTAM / GENERICS 2 g / 0,25 g & 4 g / 0,5 g κόνις για διάλυµα προς έγχυση

PIPERACILLIN + TAZOBACTAM / GENERICS 2 g / 0,25 g & 4 g / 0,5 g κόνις για διάλυµα προς έγχυση ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ PIPERACILLIN + TAZOBACTAM / GENERICS 2 g / 0,25 g & 4 g / 0,5 g κόνις για διάλυµα προς έγχυση πιπερακιλλίνης (ως µετά νατρίου άλας) + ταζοµπακτάµης (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ WARTEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Οξινο αιθανολικό διάλυμα Podophyllotoxin

Διαβάστε περισσότερα

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού.

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού. ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Covexin 10, ενέσιμο εναιώρημα σε πρόβατα και βοοειδή 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: OMACOR καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000mg αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών οξέων 90 που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Postinor 1500 1500 µικρογραµµάρια ισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1500 µικρογραµµάρια λεβονοργεστρέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ AFLUON 0,1% (w/v) ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα Αζελαστίνη υδροχλωρική/azelastine hydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Mycospor. Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Mycospor. Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Mycospor Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Xenetix 250 (250 mg I/mL), ενέσιμο διάλυμα Xenetix 300 (300 mg I/mL), ενέσιμο διάλυμα Xenetix 350 (350 mg I/mL), ενέσιμο διάλυμα Ιοβιτριδόλη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Τί είναι εμβόλια; Ο Εμβολιασμός είναι ένας τρόπος προστασίας από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Το «αμυντικό» σύστημα του ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί, μπορεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nobivac Myxo-RHD λυοφιλοποιημένη σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για κουνέλια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 0,5 mg/ml πόσιμο διάλυμα Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Skinoren γέλη 15% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g γέλης Skinoren περιέχει 150 mg (15%) αζελαϊκού οξέος. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cimalgex 8 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Cimalgex 30 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Cimalgex

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα Scheriproct

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Ονομασία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος TRIVASTAL 50 mg, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Πιριβεδίλη Έκδοχα: Πυρήνας: Πολυβιδόνη,

Διαβάστε περισσότερα

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg).

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Περίληψη EPAR για το κοινό ετεξιλική δαβιγατράνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Omeprazole/Generics 40 mg Kόνις για διάλυµα προς έγχυση (οµεπραζόλη)

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Omeprazole/Generics 40 mg Kόνις για διάλυµα προς έγχυση (οµεπραζόλη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Omeprazole/Generics 40 mg Kόνις για διάλυµα προς έγχυση (οµεπραζόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο VASTAREL 20 mg/ml, πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Trimetazidine Το φάρμακο αυτό τελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION ( ιακετυλρεΐνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ INFLABION 50 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 50 mg διακετυλρεΐνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PANOLOG 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Κάθε ml της αλοιφής PANOLOG περιέχει :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,διότι

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 27 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Busilvex 6 mg/ml, συμπυκνωμένο διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση busulfan Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Σύνθεση: Ανά ml: Λουπροστιόλη 7,50 mg Είδη ζώων: Αγελάδες, μοσχίδες, φοράδες, πρόβατα. Φαρμακολογικές ιδιότητες: Η λουπροστιόλη είναι ένα συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη.

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plasbumin 25 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Ποιοτική σύνθεση Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα 2.2 Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

SALONPAS HOT (Capsicum extract)

SALONPAS HOT (Capsicum extract) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALONPAS HOT (Capsicum extract) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALONPAS HOT 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε έμπλαστρο SALONPAS HOT, μεγέθους 13cm

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνομασία: CLOPIXOL ΑCUTARD 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Zuclopenthixol acetate (Ζουκλοπενθιξόλη) Έκδοχα: Triglycerides, medium-chain

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα T r a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Betnovate Scalp application 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Betamethasone 17-Valerate 0.1 % w/w Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ, 26-10-2012 Πληροφορίες: Ε. ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο των 0,9 ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω ΠΝΑ; Για να πληροφορηθώ. ôçò

Μήπως έχω ΠΝΑ; Για να πληροφορηθώ. ôçò Μήπως έχω ΠΝΑ; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò PNH_Broshure.indd 1 Σπάνιος ναι... Μόνος όχι PNH_Broshure.indd 2 Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aerius 0,5 mg/ml πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml πόσιμου διαλύματος περιέχει 0,5

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol Cold & Flu (500+30) mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη υδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Androcur Δισκία 10 mg/tab Cyproterone acetate

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Androcur Δισκία 10 mg/tab Cyproterone acetate ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Androcur Δισκία 10 mg/tab Cyproterone acetate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Zodin 1000 mg καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα καψάκιο, μαλακό περιέχει : Αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON (Etofenamate)

ROIPLON (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON (Etofenamate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 5% ή 10% Etofenamate. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: Cross Vetpharm Group Ltd, Dublin 24 Ireland

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: Cross Vetpharm Group Ltd, Dublin 24 Ireland ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών &

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία ΝΟΟΤΡΟΠ 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Piracetam (πιρακετάμη) Έκδοχα Ενέσιμο διάλυμα: Sodium acetate, Acetic acid, Water

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meronem 500mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Meronem 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Περιέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία σας. Εάν έχετε περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Suprelorin 4,7 mg εμφύτευμα για σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Suprelorin 4,7 mg εμφύτευμα για σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Suprelorin 4,7 mg εμφύτευμα για σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα II. Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων

Παράρτηµα II. Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων Παράρτηµα II Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων 5 Επιστηµονικά πορίσµατα Γενική περίληψη της επιστηµονικής αξιολόγησης του Ethinylestradiol-Drospirenone

Διαβάστε περισσότερα

Στο μη-hodgkin λέμφωμα, το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αμφότερων των μορφών της νόσου που επηρεάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα:

Στο μη-hodgkin λέμφωμα, το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αμφότερων των μορφών της νόσου που επηρεάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα: EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Περίληψη EPAR για το κοινό ριτουξιμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

O S T E O V I L E (Alfacalcidol)

O S T E O V I L E (Alfacalcidol) O S T E O V I L E (Alfacalcidol) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OSTEOVILE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ OSTEOVILE 0,25 mcg/cap: Περιέχει 0,25 mcg/cap alfacalcidol

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙ. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι απόρριψης

Παράρτημα ΙΙ. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι απόρριψης Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι απόρριψης 4 Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Levothyroxine Alapis και των λοιπών εμπορικών ονομασιών του (βλ. Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Aναστολέας έκκρισης προλακτίνης 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Aναστολέας έκκρισης προλακτίνης 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ DOSTINEX 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία DOSTINEX 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Cabergoline Εκδοχα: Λακτόζη, Λευκίνη 1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή: Δισκία 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MAG-2 διάλυµα πόσιµο σε συσκευασία µιας δόσης 1,5 g / 10 ml VIAL (ORAL) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 10 ml περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα