ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση Βρυξέλλες, COM(2006) 655 τελικό 2006/0218 (COD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση νέας στατιστικής ταξινόμησης των προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) κ αι για την κατάργηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου (υποβληθείσα από την Επιτροπή) EL EL

2 1) Πλαισιο της προτασης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 110 Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Η στατιστική ταξινόμηση των προϊόντων ανά δραστηριότητα, γνωστή ως CPA, κατα ρτίστηκε το 1993 με σκοπό την εναρμόνιση των οικονομικών στατιστικών. Η ταξινό μηση αυτή συνδέεται στενά με τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηρι οτήτων (NACE). Προτείνεται μια αναθεωρημένη έκδοση της CPA στην οποία συνεκ τιμώνται η οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε κατά την τελευταία δεκαπενταετία καθώς και η εκτεταμένη αναθεώρηση της NACE καθώς και άλλων διεθνών ονοματο λογιών προϊόντων. 120 Γενικό πλαίσιο Από την έκδοσή της το 1993 έως σήμερα, η CPA έχει υποστεί ορισμένες μικρότερης σημασίας τροποποιήσεις. Οι σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στο διάστημα αυτό στ ην οικονομία καθώς και η εκτεταμένη αναθεώρηση των διεθνών ονοματολογιών δρα στηριοτήτων και προϊόντων επιβάλλουν την αναθεώρησή της: με τον τρόπο αυτό, η προτεινόμενη αναθεωρημένη CPA ανταποκρίνεται καλύτερα στην οικονομική πραγμ ατικότητα και είναι πιο συγκρίσιμη με άλλες διεθνείς ονοματολογίες. 130 Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα που καλύπτει η πρόταση Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 για τη συναρτώμενη με τις δραστηριότητες στατιστική ταξινόμηση προϊόντων (CPA) στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 141 Συνοχή με άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης Άνευ αντικειμένου. 2) Διαβουλευσεισ με τα ενδιαφερομενα μερη και αξιολόγηση αντικτυπου Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη 211 Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τομείς-στόχοι και γενικά χαρακτηριστικά των ερωτώμεν ων Από το 2002 πραγματοποιήθηκαν αρκετές διαβουλεύσεις με τις εθνικές στατιστικές υ πηρεσίες καθώς και με ευρωπαϊκές επιχειρηματικές και εμπορικές οργανώσεις, με σκ οπό τη διατύπωση προτάσεων και τροποποιήσεων για τη CPA του Συνοπτική παρουσίαση των απαντήσεων και τρόπος συνεκτίμησής τους Όλες οι προτάσεις εξετάστηκαν και αναλύθηκαν από ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμό νων. Συλλογή και χρήση εμπειρογνωμοσύνης EL 3 EL

3 229 Δεν υπήρξε ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ) Νομικεσ πτυχεσ της προτασης 305 Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόμενης δράσης Κατάρτιση αναθεωρημένης ταξινόμησης των προϊόντων ανά δραστηριότητα. 310 Νομική βάση Το άρθρο 285 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας παρέχει τη νομική βάση για τις κοινοτικές στατιστικές. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία της συναπόφασης, θεσπίζει μέτρα για την εκπόνηση στατιστικών, ε φόσον τούτο απαιτείται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Κοινότητας. Το ε ν λόγω άρθρο καθορίζει τις απαιτήσεις που αφορούν την εκπόνηση των κοινοτικών σ τατιστικών και απαιτεί τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα της αμεροληψίας, της αξιοπ ιστίας, της αντικειμενικότητας, της επιστημονικής ανεξαρτησίας, της σχέσης κόστουςαποτελεσματικότητας και του στατιστικού απορρήτου. 329 Αρχή της επικουρικότητας Επειδή οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, δηλαδή η δημιουργία μιας κοινής ταξιν όμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα για την παραγωγή συγκρίσιμων στατιστικών, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, είν αι απαραίτητο τα απαιτούμενα μέτρα να ληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Αρχή της αναλογικότητας Η πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους. 331 Η πρόταση κανονισμού περιλαμβάνει μια διάταξη που επιτρέπει στα κράτη μέλη να κ αταρτίζουν οικεία στατιστική ταξινόμηση προϊόντων σε συμφωνία με τη CPA, προκε ιμένου να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες της εθνικής οικονομίας τους. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο παρών κανονισμός περιορίζεται στις ελ άχιστες απαιτήσεις για την επίτευξη του στόχου της κατάρτισης αναθεωρημένης ταξι νόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα και δεν υπερβαίνει τα όρια που είναι αναγκα ία για την επίτευξη του στόχου αυτού. 332 Επιλογή νομικών μέσων Προτεινόμενα νομικά μέσα: κανονισμός. Άλλα νομικά μέσα δεν θα ήταν κατάλληλα για τον εξής λόγο: Η πρόταση κανονισμού καταργεί έναν ισχύοντα κανονισμό. EL 4 EL

4 4) Δημοσιονομικές επιπτώσεις 409 Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό. 5) Πρόσθετες πληροφορίες Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος 532 Η πρόταση δεν περιλαμβάνει ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος. 60 Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Η προτεινόμενη πράξη έχει επιπτώσεις στον ΕΟΧ και πρέπει, συνεπώς, να επεκταθεί και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. E-1992 EL 5 EL

5 2006/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση νέας στατιστικής ταξινόμησης των προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) κ αι για την κατάργηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗ Σ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής 1, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης,, Εκτιμώντας τα ακόλουθα : (1) Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 κ αταρτίστηκε η συναρτώμενη με τις δραστηριότητες στατιστική ταξινόμηση προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2. (2) Για τη συνεκτίμηση της τεχνολογικής προόδου και των διαρθρωτικών αλλαγών της οι κονομίας επιβάλλεται η κατάρτιση μιας επίκαιρης ταξινόμησης προϊόντων. (3) Η διάρθρωση μιας ταξινόμησης προϊόντων σε συνάρτηση με την αντίστοιχη παραγωγι κή δραστηριότητα αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό ασύνδετων συστημάτων κωδικοπο ίησης και διευκολύνει τον εντοπισμό των σχετικών αγορών από τους παραγωγούς. (4) Είναι αναγκαία η δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς που θα επιτρέπει τη σύγκριση σταστικών στοιχείων που αφορούν την παραγωγή, την κατανάλωση, το εξωτερικό εμ πόριο και τις μεταφορές. (5) Η κατάρτιση μιας επικαιροποιημένης ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα έχει καίρια σημασία για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Επιτροπής να βελτιώσει τις κοι νοτικές στατιστικές η ταξινόμηση αυτή αναμένεται να βελτιώσει, μέσω της παροχής πιο συγκρίσιμων και κατάλληλων στοιχείων, την οικονομική διακυβέρνηση τόσο σε κ 1 ΕΕ C, σ. 2 ΕΕ L 342 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) α ριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της , σ. 1.) EL 6 EL

6 οινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. (6) Η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει την εφαρμογή στατιστικών προτύπ ων για τη συλλογή, τη διαβίβαση και τη δημοσίευση των εθνικών και των κοινοτικών στατιστικών, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι κυβερνήσε ις και όλοι οι άλλοι οικονομικοί παράγοντες της ενιαίας αγοράς να διαθέτουν αξιόπισ τα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, είναι πολύ σημαντικό οι δ ιάφορες κατηγορίες της ταξινόμησης προϊόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να ερμη νεύονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη. (7) Οι αξιόπιστες και συγκρίσιμες στατιστικές είναι απαραίτητες για τις επιχειρήσεις για ν α μπορούν να αξιολογούν την ανταγωνιστικότητά τους, και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες γ ια τα κοινοτικά όργανα προκειμένου να προλαμβάνουν τις στρεβλώσεις του ανταγωνι σμού. (8) Η κατάρτιση κοινής στατιστικής ταξινόμησης των προϊόντων ανά οικονομική δραστη ριότητα δεν επιβάλλει αυτομάτως στα κράτη μέλη την υποχρέωση συλλογής, δημοσίε υσης ή παροχής στοιχείων. Μόνον εάν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ονοματολογίες προϊόντων που συνδέονται με την κοινοτική ταξινόμηση είναι δυνατόν να παρέχουν ο λοκληρωμένες πληροφορίες με την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ευελιξία και το βαθ μό λεπτομέρειας που απαιτούνται για τη διαχείριση της εσωτερικής αγοράς. (9) Προκειμένου τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να καλύπτουν τις εθνικές τους ανάγκες, πρέπει να μπορούν να ενσωματώνουν στις εθνικές τους ονοματολογίες επιπλέον κατη γορίες, με βάση τη στατιστική ταξινόμηση προϊόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. (10) Η διεθνής συγκρισιμότητα των οικονομικών στατιστικών επιβάλλει στα κράτη μέλη κ αι στα κοινοτικά όργανα να χρησιμοποιούν ονοματολογίες προϊόντων που συνδέοντα ι άμεσα με την κεντρική ταξινόμηση των προϊόντων (CPC), δεύτερη έκδοση, όπως εγ κρίθηκε από τη Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών 3. (11) Η χρήση της ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα στην Κοινότητα προϋποθέτε ι να επικουρείται η Επιτροπή από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος, η οποία σ υστάθηκε με την απόφαση 89/382/EΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου 4, ιδίως όσον αφορ ά την εξέταση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή της CPA καθώς και την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων στη CPA.. (12) Η κατάρτιση νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων συνεπάγεται την τροποποίηση των παραπομπών στη CPA. Είναι συνεπώς αναγκαίο να καταργηθεί ο κανονισμός (Ε ΟΚ) αριθ. 3696/93. (13) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θ εσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανα τίθενται στην Επιτροπή. 5 Συγκεκριμένα, είναι αναγκαίο να τηρηθεί η κανονιστική δια δικασία με έλεγχο όσον αφορά τα μέτρα γενικής εμβέλειας, που ως στόχο έχουν την τ 3 4 ΕΕ L 181 της , σ ΕΕ L 184 της , σ.23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/EΚ (ΕΕ L200 της , σ.11). EL 7 EL

7 ροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών διατάξεων του παρόντος κανονισμού, είτε μέσ ω της διαγραφής ορισμένων από τις διατάξεις αυτές ή της συμπλήρωσης του παρόντο ς κανονισμού με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών διατάξεων τα μέτρα αυτά αναφέρ ονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. (14) Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης των προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA), δεν είναι δυνατόν να επιτευχ θούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και επομένως μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επι κουρικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή τ ης αναλογικότητας, όπως θεσπίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβα ίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων όρια. (15) Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος. ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών κανονισμός καταρτίζει νέα κοινή στατιστική ταξινόμηση των προϊόντων α νά δραστηριότητα εντός της Κοινότητας, η οποία στο εξής καλείται «CPA», προκειμ ένου να εξασφαλιστεί η συνάφεια των στατιστικών με την οικονομική πραγματικότη τα και η συγκρισιμότητα μεταξύ των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών ονοματολογι ών και κατά συνέπεια μεταξύ των εθνικών, των κοινοτικών και των διεθνών στατιστ ικών. 2. Ως «προϊόντα» νοούνται τα αγαθά που μπορούν να μεταφερθούν, τα αγαθά που δεν μπορούν να μεταφερθούν και οι υπηρεσίες. 3. Ο παρών κανονισμός αφορά αποκλειστικά τη χρήση της ταξινόμησης για στατιστικο ύς σκοπούς. Άρθρο 2 1. Η CPA περιλαμβάνει: Τα επίπεδα και η διάρθρωση της CPA α) ένα πρώτο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους οι οποίοι προσδιορίζονται από αλφαβητικό κωδικό (τμήματα), β) ένα δεύτερο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους οι οποίοι προσδιορίζοντα ι από διψήφιο αριθμητικό κωδικό (διαιρέσεις), γ) ένα τρίτο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους οι οποίοι προσδιορίζονται α πό τριψήφιο αριθμητικό κωδικό (ομάδες), EL 8 EL

8 δ) ένα τέταρτο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους οι οποίοι προσδιορίζοντα ι από τετραψήφιο αριθμητικό κωδικό (κλάσεις), ε) ένα πέμπτο επίπεδο, που περιλαμβάνει τίτλους οι οποίοι προσδιορίζοντα ι από πενταψήφιο αριθμητικό κωδικό (κατηγορίες), στ) ένα έκτο επίπεδο, που περιλαμβάνει τίτλους οι οποίοι προσδιορίζονται α πό εξαψήφιο αριθμητικό κωδικό (υποκατηγορίες). 2. Η CPA παρατίθεται στο παράρτημα. Άρθρο 3 Χρήση της CPA Η Επιτροπή θα χρησιμοποιεί την CPA για όλες τις στατιστικές που ταξινομούνται σε συνάρτ ηση με προϊόντα ανά δραστηριότητα. Άρθρο 4 Εθνικές ταξινομήσεις προϊόντων ανά οικονομική δραστηριότητα 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη CPA για ομαδοποιημένες ή αναλυτικέ ς, εθνικές, ειδικές ή λειτουργικές προσαρμογές που βασίζονται στις υποκατηγορίες τ ης CPA. 2. Οι ταξινομήσεις αυτές συνδέονται με τη CPA, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόν ες: α) οι ταξινομήσεις με μεγαλύτερο βαθμό ομαδοποίησης από την CPA αποτ ελούνται από ακριβείς ομαδοποιήσεις υποκατηγοριών της CPA, β) οι ταξινομήσεις που είναι αναλυτικότερες από την CPA αποτελούνται απ ό τίτλους που περιέχονται εξ ολοκλήρου σε υποκατηγορίες της CPA, γ) οι ταξινομήσεις που προκύπτουν κατά τον τρόπο αυτό μπορούν να κωδι κοποιούνται με διαφορετικό τρόπο. 3. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μια εθνική ταξινόμηση προϊόντων ανά δ ραστηριότητα που απορρέει από την CPA. Στην περίπτωση αυτή διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα σχέδια στα οποία καθορίζεται η οικεία εθνική ταξινόμηση. Η Επιτροπή ελέγχει τη συμβατότητα της εθνικής ταξινόμησης με την παράγραφο 2 και τη διαβιβ άζει στα άλλα κράτη μέλη προς ενημέρωση. Οι εθνικές ταξινομήσεις των κρατών με λών περιλαμβάνουν πίνακα αντιστοιχίας των εθνικών ταξινομήσεων με τη CPA. Άρθρο 5 EL 9 EL

9 Δραστηριότητες της Επιτροπής 1. Η Επιτροπή διασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τη διάδοση, τη συντήρησ η και την προώθηση της CPA, με τους εξής συγκεκριμένα τρόπους: α) τη σύνταξη, την επικαιροποίηση και τη δημοσίευση επεξηγηματικών σημειώσε ων σχετικά με τη CPA β) την εκπόνηση και τη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της CPA γ) τη δημοσίευση πινάκων αντιστοιχίας μεταξύ: της νέας έκδοσης της CPA και τ ης προηγούμενης έκδοσης της CPA της προηγούμενης έκδοσης της CPA και της νέας έκδοσης της CPA της CPA και της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ Ο) 6 δ) μέτρα για τη βελτίωση της συνοχής με άλλες ταξινομήσεις. Άρθρο 6 Μέτρα εφαρμογής 1. Εγκρίνονται τα ακόλουθα μέτρα για την εφαρμογή και επικαιροποίηση του παρόντο ς κανονισμού σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος: (α) αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση προβλημάτων που ανακύ πτουν κατά την εφαρμογή της CPA, όπως η κατανομή των οικονομικών δραστηριοτ ήτων σε ειδικές κλάσεις και (β) τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την απόλυτα συντονισμένη μετάβαση από τη ν προηγούμενη έκδοση της CPA. 2. Τα ακόλουθα μέτρα εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρο υ 7 παράγραφος 3): τροποποιήσεις της CPA με σκοπό: α) τη συνεκτίμηση της τεχνολογικής ή οικονομικής προόδου β) την εναρμόνιση με άλλες οικονομικές και κοινωνικές ταξινομήσεις. 3. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή ότι τα οφέλη της επικαιροποίησης πρέπει ναεί ναι σημαντικότερα από το κόστος της καθώς και ότι οι πρόσθετες δαπάνες και ο επι πλέον φόρτος πρέπει να παραμένουν εντός λογικών πλαισίων. Άρθρο 7 6 ΕΕ L 256 της , σ EL 10 EL

10 ΕΣΠ 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος, που στο εξή ς αναφέρεται ως «ΕΣΠ» και η οποία συστάθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρα τόμ 2. Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η διαδικασία που πρ οβλέπεται στα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξε ων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ ΕΚ ορίζεται στους τρεις μήνες. 3. Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, ισχύει η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α παράγραφοι 1 έως 4 και του άρθρου 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. 4. Η ΕΣΠ θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 8 Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου για τη συναρτώμενη με τις δ ραστηριότητες στατιστική ταξινόμηση προϊόντων (CPA) στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητ α Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 καταργείται. Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσ ημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κ ράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 11 EL

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ CPA 2008 (π.δ.κ.α.: που δεν κατατάσσονται αλλού; *: μέρος της) Κωδικός Τίτλος CPC έκδοσ η 2 A ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 01 Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες 01.1 Μονοετείς καλλιέργειες Σιτηρά (εκτός ρυζιού), ψυχανθή και ελαιούχοι σπόροι Σιτάρι Σκληρό σιτάρι 0111* Σιτάρι, εκτός από το σκληρό σιτάρι 0111* Αραβόσιτος Αραβόσιτος Κριθάρι, σίκαλη και βρώμη Κριθάρι Σίκαλη Βρώμη Σόργο, κεχρί και άλλα σιτηρά Σόργο Κεχρί Άλλα σιτηρά Άχυρο και φλοιοί σιτηρών Άχυρο και φλοιοί σιτηρών Νωπά όσπρια Φασόλια, νωπά Μπιζέλια, νωπά Άλλα νωπά όσπρια Αποξηραμένα όσπρια EL 12 EL

12 Φασόλια, ξηρά Κουκιά, ξηρά Ρεβίθια, ξηρά Φακές, ξηρές Μπιζέλια, ξηρά Όσπρια (ξηρά όσπρια) π.δ.κ.α Σπόροι σόγιας, αράπικα φιστίκια και βαμβακόσποροι Σπόροι σόγιας Αράπικα φιστίκια, με κέλυφος Αράπικα φιστίκια, χωρίς κέλυφος Βαμβακόσποροι Άλλοι ελαιούχοι σπόροι Λιναρόσπορος Σπόροι σιναπιού Σπόροι κράμβης και ελαιοκράμβης Σπόροι σουσαμιού Σπόροι ηλιοτρόπιου Άλλοι ελαιούχοι σπόροι π.δ.κ.α Ρύζι, μη αποφλοιωμένο Ρύζι, μη αποφλοιωμένο Ρύζι, μη αποφλοιωμένο Λαχανικά και πεπόνια, ρίζες και κόνδυλοι Φυλλώδη και βολβώδη λαχανικά Σπαράγγια Λάχανα Κουνουπίδια και μπρόκολα Μαρούλια 01214* EL 13 EL

13 Πικραλίδα 01214* Σπανάκι Αγκινάρες Άλλα φυλλώδη ή βολβώδη λαχανικά Πεπόνια Καρπούζια Άλλα πεπονοειδή Άλλα καρποφόρα λαχανικά Τσίλι και πιπεριές, πράσινες (μόνο του γένους capsicum) Αγγούρια και αγγουράκια Μελιτζάνες Ντομάτες Άλλα καρποφόρα λαχανικά π.δ.κ.α Ριζώδη, βολβώδη και κονδυλώδη λαχανικά Καρότα και γογγύλια Σκόρδο Κρεμμύδια Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά Άλλα ριζώδη, βολβώδη και κονδυλώδη λαχανικά (χωρίς υψηλό περιεχόμενο σε άμυλ ο ή ινουλίνη) Βρώσιμες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλοή ινουλίνη Πατάτες Γλυκοπατάτες Μανιόκα Άλλες βρώσιμες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη Σπόροι λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων Σπόροι λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων Ζαχαρότευτλα και σπόροι ζαχαρότευτλων EL 14 EL

14 Ζαχαρότευτλα Σπόροι ζαχαροτεύτλων Μανιτάρια και τρούφες Μανιτάρια και τρούφες Λαχανικά, νωπά, π.δ.κ.α Λαχανικά, νωπά, π.δ.κ.α Ζαχαροκάλαμα Ζαχαροκάλαμα Ζαχαροκάλαμα Ακατέργαστος καπνός Ακατέργαστος καπνός Ακατέργαστος καπνός Ινώδη φυτά Ινώδη φυτά Βαμβάκι εκκοκκισμένο ή όχι Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από στελέχη φυτών, ακατέργαστες ή μουσκεμένες (εκτός από λινάρι, καννάβι και ραμί) Λινάρι, καννάβι και ακατέργαστα ινώδη φυτά π.δ.κ.α Άλλες μονοετείς καλλιέργειες Κτηνοτροφικά φυτά Κτηνοτροφικά φυτά Άνθη και μπουμπούκια ανθέων σπόροι ανθέων Άνθη και μπουμπούκια ανθέων Σπόροι ανθέων Σπόροι τεύτλων, σπόροι κτηνοτροφικών φυτών άλλες φυτικές πρώτες ύλες Σπόροι τεύτλων (πλην των σπόρων ζαχαρότευτλων) και σπόροι κτηνοτροφικών φυτώ ν Φυτικές πρώτες ύλες π.δ.κ.α EL 15 EL

15 01.2 Μονοετείς καλλιέργειες Αραβόσιτος Σταφύλια Σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια 01330* Άλλα σταφύλια, νωπά 01330* Τροπικά και υποτροπικά φρούτα Τροπικά και υποτροπικά φρούτα Αβοκάντο Μπανάνες, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών και παρόμοιες Xουρμάδες Σύκα Άλλα τροπικά και υποτροπικά φρούτα Εσπεριδοειδή Εσπεριδοειδή Φράπες και γκρέιπφρουτ Λεμόνια και γλυκολέμονα Πορτοκάλια EL 16 EL Tangerines, μανταρίνια, κλημεντίνες Άλλα εσπεριδοειδή Μηλοειδή και πυρηνόκαρπα Μήλα Μήλα Άλλα μηλοειδή και πυρηνόκαρπα Αχλάδια 01352* Κυδώνια 01352* Βερίκοκα 01353

16 Κεράσια Ροδάκινα 01355* Ροδάκινα υπό την ονομασία νεκταρίνια 01355* Δαμάσκηνα 01356* Αγριοδαμάσκηνα 01356* Άλλα μηλοειδή και πυρηνόκαρπα π.δ.κ.α Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες φρούτων και καρπών με κέλυφος Μούρα και οι καρποί του γένους vaccinium Ακτινίδια Σμέουρα Φράουλες Άλλα μούρα και οι καρποί του γένους vaccinium π.δ.κ.α Σπόροι καρπών Σπόροι καρπών Καρποί με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αράπικα φυ στίκια και ινδικές καρύδες) Αμύγδαλα Κάστανα Φουντούκια Φυστίκια Καρύδια κοινά Άλλοι καρποί με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αράπι κα φυστίκια και ινδικές καρύδες) Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α * * * * Ελαιούχοι καρποί Ελιές Επιτραπέζιες ελιές 01450* EL 17 EL

17 Ελιές για την παραγωγή ελαιόλαδου 01450* Ινδική καρύδα Ινδική καρύδα Άλλοι ελαιούχοι καρποί Άλλοι ελαιούχοι καρποί π.δ.κ.α * Φυτά για αφεψήματα Φυτά για αφεψήματα Κόκκοι καφέ, μη καβουρδισμένοι Φύλλα τσαγιού Φύλλα ματέ Σπόροι κακάου Μπαχαρικά, αρωματικά, θεραπευτικά και φαρμακευτικά φυτά Μπαχαρικά, μη κατεργασμένα Πιπεριά (piper spp), ακατέργαστη Τσίλι και πιπεριές, αποξηραμένες (), ακατέργαστες Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδου, καρποί αμώμων και καρδαμώμων, ακατ έργαστα Γλυκάνισο το κοινό, γλυκάνισο το αστεροειδές, κορίανδρος, κύμινο, αγριοκύμινο μάρ αθος και καρποί κέδρου (αρκεύθου), ακατέργαστα Κανέλλα, ακατέργαστη Γαρύφαλλα (με το στέλεχος), ακατέργαστα Πιπερόριζα, αποξηραμένη, ακατέργαστη Βανίλια, ακατέργαστη Άλλα μπαχαρικά, μη κατεργασμένα Δισκία λυκίσκου Δισκία λυκίσκου Φυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική, ή για εντο μοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς Φυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική, ή για εντο μοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς 01930* Άλλες μονοετείς καλλιέργειες EL 18 EL

18 Φυσικό ελαστικό (καουτσούκ) Φυσικό ελαστικό (καουτσούκ) Χριστουγεννιάτικα δένδρα, κομμένα Χριστουγεννιάτικα δένδρα, κομμένα Φυτικές ύλες του είδους που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, β άτες, βαφή ή δέψη Φυτικές ύλες του είδους που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, β άτες, βαφή ή δέψη Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά κόνδυλοι, βολβοί και ρίζες μοσχεύματα και ξεμασκαλί δια μυκήλια μανιταριών Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά κόνδυλοι, βολβοί και ρίζες μοσχεύματα και ξεμασκαλί δια μυκήλια μανιταριών Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά κόνδυλοι, βολβοί και ρίζες μοσχεύματα και ξεμασκαλί δια μυκήλια μανιταριών Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά κόνδυλοι, βολβοί και ρίζες μοσχεύματα και ξεμασκαλί δια μυκήλια μανιταριών 01961* 01.4 Ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα Γαλακτοπαραγωγικά βοοειδή, ζώντα και ακατέργαστο γάλα από γαλακτοπαραγωγικά βοοειδή Γαλακτοπαραγωγικά βοοειδή, ζώντα Γαλακτοπαραγωγικά βοοειδή, ζώντα 0211* Ακατέργαστο γάλα από γαλακτοπαραγωγικά βοοειδή Ακατέργαστο γάλα από γαλακτοπαραγωγικά βοοειδή Άλλα βοοειδή και βουβάλια, ζώντα και το σπέρμα τους Άλλα βοοειδή και βουβάλια, ζώντα Άλλα βοοειδή και βουβάλια, εκτός των μοσχαριών, ζώντα 0211* Μοσχάρια βοοειδών και βουβαλιών, ζώντα 0211* Σπέρμα βοοειδών και βουβαλιών Σπέρμα βοοειδών και βουβαλιών Άλογα και άλλα ιπποειδή, ζώντα Άλογα και άλλα ιπποειδή, ζώντα Άλογα και άλλα ιπποειδή, ζώντα EL 19 EL

19 01.44 Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές Αιγοπρόβατα, ζώντα ακατέργαστο γάλα και μαλλί από κούρεμα αιγοπροβάτων Αιγοπρόβατα, ζώντα Πρόβατα, ζώντα Αιγοειδή, ζώντα Ακατέργαστο (μη παστεριωμένο) γάλα από αιγοπρόβατα Ακατέργαστο πρόβειο γάλα Ακατέργαστο κατσικίσιο γάλα Κουρεμένο μαλλί αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσίες, στο οποίο περιλαμβάνεται και τo κουρεμένο μαλλί που πλύθηκε στην προβιά Κουρεμένο μαλλί αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσίες, στο οποίο περιλαμβάνεται και τo κουρεμένο μαλλί που πλύθηκε στην προβιά Χοιροειδή, ζώντα Χοιροειδή, ζώντα Χοιροειδή, ζώντα Πουλερικά, ζώντα, και αβγά Πουλερικά, ζώντα Κοτόπουλα, ζώντα Γαλοπούλες, ζωντανές Χήνες, ζωντανές Πάπιες και φραγκόκοτες, ζωντανές Αβγά με το κέλυφος, νωπά Αβγά κότας με το κέλυφος, νωπά Αυγά από άλλα πουλερικά με το κέλυφος, νωπά Αυγά επώασης Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα και ζωικά προϊόντα Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, ζώντα EL 20 EL

20 Κουνέλια κατοικίδια, ζώντα Πτηνά εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα π.δ.κ.α., ζώντα Ερπετά εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και ο ι θαλάσσιες χελώνες), ζώντα Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα π.δ.κ.α., ζώντα Άλλα ζωικά προϊόντα που παράγονται σε αγροκτήματα Μέλι φυσικό Ακατέργαστο γάλα π.δ.κ.α Σαλιγκάρια, νωπά, απλής ψύξης, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, παστά ή σε άλμη εκτό ς από τα θαλασσινά σαλιγκάρια Βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης π.δ.κ.α Κουκούλια μεταξοσκώληκα κατάλληλα για αναπήνιση Κεριά εντόμων και σπαρματσέτα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα Έμβρυα ζώων για αναπαραγωγή Μη βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης π.δ.κ.α Ακατέργαστα γουνοδέρματα και διάφορες ακατέργαστες προβιές και δέρματα Ακατέργαστα γουνοδέρματα, εκτός από δέρματα γουνοφόρων αρνιών 02955* Ακατέργαστα γουνοδέρματα, εκτός από δέρματα γουνοφόρων αρνιών 02955* Ακατέργαστα δέρματα ζώων π.δ.κ.α (νωπά ή διατηρημένα, που δεν έχουν όμως υποσ τεί περαιτέρω κατεργασία) Γεωργικές και κτηνοτροφικές υπηρεσίες (εκτός των κτηνιατρικών υπηρεσιών) Βοηθητικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή Βοηθητικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή Βοηθητικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή Βοηθητικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή Βοηθητικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή EL 21 EL

21 Βοηθητικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή Καλλιεργητικές δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή Καλλιεργητικές δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή Καλλιεργητικές δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες 02.1 Δασικά δένδρα και υπηρεσίες φυτωρίων Δασικά δένδρα και υπηρεσίες φυτωρίων Ζώντα δασικά φυτά σπόροι δασικών φυτών Ζώντα δασικά φυτά 01961* Σπόροι δασικών φυτών Υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δέντρων Υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δέντρων 86140* Μη υλοτομηθείσα ξυλεία Μη υλοτομηθείσα ξυλεία Ακατέργαστη ξυλεία Ακατέργαστη ξυλεία Ακατέργαστη ξυλεία Κορμοί ξυλείας κωνοφόρων Κορμοί ξυλείας μη κωνοφόρων, εκτός της τροπικής ξυλείας 03120* Κορμοί ξυλείας τροπικών δένδρων 03120* Καυσόξυλα 03130* EL 22 EL

22 02.3 Άγρια προϊόντα εκτός ξύλου Άγρια προϊόντα εκτός ξύλου Φυσικά κόμμεα Βαλάτα, γουταπέρκα, γουαγιούλη, τσίκλα και παρόμοια φυσικά κόμμεα Λάκκα, βάλσαμα και άλλα φυσικά κόμμεα και ρητίνες Φυσικός φελλός ακατέργαστος ή απλής κατεργασίας Φυσικός φελλός ακατέργαστος ή απλής κατεργασίας Μέρη φυτών, χορτάρια, βρύα και λειχήνες, κατάλληλα για διακοσμητική χρήση Μέρη φυτών, χορτάρια, βρύα και λειχήνες, κατάλληλα για διακοσμητική χρήση Άγρια βρώσιμα προϊόντα Άγρια βρώσιμα προϊόντα Βοηθητικές υπηρεσίες για τη δασοκομία Βοηθητικές υπηρεσίες για τη δασοκομία Βοηθητικές υπηρεσίες για τη δασοκομία Βοηθητικές υπηρεσίες για τη δασοκομία 86140* 03 Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας βοηθητικές υπηρε σίες για την αλιεία 03.0 Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας βοηθητικές υπηρε σίες για την αλιεία Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας βοηθητικές υπηρε σίες για την αλιεία Ψάρια, ζώντα Ζώντα καλλωπιστικά ψάρια Ζώντα ψάρια, θαλάσσης, μη εκτρεφόμενα 04119* Ζώντα ψάρια, γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενα 04119* Ζώντα ψάρια, θαλάσσης, μη εκτρεφόμενα 04119* Ζώντα ψάρια, γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενα 04119* Ψάρια, νωπά ή απλής φύξης Ψάρια νωπά ή απλής ψύξης, θαλάσσης, μη εκτρεφόμενα 04120* Ψάρια νωπά ή απλής ψύξης, γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενα 04120* EL 23 EL

23 Ψάρια νωπά ή απλής ψύξης, θαλάσσης, εκτρεφόμενα 04120* Ψάρια νωπά ή απλής ψύξης, γλυκών υδάτων, εκτρεφόμενα 04120* Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα, μη καλλιεργούμενα 04210* Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα, καλλιεργούμενα 04210* Μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης Στρείδια, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης μη καλλιεργούμενα 04220* Άλλα μαλάκια και υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, μη καλλιεργούμ ενα 0429* Στρείδια, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης καλλιεργούμενα 04220* Άλλα μαλάκια και υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, καλλιεργούμενα 0429* Μαργαριτάρια, ακατέργαστα Φυσικά μαργαριτάρια, ακατέργαστα 38210* Μαργαριτάρια από καλλιέργεια, ακατέργαστα 38210* Άλλα υδρόβια φυτά, ζώα και τα προϊόντα τους Κοράλλια και παρόμοια προϊόντα, όστρακα μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινοδέρμων κ αι οστά σουπιών Φυσικά σφουγγάρια ζωικής προέλευσης Φύκια και άλλες άλγες, μη καλλιεργούμενα 04930* Φύκια και άλλες άλγες, καλλιεργούμενα 04930* Άλλα υδρόβια φυτά, ζώα και τα προϊόντα τους π.δ.κ.α 0* Βοηθητικές υπηρεσίες για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια Βοηθητικές υπηρεσίες για την αλιεία 86150* Βοηθητικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια 86150* B ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 05 Άνθρακας και λιγνίτης 05.1 Λιθάνθρακας Λιθάνθρακας Λιθάνθρακας EL 24 EL

24 Λιθάνθρακας Λιγνίτης Λιγνίτης Λιγνίτης Λιγνίτης 11030* 06 Αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο 06.1 Αργό πετρέλαιο Αργό πετρέλαιο Πετρελαϊκά έλαια και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστα Πετρελαϊκά έλαια και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστα Ασφαλτούχος ή πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες άμμοι Ασφαλτούχος ή πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες άμμοι Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση Μεταλλεύματα 07.1 Σιδηρούχα μεταλλεύματα Σιδηρούχα μεταλλεύματα Σιδηρούχα μεταλλεύματα Σιδηρούχα μεταλλεύματα Μη-σιδηρούχα μεταλλεύματα Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα ουρανίου και θορίου Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα ουρανίου και θορίου Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα ουρανίου και θορίου Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χαλκού EL 25 EL

25 Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα νικελίου Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα αργιλίου Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα πολύτιμων μετάλλων Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου 14290* Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα π.δ.κ.α 14290* 08 Άλλα προϊόντα ορυχείων και λατομείων 08.1 Λίθοι, άμμος και άργιλος Διακοσμητικοί και οικοδομικοί λίθοι, ασβεστόλιθος, γύψος, κιμωλία και σχιστόλιθος Λίθοι για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικοί λίθοι) Μάρμαρα και άλλοι ασβεστολιθικοί λίθοι για μνημεία ή κτίρια Γρανίτης, ψαμμίτης και άλλοι λίθοι για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικοί λίθοι) Ασβεστόλιθος και γύψος Ασβεστόλιθος και γύψος Κιμωλία και μη φρυγμένος δολομίτης Κιμωλία και μη φρυγμένος δολομίτης Σχιστόλιθος Σχιστόλιθος Αμμοχάλικο, άμμος, άργιλος και καολίνη Αμμοχάλικο και άμμος Φυσικές άμμοι Λιθόκοκκοι, ψιλό χαλίκι και λιθόσκονη κροκάλες, αμμοχάλικο 15320* Μείγματα σκωρίας και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, ακόμη και εάν περιέχου ν κροκάλες, αμμοχάλικο, ταβανοσάνιδα και πυρίτη λίθο για κατασκευαστικούς σκοπο ύς 15320* Άργιλοι και καολίνη Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι 15400* Αλλες άργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης και σιλιμανίτης Μουλλίτης. πυρίμαχες γαίες ή γαίες από μείγμα αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου 15400* 08.9 Προϊόντα ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α Χημικά ορυκτά και ορυκτά για τη βιομηχανία λιπασμάτων EL 26 EL

26 Χημικά ορυκτά και ορυκτά για τη βιομηχανία λιπασμάτων Φυσικά φωσφορικά άλατα ασβεστίου ή αργιλίου και ασβεστίου Αφρυκτος σιδηροπυρίτης ακατέργαστο ή μη εξευγενισμένο θείο Άλλα χημικά ορυκτά 16190* Τύρφη Τύρφη Τύρφη 11040* Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο, θαλασσινό νερό Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο, θαλασσινό νερό Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο θαλασσινό νερό 16200* Άλλα προϊόντα ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α Άσφαλτοι εν γένει φυσικές ασφαλτίτες και ασφαλτικά πετρώματα Άσφαλτοι εν γένει φυσικές ασφαλτίτες και ασφαλτικά πετρώματα Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι Βιομηχανικά διαμάντια, ακατέργαστα ή απλώς πρι ονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση κισηρόλιθοι (ελαφρόπετρες) σμύριδα φυσικό κορούνδιο, φυσικός γρανάτης και άλλα φυσικά λειαντικά άλλα ορυ κτά, π.δ.κ.α Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι (εκτός των βιομηχανικών διαμαντιών) ακατέργαστο ι ή απλώς κομμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι Βιομηχανικά διαμάντια, ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή παρασκευασμέν α για στίλβωση κισηρόλιθοι (ελαφρόπετρες) σμύριδα φυσικό κορούνδιο, φυσικός γ ρανάτης και άλλα φυσικά λειαντικά Ορυκτά π.δ.κ.α Βοηθητικές υπηρεσίες για εξορυκτικές δραστηριότητες 09.1 Βοηθητικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου Βοηθητικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου Βοηθητικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου Υπηρεσίες γεώτρησης σχετικές με την άντληση πετρελαίου και αερίου 86211* Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συ ναφείς υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και αερίου Υγροποίηση και επαναεριοποίηση του φυσικού αερίου για μεταφορά που γίνεται στο χώρο του ορυχείου 86211* 86211* 09.9 Βοηθητικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων EL 27 EL

27 09.90 Βοηθητικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων Βοηθητικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων Βοηθητικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα 86219* Βοηθητικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων 86219* Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 10 Είδη διατροφής 10.1 Διατηρημένο κρέας και προϊόντα κρέατος Παρασκευασμένο και διατηρημένο κρέας Κρέας βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων, αλόγων και άλλων ιππποειδών νωπά ή δ ιατηρημένα με απλή ψύξη Κρέας βοοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Κρέας χοιροειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Κρέας προβάτων, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Κρέας αιγών, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο Κρέας αλόγου και άλλων ιπποειδών, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμέν ο Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων, αλόγων και άλλων ιπποειδώ ν, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων, αλόγων και άλλων ιπποειδώ ν, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων, αλόγων και άλλων ιπποειδώ ν, κατεψυγμένα άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύ ξη ή κατεψυγμένα Κρέας βοοειδών, κατεψυγμένο Κρέας χοιροειδών, κατεψυγμένο Κρέας προβάτων, κατεψυγμένο Άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμέ να EL 28 EL

28 Μαλλί που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων και ακατέργαστα δέρματα βο οειδών, ιπποειδών, ή αιγοπροβάτων Μαλλί που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων, μη καθαρισμένο από τις λιπ αρές ουσίες, καθώς και μαλλί που έχει αφαιρεθεί και πλυθεί πάνω στην προβιά Ακατέργαστα δέρματα βοοειδών ή ιπποειδών, ολόκληρα Άλλα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών ή ιπποειδών Ακατέργαστα δέρματα προβάτων ή αρνιών Ακατέργαστα δέρματα αιγών ή κατσικιών Λίπη βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων Λίπη βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων Ωμά εντόσθια, μη βρώσιμα 21511* * Ωμά εντόσθια, μη βρώσιμα 39110* Εργασίες υπεργολαβίας για την παραγωγή παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέα τος Εργασίες υπεργολαβίας για την παραγωγή παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέα τος 88111* Παρασκευασμένο και διατηρημένο κρέας πουλερικών Κρέας πουλερικών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Κρέας πουλερικών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Κρέας πουλερικών, κατεψυγμένο Κρέας πουλερικών, κατεψυγμένο Λίπη πουλερικών Λίπη πουλερικών Βρώσιμα εντόσθια πουλερικών 21511* Βρώσιμα εντόσθια πουλερικών Φτερά και πούπουλα και δέρματα πουλιών με φτερά και πούπουλα Φτερά και πούπουλα και δέρματα πουλιών με φτερά και πούπουλα 39110* Εργασίες υπεργολαβίας για την παραγωγή παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέα τος πουλερικών EL 29 EL

29 Εργασίες υπεργολαβίας για την παραγωγή παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέα τος πουλερικών 88111* Κρέας και προϊόντα κρέατος πουλερικών Διατηρημένες τροφές και παρασκευάσματα κρέατος, εντοσθίων ή αίματος Χοιρινό κρέας, τεμάχια, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά (μπέικον και ζαμπόν) Βοδινό κρέας, αλατισμένο, αποξηραμένο ή καπνιστό Άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό κρέας) Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατ α ή εντόσθια Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, εντόσθια ή αίμα Άλλα είδη παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος εκτός από έτοιμα γεύματα με κρέας και εντόσθια Αλευρα, χονδράλευρα και σβόλοι κρέατος, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες για την παραγωγή προϊόντων κρέατος Εργασίες υπε ργολαβίας για την επεξεργασία προϊόντων κρέατος και προϊόντων κρέατος πουλερικώ ν Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας για την παραγωγή προϊόντων κρέατος 88111* Εργασίες υπεργολαβίας για την επεξεργασία προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερι κών 88111* 10.2 Ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια, παρασκευασμένα και διατηρημένα Ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια, παρασκευασμένα και διατηρημένα Ψάρια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Σικώτια ψαριών και αυγοτάραχο, νωπά ή απλής ψύξης Ψάρια κατεψυγμένα Φιλέτα ψαριών, κατεψυγμένα Σάρκα ψαριού, (έστω και τεμαχισμένη), κατεψυγμένη Σικώτια ψαριών και αυγοτάραχο, κατεψυγμένα Ψάρια κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα Χαβιάρι και τα υποκατάστ ατα αυτού Φιλέτα ψαριών αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά EL 30 EL

30 Σικώτια ψαριών και αυγοτάραχο, αποξεραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη Aλ εύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κα τάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων * Ψάρια, αποξηραμένα έστω και μη αλατισμένα ή σε άλμη Ψάρια καθώς και φιλέτα, καπνιστά Ψάρια, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα, εκτός από έτοιμα γεύματα με βάση το ψάρι 21242* Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού Καρκινοειδή, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα Καρκινοειδή, κατεψυγμένα Μαλάκια, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά Αλλα υδρόβια ασπόνδυλα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, καπ νιστά Καρκινοειδή κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα μαλάκια και άλλα υδ ρόβια ασπόνδυλα, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, και άλλα προϊόντα π.δ.κ.α από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη δι ατροφή του ανθρώπου Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου Άλλα μη βρώσιμα προϊόντα ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπ όνδυλων Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊό ντων ψαριών εργασίες υπεργολαβίας για την παραγωγή παρασκευασμένων και διατη ρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊό ντων ψαριών Εργασίες υπεργολαβίας για την παραγωγή παρασκευασμένων και διατηρημένων ψαρ ιών, καρκινοειδών και μαλακίων 88111* 88111* 10.3 Παρασκευασμένα και διατηρημένα φρούτα και λαχανικά Παρασκευασμένες και διατηρημένες πατάτες Παρασκευασμένες και διατηρημένες πατάτες Πατάτες, κατεψυγμένες Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι περαιτέρω παρασκευασ μένες 21393* EL 31 EL

31 Πατάτες αποξηραμένες με τη μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών, νιφάδων, κόκκων και σβ όλων Πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες 21323* Κατεψυγμένες πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες 21399* Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας εργα σίες υπεργολαβίας για την παραγωγή παρασκευασμένων και διατηρημένων πατατών Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας 88111* Εργασίες υπεργολαβίας για την παραγωγή παρασκευασμένων και διατηρημένων πατ ατών 88111* Χυμοί φρούτων και λαχανικών Χυμοί φρούτων και λαχανικών Χυμοί ντομάτας Χυμοί πορτοκαλιού Χυμοί γκρέιπ-φρουτ Χυμοί ανανά Χυμός σταφυλιών Χυμοί μήλων Μίγματα χυμών φρούτων και λαχανικών Άλλοι χυμοί λαχανικών ή φρούτων Εργασίες υπεργολαβίας για την παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών Εργασίες υπεργολαβίας για την παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 88111* Άλλα παρασκευασμένα και διατηρημένα φρούτα και λαχανικά Παρασκευασμένα και διατηρημένα λαχανικά, εκτός από πατάτες Λαχανικά, κατεψυγμένα Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά 21399* Αποξηραμένα λαχανικά 21393* Λαχανικά και φρούτα κομμένα και συσκευασμένα 0* Φασόλια, διατηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό όξύ, εκτός από έτοιμα φα γητά με λαχανικά EL 32 EL

32 Μπιζέλια, διατηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό όξύ, εκτός από τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά Άλλα λαχανικά (εκτός από πατάτες), διατηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικ ό όξύ, εκτός από τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά Λαχανικά, (εκτός από πατάτες), φρούτα, καρποί με κέλυφος και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα σε ξίδι ή οξικό οξύ * 21399* Παρασκευασμένα και διατηρημένα φρούτα και καρποί με κέλυφος Φρούτα και καρποί με κέλυφος, ψημένοι ή άψητοι, κατεψυγμένοι Μαρμελάδες, ζελέδες και πουρές και πολτοί φρούτων ή καρπών με κέλυφος * Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια, καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα Φρούτα και καρποί με κέλυφος, προσωρινά διατηρημένοι, όχι για άμεση κατανάλωση Άλλοι παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι καρποί με κέλυφος Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, φυτικά υπολείμματα και υποπροϊόντα Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, φυτικά υπολείμματα και υποπροϊόντα 39120* Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικ ών εργασίες υπεργολαβίας για την παραγωγή άλλων παρασκευασμένων και διατηρημ ένων φρούτων και λαχανικών Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικ ών Εργασίες υπεργολαβίας για την παραγωγή άλλων παρασκευασμένων και διατηρημέν ων φρούτων και λαχανικών 88111* 88111* 10.4 Φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη Έλαια και λίπη Ζωικά έλαια και λίπη, τα κλάσματα τους, ακατέργαστα Στεατίνη, λάδι με την ονομασία "saindoux", ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεα τέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί oύτε αλλιώς παρασκευα σθεί 21529* Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τoυς, ψαριώv και θαλάσσιων θηλαστικών Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα Φυτικά έλαια, ακατέργαστα 21519* * EL 33 EL

33 Σογιέλαιο, ακατέργαστο Αραχιδέλαιο, ακατέργαστο Ελαιόλαδο, ακατέργαστο Ηλιέλαιο, ακατέργαστο Βαμαβακέλαιο, ακατέργαστο Κραμβέλαιο, ραφανέλαιο και σιναπέλαιο, ακατέργαστο Φοινικέλαιο, ακατέργαστο Έλαιο ινδικής καρύδας, ακατέργαστο Άλλα φυτικά έλαια π.δ.κ.α., ακατέργαστα 21539* Χονδράδια βαμβακιού (linter) Χονδράδια βαμβακιού (linter) Ελαιόπιτες και άλλα στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων άλευρα και χονδράλ ευρα από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς Ελαιόπιτες και άλλα στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων Άλευρα και χονδράλευρα από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς εκτός του σιναπιού Εξευγενισμένα έλαια, πλην των καταλοίπων Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιη μένα Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταπ οιημένα Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποι ημένα Ηλιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιη μένα Ηλιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιη μένα Κραμβέλαιο, ραφανέλαιο και σιναπέλαιο και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμ ένα αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταπο ιημένα Έλαιο ινδικής καρύδας και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημι κώς μεταποιημένα EL 34 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 Σημείωση: Οι σκιασμένες επιφάνειες αποτελούν τις περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ της NACE αναθ. 2 και της CPA 2008 ΤΟΜΕΑΣ A ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σηµ: Ο ΚΑ αυτός δεν ακολουθεί τη µεθοδολογία της Ονοµατολογίας

Διαβάστε περισσότερα

NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 311 NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο 13/07/2007 Eurostat Μονάδα 02 Στατιστική διακυβέρνηση, ποιότητα και αξιολόγηση ΤΟΜΕΑΣ Α - ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 28ης Νοεμβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 28ης Νοεμβρίου 2007 15.3.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 CODES ΤΕΠΙΧ NACE(LEVEL 1) ΚΑΔ_2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και ΟΔΗΓΙΕΣ 1) Πατήστε Ctrl και F 2) Πληκτρολογήστε το ΚΑΔ που θέλετε να αναζητήσετε με τη μορφή ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ και πατήστε enter CODES JEREMIE NACE ΚΑΔ_2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ (LEVEL 1) B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΔ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΔ ΟΔΗΓΙΕΣ 1). Πατήστε Ctrl και F ή 2)Πληκτρολογήστε τον ΚΑΔ και αναζητήσετε με τη μορφή ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ. Και πατήστε enter CODES ΤΕΠΙΧ NACE(LEVEL 1) ΚΑΔ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003 17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16 εκεµβρίου 2003 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, 9.6.2004 L 206/37 ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 865/2004 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα 15.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/19 ΟΔΗΓΙΑ 2007/7/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα, 17.7.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα, 17.7.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1160 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1160 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α. 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ - ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1160 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α. 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ - ΚΦΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1160 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ II-1 ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σημείωση 1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση «συσσωματωμένα με μορφή σβόλων»(πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα EL EL EL Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) [Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 131/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 1/88 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΚΥΠΡΟΥ ΕΟΚ (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2008 για τις στατιστικές ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2008 για τις στατιστικές ενέργειας 2008R1099 EL 20.10.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (HS: 1-24)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (HS: 1-24) 2015 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (HS: 1-24) Επιμέλεια-Σύνταξη Π. Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιούνιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την εγκατάσταση συστηµάτων και εφαρµογών ΤΠΕ για την εξοικονόµηση ενέργειας» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

«Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την εγκατάσταση συστηµάτων και εφαρµογών ΤΠΕ για την εξοικονόµηση ενέργειας» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέτρο 3.2:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. CE/AL/LA/el 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. CE/AL/LA/el 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για βιοµηχανικά προϊόντα της ΕΚ Παράρτηµα II(α) ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για πρωτογενή γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) L 77/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 206/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί CODE EL 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής 03110000-5 Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2007R1234 EL 02.04.2012 010.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Πρόγραµµα «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Μέτρο 3.2 : «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για

Διαβάστε περισσότερα