ΣΧΕΔΙΟ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παρ.18 του ν.3592/2007 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : α. του Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 161/ Α / ), β. του Ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α / ), γ. του Ν. 3310/2005 «Διαφάνεια Δημόσιων Συμβάσεων», (ΦΕΚ 30/Α/2005), δ. του Ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις»,(φεκ 233/Α) και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού, ε. του Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει, στ. του Ν.1866/1989 «Ίδρυση Ε.Σ.Ρ. και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ 222/Α/1989) και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, ζ. του Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α/2002), η. της ΚΥΑ 21161/ «Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή» (ΦΕΚ1680/Β/ ), 1

2 θ. της υπ Αριθ.Οικ.17225/656 ΚΥΑ «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων» (ΦΕΚ 399/Β/2006), όπως εκάστοτε ισχύει, ι. της KYA 53571/3839/ «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά» (ΦΕΚ 1105Β ), ια. ιβ ιγ. ιδ. ιε. της C /40/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 η Απριλίου 2004 περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζόμενων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία), της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3/ Κανονισμός Γενικών Αδειών, (ΦΕΚ 748/Β/ ), της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/1/ Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, (ΦΕΚ 750/Β/ ), της Απόφασης της ΕΕΤΤ 399/34 «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων», (ΦΕΚ 1456/Β/2006), της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/ «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης», (ΦΕΚ 314/Β/ ), Αποφασίζει : Άρθρο 1 Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής 1. Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 18 του Ν. 3592/2007: i. Η διαδικασία χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων, και υποστηρικτικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένες θέσεις - σημεία εντός των Πάρκων Κεραιών, περιλαμβανομένης και της αξιολόγησης ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης σε σχέση τόσο με το γενικό πληθυσμό όσο και τους εργαζομένους εντός του πάρκου κεραιών 2

3 ii. Οι προδιαγραφές για τις κατασκευές κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία τους, 2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για την εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων, πομπών και υποστηρικτικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένες θέσεις εντός των Πάρκων Κεραιών που ανήκουν: α) σε παρόχους δικτύων μετάδοσης σημάτων επίγειας αναλογικής ευρυεκπομπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 παρ. 3 και 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, β) σε παρόχους δικτύων μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 3592/2007, γ) σε παρόχους υπηρεσιών διανομής ραδιοτηλεοπτικών σημάτων ευρυεκπομπής και δ) σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 4 παρ. ιε) του Ν. 3431/2006, οι οποίοι νομιμοποιούνται να εγκατασταθούν ή να φιλοξενηθούν εντός αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις. 3. Η εφαρμογή των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό αναφορικά με την λειτουργία, συντήρηση, φύλαξη και διαχείριση των πάρκων κεραιών ανατίθεται στο Διαχειριστή κάθε Πάρκου Κεραιών που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους παρόχους δικτύων της παρ. 2 στοιχεία α, β και γ του παρόντος άρθρου. Ο Διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών ασκεί νόμιμη δραστηριότητα και υπάγεται σε καθεστώς Γενικής Άδειας παροχής δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται παρακάτω : Άδεια (εγκατάστασης): Η άδεια που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ και αφορά την εγκατάσταση σε συγκεκριμένες θέσεις- σημεία εντός του προκαθορισμένου χώρου των Πάρκων Κεραιών: α) σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, β) συστημάτων κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσήματων και γ) υποστηρικτικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος ως προς την ραδιοεπικοινωνία συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού μεταφοράς σήματος εξοπλισμού, 3

4 προκειμένου να γίνει δυνατή η διενέργεια συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας όπως προβλέπεται σε αντίστοιχο της υπηρεσίας δικαίωμα χρήσης συχνότητας. Πάροχος δικτύου μετάδοσης σημάτων επίγειας αναλογικής ευρυεκπομπής: Οι πάροχοι ασύρματων δικτύων μετάδοσης σημάτων επίγειας αναλογικής ευρυεκπομπής, με χρήση συχνοτήτων ή διαύλων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος. Πάροχος δικτύου μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής: Οι πάροχοι ασύρματων δικτύων μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με χρήση συχνοτήτων ή διαύλων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος. Πάρκο Κεραιών: Ο Ειδικός Χώρος που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των καθ ύλην αρμόδιων Υπουργών, ή με οιασδήποτε άλλη κανονιστική πράξη όπως εκάστοτε προβλέπεται, και εντός του οποίου επιτρέπεται η τοποθέτηση κεραιοσυστημάτων πομπών και χώρων υποστήριξης εξοπλισμού των παρόχων δικτύων μετάδοσης σημάτων επίγειας αναλογικής ή/και ψηφιακής ευρυεκπομπής. Διαχειριστής Πάρκου Κεραιών: Ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος κανονισμού ανατίθεται η εγκατάσταση, λειτουργία συντήρηση και διαχείριση των κεραιοσυστημάτων, πομπών και υποστηρικτικού για τις ανάγκες της ραδιοεπικοινωνίας εξοπλισμού εντός του Πάρκου Κεραιών. Κατασκευή Κεραίας: Το σύστημα των Κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους εξαρτημάτων και παρελκομένων. Το παθητικό κάτοπτρο ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρείται επίσης ως Κατασκευή Κεραίας. Στο ύψος της Κατασκευής Κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο.. Σταθμός Ραδιοεπικοινωνιών: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας: Μία υπηρεσία που περιλαμβάνει τη μετάδοση, την εκπομπή ή / και τη λήψη ραδιοκυμάτων για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης και της ευρυεκπομπής. 4

5 2. Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισμοί του Ν. 3431/2006 και Ν.3592/2007. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους που χρησιμοποιούνται στο παρόντα Κανονισμό δεν αναφέρονται στους εν λόγω Νόμους, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ, τον Καταστατικό Χάρτη και τη Σύμβαση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών,όσα ορίζονται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν υπάρχει εκεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών. Άρθρο 3 Γενικές Αρχές 1. Για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστήματων, και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών απαιτείται η έκδοση Άδειας από την ΕΕΤΤ. Η εν λόγω άδεια καλύπτει το σύνολο των προς εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας και του υποστηρικτικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένες θέσεις - σημεία εντός του Πάρκου Κεραιών. 2. Στην ανωτέρω άδεια καθορίζεται υποχρεωτικά ο φορέας στον οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Πάρκου Κεραιών ο οποίος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την τήρηση όλων των όρων και προϋποθέσεων της άδειας. 3. Κατά την εγκατάσταση εντός των Πάρκων Κεραιών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων, και υποστηρικτικού εξοπλισμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα κάτωθι: α) Η τήρηση των εφαρμοστέων όρων χρήσης και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στα δικαιώματα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που αφορούν τη θέση εκπομπής που περιλαμβάνεται στο Πάρκο Κεραιών, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. β) Η τήρηση των ορίων της έκθεσης του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων, εν γένει σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως ορίζονται από το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. γ) Η τήρηση των όρων για τη διασφάλιση της ακώλυτης χρήσης των υπηρεσιών της αεροναυτιλίας. δ) Η εξασφάλιση της πληρέστερης και τεχνικά αρτιότερης κάλυψης της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής ιδίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στους αντίστοιχους χάρτες συχνοτήτων και τα χορηγηθέντα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. ε) Η βέλτιστη χρήση πόρων και υποδομών για την ικανοποιητική λήψη σήματος εντός της περιοχής της οποίας νομιμοποιούνται να καλύπτουν οι πάροχοι της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού. στ) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΠΔ 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώρισης της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής 5

6 νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» καθώς και με τις κείμενες διατάξεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ζ) Η τήρηση των προδιαγραφών για τις κατασκευές κεραιών της αναλογική τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού. 4. Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης εντός του Πάρκου Κεραιών καθορίζονται από τις κείμενες πολεοδομικές και χωροταξικές διατάξεις, ή ειδικές διατάξεις που αφορούν το συγκεκριμένο Πάρκο Κεραιών. Ο έλεγχος αυτών δεν εμπίπτει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ 5. Η Άδεια, που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω, δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που τυχόν θα πρέπει να ληφθούν για τις εντός του πάρκου εγκαταστάσεις και κατασκευές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία Άρθρο 4 Διαδικασία Αδειοδότησης 1. Η Άδεια για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστήματων, και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, αφορά τη σκοπιμότητα τοποθέτησης αυτών σε συγκεκριμένες θέσειςσημεία εντός του Πάρκου Κεραιών στο πλαίσιο κάλυψης των ραδιοεπικοινωνιακών αναγκών των παρόχων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος. 2. Η έκδοση της άδειας προϋποθέτει ότι το σύνολο των παρόχων που πρόκειται να τοποθετηθούν εντός του πάρκου κεραιών είναι νόμιμοι κάτοχοι των αντίστοιχων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Επιπλέον για τη χορήγησή της απαιτούνται μεταξύ άλλων : α) η υποβολή μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών του πάρκου κεραιών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ κατά τα οριζόμενα στην 53571/3839/ ΚΥΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Στην ανωτέρω μελέτη απεικονίζονται μεταξύ άλλων τα όρια του μη επισκέψιμου ελεύθερου χώρου για το κοινό, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ανωτέρω ΚΥΑ όρια για την έκθεση του γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς και τα αντίστοιχα όρια για τους εργαζόμενους εντός των πάρκων κεραιών, ως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της C /40/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 η Απριλίου 2004 όπως εκάστοτε ισχύει. β) γνωμάτευση της ΥΠΑ σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοϊας. 6

7 γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα περί συμμόρφωσης με τις προβλέψεις της Οδηγίας 99/5ΕΚ (ΕΕ L91, σιο) (ΦΕΚ44/Α/2002) κατά την εγκατάσταση, χωροθέτηση, διασύνδεση και λειτουργία των σταθμών ραδιεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός του πάρκου κεραιών, 3. Ειδικότερα για τη χορήγηση Άδειας από την ΕΕΤΤ κατατίθεται στην ΕΕΤΤ τυποποιημένη Αίτηση για το σύνολο των εγκαταστάσεων των κεραιοσυστήματων, πομπών και υποστηρικτικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένες θέσεις εντός του Πάρκου Κεραιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Η αίτηση κατατίθεται από τον προτεινόμενο όπως οριστεί ως Διαχειριστής του συγκεκριμένου Πάρκου Κεραιών εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το σύνολο των παρόχων της παραγράφου 2 στοιχεία α,β και γ του άρθρου 1 που δικαιούνται να φιλοξενηθούν στο πάρκο κεραιών. Η ΕΕΤΤ εξετάζει από την υποβολή της αίτησης εάν αυτή είναι πλήρης και ιδίως: α) εάν η συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, για την οποία ζητείται η Άδεια, αποτελεί Πάρκο Κεραιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, β) εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 1, 3 και 6 του παρόντος κανονισμού, γ) εάν το σύνολο των παρόχων που πρόκειται να εγκατασταθούν εντός του πάρκου κεραιών είναι κάτοχοι του αντίστοιχου δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή διαύλου για το εν λόγω Πάρκο Κεραιών. δ) αν γίνεται η βέλτιστη χρήση πόρων και υποδομών των εγκατεστημένων κεραιοσυστημάτων, πομπών και χώρων υποστήριξης εντός του πάρκου κεραιών σύμφωνα με τα τοπογραφικά και υπόλοιπα αρχιτεκτονικά σχέδια που έχουν κατατεθεί. ε) εάν συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας. 4. Εάν δεν πληροίται κάποια εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων η αίτηση απορρίπτεται με αιτιολογημένη Απόφαση της ΕΕΤΤ και επιστρέφεται στον αιτούντα. 5. Εφόσον η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3, η ΕΕΤΤ εξετάζει περαιτέρω την αίτηση προκειμένου να χορηγήσει τη σχετική Άδεια. Στην περίπτωση που κατά την εξέταση: α) διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι όπως ενδεικτικά αναφέρονται : i) μη αποτύπωση της θέσης των πομπών και κάθε είδους εξοπλισμού εντός των χώρων υποστήριξης ii) ασυμφωνία ανάμεσα στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του φακέλου που αφορούν τη συγκεκριμένη εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων, πομπών και χώρων υποστήριξης εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, 7

8 iii) ασυμφωνία ανάμεσα στα στοιχεία που αναφέρονται στη σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ, στην αίτηση και στα αρχιτεκτονικά σχέδια, iv) λάθη ή ελλείψεις που αφορούν στο συνολικό ύψος και υψόμετρο των κατασκευών κεραιών τα οποίο αναφέρονται στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και την γνωμάτευση της ΥΠΑ β) διαπιστωθεί από την ΕΕΤΤ η ανάγκη πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινήσεων, η ΕΕΤΤ καλεί εγγράφως τον αιτούντα όπως εντός ορισμένης προθεσμίας προβεί στη διόρθωση αυτών ή στην προσκόμιση των επιπλέον στοιχείων. Η αίτηση θεωρείται πλήρης μετά την προσκόμιση ή διόρθωση των αιτηθέντων από την ΕΕΤΤ στοιχείων. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν προβαίνει στην παροχή οποιασδήποτε επιπλέον αιτηθείσης πληροφορίας ή στη διόρθωση στοιχείων στα εντός της ορισθείσης προθεσμίας η αίτηση απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΕΤΤ. 6. Η Άδεια εκδίδεται με Απόφαση της ΕΕΤΤ και αποστέλλεται στον αιτούντα ο οποίος αναφέρεται ρητά στο περιεχόμενο αυτής και ορίζεται πλέον ως Διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών. 7. Η Άδεια, που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω, δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που τυχόν θα πρέπει να ληφθούν για την εγκατάσταση των κεραιοσυστήματων, πομπών και χώρων υποστήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 5 Τροποποίηση Άδειας 1. Η ΕΕΤΤ προβαίνει με Απόφασή της στην τροποποίηση της Άδειας, μετά από την υποβολή αντίστοιχου αιτήματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτημα αλλαγής ανανέωσης ή παράτασης της χρονικής ισχύος της άδειας. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών υποβάλει στην ΕΕΤΤ την τυποποιημένη αίτηση η οποία συνοδεύεται με το δικαιολογητικό υπ αριθμ. 3 και 9 όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της Παρούσας. β) Σε περίπτωση αλλαγής του Διαχειριστή Πάρκου Κεραιών. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών υποβάλει στην ΕΕΤΤ την τυποποιημένη αίτηση η οποία συνοδεύεται με το δικαιολογητικό υπ αριθμ 2 και 9 όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της Παρούσας. γ) Σε περίπτωση εισόδου νέου παρόχου στο Πάρκο Κεραιών ο οποίος νομιμοποιείται να εγκατασταθεί. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής 8

9 του Πάρκου Κεραιών υποβάλει στην ΕΕΤΤ την τυποποιημένη αίτηση η οποία συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά υπ αριθμ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών που δεν μεταβάλλονται σε συνέχεια της αιτηθείσας τροποποίησης. 2. Η εξέταση της αίτησης τροποποίησης γίνεται κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του παρόντος διαδικασία χορήγησης άδειας ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρούνται οι εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις. 3. Η Άδεια, που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω, δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που τυχόν θα πρέπει να ληφθούν για τις εντός του πάρκου εγκαταστάσεις και κατασκευές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 4. Ο Διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών υποχρεούται στην κατάθεση στην ΕΕΤΤ Τυποποιημένης Δήλωσης πριν από την πραγματοποίηση μεταβολών αλλαγών ή τροποποιήσεων που πρόκειται να λάβουν χώρα εντός του πάρκου και ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση τροποποίησης δομικών στοιχείων ή χαρακτηριστικών του πάρκου κεραιών. Στην περίπτωση αυτή η τυποποιημένη Δήλωση συνοδεύεται από τα υπ αριθμ. 5, 6 και 7 δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της παρούσας. β) Σε περίπτωση προσθήκης ή απομάκρυνσης σταθμών ραδιοεπικοινωνίας κεραιοσυστημάτων εκπομπής ή/και λήψης και υποστηρικτικού εξοπλισμού κεραιών Στην περίπτωση αυτή η τυποποιημένη Δήλωση συνοδεύεται από τα υπ αριθμ. 3, 5, 6, 8 και 10 δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της παρούσας γ) Σε περίπτωση αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών εκπομπής ή/και διαύλων ως αποτέλεσμα τροποποίησης όρων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Στην περίπτωση αυτή η τυποποιημένη Δήλωση συνοδεύεται από τα υπ αριθμ. 3, 5, 8 και 10 δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών που δεν μεταβάλλονται σε συνέχεια της αιτηθείσας τροποποίησης. 5. Σε περίπτωση αλλαγών που επέρχονται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των κατόχων των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που αφορούν κεραιοσυστήματα εντός του Πάρκου Κεραιών, οι σχετικές αλλαγές γνωστοποιούνται στην ΕΕΤΤ από τον Διαχειριστή του Πάρκου Κεραιών. 6. Ο Διαχειριστής του Πάρκου κεραιών είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση και πέραν των όσων περιγράφονται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου να προβαίνει σε έγκαιρη ενημέρωση της ΕΕΤΤ με επικαιροποίηση των κατατιθεμένων δικαιολογητικών πριν από κάθε περίπτωση μεταβολών ή 9

10 αλλαγών που τροποποιούν στοιχεία του πάρκου κεραιών σε σχέση με προγενέστερες άδειες αιτήσεις ή δηλώσεις. Άρθρο 6 Προδιαγραφές για τις κατασκευές κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής εντός του πάρκου κεραιών 1. Πέραν των όσων ορίζονται στο Ν.3592/2007 υπεύθυνος έναντι της ΕΕΤΤ για την τήρηση των προδιαγραφών για τις κατασκευές κεραιών (μόνιμων ή προσωρινών) της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, συμπεριλαμβανομένων των πυλώνων ή/και των ιστών ραδιοφώνου και τηλεόρασης, εντός του Πάρκου Κεραιών καθίσταται ο Διαχειριστής του Πάρκου ο οποίος υποχρεούται να συνεργάζεται με τους οριζόμενους στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχεία α, β και γ του παρόντος κανονισμού παρόχους, και να εφαρμόζετε η κείμενη νομοθεσία περί προϊόντων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συμμόρφωσης προς τις διατάξεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, τις οδηγίες και τους κανόνες κατασκευών κεραιών της κείμενης νομοθεσίας ή ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων όπως ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα: 2. Ειδικότερα το σύνολο των εγκαταστάσεων εντός του πάρκου κεραιών θα πρέπει να συμμορφώνεται: α) με τους όρους και τις προδιαγραφές και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων β) με τις απαιτήσεις ΠΔ 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώρισης της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγια 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» γ) με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που θέτει η θέτει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δ) με τις προβλέψεις των Ελληνικών Προτύπων που φαίνονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος, ε) με τις συστάσεις όπου αυτές εφαρμόζονται της οδηγίας ETSI GUIDE V1.5.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio site engineering for radio equipment and systems, όπως εκάστοτε ισχύει, 3. Η κατασκευή και η εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών πρέπει να γίνεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε επιζήμια παρεμβολή από προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης, αρμονικών 10

11 ή/και παρασιτικών συχνοτήτων σε άλλη ραδιοσυχνότητα ή/και δίαυλο που χρησιμοποιείται νόμιμα. 4. Η χρήση των κατασκευών κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής του παρόντος άρθρου γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται η κοινή χρήση πόρων και υποδομών συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ιστών και πυλώνων. Η κοινή χρήση των ανωτέρω υποδομών γίνεται κατόπιν τεχνικών μελετών λαμβάνοντας υπόψη αφενός τυχόν περιορισμούς δόμησης, αφετέρου δε προδιαγραφές συνδυαστών (combiners), γραμμών μεταφοράς κτλ. και άλλων περιορισμών που θέτει ο κατασκευαστής. 5. Η κοινή χρήση των κεραιοσυστημάτων της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής θα πρέπει να γίνεται με συνδυαστές (combiners). Σε κάθε κεραιοσύστημα εκπομπής που χρησιμοποιείται για την μετάδοση σημάτων τηλεόρασης ή ραδιοφώνου θα συνδυάζονται τουλάχιστον 3 δίαυλοι ή 3 συχνότητες αντίστοιχα. Η κοινή χρήση των κεραιοσυστημάτων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη χρήση άλλων απαραίτητων βαθμίδων προστασίας όπως φίλτρων υψηλής απόδοσης τα οποία τοποθετούνται στην είσοδο κεραίας. 6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνίας εντός του πάρκου κεραιών αποτελεί η συμμόρφωση προς την εγκεκριμένη από την ΕΕΑΕ μελέτη ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης σε σχέση με το περιβάλλον και το γενικό πληθυσμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 53571/3839/ (ΦΕΚ1105 Β ) καθώς και η τήρηση των προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας που θέτει για τους εργαζόμενους η C /40/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 η Απριλίου 2004 όπως εκάστοτε ισχύει. 7. Σε κάθε περίπτωση, όπου αυτό είναι εφικτό, η απόσταση μεταξύ των κεραιοσυστημάτων εκπομπής και λήψης θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να παρέχεται επαρκής απομόνωση από την εμφάνιση προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης στους δέκτες. 8. Σε κάθε περίπτωση τα κεραιοσυστήματα της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής θα πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι το διάγραμμα ακτινοβολίας (radiation pattern) του κάθε κεραιοσυστήματος δεν θα παραβιάζει τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο δικαίωμα χρήσης. 9. Σε κάθε περίπτωση, όπου αυτό είναι εφικτό, η απόσταση μεταξύ των κεραιοσυστημάτων εκπομπής και λήψης θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να παρέχεται επαρκής απομόνωση από την εμφάνιση προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης στους δέκτες. Επιπλέον θα γίνεται σωστή χρήση άλλων βαθμίδων προστασίας 11

12 όπως φίλτρα, φορτία τερματισμού κτλ τα οποία θα απομονώνουν προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης, αρμονικών ή/και παρασιτικών συχνοτήτων στα αναγκαία επίπεδα και θα περιορίζουν τους Λόγους Στάσιμου Κύματος Τάσης (VSWR). 10. Τα καλώδια και οι σύνδεσμοι (connectors) που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών ( πχ συμπαγή καλώδια, κτλ) με κατάλληλη προστασία ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη προστασία μεταξύ παρακείμενων καλωδίων, τροφοδοτών ή συνδετήρων προκειμένου να μειωθεί η σύζευξη μεταξύ εξοπλισμού. Τα καλώδια πομπού και δέκτη θα πρέπει να τοποθετούνται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους ενώ θα χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι υψηλής ποιότητας ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο αποτέλεσμα προστασίας μεταξύ των διαφόρων μερών του κεραιοσυστήματος. Όλα τα καλώδια και οι συνδετήρες θα πρέπει να τοποθετούνται και να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατάλληλη μόνωση και ηλεκτρική ομοιομορφία. Τα καλώδια τροφοδότη θα πρέπει να αναγνωρίζονται σε κάθε άκρο συμπεριλαμβανομένου και των καλωδίων που ενδεχομένως να είναι θαμμένα σε αγωγό. 11. Κατά τη σχεδίαση και την εγκατάσταση των κεραιοσυστημάτων της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, πέρα των όσων έχουν ήδη αναφερθεί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη α) οι εφαρμοστέες διατάξεις οδηγίες και πρότυπα αντικεραυνικής προστασίας, β) οι διατάξεις και οδηγίες γείωσης, γ) οι προδιαγραφές και οδηγίες πυρασφάλειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και δ) η αντοχή και η καταλληλότητα στήριξης όλων των κεραιοσυστημάτων καλωδίων και σχετικού εξοπλισμού προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση των καιρικών φαινομένων (άνεμοι, χιονοπτώσεις κλπ) και οι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι Άρθρο 7 Υποχρεώσεις Διαχειριστή Πάρκου Κεραιών 1. Πέρα των όσων προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ο Διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών : α) Υπάγεται σε καθεστώς Γενικών Αδειών και υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης στην ΕΕΤΤ. 12

13 β) Καθίσταται υπεύθυνος έναντι της ΕΕΤΤ για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, για όλες τις εκπομπές και λήψεις εντός του Πάρκου κεραιών και την συμμόρφωσή τους με τους όρους και υποχρεώσεις που συμπεριλαμβάνονται στα χορηγηθέντα δικαιώματα χρήσης διαύλων ή ραδιοσυχνοτήτων. γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί επιζήμια παρεμβολή προερχόμενη από εκπομπή εντός του πάρκου κεραιών οφείλει να προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα για την άμεση άρση της παρεμβολής. δ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκπομπή προερχόμενη από το Πάρκο Κεραιών, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τα δικαιώματα χρήσης οφείλει να εντοπίσει και να διακόψει άμεσα την εκπομπή αυτή. ε) Μεριμνά ώστε εν όλω και εν μέρει η λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού εντός του πάρκου κεραιών να πληροί τους όρους του Π.Δ. 44/2002. στ) Οφείλει να μεριμνά για την τήρηση των προδιαγραφών κατασκευών κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των πυλώνων ή ιστών για την στήριξη των κεραιών, που βρίσκονται εντός του Πάρκου Κεραιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. ζ) Υποχρεούται για την τήρηση των ορίων έκθεσης στην ακτινοβολία όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό οφείλει: i) να προβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αξιολόγηση της έκθεσης των εργαζομένων και του γενικότερου πληθυσμού στην προερχόμενη από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ακτινοβολία. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να επιτρέπει και να διασφαλίζει την άμεση προσβασιμότητα στο πάρκο κεραιών των αρμοδίων όπως διενεργούν μετρήσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων φορείς ii) να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (πχ σήμανση, απαγόρευση εισόδου, διάθεση προστατευτικού εξοπλισμού κ.α) για την προστασία του κοινού και των εργαζομένων από κινδύνους προερχόμενους από την έκθεσή τους σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία εντός του πάρκου κεραιών η) Οφείλει να διατηρεί εντός του Πάρκου Κεραιών, σε ασφαλές σημείο, αρχείο με το σύνολο των στοιχείων που αφορούν το σύνολο των εγκατεστημένων κεραιοσυστημάτων, πομπών και χώρων υποστήριξης εξοπλισμού εντός του Πάρκου Κεραιών συμπεριλαμβανομένων και των χαρακτηριστικών εκπομπής Το εν λόγω αρχείο θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως ενδεικτικά αναφέρονται: i) τύπους κεραίων ii) μήκη καλωδίων και είδος iii) τύποι συνδετήρων (connectors) 13

14 iv) ηλεκτρικών στοιχείων όπως VSWR, εξασθένιση καλωδίων, EIRP για το κάθε κεραιοσύστημα και ισχύ λειτουργίας του κάθε πομπού καθώς και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας θ)υποχρεούται να παρέχει άμεση πρόσβαση εντός του πάρκου κεραιών στα αρμόδια κλιμάκια της ΕΕΤΤ και όλων των συναρμόδιων ελεγκτικών φορέων. η) Οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος στην ΕΕΤΤ και στους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς μέσω συγκεκριμένης τηλεφωνικής γραμμής που θα αποκρίνεται σε συνεχή βάση. Άρθρο 8 Διάρκεια και ανανέωση Άδειας 1. Η διάρκεια της Άδειας καθορίζεται από την ΕΕΤΤ και δεν μπορεί να υπερβαίνει την μέγιστη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφωνικών συχνοτήτων ή τηλεοπτικών διαύλων που αφορούν κεραιοσυστήματα εντός του Πάρκου Κεραιών. 2. Η αίτηση για την ανανέωση της άδειας υποβάλεται εγκαίρως τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από τη λήξη της. 3. Η ΕΕΤΤ εξετάζει τις αιτήσεις ανανέωσης εφαρμόζοντας κατά αναλογία τις διαδικασίες του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 9 Διακοπή Λειτουργίας Εγκατεστημένων Συστημάτων Ραδιοεπικοινωνίας, εντός του Πάρκου Κεραιών 1. Η ΕΕΤΤ με αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να ζητήσει την διακοπή λειτουργίας σταθμού ραδιοεπικοινωνίας, εγκατεστημένου κεραιοσύστηματος, και υποστηρικτικού, εντός του Πάρκου Κεραιών ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εφόσον διαπιστώνεται η μη τήρηση ή παραβίαση των όρων και των τεχνικών στοιχείων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκε το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας ή ο χορηγηθέν δίαυλος συχνοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει, β) Αν η εκπομπή κεραιοσυστήματος ή/ και εξοπλισμού προκαλεί παρεμβολές σε ραδιοσυχνότητες που διατίθενται για την εκπομπή ή τη λήψη μηνυμάτων ανάγκης ή κινδύνου. 14

15 2. Επιπλέον σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο παύσει η ισχύς του δικαιώματος χρήσης διαύλου ή/και ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιείται σε εγκατεστημένο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας διακόπτεται η λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος ραδιοεπικοινωνίας. Άρθρο 10 Αναστολή 1. Η Άδεια αναστέλλεται εφόσον ανασταλεί η ισχύς της Κ.Υ.Α. ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής κανονιστικής πράξης που αφορούν τον ορισμό του συγκεκριμένου Πάρκου Κεραιών καθώς και για λόγους δημοσίου συμφέροντος ύστερα από αιτιολογημένη Απόφαση της ΕΕΤΤ. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι περιπτώσεις όπου η ΕΕΤΤ έχει αποδείξεις, ότι η παράβαση όρων του παρόντος ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία. Άρθρο 11 Ανάκληση 1. Η Άδεια ανακαλείται εφόσον ανακληθεί η παύσει καθ οιονδήποτε τρόπο η ισχύς της Κ.Υ.Α. ή οιασδήποτε άλλης σχετικής κανονιστικής πράξης που αφορούν τον ορισμό του συγκεκριμένου Πάρκου Κεραιών. 2. Οι διατάξεις και οι γενικές αρχές που αφορούν την ανάκληση των διοικητικών πράξεων εφαρμόζονται επικουρικώς προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 12 Παροχή Πληροφοριών 1. Η EETT μπορεί να ζητήσει από τον Διαχειριστή Πάρκου Κεραιών να της παράσχει όλες τις πληροφορίες που αυτή θεωρεί απαραίτητες για να εκπληρώσει τις λειτουργίες της. Η παροχή αυτών των πληροφοριών διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν Ο Διαχειριστής οφείλει να παρέχει άμεσα κατόπιν αιτήματος της ΕΕΤΤ κάθε είδους πληροφορία σχετική με τη θέση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκατεστημένων κεραιοσυστημάτων, πομπών και χώρων υποστήριξης εξοπλισμού εντός του Πάρκου Κεραιών καθώς και φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 15

16 Άρθρο 13 Kυρώσεις 1. Σε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος από το Διαχειριστή του Πάρκου Κεραιών η ΕΕΤΤ επιβάλλει κατά αυτού τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ν.3431/ Ειδικότερα με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ΕΕΤΤ και ύστερα από προηγούμενη ακρόασή του Διαχειριστή, η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλλει μία ή περισσότερες των οριζόμενων στα εδάφια α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 3431/2006 κυρώσεις, καθώς και αναστολή της Γενικής του Αδείας εφόσον ο Διαχειριστής προβεί σε σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Ως τέτοιες θεωρούνται ιδίως : α) Η επαναλαμβανόμενη πρόκληση επιζήμιας παρεμβολής στα δίκτυα των εγκατεστημένων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 του παρόντος, παρόχων εντός του πάρκου κεραιών και β) Η εμφάνιση επαναλαμβανόμενης παράνομης εκπομπής προερχόμενης από το Πάρκο Κεραιών 3.Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών παρά την επιβολή της κύρωσης της αναστολής της Γενικής του Αδείας εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται σε αυτόν η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της Γενικής του Αδείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του Ν. 3431/2006. Άρθρο 14 Διοικητικά Τέλη Άδειας 1. Με την κατάθεση κάθε αίτησης προς έκδοση Άδειας ή Τροποποίηση Άδειας καταβάλλεται εφάπαξ Διοικητικό Τέλος στην ΕΕΤΤ για την εξέτασή της αίτησης, και την έκδοση ή τροποποίηση της Άδειας αντίστοιχα. 2. Το ύψος του Διοικητικού Τέλους για έκδοση Άδειας ορίζεται σε ποσό 120 (εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ) ανά δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας που φιλοξενείται εντός του Πάρκου Κεραιών 3. Το ύψος του Διοικητικού Τέλους για Τροποποίηση Άδειας ορίζεται σε ποσό 120 (εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ). 4. Κατά την επιστροφή αίτησης Άδειας ή επιστροφή αίτησης Τροποποίησης Άδειας τα Διοικητικά τέλη δεν επιστρέφονται και πρέπει να καταβληθούν εκ νέου με νέα κατάθεση αίτησης. 16

17 5. Στην περίπτωση απόρριψης αίτησης Άδειας ή απόρριψης αίτησης Τροποποίησης Άδειας, τα διοικητικά τέλη δεν επιστρέφονται. Άρθρο 15 Έναρξη Ισχύος 1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Η αίτηση για άδεια εγκατάστασης κεραιοσυστήματων, πομπών και υποστηρικτικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένες θέσεις εντός του Πάρκου Κεραιών κατατίθεται συνολικά για όλα τα κεραιοσυστήματα, πομπούς και χώρους υποστήριξης εντός του πάρκου κεραιών και για να θεωρείται πλήρης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, Νομική Μορφή, Διεύθυνση Έδρας του αιτούντος, ΑΦΜ, ΑΡΜΑΕ, Τεχνικός Υπεύθυνος, Τηλέφωνο και Fax για επικοινωνία) και νομιμοποιητικά έγγραφα για τον υπογράφοντα. 2. Πράξη Ανάθεσης του Διαχειριστή του Πάρκου Κεραιών η οποία θα συνυπογράφεται από το σύνολο των παρόχων της παρ.2 υπό στοιχειά α,β και γ του άρθρου Αντίγραφο δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή διαύλων για όλα τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή διαύλων τα οποία αφορά η αίτηση. 4. Τις γεωγραφικές συντεταγμένες -πλάτος και μήκος σε σύστημα ΕΓΣΑ 87- και το υψόμετρο του Πάρκου Κεραιών, καθώς επίσης το Δήμο και την Νομαρχία που ανήκει. 5. Περιγραφή όλων των Κατασκευών Κεραιών εντός του Πάρκου Κεραιών, η οποία περιλαμβάνει: α) μοναδικό διακριτικό αριθμό θέσης και συντεταγμένες κάθε κατασκευής κεραίας και χώρου φιλοξενίας εξοπλισμού εντός του πάρκου κεραιών, β) τις διαστάσεις κάθε Κατασκευής Κεραίας, και των υποστηρικτικών χώρων εντός του πάρκου κεραιών, γ) περιγραφή συνοδευόμενη από τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας μετά των συναφών αυτών κεραιοσυστημάτων εκπομπής και λήψης που πρόκειται να τοποθετηθούν σε κάθε κατασκευή κεραίας και συσχέτιση τους με τα δικαιώματα χρήσης της ως άνω παραγράφου 3 6. Σχέδια στα οποία θα απεικονίζεται η θέση του συνόλου των κεραιοσυστημάτων, πομπών και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά: 18

19 α) Τοπογραφικό διάγραμμα που περιέχει οδοιπορικό σκαρίφημα και απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ με τη μέγιστη διαθέσιμη ανάλυση και με σημειωμένες τις θέσεις των κατασκευών κεραιών των χώρων υποστήριξης εντός του πάρκου κεραιών με αναφορά στους χρήστες των κεραιοσυστημάτων ιστών ή/και πυλώνων και χώρων υποστήριξης. β) Σχέδια όλων των χώρων στους οποίους τοποθετούνται σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας και υποστηρικτικός εξοπλισμός σε κλίμακα 1:50 καθώς και σχέδια των κατασκευών κεραιών σε πρόσφορη, κατά περίπτωση, κλίμακα. Στα ανωτέρω σχέδια θα περιλαμβάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό όψεων τομών και κατόψεων απεικόνιση των θέσεων όλων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού που θα πρέπει να συσχετίζονται με τα ως ανωτέρω στοιχεία 5.γ της αίτησης. 7. Σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας για το σύνολο των κατασκευών κεραιών εντός του πάρκου κεραιών. 8. Σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. επί της μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών των κεραιοσυστημάτων, για το σύνολο των εγκατεστημένων κεραιοσυστημάτων εκπομπής εντός του Πάρκου Κεραιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 9. Απόδειξη πληρωμής Διοικητικού Τέλους που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος Κανονισμού. 10. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση που εκπροσωπεί έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεων της, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός, ο οποίος συμμορφώνεται προς : Ι. Την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ 22 Ιουλίου 1993 (E.E.L.L 220, 30 Αυγούστου 1993) για ηλεκτρολογικό υλικό χαμηλής τάσης. II. Την Οδηγία 2004/108/ΕΚ (E.E.L.390 της ) για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την αντίστοιχη ΚΥΑ 50268/5137/07(Β 1853/ ) όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙΙ. Την Οδηγία 99/5ΕΚ (ΕΕ L91, σιο) (ΦΕΚ44/Α/2002). κατά την εγκατάσταση, χωροθέτηση, διασύνδεση και λειτουργία των σταθμών ραδιεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός του πάρκου κεραιών. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πρότυπα ΕΛΟΤ A/A Αριθμός Εγγράφου Κωδικός Εγγράφου Τίτλος ΕΛΟΤ Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ΕΛΟΤ Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών - Μέρος 2: Περιβάλλον ΕΛΟΤ Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών - Μέρος 3: Τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων - Όρια ΕΛΟΤ Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών - Μέρος 4: Τεχνικές εγκατάστασης για την άμβλυνση των δυσμενών φαινομένων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών Ημερομηνία Έκδοσης

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Μαρούσι, 23-11-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 AΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη : α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21-3 - 2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 472 / 155 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης «Κανονισμός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων για Νόμιμους Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνιών Εγκατεστημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ : 573/001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση γνώμης της ΕΕΤΤ, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, επί του Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 20-2-2014 Α. Π.: 708/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-04. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πληροφορίες σχετικά με τα Διοικητικά τέλη και τέλη χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων αναφέρονται σε σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕΤΤ:

2. Πληροφορίες σχετικά με τα Διοικητικά τέλη και τέλη χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων αναφέρονται σε σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕΤΤ: Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Τηλεοπτικού Διαύλου Υπηρεσίας Ευρυεκπομπής 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Τηλεοπτικού Διαύλου Υπηρεσίας Ευρυεκπομπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-7-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/2 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. τον Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες (Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου WiMax, ) Επίσης απο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 687/321 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 687/321 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-04-2013 ΑΠ.: 687/321 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 14031/28-03-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Φίλιππου Πετρίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμ. Ασφαλείας: Αναστάσεως 2, ΠΑΠΑΓΟΥ 101 91 210-6508569, 210-6508554 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμ. Ασφαλείας: Αναστάσεως 2, ΠΑΠΑΓΟΥ 101 91 210-6508569, 210-6508554 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Βαθμ. Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 15549/05-04-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Χρήστου Βαλασέλη, ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες (Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου >WiMax, 1 Επίσης απο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026 Μαρούσι, 11-10-11 Αρ. Πρωτ.: 623/026 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002 Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για χρήση στην σταθερή και κινητή υπηρεσία ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά»

«Σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» Το παρόν κείμενο και το σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία «Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» δε δεσμεύουν την ΕΕΤΤ ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΙΕΣ - ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΙΩΝ

ΚΕΡΑΙΕΣ - ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΕΡΑΙΕΣ - ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΙΩΝ Aρθρο 964 Κεραίες 1. Ορισμοί ('Aρθρο 1 του ν. 2801/2000 άρθρο 25 του ν. 3185/2003) Α. Σταθμός: 'Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014

Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014 Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014 Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 4313/2014 «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ηµοσίων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τυποποίησης Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ν.2801/00 (ΦΕΚ 46 Α )

ν.2801/00 (ΦΕΚ 46 Α ) Άρθρο 1 Κεραίες (βλ. Και άρθρο 30 Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12). 1. Ορισμοί ν.2801/00 (ΦΕΚ 46 Α ) Α. Σταθμός: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 566/066 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 566/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 03-06-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 566/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του κ. Ε. Πλάκα με αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κανονισµό Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων ΜΑΙΟΣ 2006 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/03.09.2015 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 22-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 644/32 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 22-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 644/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 644/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Βούλας, με θεματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010 Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010 ΑΠΟΦΑΣΗ Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης των Συστημάτων Παροχής Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών στη ζώνη συχνοτήτων 2 GHz, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα