Μαρούσι, Νοέμβριος 2012 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι, Νοέμβριος 2012 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, Νοέμβριος 2012 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

2 Πρόλογος Το παρόν κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης έχει προετοιμαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της εκ του Ν.4070/2012 και αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η τροποποίηση του εν λόγω Κανονισμού εντάσσεται στο πλαίσιο της πάγιας δραστηριότητας της ΕΕΤΤ για τη διαρκή προσαρμογή του ελληνικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος στις σύγχρονες εξελίξεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου. Κατά την προτεινόμενη τροποποίηση έχουν ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη οι ρυθμίσεις του Ν.4070/2012 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δημοσιοποιεί το προτεινόμενο σχέδιο της νέας, τροποποιημένης μορφής του Κανονισμού Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προκειμένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες του φάσματος, σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και τη διαδικασία χορήγησης ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, κατ εφαρμογή του Ν.4070/2012. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλιά τους κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή παραγράφους του υπό τροποποίηση Κανονισμού. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από τις 4 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 13:00 μ.μ., στη διεύθυνση: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Λεωφόρος Κηφισίας 60, , Μαρούσι, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιοποιηθούν. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Το παρόν κείμενο δε δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει. Ακολουθεί το προς διαβούλευση κείμενο του Κανονισμού.

3 Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/2012), ιδίως τα άρθρα 3, 12, 18, 20 παρ. 2, 8 και 9, 21 παρ. 1, 13 και 15, 23, 26 παρ. 2 και 3, 27, 38, 73, 75, 77 και 80 αυτού, β. το Ν.3592/2007 «Συγκέντρωση και Αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 161/Α/2007), ιδίως το άρθρο 13 αυτού ως ισχύει, γ. το Ν.1843/1989 «Κύρωση Τελικών Πράξεων της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 1979)» (ΦΕΚ 96/Α/1989), δ. το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α/2002), ε. την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αριθ /525/2012 «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» (ΦΕΚ 1444/Β/2012) όπως εκάστοτε ισχύει, στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/Β/ ) όπως εκάστοτε ισχύει, ζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 624/216/ «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 2512/B/ ) όπως εκάστοτε ισχύει, 1

4 η. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/ «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/B/ ) όπως εκάστοτε ισχύει, θ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ. Αποφασίζει : Άρθρο 1 Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και τη διαδικασία χορήγησης ατομικών δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατ' εφαρμογή του Ν.4070/ Στον παρόντα κανονισμό δεν εμπίπτουν, καθώς δεν αποτελούν αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ, η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την υπηρεσία ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη και της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη. 3. Δεν εμπίπτει στον παρόντα Κανονισμό η αναλογική τηλεόραση και η ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος μέχρι το σημείο εκπομπής, καθώς και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και παροχή πρόσθετων ευκολιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4070/2012. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται παρακάτω: 2

5 Υπουργείο/Υπουργός: Υπουργείο/Υπουργός αρμόδιο(ς) για τη ρύθμιση του τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Δικαίωμα χρήσης ή εκχώρηση (μίας συχνότητας ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου): το δικαίωμα που χορηγείται από την αρμόδια αρχή για τη χρησιμοποίηση από ένα σταθμό ραδιοεπικοινωνιών, μίας ραδιοσυχνότητας ή ενός καθορισμένου διαύλου ραδιοσυχνότητας σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις. Χρήση ραδιοσυχνότητας σε πρωτεύουσα βάση: Αφορά εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων σε σταθμούς οι οποίοι υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α. Έχουν δικαίωμα προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές που προκαλούνται από άλλους σταθμούς στους οποίους έχει γίνει εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων σε πρωτεύουσα βάση μεταγενέστερα από αυτούς. β. Δεν πρέπει να προκαλούν επιζήμιες παρεμβολές σε σταθμούς στους οποίους έχει γίνει εκχώρηση σε πρωτεύουσα βάση, προγενέστερα από αυτούς. γ. Έχουν δικαίωμα προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς στους οποίους έχουν εκχωρηθεί ραδιοσυχνότητες σε δευτερεύουσα βάση προγενέστερα ή μεταγενέστερα από αυτούς. Χρήση ραδιοσυχνότητας σε δευτερεύουσα βάση: Αφορά εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων σε σταθμούς οι οποίοι έχουν τους εξής περιορισμούς: α. Δεν πρέπει να προκαλούν παρεμβολές στους σταθμούς στους οποίους έχει γίνει εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων σε πρωτεύουσα βάση, ασχέτως αν οι συχνότητες τους εκχωρήθηκαν νωρίτερα ή πρόκειται να εκχωρηθούν μεταγενέστερα. β. Δε μπορούν να διεκδικούν προστασία από παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς στους οποίους έχει γίνει εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων σε πρωτεύουσα βάση, στους οποίους οι συχνότητες εκχωρήθηκαν νωρίτερα ή πρόκειται να εκχωρηθούν μεταγενέστερα. γ. Έχουν δικαίωμα προστασίας από παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς της ίδιας υπηρεσίας ή άλλης επίσης δευτερεύουσας 3

6 υπηρεσίας, εφόσον οι συχνότητες των άλλων αυτών σταθμών εκχωρήθηκαν μεταγενέστερα. Ειδικά ραδιοδίκτυα κατηγορίας Α: Τα ειδικά ραδιοδίκτυα που δεν ανήκουν στην κατηγορία Β. Ειδικά ραδιοδίκτυα κατηγορίας Β: Τα ειδικά ραδιοδίκτυα των οποίων η περιοχή λειτουργίας έχει ακτίνα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χιλιόμετρα και η εκπομπή κάθε σταθμού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) Watt Ισοδύναμη Ισοτροπικά Ακτινοβολούμενη Ισχύ (EIRP), ή λειτουργούν εντός σαφώς καθορισμένων ορίων όπως εντός εργοταξίων, αεροδρομίων, κλπ. Η κατηγορία περιλαμβάνει μεταφερόμενα ραδιοδίκτυα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, ενώ δεν εμπίπτουν δίκτυα με αναμεταδότη, ανεξαρτήτως της ακτίνας λειτουργίας τους, με την επιφύλαξη για χρήση αναμεταδότη εντός κλειστών στεγασμένων χώρων. Αποθεματοποίηση: Πρόσκτηση ή κατακράτηση ποσότητας φάσματος μεγαλύτερης από τις εκτιμούμενες ή πραγματικές τεχνικά ανάγκες με αποτέλεσμα τη διαστρέβλωση του ανταγωνισμού. 2. Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισμοί του Ν.4070/2012. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό δεν αναφέρεται στον εν λόγω Νόμο, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ, τον Καταστατικό Χάρτη και τη Σύμβαση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, όσα ορίζονται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν υπάρχει εκεί, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και στις κανονιστικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Άρθρο 3 Γενικές Αρχές Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 1. Χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται σε πρόσωπα που ασκούν νόμιμη δραστηριότητα και υπάγονται σε καθεστώς Γενικής Άδειας παροχής δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 80 του Ν.4070/2012 και τον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ. 2. Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων που εμπίπτουν στο παρόντα Κανονισμό, διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: (α) Χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων όπου δεν κρίνεται αναγκαία η χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης και αφορά κυρίως ζώνες συχνοτήτων μη αποκλειστικής χρήσης. Οι χρήστες των 4

7 συγκεκριμένων ζωνών οφείλουν να μεριμνούν ώστε κατά τη λειτουργία των συσκευών τους να πληρούνται τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές ραδιοδιεπαφών τεχνικά χαρακτηριστικά, να μην παρακωλύεται ενδεχόμενη χρήση της συγκεκριμένης ζώνης σε πρωτεύουσα βάση, ενώ δε δικαιούνται παροχής προστασίας από πιθανές παρεμβολές. (β) Χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων όπου κρίνεται αναγκαία η χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης προκειμένου να ικανοποιούνται οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 21, παρ. 1 του Ν.4070/2012. Η ΕΕΤΤ καθορίζει με τον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων σε ποια από τις ανωτέρω κατηγορίες ανήκει κάθε χρήση μεμονωμένης ραδιοσυχνότητας ή ζώνης ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα και με τις διατάξεις του ΕΚΚΖΣ. 3. Οι χρήστες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων μεριμνούν ώστε ο αριθμός των ραδιοδιαύλων και το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων τα οποία χρησιμοποιούν, να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την πλέον ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 4. Τα πρόσωπα που κάνουν χρήση ραδιοσυχνοτήτων είναι υπεύθυνα για την τήρηση των όρων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων. Εφόσον ο χρήστης ραδιοσυχνότητας δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει την τήρηση των τεχνικών όρων χρήσης, οφείλει να ορίζει τεχνικό υπεύθυνο ο οποίος φέρει την ευθύνη για την τήρηση αυτών. 5. Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, γίνεται σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ, και τους Κανονισμούς Γενικών Αδειών και Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ, ως ισχύουν. 6. Για κάθε χορήγηση δικαιώματος χρήσης λαμβάνονται υπόψη, πλέον των γενικών αρχών του άρθρου 3 του Ν.4070/2012 τα κάτωθι: (α) Η τεχνικά και οικονομικά αποτελεσματική διαχείριση και χρήση του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, χωρίς επιζήμιες παρεμβολές (β) Η διαθεσιμότητα του φάσματος σε ευρύ πεδίο χρηστών (γ) Η εξασφάλιση της ποιότητας δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δ) Τα μοντέλα διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που προβλέπονται από τις σχετικές συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών Ραδιοεπικοινωνιών (ITU-R) (ε) Τα εφαρμόσιμα, κατά περίπτωση, όρια εκπομπών και ατρωσίας, όπως καθορίζονται από τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα και αποφάσεις, καθώς και τυχόν σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ 5

8 (στ) (ζ) Οι απαιτήσεις διεπαφής ραδιοεξοπλισμού (ραδιοδιεπαφές) που εκδίδει και αναθεωρεί η ΕΕΤΤ Οι τεχνικές προδιαγραφές του ραδιοεξοπλισμού τον οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο αιτών. Άρθρο 4 Αποθεματοποίηση Φάσματος 1. Η ΕΕΤΤ, πέρα από την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, μεριμνά για τη διασφάλιση της μη παραβίασης των αρχών του ανταγωνισμού από οποιαδήποτε μεταβίβαση ή συγκέντρωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς αυτούς, μπορεί να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όπως ενδεικτικώς η επιβολή της μεταβίβασης ή της εκμίσθωσης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 2. Η ΕΕΤΤ μπορεί κατά τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων να ορίζει αυστηρές προθεσμίες για την πραγματική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων χρήσης από τον κάτοχό τους, να ελέγχει κατά πόσον ο κάτοχος του δικαιώματος αξιοποιεί τις προσδιοριζόμενες σε αυτό ραδιοσυχνότητες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις κατά τα ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες ή εφόσον ο κάτοχος του δικαιώματος δεσμεύει φάσμα ραδιοσυχνοτήτων χωρίς να το χρησιμοποιεί για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση χορήγησης, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 77 του Ν.4070/2012 κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών του προστίμου ή/και της ανάκλησης του εν λόγω δικαιώματος. 3. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, υποχρεούνται να αιτηθούν την ανάκληση του δικαιώματός τους, εφόσον δε σκοπεύουν να προβούν στη χρήση αυτού. Το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία χορήγησής του δύναται να ανακληθεί από την ΕΕΤΤ και να είναι πλέον διαθέσιμο για χορήγηση. 4. Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις των δικαιωμάτων χρήσης που χορηγούνται χωρίς περιορισμό του αριθμού τους, η ΕΕΤΤ δύναται, οποτεδήποτε μετά την ημερομηνία χορήγησης, να ζητήσει από τους κατόχους τους λεπτομέρειες σχετικά με την αξιοποίηση και την πραγματική χρήση του φάσματος προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο αποθεματοποίησης φάσματος από αυτούς. 6

9 5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθεματοποίηση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από τους κατόχους των αντίστοιχων δικαιωμάτων η ΕΕΤΤ δύναται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασής της να επιβάλλει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 77 του Ν.4070/2012 κυρώσεις. Άρθρο 5 Ουδετερότητα ως προς τη χρησιμοποιούμενη Τεχνολογία και την παρεχόμενη Υπηρεσία 1. Όλοι οι τύποι τεχνολογίας που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι διαθέσιμες για αυτού του είδους υπηρεσίες, εκτός αν ρητώς απαγορεύεται με απόφαση του Υπουργού. 2. Κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ και με απόφαση του Υπουργού, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν.4070/2012, μπορούν να προβλέπονται περιορισμοί, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της αμεροληψίας, αναφορικά με τη ραδιοδικτυακή ή ασύρματη τεχνολογία πρόσβασης που χρησιμοποιείται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον αυτό απαιτείται: (α) Για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, (β) Για την προστασία της δημόσιας υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία, (γ) Για την εξασφάλιση της τεχνικής ποιότητας της υπηρεσίας, (δ) Για την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης του μερισμού ραδιοσυχνοτήτων, (ε) (στ) Για τη διαφύλαξη αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος, ή Για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 3. Όλοι οι τύποι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται να παρασχεθούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δηλώνονται διαθέσιμες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ, εκτός αν ρητώς απαγορεύεται με απόφαση του Υπουργού. 4. Κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ και με απόφαση του Υπουργού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν.4070/2012, δύναται: (α) Να προβλέπονται περιορισμοί, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της αμεροληψίας, σε ότι αφορά στους παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προς εκπλήρωση, όπου απαιτείται, προβλέψεων των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), (β) Να λαμβάνονται μέτρα που να απαιτούν την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ειδική 7

10 (γ) ζώνη διαθέσιμη για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να αιτιολογούνται για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος όπως ενδεικτικά: (βα) Η ασφάλεια της ζωής, (ββ) Η προαγωγή της κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής συνοχής, (βγ) Η αποφυγή της αναποτελεσματικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, (βδ) Η προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, π.χ. με την παροχή υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, Να λαμβάνονται μέτρα που απαγορεύουν την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συγκεκριμένη ζώνη μόνον όταν αυτά αιτιολογούνται επαρκώς από την ανάγκη προστασίας υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής. Κατ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού, τα μέτρα αυτά δύνανται να επεκτείνονται ώστε να εφαρμόζονται σε υπηρεσίες για την εκπλήρωση άλλων στόχων δημόσιου συμφέροντος. 5. Τα μέτρα των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου επανεξετάζονται τακτικά, τουλάχιστον ανά δύο έτη, οπότε δημοσιεύονται και τα σχετικώς συναχθέντα αποτελέσματα. 6. Για περίοδο πέντε (5) ετών, με αρχή την 25η Μαΐου 2011, οι κάτοχοι δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα οποία είχαν χορηγηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή και εξακολουθούν να ισχύουν για περίοδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών μετά την ημερομηνία αυτή, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επανεκτίμηση των περιορισμών των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Η ΕΕΤΤ δύναται να τροποποιήσει τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη βάση της επανεκτίμησης των υφιστάμενων περιορισμών, και πριν εκδώσει την απόφασή της, γνωστοποιεί στον κάτοχο των δικαιωμάτων την επανεκτίμησή της σχετικά με τους περιορισμούς και του παρέχει εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να αποσύρει την αίτησή του. Εάν ο κάτοχος των δικαιωμάτων αποσύρει την αίτησή του, το δικαίωμα παραμένει αμετάβλητο έως τη λήξη της ισχύος του ή έως το τέλος της ανωτέρω πενταετούς περιόδου, αναλόγως με το ποια ημερομηνία προηγείται. 7. Μετά την πενταετή περίοδο, με αρχή την 25η Μαΐου 2011, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι για τα δικαιώματα χρήσης που είχαν χορηγηθεί μέχρι την 25η Μαΐου 2011 εφαρμόζονται οι αρχές των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, η ΕΕΤΤ επανεκτιμά όλους τους περιορισμούς των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και κάθε άλλη σχετική απόφαση. 8

11 8. Οι προβλέψεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου δε συνιστούν χορήγηση νέων δικαιωμάτων χρήσης και δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος. Άρθρο 6 Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες δεν απαιτείται Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης 1. Με τον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που εκδίδει η ΕΕΤΤ καθορίζονται οι μεμονωμένες ραδιοσυχνότητες ή ζώνες συχνοτήτων για τη χρήση των οποίων δεν απαιτείται χορήγηση ατομικού δικαιώματος. Στον ανωτέρω κανονισμό καθορίζονται οι περιορισμοί και οι όροι χρήσης αυτών των συχνοτήτων. 2. Δεν απαιτείται κοινοποίηση χρήσης της συχνότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των σταθμών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων. Άρθρο 7 Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Χωρίς Περιορισμό του Αριθμού τους 1. Εφόσον δεν προκύπτει ανάγκη να περιορισθεί ο αριθμός των δικαιωμάτων χρήσης σε μια ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, η χορήγηση των δικαιωμάτων στη ζώνη αυτή γίνεται με σειρά χρονικής προτεραιότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων και τον ΕΚΚΖΣ. 2. Η ΕΕΤΤ χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων και τον ΕΚΚΖΣ. 3. Δικαίωμα χρήσης σε προσωρινή βάση χορηγείται στις περιπτώσεις παροχής δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την υποστήριξη γεγονότων περιορισμένης χρονικής διάρκειας, όπως αθλητικών και πολιτιστικών. 4. Η ΕΕΤΤ δύναται να χορηγεί δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για μία γεωγραφική περιοχή χωρίς να προσδιορίζονται σε αυτά οι θέσεις των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας. Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες χορηγούνται δικαιώματα χρήσης με γεωγραφικό προσδιορισμό αναφέρονται στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων. Στον ίδιο Κανονισμό καθορίζονται το εύρος που δύναται να έχει η γεωγραφική 9

12 περιοχή ισχύος του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, καθώς επίσης διοικητικοί, λειτουργικοί και τεχνικοί όροι που δύναται να συνοδεύουν τα δικαιώματα αυτά. Ο κάτοχος των δικαιωμάτων υποχρεούται να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ ανά εξάμηνο τις θέσεις των εγκατεστημένων σταθμών του δικτύου του και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 5. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων όπου απαιτείται διεθνής συντονισμός καθώς και του Άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού, τα δικαιώματα χρήσης χορηγούνται εντός έξι (6) εβδομάδων από την υποβολή πλήρους αίτησης σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος. Στην περίπτωση διεθνούς συντονισμού, η προθεσμία αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς συντονισμού. 6. Για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτημα σύμφωνα με το υπόδειγμα που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Το εν λόγω αίτημα κατατίθεται στην ΕΕΤΤ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο παράρτημα του παρόντος. Η ΕΕΤΤ εξετάζει αν: (α) Η αίτηση είναι πλήρης και περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος. (β) Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες αναφέρονται στην αίτηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή των δηλωμένων από τον αιτούντα υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας, σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ και η χρήση τους θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ. Αν για τις ζώνες αυτές δεν υπάρχει πρόβλεψη από αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή τον ΕΚΚΖΣ, εφαρμόζονται οι διεθνείς αποφάσεις ή συστάσεις. (γ) Ο αιτών τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή τελών του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον χρησιμοποιεί ήδη (δ) ραδιοσυχνότητες. Ο αιτών με τη συγκεκριμένη αίτησή του, δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην παρ. 12 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που δεν πληρείται κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η αίτηση δε διεκπεραιώνεται και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Τα αντίστοιχα τέλη εκχώρησης επιστρέφονται εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές τελών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 7. Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, η ΕΕΤΤ προβαίνει στην περαιτέρω εξέταση αυτής με βάση και τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος και εκχωρεί το σύνολο ή μέρος των αιτούμενων ραδιοσυχνοτήτων. Η αίτηση ή μέρος αυτής απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση, ιδίως αν συντρέχει τουλάχιστον ένας εκ των ακόλουθων λόγων: 10

13 (α) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, παρ. 6, του παρόντος. (β) Υπάρχουν λάθη ή ελλείψεις στα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν και τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος. (γ) Από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου προκύπτει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη ραδιοσυχνότητα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή από το συγκεκριμένο σταθμό ραδιοεπικοινωνιών, χωρίς να προκληθούν επιζήμιες παρεμβολές σε νομίμως λειτουργούντες σταθμούς. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η χορήγηση δικαιώματος σε άλλη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων εφόσον έχει προσδιοριστεί τέτοια στην αίτηση. (δ) Με βάση τη θεωρητική ανάλυση, η ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς εκπομπής ή η φασματική πυκνότητα ισχύος είναι μεγαλύτερη από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια που θέτουν οι προβλεπόμενες ραδιοδιεπαφές ή ο Διεθνής Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών, για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. (ε) Για τους νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς και για αιτήσεις που αφορούν μεταφορά σήματος από το σημείο παραγωγής του ραδιοφωνικού/τηλεοπτικού προγράμματος στο σημείο ευρυεκπομπής, η αίτησή τους περιλαμβάνει θέση εκ της οποίας δε νομιμοποιούνται να εκπέμπουν σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Αρχής και την κείμενη νομοθεσία εκτός αν αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό και μόνο μεταξύ του σημείου παραγωγής και του σημείου ευρυεκπομπής. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η ΕΕΤΤ δύναται να ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε διορθώσεις, όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να διεκπεραιωθεί η αίτησή του. Αν ο αιτών δεν προσκομίσει εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί, οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες που του έχουν ζητηθεί τότε η αίτησή του (ή μέρος αυτής) απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση απόρριψης τα τέλη εκχώρησης δεν επιστρέφονται στον αιτούντα. 8. Σε περίπτωση κατά την οποία από την εξέταση του αιτήματος προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση του δικαιώματος, εκδίδεται η ατομική διοικητική πράξη χορήγησης του δικαιώματος ραδιοσυχνοτήτων και ενημερώνεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων. 9. Η ΕΕΤΤ δύναται να προσδιορίζει στο δικαίωμα την αποκλειστική ή μη αποκλειστική χρήση μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων καθώς και τους τεχνικούς όρους χρήσης του δικαιώματος, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την ορθολογική, ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του φάσματος. Για το λόγο αυτό δε δεσμεύεται από συγκεκριμένες τιμές των τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία τυχόν 11

14 περιέχονται στην αίτηση χορήγησης του δικαιώματος ενώ δύναται να προσδιορίζει διαφορετικούς όρους οι οποίοι, ενδεικτικά, μπορεί να αφορούν την ισχύ εκπομπής, την πόλωση των κεραιών ή τις συχνότητες εκπομπής / λήψης (εφόσον η αίτηση εκχώρησης αναφέρεται σε συγκεκριμένες ραδιοσυχνότητες ή ραδιοδιαύλους). 10. Ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει εγγράφως την ανάκληση του δικαιώματός του, αν κρίνει ότι οι όροι χρήσης που προσδιορίζονται σε αυτό δεν τον ικανοποιούν. Εφόσον ο δικαιούχος δε ζητήσει εγγράφως την ανάκληση του δικαιώματος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής απόφασης σε αυτόν, υποχρεούται να καταβάλλει τα τέλη ραδιοσυχνοτήτων που αντιστοιχούν στο δικαίωμα, μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης του δικαιώματος. 11. Η εξέταση κάθε αίτησης γίνεται κατά χρονική προτεραιότητα ανά ζώνη ραδιοσυχνοτήτων με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης στην ΕΕΤΤ, εκτός αν πρόκειται για αιτήσεις που αφορούν: (α) Δικαιώματα χρήσης σε προσωρινή βάση. (β) Θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή (γ) γενικότερα λόγους δημόσιου συμφέροντος. Περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, με την επιφύλαξη ότι η χορήγηση ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα της έκτακτης ανάγκης. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζεται η διαδικασία η οποία αναφέρεται στο παρόν άρθρο στην περίπτωση όμως αυτή η αίτηση εγκρίνεται, ως έχει ή υπό όρους, ή απορρίπτεται, εντός είκοσι (20) ημερών από την πλήρη υποβολή της. 12. Ειδικά για την περίπτωση της σταθερής υπηρεσίας ο αριθμός των μονόδρομων ζεύξεων που θα μπορεί να αιτηθεί κάθε ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 48 ανά εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για τροποποίηση υφιστάμενων ζεύξεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ, το ανωτέρω όριο είναι δυνατόν να αυξηθεί, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου έως 100 μονόδρομες ζεύξεις ανά εβδομάδα. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για αιτήσεις ανάκλησης. 13. Η ΕΕΤΤ δύναται να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της υποδείγματα αιτήσεων χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 14. Η ΕΕΤΤ, με αποφάσεις της, δύναται να ορίζει τους όρους και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων. 15. Ιδιαίτερα για τη χορήγηση δικαιώματος σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό για τη μεταφορά ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, 12

15 απαιτείται ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός να λειτουργεί νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 16. Εθελοντικοί σύλλογοι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και εν γένει νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι κάτοχοι δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων, οφείλουν να κάνουν χρήση των ραδιοσυχνοτήτων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που αναγράφεται στο δικαίωμα που τους έχει χορηγηθεί. Προς τούτο ο νόμιμος εκπρόσωπός τους κατά την υποβολή της αιτήσεως υποχρεούται όπως καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω υποχρέωσης η ΕΕΤΤ δύναται να ανακαλέσει το χορηγηθέν δικαίωμα. 17. Ειδικά για τις περιπτώσεις ειδικών ραδιοδικτύων οι κάτοχοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως την ΕΕΤΤ για τον αριθμό των κινητών και φορητών σταθμών του ραδιοδικτύου τους. Άρθρο 8 Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων με Περιορισμό του Αριθμού τους 1. Περιορισμός του αριθμού των δικαιωμάτων είναι δυνατός εάν τούτο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του φάσματος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για τη χορήγηση των δικαιωμάτων μπορεί να επιμηκυνθεί στους οκτώ (8) συνολικά μήνες, από την έναρξη της διαδικασίας συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής. 2. Η ΕΕΤΤ εξετάζει σε τακτά διαστήματα κατά πόσον είναι αναγκαίο να επιβληθεί περιορισμός στον αριθμό δικαιωμάτων χρήσης που θα χορηγηθούν ή αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια υφιστάμενων δικαιωμάτων κατ άλλον τρόπο απ ότι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδοτική χρήση και διαχείριση της τρέχουσας και μελλοντικής ζήτησης για ραδιοσυχνότητες. 3. Στην περίπτωση όπου προκύπτουν ενδείξεις για την αναγκαιότητα εφαρμογής περιορισμού του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή πρέπει να παραταθεί η διάρκεια υφιστάμενων δικαιωμάτων, που χορηγήθηκαν υπό συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους, κατ άλλον τρόπο απ ότι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα, με σχετική απόφαση του Υπουργού και κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΕΤΤ, διενεργείται από την ΕΕΤΤ δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4070/

16 4. Μετά τη λήξη της διαβούλευσης η ΕΕΤΤ δύναται να εισηγείται προς τον Υπουργό τον περιορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης και το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που πρόκειται να εφαρμοστεί ή την παράταση της διάρκειας υφιστάμενων δικαιωμάτων, που χορηγήθηκαν υπό συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους, κατ άλλον τρόπο απ ότι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα. 5. Μετά από τη σχετική απόφαση του Υπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4070/2012, η ΕΕΤΤ, με απόφασή της, δημοσιεύει τα τεύχη προκήρυξης του διαγωνισμού στα οποία προσδιορίζει λεπτομερώς τη διαδικασία και τους όρους του διαγωνισμού με βάση αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των γενικών αρχών του άρθρου 3 και των απαιτήσεων του άρθρου 20 του Ν.4070/2012. Η ΕΕΤΤ με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το διαγωνισμό συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο, για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας ή του ανταγωνισμού. 6. Η ΕΕΤΤ δύναται να επανεξετάζει τον περιορισμό του αριθμού των προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων καθώς και την παράταση της διάρκειας υφιστάμενων δικαιωμάτων, που χορηγήθηκαν υπό συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους, κατ άλλον τρόπο απ ότι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα και κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης να εισηγείται τη μεταβολή του αριθμού στον Υπουργό. Σε περίπτωση έγκρισης της εισήγησης της ΕΕΤΤ, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου. 7. Στην περίπτωση που το ατομικό δικαίωμα χρήσης που χορηγείται δεν προσδιορίζει τη θέση κάθε σταθμού ραδιοεπικοινωνίας του δικτύου, ο κάτοχος του δικαιώματος υποχρεούται να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ ανά εξάμηνο τις θέσεις των εγκατεστημένων σταθμών του δικτύου του και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους του δικαιώματος. Άρθρο 9 Όροι που Δύναται να Συνοδεύουν το Δικαίωμα Χρήσης 1. Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες έχει χορηγηθεί δικαίωμα, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε επιζήμια παρεμβολή σε άλλη ραδιοσυχνότητα που χρησιμοποιείται σε πρωτεύουσα ή ισότιμη βάση και να είναι απολύτως 14

17 σύμφωνη με τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στο εν λόγω δικαίωμα και τον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ. 2. Η EETT δύναται να επιβάλει όρους που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τους χρήστες των ραδιοσυχνοτήτων. Οι όροι αυτοί είναι ιδίως οι εξής: (α) Καθορισμός της υπηρεσίας ή του τύπου του δικτύου ή της τεχνολογίας για τα οποία χορηγήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης της συχνότητας, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση της αποκλειστικής χρήσης μιας ραδιοσυχνότητας. (β) Πραγματική και αποδοτική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεων κάλυψης και ποιότητας. (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) Τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που είναι αναγκαίοι για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού, εν γένει, σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όταν οι όροι αυτοί διαφέρουν από τους όρους που περιέχονται στη γενική άδεια. Μέγιστη διάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου Ν.4070/2012, με την επιφύλαξη των τυχόν τροποποιήσεων του ΕΚΚΖΣ. Συμβατική μεταβίβαση δικαιωμάτων και όροι για την εν λόγω μεταβίβαση, σύμφωνα με το Ν.4070/2012. Τέλη χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4070/2012. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά το δικαίωμα χρήσης κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής κατά τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος. Υποχρεώσεις δυνάμει σχετικών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων. 3. Ο δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλλει τέλη για τα δικαιώματα που του έχουν χορηγηθεί κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της ΕΕΤΤ. Τα τέλη καθορίζονται με σχετική κανονιστική απόφαση της ΕΕΤΤ. 4. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους όρους άσκησης του δικαιώματος και το Π.Δ. 44/2002. Άρθρο 10 Ειδικά Ραδιοδίκτυα για ΕΔΧ Αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) 1. Για τα ειδικά ραδιοδίκτυα των ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) ενώσεων προσώπων/εταιρειών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4070/2012 και υπόκεινται αποκλειστικά και μόνο στους όρους και τους 15

18 περιορισμούς που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, καθώς και στον Κανονισμό Γενικών Αδειών. 2. Τα δίκτυα αυτά εγκαθίστανται, λειτουργούν και τελούν υπό τη διαχείριση της ένωσης προσώπων/εταιρείας που λαμβάνει το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και χρησιμοποιούνται από τα μέλη της. Οι όροι και περιορισμοί της γενικής άδειας του ειδικού ραδιοδικτύου, καθώς και του σχετικού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, δεσμεύουν την ένωση προσώπων/εταιρεία και τα μέλη της και δεν επιβάλλονται από την ΕΕΤΤ επιπλέον περιορισμοί. 3. Οι ως άνω ενώσεις προσώπων/εταιρείες υποχρεούται να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ άμεσα, για οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στα πρόσωπα που κάνουν χρήση του ειδικού ραδιοδικτύου τους. 4. Περαιτέρω θέματα που άπτονται της εσωτερικής λειτουργίας των ειδικών ραδιοδικτύων από τα μέλη των ενώσεων/εταιρειών, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4070/2012. Άρθρο 11 Διεθνής Συντονισμός 1. Οποιαδήποτε χορήγηση νέου δικαιώματος ή τροποποίηση υφιστάμενου δικαιώματος γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση επιζήμιας παρεμβολής σε υπηρεσίες που προσφέρονται από σταθμούς άλλης χώρας που χρησιμοποιούν συχνότητες εκχωρηθείσες σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Συχνοτήτων και τις άλλες διατάξεις του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, τα χαρακτηριστικά των οποίων εκχωρήσεων έχουν καταγραφεί στο Διεθνές Μητρώο Συχνοτήτων. 2. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται διεθνής συντονισμός όταν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα πρόκλησης επιζήμιας παρεμβολής σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας που παρέχονται από νομίμως λειτουργούντες σταθμούς άλλης χώρας. 3. Στην περίπτωση ανάγκης διεθνούς συντονισμού εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύουν. Το αίτημα για το οποίο απαιτείται διεθνής συντονισμός αποστέλλεται στο Υπουργείο. 16

19 Άρθρο 12 Διάρκεια και Ανανέωση Δικαιώματος 1. Με την επιφύλαξη των όρων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που αναφέρονται στο δικαίωμα και εξαιρουμένων των περιπτώσεων δικαιωμάτων που χορηγούνται υπό συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους, η διάρκεια του δικαιώματος δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Στην περίπτωση των δικαιωμάτων μέγιστης διάρκειας, η ισχύς του δικαιώματος λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ένατου (9 ου ) κατά σειρά έτους που ακολουθεί το έτος χορήγησης του δικαιώματος. Με την επιφύλαξη της τροποποίησης των όρων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που περιλαμβάνονται στο δικαίωμα και εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) έχουν τηρηθεί οι όροι χρήσης των συχνοτήτων που περιλαμβάνονται στο δικαίωμα, (β) δεν υπάρχουν οφειλές προς την ΕΕΤΤ για χρήση ή εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων, και (γ) δεν έχει γίνει αναστολή ή ανάκληση του δικαιώματος χρήσης, το δικαίωμα χρήσης ανανεώνεται χωρίς την υποχρέωση καταβολής διοικητικών τελών από την ΕΕΤΤ για την ως άνω μέγιστη διάρκεια εκτός αν ο δικαιούχος αιτηθεί εγκαίρως και τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την λήξη του, τη μη ανανέωσή του. 2. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει μικρότερη διάρκεια δικαιώματος είτε κατά την αρχική χορήγηση είτε κατά την ανανέωση για λόγους που αφορούν την τήρηση των γενικών αρχών του άρθρου 3 του Ν.4070/2012 και της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος. Σε περίπτωση που η διάρκεια του δικαιώματος είναι μικρότερη της μεγίστης, το δικαίωμα δεν ανανεώνεται αυτοδικαίως από την ΕΕΤΤ αλλά μόνο κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου και ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο δικαίωμα. 3. Η ΕΕΤΤ δύναται να μην ανανεώσει το δικαίωμα, αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους απόρριψης της αίτησης, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος, ή να το παρατείνει με μικρότερη διάρκεια από την αρχική εκχώρηση ή ανανέωση. Σε περίπτωση που η παράταση αυτή πρέπει να γίνει με τρόπο διαφορετικό απ ότι προβλέπεται στους όρους του εν λόγω δικαιώματος τότε εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.4070/ Η διάρκεια δικαιώματος χρήσης που χορηγείται σε προσωρινή βάση δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες και μπορεί να ανανεώνεται άπαξ έως δύο (2) μήνες επιπλέον. 5. Για τις περιπτώσεις δικαιωμάτων χρήσης που χορηγούνται υπό καθεστώς περιορισμού του αριθμού τους, ισχύει η διάρκεια που αναφέρεται στο 17

20 δικαίωμα χρήσης που χορηγείται στους δικαιούχους στα πλαίσια της εκάστοτε συγκριτικής ή διαγωνιστικής διαδικασίας. Ανανέωση του δικαιώματος αυτού δύναται να γίνει μετά από αίτηση του δικαιούχου η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες πριν από τη λήξη του δικαιώματος. Πριν από τη λήψη απόφασης ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του Ν.4070/2012. Σε περίπτωση λήψης απόφασης ανανέωσης του δικαιώματος η ΕΕΤΤ προσδιορίζει την διάρκεια και το αναλογούν τίμημα ενώ δύναται να προβεί και σε τροποποίηση των όρων του δικαιώματος σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τις γενικές αρχές του άρθρου 3 του Ν.4070/2012. Άρθρο 13 Τροποποίηση Όρων Δικαιώματος 1. Όταν στην πράξη χορήγησης του δικαιώματος προσδιορίζεται η ακριβής θέση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθμών ραδιοεπικοινωνιών, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση του δικαιώματος, εφόσον αυτή δεν αφορά αλλαγή θέσης (εκτός αν το αίτημα τροποποίησης αφορά εύλογες αλλαγές στον προσδιορισμό της θέσης που οφείλονται σε διαφορές ανάμεσα στις δηλωθείσες συντεταγμένες και την ταχυδρομική διεύθυνση θέσης του σταθμού). Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση της ΕΕΤΤ ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν τη σχεδιαζόμενη υλοποίηση της τροποποίησης. Η απόφαση εκδίδεται εντός έξι (6) εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης. Η τροποποίηση δεν μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του αρχικού δικαιώματος. 2. Για την εξέταση της αίτησης τροποποίησης πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση νέου δικαιώματος. 3. Η ΕΕΤΤ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της και κατόπιν ακρόασης του δικαιούχου, να τροποποιεί τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 9 που συνοδεύουν το δικαίωμα που έχει χορηγήσει, υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση: (α) είναι αντικειμενικά αιτιολογημένη σε σχέση με τη χρήση της συγκεκριμένης ραδιοσυχνότητας, ιδίως για λόγους εναρμόνισης σε Ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, αποδοτικής χρήσης του φάσματος, και για λόγους δημόσιας υγείας, τάξης και ασφάλειας, (β) δεν εισάγει υπέρμετρες διακρίσεις σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων ή συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων, είτε αναφορικά με το χρόνο και τρόπο πληρωμής των τελών χρήσης είτε με άλλο τρόπο, (γ) είναι αναλογική με τους στόχους της τροποποίησης ή του όρου χρήσης, 18

21 (δ) (ε) είναι διαφανής, τόσο από την άποψη των χρηστών που αναφέρεται όσο και του σκοπού που επιδιώκει, και είναι σύμφωνη με τις παραγράφους 2 και 3, του άρθρου 26, του Ν.4070/ Η ΕΕΤΤ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, να επιβάλλει την τροποποίηση των όρων που σχετίζονται με τη χρήση ζωνών συχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων και περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για λόγους που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση και διαθεσιμότητα του φάσματος. Άρθρο 14 Αναστολή Δικαιώματος 1. Αναστολή του δικαιώματος μπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση που ανασταλεί η Γενική Άδεια, ενόψει της οποίας χορηγήθηκε το εν λόγω δικαίωμα, ή ο δικαιούχος προβεί σε σοβαρές ή / και επανειλημμένες παραβάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του Ν.4070/2012. Σοβαρές παραβάσεις θεωρούνται ιδίως οι εξής: (α) Η περίπτωση της επαναλαμβανόμενης επιζήμιας παρεμβολής άλλων νομίμως λειτουργούντων σταθμών, σύμφωνα με τους όρους της χορήγησης. (β) Η περίπτωση χρησιμοποίησης των σταθμών κατά τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το δηλωθέντα προορισμό τους ή χρήσης εξοπλισμού που δεν πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά στα οποία βασίστηκε το δικαίωμα. (γ) Όταν ο δικαιούχος χρησιμοποιεί την εκχωρημένη συχνότητα κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με την αίτησή του με βάση την οποία χορηγήθηκε το δικαίωμα ή/και παραβιάζει τους όρους του δικαιώματος. (δ) Όταν από τις αρμόδιες αρχές, διαπιστώνεται η πρόκληση επιβλαβών παρενοχλήσεων σε άλλα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας λόγω μη τήρησης των όρων και τεχνικών στοιχείων της χορήγησης ή λόγω βλάβης / δυσλειτουργίας του εξοπλισμού που καλύπτεται από αυτήν, ο δικαιούχος υποχρεώνεται να διακόψει τη λειτουργία των υπαίτιων συστημάτων του αμέσως. 2. Αναστολή του δικαιώματος γίνεται επίσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 3. Αναστολή του δικαιώματος γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 του Ν.4070/2012. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι επιζήμιες παρεμβολές θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, είναι 19

22 δυνατόν να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να διακοπεί η χρήση των συστημάτων που προκαλούν τις εν λόγω παρεμβολές. Άρθρο 15 Ανάκληση Δικαιώματος 1. Το δικαίωμα μπορεί να ανακληθεί, να καταργηθεί ή να μην ανανεωθεί, εφόσον ανακληθεί η Γενική Άδεια ή έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ΕΕΤΤ, ιδίως στις εξής περιπτώσεις: (α) (β) (γ) (δ) 'Όταν, ο δικαιούχος καθυστερεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς την ΕΕΤΤ, σε σχέση με τις ραδιοσυχνότητες που περιλαμβάνει το δικαίωμα. Όταν οι ραδιοσυχνότητες τις οποίες περιλαμβάνει το δικαίωμα έχουν εκχωρηθεί σε δευτερεύουσα βάση στη συγκεκριμένη ζώνη και προκαλούν επιζήμιες παρεμβολές σε ραδιοσυχνότητα/ες που έχουν εκχωρηθεί σε πρωτεύουσα βάση, σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ. Αν παρά την επιβολή αναστολής, ο δικαιούχος συνεχίζει τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων του δικαιώματος. Αν σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 7 του παρόντος, η ΕΕΤΤ έχει προβεί σε χορήγηση δικαιώματος, με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από αυτά που περιέχονται στην αίτηση εκχώρησης και παρά ταύτα ο δικαιούχος κάνει χρήση των ραδιοσυχνοτήτων κατά τρόπο ο οποίος αντίκειται στη παραπάνω απόφαση. 2. Εάν μετά τη χορήγηση του δικαιώματος και αφού ο σταθμός ραδιοεπικοινωνιών τεθεί σε λειτουργία αποδειχτεί ότι το νεοεγκατασταθέν σύστημα δέχεται ή προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές σε νομίμως λειτουργούντα συστήματα, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου, το δικαίωμα ανακαλείται και η ΕΕΤΤ προβαίνει σε χορήγηση νέου δικαιώματος κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τον ενδιαφερόμενο. 3. Το δικαίωμα ανακαλείται μετά από έγγραφη αίτηση του δικαιούχου στην οποία αναφέρει ότι δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιήσει τις ραδιοσυχνότητες που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η ισχύς της ανάκλησης άρχεται από την ημερομηνία υποβολής στην ΕΕΤΤ της σχετικής αίτησης. 4. Οι διατάξεις και οι γενικές αρχές που αφορούν την ανάκληση των διοικητικών πράξεων, εφαρμόζονται επικουρικώς προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 20

23 Άρθρο 16 Παροχή Πληροφοριών 1. Η EETT μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες να της παράσχει όλες τις πληροφορίες που αυτή θεωρεί απαραίτητες για να εκπληρώσει τις λειτουργίες της. Η παροχή αυτών των πληροφοριών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4070/ Ιδίως, οι πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες, οφείλουν να παρέχουν κατόπιν αιτήματος της ΕΕΤΤ κάθε είδους πληροφορία σχετική με τη θέση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη διασύνδεση των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας του δικτύου τους. Άρθρο 17 Kυρώσεις Σε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος, η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77 του Ν.4070/2012. Άρθρο 18 Τέλη Ραδιοσυχνοτήτων 1. Σε όλες τις περιπτώσεις χορήγησης ατομικού δικαιώματος χρήσης σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό καταβάλλονται τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και διοικητικά τέλη για τη διαχείριση και έλεγχο των αιτήσεων των παρόχων. Ο υπολογισμός των τελών αυτών γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ως διοικητικά τέλη, νοούνται τα αναφερόμενα στον ως άνω Κανονισμό της ΕΕΤΤ ως τέλη εκχώρησης. 2. Για την επεξεργασία των αιτημάτων καταβάλλεται διοικητικό τέλος ύψους 115,00 ανά ραδιοδίαυλο ανά θέση, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στον Κανονισμό Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ. 21

24 Άρθρο 19 Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις 1. Για τα δικαιώματα που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εξακολουθούν να ισχύουν εφαρμόζονται οι παρούσες διατάξεις. 2. Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν έχουν διεκπεραιωθεί, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 20 Καταργούμενες Διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη απόφασης της ΕΕΤΤ, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα Κανονισμό. Άρθρο 21 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 22

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Α. Για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων όπου χορηγούνται δικαιώματα χωρίς περιορισμό του αριθμού τους, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην ΕΕΤΤ η οποία περιλαμβάνει: 1. Τα πλήρη στοιχεία του νομικού ή φυσικού προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το δικαίωμα, καθώς Αριθμό Μητρώου Γενικής Άδειας που έχει λάβει από την ΕΕΤΤ όταν τούτο απαιτείται. 2. Πλήρη στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος και στοιχεία του τεχνικού υπευθύνου (εφόσον υπάρχει). 3. Περιγραφή της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας, της σκοπιμότητας, του δικτύου και των υπηρεσιών τις οποίες πρόκειται να παρέχει ο αιτούμενος. Επιπλέον, στη περίπτωση που στην αίτηση δεν προσδιορίζονται οι ακριβείς θέσεις των σταθερών σταθμών, στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται πλάνο ανάπτυξης του δικτύου προσδιορίζοντας χρονικά ορόσημα και αντίστοιχες περιοχές κάλυψης. 4. Τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής και λήψης των ραδιοηλεκτρικών συσκευών και των κεραιών που θα χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών. 5. Τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, εντός της οποίας αιτείται την ραδιοσυχνότητα, και τις ζώνες που προτείνονται από το αιτούντα, σε περίπτωση ενδεχόμενης αδυναμίας εκχώρησης ραδιοσυχνότητας στην αρχικά προτεινόμενη ζώνη. 6. Στην περίπτωση αίτησης από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, απαιτείται και η άδεια λειτουργίας του σταθμού ή ελλείψει αυτής, βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του σταθμού από την αρμόδια Αρχή. 7. Όταν πρόκειται για σταθερό ή επίγειο σταθμό τις γεωγραφικές συντεταγμένες του εν λόγω σταθμού (με ακρίβεια δεύτερου λεπτού), την ισχύ εκπομπής κάθε πομπού, και την ακριβή κατεύθυνση των κεραιών ή την ακριβή τροχιά που εκτελεί η κεραία (εφόσον πρόκειται για κεραία παρακολούθησης τροχιάς). Επιπλέον, προκειμένου για σταθμό που λειτουργεί σε προσωρινή βάση, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης λειτουργίας του σταθμού. 23

26 8. Όταν πρόκειται για σταθμό ξηράς, τις γεωγραφικές συντεταγμένες του εν λόγω σταθμού (με ακρίβεια δεύτερου λεπτού) την ισχύ εκπομπής κάθε πομπού, την επιθυμητή γεωγραφική κάλυψη, το μέγιστο αριθμό χρηστών της υπηρεσίας εντός της γεωγραφικής περιοχής κάλυψης για κάθε σταθμό ξηράς, την κατεύθυνση της κεραίας εφόσον αυτή είναι κατευθυντική, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης λειτουργίας του σταθμού εφόσον αυτός λειτουργεί σε προσωρινή βάση. 9. Στην περίπτωση ειδικού ραδιοδικτύου που πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στους ελεγχόμενους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χώρους αερολιμένων, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αυτής. 10. Σε περίπτωση κινητού σταθμού, ή κατά περίπτωση επίγειου κινητού σταθμού τη γεωγραφική περιοχή μέσα στην οποία ο σταθμός δύναται να κινηθεί, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης λειτουργίας, εφόσον ο εν λόγω σταθμός λειτουργεί σε προσωρινή βάση. 11. Απόδειξη πληρωμής των τελών χρήσης του φάσματος του προηγούμενου έτους, εφόσον ήδη χρησιμοποιούνται ραδιοσυχνότητες. 12. Απόδειξη πληρωμής των διοικητικών τελών που αναλογούν στην αίτηση. 13. Εφόσον δεν υπάρχει απαίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ, πρόσφατο αντίγραφο αποδεικτικού διεύθυνσης (ενδεικτικά λογαριασμός ΔΕΚΟ) στο όνομα τους αιτούντος, στον οποίο αναφέρεται η διεύθυνση αλληλογραφίας. 14. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση που εκπροσωπεί έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεών της, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να χρησιμοποιήσει, στους σταθμούς του ραδιοηλεκτρικού δικτύου, εξοπλισμό ο οποίος συμμορφώνεται προς την Οδηγία 99/5ΕΚ (ΕΕ L91, σ10) (ΦΕΚ44/Α/2002). Β. Για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων όπου χορηγούνται δικαιώματα με περιορισμό του αριθμού τους, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην ΕΕΤΤ δικαιολογητικά σύμφωνα με το αντίστοιχο τεύχος προκήρυξης. 24

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 110 24 Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 676/30 Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ρα διοσυχνοτήτων υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Μαρούσι, 23-11-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 AΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη : α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 390/1 Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρή σης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδει ας για την παροχή Δικτύων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026 Μαρούσι, 11-10-11 Αρ. Πρωτ.: 623/026 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002 Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για χρήση στην σταθερή και κινητή υπηρεσία ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-7-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/2 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. τον Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών µεταξύ Καθορισµένων Σταθερών Σηµείων για Ιδία Χρήση

ΑΙΤΗΣΗ Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών µεταξύ Καθορισµένων Σταθερών Σηµείων για Ιδία Χρήση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών µεταξύ Καθορισµένων Σταθερών Σηµείων για Ιδία Χρήση ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Κάθε ασύρµατη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz Μαρούσι, Δεκέμβριος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

2. Πληροφορίες σχετικά με τα Διοικητικά τέλη και τέλη χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων αναφέρονται σε σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕΤΤ:

2. Πληροφορίες σχετικά με τα Διοικητικά τέλη και τέλη χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων αναφέρονται σε σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕΤΤ: Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Τηλεοπτικού Διαύλου Υπηρεσίας Ευρυεκπομπής 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Τηλεοπτικού Διαύλου Υπηρεσίας Ευρυεκπομπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ 28-9-2010 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / )

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / ) Αριθ. 248/71 Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / 16-5-2002) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός και πεδίο εφαρµογής. 2 Άρθρο 2 - Ορισµοί. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΗ(Ι) 369 Κ.Δ.Π. 74/2005 Αρ. 3955, 18.2.2005 Αριθμός 74 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (δ), 39 (6), 70

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μαρούσι, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα