ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),"

Transcript

1 Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 390/1 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Χρήσης και Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για τη Παροχή ικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α / ), ιδίως τα άρθρα 12, 23, 24, β. το Ν.1843/1989 Κύρωση Τελικών Πράξεων της Παγκόσµιας ιοικητικής ιάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 1979) (ΦΕΚ 96/Α/1989), γ. την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθ /1983 Κύρωση Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (ΦΕΚ 550/Β/1983) όπως εκάστοτε ισχύει, δ. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δηµιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, Αποφασίζει : Άρθρο 1 Σκοπός και Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο παρών κανονισµός καθορίζει το πλαίσιο χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και τη διαδικασία χορήγησης ατοµικών ικαιωµάτων χρήσης µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατ' εφαρµογή του Ν.3431/ Στον παρόντα κανονισµό δεν εµπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι µεµονωµένοι σταθµοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη µέσω 1

2 δορυφόρου και όσα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για πειραµατικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη. Επίσης δεν εµπίπτουν η αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης και η επίγεια και δορυφορική ψηφιακή ευρυεκποµπή. Άρθρο 2 Ορισµοί 1. Για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται παρακάτω : ικαίωµα χρήσης ή εκχώρηση (µίας συχνότητας ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου): το δικαίωµα που χορηγείται από την αρµόδια αρχή για την χρησιµοποίηση από έναν σταθµό ραδιοεπικοινωνιών, µίας ραδιοσυχνότητας ή ενός καθορισµένου διαύλου ραδιοσυχνότητας σύµφωνα µε καθορισµένες προϋποθέσεις Χρήση ραδιοσυχνότητας σε Πρωτεύουσα Βάση : Αφορά εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων σε σταθµούς οι οποίοι υπόκεινται στους εξής περιορισµούς : α. Έχουν δικαίωµα προστασίας από επιζήµιες παρεµβολές που προκαλούνται από άλλους σταθµούς στους οποίους έχει γίνει εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων σε πρωτεύουσα βάση µεταγενέστερα από αυτούς. β. εν πρέπει να προκαλούν επιζήµιες παρεµβολές σε Σταθµούς στους οποίους έχει γίνει εκχώρηση σε πρωτεύουσα βάση, προγενέστερα από αυτούς. γ. Έχουν δικαίωµα προστασίας από επιζήµιες παρεµβολές που προκαλούνται από σταθµούς στους οποίους έχουν εκχωρηθεί ραδιοσυχνότητες σε δευτερεύουσα βάση προγενέστερα ή µεταγενέστερα από αυτούς. Χρήση ραδιοσυχνότητας σε ευτερεύουσα Βάση : Αφορά εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων σε σταθµούς οι οποίοι έχουν τους εξής περιορισµούς : α. εν πρέπει να προκαλούν παρεµβολές στους σταθµούς πρωτεύουσας υπηρεσίας, ασχέτως αν οι συχνότητες τους εκχωρήθηκαν νωρίτερα ή πρόκειται να εκχωρηθούν µεταγενέστερα. 2

3 β. εν µπορούν να διεκδικούν προστασία από παρεµβολές που προκαλούνται από σταθµούς πρωτεύουσας υπηρεσίας, στους οποίους οι συχνότητες εκχωρήθηκαν νωρίτερα ή πρόκειται να εκχωρηθούν µεταγενέστερα. γ. Έχουν δικαίωµα προστασίας από παρεµβολές που προκαλούνται από σταθµούς της ίδιας υπηρεσίας ή άλλης επίσης δευτερεύουσας υπηρεσίας, εφόσον οι συχνότητες των άλλων αυτών Σταθµών εκχωρήθηκαν µεταγενέστερα. Ειδικά Ραδιοδίκτυα κατηγορίας Α: Τα ειδικά ραδιοδίκτυα που δεν ανήκουν στη κατηγορία Β. Ειδικά ραδιοδίκτυα κατηγορίας Β: Τα ειδικά ραδιοδίκτυα των οποίων η περιοχή λειτουργίας έχει ακτίνα που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιόµετρα ή λειτουργούν εντός σαφώς καθορισµένων ορίων όπως εντός εργοταξίων, αεροδροµίων, κλπ. Η κατηγορία περιλαµβάνει µεταφερόµενα ραδιοδίκτυα µε τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. εν περιλαµβάνονται στη κατηγορία δίκτυα µε αναµεταδότη, ανεξάρτητα της ακτίνας λειτουργίας τους. 2. Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισµοί του Ν. 3431/2006. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους που χρησιµοποιούνται στο παρόντα Κανονισµό δεν αναφέρεται στον εν λόγω Νόµο, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερµηνεύεται σύµφωνα µε τον ΕΚΚΖΣ, τον Καταστατικό Χάρτη και τη Σύµβαση της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, όσα ορίζονται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν υπάρχει εκεί, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον ιεθνή Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών. Άρθρο 3 Γενικές Αρχές Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 1. Χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται σε πρόσωπα που ασκούν νόµιµη δραστηριότητα και υπάγονται σε καθεστώς Γενικής Άδειας παροχής δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21του Ν.3431/2006 και τον Κανονισµό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ. 2. Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων που εµπίπτουν στο παρόντα Κανονισµό, διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: (α) Χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες ο κίνδυνος πρόκλησης επιζήµιων παρεµβολών είναι αµελητέος και 3

4 εποµένως η χρήση τους εντάσσεται σε καθεστώς Γενικής Άδειας, χωρίς να απαιτείται χορήγηση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης. Ιδίως αφορά ζώνες συχνοτήτων µη αποκλειστικής χρήσης, στις οποίες οι συσκευές που λειτουργούν δεν προστατεύονται από παρεµβολές. (β) Χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων όπου προκειµένου να αποφευχθούν επιβλαβείς παρεµβολές απαιτείται η χορήγηση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης. Η ΕΕΤΤ καθορίζει µε τον Κανονισµό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που εκδίδει και επικαιροποιεί σε τακτά διαστήµατα, σε ποια από τις ανωτέρω κατηγορίες ανήκει κάθε χρήση µεµονωµένης ραδιοσυχνότητας ή ζώνης ραδιοσυχνοτήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΚΖΣ. 3. Οι χρήστες του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων µεριµνούν ώστε ο αριθµός των ραδιοδιαύλων και το φάσµα ραδιοσυχνοτήτων τα οποία χρησιµοποιούν να περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο για την πλέον ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 4. Τα πρόσωπα που κάνουν χρήση ραδιοσυχνοτήτων είναι υπεύθυνα για την τήρηση των όρων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων. Εφόσον χρήστης ραδιοσυχνότητας δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει την τήρηση των τεχνικών όρων χρήσης, οφείλει να ορίζει τεχνικό υπεύθυνο ο οποίος φέρει την ευθύνη για την τήρηση των όρων αυτών. 5. Χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού, γίνεται σύµφωνα µε τον ΕΚΚΖΣ, και τους Κανονισµούς Γενικών Αδειών και Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ. 6. Για κάθε χορήγηση δικαιώµατος χρήσης λαµβάνονται υπόψη, πλέον των γενικών αρχών του άρθρου 3 του Ν.3431/2006 τα κάτωθι: (α) Η τεχνικά και οικονοµικά αποτελεσµατική διαχείριση και χρήση του φάσµατος των ραδιοσυχνοτήτων, χωρίς επιζήµιες παρεµβολές (β) Η διαθεσιµότητα του φάσµατος σε ευρύ πεδίο χρηστών (γ) Η εξασφάλιση της ποιότητας δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. (δ) Τα µοντέλα διάδοσης ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που προβλέπονται από τις σχετικές συστάσεις της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών Ραδιοεπικοινωνιών (ITU-R). (ε) Τα εφαρµόσιµα, κατά περίπτωση, όρια εκποµπών και ατρωσίας, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά και διεθνή και εθνικά πρότυπα και Αποφάσεις, καθώς και τυχόν σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 4

5 (στ) Οι τεχνικές προδιαγραφές του ραδιοεξοπλισµού τον οποίο προτίθεται να χρησιµοποιήσει ο αιτούµενος. 7. Αυτοί στους οποίους έχουν χορηγηθεί δικαιώµατα χρήσης, υποχρεούνται να αιτηθούν την ανάκληση του δικαιώµατός τους, εφόσον δεν σκοπεύουν να προβούν στη χρήση αυτού. Άρθρο 4 Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες δεν απαιτείται χορήγηση ατοµικού ικαιώµατος Χρήσης 1. Με τον Κανονισµό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που εκδίδει η ΕΕΤΤ καθορίζονται οι µεµονωµένες ραδιοσυχνότητες ή ζώνες συχνοτήτων για την χρήση των οποίων δεν απαιτείται χορήγηση ατοµικού δικαιώµατος. Στον ανωτέρω κανονισµό καθορίζονται όροι χρήσης αυτών των συχνοτήτων. 2. Εφόσον οι ανωτέρω ραδιοσυχνότητες δεν χρησιµοποιούνται για παροχή δηµόσιων δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν απαιτείται κοινοποίηση χρήσης της συχνότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των σταθµών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Κανονισµό Όρων Χρήσης Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων. 3. Οι πάροχοι δηµόσιων δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιµοποιούν συχνότητες για τις οποίες δεν απαιτείται ατοµικό δικαίωµα χρήσης, υποχρεούνται να κοινοποιούν στην ΕΕΤΤ ανά εξάµηνο τις θέσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθµών ραδιοεπικοινωνίας των δικτύων τους µε την επιφύλαξη πρόσθετων υποχρεώσεων που τυχόν ορίζονται στον Κανονισµό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων. Άρθρο 5 Χορήγηση ικαιωµάτων Χρήσης χωρίς περιορισµό του αριθµού τους 1. Εφόσον δεν προκύπτει ανάγκη να περιορισθεί ο αριθµός των δικαιωµάτων χρήσης σε µια ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, η χορήγηση των δικαιωµάτων στη ζώνη αυτή γίνεται µε σειρά χρονικής προτεραιότητας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων και τον ΕΚΚΖΣ. 2. Η ΕΕΤΤ χορηγεί τα δικαιώµατα χρήσης σε συµφωνία µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων και τον ΕΚΚΖΣ. 5

6 3. ικαίωµα χρήσης σε προσωρινή βάση χορηγείται στις περιπτώσεις παροχής δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την υποστήριξη γεγονότων περιορισµένης χρονικής διάρκειας, όπως ιδίως αθλητικών και πολιτιστικών. 4. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που απαιτούν ιεθνή Συντονισµό και του Άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού, τα δικαιώµατα χρήσης χορηγούνται εντός έξι εβδοµάδων από την υποβολή πλήρους αίτησης σύµφωνα µε το Παράρτηµα της παρούσης. Στη περίπτωση ιεθνούς Συντονισµού, η προθεσµία αρχίζει µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ιεθνούς Συντονισµού. 5. Για τη χορήγηση των δικαιωµάτων χρήσης οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηµα σύµφωνα µε το υπόδειγµα που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Το εν λόγω αίτηµα κατατίθεται στην ΕΕΤΤ µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα του παρόντος. Η ΕΕΤΤ εξετάζει αν : (α) Η αίτηση είναι πλήρης και περιέχει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το Παράρτηµα της παρούσας. (β) Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες αναφέρονται στην αίτηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη παροχή των Υπηρεσιών Ραδιοεπικοινωνίας για τις οποίες ο αιτούµενος δηλώνει στην αίτηση του, σύµφωνα µε τον ΕΚΚΖΣ και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ. Αν για τις ζώνες αυτές δεν υπάρχει πρόβλεψη από Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή τον ΕΚΚΖΣ, εφαρµόζονται οι διεθνείς Αποφάσεις ή Συστάσεις. (γ) Ο αιτούµενος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του σχετικά µε τη καταβολή τελών του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον (δ) χρησιµοποιεί ήδη ραδιοσυχνότητες. Ο αιτούµενος µε τη συγκεκριµένη αίτηση του, δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στη παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που δεν πληρείται κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η αίτηση δεν διεκπεραιώνεται και επιστρέφεται στον αιτούµενο. 6. Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, η ΕΕΤΤ εξετάζει περαιτέρω την αίτηση µε βάση και τα οριζόµενα στο Άρθρο 3 του παρόντος Κανονισµού και εκχωρεί το σύνολο ή µέρος των αιτούµενων ραδιοσυχνοτήτων. Η αίτηση ή µέρος αυτής απορρίπτεται µε αιτιολογηµένη Απόφαση, ιδίως αν συντρέχουν τουλάχιστον ένας εκ των ακόλουθων λόγων: 6

7 (α) (β) (γ) (δ) (ε) εν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, παρ. 6, του παρόντος. Υπάρχουν λάθη ή ελλείψεις στα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, και τα οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα του παρόντος Κανονισµού. Από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου του προκύπτει ότι, δεν υπάρχει διαθέσιµη ραδιοσυχνότητα, που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή από το συγκεκριµένο Σταθµό Ραδιοεπικοινωνιών χωρίς να προκληθούν επιζήµιες παρεµβολές σε νοµίµως λειτουργούντες Σταθµούς. Σε αυτή τη περίπτωση είναι δυνατή η χορήγηση δικαιώµατος σε άλλη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων εφόσον έχει προσδιοριστεί τέτοια στην αίτηση. Με βάση τη θεωρητική ανάλυση η ισοδύναµη ισοτροπικά ακτινοβολούµενη ισχύς εκποµπής ή η φασµατική πυκνότητα ισχύος είναι µεγαλύτερη από τα µέγιστα επιτρεπτά όρια που θέτουν οι προβλεπόµενες ραδιοδιεπαφές ή ο ιεθνής Κανονισµός Ραδιοεπικοινωνιών, για τη συγκεκριµένη υπηρεσία. Ο αιτών δεν έχει προσκοµίσει εντός της προθεσµίας που του έχει τεθεί, οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες που του έχουν ζητηθεί για την διεκπεραίωση της αίτησής του. 7. Σε περίπτωση κατά την οποία από την εξέταση του αιτήµατος προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι για την χορήγηση του δικαιώµατος, εκδίδεται η ατοµική διοικητική πράξη χορήγησης του δικαιώµατος των ραδιοσυχνοτήτων και ενηµερώνεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων. 8. Η ΕΕΤΤ δύναται να προσδιορίζει στο δικαίωµα την αποκλειστική ή µη αποκλειστική χρήση µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων καθώς και τους τεχνικούς όρους χρήσης του δικαιώµατος, µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την ορθολογική, ασφαλή και αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος. Για το λόγο αυτό δεν δεσµεύεται από συγκεκριµένες τιµές των τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία τυχόν περιέχονται στην αίτηση χορήγησης του δικαιώµατος και δύναται να προσδιορίζει διαφορετικούς όρους οι οποίοι, ενδεικτικά, µπορεί να αφορούν την ισχύ εκποµπής, την πόλωση των κεραιών ή τις συχνότητες εκποµπής/ λήψης, (εφόσον η αίτηση εκχώρησης αναφέρεται σε συγκεκριµένες ραδιοσυχνότητες ή ραδιοδιαύλους). 9. Ο δικαιούχος µπορεί να ζητήσει εγγράφως την ανάκληση του δικαιώµατός του, αν κρίνει ότι οι όροι χρήσης που προσδιορίζονται σε αυτό δεν τον ικανοποιούν. Εφόσον ο δικαιούχος δεν ζητήσει εγγράφως 7

8 την ανάκληση του δικαιώµατος εντός δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής Απόφασης σε αυτόν, υποχρεούται να καταβάλλει τα τέλη ραδιοσυχνοτήτων που αντιστοιχούν στο δικαίωµα, µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης του δικαιώµατος. 10. Η εξέταση κάθε αίτησης γίνεται κατά χρονική προτεραιότητα ανά ζώνη ραδιοσυχνοτήτων µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης στην ΕΕΤΤ, εκτός αν πρόκειται για αιτήσεις που αφορούν : (α) ικαιώµατα χρήσης σε προσωρινή βάση. (β) Θέµατα δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, δηµόσιας υγείας ή (γ) γενικότερα λόγους δηµόσιου συµφέροντος. Περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, µε την επιφύλαξη ότι η χορήγηση ισχύει µόνο για το χρονικό διάστηµα της έκτακτης ανάγκης. Σε κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρµόζεται η διαδικασία η οποία αναφέρεται στο παρόν άρθρο στη περίπτωση όµως αυτή η αίτηση εγκρίνεται, ως έχει ή υπό όρους, ή απορρίπτεται, εντός 20 ηµερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης. 11. Ειδικά για τη περίπτωση της σταθερής υπηρεσίας ο αριθµός των µονόδροµων ζεύξεων που θα µπορεί να αιτηθεί κάθε ενδιαφερόµενος δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 48 ανά εβδοµάδα, συµπεριλαµβανοµένων των αιτήσεων για τροποποίηση υφιστάµενων ζεύξεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ, το ανωτέρω όριο είναι δυνατόν να αυξηθεί, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου έως 100 µονόδροµες ζεύξεις ανά εβδοµάδα. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για αιτήσεις ανάκλησης. 12. Η ΕΕΤΤ, µε Αποφάσεις της, δύναται να ορίζει τους όρους και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωµάτων. 13. Ιδιαίτερα για τη χορήγηση δικαιώµατος σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό για τη µεταφορά ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήµατος, απαιτείται ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθµός να λειτουργεί νοµίµως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 14. ικαιώµατα χρήσης συχνοτήτων χορηγούνται για τη λειτουργία δικτύων της κινητής υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών ραδιοδικτύων κατηγορίας Α ή Β. 8

9 Άρθρο 6 ιαδικασία Χορήγησης ικαιωµάτων µε Περιορισµό του Αριθµού τους 1. Περιορισµός του αριθµού των δικαιωµάτων είναι δυνατός εάν τούτο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του φάσµατος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία για τη χορήγηση των δικαιωµάτων µπορεί να επιµηκυνθεί στους οκτώ (8) συνολικά µήνες, από την έναρξη της διαδικασίας συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής. 2. Η ΕΕΤΤ εξετάζει σε τακτά διαστήµατα κατά πόσον είναι αναγκαίο να επιβληθεί περιορισµός στον αριθµό δικαιωµάτων χρήσης που θα χορηγηθούν προκειµένου να διασφαλισθεί η αποδοτική χρήση και διαχείριση της τρέχουσας και µελλοντικής ζήτησης για ραδιοσυχνότητες. 3. Στην περίπτωση περιορισµού των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, µε σχετική απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΕΤΤ, διενεργείται από την ΕΕΤΤ δηµόσια διαβούλευση. 4. Μετά την λήξη της διαβούλευσης η ΕΕΤΤ δύναται να εισηγείται προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών τον περιορισµό του αριθµού των δικαιωµάτων χρήσης και το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που πρόκειται να εφαρµοστεί. 5. Μετά από την σχετική απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών η ΕΕΤΤ, µε Απόφασή της, δηµοσιεύει τα τεύχη προκήρυξης του ιαγωνισµού στα οποία προσδιορίζει λεπτοµερώς τη διαδικασία και τους όρους του διαγωνισµού µε στόχο την διασφάλιση της τήρησης των γενικών αρχών του άρθρου 3 του Ν.3431/2006. Η ΕΕΤΤ µε ιδικά αιτιολογηµένη απόφασή της διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείσει από το διαγωνισµό συγκεκριµένο ενδιαφερόµενο, για τη διασφάλιση της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας, ή του ανταγωνισµού. 6. Η ΕΕΤΤ δύναται να επανεξετάζει τον περιορισµό του αριθµού των προς χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης να εισηγείται την µεταβολή του αριθµού στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. 7. Στην περίπτωση που το ατοµικό δικαίωµα χρήσης που χορηγείται δεν προσδιορίζει την θέση κάθε σταθµού ραδιοεπικοινωνίας του δικτύου, ο κάτοχος του δικαιώµατος υποχρεούται να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ ανά εξάµηνο τις θέσεις των εγκατεστηµένων σταθµών του δικτύου του, και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 9

10 Άρθρο 7 Όροι που δύναται να συνοδεύουν το ικαίωµα Χρήσης 1. Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες έχει εκχωρηθεί δικαίωµα, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε επιζήµια παρεµβολή σε άλλη ραδιοσυχνότητα που χρησιµοποιείται σε πρωτεύουσα βάση και να είναι απολύτως σύµφωνη µε τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στο εν λόγω δικαίωµα και το Κανονισµό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ. 2. Η EETT δύναται να επιβάλει όρους που συνοδεύουν τα δικαιώµατα χρήσης, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τους χρήστες των ραδιοσυχνοτήτων. Οι όροι αυτοί είναι ιδίως οι εξής: (α) Καθορισµός της υπηρεσίας ή του τύπου του δικτύου ή της τεχνολογίας για τα οποία χορηγήθηκαν τα δικαιώµατα χρήσης της συχνότητας, συµπεριλαµβανοµένης, ανάλογα µε τη περίπτωση της αποκλειστικής χρήσης µιας συχνότητας. (β) Πραγµατική και αποδοτική χρήση των συχνοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων, ανάλογα µε την περίπτωση, απαιτήσεων κάλυψης. (γ) Τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που είναι αναγκαίοι για την αποφυγή επιβλαβών παρεµβολών και για τον περιορισµό της έκθεσης του κοινού, εν γένει, σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, όταν οι όροι αυτοί διαφέρουν από τους όρους που περιέχονται στη γενική άδεια. (δ) Μέγιστη διάρκεια, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του νόµου Ν.3431/2006, µε την επιφύλαξη των τυχόν τροποποιήσεων του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.. (ε) Συµβατική µεταβίβαση δικαιωµάτων και όροι για την εν λόγω µεταβίβαση, σύµφωνα µε τον Ν.3431/2006. (στ) (ζ) (η) Τέλη χρήσης σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3431/2006. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά το δικαίωµα χρήσης κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής. κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού. Υποχρεώσεις δυνάµει σχετικών διεθνών συµφωνιών που αφορούν τη χρήση συχνοτήτων. 3. Ο δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλλει τέλη για τα δικαιώµατα που του έχουν χορηγηθεί, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της ΕΕΤΤ. Τα τέλη καθορίζονται µε σχετική Κανονιστική Απόφαση της ΕΕΤΤ. 10

11 4. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιεί ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τους όρους άσκησης του δικαιώµατος και το Π.. 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α /2002). Άρθρο 8 ιεθνής Συντονισµός 1. Οποιαδήποτε χορήγηση νέου δικαιώµατος ή τροποποίηση υφιστάµενου δικαιώµατος γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση επιζήµιας παρεµβολής σε υπηρεσίες που προσφέρονται από Σταθµούς άλλης χώρας που χρησιµοποιούν συχνότητες εκχωρηθείσες σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατανοµής Συχνοτήτων και τις άλλες διατάξεις του Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών, τα χαρακτηριστικά των οποίων εκχωρήσεων έχουν καταγραφεί στο ιεθνές Μητρώο Συχνοτήτων. 2. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται διεθνής συντονισµός όταν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα πρόκλησης επιζήµιας παρεµβολής σε Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνίας που παρέχονται από νοµίµως λειτουργούντες σταθµούς άλλης χώρας. 3. Στην περίπτωση ανάγκης ιεθνούς Συντονισµού εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύουν. Το αίτηµα για το οποίο απαιτείται διεθνής συντονισµός αποστέλλεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 9 ιάρκεια και Ανανέωση ικαιώµατος 1. Με την επιφύλαξη των όρων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που αναφέρονται στο δικαίωµα και εξαιρουµένων των περιπτώσεων δικαιωµάτων που χορηγούνται υπό συνθήκες περιορισµού του αριθµού τους, η διάρκεια του δικαιώµατος δεν υπερβαίνει τα 10 έτη. Στη περίπτωση των δικαιωµάτων µέγιστης διάρκειας, η ισχύς του δικαιώµατος λήγει την 31 εκεµβρίου του ένατου κατά σειρά έτους που ακολουθεί το έτος χορήγησης του δικαιώµατος. Με την επιφύλαξη της τροποποίησης των όρων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που περιλαµβάνονται στο δικαίωµα και εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) έχουν τηρηθεί οι όροι χρήσης των συχνοτήτων που περιλαµβάνονται στο δικαίωµα, (β) έχουν πληρωθεί ανελλιπώς και εµπροθέσµως τα τέλη χρήσης, και (γ) δεν έχει γίνει αναστολή ή ανάκληση του δικαιώµατος χρήσης, 11

12 το δικαίωµα χρήσης ανανεώνεται χωρίς την υποχρέωση καταβολής διοικητικών τελών από την ΕΕΤΤ για την ως άνω µέγιστη διάρκεια εκτός αν ο δικαιούχος αιτηθεί εγκαίρως και τουλάχιστον 60 ηµέρες πριν την λήξη του την µη ανανέωσή του. Σε περίπτωση που η διάρκεια του δικαιώµατος είναι µικρότερη της µεγίστης, το δικαίωµα δεν ανανεώνεται αυτοδικαίως από την ΕΕΤΤ αλλά µόνο κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου και ισχύει µέχρι την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο δικαίωµα. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει µικρότερη διάρκεια δικαιώµατος είτε κατά την αρχική χορήγηση είτε κατά την ανανέωση για λόγους που αφορούν τη τήρηση των γενικών αρχών του άρθρο 3 του Ν 3431/2006 και της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισµού. Η ΕΕΤΤ δύναται να µην ανανεώσει το δικαίωµα, αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους απόρριψης της αίτησης, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρου 5 του παρόντος. 2. Η διάρκεια δικαιώµατος χρήσης που χορηγείται σε προσωρινή βάση δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες και µπορεί να ανανεώνεται άπαξ έως δύο µήνες επιπλέον. 3. Για τις περιπτώσεις δικαιωµάτων χρήσης που χορηγούνται υπό καθεστώς περιορισµού του αριθµού τους, ισχύει η διάρκεια που αναφέρεται στο δικαίωµα χρήσης που χορηγείται στους δικαιούχους στα πλαίσια της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας. Ανανέωση του δικαιώµατος αυτού δύναται να γίνει µετά από αίτηση του δικαιούχου η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον 18 µήνες πριν από την λήξη του δικαιώµατος. Πριν από την λήψη Απόφασης η ΕΕΤΤ µπορεί να αιτείται οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την εξέταση του αιτήµατος. Για την λήψη της Απόφασης η ΕΕΤΤ δύναται να λαµβάνει υπόψη ιδίως τα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του παρόντος. Σε περίπτωση λήψης Απόφασης ανανέωσης του δικαιώµατος η ΕΕΤΤ προσδιορίζει την διάρκεια και το αναλογούν τίµηµα ενώ δύναται να προβεί και σε τροποποίηση των όρων του δικαιώµατος σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και τις γενικές αρχές του άρθρου 3 του Ν.3431/ Για τις περιπτώσεις δικαιωµάτων χρήσης που χορηγούνται υπό καθεστώς περιορισµού του αριθµού τους ο δικαιούχος δύναται να αιτηθεί την παράταση της διάρκειας ισχύος του δικαιώµατος χρήσης, η οποία χορηγείται µε απόφαση της ΕΕΤΤ. Η χρονική διάρκεια της παράτασης δεν µπορεί να υπερβεί τα δύο έτη και ο δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή του αναλογούντος για την συγκεκριµένη χρονική περίοδο τιµήµατος. Πριν από την λήψη Απόφασης η ΕΕΤΤ µπορεί να αιτείται οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την εξέταση του αιτήµατος. 12

13 Άρθρο 10 Τροποποίηση Όρων ικαιώµατος 1. Όταν στη πράξη χορήγησης του δικαιώµατος προσδιορίζεται η ακριβής θέση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθµών ραδιοεπικοινωνιών, ο δικαιούχος µπορεί να ζητήσει την τροποποίηση του δικαιώµατος, εφόσον αυτή δεν αφορά αλλαγή θέσης (εκτός αν το αίτηµα τροποποίησης αφορά εύλογες αλλαγές στον προσδιορισµό της θέσης που οφείλονται σε διαφορές ανάµεσα στις δηλωθείσες συντεταγµένες και την ταχυδροµική διεύθυνση θέσης του σταθµού). Η τροποποίηση γίνεται µε απόφαση της ΕΕΤΤ ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον 45 ηµέρες πριν την σχεδιαζόµενη υλοποίηση της τροποποίησης. Απόφαση εκδίδεται εντός έξι εβδοµάδων από την υποβολή της αίτησης. Η τροποποίηση δεν µπορεί να παρατείνει την διάρκεια ισχύος του αρχικού δικαιώµατος. 2. Για την εξέταση της αίτησης τροποποίησης πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση νέου δικαιώµατος. 3. Η ΕΕΤΤ δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της και κατόπιν ακρόασης του δικαιούχου, να τροποποιεί τους όρους της παραγράφου 2, του Άρθρου 7, που συνοδεύουν το δικαίωµα, που έχει χορηγήσει, υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση: (α) είναι αντικειµενικά αιτιολογηµένη σε σχέση µε τη χρήση της συγκεκριµένης ραδιοσυχνότητας, ιδίως για λόγους εναρµόνισης σε Ευρωπαϊκό ή ιεθνές επίπεδο, αποδοτικής χρήσης του φάσµατος, και για λόγους δηµόσιας υγείας, τάξης και ασφάλειας, (β) δεν εισάγει υπέρµετρες διακρίσεις σε βάρος συγκεκριµένων προσώπων ή συγκεκριµένης κατηγορίας προσώπων, είτε αναφορικά µε τον χρόνο και τρόπο πληρωµής των τελών χρήσης είτε µε άλλο τρόπο, (γ) είναι αναλογική µε τους στόχους της τροποποίησης ή του όρου χρήσης, (δ) είναι διαφανής, τόσο από την άποψη των χρηστών που αναφέρεται και του σκοπού που επιδιώκει, και (ε) είναι σύµφωνη µε τις παραγράφους 2 και 3, του άρθρου 27, του Ν.3431/ Η ΕΕΤΤ δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της και κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης να επιβάλλει τη τροποποίηση των όρων που σχετίζονται µε την χρήση ζωνών συχνοτήτων ή µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων και περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για λόγους που σχετίζονται µε την αποτελεσµατική διαχείριση και διαθεσιµότητα του φάσµατος. 13

14 5. Ο αναδασµός συχνοτήτων στο µέτρο που είναι εύλογος και αναγκαίος για την τήρηση των αρχών του άρθρου 3 του Ν. 3431/2006, γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 23, παρ. 8 του ως άνω Νόµου. Άρθρο 11 Αναστολή ικαιώµατος 1. Αναστολή του δικαιώµατος µπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση που ανασταλεί η Γενική Άδεια, ενόψει της οποίας χορηγήθηκε το εν λόγω δικαίωµα, ή ο δικαιούχος προβεί σε σοβαρές ή / και επανειληµµένες παραβάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 63 του Ν.3431/2006. Σοβαρές παραβάσεις θεωρούνται ιδίως οι εξής : (α) (β) (γ) (δ) Η περίπτωση της επαναλαµβανόµενης επιζήµιας παρεµβολής άλλων νοµίµως λειτουργούντων σταθµών, σύµφωνα µε τους όρους της χορήγησης. Η περίπτωση χρησιµοποίησης των σταθµών κατά τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε τον δηλωθέντα προορισµό τους ή χρήσης εξοπλισµού που δεν πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά στα οποία βασίστηκε το δικαίωµα. Όταν ο δικαιούχος χρησιµοποιεί την εκχωρηµένη συχνότητα κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει µε την αίτησή του µε βάση την οποία χορηγήθηκε το δικαίωµα ή/και παραβιάζει τους όρους του δικαιώµατος. Όταν από τις αρµόδιες αρχές, διαπιστώνεται η πρόκληση επιβλαβών παρενοχλήσεων σε άλλα συστήµατα ραδιοεπικοινωνίας λόγω µη τήρησης των όρων και τεχνικών στοιχείων της χορήγησης ή λόγω βλάβης / δυσλειτουργίας του εξοπλισµού που καλύπτεται από αυτήν, ο δικαιούχος υποχρεώνεται να διακόψει τη λειτουργία των υπαίτιων συστηµάτων του αµέσως. 2. Αναστολή του δικαιώµατος γίνεται επίσης για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 3. Αναστολή του δικαιώµατος γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 63 του Ν. 3431/2006. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι επιζήµιες παρεµβολές θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, είναι δυνατόν να ληφθούν άµεσα µέτρα προκειµένου να διακοπεί η χρήση των συστηµάτων που προκαλούν τις εν λόγω παρεµβολές. 14

15 Άρθρο 12 Ανάκληση ικαιώµατος 1. Το δικαίωµα µπορεί να ανακληθεί, να καταργηθεί ή να µην ανανεωθεί, εφόσον ανακληθεί η Γενική Άδεια ή έπειτα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της ΕΕΤΤ, ιδίως στις εξής περιπτώσεις : (α) (β) (γ) (δ) 'Όταν, ο δικαιούχος καθυστερεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του προς την ΕΕΤΤ, σε σχέση µε τις Ραδιοσυχνότητες που περιλαµβάνει το δικαίωµα,. Όταν η ραδιοσυχνότητα την οποία περιλαµβάνει το δικαίωµα έχει εκχωρηθεί σε ευτερεύουσα Βάση στη συγκεκριµένη ζώνη και προκαλεί Επιζήµιες Παρεµβολές σε ραδιοσυχνότητα/ες που έχουν εκχωρηθεί σε Πρωτεύουσα βάση, σύµφωνα µε τον ΕΚΚΖΣ. Αν παρά την επιβολή αναστολής, ο δικαιούχος συνεχίζει τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων του δικαιώµατος. Αν σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 του παρόντος Κανονισµού, η ΕΕΤΤ έχει προβεί σε χορήγηση δικαιώµατος, µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από αυτά που περιέχονται στην αίτηση εκχώρησης και παρά ταύτα ο δικαιούχος κάνει χρήση των ραδιοσυχνοτήτων κατά τρόπο ο οποίος αντίκειται στη παραπάνω Απόφαση. 2. Εάν µετά την χορήγηση του δικαιώµατος και αφού ο σταθµός ραδιοεπικοινωνιών τεθεί σε λειτουργία αποδειχτεί ότι το νεοεγκατασταθέν σύστηµα δέχεται ή προκαλεί επιζήµιες παρεµβολές σε νοµίµως λειτουργούντα συστήµατα, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου, το δικαίωµα ανακαλείται και η ΕΕΤΤ προβαίνει σε χορήγηση νέου δικαιώµατος κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τον ενδιαφερόµενο. 3. Το δικαίωµα ανακαλείται µετά από έγγραφη αίτηση του δικαιούχου στην οποία αναφέρει ότι δεν επιθυµεί πλέον να χρησιµοποιήσει την εν λόγω ραδιοσυχνότητα. Η ισχύς της ανάκλησης άρχεται από την ηµεροµηνία υποβολής στην ΕΕΤΤ της σχετικής αίτησης. 4. Στις περιπτώσεις των Ειδικών Ραδιοδικτύων για επιβατηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης µε µετρητή (ΤΑΞΙ), το δικαίωµα ανακαλείται αν ανακληθεί η έγκριση του Νοµάρχη, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν.3431/2006, κατόπιν κοινοποίησης της σχετικής απόφασης στην ΕΕΤΤ 5. Οι διατάξεις και οι γενικές αρχές που αφορούν την ανάκληση των διοικητικών πράξεων, εφαρµόζονται επικουρικώς προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 15

16 Άρθρο 13 Παροχή Πληροφοριών 1. Η EETT µπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που χρησιµοποιεί ραδιοσυχνότητες να της παράσχει όλες τις πληροφορίες που αυτή θεωρεί απαραίτητες για να εκπληρώσει τις λειτουργίες της. Η παροχή αυτών των πληροφοριών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν. 3431/ Ιδίως, οι πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιµοποιούν ραδιοσυχνότητες, οφείλουν να παρέχουν κατόπιν αιτήµατος της ΕΕΤΤ κάθε είδους πληροφορία σχετική µε τη θέση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη διασύνδεση των σταθµών ραδιοεπικοινωνίας του δικτύου τους. Άρθρο 14 Kυρώσεις Σε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος, η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ν.3431/2006. Άρθρο 15 Τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 1. Σε όλες τις περιπτώσεις χορήγησης ατοµικού δικαιώµατος χρήσης σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό καταβάλλονται τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και διοικητικά τέλη για την διαχείριση και έλεγχο των αιτήσεων των παρόχων. Ο υπολογισµός των τελών αυτών γίνεται σύµφωνα µε την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 276/49 (ΦΕΚ 256/Β / ), όπως εκάστοτε ισχύει. Ως διοικητικά τέλη, νοούνται τα αναφερόµενα στην ως άνω Απόφαση της ΕΕΤΤ ως τέλη εκχώρησης. 2. Ειδικότερα για τα δίκτυα της κινητής υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών ραδιοδικτύων, καταβάλλεται για την επεξεργασία των αιτηµάτων διοικητικό τέλος ύψους 115,00 ανά αναµεταδότη ή σταθµό βάσης εφόσον το δίκτυο δεν περιλαµβάνει αναµεταδότες. Για τα εν λόγω δίκτυα που δεν έχουν σταθµούς βάσης ή αναµεταδότες, το τέλος καθορίζεται σε 115 ανά αίτηση. 16

17 Άρθρο 16 Τελικές και Μεταβατικές ιατάξεις 1. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την ΕΕΤΤ πριν την έναρξη ισχύος του Ν.3431/2006 και αφορούν εκχωρήσεις ραδιοσυχνοτήτων σύµφωνα µε την Απόφαση της ΕΕΤΤ 254/72 «Κανονισµός Εκχώρησης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών για Ιδία Χρήση»(ΦΕΚ 895/Β / ), εξακολουθούν να ισχύουν. Οι εκχωρήσεις αυτές, επέχουν θέση χορήγησης ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνότητας υπό το καθεστώς του παρόντος Κανονισµού, µέχρι την 31 η εκεµβρίου του έτους λήξης της εκχώρησης. Τα δικαιώµατα αυτά δύναται να ανανεώνονται από την ΕΕΤΤ στη µέγιστη διάρκεια των 10 ετών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος Κανονισµού. Οι δικαιούχοι των δικαιωµάτων αυτών, υπάγονται σε καθεστώς Γενικής Άδειας. 2. Απονοµές ή εκχωρήσεις µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων που αναφέρονται ρητά σε ειδικές άδειες που χορηγήθηκαν σε παρόχους δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, µετατρέπονται, µε Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό το καθεστώς του παρόντος κανονισµού και προσαρµόζονται ανάλογα και οι δηλώσεις καταχώρησης. Τα δικαιώµατα αυτά, συνοδεύονται από τους όρους και τις υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στην ειδική άδεια που τους είχε χορηγηθεί, συµπεριλαµβανοµένης της χρονικής διάρκειας ισχύος της άδειας και του τιµήµατος αυτών, τηρούµενης της διάταξης του Άρθρου 69, παρ. 3 και του µέρους Β Παράρτηµα ΙΧ του Ν.3431/2006. Τα ως άνω δικαιώµατα δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 9 του παρόντος. 3. Εκχωρήσεις ραδιοσυχνοτήτων που έγιναν υπό καθεστώς ειδικής άδειας σύµφωνα µε Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 210/2/2001 «Κανονισµός Εκχώρησης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων, υπό Καθεστώς Ειδικής Άδειας, για Παροχή ηµόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 285/Β/ ) ή µε την νοµοθεσία που είχε ισχύσει πριν το κανονισµό αυτό και είναι σε ισχύ επέχουν πλέον θέση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, σύµφωνα µε το παρόντα κανονισµό. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν µέχρι τις 31 εκεµβρίου του έτους λήξης της Ειδικής Άδειας στο πλαίσιο της οποίας έγινε η εκχώρηση και δύνανται να ανανεώνονται σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 9 του παρόντος. 17

18 4. Άδειες ειδικών ραδιοδικτύων, οι οποίες είχαν χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 1244/72 (ΦΕΚ181/Α /72) όπως εκάστοτε ισχύει, ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του Ν.3431/2006, έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΕΤΤ και εξακολουθούν να ισχύουν, εγγράφονται στο Μητρώο Παρόχων ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύµφωνα µε το άρθρο 28, παρ.4, του Ν.3431/2006 και οι αντίστοιχες εγγραφές ραδιοσυχνοτήτων στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΜΡ) των αδειών αυτών µετατρέπονται σε ατοµικό δικαίωµα χρήσης που διέπεται από το παρόντα Κανονισµό. Τα συγκεκριµένα δικαιώµατα ισχύουν µέχρι τις 31 εκεµβρίου του έτους λήξης της άδειας ειδικού ραδιοδικτύου και δύνανται να ανανεώνονται από την ΕΕΤΤ σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9 του παρόντος κανονισµού. Ειδικά ραδιοδίκτυα τα οποία έχουν λάβει έγκριση από την ΕΕΤΤ αλλά δεν έχουν, µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού λάβει Άδεια ειδικού ραδιοδικτύου, οφείλουν να υποβάλουν ήλωση Καταχώρησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό Γενικών Αδειών επισυνάπτοντας την έγκριση του καταστατικού τους κατά περίπτωση από τον οικείο Νοµάρχη ή την ΥΠΑ, εφόσον εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 28 του Ν.3431/ Κάθε είδους εκχωρήσεις προσωρινής διάρκειας που έχουν γίνει µε την προϊσχύσασα νοµοθεσία, διατηρούνται σε ισχύ µέχρι τη λήξη τους. Άρθρο 17 Καταργούµενες ιατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισµού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη Απόφασης της ΕΕΤΤ, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το µέρος που ρυθµίζει κατά διάφορο τρόπο θέµατα που ρυθµίζονται µε το παρόντα Κανονισµό. Άρθρο 18 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο παρών Κανονισµός να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαιτούµενα ικαιολογητικά Για τη χορήγηση ικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς γενικής άδειας για τη παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει Αίτηση στην ΕΕΤΤ η οποία περιλαµβάνει : 1. Τα πλήρη στοιχεία του νοµικού ή φυσικού προσώπου, στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το ικαίωµα, καθώς και τον αριθµό πρωτοκόλλου που έχει λάβει από την ΕΕΤΤ για την κατάθεση της ήλωσης Καταχώρησης όταν τούτο απαιτείται. 2. Πλήρη στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου του αιτούντος και στοιχεία του τεχνικού υπευθύνου (εφόσον υπάρχει). 3. Περιγραφή της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας, της σκοπιµότητας, του δικτύου και των υπηρεσιών τις οποίες πρόκειται να παρέχει ο αιτούµενος. 4. Τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά εκποµπής και λήψης των ραδιοηλεκτρικών συσκευών, των κεραιών και των σηµατοτροφοδοτικών καλωδίων που θα χρησιµοποιηθούν. 5. Την ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, εντός της οποίας αιτείται την ραδιοσυχνότητα, και τις ζώνες που προτείνονται από το αιτούντα, σε περίπτωση ενδεχόµενης αδυναµίας Εκχώρησης ραδιοσυχνότητας στην αρχικά προτεινόµενη ζώνη. 6. Στη περίπτωση αίτησης από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό, απαιτείται και η άδεια λειτουργίας του σταθµού ή ελλείψει αυτής, βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας του σταθµού από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 7. Όταν πρόκειται για Σταθερό ή Επίγειο Σταθµό τις γεωγραφικές συντεταγµένες του εν λόγω Σταθµού (µε ακρίβεια δεύτερου λεπτού), την ισχύ εκποµπής κάθε ποµπού, και την ακριβή κατεύθυνση των κεραιών ή την ακριβή τροχιά που εκτελεί η κεραία (εφόσον πρόκειται για κεραία παρακολούθησης τροχιάς). Επιπλέον προκειµένου για Σταθµό που λειτουργεί σε Προσωρινή Βάση, τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης λειτουργίας του Σταθµού. 8. Όταν πρόκειται για Σταθµό Ξηράς, τις γεωγραφικές συντεταγµένες του εν λόγω Σταθµού (µε ακρίβεια δεύτερου λεπτού) την ισχύ εκποµπής κάθε ποµπού, την επιθυµητή γεωγραφική κάλυψη τον µέγιστο αριθµό χρηστών 19

20 της υπηρεσίας εντός της γεωγραφικής περιοχής κάλυψης για κάθε Σταθµό Ξηράς, την κατεύθυνση της κεραίας εφόσον αυτή είναι κατευθυντική, καθώς και τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης λειτουργίας του Σταθµού εφόσον αυτός λειτουργεί σε Προσωρινή Βάση. 9. Σε περίπτωση Ειδικού Ραδιοδικτύου για επιβατηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης µε µετρητή (ΤΑΞΙ), βεβαίωση έγκρισης του καταστατικού του ραδιοταξί, από την αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Στη περίπτωση ειδικού ραδιοδικτύου που πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στους ελεγχόµενους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χώρους αερολιµένων, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη αυτής. 10. Σε περίπτωση Κινητού Σταθµού, ή κατά περίπτωση Επίγειου Κινητού Σταθµού τη γεωγραφική περιοχή µέσα στην οποία ο Σταθµός δύναται να κινηθεί, καθώς και τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης λειτουργίας, εφόσον ο εν λόγω Σταθµός λειτουργεί σε Προσωρινή Βάση. 11. Απόδειξη πληρωµής των τελών χρήσης του φάσµατος του προηγούµενου έτους, εφόσον πρόκειται για πάροχο που ήδη χρησιµοποιεί ραδιοσυχνότητες. 12. Απόδειξη πληρωµής των ιοικητικών τελών. 13. Υπεύθυνες ηλώσεις του νοµίµου εκπροσώπου του αιτούντος, σύµφωνα µε τις οποίες η επιχείρηση που εκπροσωπεί έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεών της, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, προκειµένου να χρησιµοποιήσει στους Σταθµούς του ραδιοηλεκτρικού δικτύου εξοπλισµό, ο οποίος συµµορφώνεται προς : Ι. Την Οδηγία 73/23/ΕΟΚ (ΕΕ Ειδ. Εκδ. Κεφ. 13, τοµ.2,σ167) για ηλεκτρολογικό υλικό χαµηλής τάσης. ΙΙ. Την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ (ΕΕ L139, σ19) για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και την αντίστοιχη Κ.Υ.A /8682/93 (ΦΕΚ Β 688/ ) όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙΙ. Την Οδηγία 99/5ΕΚ (ΕΕ L91, σ10) (ΦΕΚ44/Α/2002). 20

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21-3 - 2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 472 / 155 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης «Κανονισμός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων για Νόμιμους Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνιών Εγκατεστημένους

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κανονισµό Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων ΜΑΙΟΣ 2006 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 390/1 Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρή σης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδει ας για την παροχή Δικτύων ή

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Μαρούσι, 23-11-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 AΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη : α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών µεταξύ Καθορισµένων Σταθερών Σηµείων για Ιδία Χρήση

ΑΙΤΗΣΗ Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών µεταξύ Καθορισµένων Σταθερών Σηµείων για Ιδία Χρήση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών µεταξύ Καθορισµένων Σταθερών Σηµείων για Ιδία Χρήση ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Κάθε ασύρµατη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ : 573/001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση γνώμης της ΕΕΤΤ, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, επί του Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014

Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014 Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014 Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 4313/2014 «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ηµοσίων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ 28-9-2010 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 110 24 Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 676/30 Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ρα διοσυχνοτήτων υπό

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να διευκολυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΣΧΕΔΙΟ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παρ.18

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-7-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/2 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. τον Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ Μαρούσι, Ιούνιος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Σύµφωνα µε το Ν.3431/2006, προκειµένου να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει ένα ειδικό ραδιοδίκτυο, θα πρέπει ο κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ.7/20.4.2004 Σήµερα ηµέρα Τρίτη20 Απριλίου 2004 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz Μαρούσι, Δεκέμβριος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010 Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010 ΑΠΟΦΑΣΗ Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης των Συστημάτων Παροχής Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών στη ζώνη συχνοτήτων 2 GHz, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-02-2006 ΑΠ: 375/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάροχο της διευκόλυνσης Προεπιλογής Φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.) τυποποιηµένων κειµένων αιτήσεων συνδροµητών για την ενεργοποίηση, κατάργηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026 Μαρούσι, 11-10-11 Αρ. Πρωτ.: 623/026 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002 Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για χρήση στην σταθερή και κινητή υπηρεσία ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: Ο Υπουργός Ανάπτυξης 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Οργάνωση και Λειτουργία του Τοµέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Γενικά Οι διατάξεις του παρόντος νόµου καθορίζουν το πλαίσιο παροχής δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 20-2-2014 Α. Π.: 708/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-04. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / )

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / ) Αριθ. 248/71 Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / 16-5-2002) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός και πεδίο εφαρµογής. 2 Άρθρο 2 - Ορισµοί. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα