ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου /13 JEUN 108 EDUC 424 SΟC 899 SPORT 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) προς: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 15602/13 JEUN 100 EDUC 415 SOC 881 SPORT 94 Θέμα: Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης - Έγκριση Κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Νοεμβρίου 2013, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων σημείωσε ότι υπάρχει πλέον ομοφωνία σχετικά με τα προαναφερόμενα συμπεράσματα. Καλείται, επομένως, το Συμβούλιο να εγκρίνει τα συμπεράσματα ως έχουν στο συνημμένο κείμενο και να τα διαβιβάσει εν συνεχεία προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα /13 ΔΑ/νικ 1 DG E-1C EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης Το Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου: ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ: 1. Οι νέοι και οι νέες συνιστούν σημαντικό πόρο για την Ευρώπη. Αποτελούν δυναμικό για σήμερα και για το μέλλον ωστόσο, αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, όπως η ανεργία και τα σχετικά κοινωνικά προβλήματα 1. Προκειμένου να εξέλθουν από την τρέχουσα κρίση και να αποφύγουν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα με στόχο την προώθηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων, καθώς και την συμμετοχή και την κοινωνική ένταξή τους. 1 Το 2012, 7,5 εκατομμύρια νέοι, ηλικίας ετών, και επιπλέον 6,5 εκατομμύρια νέοι, ηλικίας ετών, βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην Ευρώπη. Πρόκειται για σημαντική αύξηση του ποσοστού των νέων που κατηγοριοποιούνται ως ΕΑΕΚ: το 2008, ο αριθμός ανήλθε στο 11% των ατόμων ηλικίας ετών και στο 17% των ατόμων ηλικίας ετών μέχρι το 2012, αυξήθηκε στο 13% και στο 20% αντιστοίχως (Eurostat) /13 ΔΑ/νικ 2

3 2. Οι νέοι που βρίσκονται σε κατάσταση εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (εφεξής - νέοι σε κατάσταση ΕΑΕΚ) 2 ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αρνητικές κοινωνικές συνθήκες, όπως απομόνωση, έλλειψη αυτονομίας, συμμετοχή σε επικίνδυνες συμπεριφορές και ασταθή ψυχική και σωματική υγεία, που τους εκθέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού στην μεταγενέστερη ζωή τους. Ο κοινωνικός αποκλεισμός των νέων, ιδίως των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την οικονομία και σημαντικό κόστος για την Ευρώπη. Το 2011, η οικονομική ζημία λόγω της απομάκρυνσης νέων από την αγορά εργασίας ανήλθε σε 153 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για συντηρητική εκτίμηση και αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕΠ της ΕΕ Οι νέοι σε κατάσταση ΕΑΕΚ είναι κατά το μάλλον ή ήττον ευάλωτοι με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη μια ειδικά προσαρμοσμένη προσέγγιση ούτως ώστε να (επαν)ενταχθούν αποτελεσματικά και με επιτυχία στην αγορά εργασίας, το εκπαιδευτικό σύστημα και τον κοινωνικό βίο. 4. Η προσέγγιση αυτή έχει αναγνωρισθεί από τη σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία, η οποία εγκρίθηκε στις 22 Απριλίου Η σύσταση αυτή ορίζει ότι όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση Η Επιτροπή Απασχόλησης συμφώνησε στην συνεδρίασή της στις 19 Μαΐου 2010 ότι ο ορισμός «νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης» περιλαμβάνει τους ανέργους (σύμφωνα με τον ορισμό της ΔΟΕ) που δεν είναι σε καμία εκπαίδευση, ούτε κατάρτιση και τους αέργους (ορισμός της ΔΟΕ) εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης. Βλ. ΕΑΕΚ. Νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης: Χαρακτηριστικά, κόστος και πολιτικά μέτρα στην Ευρώπη, σελ. 2. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) (2012) Βλ. ΕΕ C 120 της , σ. 1 6 Μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής τον Ιούνιο του 2013 με τίτλο «Πρόσκληση για δράση κατά της ανεργίας των νέων» και τα σχετικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα κράτη μέλη με περιφέρειες στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας των νέων υπερβαίνουν το 25% οφείλουν να υποβάλουν σχέδιο εφαρμογής της Εγγύησης για τη Νεολαία (YGIP) έως τον Δεκέμβριο του 2013 και έως το 2014 για τα λοιπά κράτη μέλη /13 ΔΑ/νικ 3

4 5. Το πανόραμα δεξιοτήτων της ΕΕ και οι προβλέψεις δεξιοτήτων του CEDEFOP μπορούν να στηρίξουν πρωτοβουλίες πολιτικής αποσκοπούσες στην μείωση της ανεργίας των νέων, διευκολύνοντας τον προσδιορισμό των ελλείψεων στις αναδυόμενες δεξιότητες, καθώς και των τάσεων όσον αφορά τις δεξιότητες και των προοπτικών της αγοράς εργασίας. 6. Οι παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν τον κίνδυνο να περιέλθει κανείς σε κατάσταση ΕΑΕΚ είναι συχνά συνδυασμός προσωπικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών συνθηκών. 7. Η εργασία με τους νέους, οι εθελοντικές δραστηριότητες, η ενεργοποίηση του πολίτη και η μη τυπική και ανεπίσημη μάθηση μπορούν να έχουν σημαντική και συμπληρωματική συμβολή προστιθέμενης αξίας για όλους τους νέους, ιδίως όσους είναι σε κατάσταση ΕΑΕΚ, κατά την μετάβαση στην αγορά εργασίας: δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και απασχόλησης, συμπληρώνοντας το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, παρέχοντας αυτοπεποίθηση, κοινωνικό κεφάλαιο και ανάπτυξη της προσωπικότητας, και αυξάνοντας τις τεχνικές και μη δεξιότητες που ενισχύουν την απασχολησιμότητα. 8. Στα κοινά συμπεράσματα της Διάσκεψης της ΕΕ για την νεολαία που διοργάνωσε η λιθουανική Προεδρία από τις 9 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2013 τονίζεται ανάγκη να προσαρμοσθεί η εκπαίδευση στις ανάγκες των νέων και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, να διευκολυνθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση και να βελτιωθούν οι συνθήκες για την ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας 6. ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΤΙ: 9. Απαιτούνται αξιολόγηση και εκτίμηση της έρευνας, των συστημάτων και προγραμμάτων που υπάρχουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τους νέους σε κατάσταση ΕΑΕΚ, προκειμένου να προσδιορισθούν τα εμπόδια στην πρόσβασή τους στις υπηρεσίες, ιδίως των άεργων. 6 Κοινά συμπεράσματα της Διάσκεψης της ΕΕ για τη νεολαία (Βίλνιους, 9-12 Σεπτεμβρίου 2013). Έγγρ / /13 ΔΑ/νικ 4

5 10. Η πολιτική για τη νεολαία, και ιδιαίτερα η εργασία με τους νέους, μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση των πρωτοβουλιών της ΕΕ για την καταπολέμηση της ανεργίας και της αεργίας των νέων, όπως η δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων και, ειδικότερα, η εγγύηση για τη νεολαία. Ως εκ τούτου, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, απαιτούνται συνεκτικά και αλληλοενισχυόμενα εθνικά μέτρα και άλλα πολιτικά μέσα. 11. Προκειμένου να βελτιωθεί η κοινωνική ένταξη των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ, πρέπει να εξασφαλισθεί ολιστική προσέγγιση και διατομεακή συνεργασία. Η κοινωνική επένδυση στις δεξιότητες και τις ικανότητες των ανθρώπων καθ' όλη την διάρκεια του βίου τους ούτως ώστε να βελτιώσουν τις ευκαιρίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία έχει ζωτική σημασία 7. Όλα τα μέσα, μέτρα και δράσεις πολιτικής πρέπει να συντονίζονται και να εφαρμόζονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων για την κοινωνική ένταξη των νέων. 12. Η πρόληψη πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση του αριθμού των νέων που περιέρχονται σε κατάσταση ΕΑΕΚ και να σπάσει ο κύκλος του κοινωνικού αποκλεισμού που μεταφέρεται από γενεά σε γενεά. Μια πρόβουλη προσέγγιση συμπεριλαμβάνουσα την οικογένεια, τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, το σχολείο, ιδίως την δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, τους παρόχους κατάρτισης και ανεπίσημης μάθησης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), ιδίως τις οργανώσεις νεολαίας, τους διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, τους γονείς και άλλους φορείς είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί έγκαιρη παρέμβαση ώστε οι νέοι να μην περιέλθουν σε κατάσταση ΕΑΕΚ. 13. Τα μέτρα πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίσουν την ποικιλομορφία των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ όσον αφορά το στάδιο στο οποίο πρέπει να παρέμβουν, το φάσμα των στόχων, των επιδιώξεων και των δραστηριοτήτων τους. Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται έναντι των διαφορών μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση, έναντι των κοινωνικών πολιτικών, των πολιτικών για την απασχόληση καθώς και των νέων με ειδικές ανάγκες. 7 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2013 με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή» (έγγρ /13) /13 ΔΑ/νικ 5

6 14. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ θα πρέπει να είναι εξατομικευμένα και ευέλικτα και να έχουν ως στόχο την επίτευξη βιώσιμων θετικών αποτελεσμάτων μακροπρόθεσμα στην αγορά εργασίας, καθώς και την (επαν)ένταξη στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση και στα κοινά ή τον κοινωνικό βίο. Καινοτόμες μέθοδοι, ομαδική μάθηση και δραστηριότητες προβολής είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται για την από κοινού εργασία με τους νέους σε κατάσταση ΕΑΕΚ. 15. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και του Erasmus +, έχει ζωτική σημασία για την προώθηση έργων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των νέων. ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ: 16. Να καθιερώσουν, να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω, κατά περίπτωση, εθνικές, περιφερειακές ή/και τοπικές στρατηγικές ή προγράμματα, όπως σχέδια εφαρμογής της Εγγύησης για την Νεολαία, προς ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ. Οι στρατηγικές θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, βασισμένες σε διατομεακή συνεργασία και να συμπεριλαμβάνουν όλους τους ενδιαφερόμενους. Η κατάρτιση στρατηγικών θα πρέπει να εμπεριέχει συζήτηση με την ομάδα-στόχο, σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πρόσβασης στα μέτρα πολιτικής και τα αποτελέσματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν την διάσταση του φύλου. Στον τομέα της πρόληψης 17. Να προωθήσουν την δυνατότητα λήψης καταλλήλων, οικονομικά προσιτών, προσβάσιμων και υψηλής ποιότητος υπηρεσιών, όπως η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, η στέγαση, οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, με στόχο να μην περιέλθουν ή να μην παραμένουν οι νέοι σε κατάσταση ΕΑΕΚ /13 ΔΑ/νικ 6

7 18. Να προωθήσουν και να επενδύσουν στην εργασία με τους νέους και να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ στις υπηρεσίες τους ενισχύοντας την διατομεακή συνεργασία μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων. 19. Να επιδιώξουν την εφαρμογή συνολικής προσέγγισης για την μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η οποία να περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης και παρέμβασης Να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέες και εξατομικευμένες προσεγγίσεις, όπως αποκεντρωμένες δραστηριότητες ή/και προβολή της εργασίας με νέους προς βελτίωση της κοινωνικής ένταξής των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ. Να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό των δραστηριοτήτων για νέους ώστε να τους δημιουργούν αυτοπεποίθηση και ανάπτυξη της προσωπικότητας και να συμβάλλουν στην μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου Να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν υψηλής ποιότητος υπηρεσίες προσανατολισμού, μεταξύ άλλων, ενημέρωση σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, πληροφορίες σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα, προοπτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης, δυνατότητες ελεύθερης κυκλοφορίας και πιο εμπεριστατωμένες συμβουλές και υποστήριξη όλων των νέων, ιδίως των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ και των οικογενειών τους. 22. Να ενισχύσουν τις ικανότητες των οργανώσεων νεολαίας, της εργασίας με νέους και άλλων μορφών ένταξης ως μοχλών συμμετοχής και να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ. 23. Να ενθαρρύνουν τοπικές πρωτοβουλίες και σχέδια κοινωνικής συνοχής για την ανάπτυξη ειδικών δράσεων απευθυνόμενων στους νέους σε κατάσταση ΕΑΕΚ με στόχο την (επαν)ένταξή τους στις τοπικές κοινότητες. 24. Να αξιοποιήσουν την Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη της νεολαίας ως βάση πληροφοριών για την ενημέρωση των νέων σχετικά με θέματα περί κοινωνικής ένταξης. 8 9 Σύσταση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2011, σχετικά με πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ΕΕ C 191 της Βλ. σύσταση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2011, σχετικά με πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ΕΕ C 191 της Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι να μειωθεί το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε λιγότερο από 10% και να διασφαλιστεί ότι το 40% τουλάχιστον της νεότερης γενιάς θα αποκτά τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο /13 ΔΑ/νικ 7

8 Στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των άτυπων μορφών μάθησης 25. Να διευρύνουν την πρόσβαση σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και να υποστηρίξουν την απόκτηση ή/και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 26. Να προωθήσουν και να καταστήσουν πιο διαθέσιμο τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την καθοδήγηση σύμφωνα με τις ανάγκες των κοινωνικά αποκλεισμένων νέων σε όλα τα στάδια της ζωής τους. 27. Να θέσουν σε εφαρμογή, το αργότερο μέχρι το 2018, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες και όταν τα κράτη μέλη το κρίνουν σκόπιμο, ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης που να δίνουν την δυνατότητα στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν την μάθηση αυτήν για την επαγγελματική σταδιοδρομία τους και περαιτέρω μάθηση Να αυξήσουν την πρόσβαση και την ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Συμπληρωματική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται στα παιδιά από μειονεκτικά περιβάλλοντα Να εφαρμόσουν το πρόγραμμα Erasmus + ως υποστηρικτικό μέσον για την απόκτηση κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων απαραίτητων για τον πολίτη και να ενισχύσουν την κινητικότητα και απασχολησιμότητα των νέων. Στον τομέα της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση 30. Να αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, και άλλων εξειδικευμένων για τη νεολαία υπηρεσιών (ΜΚΟ, κέντρων και ενώσεων νεολαίας), που συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση από την ανεργία, την αεργία, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση στην εργασία Σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (OJ C 398, , σ. 1 5). Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο (ΕΕ C 175/8 της ) /13 ΔΑ/νικ 8

9 31. Να προωθήσουν υψηλής ποιότητος μάθηση στον χώρο εργασίας, όπως η μαθητεία, η πρακτική και οι περίοδοι πρακτικής άσκησης, ως αποδοτικό μέτρο για τη βελτίωση της βιώσιμης μετάβασης από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην εργασία, ιδίως με την προώθηση δεξιοτήτων με σημασία για την αγορά εργασίας και την βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων, στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, της δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για θέσεις μαθητείας Να εφαρμόσουν μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ειδικότερα βελτιώνοντας τη μετάβαση, λαμβάνοντας υπόψη την σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για την νεολαία, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας προσεγγίσεις βάσει συμπράξεων (συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν υπηρεσίες υποστήριξης νέων), έγκαιρη παρέμβαση και δραστηριοποίηση, μέτρα υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και μέτρων που συνδέονται με την αγορά εργασίας), αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιολόγηση και συνεχής βελτίωση των προγραμμάτων. Στον τομέα της απασχόλησης 33. Να βελτιώσουν την πλήρη και ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας με την βοήθεια μέτρων ενεργού ένταξης, να προωθήσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία των νέων στην επιδίωξη αυτοαπασχόλησης, να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα και την πρώτη επαγγελματική εμπειρία. 34. Να εξαλείψουν τα εμπόδια, μεταξύ άλλων της ηλικίας και άλλων μορφών διακρίσεων, στην (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας, να αντιμετωπίσουν τις διάφορες μορφές επισφαλών θέσεων εργασίας και, κατά περίπτωσιν, να αναλύσουν τις δυνατότητες για μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας προκειμένου να ενισχυθούν οι προοπτικές πρόσληψης νέων Να επιτρέψουν στις υπηρεσίες απασχόλησης, από κοινού με οργανώσεις νεολαίας και άλλους εταίρους υποστήριξης των νέων, να παράσχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση και προσωπικά σχέδια δράσης, όπως καθεστώτα στήριξης προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καθενός, με βάση την αρχή της αμοιβαίας υποχρέωσης σε πρώιμο στάδιο Δήλωση του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για θέσεις μαθητείας (έγγρ /13). Βλ. σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία, (ΕΕ C 120 της , σ. 1-6), σημείο /13 ΔΑ/νικ 9

10 36. Να επιδιώξουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και των νέων, καθώς και οργανώσεων νεολαίας και περαιτέρω της κοινωνίας των πολιτών, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, όπως η εγγύηση για τη νεολαία, ειδικότερα δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις δυνατότητες της εργασίας με τους νέους για τον εντοπισμό των νέων που κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση ΕΑΕΚ και την δημιουργία γεφυρών μεταξύ αυτών και των φορέων παροχής υπηρεσιών. Να ενισχύσουν τους ενδιαφερομένους στον τομέα της νεολαίας όσον αφορά την προώθηση και διαφήμιση των δυνατοτήτων που παρέχει η εγγύηση για τη νεολαία και άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα της απασχόλησης και της κατάρτισης. 37. Να συμβάλουν πλήρως στην ανάπτυξη του EURES σε πραγματικό πανευρωπαϊκό δίκτυο εξεύρεσης εργασίας και προσλήψεων επικεντρωμένο στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας στα μεμονωμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κενών θέσεων σε δημόσιες και σε ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και των περιόδων μαθητείας και πρακτικής άσκησης 14, ανάλογα με την περίπτωση. 38. Να υποστηρίξουν τη συμφιλίωση μεταξύ της εργασίας και της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής με σκοπό την πρόληψη και την αποφυγή εμποδίων στην ένταξη στην αγορά εργασίας. ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 39. Να εξετάσει το ενδεχόμενο της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με τα κατάλληλα εργαλεία που διαθέτει, όπως συνοπτική έκθεση των βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη σχετικά με τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην (επαν)ένταξη των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ στα συστήματα απασχόλησης και εκπαίδευσης, να λαμβάνει υπόψιν άλλες ερευνητικές μελέτες και πρωτοβουλίες στον τομέα αυτόν και να διαδίδει τα αποτελέσματά τους να αξιοποιεί τις ορθές πρακτικές που προκύπτουν από σχέδια χρηματοδοτούμενα από ενωσιακά προγράμματα και ταμεία (δηλ. Νεολαία εν δράσει, πρόγραμμα δια βίου μάθησης, Erasmus + και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και υφιστάμενα δίκτυα συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο γνώσης για την πολιτική για τη νεολαία (ΕΚΓΠΝ). 14 Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την αναδημιουργία του EURES. ΕΕ L 328 της , σ /13 ΔΑ/νικ 10

11 40. Να λαμβάνει υπόψιν τις συμβολές από τον τομέα της νεολαίας στην τακτική, συστηματική εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας και των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 41. Να επιδιώξει και να διασφαλίσει ότι τα μελλοντικά προγράμματα της ΕΕ για την νεολαία, όπως το Erasmus +, απευθύνονται στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως όσων είναι σε κατάσταση ΕΑΕΚ, μεταξύ των άλλων προτεραιοτήτων τους. 42. Να προαγάγει τον διάλογο μεταξύ φορέων ενδιαφερομένων για θέματα νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της εργασίας με τους νέους και των επιχειρήσεων, με έμφαση στους νέους σε κατάσταση ΕΑΕΚ, την ατομική τους καθοδήγηση και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. 43. Να εξετάσει σε σεμινάριο υψηλού επιπέδου, βάσει της διατομεακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων στον τομέα της νεολαίας και άλλους τομείς, τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις για τους νέους σε κατάσταση ΕΑΕΚ. 44. Να εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία χάρη στην πολυμερή επιτήρηση της Επιτροπής Απασχόλησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να αναλύει τις επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για τις εξελίξεις αυτές. 45. Να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών και άλλων ενδιαφερόμενων προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά υψηλής ποιότητος ευκαιριών μάθησης στον χώρο εργασίας, κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για θέσεις μαθητείας, και να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών σχετικά με τα καθεστώτα μαθητείας /13 ΔΑ/νικ 11

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6285/14 EDUC 44 SΟC 98 ΕCOFIN 129 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς αριθ. προηγ. εγγρ. Θέμα: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2013 (18.11) (OR. en) 15757/13 SPORT 100 JEUN 107 EDUC 422 SOC 896

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2013 (18.11) (OR. en) 15757/13 SPORT 100 JEUN 107 EDUC 422 SOC 896 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2013 (18.11) (OR. en) 15757/13 SPORT 100 JEUN 107 EDUC 422 SOC 896 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) προς: το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

14441/15 ΘΚ/μκ/ΕΚΜ 1 DG E - 1 C

14441/15 ΘΚ/μκ/ΕΚΜ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14441/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 23 Νοεμβρίου 2015 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία. {SWD(2012) 409 final}

Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία. {SWD(2012) 409 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2012 COM(2012) 729 final 2012/0351 (NLE) Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία {SWD(2012) 409 final} EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο χαίρει πλέον της σύμφωνης γνώμης όλων των αντιπροσωπιών.

Το κείμενο χαίρει πλέον της σύμφωνης γνώμης όλων των αντιπροσωπιών. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2014 8883/14 EDUC 124 SOC 285 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΑ καλείται να προωθήσει το σχέδιο συμπερασμάτων στο Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική πολιτική, Υγεία, Καταναλωτές» προς έγκριση.

Η ΕΜΑ καλείται να προωθήσει το σχέδιο συμπερασμάτων στο Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική πολιτική, Υγεία, Καταναλωτές» προς έγκριση. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2010 (17.05) (OR. en) 9183/1/10 REV 1 SOC 304 EDUC 84 ECOFIN 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Ομάδας Κοινωνικών Θεμάτων προς : την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Ομάδας«ΚοινωνικέςΥποθέσεις» τηνεπιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

14361/15 ΑΒ/μκ 1 DG B 3A

14361/15 ΑΒ/μκ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0219 (NLE) 14361/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 683 EMPL 444 EDUC 303 ECOFIN 896 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

9647/17 ΕΜ/νικ/ΑΒ 1 DG B 1C

9647/17 ΕΜ/νικ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9647/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» SOC 435 EMPL 339 EDUC 267 ECOFIN 458 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

5740/17 ΧΓ/νκ/ΕΠ 1 DG E - 1C

5740/17 ΧΓ/νκ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5740/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 24 JEUN 11 SOC 53 EMPL 39 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απασχόλησης

Πολιτική απασχόλησης Πολιτική απασχόλησης Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13617/16 JEUN 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 13344/16 JEUN 76 Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΗΒ διατηρεί την επιφύλαξή του επί του κειμένου του σχεδίου σύστασης.

Το ΗΒ διατηρεί την επιφύλαξή του επί του κειμένου του σχεδίου σύστασης. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2014 (05.03) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0431 (NLE) 7029/1/14 REV 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ από: προς: SOC 159 EMPL 35 ECOFIN 195 EDUC 76 JEUN 38 την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

9624/17 ΔΑ/γπ 1 DGE 1C

9624/17 ΔΑ/γπ 1 DGE 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9624/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 24 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες JEUN

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

9012/14 ΓΒ/νικ/ΔΛ 1 DG E - 1C

9012/14 ΓΒ/νικ/ΔΛ 1 DG E - 1C ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2014 (OR. en) 9012/14 JEUN 64 EDUC 128 SOC 298 CULT 64 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8033/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου JEUN 46 EDUC 140 SPORT 23 EMPL 190 SOC 250 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 14402/14 EDUC 307 SOC 698 JEUN 95 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9763/13 RECH

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

10406/14 ΜΧΡ/γομ/ΑΒ 1 DG B 4A

10406/14 ΜΧΡ/γομ/ΑΒ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2014 (10.06) (OR. en) 10406/14 SOC 403 ECOFIN 525 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

6538/16 ΘΚ/γπ 1 DG B 3A

6538/16 ΘΚ/γπ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0043 (NLE) 6538/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 100 EMPL 59 ECOFIN 152 EDUC 43 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

8463/17 ΠΜ/σα 1 DGG 2B

8463/17 ΠΜ/σα 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8463/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

5745/16 ΔΑ/ριτ/ΔΛ 1 DG E - 1C

5745/16 ΔΑ/ριτ/ΔΛ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 5745/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 16 SOC 47 EMPL 29 JEUN 13 ECOFIN 63 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

9638/17 ΜΜ/γπ 1 DGE 1C

9638/17 ΜΜ/γπ 1 DGE 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9638/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 24 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες SPORT

Διαβάστε περισσότερα

14277/16 ΔΛ/νικ 1 DGE 1C

14277/16 ΔΛ/νικ 1 DGE 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14277/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

13638/16 ΔΑ/μκρ/ΕΚΜ 1 DG E - 1C

13638/16 ΔΑ/μκρ/ΕΚΜ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13638/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 99 RELEX 883 DEVGEN 226 COMPET 540 ENFOCUSTOM 172 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

6356/17 ΣΙΚ/μκρ 1 DGE 1C

6356/17 ΣΙΚ/μκρ 1 DGE 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6356/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 17 Φεβρουαρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14045/15 ΣΠΚ/ακι/ΘΛ 1 DGE 2B

14045/15 ΣΠΚ/ακι/ΘΛ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14045/15 ATO 72 SAN 376 PROCIV 64 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15071/15 ΕΠ/μκρ 1 DG B 3A

15071/15 ΕΠ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 15071/15 SOC 711 EMPL 464 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου προς: τις αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

6362/2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 1 DG C II

6362/2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 1 DG C II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2010 (OR en) 6362/2/10 REV 2 RECH 53 EDUC 29 SOC 102 COMPET 55 ΕΚΘΕΣΗ της: προς: Θέμα : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων το Συμβούλιο Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6626/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45

Διαβάστε περισσότερα

15064/15 ΘΚ/νκ 1 DG C 1

15064/15 ΘΚ/νκ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15064/15 DEVGEN 264 ACP 177 REX 1019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6266/1/17 REV 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 88 EMPL 58 ECOFIN 88 EDUC 43 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα