Ι ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΜΗΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΜΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 KQIN. ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΉΜΑ ΣΥ ΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓ ΑΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ι ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΜΗΜΑΤΑ 1. Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε στκ; 20 Ιουνίου 2003 με το Π.Δ. 195 Φ.Ε.Κ. 156 Α 2. Τα πρώτα τμήματα του μεταφέρθηκαν σε αυτό στι; 5 Δεκεμβρίου 2003 γα Φ.Ε.Κ Β. Το τμήμα Βιολογική; Γεωργία; (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) από το Τ.Ε.1. Ηπείρου. Το τμήμα Τεχνολογίας 'Ηχου και Μουσικών Οργάνων (ΛΗΞΟΥΡΙ) από το ΤΕΙ Ηπείρου. Το τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και την Οικονομία (ΛΕΥΚΑΔΑ) από το ΤΕΙ Ηπείρου. Το τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλον1'ος (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) από το Τ.Ε.! Πάτραξ. ΤΟ τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΛΗΞΟΥΡη από το Τ.Ε.Ι Ηπείρου, το οποίο ιδρύθηκε με το Π'Δ. 247 στυ; 17 Σεπτεμβρίου 2003 Φ.Ε.κ. 222 Α. Το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεω«(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) από το Τ.Ε.1. Ηπείρου το οποίο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 247 στις 17 Σεπτεμβρίου 2003 Φ.Ε.Κ. 222 Α. ΤΟ τμήμα αυτό έκλεισε τον Σεπτέμβριο του 2004 γιατί δεν είχε εισακτέου; και από τον Σεπτέμβριο του 2005 λειτουργεί στο 4.1 Ι Σελίδα 1

2 Αργοστόλι Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίαξ σε αντικατάσταση του, 3. Στη συνέχεια ιδρύθηκαν και λειτουργούν από το Ακαδημαϊκό Έτος τα παρακάτω τμήματα. Το τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΛΕΥΚΑΔΑ). Το τμήμα Προστασίας και Συντήρησηξ και Πολιτισμική; Κληρονομιάς (ΖΑΚΥΝΘΟ!:). Έτσι τελικά η λειτουργία του ανά. πόλη διαμορφώνεται ως εξής: Κεφαλονιά - Αργοστόλι Τμήμα Τεχνολο-Υίας Βιολογικής Γεωργiας και Τροφίμων. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Κεφαλονισ. - Ληξο{φι Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων. Τμήμα Διοίκηση; Επιχειρήσεων και Τηλεπικοινωνιών. Λευκάδα Τμήμα Εφαρμογων Πληροφορικήτ στη Διοίκηση και τ/ν Οικονομία. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ζάκυνθος Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οιl<ολογίας. Τμήμα Προστασία; και Συντηρηιrης Πολιτισμική; Κληρονομιάς. ΓΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ] Η διοικούσα επιτροπή έχει έδρα το Αργοστόλι, όμως δυστυχώς μέχρι και σήμερα κυρίω; λειτουργεί από τ/ν Αθήνα και για τις ανάγκε; τη; στεγάζεται σε κτίριο στην Λεωφ. Συγγρού 56, Αυτό παρατηρείται γιατί συνήθω; τα άτομα που την αποτελούν έχουν ως εργασιακή του; βάση την Αθήνα και είναι ξένα προς '(α νησιά μας και κυρίω; δεν ανήκουν στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ιδρύματος. fbf! Σελ.ίδα 2

3 Ι ΥΠΟΔΟΜΗ 1. Κτιριακές εγκ:σ:~σ.(t't'άcfειςτου ιδρύματος. Το Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων έχει εγκαταστάσεκ σε τρία νησιά, όπου στεγάζονται και τα τμήματα του (ΑΡΓΟΣΤΟΛl, ΛΗΞΟΥΡΙ ΙΑΚΥΝΘΟΣ και ΛΕΥΚΑΔΑ). Δυστυχώ; μέχρι και σήμερα 7 χρόνια μετά την ίδρυση του υστερεί σε κτιριακέ; υποδομές. Κανένα κτιριακό έργο δεν έχει ολοκληρωθεί στα από θεμελίων ξεκινημένα, και μόνο μερικά prokat στήνονται κατά καιρού; για την άμεση αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών. 2. ΑνάοΥκε<;1'0'\) ιδρύματος σε προσωπικό, Παρά τις εγκρίσευ; (σε πρώτο στάδιο ήταν : 28 θέσεις μονίμου Διοικητικού Προσωπικού (Δ.η.), 12 θέσει; μονίμου Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) για τα εργαστήρια του Ιδρύματοτ και 3 θέσει; Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π) που είχαν κατανεμηθεί με σχετικά Προεδρικά Διατάγματα), δεν έχουν μέχρι σήμερα προσληφθεί όλα αυτά τα άτομα, αν και οι ανάγκε; σε προσωπικό πολλαπλασιάζονται, όπως επίσης και οι προκηρύξει; θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) ειδικά των άνω βαθμίδων (ίσως και σκόπιμα από την εκάστοτε Διοικούσα Επιτροπή ώστε ποτέ να μην αυτονομηθεί το ίδρυμα). Άμεση είναι η ανάγκη προκήρυξη; μόνιμων θέσεων Ε.Π, Δ.Π., Ε.Τ.Π., ΕΡ.ΔΙ.ΙΙ., γιατί είναι απαράδεκτο να λειτουργεί με τόσου; εκτάκτου; ένα ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση; δέκα και πλέον ετών συνολική; λειτουργίαξ, και ιδιαίτερα με τόσου; ολιγάριθμους διοικητικού; όπου μέσω άλλων κοινοτικών προγραμμάτων καλύπτουν κενά γραμματειακή; υποστήριξη; αν και δεν δύναται βάσει της ισχύουσα; νομοθεσίατ, 3. Διαμον1ι και. σίτιση των σπουδαστών Οι σπουδαστέξ του ιδρύματα; δυστυχώ; δεν καλύπτουν ως προ; την στέγασή του; και η σίτιση γίνεται κατόπιν δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τ/ν ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευση; εστιατορίων, για τη σίτιση σπουδαστών των Παραρτημάτων 10υ Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων, σε Αργοστόλι και Ληξούρι Κεφαλονιάξ, Λευκάδα και Ζάκυνθο, όπο1) η ποιότητα σίτιση; δεν είναι πάντα η καλύτερη καθώ; και οι συνθήκεξ φύλαξης, μεταφοράξ και διανομή; των γευμάτων, 4. Φύλαξη και καθαριότητα των εγκαταστάσεων Η φύλαξη και καθαριότητα γίνεται κατόπιν δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου αφού δεν υπάρχει μόνιμο - ΣεΛίδα 3

4 προσωπικό και δυστυχώ; μέχρι σήμερα υπήρχαν διαστήματα που έμενε ακάλυπτο το ίδρυμα. Ι ΜΕΤ ΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑ ΣΠΟΥ ΔΩΝ Από το ακαδημαϊκό έτος 2004~2005, εγκρίθηκε και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε σύμπραξη με του Τμήματος "Επιστημών πις Προσχολική; Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού" του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με το Τμήμα "Οικολογία; και Περιβάλλοντο;" του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Φ.Ε.Κ., Τεύχο; Δεύτερο Αρ. Φύλλου 1156/30 Ιουλίου 2004). Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματα; Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων καθώ; και η ανάπτυξη εκπαιδευτική; και ερευνητική; δραστηριότητα; σε θέματα: Θεωρητική; πλαισίωση; της περιβαλλοντική; εκπαίδευσητ. Σχεδιασμού και εφαρμογής εκπαιδευτικών επικοινωνιακών προγραμμάτων Περιβαλλοντική; εκπαίδευσηξ, Σχεδιασμού πολιτικών (policies) για την ενσωμάτωση της Περιβαλλοντική; Εκπαίδευση; στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση. ΠPOOΠTΠCH-ΠPOTAΣE~ Η σημερινή αντιμετώπιση των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.!. από την Πολιτεία, μοιραία. οδηγεί σε κλείσιμο των ιδρυμάτων, ιδιαίτερα αυτών που λειτουργούν στην Περιφέρεια. Σε αυτό συμβάλλει και η προχειρότητα με την οποία σχεδιάστηκε η ίδρυση τμημάτων, που στηρίχθηκε στη λογική "Κάθε Πόλη και Πανεπιστήμιο, Κάθε Χωριό και Τ.Ε.Ι". Ήταν μια λογική, που μεγαλούργησε στο παρελθόν για καθαρά ψηφοθηρικού; λόγου; και αποτέλεσε το βασικό παράγοντα απαξίωση; του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Αυτήν την προχειρότητα πληρώνουμε σήμερα. Και πρώτοι από όλους, όσοι συμπολίτες μας επένδυσαν στην λειτουργία των τμημάτων του Τ.Ε.1. και την παρουσία στον τόπο μας εκατοντάδων σπουδαστών. 1ΞΙ. ΣεΛίδα 4

5 Αντί λοιπόν να επενδύουν κάποιοι πολιτικά στην καλλιέργεια ανασφάλεια; γύρω από το μέλλον '(ου Τ.Ε.Ι., ας αναλογιστούν τις ευθύνες του; για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Είναι αυτοί που καλλιεργούν προσδοκίε; σε όλη την Ελληνική περιφέρεια, ανοίγοντας τμήματα που δημιουργήθηκαν "στο πόδι" και η ζωή απέδειξε ότι δεν είχαν καμία χρησιμότητα, άρα και βιωσιμότητα. Αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι μαζί είναι περισσότερου; πόρους για τη βελτίωση των υποδομών του Τ.Ε.Ι επαρκές και κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών, προώθηση των πολιτικών που αναβαθμίζουν τ/ λειτουργία των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων και δίνουν αξία στα πτυχία των παιδιών μας. Γι ' αυτό πρέπει να επιδιώξουμε και να εξασφαλίσουμε διακομματική δέσμευση ότι η πολιτεία: 1. Θα διαθέσει κατά προτεραιότητα πόρους για την αναγκαία υποδομή του Τ.Ε.Ι 2. Θα καλύψει κατά απόλυτη προτεραιότητα όλες τις οργανικέ; θέσεις προσωπικού Ε.Π, Δ.π., Ε.Τ.Π. και ΕΡ.ΔΙ.Π. 3. Θα αποκτήσει το ίδρυμα επιτέλου; αυτοδυναμία και 4. Θα δημιουργήσει μεταπτυχιακά προγράμματα και στα άλλα τμήματα του. Επίσης, για την αναβάθμιση 2 τμημάτων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο πρόβλημα βιωσιμότητα; προτείνω: Α. Μετεξέλιξη του Τμήματος ΤεχνολσΥίσ.ς Ήχον και Μουσικών Οργάνων σε Τμήμα Τεχνολογίας 'Ηχου και Μ()1)(J\κής Παραγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αντικείμενο της μουσική; παραγωγή; αυτή την στιγμή στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο από μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε τμήματα. Ι.Ε.Κ., σε αντίθεση με την πληθώρα πανεπιστημιακών προγραμμάτων του εξωτερικού. Το τμήμα μπορεί να προσφέρει σπουδές εξειδίκευση; στον τομέα των σύγχρονων εφαρμογών της ψηφιακή; τεχνολογία; στη μουσική ιδιαίτερα στα αντικείμενα της Ηλεκτροακουστική ς Μουσικής Θεωρία; και Σύνθεσης της Σελίδα 5

6 Μουσική; Πληροφορικήξ, της Μουσική; Τεχνολογίας, της Μουσική; Ακουστική; και της Αισθητικήξ. Το αντικείμενο σπουδών του νέου Τμήματος θα είναι η εφαρμογή της σύγχρονη; τεχνολογια; στην καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του ήχου και της μουσική; παραγωγήξ, Τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών θα περιλαμβάνουν μαθήματα γενική; υποδομής σε θέματα μουσικήξ, φυσική; και μαθηματικών, ηλεκτρονική; τεχνολογία; και πληροφορικήτ. Τα επόμενα εξάμηνα θα περιλαμβάνουν μαθήματα εξειδίκευση; που αφορούν σε ειδικά θέματα μουσική; θεωρίας και εκτέλεσητ, ψηφιακή; τεχνολογία; επεξεργασία; ήχου, προγραμματισμού, σχεδίαση; και παραγωγή; τελικού προϊόντο; όπω; και: Ηχοληψία, Ραδιοφωνική Μουσική παραγωγή, Σχεδίαση και παραγωγή πολυμέσων, Προγραμματισμό; σε MIDI, Μίξη και παραγωγή με Protools. Που αποσκοπεί 11 αλλαγή αυτή: 1. Να καλύψει τις αυξημένε; ανάγκα; της μουσική; βιομηχανία; σε μουσικού; παραγωγούξ. 2. Να καλύψει το κενό της τριτοβάθμια; εκπαίδευση; τ/ς χώρας μας στο σχετικό αντικείμενο, σε αντίθεση με την πληθώρα των σχετικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων του εξωτερικού. 3. Να εξασφαλίσει την καλύτερη λειτουργία και βιωσιμότητα του τμήματα; 4. Να αναβαθμίσει 1:0 Ακαδημαϊκό επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών και να βελτιώσει τις προοπτικέ; συνεργασία; με συναφή πανεπιστημιακά τμήματα. Β. Μετεξέλιξη του Τμήματα; Διοίκηση; Επιχε\ρήσεων σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ναυτιλιακών Σπουδών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αντικείμενο των Ναυτιλιακών Σπουδών αυτή 'τ/ στιγμή στ/ν Ελλάδα καλύπτεται μόνο από την ιδιωτική εκπαίδευση ή ΣεΛίδα 6

7 μtmδεuteροβιiθμια ε1αφi.bεuση σε τμή~τα ΙΕ.Κ" σε ι),vtiθεq'l1 με την πληθώρα των πα,νειtu;rτ/μ\αkών ΠΡΟΎριι.μμ.άτων του εξω1:ερικou. Το τμήμα j.l7tope{ να nροσφέρει απouιiές εξειδbcευσης στον τομέα των στ/'χρόνων εφαρμούών της Δ\CΙ{κηοης εmχsιρήσιωv \(0.1. NαU't1λιαKφν Σπcuδών και λό'γω μη 'ύπο.ρξης αμ.eίσυ του θα μ11δμστοι)ν ΟΙ με.ε.πριχφές σε ομosιδή τμίιμ.αμ στην EU4δa ις;σ.~11ελaxισroπoίηση έτσι των anousασtcdv του. ΜΕΤΑ 11ΜΚΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΞΡΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΙ rξz 31 Ε!1'" = Σελίδα Ί

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σύντοµο Ιστορικό ίδρυσης του ΤΕΙ Λαµίας. 6 1.2 Στόχοι και επιδιώξεις του ΤΕΙ Λαµίας.... 6 1.3 ιαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι: 11/3/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 Τίτλος πρωτοτύπου: «Έρευνα Προσφοράς και Ζήτησης Επαγγελμάτων Ειδικοτήτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΙ Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2009

1 η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2009 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΜΟΔΙΠ 1 η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Κιλκίς Δεκέμβριος 2013 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Dream Team ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η επιλογή του επαγγέλματος του κάθε νέου καθορίζεται από δύο παράγοντες, από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 ISBN: 978-618-5085-05-6 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος)

στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αύγουστος 2010 «..Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τίποτα γιατί η αλήθεια είναι στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεκέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Μάρτιος 2015 Έκθεση Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 6 Επιτελική σύνοψη... 7 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μια σειρά από γεγονότα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΙΔΡΥΜΑTΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΙΔΡΥΜΑTΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ HELLENIC REPUBLIC Τ.Ε.Ι. PATRAS ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΙΔΡΥΜΑTΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΟΣ 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2008-2009 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 11/05/2011 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Η πείνα στην εποχη του Cern Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αναφορά προς τον Υπ.Ε.Π.&Θ. για την κατάσταση στη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σημείωμα για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα