ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 Αριθ. Απoφ.: 331 Το ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ηµήτριο Καλαµίδα 7) ηµήτριο Φιλιππάτο, 8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ηµήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο, 14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια, 18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27) Βασίλειο Τοµαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.17938/ , η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87/ τ.α/ ), στον κ. ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

2 Παρόντες Πρόεδροι. & Τ. Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) ηµ. ηµητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, 3)Παν. Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 4)Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. ηµόπουλος, Τ.Κ. Αµπέλου, 6)Χρ.Καλύβας, Τ.Κ. Βαλιµής, 7)Κ. Παγώνης, Τ.Κ. Βουτσίµου, 8)Παν. Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 9)Χαρ. Παπαδια- µαντόπουλος, Τ.Κ. Μεσορρουγίου, 10)Ανδρ. Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11) ηµ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12)Χρ. Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14)Ιωαν. Οικονό- µου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 15). Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ. Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου, 17)Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας, 18)Νικ. Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ιακοπτού και 19) Σπ. Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2) ιαµάντω Βασιλακοπούλου & 3) ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι. Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του.σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )

3 Για το αντικείµενο: «Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Αιγιαλείας και Επιµελητηρίου Αχαϊας για το έργο: «Συνεργασία για την από κοινού ωρίµανση, κατάθεση, έγκριση, εκτέλεση ολοκληρωµένων προτάσεων έργων σε ευρωπαϊκά και εθνικά συγχρη- µατοδοτούµενα προγράµµατα». O πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το (5 ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι το σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Αιγιαλείας και Επιµελητηρίου Αχαϊας έχει δοθεί για ενηµέρωση στους αρχηγούς των δηµοτικών παρατάξεων και καλεί τον κ. ήµαρχο να το εισηγηθεί. Ο ήµαρχος κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος παίρνοντας τον λόγο εκθέτει τα εξής: «Εδώ και κάποιες ηµέρες είχαµε την χαρά να έρθει το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο στο Αίγιο. Ανάµεσα στα άλλα θέµατα, που ειπώθηκαν, ήταν και η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης, έτσι ώστε µε το καινούργιο ΕΣΠΑ ή οτιδήποτε άλλο πρόγραµµα βγει στο φως, να µπορέσουµε να εντάξουµε, να ωριµάσουµε µελέτες για έργα που θέλουµε. Την δυνατότητα αυτή να υπογράψουµε προγραµµατική σύµβαση µε άλλα νοµικά πρόσωπα µας την παρέχει και ο Νόµος «Καλλικράτης», µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Σκοπός της προγραµµατικής σύµβασης, όπως το λέει και η σύµβαση, είναι η ωρίµανση µελετών, αδειοδοτήσεις, η ένταξη και η εκτέλεση (διαγωνισµοί, υλοποίηση, επίβλεψη, ολοκλήρωση και παράδοση παραλαβή). εν θα έχουν οικονοµικό αντικείµενο, δεν επιβαρύνονται ούτε ο προϋπολογισµός του ήµου, ούτε του Επιµελητηρίου. Αυτοί θα µας παράσχουν τεχνογνωσία και προσωπικό για αυτά που θέλουµε. Επειδή στις 11 του µήνα Ιουνίου µε την ανακοίνωση του καινούργιου ΕΣΠΑ θα βγει και το καινούργιο INTERREG µε διάφορες δράσεις, είπαµε µέσα από το πρόγραµµα αυτό σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο να εντάξουµε και ένα µέρος της Χαρτοποιίας, την αξιοποίηση της, τις αίθουσες δηλαδή που έχουνε µείνει τώρα και είναι ερειπωµένες (Για τον χώρο του ΤΕΙ) Μπορεί να µην είναι δικό µας, αλλά έχουµε την δυνατότητα να υπογραφεί η προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ήµου Αιγιαλείας και του Επιµελητηρίου και ταυτόχρονα θα κληθεί και το Τ.Ε.Ι. µε τα δέκα στρέµµατα. Να κληθεί και το Τ.Ε.Ι. να συµβάλει. Από µία πρώτη κουβέντα που κάναµε, το είδε πολύ θετικά, θέλει να αξιοποιήσουµε τον χώρο αυτό και νοµίζω θα είναι προς όφελος όλων. Οικονοµική επιβάρυνση δεν θα έχουµε και πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα είµαστε έτοιµοι, τόσο καλύτερα.» Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. ήµαρχος, είδε το σχέδιο σύναψης προγραµµατικής σύµβασης

4 µεταξύ ήµου Αιγιαλεία και Επιµελητηρίου Αχαϊας, έλαβε υπόψη του ότι δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός του ήµου και το Επιµελητήριο θα παράσχει στο ήµο τεχνογνωσία και προσωπικό και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης & Αποκεντρωµένης /σης Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.: 1)Χρ. Λαϊνά, 2)Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 3)Μιχ. Κωνσταντίνου, 4)Β. Τοµαρά, 5)Β. Ανδρουτσόπουλου και 6) Χρ. Γούτου, ενώ είχε αποχωρήσει πριν την ψηφοφορία του θέµατος ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κ. Παπακωνσταντίνου, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Αιγιαλείας και Επιµελητηρίου Αχαϊας για το έργο: «Συνεργασία για την από κοινού ωρίµανση, κατάθεση, έγκριση, εκτέλεση ολοκληρωµένων προτάσεων έργων σε ευρωπαϊκά και εθνικά συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα» και την εξουσιοδότηση του κ. ηµάρχου Αιγιαλείας για την υπογραφή της εν λόγω σύµβασης σύµφωνα µε το παρακάτω σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α ) ΜΕΤΑΞΥ Του ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Και του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Για το έργο: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΑ»

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΕΓΚΡΙ- ΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ- ΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» Στo Aίγιο σήµερα, 2015, ηµέρα. και στα γραφεία του ήµου Αιγιαλείας επί της οδού Α. Λόντου 34, οι παρακάτω υπογράφοντες συµβαλλόµενοι: 1. κ. Παναγόπουλος Αθανάσιος, ήµαρχος Αιγιαλείας ως εκπρόσωπος του Ν.Π... που εδρεύει στο Αίγιο µε την επωνυµία «ήµος Αιγιαλείας», που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα, χάριν συντοµίας «Φορέας 1», και 2. κ Μαρλαφέκας Πλάτωνας ως Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π... που εδρεύει στην Πάτρα µε την επωνυµία «Επιµελητήριο Αχαΐας» το οποίο θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα, χάριν συντοµίας, «Φορέας 2» Αφού έλαβαν υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / 2010) και ιδιαίτερα τις παραγράφους 1α και 1β του άρθρου 100 Προγραµµατικές Συµβάσεις, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ- µίσεις για την τοπική Ανάπτυξη,, κλπ», όπου οι Περιφέρειες, οι ήµοι και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτών, καθώς και Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης, Επιµελητήρια, Επιστηµονικοί Φορείς, κλπ, µπορούν να συνάπτουν Προγραµµατικές Συµβάσεις µεταξύ τους ή µε φορείς του δηµοσίου, για την µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, 2. Τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 περί Ρύθµισης του θεσµού των Επιµελητηρίων, κλπ, όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν.3419/2005 και το Ν 4314/2014 και ισχύει, 3. Την αριθ... /2015 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Αχαΐας, για την αναγκαιότητα σύναψης και την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης αυτής, µε εξουσιοδότηση υπογραφής της στον Πρόεδρό του, 4. Την αριθ. 331/2015 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αιγιαλείας του Νοµού Αχαϊας, για την έγκριση του σχεδίου

6 της Προγραµµατικής Σύµβασης αυτής, µε εξουσιοδότηση υπογραφής της στoν ήµαρχο Αιγιαλείας, συµφώνησαν και συνοµολόγησαν τα ακόλουθα, αµοιβαίως αποδεκτά: ΠΡΟΟΙΜΙΟ O ήµος Αιγιαλείας του νοµού Αχαϊας, στο πλαίσιο της αποστολής του και σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3852/2010, (άρθρο 100), έχει την δυνατότητα να συνάπτει Προγραµµατικές Συµβάσεις µε Φορείς του ηµοσίου τοµέα και Ν.Π... για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων ανάπτυξης, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους αξιοποιώντας εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και µέσα. Το Επιµελητήριο Αχαΐας είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου (Ν. Π.. ) εποπτευόµενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και βασικό στόχο έχει την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στον Νοµό Αχαΐας, καθώς και την γενικότερη προώθηση και ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης του µέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα και κάθε άλλο νόµιµο τρόπο στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του και συνεργαζόµενο µε άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Άρθρο 1 - Περιεχόµενο της Σύµβασης Στην παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση περιλαµβάνονται τα εξής άρθρα: Ο Σκοπός - Αντικείµενο της σύµβασης (Άρθρο 2), Οι Υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών (Άρθρο 3), Τα Ποσά και οι Πόροι Χρηµατοδότησης (Άρθρο 4), Η ιάρκεια Λύση της σύµβασης (Άρθρο 5), Οι Οικονοµικές Υποχρεώσεις (Άρθρο 6), Η κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Άρθρο 7), και Οι Τελικές διατάξεις (Άρθρο 8). Άρθρο 2 - Σκοπός - Αντικείµενο Σκοπός της προγραµµατικής σύµβασης αυτής είναι : Η Ωρίµανση (Μελέτες, Αδειοδοτήσεις, κλπ), Ένταξη και Εκτέλεση ( ιαγωνισµοί, Υλοποίηση, Επίβλεψη, Ολοκλήρωση και Παράδοση Παραλαβή) της πράξης : «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗ, ΚΑΤΑΘΕ- ΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥ- ΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

7 Άρθρο 3 - Υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών Για την επίτευξη των σκοπών της συµφωνίας αυτής, τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται στα παρακάτω: ιάθεση από κοινού του κατάλληλου προσωπικού και των µέσων (υλικοτεχνική υποδοµή, αρχεία, υπηρεσίες κ.λ.π.) που απαιτούνται για την άρτια προετοιµασία,ωρίµανση υποβολή και έγκριση προτάσεων έργων και δράσεων στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Με την παρούσα τα συµβαλλόµενα µέρη δεν δεσµεύονται για απόκλειστική συνεργασία µόνο µεταξύ τους, αλλά µπορούν παράλληλα και κατά περίπτωση να ενεργούν και από µόνοι τους ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς για υποβολή προτάσεων, όχι όµως για τα ίδια φυσικά αντικείµενα έργων Για την υλοποίηση των έργων, που θα εγκριθούν από αυτή την συνεργασία, οι παραπάνω φορείς µπορούν να συνεργαστούν ή να εκτελέσουν ξεχωριστά τµήµατα των έργων αυτών Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα για την υλοποίηση εγκεκριµένων έργων, που υποβλήθηκαν από την παραπάνω συνεργασία, να συσταθεί κατά περίπτωση φορέας υλοποίησης µε συµµετοχή όπωσδήποτε και των δύο µερών, παράλληλα µε άλλα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου (Ν.Π.. ) της αυτοδιοίκησης, Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι., Συλλόγους Μ.Κ.Ο. και γενικότερα οποιονδήποτε φορέα δύναται από το Νόµο να συµµετέχει σε τέτοια σχήµατα. Η συµµετοχή του ήµου Αιγιαλείας θα είναι πλειοψηφική σε κάθε περίπτωση σύστασης φορέα υλοποίησης ή φορέα λειτουργίας των παραπάνω δράσεων και έργων. Άρθρο 4 Ποσά και Πόροι Χρηµατοδότησης Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση δεν περιλαµβάνει οικονοµικές δεσ- µεύσεις των δύο µερών για την υλοποίησή της, είναι δηλαδή άνευ οικονοµικού αντικειµένου και η εκτέλεση των υποχρεώσεων των δύο µερών, που προκύπτουν από αυτήν, υλοποιούνται χωρίς καµία επί πλέον οικονο- µική επιβάρυνση των Προϋπολογισµών τους. Άρθρο 5 ιάρκεια Λύση της σύµβασης Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µε την πάροδο πενταετίας, µε δυνατότητα αντίστοιχης ανανέωσης µετά από συµφωνία των µερών. Άρθρο 6 Οικονοµικές υποχρεώσεις

8 Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν και συναποδέχονται ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του προϋπολογισµού τους και ότι οι αναφερόµενες στην παρούσα υποχρεώσεις και δεσµεύσεις αναλαµβάνονται µε µοναδικό σκοπό την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό καθορίζεται παραπάνω, χωρίς καµία οικονοµική δέσµευση του ενός από και προς το άλλο. Άρθρο 7 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται όργανο µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα το Αίγιο Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : -1 Τον εκάστοτε ήµαρχο Αιγιαλείας ή εκπρόσωπο του (µε τον αναπληρωτή του), ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτροπής, -2 Τον εκάστοτε Πρόεδρο του Επιµελητηρίου Αχαΐας ή εκπρόσωπό του (µε τον αναπληρωτή του), ο οποίος ορίζεται µέλος της επιτροπής, και -3 Τον εκάστοτε Αντιδήµαρχο Ανάπτυξης του ήµου Αιγιάλειας, ως εκπρόσωπο της οργανικής µονάδας υλοποίησης των δράσεων-έργων (µε τον αναπληρωτή του), ο οποίος ορίζεται µέλος της επιτροπής. Οι ανωτέρω συµµετέχοντες στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης µε τους νόµιµα ορισµένους αναπληρωτές τους κάθε φορά, θα είναι σε συνεχή επαφή µε τα αρµόδια όργανα των δύο φορέων. Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τηρηση των όρων της προγραµµατικής σύµβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογηµένη αίτηση πιθανής τροποποίησης της απόφασης εκτέλεσης πράξης, η παράταση του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης πράξης και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως και εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα µέλη της. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα µέλη της.

9 Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνω- µοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστηµονικών θεµάτων, που σχετίζονται µε την υλοποίηση του εκάστοτε Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής - Υπηρεσίας δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικει- µένου της σύµβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη, αφού υπογραφούν και διατηρούνται σε σχετικό φάκελο αρχείου στις εγκαταστάσεις του κυρίου του έργου Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της. Άρθρο 8 Τελικές ιατάξεις 8.1) Αντισυµβατική συµπεριφορά συνέπειες Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νό- µου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση. 8.2) Επίλυση διαφορών Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, θα γίνεται προσπάθεια φιλικής καλόπιστης επίλυσης µεταξύ των δύο φορέων, άλλως δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ικαστήρια της Πάτρας. 8.3) Μεταφορά απασχόληση προσωπικού Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του ήµου και των Νο- µικών του προσώπων, καθώς και του Επιµελητηρίου Αχαΐας και των Νο-

10 µικών του προσώπων και αντιστρόφως, αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων των δύο φορέων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 8.4 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.), που θα συνταχθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του ήµου Αιγιαλείας, ο οποίος έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα παραµείνουν σε αυτόν µετά το πέρας αυτής ή αλλιώς κατά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στον ήµο Αιγιαλείας χωρίς την καταβολή αµοιβής. 8.7) ιάφορα Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλο- µένων µερών. Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση αποτυπώνει τη γενική συµφωνία για συνεργασία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. Κατά τη διάρκεια της παρούσας, τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται, πάντοτε εγγράφως µε κοινή τους συµφωνία και µέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης, να τροποποιούν τους όρους της, να αναλαµβάνουν πρόσθετες ή διαφορετικές δεσµεύσεις, να απαλλάσσονται από τέτοιες ή και να συµπληρώνουν τους όρους της παρούσας για θέµατα που δεν ρυθµίζονται σε αυτή, εφόσον κρίνουν ότι τούτο είναι προς το συµφέρον τους και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση και ολοκλήρωση της πράξης. Εφ όσον κάποιος όρος οποιουδήποτε εγγράφου, που υπογραφεί και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας, αντίκειται ή έρχεται σε αντίθεση µε τους όρους της παρούσας, ο όρος αυτός θα υπερισχύει των όρων της παρούσας µόνο, εφόσον τούτο θα αναγράφεται ρητώς στο έγγραφο εκείνο. Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων, που προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων

11 στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραµµατική σύµβαση. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν και συναποδέχονται ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του προϋπολογισµού τους και ότι οι αναφερόµενες στην παρούσα υποχρεώσεις και δεσµεύσεις αναλαµβάνονται µε σκοπό την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό καθορίζεται παραπάνω. Για το λόγο αυτό, τα µέρη συµφωνούν να εργαστούν από κοινού για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας σύµβασης, δεσµευόµενα να επιλύουν καλόπιστα κάθε τυχόν ανακύπτουσα διαφορά που απορρέει από την παρούσα σύµβαση, µε φιλικό διακανονισµό. Για την εφαρµογή των ανωτέρω συντάχθηκε και υπογράφηκε η παρούσα προγραµµατική σύµβαση σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία, αφού αναγνώσθηκαν, υπεγράφησαν ως έπεται, και έλαβε ένα ο ήµος Αιγιαλείας, ένα το Επιµελητήριο Αχαΐας και ένα θα κρατηθεί για το συνολικό αρχείο, που θα τηρεί η επιτροπή Παρακολούθησης. Οι Συµβαλλόµενοι ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 331 /2015 O Γραµµατέας Ο Πρόεδρος

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τίτλος : Cross Border Infrastructural Project(CBIP) (GREECE -ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013) Συμβαλλόμενοι : 1) Ελληνικό Δημόσιο / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. Αριθ. Απόφασης 85-10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταξύ 1. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 3. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4. του

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα