NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε."

Transcript

1 NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2005 NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Αρ.Μητρώου Α.Ε.:50723/05/Β/01/14 Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Κανθάρου Πειραιάς Τηλ.:210/ Fax:210/

2 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Π (Ποσά σε Ευρώ) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως... 3 Ισολογισµός... 4 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων... 5 Κατάσταση Ταµειακών Ροών... 6 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

3 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Π (Ποσά σε Ευρώ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημειώση Παροχή Υπηρεσιών , ,51 Μείον: Κόστος Παροχής Υπηρεσιών , ,36 Μικτό κέρδος , ,15 Πλέον: Άλλα έσοδα , ,38 Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας , ,12 Χρηματοπιστωτικά έσοδα (εξοδα) , ,40 Κέρδος προ φόρων , ,01 Μείον: Φόρος Εισοδήματος , ,41 Κέρδος μετά από φόρους , ,60 Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε ) 7 140,27 97,96 Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (σε ) 7 140,27 97,96 Οι σηµειώσεις που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2005 εγκρίθηκαν µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την 17 Απριλίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΥΚΑΣ-ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΟΛΥΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ Α.Δ.Τ. Σ Α.Δ.Τ. Ξ A.Μ.Α.Ε Α' ΤΑΞΗΣ 3

4 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Π (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2005 Σημείωση 31-Δεκ Δεκ-04 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία , ,23 Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,60 Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους , ,93 Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων , ,76 Πελάτες , ,72 Λοιπές απαιτήσεις , ,59 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,97 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,04 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 300,00 300,00 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 300,00 300,00 Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικές εταιρείες , ,98 Οφειλές από φόρους και εισφορές , ,13 Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό , ,48 Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις , ,41 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,00 Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Τακτικό αποθεματικό , ,54 Κέρδη εις νέο , ,50 Ιδια κεφάλαια , ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,04 Οι σηµειώσεις που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 4

5 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Π (Ποσά σε Ευρώ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό Λοιπά Αποτελέσματα Σύνολο Καθαρής κεφάλαιο αποθεματικά εις νέο Θέσης Υπόλοιπα , , , ,44 - Αποτέλεσμα περιόδου , , ,60 Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0, , , ,60 - Μερίσματα πληρωθέντα , ,00 Υπόλοιπα , , , ,04 Υπόλοιπα , , , ,04 - Αποτέλεσμα περιόδου , ,21 Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0,00 0, , ,21 - Μερίσματα πληρωθέντα , ,00 Υπόλοιπα , , , ,25 5

6 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Π (Ποσά σε Ευρώ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , ,01 Πλέον/μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , ,69 Προβλέψεις για αποζημιώση προσωπικού , ,29 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας , ,24 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.803, ,62 Αύξηση / (μείωση) απαιτήσεων , ,80 Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,50 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , ,62 Καταβεβλημένοι φοροί , ,41 Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,64 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -249, ,95 Τόκοι εισπραχθέντες 9.462, ,24 Σύνολο εισροών/(εκροών ) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 9.212, ,71 Μερίσματα πληρωθέντα , ,00 Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,00 Καθαρή μείωση /(αύξηση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β)+ (γ) , ,93 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης , ,04 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης , ,97 6

7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η Εταιρεία «NATIONAL ΜΕΣΙΤIKH ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία ) προέρχεται από την ατομική εταιρεία «Π. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ» η οποία ιδρύθηκε το 1962 και η οποία την 31/12/2001 μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Π.Π. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.».Στις αρχές του έτους 2002 εξαγοράσθηκε από την «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και μετονομάσθηκε σε «ALPHA ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.».Τον Νοέμβριο 2005 εξαγοράσθηκε από τη «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.» και μετονομάσθηκε σε «NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» Η Εταιρεία εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Κανθάρου αριθμός 2 και απασχολεί συνολικά 14 υπαλλήλους. Η Εταιρεία έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την διαμεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεων ασφάλισης ή αντασφάλισης παντός εν γένει πλωτού μέσου (όπως πλοίων κάθε τύπου, ποντοπόρων ή μη ποντοπόρων, επιβατηγών, ακτοπλοϊκών, φορτηγών, πετρελαιοφόρων, θαλαμηγών, σκαφών αναψυχής κλπ.) και των πληρωμάτων αυτών, καθώς επίσης και παντός τύπου αεροσκαφών. Βάσει του καταστατικού της εταιρείας η διάρκεια ζωής της «ΝATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και λήγει το έτος δύο χιλιάδες εκατό (2100). Οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε καμμία χρηματιστηριακή αγορά. Η Εταιρεία διοικείται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο ως εξής: Δούκας-Παύλος Παλαιολόγος Πρόεδρος, Αλέξανδρος Τουρκολιάς Αντιπρόεδρος, Γεώργιος-Πόλυς Καραμάνος - Δ. Σύμβουλος, Ιωάννης Βασιλάτος Μέλος, Παρασκευή Ευστάθιου Μέλος. 7

8 1. Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Πολιτικών 1.1. (A) Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις της NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. για το 2005 καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων και διερµηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή Διερµηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι λογιστικές πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται εκτός από εκείνες που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. Οι αρχές που εφαρµόσθηκαν για τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία το 2005 αναφέρονται παρακάτω. Αυτές είναι οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και η εταιρεία εφάρμοσε το Δ.Π.Χ.Π. 1 «Πρώτη εφαρμογή Δ.Π.Χ.Π.» με ημερομηνία μετάβασης την 1 Ιανουαρίου Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) στα Δ.Π.Χ.Π. στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας παρατίθενται στη Σηµείωση (18). Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί από την επανεκτίµηση ορισµένων στοιχείων του πάγιου ενεργητικού (B) Συναλλαγµατικές µετατροπές (α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. (β) Συναλλαγές σε Ξένα νομίσματα Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα Αποτελέσµατα (Γ) Νέα Πρότυπα και Διερµηνείες Το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και η Επιτροπή Διερµηνειών, έχουν ήδη εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 Ιανουαρίου 2006 και εντεύθεν (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω). Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και Διερµηνειών είναι ότι δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές καταστάσεις 1.1 (Δ) Χρήση Εκτιµήσεων Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στη διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στη προγενέστερη εµπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. 8

9 1.2. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον σωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωσεις. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Επιπλέον δαπάνες αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα Αποτελέσµατα το έτος που πραγµατοποιούνται. Οι αποσβέσεις των λοιπών στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: Ê ôßñéá êáé êôéñéáêýò åãêáôáó ôüó åéò 5-7 ÅÔÇ Ì å ôá ö ï ñ éê Ü ì Ýó á 5-7 Å Ô Ç ð éð ëá êáé ëï éð üò åîï ð ëéó ì üò 3-5 ÅÔÇ Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στα Αποτελέσµατα Εµπορικές Απαιτήσεις Οι εµπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι σηµαντικό, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα Χρηµατικά Διαθέσιµα και Ισοδύναµα Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τρεις µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τις τραπεζικές υπεραναλήψεις. 9

10 1.6. Μετοχικό Κεφάλαιο Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα αποδοτέο στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος) (α) Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα φορολογικό νόµο στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών της εταιρείας όπως αναµορφώνονται στη φορολογική της δήλωση, σύµφωνα µε τους θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές. (β) Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Ο αναβαλλόµενο φόρος υπολογίζεται µε χρήση των φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση Παροχές στο Προσωπικό (α) Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση που αφορά. Οι σχετικές προβλέψεις της χρήσης συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στα Αποτελέσµατα και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους. (β) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. 10

11 1.9. Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης, Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή Αναγνώριση Εσόδων Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, λοιπούς φόρους και εκπτώσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών µεσιτείας ασφάλισης και αντασφάλισης λογίζονται µε την υπογραφή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων οπότε καθίσταται και απαιτητή η προµήθεια της Εταιρείας. Τα λοιπά έσοδα την χρήση που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου Διανοµή Μερισµάτων Διανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων Πληροφόρηση κατά Τοµέα «Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι κάθε διακεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός τοµέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται µε βάση το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας). Η Εταιρεία έχει ένα και µόνο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριοτήτων και, συγκεκριµένα, εκείνον του ασφαλιστικού συµβούλου και µεσίτου ασφαλίσεων. Το οικονοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία είναι η Ελληνική Επικράτεια. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση για την τµηµατική παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 11

12 Στα πλαίσια της δραστηριότητας της αυτής προσφέρει και συµβουλευτικές υπηρεσίες για τις οποίες δεν χρησιµοποιεί ιδιαίτερα στοιχεία του ενεργητικού και τα προερχόµενα έσοδα από τις υπηρεσίες αυτές είναι επουσιώδη σε σχέση µε το σύνολο των εσόδων της εταιρείας Μισθώσεις Η εταιρεία συνάπτει μισθώσεις ακινήτων ως μισθώτρια και εκμισθώτρια και αναγνωρίζει ως έξοδο και έσοδο αντίστοιχα το ποσό των μισθωμάτων που αντιστοιχούν στη χρήση των μισθωμένων παγίων με την μέθοδο του δουλευμένου. 2. Πωλήσεις Λοιπά Έσοδα Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι: Έσοδα από ασφαλιστικές μεσιτικές προμήθειες , ,51 Τα λοιπά έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι: Ενοίκια ακινήτων 1.200,00 700,00 Λοιπά έσοδα , , , ,38 3. Κόστος Παροχής Υπηρεσιών Το κόστος παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,50 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , ,83 Διάφορα έξοδα 9.254, , , ,36 12

13 4. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Tα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως εξής: Áì ï éâýò êáéýîïäá ðñïóùðéêï ý , ,70 Áì ï éâýò Ôñßôù í , ,76 Öüñï é- ÔÝëç 5.101, ,80 î ï äá ì åôáöï ñþ í 9.875, ,68 îïäá ôáîéäåßù í , ,86 îïäá ðñïâïëþò êáéäéáöçì ßóåù ò , ,05 Óõí äñï ì Ýò åéóöï ñýò 2.227, ,11 Äù ñåýò êáéåðß ,20 550,00 íôõðá êáéãñáöéêþ ýëç 5.489, ,19 ÕëéêÜ Üì åóçò áí Üëù óçò 726,57 835,68 îïäá äçìïóéåýóåù í 3.313, ,14 Áðï óâýóåéò , ,69 ÄéÜöï ñá Ýî ï äá , , , ,12 5. Χρηματοπιστωτικά Έσοδα (Έξοδα) Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 6.803, ,62 Συναλλαγματικές διαφορές εξόδων , ,06 Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων , ,68 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 9.462, ,24 Συναλλαγματικές διαφορές εσόδων , ,04 Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων , , , ,40 6. Φόροι Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις εταιρείες για τη χρήση 2005 είναι 32% (35% ως το 2004). Τον Νοέµβριο του 2004 εγκρίθηκε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο σύµφωνα µε το οποίο ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων µειώνεται σταδιακά από 35% σε 25%. Συγκεκριµένα για τις χρήσεις 2005 και 2006 ο φορολογικός συντελεστής µειώνεται στο 32% και 29% αντίστοιχα, ενώ για την χρήση 2007 και µεταγενέστερα θα διαµορφωθεί στο 25%. Στην Ελλάδα τα αποτελέσματα του κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές θεωρούνται προσωρινά και μπορούν να αναθεωρηθούν ως τηστιγμή που τα βιβλια και στοιχεία εξετασθούν από τις φορολογικές αρχές. Συνεπώς οι εταιρείες υπόκεινται σε υποχρέωση για πιθανές ποινές και φόρους που μπορούν να επιβληθούν κατά την εξέταση των βιβλίων και στοιχείων. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως την 31 Δεκεμβρίου Κατά συνέπεια η εταιρεία έχει μια ενδεχόμενη υποχρέωση για πρόσθετες ποινές και φόρους από τις ανέλεγκτες χρήσεις, το ποσό της οποίας δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 13

14 Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως κάτωθι: Τρέχοντες φόροι εισοδήματος: Φόρος εισοδήματος χρήσεως , ,06 Φορολογικές διαφορές 0, ,55 Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 2.617, ,30 Σύνολο φόρου εισοδήματος που απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων , ,41 Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων έχει ως εξής: Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου , ,63 Χρέωση / (Πίστωση) στα αποτελέσματα 2.617,48 (10.081,30) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , ,93 Ο αναβαλλόμενος φόρος αφορά τις προσωρινές διαφορές που υφίστανται μεταξύ των υπολοίπων του ενεργητικού και του παθητικού βάσει των Δ.Π.Χ.Π. και των ιδίων υπολοίπων όπως διαμορφώνονται μετά από την εφαρμογή της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου έγινε βάσει των συντελεστών φορολογίας που θα ισχύσουν τα επόμενα χρόνια ανάλογα με την εκτίμηση της Εταιρείας για την αναγνώριση του φορολογικού οφέλους. Το χρεωστικό υπόλοιπο του αναβαλλόμενου φόρου προήλθε από: Πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού , ,85 Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης 984, ,07 Καθαρό υπόλοιπο αναβαλλόμενου φόρου , ,92 7. Κέρδη ανά Μετοχή Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της Εταιρείας κέρδους µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά την διάρκεια της χρήσης. Ο σταθµισµένος όρος µετοχών την 31 Δεκεµβρίου 2005 και 2004 είναι µετοχές. 14

15 Καθαρά κέρδη , ,50 Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε ) 140,27 97,96 8. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την χρήση 2005 αναλύονται ως ακολούθως: Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις Μεταφορικά Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Σύνολο μέσα Αξία κτήσεως ή αποτίμησης Κατά την 01/01/ , , , ,49 Προσθήκες χρήσης ,00 0,00 249,90 249,90 Σύνολο κατά την 31/12/ , , , ,39 Σωρευμένες αποσβέσεις Κατά την 01/01/ ,06 708, , ,26 Προσθήκες χρήσης ,11 257, , ,22 Σύνολο κατά την 31/12/ ,17 965, , ,48 Αναπόσβεστη αξία Κατά την 31/12/ ,73 751, , ,91 Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την χρήση 2004 αναλύονται ως ακολούθως: Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις Μεταφορικά Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Σύνολο μέσα Αξία κτήσεως ή αποτίμησης Κατά την 01/01/2004 0, , , ,37 Προσθήκες χρήσης ,90 0, , ,95 Εκποιήσεις χρήσης ,00 0, , ,83 Σύνολο κατά την 31/12/ , , , ,49 Σωρευμένες αποσβέσεις Κατά την 01/01/2004 0,00 450, , ,40 Προσθήκες χρήσης ,06 257, , ,69 Εκποιήσεις χρήσης ,00 0, , ,83 Σύνολο κατά την 31/12/ ,06 708, , ,26 Αναπόσβεστη αξία Κατά την 31/12/ , , , ,23 15

16 9. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Αφορά δοσμένες εγγυήσεις 8.657, Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: ÐåëÜôåò: Χρεώστες ασφαλίστρων , ,72 Ëï éðýò áðáéôþó åéò: Επιταγές εισπρακτέες , ,03 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,59 Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Το σύνολο σχέδον των Χρεωστών Ασφαλίστρων αφορά μη δουλευμένα ασφάλιστρα απαιτητά το επόμενο έτος εκτός του ποσού των ,00 περίπου, που αφορά ληξιπρόθεσμα ασφάλιστρα τα οποία ωστόσο είτε εξοφλούνται στις επόμενες χρήσεις είτε υπάρχουν οι ανάλογες διασφαλίσεις για την τακτοποίησή τους. 11. Χρηµατικά Διαθέσιµα και Ισοδύναµα Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. Οι καταθέσεις τραπεζών είναι εκφρασµένες σε ευρώ και τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια καταθέσεων. Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: Ταμείο 1.974, ,55 Καταθέσεις σε τράπεζες , , , , Μετοχικό Κεφάλαιο και Υπέρ το Άρτιο Μετοχικό Κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 Δεκεµβρίου 2005 ανερχόταν σε ,00 και αποτελείται από χιλ. κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 29,35 εκάστη. Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2005, οι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία ήταν οι εξής: Ì ÅÔÏ Ï Ó ÁÑÉÈÌ Ï Ó Ì ÅÔÏ ÙÍ ÐÏ Õ ÐÏ ÓÏ ÓÔÏ ÓÕÌ Ì ÅÔÏ ÇÓ Ê ÁÔÁ ÊÁÔÅ ÅÉ ÔÇÍ 31/12/2005 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α % ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΟΛΥΣ 100 5% % 16

17 13. Τακτικό Αποθεµατικό Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού αποθεµατικού» - µε την κατ' έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5 % των ετήσιων, µετά από φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1 / 3 του µετοχικού κεφαλαίου Τακτικό αποθεματικό , , Υποχρεώσεις Παροχών Προς Το Προσωπικό Σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζηµιώσεων υπολογίζεται µε βάση τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης µε την προϋπόθεση ότι ο εργαζόµενος καλύπτεται από κάποιο επικουρικό ταµείο. Στην περίπτωση που ο εργαζόµενος δεν καλύπτεται από κάποιο επικουρικό ταµείο η πληρωτέα αποζηµίωση ισούται µε το 50% της αποζηµίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται και συνιστούν προγράµµατα καθορισµένων παροχών (defined benefit plans) σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 19. Η Εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσµατα για δουλευµένες παροχές σε κάθε χρήση µε αντίστοιχη αύξηση της σχετικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στον ισολογισµό έχει ως ακολούθως: Υπόλοιπο έναρξης , ,89 Έξοδο αναγνωρισμένο στα αποτελέσματα , ,59 Υπόλοιπο τέλους χρήσης , ,48 Ο υπολογισμός των ανωτέρω υποχρεώσεων έγινε με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η Εταιρεία δεν προέβει σε αναλογιστικό υπολογισμό της σχετικής υποχρέωσης λόγω του μεγέθους της εταιρείας και της ελάχιστης αναμενόμενης επίδρασης που θα είχε στα Αποτελέσματα και τον Ισολογισμό. 17

18 15. Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικές Εταιρείες, Οφειλές από Φόρους και Εισφορές και Άλλες τρέχουσες Υποχρεώσεις Õð ï ñåþ ó åéò ð ñï ò Áóö áëéóôéêýò Åôáéñåßåò Õð ï ñåþ óåéò áí Ü êëüäï áóöüëéóçò áí áëýåôáéùò åîþò: Ατυχημάτων 359,18 964,79 Σωμάτων σκαφών σε Ευρώ , ,27 Σωμάτων σκαφών σε ξένο νόμισμα , , , ,98 Ï öåéëýò áð ü Öüñï õò êáéåéóöï ñýò Ï éïöåéëýò áð ü Öüñï õò êáéåéóöï ñýò áí áëýï í ôáéùò åîþò: Φόροι-τέλη αµοιβών προσωπικού , ,78 Φόροι τέλη αµοιβών τρίτων 9.056, ,25 Φόρος εισοδήµατος , ,41 Λοιποί φόροι-τέλη , ,83 Φ.Π.Α 0,00 216, , ,13 ëëåò ÔñÝ ï õóåò Õð ï ñåþ óåéò Ç áí Üëõóç Ý åéùò åîþò: Δικαιούχοι προμηθειών , ,29 Πιστωτές Διάφοροι , ,96 Πράκτορες και ασφάλειες λογ. τρεχ , , , , Δεσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις Δεν υπάρχουν Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις από Επίδικες ή υπό Διαιτησία Διαφορές Έχουν ασκηθεί κατά της εταιρείας δύο αγωγές για καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης συνολικού ποσού ,17. Με βάση την γνώμη του νομικού συμβούλου και την εκτίμηση της εταιρείας δεν αναμένεται ευδοκίμηση των αγωγών σε βάρος της εταιρείας. Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις καταβάλλονται από τους εκδότες των ασφαλιστικών συμβολαίων. Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι δεν συντρέχει ουδεµία πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη και για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά ούτε και γνωστοποιούνται ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 18

19 17. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31 Δεκεµβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία τα οποία να επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις ή να απαιτούν ιδιαίτερη γνωστοποίηση. 18. Προσαρµογή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Τα παρόντα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες είναι τα πρώτα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που συντάσσει και δηµοσιεύει η Εταιρεία σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). Σύµφωνα µε το νόµο, η εφαρµογή των Δ.Π.Χ.Π. είναι υποχρεωτική από 1 Ιανουαρίου 2005 για όλες τις Εταιρείες των οποίων οι µετοχές τους είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Δεδοµένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης χρήσης στην ίδια βάση, η αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας έγινε ουσιαστικά την 31 Δεκεµβρίου 2003, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονοµικών καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί και δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας. Οι κύριες προσαρµογές στα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες των χρήσεων που έληξαν την 31 Δεκεµβρίου 2003 και 2004 έχουν ως ακολούθως: 19

20 Ίδια Κεφάλαια: Σύμφωνα Προσαρμογ. Σύμφωνα Προσαρμογές 2003 με Ε.Λ.Π. Δ.Π.Χ.Π με Δ.Π.Χ.Π ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,04 Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 1.428, ,60 0,00 Όψεως , ,44 0,00 Επιταγές εισπρακτέες μεταχ , ,23 0,00 Λοιπές απαιτήσεις , , ,73 Χρεώστες ασφαλίστρων ,65 0, ,65 Λοιπά άϋλα πάγια , ,23 0,00 Μείον: Αποσβέσεις παγίων αυλων στοιχείων , ,88 0,00 Ενσώματα πάγια στοιχεία , ,97 Έπιπλα-ηλεκτρονικός & λοιπός εξοπλισμός , ,38 0,00 Μείον: Αποσβέσεις , ,69 0,00 Λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία 1.716, ,99 0,00 Μείον: Αποσβέσεις -450,71 450,71 0,00 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3.927,63 0, ,63 Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 1.920, ,00 0,00 Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο , ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,65 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Λοιπά στοιχεία παθητικού -Υποχρ. Από φόρους & τέλη ,92 0, ,92 -Ασφαλιστικοί οργανισμοί ,56 0, ,56 -Μερισματα πληρωτεα , ,00 0,00 - Λοιπές υποχρεώσεις ,14 0, ,14 - Υποχρεωσ. Μεσιτων. Ασφαλίσεων ,70 0, ,70 Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη -3,38 0,00-3,38 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ,51 0, ,51 Μετοχικό κεφάλαιο (καταβλημένο) ,00 0, ,00 Αποθεματικά -Τακτικό ,87 0, ,87 Αποτελέσματα χρήσεως , , ,60 Αποτελέσματα εις νέο , , ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,65 20

21 Σύμφωνα Προσαρμογ. Σύμφωνα Προσαρμογές 2004 με Ε.Λ.Π. Δ.Π.Χ.Π με Δ.Π.Χ.Π ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,97 Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 1.441, ,55 0,00 Όψεως , ,42 0,00 Επιταγες εισπρακτέες μεταχ , ,03 0,00 Λοιπές απαιτήσεις , , ,59 Χρεώστες ασφαλίστρων ,72 0, ,72 Λοιπά άϋλα πάγια , ,95 0,00 Μείον: Αποσβέσεις παγίων άυλων στοιχείων , ,87 0,00 Ενσώματα πάγια στοιχεία , ,23 Κτιρία-εγκ/σεις κτιρίων , ,90 0,00 Αποσβέσεις Κτιρίων , ,06 0,00 Έπιπλα-ηλεκτρονικός & λοιπός εξοπλισμός , ,60 0,00 Μείον: Αποσβέσεις , ,94 0,00 Λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία 1.716, ,99 0,00 Μείον: Αποσβέσεις -708,26 708,26 0,00 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 8.657,60 0, ,60 Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο , ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,04 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις -300,00 0,00-300,00 Λοιπά στοιχεία παθητικού -Οφειλές Από φόρους & Εισφορές ,13 0, ,13 -Μερισματα πληρωτεα , ,00 0,00 - Λοιπές υποχρεώσεις ,41 0, ,41 - Υποχρεωσ. Μεσιτων. Ασφαλίσεων ,98 0, ,98 Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό ,48 0, ,48 Μετοχικό κεφάλαιο (καταβλημένο) ,00 0, ,00 Αποθεματικά -Τακτικό ,54 0, ,54 Κέρδη εις νέο , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,04 21

22 Συµφωνία Αποτελεσµάτων χρήσης 2004 Μεταξύ Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π Σύμφωνα Προσαρμογ. Σύμφωνα Προσαρμογές 2004 με Ε.Λ.Π. Δ.Π.Χ.Π με Δ.Π.Χ.Π Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα , ,24 0,00 Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 6.524, ,62 0,00 Χρηματοπιστωτικά έξοδα - εσοδα , ,40 Έσοδα προμηθειών ,51 0, ,51 Έξοδα προμηθειών ,36 0, ,36 Πλέον: Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως ,38 0, ,38 Γενικά έξοδα διοικήσεως , , ,12 Έξοδα διαθέσεως , ,17 0,00 Αποσβέσεις παγίων και άυλων στοιχείων , ,68 0,00 Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως Έκτακτα έσοδα , ,04 0,00 Έκτακτα έξοδα , ,06 0,00 Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων , , , Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Η εταιρεία θεωρείται θυγατρική του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) συνδεδεμένα μέρη. α) Μέλη Δ.Σ.: Δούκας-Παύλος Παλαιολόγος Πρόεδρος, Αλέξανδρος Τουρκολιάς Αντιπρόεδρος, Γεώργιος - Πόλυς Καραμάνος - Δ. Σύμβουλος, Ιωάννης Βασιλάτος Μέλος, Παρασκευή Ευστάθιου Μέλος. Οι αμοιβές Δ..Σ. και οι λοιπές αμοιβές μελών Δ.Σ.ανέρχονται σε ,27 και ,00 αντίστοιχα για το 2005 β) Υπόλοιπα και συναλλαγές με άλλα συνδεόμενα μέρη: 2005 Καταθέσεις όψεως ,82 Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικές εταιρείες ,00 Προμήθειες ,01 22

23 20. Διαχείριση Κινδύνων 20.1 Πιστωτικός Κίνδυνος Οι απαιτήσεις από πελάτες αφορούν ασφάλιστρα πελατών τα οποία αποδίδονται στις ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία γιατί σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών από τον πελάτη ακυρώνονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα σχετικά ποσά δεν αποδίδονται στις ασφαλιστικές εταιρείες Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών Επιτοκιακός κίνδυνος Ο επιτοκιακός κίνδυνος δεν επηρεάζει τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας λόγω της μη ύπαρξης σχετικών χρηματοοικονομικών μέσων Συναλλαγματικός κίνδυνος Η εταιρεία διατρέχει συναλλαγματικό κίνδυνο από την αποτίμηση των απαιτήσεων από ασφάλιστρα και των αντίστοιχων υποχρεώσεων για απόδοση τους στις ασφαλιστικές εταιρείες, στις περιπτώσεις που η χρονική διακύμανση ισοτιμιών είναι σε βάρος της εταιρείας. Λόγω του γεγονότος ότι ο χρόνος είσπραξης και απόδοσης των ασφαλίστρων είναι πολύ μικρός και ο κίνδυνος επιβάρυνσης της εταιρείας δεν θεωρείται σημαντικός. 23

24 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «NΑΤΙΟΝΑL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Θέτουμε υπόψη σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας «NΑΤΙΟΝΑL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» για την Διαχειριστική Χρήση 2005 (Ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2005, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων). Πρόσθετα, παραθέσαμε συνοπτικά την οικονομική θέση και την δραστηριότητα της εταιρίας μας κατά την διάρκεια του έτους 2005 συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, καθώς και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της εταιρίας για την αμέσως επόμενη χρήση. Τα έξοδα της χρήσης 2005 παρουσιάζονται αυξημένα συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση για τους παρακάτω λόγους: α. Λόγω των προσπαθειών μας να αυξήσουμε την πελατειακή μας βάση. β. Αύξηση αποδοχών και bonus του προσωπικού καθώς και του διευθύνοντος συμβούλου. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω σημειώθηκε αύξηση των οργανικών εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω απόκτησης νέων λογαριασμών. Σε ότι αφορά τις συναλλαγματικές διαφορές, το 2005 σημείωσαν σημαντική αύξηση λόγω της ισχυροποίησης του δολλαρίου και προήλθαν από ρευστοποίηση των προμηθειών μας. Ε. ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ 2005 Η εταιρία μας το 2005 συνέχισε να ηγείται του ναυτασφαλειομεσιτικού κλάδου. Κυρίαρχο γεγονός η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και από θυγατρική του ομίλου ALPHA BANK η Εταιρεία μας πλέον δρα και λειτουργεί ως θυγατρική του ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία συνεχίζει να κατέχει υψηλό ποσοστό διατηρησιμότησας συμβολαίων ενώ εντείνεται η προσπάθεια εργασίων σε απ ευθείας βάση με τους ασφαλιστές (όχι μέσω μεσιτών). Επιπλέον, η ισχυροποίηση του δολλαρίου βοήθησε στο τελικό θετικό αποτέλεσμα. ΣΤ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ναυτασφαλιστική αγορά για το έτος 2006 δεν προβλέπουμε ότι θα παρουσιάσει ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις, αντιθέτως αναμένουμε μια σχετική στασιμότητα στο επίπεδο των ασφαλίστρων. 24

25 Η διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, στα πλαίσια του αυξανόμενου ανταγωνισμού, ώστε η πορεία της εταιρίας να είναι θετική στη χρήση Ήδη έχει ξεκινήσει προσέγγιση νέων πελατών σε συνεργασία με το Ναυτιλιακό κατάστημα της Τραπέζης και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε την αύξηση των εργασιών μέσω αυτού του δικτύου. Κύριοι Μέτοχοι, Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2005 Ευρώ ,00 και σχηματισμός του κατά νόμου τακτικού αποθεματικού Ευρώ ,56. Αθήνα, 17 Απριλίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ-ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 25

26 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2005 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηματικών σημειώσεων. Την ευθύνη για αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις έχει η Διοίκηση της Εταιρείας. Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να σχεδιάσουμε και να διενεργήσουμε τον έλεγχό μας κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που εφαρμόστηκαν και σημαντικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων και της συνέπειας του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχός μας παρέχει εύλογη βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών της και τις ταμιακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 6 επί των Οικονομικών Καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2003 έως 2005 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Αθήνα, 17 Απριλίου 2006 KPMG Κυριάκου Oρκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Μιχαήλ Κόκκινος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες που αφορούν την περίοδο 1/1/2011-31/12/2011 είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε

Σ.Π.ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε Σ.Π. ΨΥΧΑΡΗΣ - ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες που αφορούν την περίοδο 1/1/2010-31/12/2010 είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για την 1η υπερδωδεκάμηνη χρήση από 7 Ιουλίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E.

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μάρτιος 2008 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΤΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

ΖΩΤΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών «ΖΩΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ( Ποσά σε Ευρώ) ΖΩΤΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ΑP.Γ.Ε.Μ.Η. 058122004000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E.

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΜΑΕ: 48287/01/Β/01/99(06) ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 120, Τ.Κ. 11526, ΑΘΗΝΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 (1

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε..» την 27η Μαρτίου 2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ

EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ... 4 2. Περιγραφή του Ομίλου... 9 3. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων... 10 3.1. Γενικά... 10 3.2. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AQUA BIOTECH HELLENIC A.E.

AQUA BIOTECH HELLENIC A.E. AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε Αρ.Μ.Α.51827/70/Β/02/40 AQUA BIOTECH HELLENIC A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 (περίοδος 1.1.2007 31.12.2007) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑPΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 44807707000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα