ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/37 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της απόφασης 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ για τη θέσπιση των όρων κοινοποίησης από τα κράτη μέλη ορισμένων πληροφοριών που απευθύνονται στην Επιτροπή στο πλαίσιο του συστήματος των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 4072] (2009/504/ΕΚ, Ευρατόμ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 1 ), τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, για την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 5, Μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή ιδίων πόρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Με την απόφαση 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής ( 3 ) καθορίζονται υποδείγματα καταστάσεων της λογιστικής των ιδίων πόρων των κρατών μελών τα οποία πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. (2) Μετά τη μεταφορά στο κοινοτικό δίκαιο των συμφωνιών που προέκυψαν από το γύρο της Ουρουγουάης, δεν υπάρχει πλέον σαφής διαφορά μεταξύ των γεωργικών δασμών και των τελωνειακών δασμών. Επιπλέον η απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ δεν περιλαμβάνει αυτή τη διάκριση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξαλειφθεί η διάκριση αυτή στα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I και III της απόφασης 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ. (3) Εξάλλου, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης ( 4 ) μεταξύ άλλων μέτρων, θεσπίστηκε ένας φόρος επί της παραγωγής για να ( 1 ) ΕΕ L 163 της , σ. 17. ( 2 ) ΕΕ L 130 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 97 της , σ. 12. ( 4 ) ΕΕ L 58 της , σ. 1. συμβάλει στη χρηματοδότηση των δαπανών και μία εισφορά επί του πλεονάσματος για να αποφευχθεί η συσσώρευση πλεονασματικών ποσοτήτων. Επίσης, υπό ορισμένους όρους, προβλέπονται κατ αποκοπή εισφορές επί των συμπληρωματικών ποσοστώσεων ζάχαρης και των συμπληρωματικών ποσοστώσεων ισογλυκόζης. Δεδομένου ότι οι εισφορές αυτές αποτελούν ίδιους πόρους, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν ανάλογα τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I και III της απόφασης 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ. (4) Θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί η πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της κοινοποίησης από τα κράτη μέλη των λογιστικών καταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 και να βελτιωθεί η παρουσίαση των εντύπων που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I και III της απόφασης 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ. (5) Η απόφαση 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ, καθορίζει τους λεπτομερείς όρους διαβίβασης πληροφοριών και καθιερώνει ένα υπόδειγμα για την κοινοποίηση, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, των περιπτώσεων μη ανάκτησης, που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000. (6) Λαμβανομένης υπόψη της κτηθείσας πείρας όσον αφορά τη διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την πλήρη εξέταση των επισημαινόμενων από τα κράτη μέλη περιπτώσεων μη ανάκτησης κοινοποιούνται στην Επιτροπή. (7) Τα συστήματα που προβλέπονται για τη διαβίβαση των εκθέσεων και την αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών, πρέπει να προσαρμοστούν στην αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων μη ανάκτησης, με την καθιέρωση ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης και ενημέρωσης που τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν για την ηλεκτρονική διαβίβαση των περιπτώσεων στις οποίες τα ποσά βεβαιώθηκαν ή θεωρήθηκαν μη ανακτήσιμα.

2 L 171/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8) Με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2028/2004 ( 5 ) εισάγεται στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σαφής διάκριση μεταξύ της έκθεσης που αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες οι βεβαιωθέντες δασμοί έχουν δηλωθεί ή χαρακτηριστεί ως μη ανακτήσιμοι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 και των ετήσιων εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αντικατασταθεί το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται για τις εν λόγω ετήσιες εκθέσεις και να καθιερωθεί ξεχωριστό υπόδειγμα για την έκθεση αυτή. (9) Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν κατάλληλες προθεσμίες εφαρμογής για τη διαβίβαση των τροποποιημένων καταστάσεων. (10) Κατά συνέπεια, η απόφαση 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Η απόφαση 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ τροποποιείται ως ακολούθως: 1) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, η φράση «στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1552/89» αντικαθίσταται από τη φράση «στο άρθρο 6 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου (*). (*) ΕΕ L 130 της , σ. 1.» 3. Στο παράρτημα VII καθορίζεται το υπόδειγμα των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000.» 4) Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης. 5) Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης. 6) Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράτημα III της παρούσας απόφασης. 7) Προστίθεται το παράρτημα VII που περιλαμβάνεται στο παράτημα IV της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 Οι καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I και III της απόφασης 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση, διαβιβάζονται για πρώτη φορά για τον μήνα Ιούνιο 2009 όσον αφορά τη μηνιαία κατάσταση και το δεύτερο τρίμηνο του 2009 όσον αφορά την τριμηνιαία κατάσταση, αντιστοίχως. Άρθρο 3 Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και ενημέρωσης και το υπόδειγμα που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 αντίστοιχα της απόφασης 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση, χρησιμοποιούνται από την ημερομηνία που κοινοποιεί η Επιτροπή στα κράτη μέλη. 2) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, η φράση «στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1552/89» αντικαθίσταται από τη φράση «στο άρθρο 6 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000». 3) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που καθορίζεται στο παράρτημα VI για την ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/ Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και ενημέρωσης. Εν αναμονή της κοινοποίησης αυτής, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που καθορίζεται στο παράρτημα VI της απόφασης 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/235/ΕΚ, Ευρατόμ ( 6 ). Άρθρο 4 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 28 Μαΐου Για την Επιτροπή Siim KALLAS Αντιπρόεδρος ( 5 ) ΕΕ L 352 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ L 79 της , σ. 61.

3 Κράτος μέλος : Μήνας/έτος ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ 1210 Δασμοί μείον αντισταθμιστικοί δασμοί και αντιντάμπινγκ 1230 Αντισταθμιστικοί δασμοί και αντιντάμπινγκ επί προϊόντων 1240 Αντισταθμιστικοί δασμοί και αντιντάμπινγκ επί υπηρεσι ών 12 ΔΑΣΜΟΙ 1100 Εισφορές για την παραγωγή για την περίοδο εμπορίας 2005/2006 και τα προηγούμενα έτη 1110 Εισφορές για την αποθεματοποίηση ζάχαρης 1130 Ποσά εισπραχθέντα επί της παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού μη εξαχθείσας ινουλίνης C και για τη ζάχαρη C και την ισογλυκόζη C υποκατάστασης 1170 Φόρος επί της παραγωγής 1180 Κατ αποκοπή εισφορά για τις συμπληρωματικ ές ποσο στώσεις ζάχαρης ή τις συμπληρωματικές ποσοστώσεις ισογλυκόζης 1190 Εισφορά επί του πλεονάσματος 11 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Κατάσταση βεβαιωθέντων δασμών (*) Στοιχεία κράτους μέλους (προαιρετικά ) Βεβαιώσεις του μήνα ( 1 ) (1) Εισπραχθέντα ποσά της χωριστής λογιστικής (2) Διορθώσεις προηγούμενων βεβαιώσεων ( 2 ) + (3) (4) 25 % έξοδα είσπραξης 10 % έξοδα είσπραξης ( 3 ) Σύνολο προς καταβολή στις ΕΚ Μικτά ποσά (5) = (1) + (2) + (3) (4) (σε εθνικό νόμισμα) Καθαρά ποσά ( 1 ) Συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών διορθώσεων. ( 2 ) Πρόκειται για διορθώσεις αρχικών βεβαιώσεων και ιδίως για εκ των υστέρων εισπράξεις και επιστροφές. Όσον αφορά τη ζάχαρη, οι διορθώσεις των προηγούμεν ων περιόδων εμπορίας πρέπει να αναφέρουν την περίοδο την οποία αφορούν. ( 3 ) Το ποσοστό παρακράτησης 10% εφαρμόζεται στα ποσά τα οποία σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες έπρεπε να είχαν αποδοθεί πριν από τις 28 Φεβρουαρίου (*) Συμπεριλαμβανομένων των βεβαιώσεων μετά από ελέγχους και ανιχνευθείσες περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών» (6) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/39

4 Κράτος μέλος : Τρίμηνο /έτος: ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ 1210 Δασμοί μείον αντισταθμιστικοί δασμοί και αντιντάμπινγκ 1230 Αντισταθμιστικοί δασμοί και αντιντάμπινγκ επί προϊόντων 1240 Αντισταθμιστικοί δασμοί και αντιντάμπινγκ επί υπηρεσι ών 12 ΔΑΣΜΟΙ 1100 Εισφορές για την παραγωγή για την περίοδο εμπορίας 2005/2006 και τα προηγούμενα έτη 1110 Εισφορές για την αποθεματοποίηση ζάχαρης 1130 Ποσά εισπραχθέντα επί της παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού μη εξαχθείσας ινουλίνης C και για τη ζάχαρη C και την ισογλυκόζη C υποκατάστασης 1170 Φόρος επί της παραγωγής 1180 Κατ αποκοπή εισφορά για τις συμπληρωματικ ές ποσο στώσεις ζάχαρης ή τις συμπληρωματικές ποσοστώσεις ισογλυκόζης 1190 Εισφορά επί του πλεονάσματος 11 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΩΡΙΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤ ΙΚΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (*) Κατάσταση βεβαιωθέντων δασμών που δεν περιλαμβάνονται στη λογιστική Α Μικτό υπόλοιπο προς είσπραξη του προηγούμενου τριμήνου (1) Βεβαιωθέντες δασμοί του σχετικού τριμήνου (2) Διόρθωση των βεβαιώσεων (Άρθρο 8) ( 1 ) (3) Ποσά των οποίων η απόδοση είναι αδύνατη [Άρθρο 17(2)] ( 2 ) (4) Σύνολο (1 + 2 ± 3 4) (5) Είσπραξη κατά τη διάρκεια του τριμήνου ( 3 ) (6) Εκτίμηση βεβαιώσεων των οποίων η είσπραξη αποδεικνύεται αβέβαιη ( 4 ) (σε εθνικό νόμισμα) Μικτό υπόλοιπο προς είσπραξη στο τέλος του σχετικού τριμήνου (7) = (5) (6) ( 1 ) Ως διόρθωση βεβαιώσεων νοούνται οι διορθώσεις, περιλαμβανόμενων και των ακυρώσεων λόγω αναθεώρησης της αρχικής βεβαίωσης που έγιναν για τα προηγούμενα τρίμηνα. Λόγω της φύσης τους, είναι διαφορετικές από αυτές που καταχωρίζονται στη στήλη (4). ( 2 ) Όλες οι περιπτώσεις πρέπει να αναλύονται στο παράρτημα ΙΙΙα το οποίο πρέπει να σταλεί συγχρόνως με την τριμηνιαία κατάσταση. Το σύνολο της στήλης (4) και το σύνολο του παραρτήματος ΙΙΙα πρέπει να είναι ίδια. ( 3 ) Το συνολικό ποσό αυτής της στήλης πρέπει να συμπίπτει με το σύνολο των ποσών που ανγράφονται στη στήλη (2) της κατάστασης της λογιστικής Α για τους τρεις σχετικούς μήνες. ( 4 ) Υποχρεωτικό για την κατάσταση του τέταρτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους. Εάν η εκτίμηση είναι μηδέν, πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη ουδέν. (*) Λογιστική καλούμενη Β βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ ) αριθ. 1150/2000, συμπεριλαμβανομ ένων και των βεβαιώσεων μετά από ελέγχους και ανιχνευθείσες περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών.» L 171/40 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/ Κράτος μέλος Δραστηριότητες έλεγχου των κρατών μελών Δραστηριότητες ελέγχου Αριθμός Διασαφήσεις σε τελωνείο που έχουν γίνει αποδεκτές (αντίστοιχο τελωνειακό καθεστώς ή τελωνειακός προορισμός) Διασαφήσεις σε τελωνείο που έχουν ελεγχθεί μετά από εκτελωνισμό, αντίστοιχο τελωνειακό καθεστώς ή τελωνειακός προορισμός (εκ των υστέρων έλεγχοι) Συνολικός αριθμός προσωπικού των τελωνειακών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο ( 1 ) Συνολικός αριθμός προσωπικού για ελέγχους μετά από εκτελωνισμό σε εθνικό επίπεδο ( 1 ) Συνολικός αριθμός του τελωνειακού προσωπικού (αριθμός υπαλλήλων ανά έτος). 2. Ζητήματα αρχής Κατάλογος των σημαντικότερων ζητημάτων όσον αφορά τη βεβαίωση, τη λογιστική καταχώριση και την απόδοση, που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν σε περιπτώσεις διαφορών. (Εάν χρειαστεί, να συνεχιστεί σε παράρτημα, με μνεία του παρόντος σημείου)»

6 L 171/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 Πρέπει να υποβάλλονται όλες οι ισχύουσες και σχετικές πληροφορίες, εκτός αν άλλως ορίζεται. Πρέπει να σημειώνονται όλα τα ποσά στο νόμισμα του αντίστοιχου κράτους μέλους κατά την υποβολή της έκθεσης. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κράτος μέλος... Στοιχεία αναφοράς της έκθεσης... (Κωδικός του κράτους μέλους/έτος υποβολής έκθεσης/αύξων αριθμός ανά έτος υποβολής έκθεσης) Αναφορά σε σχετικό έντυπο παροχής πληροφοριών που έχει ήδη σταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/ Αιτιολόγηση απουσίας στοιχείου αναφοράς σε σχετικό προαναφερθέν έντυπο παροχής πληροφοριών... Υπόθεση σχετική με έλεγχο της Κοινότητας (Ναι/Όχι) Αναφορά σε σχετικό έλεγχο της Κοινότητας... Συνολικό μη ανακτήσιμο ποσό Αρχή η οποία δήλωσε ή θεώρησε ότι υφίσταται αδυναμία ανάκτησης των ποσών... Εθνική αναφορά της διοικητικής απόφασης σχετικά με την αδυναμία ανάκτησης... (Βλέπε δεύτερη στήλη του παραρτήματος ΙΙΙα της απόφασης 97/245/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/246/ΕΚ ( 1 )) Ημερομηνία της διοικητικής απόφασης σχετικά με την αδυναμία ανάκτησης... Ημερομηνία κατά την οποία το ποσό χαρακτηρίστηκε μη ανακτήσιμο ΓΕΝΕΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Ημερομηνία ή περίοδος γένεσης της οφειλής... Νομική βάση για τη γένεση οφειλής... (Οι νομικές βάσεις που προηγούνται του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου ( 2 ) πρέπει να αναφερθούν με βάση το αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92) Τελωνειακή κατάσταση... (Ισχύον τελωνειακό καθεστώς, κατάσταση των αγαθών ή εγκεκριμένη τελωνειακή μεταχείριση κατά τη γένεση της τελωνειακής οφειλής) Συμπληρωματικά στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται σε περιπτώσεις καθεστώτος διαμετακόμισης:... Ημερομηνία(-ες) αποδοχής της δήλωσης διαμετακόμισης... Κράτος(-η) μέλος(-η) αναχώρησης ή εισόδου στην Κοινότητα (κωδικός ISO)... Κράτος(-η) μέλος(-η) προορισμού ή εξόδου από την Κοινότητα (κωδικός ISO)... Αριθμός(-οί) δελτίων TIR ( 1 ) ΕΕ L 89 της , σ. 46. ( 2 ) ΕΕ L 302 της , σ. 1.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/43 Σημειώστε το είδος ελέγχου που οδήγησε στη βεβαίωση της απαίτησης:... Έλεγχοι που δεν έχουν σχέση με την αποδοχή διασάφησης... Έλεγχοι κατά τον εκτελωνισμό, συμπεριλαμβανομένης δειγματοληψίας... Έλεγχοι μετά τον εκτελωνισμό, αλλά πριν από τη λήξη ισχύος του τελωνειακού καθεστώτος... Έλεγχοι μετά τη λήξη ισχύος του τελωνειακού καθεστώτος για τα σχετικά εμπορεύματα... Έλεγχοι μετά τον εκτελωνισμό και τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία Ημερομηνία(-ίες) λήξης ισχύος που πρέπει να ανακοινωθεί/ούν σε περιπτώσεις τελωνειακών καθεστώτων που συνεπάγονται ρυθμίσεις αναστολής... Σύντομη περιγραφή γεγονότων που οδηγούν στη βεβαίωση της απαίτησης ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Υπόθεση σχετική με αμοιβαία συνδρομή (ΑΣ) κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου ( 3 ) που αφορά υπηρεσίες της Επιτροπής (Ναι/Όχι) Αναφορά της κοινοποίησης ΑΣ... Ημερομηνία παραλαβής... Παρατηρήσεις (προαιρετικό) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Τελωνείο βεβαίωσης... Ημερομηνία βεβαίωσης... Λογιστική αναφορά της βεβαίωσης (προαιρετικό)... Ημερομηνία εγγραφής στη λογιστική Β (άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000)... Λογιστική αναφορά της λογιστικής Β (προαιρετικό)... Συνολικό βεβαιωθέν ποσό... Ποσό βεβαιωθέντων δασμών και γεωργικών εισφορών, μη συμπεριλαμβανομένων των αντισταθμιστικών δασμών και των δασμών αντιντάμπινγκ... Ποσό βεβαιωθέντων αντισταθμιστικών δασμών και δασμών αντιντάμπινγκ... Ποσό βεβαιωθεισών εισφορών ζάχαρης και ισογλυκόζης... Αντίστοιχο ποσό βεβαιωθέντων εθνικών ειδικών φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ (προαιρετικό)... Συνολικό ποσό όπως διορθώθηκε (προσθήκη ή αφαίρεση) μετά την αρχική βεβαίωση... Ποσό δασμών και γεωργικών εισφορών όπως διορθώθηκε (προσθήκη ή αφαίρεση) μετά την αρχική βεβαίωση, μη συμπεριλαμβανομένων των αντισταθμιστικών δασμών και των δασμών αντιντάμπινγκ... Ποσό αντισταθμιστικών δασμών και δασμών αντιντάμπινγκ όπως διορθώθηκε μετά την αρχική βεβαίωση (προσθήκη ή αφαίρεση)... Ποσό εισφορών ζάχαρης/ισογλυκόζης όπως διορθώθηκε (προσθήκη ή αφαίρεση) μετά την αρχική βεβαίωση... Αντίστοιχο ποσό των εθνικών ειδικών φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ όπως διορθώθηκε (προσθήκη ή αφαίρεση) μετά την αρχική βεβαίωση (προαιρετικό) ( 3 ) ΕΕ L 82 της , σ. 1.

8 L 171/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνολικό ποσό εγγύησης... ((Πρόκειται για το ποσό που καλύπτει τους ιδίους πόρους της Κοινότητας και ενδεχομένως τους εθνικούς δασμούς. Μπορεί να ισούται με 0 εάν έχει χορηγηθεί άδεια απαλλαγής ή εάν δεν έχει συσταθεί εγγύηση) Μέρος της εγγύησης που πρέπει να καταλογισθεί στους ίδιους πόρους της Κοινότητας... Είδος εγγύησης (υποχρεωτική, προαιρετική, μη προβλεπόμενη)... Είδος υποχρεωτικής εγγύησης... Λόγος για τον οποίον δεν συστάθηκε προβλεπόμενη εγγύηση... Ποσό της εγγύησης που αποδόθηκε στην Κοινότητα Ημερομηνία κατά την οποία αποδόθηκε το ποσό της εγγύησης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (Σε περίπτωση που υπάρχουν διάφοροι οφειλέτες για την ίδια οφειλή, πρέπει να παρασχεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε οφειλέτη:) Κύριος οφειλέτης ή αλληλέγγυα ευθυνόμενος οφειλέτης... Ημερομηνία κοινοποίησης της οφειλής... Ημερομηνία(ες) υπενθύμισης πληρωμής... Βεβαίωση υποκείμενη σε διαδικασία προσφυγής κατά την έννοια του άρθρου 243 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (Ναι/Όχι) Στάδια που ολοκληρώθηκαν κατά τη σχετική διαδικασία προσφυγής... Ημερομηνία άσκησης της πρώτης προσφυγής... Ημερομηνία κοινοποίησης της οριστικής απόφασης Παρατηρήσεις (προαιρετικό)... Αναστολή εκτέλεσης κατά την έννοια των άρθρων 222 και 244 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και 876α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ( 4 ) (Ναι/Όχι) Σύσταση εγγύησης για αναστολή (Ναι/Όχι) Ποσό εγγύησης για αναστολή... Λόγοι για τους οποίους δεν συστάθηκε εγγύηση για αναστολή... (Τα κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίσουν κατά πόσο η απαλλαγή από εγγύηση οφείλεται ή όχι σε προβλεπόμενες οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η απόφαση αυτή) Διευκολύνσεις πληρωμής κατά την έννοια του άρθρου 229 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (μη υποβολή αίτησης/ απόρριψη αίτησης/αποδοχή αίτησης) Περιγραφή των όρων για τις διευκολύνσεις πληρωμής... Σύσταση εγγύησης σύμφωνα με τους κανόνες για τις διευκολύνσεις πληρωμής (Ναι/Όχι) Ποσό εγγύησης σύμφωνα με τις διευκολύνσεις πληρωμής... Λόγος για τον οποίον δεν συστάθηκε εγγύηση για διευκολύνσεις πληρωμής... Τα κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίσουν κατά πόσο η απαλλαγή από εγγύηση οφείλεται ή όχι σε προβλεπόμενες οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες καθώς και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η απόφαση αυτή ( 4 ) ΕΕ L 253 της , σ. 1.

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/45 Ημερομηνία έκδοσης εκτελεστού τίτλου... Κοινοποίηση εκτελεστού τίτλου (Ναι/Όχι) Ημερομηνία κοινοποίησης εκτελεστού τίτλου... Παρατηρήσεις σχετικά με τον εκτελεστό τίτλο (προαιρετικό)... Ημερομηνία πρώτης πληρωμής Ποσό πρώτης πληρωμής... Ημερομηνία τελευταίας πληρωμής... Ποσό τελευταίας πληρωμής... Σύνολο καταβληθέντος ποσού... Ημερομηνία(ες) κατασχέσεων... Ποσό που προέκυψε από κατάσχεση... Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσχεση (προαιρετικό)... Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας πτώχευσης/εκκαθάρισης/αφερεγγυότητας... Ημερομηνία αναγγελίας της απαίτησης στο πλαίσιο της διαδικασίας... Ημερομηνία περάτωσης διαδικασίας πτώχευσης/εκκαθάρισης/αφερεγγυότητας... Εισπραχθέν ποσό ιδίων πόρων από διαδικασία πτώχευσης/εκκαθάρισης... Αμοιβαία συνδρομή στον τομέα της είσπραξης από άλλα κράτη μέλη [οδηγία 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου ( 5 ) ή οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 6 )] (Ναι/Όχι) Αναφορά αμοιβαίας συνδρομής στον τομέα της είσπραξης... Κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα Ημερομηνία του αιτήματος... Εισπραχθέν ποσό... Ημερομηνία απάντησης... Παρατηρήσεις σχετικά με την απάντηση (ιδιαίτερα εάν το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα δεν ανταποκρίθηκε σ αυτό) ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΑΔΥΝΑΤΗ (Σε αυτό το τμήμα τα κράτη μέλη πρέπει να σημειώνουν σαφώς, για παράδειγμα, όλα τα συγκεκριμένα μέτρα εκτέλεσης που λήφθηκαν και τους λόγους για τους οποίους, σε περιπτώσεις διαδικασίας πτώχευσης/εκκαθάρισης/αφερεγγυότητας, το εισπραχθέν ποσό δεν ήταν αρκετό για να καλύψει την οφειλή ή το λόγο για τον οποίο το εν λόγω ποσό καλύπτει μόνο μέρος της οφειλής.) (Τα κράτη μέλη δεν χρειάζεται να παράσχουν τις πληροφορίες που ανέφεραν ήδη βάσει των σημείων 1 έως 5.) 7. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ( 5 ) ΕΕ L 150 της , σ. 28. ( 6 ) ΕΕ L 73 της , σ. 18.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. T2341/39/Δ0019 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΡΟΣ : Π.Δ. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 343/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1360/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό των εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.10.2008 COM(2008) 717 τελικό 2008/0208 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.5.2016 L 121/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/698 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2016 για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16847/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16847/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16847/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 15 FIN 881 CADREFIN 132 POLGEN 191 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Επιτροπής Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000R1150 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1150/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2000 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παράταση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ του Συμβουλίου με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 626 final 2014/0290 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ. πρωτ /8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/ Α.Υ.Ο.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ. πρωτ /8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1061/26.03.2008 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. (Επέκταση ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2015 COM(2015) 350 final 2014/0175 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1189/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2011 COM(2011) 259 τελικό 2011/0111 (CNS) C7-0146/11-EL Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 10 Ιουλίου 2009 Αρ.Πρωτ.: /3232/A0019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 10 Ιουλίου 2009 Αρ.Πρωτ.: /3232/A0019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - /ΝΣΗ 19 Η - ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ - /ΝΣΗ 18 Η ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Γ - /ΝΣΗ 17 Η ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Μηνύματα διασάφησης εισαγωγής ID15 υποβολή ID16 απόρριψη ID28 αποδοχή ID13 αίτημα για διόρθωση ID04 αποδοχή αιτήματος διόρθωσης ID05 απόρριψη αιτήματος διόρθωσης ID14 υποβολή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

γενικό κανόνα. Εννοιολογικοί ορισμοί. Εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

γενικό κανόνα. Εννοιολογικοί ορισμοί. Εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Διατάξεις οδηγίας 2008/9/Ε.Κ. περί «επιστροφής ΦΠΑ σε υποκείμενους επιτηδευματίες, εγκατεστημένους όχι στο κράτος - μέλος επιστροφής, αλλά σε άλλο κράτος - μέλος» Γενικά Μέχρι 31/12/2009 για την επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2016 COM(2016) 240 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-4/2016

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ουγγαρία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 332 final 2015/0146 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 487 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 5-7/2016 EL

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 25.11.2016 A8-0329/2016/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023665 ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1235 EL 28.06.2011 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16846/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0183 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16846/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0183 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16846/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0183 (CNS) RESPR 14 FIN 880 CADREFIN 131 POLGEN 190 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.7.2016 COM(2016) 488 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση της προόδου που έχει αναφέρει η Ιταλία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα