ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011»"

Transcript

1 Ρόδος, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011» Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια μηχανογραφικών και λοιπών εντύπων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΡ που βρίσκεται στο 2ο χλμ Εθν. Οδού Ρόδου-Λίνδου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Προδιαγραφές της παρούσας Εκδήλωσης 2. Η προϋπολογισθείσα δάπανη ανέρχεται στο ποσό των 5.847,50 πλέον ΦΠΑ. Η εν λόγω προμήθεια, λόγω του ποσού, θα ανατεθεί απευθείας με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΡ σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1069/1980, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 209 του Κ.Δ.Κ. του άρθρου 7 του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ και είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης. 3. Τα δείγματα των εντύπων θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από το Γραφείο Προμηθειών ή θα αποστέλλεται σε αυτούς με εταιρεία ταχυμεταφοράς δικής τους επιλογής (με δική τους χρέωση). 4. Οι προσφορές θα δοθούν σε Έντυπο Προσφοράς της Υπηρεσίας και θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στο Γρ. Πρωτοκόλλου στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ, μέχρι την Τετάρτη Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει αναλυτικά όλα τα στοιχεία του προσφέροντος, την ένδειξη «Προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ» και «Υπόψιν Γραφείου Προμηθειών» Μαζί με την οικονομική προσφορά, κάθε προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει: α. υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι «η ποσότητα, στο σύνολό της, των Μηχανογραφικών και Λοιπών Εντύπων, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και τα δείγματα της Υπηρεσίας και ότι αποδέχεται τις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ οι οποίες περιγράφονται στην παραγρ Β.2 της παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». β. δωρεάν ποσότητα 10 δειγμάτων-δοκιμίων κάθε εντύπου της ΟΜΑΔΑΣ Α, προ της τύπωσής τους, αλλά με όλα τα περφορέ και τις διατρήσεις τους όπως ακριβώς στα δείγματα της υπηρεσίας, προκειμένου να δοκιμαστούν στους εκτυπωτές της Υπηρεσίας μας. 5. Οι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά και για τις δύο ΟΜΑΔΕΣ Α και Β συνολικά ή και για μία ομάδα χωριστά, δίνοντας προσφορά για το σύνολο των εντύπων της κάθε ομάδας. 6. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εντύπων, εφόσον η προσφορά ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και τα δείγματα της Υπηρεσίας και συγκεριμένα εφόσον τα δείγματα που εστάλησαν από τον προμηθευτή εκτυπώνονται χωρίς προβλήματα στους εκτυπωτές της Υπηρεσίας μας.

2 7. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ανά ΟΜΑΔΑ 8. Η πληρωμή θα γίνει: - μετά την πάροδο 45 ημερών από την παραλαβή με την έκδοση σχετικού εντάλματος και - με την προσκόμιση, κατά περίπτωση, των απαραίτητων εγγράφων που θα ζητηθούν (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα). 9. Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑ «Γραφική Ύλη- Λοιπά Υλικά Γραφείου» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΡ οικονομικού έτους Οι Όροι Συμμετοχής, οι Προδιαγραφές-Υποχρεώσεις Αναδόχου, ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός καθώς και το Έντυπο Προσφοράς, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της επιχείρησης. Επίσης θα σταλούν και στο ΕΒΕ Δωδεκανήσου 11. Πληροφορίες θα δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ, τηλ Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε Ζούρδη Τσαμπίκα Γραφείο Προμηθειών Γιώτας Παναγιώτης Προϊστ/νος Προμηθειών Καμπούρης Ιάκωβος Δντής Οικονομικών

3 Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Β.1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 1. Τιμολόγιο Παροχής Νερού (ΔΕΙΓΜΑ 1 ): Με προτυπωμένη αρίθμηση από: α/α Κείμενο προτυπωμένης επικεφαλίδας εντύπου : όπως δείγμα 1 της υπηρεσίας συνθέτουν το έντυπο, να συμφωνούν με το δείγμα 1 της υπηρεσίας 2. Φύλλο Καταμέτρησης Υδρομετρητών (ΔΕΙΓΜΑ 2 ): Χαρτί μηχανογραφικό συνέχειας, μονό. Κείμενο προτυπωμένης επικεφαλίδας εντύπου : όπως δείγμα 2 της υπηρεσίας συνθέτουν το έντυπο, να συμφωνούν με το δείγμα 2 της υπηρεσία 3. Ενιαίο Έντυπο Μηχανογράφησης (ΔΕΙΓΜΑ 3 ): Κείμενο προτυπωμένης επικεφαλίδας εντύπου : όπως το δείγμα 3 της υπηρεσίας Με προτυπωμένη αρίθμηση από: α/α συνθέτουν το έντυπο, να συμφωνούν με το δείγμα 3 της υπηρεσίας. 4. Δελτίο Εσωτερικής Διακίνησης (ΔΕΙΓΜΑ 4 ): Κείμενο προτυπωμένης επικεφαλίδας εντύπου : όπως το δείγμα 4 της υπηρεσίας συνθέτουν το έντυπο, να συμφωνούν με το δείγμα 4 της υπηρεσίας. 5. Γραμμάτιο Είσπραξης (ΔΕΙΓΜΑ 5):

4 . Κείμενο προτυπωμένης επικεφαλίδας εντύπου : όπως το δείγμα 5 της υπηρεσίας. συνθέτουν το έντυπο, να συμφωνούν με το δείγμα 6 της υπηρεσίας. 6. Ενταλμα Πληρωμής (ΔΕΙΓΜΑ 6): Κείμενο προτυπωμένης επικεφαλίδας εντύπου : όπως το δείγμα 6 της υπηρεσίας. συνθέτουν το έντυπο, να συμφωνούν με το δείγμα 6 της υπηρεσίας. 7. Δελτίο Παροχής Ύδατος (ΔΕΙΓΜΑ 7):, αυτογραφικό τριπλότυπο. Κείμενο προτυπωμένης επικεφαλίδας εντύπου : όπως το δείγμα 7 της υπηρεσίας Με προτυπωμένη αρίθμηση από: α/α συνθέτουν το έντυπο, να συμφωνούν με το δείγμα 7 της υπηρεσίας. 8. Α4 Μηχανογραφικό (ΔΕΙΓΜΑ 8): Χαρτί μηχανογραφικό συνέχειας 9.5 * 11, μονό, λευκό. Η ποιότητα του χαρτιού, το βάρος και τα λοιπά στοιχεία που συνθέτουν το έντυπο, να συμφωνούν με το δείγμα 8 της υπηρεσίας. 9. Α3 Μηχανογραφικό Ριγέ Πράσινες-Λευκές Ρίγες (ΔΕΙΓΜΑ 9): Χαρτί μηχανογραφικό συνέχειας, μονό 15 * 11, ριγέ πράσινο μονό. Η ποιότητα του χαρτιού, το βάρος και τα λοιπά στοιχεία που συνθέτουν το έντυπο, να συμφωνούν με το δείγμα 9 της υπηρεσίας. 10. Καρτελλάκι Διακοπής Νερού (ΔΕΙΓΜΑ 10): Έντυπο δύο όψεων -Κείμενα εκτύπωσης όπως στο δείγμα 10 της υπηρεσίας συνθέτουν το έντυπο, να συμφωνούν με το δείγμα 10 της υπηρεσίας. 11. Καρτέλλα Αποθήκης (ΔΕΙΓΜΑ 11): Έντυπο δύο όψεων-κείμενα εκτύπωσης όπως στο δείγμα 12 της υπηρεσίας συνθέτουν το έντυπο, να συμφωνούν με το δείγμα 12 της υπηρεσίας. 12. Δελτίο Καυσίμων (ΔΕΙΓΜΑ 12):, αυτογραφικό,διπλότυπο. Κείμενο προτυπωμένης επικεφαλίδας εντύπου : όπως το δείγμα 12 της υπηρεσίας Με προτυπωμένη αρίθμηση από: α/α 30451

5 13. Φάκελα αλληλογραφίας επιστολών 110x230, με επωνυμία λευκά με αυτοκόλλητη ταινία (ΔΕΙΓΜΑ 13 ): Φάκελος, βάρους τουλάχιστον 90γρ με προτυπωμένα στη θέση πάνω αριστερά το λογότυπο ΔΕΥΑΡ χρώματος ΜΠΛΕ και κάτω αριστερά χρώματος ΜΠΛΕ το κείμενο: «2 ο χλμ. Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, Ρόδος-Τ.Θ Τηλ : , Φαξ : , Ιστότοπος : 14. Φάκελα αλληλογραφίας 310x410, με επωνυμία λευκά με αυτοκόλλητη ταινία (ΔΕΙΓΜΑ 14): Φάκελος, βάρους τουλάχιστον 100γρ με προτυπωμένα στη θέση πάνω αριστερά και χρώματος ΜΠΛΕ το λογότυπο ΔΕΥΑΡ και το κείμενο : «2 ο χλμ. Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, Ρόδος-Τ.Θ Τηλ : , Φαξ : , Ιστότοπος : 15. Φάκελα αλληλογραφίας A4, με επωνυμία λευκά με αυτοκόλλητη ταινία (ΔΕΙΓΜΑ 15): Φάκελος, βάρους τουλάχιστον 90γρ με προτυπωμένα στη θέση πάνω αριστερά και χρώματος ΜΠΛΕ το λογότυπο ΔΕΥΑΡ και το κείμενο : «2 ο χλμ. Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, Ρόδος-Τ.Θ Τηλ : , Φαξ : , Ιστότοπος : 16. Αποστολής Τιμολογίων Δημόσιων Υπηρεσιών (ΔΕΙΓΜΑ 16):, αυτογραφικό,διπλότυπο. Κείμενο προτυπωμένης επικεφαλίδας εντύπου : όπως το δείγμα 16 της υπηρεσίας Με προτυπωμένη αρίθμηση από: α/α 3951 συνθέτουν το έντυπο, να συμφωνούν με το δείγμα 16 της υπηρεσίας. 17. Αιτήσεις Εφοδιασμού Υπηρεσίας (ΔΕΙΓΜΑ 17):, αυτογραφικό τριπλότυπο. Κείμενο προτυπωμένης επικεφαλίδας εντύπου : όπως το δείγμα 17 της υπηρεσίας Με προτυπωμένη αρίθμηση από: α/α και αρχικό γράμμα τμήματος (θα δοθούν στο μειοδότη πριν την τύπωσή τους) συνθέτουν το έντυπο, να συμφωνούν με το δείγμα 17 της υπηρεσίας Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της περιγραφής των εντύπων και των δειγμάτων ισχύουν τα δείγματα. Επιπλέον, τα μηχανογραφικά έντυπα συνέχειας (ΈΝΤΥΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Α) πρέπει : να είναι αναδιπλούμενα και απολύτως κατάλληλα για τη χρησιμοποίησή τους από τις μονάδες εκτύπωσης των Η/Υ της Υπηρεσίας μας. Το χαρτί τους πρέπει να είναι ευλίγιστο και γερό, να μην σκίζεται από το τράβηγμα των εκτυπωτών με την αυτόματη αλλαγή σελίδας, ομοιόμορφης επιφάνειας, χωρίς τσακίσματα, κηλίδες ή άλλα ελαττώματα.

6 και στις δύο πλευρές τους να υπάρχει διάτρητος οδηγός αυτόματης τροφοδοσίας, η δε διάτρηση αυτή να είναι κανονική ομοιόμορφη ώστε η τροφοδότηση των χαρτιών να γίναται ομαλά. Οι δε οπές να έχουν καθαριστεί από τα στρογγυλά αποκόμματα για να αποφεύγεται η ρύπανση των εκτυπωτών της υπηρεσίας μας καθώς και τυχόν ανωμαλία στην ίδια την εκτύπωση. να παραδοθούν συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια καλής ποιότητας, επιμελημένης κατασκευής και αντοχής έτσι ώστε να μην αλλοιώνονται τα ως άνω αναφερόμενα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα αναγράφεται εξωτερικά το είδος των εντύπων ή θα επικολλάται το δείγμα, καθώς και η ποσότητά τους. Εάν πρόκειται για έντυπα με προτυπωμένη αρίθμηση θα αναγράφεται εξωτερικά η ποσότητα με βάση την αρίθμησή τους (από-έως). Β.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδόσει τα εντύπα σε σε 10 ημέρες από την αποστολή της παραγγελίας, η οποία θα σταλεί με φαξ από το Γραφείο Προμηθειών. Σε περίπτωση που και μετά την παραλαβή των εντύπων βρεθούν στο σύνολό τους ή μέρος από αυτά ως ακατάλληλα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή εμποδίζουν την άνετη εκτέλεση της εργασίας ή καθυστερούν σοβαρά αυτή, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας με ίση ποσότητα εντύπων που θα πληρούν τους όρους. Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε Τσ. Ζούρδη Γραφείο Προμηθειών Γιώτας Παναγιώτης Προϊστ/νος Προμηθειών Ιακ. Καμπούρης Δ/ντής Οικονομικών

7 Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α ΕΝΤΥΠΑ -ΟΜΑΔΑ Α 1 Α3 (15 * 11) μηχανογραφικό πράσινο ριγέ, μονό 2 Α4 (9.5 * 110) μηχανογραφικό μονό MON. METΡ. κιβώτιο τεμ κιβώτιο τεμ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 3 30,000 90, ,000 15,00 3 Γραμμάτιο Είσπραξης, μηχανογραφικό συνέχειας, τριπλότυπο. τεμ , , Δελτίο Εσωτερικής Διακίνησης, μηχανογραφικό συνέχειας, τριπλότυπο Ενιαίο Έντυπο Μηχανογράφησης, μηχανογραφικό συνέχειας, τριπλότυπο, με αρίθμηση τεμ ,055 82,50 τεμ , ,00 6 Ένταλμα Πληρωμής, μηχανογραφικό συνέχειας, τριπλότυπο τεμ , , Τιμολόγιο Παροχής Νερού, μηχανογραφικό συνέχειας, τριπλότυπο, με αρίθμηση Φύλλο Καταμέτρησης Υδρομετρητών, μηχανογραφικό συνέχειας, μονό τεμ , ,00 τεμ , , ,50 ΦΠΑ 16% 346,80 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2.514,30 α/α 1 2 ΕΝΤΥΠΑ -ΟΜΑΔΑ Β Αιτήσεις Εφοδιασμού Υπηρεσίας -ΜΠΛΟΚ τριπλότυπο αυτογραφικό Αποστολής Τιμολογίων Υπηρεσιών -ΜΠΛΟΚ διπλότυπο αυτογραφικό, με αρίθμηση 3 Δελτίο Καυσίμων-ΜΠΛΟΚ διπλότυπο αυτογραφικό, με αρίθμηση 4 Δελτίο Παροχής Ύδατος-ΜΠΛΟΚ τριπλότυπο αυτογραφικό, με αρίθμηση MON. METΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 120 5, , , , , , , ,00 5 Καρτέλλα Αποθήκης τεμ , ,00 6 Καρτέλλακι Διακοπής Νερού τεμ , , Φάκελλα αλληληλογραφίας επιστολών (110 x 230) με επωνυμία, λευκά με αυτοκόλλητη ταινία Φάκελλα αλληλογραφίας διαστάσεων 310Χ410, με επωνυμία λευκά με αυτοκόλλητη ταινία Φάκελλα αλληλογραφίας A4, με επωνυμία λευκά με αυτοκόλλητη ταινία τεμ , ,00 τεμ , ,00 τεμ , , ,00 ΦΠΑ 16% 588,80 ΟΜΑΔΩΝ Α+Β (χωρίς ΦΠΑ) 5.847,50 ΦΠΑ 16% 935,6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 6.783,10 Συντάχθηκε Ελέγχθηκε ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 4.268,80 Θεωρήθηκε Τσ. Ζούρδη Γραφ. Προμηθειών Π. Γιώτας Προϊστάμενος Προμηθειών Ιακ. Καμπούρης Δ/ντής Οικονομικών

8 Δ. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α α/α ΕΝΤΥΠΑ -ΟΜΑΔΑ Α MON. METΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 Α3 (15 * 11) μηχανογραφικό πράσινο ριγέ, μονό κιβώτιο τεμ 3 2 Α4 (9.5 * 110) μηχανογραφικό μονό κιβώτιο τεμ 1 3 Γραμμάτιο Είσπραξης, μηχανογραφικό συνέχειας, τριπλότυπο. τεμ Δελτίο Εσωτερικής Διακίνησης, μηχανογραφικό συνέχειας, τριπλότυπο Ενιαίο Έντυπο Μηχανογράφησης, μηχανογραφικό συνέχειας, τριπλότυπο, με αρίθμηση τεμ τεμ Ένταλμα Πληρωμής, μηχανογραφικό συνέχειας, τριπλότυπο τεμ Τιμολόγιο Παροχής Νερού, μηχανογραφικό συνέχειας, τριπλότυπο, με αρίθμηση Φύλλο Καταμέτρησης Υδρομετρητών, μηχανογραφικό συνέχειας, μονό τεμ τεμ ΦΠΑ 16% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ. (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογράφοντος)

9 Δ. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β α/α ΕΝΤΥΠΑ -ΟΜΑΔΑ Β MON. METΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) (χωρίς ΦΠΑ) 1 Αιτήσεις Εφοδιασμού Υπηρεσίας -ΜΠΛΟΚ τριπλότυπο αυτογραφικό Αποστολής Τιμολογίων Υπηρεσιών -ΜΠΛΟΚ διπλότυπο αυτογραφικό, με αρίθμηση 40 3 Δελτίο Καυσίμων-ΜΠΛΟΚ διπλότυπο αυτογραφικό, με αρίθμηση 80 4 Δελτίο Παροχής Ύδατος-ΜΠΛΟΚ τριπλότυπο αυτογραφικό, με αρίθμηση 60 5 Καρτέλλα Αποθήκης τεμ Καρτέλλακι Διακοπής Νερού τεμ Φάκελλα αλληληλογραφίας επιστολών (110 x 230) με επωνυμία, λευκά με αυτοκόλλητη ταινία Φάκελλα αλληλογραφίας διαστάσεων 310Χ410, με επωνυμία λευκά με αυτοκόλλητη ταινία Φάκελλα αλληλογραφίας A4, με επωνυμία λευκά με αυτοκόλλητη ταινία τεμ τεμ τεμ ΦΠΑ 16% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ. (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογράφοντος)

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ρόδος, 29-11-2011 Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Στοιχεία υπό προμήθεια ειδών: Όπως αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Στοιχεία υπό προμήθεια ειδών: Όπως αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

συστήµατα» του προϋπολογισµού της ΕΥΑΡ οικονοµικού έτους 2011 CPV: 30213300-8 «Επιτρπέζιοι Η/Υ», 30231000-7 «Οθόνες», 30232000-4 «Περιφ.

συστήµατα» του προϋπολογισµού της ΕΥΑΡ οικονοµικού έτους 2011 CPV: 30213300-8 «Επιτρπέζιοι Η/Υ», 30231000-7 «Οθόνες», 30232000-4 «Περιφ. ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Στοιχεία υπό προµήθεια ειδών: Όπως αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (CPV 30199330-2) ΠΙΣΤΩΣΗ 19.050,00 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1293)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (CPV 30199330-2) ΠΙΣΤΩΣΗ 19.050,00 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1293) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 208657, φαξ 213 2086757 Prom5.@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 18/062014 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:49/2014 Αρ. Πρωτ:8427

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 «ΦΑΡΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ α.α. 2/2013 ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 Κ.Α. 64.07.02.01, 64.07.02.02, 64.07.02.04, 65.00.64.07,65.02.64.07, 65.03.64.07, 65.04.64.07, 66.03.64.07, 66.04.64.07, 66.05.64.07, 66.07.64.07, 66.09.64.07,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: 2o όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026 Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 05 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Δ Ε Υ Α Ρ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 5/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1086 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

: Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010

: Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Προµηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14075/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. : Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002846065 2015-06-15

15PROC002846065 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002793121 2015-05-21

15PROC002793121 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δημητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Φαξ. 2351030686

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. και ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. και ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. και ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/07/2015 μεταξύ: 1) Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΥΦΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ» (CPV 19210000-1) ΠΙΣΤΩΣΗ 40.830,11 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1899)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΥΦΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ» (CPV 19210000-1) ΠΙΣΤΩΣΗ 40.830,11 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1899) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 208657, φαξ 213 2086757 Prom5.@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 18/06/2014 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:48/2014 Αρ. Πρωτ:8422/16-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 208657, φαξ 213 2086757 Prom5.@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 17/03/2014 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:4α/2014

Διαβάστε περισσότερα