ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες : Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ- ΜΠΛΟΚ-ΦΑΚΕΛΩΝ- ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,68 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο είναι η προμήθεια Εντύπων-Μπλοκ-Φακέλων-Σφραγίδων του έτους 2013 για τις υπηρεσίες του Δήμου. Άρθρο 2 0 Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών, ο προμηθευτής δικαιούται να συμμετέχει για μία ή περισσότερες ομάδες, αλλά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας επί ποινή αποκλεισμού. Άρθρο 3 0 Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ Υπουργική απόφαση 11389/93 (ΦΕΚ 185/ τ.β ). Άρθρο 4 0 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 5 0 Η παράδοση των υλικών από τον προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά σε ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν μεταξύ του προμηθευτή και του Δήμου. Άρθρο 6 0

2 Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τον φάκελο με την οικονομική τους προσφορά για το κάθε είδος που θα προσφέρουν. Άρθρο 7 0 Τα προαναφερόμενα είδη που θα παραδώσει ο προμηθευτής πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας με τα προσφερόμενα όπως περιγράφεται. Άρθρο 8 0 Εάν μετά την παράδοση τα υλικά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9 0 Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους του βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους-τέλη-κρατήσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Άρθρο 10 0 Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα προσκομίσουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα φαίνεται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι το γνήσιο και όχι απομίμησή του. Άρθρο 11 0 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μόνο τα δείγματα που θα επιλέξει η επιτροπή αξιολόγησης. Άρθρο 12 0 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στα προσφερόμενα είδη. Άρθρο 13 0 Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι αρίστης κατάστασης (θα πρέπει να μην έχουν φθορές ή αλλοιώσεις). Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει ότι τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις προδιαγραφές ο προμηθευτής οφείλει αυθημερόν να αντικαταστήσει τα εν λόγω είδη. Χαλκίδα. 27/02/2013 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

3 ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΒΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) ΜΠΛΟΚ : 100 ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15Χ21/80gr/ ΓΡΑΦΗΣ 2/ΠΛΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 17Χ20/ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ 3/ΠΛΟΤΥΠΑ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 21Χ14 3/ΠΛΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 21Χ30 4/ΠΛΟΤΥΠΑ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ 21Χ29 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2/ΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10,5Χ14 ΜΠΛΟΚ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α4 100Φ 2/ΠΛΟΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 22Χ28 3/ΠΛΟΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 24Χ28 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 100Φ /ΓΡΑΦΗΣ/ 20,5Χ15 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Δ.Σ 100Φ/ 21Χ15 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 100Φ/ 21Χ15 3/ΠΛΟΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 100Φ/ 21Χ29 3/ΠΛΟΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ 100Φ/ 21Χ29 ΜΠΛΟΚ ΠΡΩΤ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 4/ΠΛΟΤΥΠΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α4 100Φ ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α5 100Φ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΜΠΛΟΚ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 21Χ29 ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 30Χ42 100Φ Λ. ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ 100 Φ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 33Χ29 Λ. ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 100 Φ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 33Χ29 Λ. ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 100 Φ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 33Χ29 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 100 Φ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 33Χ29 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 35Χ45 100Φ

4 2) 2)ΦΑΚΕΛΟΥΣ 11χ23 ΜΕ ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΛΕΥΚΑ ΣΑΚΟΥΛΑ 23χ 13 23χ16 ΛΕΥΚΟΥΣ 11χ 23 ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ V 11x 23,5 ME ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Α3 ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ Α4 ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ Α5 ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥΣ ΕΚΡΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥΣ ΕΚΡΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥΣ ΕΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥΣ ΕΚΡΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 29χ43 ΤΥΠΩΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥΣ ΕΚΡΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥΣ ΕΚΡΟΥ 3) ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΞΥΛΙΝΗ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 3Χ6,5 / 7 ΓΡΑΜΜΕΣ ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 4cm ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕ ΚΟΥΤΑΚΙΑ 7,5Χ2,5 ΞΥΛΙΝΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 3x6,5 /4 ΓΡΑΜΜΕΣ ΞΥΛΙΝΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 2,5x5,5 / 5 ΓΡΑΜΜΕΣ ΞΥΛΙΝΗ 1 ΣΕΙΡΑΣ 0,5Χ4,5 ΞΥΛΙΝΗ 2 ΣΕΙΡΩΝ 1Χ4,5 ΞΥΛΙΝΗ 3 ΣΕΙΡΩΝ 1,5Χ4,5 ΞΥΛΙΝΗ 4 ΣΕΙΡΩΝ 2Χ4,5 ΞΥΛΙΝΗ 5 ΣΕΙΡΩΝ 2Χ4,5 ΞΥΛΙΝΗ 6 ΣΕΙΡΩΝ 2,5Χ4,5

5 ΞΥΛΙΝΗ 7 ΣΕΙΡΩΝ 3Χ4,5 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 4cm ΑΥΤΟΜΑΤΗ 2 ΣΕΙΡΩΝ 1x4,5 ΑΥΤΟΜΑΤΗ 4 ΣΕΙΡΩΝ 1,5x4,5 Η ΣΥΝΤΑΞΑΞΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΒΙΚΑ

6 Α. ΜΠΛΟΚ-ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15Χ21 2 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 17Χ20 3. ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ21Χ14 4. ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 21X30 5. ΤΕΤΡΑΠΛΟΤΥΠΑ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ 21Χ29ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 6. ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10,5X14 ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 5,50 275,00 5,50 275, , ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 13,00 390,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 46, ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 7. ΜΠΛΟΚ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ Α4 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 25,5 255,00 8. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 22Χ28 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 24Χ28 9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΠΛΟΚ 100Φ 20,5Χ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Δ.Σ. ΜΠΛΟΚ 100Φ21Χ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 100Φ 21Χ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ 21Χ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ 21Χ ΜΠΛΟΚ ΠΡΩΤ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ- ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α4 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 4/ΠΛΟΤΥΠΟ ΦΥΛΛΑ , ,00 ΦΥΛΛΑ ,20 800,00 5,5 275,00 5,5 275,00 5,5 275,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 21,00 210,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 25,5 255,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 26,00 260, ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α5 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,00 130, ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΜΠΛΟΚ 21Χ29 3/ΠΛΟΤΥΠΟ 26, , ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30X42 100Φ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 50,00 50, ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ 100Φ 33Χ29 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 90,00 900, ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 100Φ 33Χ29 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 90,00 900, ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 100Φ 33Χ29 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 90,00 900, ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 100Φ 33Χ29 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 90,00 900, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 35Χ45 100Φ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 80, , ,00 Φ.Π.Α ,15 ΓΕΝΙΚΟ ,15

7 Β.ΦΑΚΕΛΟΙ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. 11Χ23 ΛΕΥΚΟΙ ΜΕ ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ,06 900, Χ13 ΤΕΜΑΧΙΟ ,05 250, Χ16 ΛΕΥΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ,07 350, Χ23 ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ ΤΕΜΑΧΙΟ ,06 900,00 5. V 11Χ23,5 ΜΕ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ,05 750,00 6. Α3 ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 7. Α4 ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 8. Α5 ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ,07 350,00 9. ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,40 120, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,50 100, ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,50 100, ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,80 80, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 29Χ43 ΦΥΛΛΑ ,10 150, ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,05 10, ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,10 110, ,00 ΦΠΑ 2.201,10 ΓΕΝΙΚΟ ,10 Γ. ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 1. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 14,00 70,00 2. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 15,00 75,00 3. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕ ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 18,00 90,00 4. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 9,00 45,00 5. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 11,00 55,00 6. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 1 ΣΕΙΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 3,50 52,50 7. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 2 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 5,50 82,50 8. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 7,50 112,50 9. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 4 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 9,00 135, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 5 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 10,50 52,50

8 11. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 6 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 12,00 60, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 7 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 13,50 67, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 27,00 135, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 2 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 8,50 127, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 4 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 12,50 187,50 ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ , ,50 ΦΠΑ 309,93 ΓΕΝΙΚΟ 1.657,43 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΒΙΚΑ

9 Α. ΜΠΛΟΚ-ΕΝΤΥΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15Χ21 2 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 17Χ20 3. ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ21Χ14 4. ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 21X30 5. ΤΕΤΡΑΠΛΟΤΥΠΑ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ 21Χ29ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 6. ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10,5X14 ΜΟΝΑΔΑ 0 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΛΟΚ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ Α4 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 22Χ28 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 24Χ28 9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΠΛΟΚ 100Φ 20,5Χ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Δ.Σ. ΜΠΛΟΚ 100Φ21Χ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 100Φ 21Χ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ 21Χ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ 21Χ ΜΠΛΟΚ ΠΡΩΤ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ- ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α4 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 4/ΠΛΟΤΥΠΟ ΦΥΛΛΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α5 ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΜΠΛΟΚ 21Χ29 3/ΠΛΟΤΥΠΟ 17. ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30X42 100Φ ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ 100Φ 33Χ29 ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 100Φ 33Χ29 ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 100Φ 33Χ29 ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 100Φ 33Χ29 ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 35Χ45 100Φ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΟ

10 Β.ΦΑΚΕΛΟΙ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. 11Χ23 ΛΕΥΚΟΙ ΜΕ ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Χ13 ΤΕΜΑΧΙΟ Χ16 ΛΕΥΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ Χ23 ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ ΤΕΜΑΧΙΟ V 11Χ23,5 ΜΕ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ Α3 ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ Α4 ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ Α5 ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 29Χ43 ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ Γ. ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 1. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕ ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 6. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 1 ΣΕΙΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 2 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

11 9. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 4 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 5 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 6 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 7 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 2 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 4 ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων Προς κάθε ενδιαφερόμενο Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651 Αξιότιμοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΕΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΕΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 71/ 49886/ 03/09/2015 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 «ΦΑΡΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ α.α. 2/2013 ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 Κ.Α. 64.07.02.01, 64.07.02.02, 64.07.02.04, 65.00.64.07,65.02.64.07, 65.03.64.07, 65.04.64.07, 66.03.64.07, 66.04.64.07, 66.05.64.07, 66.07.64.07, 66.09.64.07,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη, 31-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 16226/1-04-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση,

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΗ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενο έντυπο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002055606 2014-05-19

14REQ002055606 2014-05-19 Έργο: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14REQ002055606 2014-05-19 Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10.7135.0006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την Πυρανίχνευσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΗ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΗ Τελικός Επαναληπτικός Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΗ όπως παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 12.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 12.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ «Προμήθεια Αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» Αρ. Πρωτ.: 1805/18-2-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Αρ. Πρωτ.: 11885/30-10-14 Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ.: Ελ. Σαραντίδου Τηλ : 22293-50126 fax : 22293-50156 ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002827236 2015-06-05

15PROC002827236 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, 29-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ:1650 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθλητικό Πολύκεντρο Έναντι Νέου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα