ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,126,198 Φαξ: Νίκαια: 19/11/2014 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Επαναληπτική Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της Προμήθεια Υλικών για την Συντήρηση των Αρδευτικών Δικτύων του Δήμου Νίκαιας- Aγ. Ι. Ρέντη, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πρασίνου του Τμήματος Μελετών & Έργων Πρασίνου του Δήμου Νικαίας Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α (Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση αρδευτικών δικτύων) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, οικονομικού έτους 2014 και έως του ποσού των 2.041,80 (Δύο χιλιάδων σαράντα ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%». Κατόπιν της με αρ.πρωτ /05/11/2014/ΑΔΑ:ΒΥΦΟΩΚΑ-ΠΣΚ Ανακοίνωσης, ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πρασίνου του Τμήματος Μελετών & Έργων Πρασίνου του Δήμου, προβαίνει σε επαναληπτική Ανακοίνωση σχετικά με την Προμήθεια Υλικών για την Συντήρηση των Αρδευτικών Δικτύων, με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης έως ύψους ποσού 2.041,80. (Δύο χιλιάδων σαράντα ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α (Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση αρδευτικών δικτύων) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2014, για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 83/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση για την αναγκαιότητα της διενέργειας προμηθειών και εργασιών που δύναται να προκύψουν κατά το οικονομικό έτος 2014, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νικαίας Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νικαίας Αγ. Ι. Ρέντη οικονομικού έτους 2014 κατόπιν των αναμορφώσεων, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Νικαίας Αγ. Ι. Ρέντη», η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΒΙΞ9ΩΚΑ-ΦΗ3, τη με αριθ. 464/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους ποσού 2.041,80 (Δύο χιλιάδων σαράντα ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτών)» σε βάρος του ως άνω κωδικού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αριθ. 422/ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού 2.041,80 (συμπ/νου ΦΠΑ 23%), για την

2 Προμήθεια Υλικών για την Συντήρηση των Αρδευτικών Δικτύων του Δήμου Νίκαιας- Aγ. Ι. Ρέντη, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πρασίνου του Τμήματος Μελετών & Έργων Πρασίνου σε βάρος του Κ.Α (Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση αρδευτικών δικτύων) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, οικονομικού έτους 2014, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ : 7066ΩΚΑ-ΘΡ7 καθώς και στην ιστοσελίδα με μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑΜ): 14REQ και τη με αρ.πρωτ / Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Πρασίνου του Τμήματος Μελετών & Έργων Πρασίνου του Δήμου. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο ή σε μέρος της προμήθειας. Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ) καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον μειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί τμηματικά εντός διαστήματος ενος (1) μήνα, από την ημερομηνία της υπογραφής του συμφωνητικού και κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση Πρασίνου του Τμήματος Μελετών & Έργων Πρασίνου του Δήμου και έπειτα από έγγραφη παραγγελία του Τμήματος Αποθηκών του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, ενώ η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην Κεντρική Αποθήκη του Δήμου στο κτίριο των πρώην σχολών «Ηράκλειτος» και επί της οδού Π. Ράλλη 182 στη Νίκαια, ενώ ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την εξάντληση της συμβατικής αξίας. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, τμηματική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών αυτής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 3/ απόφαση της Οικ. Επιτροπής και τη με αρ. πρωτ. 18/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη με αρ.πρωτ / Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Πρασίνου του Τμήματος Μελετών & Έργων Πρασίνου του Δήμου και την παραδώσετε στο Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών υπόψιν της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών έτους 2014, του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (ΥΑ 11389/93) όπως συστάθηκε με την υπ.αρίθμ. 3/ απόφαση της Οικ. Επιτροπής και τη με αρ. πρωτ. 18/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη έως και την Δευτέρα 24/11/2014 και ώρα 15:00 μ.μ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα. β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα γ.τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανάθεση για την Προμήθεια Υλικών για την Συντήρηση των Αρδευτικών Δικτύων του Δήμου Νίκαιας- Aγ. Ι. Ρέντη, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πρασίνου του Τμήματος Μελετών & Έργων Πρασίνου του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη».

3 Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισμένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη Δήλωση», Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και και αποδέχομαι πλήρως. 2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. 6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου (Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδρομή (προκηρύξεις-διακηρύξεις-διαγωνισμοί). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ., από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών. Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αμελλητί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την επομένη ημέρα της υπογραφής της για διάστημα 5 (πέντε) ημερών, με ευθύνη της προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ημέρα της ανάρτησης της να δοθεί στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΝΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: FAX: ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ: 17/09/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την συμπληρωματική προμήθεια εξαρτημάτων άρδευσης για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος άρδευσης της Διεύθυνσης Πρασίνου. ΑΡΘΡΟ 1 ο Για την προμήθεια ενός τεμαχίου υποβρύχιας αντλίας γεώτρησης με πίνακα 3HP,380V.Θα πρέπει το σώμα καθώς και η άνω και κάτω βάση να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, ο άξονας να είναι ανοξείδωτος, να διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής. ΑΡΘΡΟ 2 ο Για την προμήθεια ενός τεμαχίου υποβρύχιας αντλίας γεώτρησης με πίνακα 5HP,380V.Θα πρέπει το σώμα καθώς και η άνω και κάτω βάση να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, ο άξονας να είναι ανοξείδωτος, να διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής. Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται σε συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Γ ΒΑΘΜΟΣ Β

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια αντλιών για τις γεωτρήσεις. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2041,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Εάν τα υλικά δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή ζημιές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, θα γίνει με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου, fax, δικτύου καθώς και προνομιακή μεταχείριση σε κάθε νέα αγορά. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα υλικά, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Τμήμα αποθηκών, στις κεντρικές αποθήκες του Δήμου ( Π.Ράλλη 182 Νίκαια). Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου Η προμήθεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Γ ΒΑΘΜΟΣ Β

6 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α/Α 1 2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝ. ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 3ΗΡ ΤΕΜ ΗΡ ΤΕΜ

7 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α 1 2 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 3ΗΡ ΤΕΜ ΗΡ ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ 1660 Φ.Π.Α. 23% 381,8 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2041,8 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Γ ΒΑΘΜΟΣ Β