ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που αφορά την παροχή πληροφοριών µέσω οµοιόµορφης πινακίδας σήµανσης (ενεργειακή ετικέτα) για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας προϊόντων, ώστε οι τελικοί χρήστες να µπορούν να επιλέγουν τα αποδοτικότερα ενεργειακά προϊόντα. 2. Κανονισµός υπ. αριθµ. 626/2011 της 4 ης Μαΐου 2011 που συµπληρώνει την Οδηγία 2010/31/ΕΕ όσο αφορά την παροχή πληροφοριών µέσω οµοιόµορφης πινακίδας σήµανσης της κατανάλωσης ενέργειας των κλιµατιστικών. Εθνική Νοµοθεσία 1. Νόµος υπ. αριθµ της 19 ης Φεβρουαρίου 2013 για την εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (αναδιατύπωση)» η οποία αντικαθιστά την προγενέστερη Οδηγία 2002/91/ΕΚ της 16 ης εκεµβρίου 2002 που ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ίκαιο της χώρας µε το νόµο 3661/2008(Α 89) 89).

2 Ενεργειακή Ετικέτα Είναι η αποτύπωση σε πινακίδα (ετικέτα) της ενεργειακής απόδοσης µιας κλιµατιστικής συσκευής έως 12kW. Οι τάξεις αξιολόγησης κυµαίνονται από Α έως G ή από A+++ έως D ανάλογα µε τον τύπο της κλιµατιστικής συσκευής. Επιπλέον πληροφορία: εκποµπή θορύβου (db) Συµβολή της Ενεργειακής Ετικέτας στην εγχώρια αγορά Μείωση καταναλισκόµενης ενέργειας των συσκευών κλιµατισµού άρα κατ επέκταση, µείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από καταναλωτές. ιασφάλιση συµφερόντων των καταναλωτών κατά την αγορά κλιµατιστικών συσκευών. Ενίσχυση αγοραστικής εµπιστοσύνης των καταναλωτών προς τις κατασκευάστριες εταιρείες αλλά και προµηθευτών.

3 Είδη κλιµατιστικών συσκευών Κλιµατιστικό ενός αεραγωγού: Κατά τη διάρκεια ψύξης/ θέρµανσης, ο αέρας εισαγωγής στον συµπυκνωτή διοχετεύεται από το χώρο που βρίσκεται η µονάδα και απορρίπτεται εκτός αυτού του χώρου. Κλιµατιστικό δυο αεραγωγών: Κατά τη διάρκεια ψύξης/ θέρµανσης, ο αέρας εισαγωγής στον συµπυκνωτή διοχετεύεται από το εξωτερικό περιβάλλον στη µονάδα µέσω αεραγωγού και απορρίπτεται στο εξωτερικό περιβάλλον µέσω δεύτερου αεραγωγού και το οποίο είναι ολόκληρο τοποθετηµένο εντός του κλιµατιζόµενου χώρου. Είδη κλιµατιστικών συσκευών (συνέχεια συνέχεια) Τυπικό κλιµατιστικό: Ψύξη/ θέρµανση αέρα εσωτερικού χώρου µε χρήση κύκλου συµπίεσης ατµού ωθούµενου από ηλεκτρικό συµπιεστή, συµπεριλαµβανοµένων των κλιµατιστικών που παρέχουν αφύγρανση, καθαρισµό αέρα, αερισµό ή συµπληρωµατική θέρµανση αέρα µέσω ηλεκτρικής αντίστασης καθώς και συσκευών ικανών να χρησιµοποιούν νερό υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για συσκευές που λειτουργούν χωρίς τη χρήση πρόσθετου νερού, χρησιµοποιώντας αποκλειστικά µόνο αέρα.

4 Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ Άρθρο 1 Πεδία εφαρµογής Θέσπιση πλαισίου για εναρµόνιση εθνικών µέτρων παροχής πληροφοριών στους τελικούς χρήστες µέσω επισήµανσης & οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε το προϊόν, όσο αφορά την κατανάλωση ενέργειας καθώς και πληροφοριών που συνδέονται µε την ενέργεια. Η παρούσα Οδηγία δεν εφαρµόζεται: a) Μεταχειρισµένα προϊόντα Άρθρο 2 - Ορισµοί Προϊόν: κάθε προϊόν (συµπεριλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων που συνδέονται µε αυτό) που κατά τη χρήση του έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας. ιάθεση στην αγορά: κυκλοφορία για πρώτη φορά προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρο 3 Ευθύνες Κρατών Μελών Τα Κράτη Μέλη εξασφαλίζουν ότι: Οι προµηθευτές/ έµποροι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις βάσει Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Η καθιέρωση συστήµατος ετικετών σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας συνδυάζονται µε ενηµερωτικές εκστρατείες. Τετραετής εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά µε την επιβολή και επίπεδο συµµόρφωσης. Άρθρο 4 Απαιτήσεις για ενηµέρωση Τεχνικά εγχειρίδια/ φυλλάδια κατασκευαστών για την παροχή στους τελικούς χρήστες απαραίτητων πληροφοριών για την κατανάλωση ενέργειας και ενεργειακής κατηγορίας των προϊόντων.

5 Άρθρο 5 Ευθύνες Προµηθευτών Τα Κράτη Μέλη εξασφαλίζουν ότι: Οι προµηθευτές/ έµποροι διαθέτουν στην αγορά ή θέτουν σε λειτουργία προϊόντα που παρέχουν ετικέτα (ενεργειακή σήµανση) σύµφωνα µε την παρούσα Οδηγία. Κατάρτιση τεχνικού φακέλου (περιγραφή προϊόντος, αποτελέσµατα υπολογισµών κλπ) για εκτίµηση ακρίβειας των πληροφοριών της ετικέτας. Άρθρο 10 Κατ εξουσιοδότηση πράξεις Τα περιεχόµενα της ετικέτας να είναι ορατά & ευανάγνωστα. Το σχήµα της ετικέτας επιλέγει ως βάση τη ταξινόµηση που χρησιµοποιεί τα στοιχεία Α ως G. Ανάλογα της τεχνολογικής προόδου, µπορεί να προστεθούν τρεις επιπλέον κατηγορίες (Α+, Α++, Α+++) για την αποδοτικότερη κατηγορία. Η χρωµατική κλίµακα αποτελείται από επτά το πολύ διαφορετικά χρώµατα (βαθύ πράσινο ως κόκκινο). Για περισσότερες από επτά κατηγορίες, µόνο το κόκκινο µπορεί να επαναληφθεί 2 φορές. Άρθρο 10 Κατ εξουσιοδότηση πράξεις (συνέχεια) Η ταξινόµηση επανεξετάζεται όταν σηµαντική αναλογία των προϊόντων στη διεθνή αγορά φθάνει τις δυο υψηλότερες ενεργειακές κατηγορίες. Ενδεχόµενη επαναταξινόµηση προϊόντων καθορίζεται ανάλογα µε την κάθε περίπτωση. Άρθρο 16 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο στις 20 Ιουνίου του 2011, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα Οδηγία.

6 Κανονισµός υπ. αριθµ.. 626/2011 Συµπληρώνει την Οδηγία 2010/31/ΕΕ όσο αφορά την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιµατιστικών. Άρθρο 1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Καθορίζει απαιτήσεις για επισήµανση και παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών που αφορούν τα τροφοδοτούµενα από ηλεκτρικό δίκτυο κλιµατιστικά µε ονοµαστική ισχύ µικρότερη ή ίση µε 12 kw για ψύξη ή θέρµανση εάν το προϊόν δεν παρέχει λειτουργία ψύξης. Ο κανονισµός δεν εφαρµόζεται σε: a) συσκευές που χρησιµοποιούν µη ηλεκτρικές πηγές ενέργειας b) κλιµατιστικά στα οποία στην πλευρά του συµπυκνωτή ή του εξατµιστή, ή και στις δυο, δε χρησιµοποιείται αέρας ως µέσο µεταφοράς θερµότητας. Ενεργειακή ετικέτα (παλιά και νέα βάσει Οδηγίας 2002/31 και 626/2011) Αφορά κλιµατιστικά µε ισχύ <=12kW (µόνο για ψύξη) Αφορά κλιµατιστικά µε ισχύ <=12kW (ψύξη ή θέρµανση)

7 Κανονισµός υπ. αριθµ.. 626/2011 Εισαγωγή νέων ορισµών στην ετικέτα 1. Εποχιακός βαθµός ενεργειακής απόδοσης (SEER) Ο συνολικός βαθµός ενεργειακής απόδοσης της µονάδας, αντιπροσωπευτικός για ολόκληρη την εποχή ψύξης, ο οποίος υπολογίζεται ως λόγος της ετήσιας απαιτούµενης ψύξης αναφοράς (kwh/έτος) προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη (kwh/έτος). 2. Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Ο συνολικός συντελεστής απόδοσης της µονάδας, αντιπροσωπευτικός για ολόκληρη την καθορισµένη εποχή θέρµανσης (η τιµή του SCOP αφορά καθορισµένη εποχή θέρµανσης), ο οποίος υπολογίζεται διαιρώντας την ετήσια απαιτούµενη θέρµανση αναφοράς (kwh/έτος) µε την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρµανση (kwh/έτος). Κανονισµός υπ. αριθµ.. 626/2011 Εισαγωγή νέων ορισµών στην ετικέτα 3. Ονοµαστικός βαθµός ενεργειακής απόδοσης (EERrated) Ο λόγος της δηλωµένης ψυκτικής ισχύος (kw) προς την ονοµαστική ισχύ εισόδου για ψύξη (kw). 4. Ονοµαστικός συντελεστής απόδοσης (COPrated) Ο λόγος της δηλωµένης θερµαντικής ισχύος (kw) προς την ονοµαστική ισχύ εισόδου για θέρµανση (kw) όταν η µονάδα θερµαίνει υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθµισης. 5. Πρότυπες συνθήκες διαβάθµισης Ο συνδυασµός της θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου και της θερµοκρασίας εξωτερικού χώρου, ο οποίος περιγράφει τις συνθήκες λειτουργίας που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό παραµέτρων της ενεργειακής ετικέτας.

8 Άρθρο 2 Ορισµοί - Κανονισµός υπ. αριθµ.. 626/2011 Κλιµατιστικό, κλιµατιστικό δυο αεραγωγών, κλιµατιστικό ενός αεραγωγού, ονοµαστική ισχύς, κλπ. Άρθρο 3 Ευθύνες προµηθευτών - Κανονισµός υπ. αριθµ.. 626/2011 Για κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2013, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός και δυο αεραγωγών, η ετικέτα για τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης A, B, C, D, E, F, G είναι η ακόλουθη: Αντιστρέψιµα Κλιµατιστικά (θέρµανση θέρµανση/ ψύξη) Κείµενο SEER για ψύξη Κείµενο SCOP για θέρµανση Φορτίο σχεδιασµού για ψύξη Εποχιακός βαθµός ενεργ. απόδοσης SEER, ψύξη Ετήσια κατανάλωση ενέργειας, ψύξη Φορτίο σχεδιασµού για θέρµανση Φορτίο σχεδιασµού για 3 εποχές θέρµανσης Εποχιακός βαθµός ενεργ. απόδοσης SCOP θέρµανση

9 Κλιµατιστικά µόνο ψύξης Κείµενο SEER για ψύξη Ψυκτικό φορτίο σχεδιασµού Εποχιακός βαθµός ενεργ. απόδοσης Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kw Κλιµατιστικά µόνο για θέρµανση Κείµενο SCOP για θέρµανση Θερµαντικό φορτίο σχεδιασµού για έως 3 εποχές θέρµανσης Εποχιακός συντελεστής απόδοσης, SCOP Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kw

10 Άρθρο 3 Ευθύνες προµηθευτών Για κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2015, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός και δυο αεραγωγών, η ετικέτα για τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης A+, Α, B, C, D, E, F είναι η ακόλουθη: Αντιστρέψιµα Κλιµατιστικά Κείµενο SEER για ψύξη Κείµενο SCOP για θέρµανση Φορτίο σχεδιασµού για ψύξη Εποχιακός βαθµός ενεργ. απόδοσης SEER, ψύξη Ετήσια κατανάλωση ενέργειας, ψύξη Φορτίο σχεδιασµού για θέρµανση Φορτίο σχεδιασµού για 3 εποχές θέρµανσης Εποχιακός βαθµός ενεργ. απόδ/σης SCOP θέρµανση

11 Κλιµατιστικά µόνο ψύξης Κείµενο SEER για ψύξη Ψυκτικό φορτίο σχεδιασµού Εποχιακός βαθµός ενεργ. απόδοσης Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kw Κλιµατιστικά µόνο για θέρµανση Κείµενο SCOP για θέρµανση Θερµαντικό φορτίο σχεδιασµού για έως 3 εποχές θέρµανσης Εποχιακός συντελεστής απόδοσης, SCOP Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kw

12 Άρθρο 3 Ευθύνες προµηθευτών Για κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2017, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός και δυο αεραγωγών, η ετικέτα για τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης A++, Α+, Α, B, C, D, E είναι η ακόλουθη: Αντιστρέψιµα Κλιµατιστικά Κείµενο SEER για ψύξη Κείµενο SCOP για θέρµανση Φορτίο σχεδιασµού για ψύξη Εποχιακός βαθµός ενεργ. απόδοσης SEER, ψύξη Ετήσια κατανάλωση ενέργειας, ψύξη Φορτίο σχεδιασµού για θέρµανση Φορτίο σχεδιασµού για 3 εποχές θέρµανσης Εποχιακός βαθµός ενεργ. απόδ/σης SCOP θέρµανση

13 Κλιµατιστικά µόνο ψύξης Κείµενο SEER για ψύξη Ψυκτικό φορτίο σχεδιασµού Εποχιακός βαθµός ενεργ. απόδοσης Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kw Κλιµατιστικά µόνο για θέρµανση Κείµενο SCOP για θέρµανση Θερµαντικό φορτίο σχεδιασµού για έως 3 εποχές θέρµανσης Εποχιακός συντελεστής απόδοσης, SCOP Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kw

14 Άρθρο 3 Ευθύνες προµηθευτών Για κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2019, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός και δυο αεραγωγών, η ετικέτα για τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης A+++, Α++, Α+, B, C, D είναι η ακόλουθη: Αντιστρέψιµα Κλιµατιστικά Κείµενο SEER για ψύξη Κείµενο SCOP για θέρµανση Φορτίο σχεδιασµού για ψύξη Εποχιακός βαθµός ενεργ. απόδοσης SEER, ψύξη Ετήσια κατανάλωση ενέργειας, ψύξη Φορτίο σχεδιασµού για θέρµανση Φορτίο σχεδιασµού για 3 εποχές θέρµανσης Εποχιακός βαθµός ενεργ. απόδ/σης SCOP θέρµανση

15 Κλιµατιστικά µόνο ψύξης Κείµενο SEER για ψύξη Ψυκτικό φορτίο σχεδιασµού Εποχιακός βαθµός ενεργ. απόδοσης Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kw Κλιµατιστικά µόνο για θέρµανση Κείµενο SCOP για θέρµανση Θερµαντικό φορτίο σχεδιασµού για έως 3 εποχές θέρµανσης Εποχιακός συντελεστής απόδοσης, SCOP Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kw

16 Άρθρο 3 5 Για κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2013, δυο αεραγωγών, τάξεων ενεργειακής απόδοσης A+++, Α++, Α+, Α, B, C, D είναι η ακόλουθη: Αντιστρέψιµα Κλιµατιστικά Κείµενο EER για ψύξη Κείµενο COP για θέρµανση για ψύξη/ θέρµανση Ονοµαστική ψυκτική ισχύς EERrated, ψύξη Ωριαία κατανάλωση ενέργειας, ψύξη Ονοµαστική θερµαντική ισχύς COPrated, θέρµανση Ωριαία κατανάλωσης ενέργειας, θέρµανση

17 Τρόπος επικόλλησης της ενεργειακής ετικέτας στις κλιµατιστικές συσκευές 1. Τοποθετηµένη εξωτερικά της συσκευής (εµπρόσθια ή πάνω πλευρά) που βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο του καταστήµατος 2. Στην περίπτωση πώλησης µέσω διαδικτύου, η τάξη ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να αναφέρεται µαζί µε την τιµή της συσκευής. Επίσης, επιπλέον στοιχεία που θα πρέπει να παρέχονται εκτός της τάξης ενεργειακής απόδοσης είναι: βαθµός ενεργειακής απόδοσης (EER)/(COP), ονοµαστική ισχύς (kw) kw), ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (ψύξη/ θέρµανση), στάθµη ηχητικής ισχύος σε db, ονοµασία και GWP (δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη: το µέτρο του κατά πόσο 1 kg ψυκτικού µέσου στον κύκλο συµπίεσης ατµού θεωρείται ότι συµβάλλει στην υπερθέρµανση του πλανήτη) του χρησιµοποιούµενου ψυκτικού µέσου. 3. Ο κατασκευαστής οφείλει να παρέχει την ενεργειακή ετικέτα εντός της συσκευασίας και ο έµπορος λιανικής οφείλει να την επικολλήσει. Παράρτηµα Καθορισµός τάξεων ενεργειακής απόδοσης των κλιµατιστικών

18 Παράρτηµα Καθορισµός τάξεων ενεργειακής απόδοσης των κλιµατιστικών δυο και ενός αεραγωγού Εθνική Νοµοθεσία Νόµος 4122/ Με τις διατάξεις του νόµου αυτού, εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19 ης Μαΐου 2010 «για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων (αναδιατύπωση)» η οποία αντικαθιστά την προγενέστερη Οδηγία 2002/91/ΕΚ της 16 ης εκεµβρίου του 2002 που ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο της χώρας µε το νόµο 3661/2008 (Α 89). Σχέδιο Νόµου Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (αιτιολογική έκθεση) για Εναρµόνιση µε Οδηγία 2010/31/ΕΕ ΕΕ Άρθρο 12 (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ ΕΕ) Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), άνω των 500 m2 για υφιστάµενα δηµόσια κτίρια από 9 Ιανουαρίου 2013 Έκδοση/ Επίδειξη ΠΕΑ για κτίρια άνω των 250 m2 δηµόσιου τοµέα από 9 Ιουλίου 2015

19 Σχέδιο Νόµου, Άρθρο 15 Επιθεώρηση συστηµάτων κλιµατισµού - ΚΕΝΑΚ Για κάθε κτίριο διενεργείται επιθεώρηση των προσβάσιµων τµηµάτων εγκαταστάσεων κλιµατισµού όπως αντλίες θερµότητας, ψύκτες, κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, κυκλοφορητές, συστήµατα ελέγχου, κλπ συνολικής ωφέλιµης ισχύος µεγαλύτερης από 12 kw τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια. Η επιθεώρηση περιλαµβάνει αξιολόγηση του βαθµού απόδοσης του συστήµατος κλιµατισµού και του µεγέθους του (ονοµαστική ισχύς) σε σχέση µε τις απαιτήσεις ψύξης/ θέρµανσης του κτιρίου. Σχέδιο Νόµου, Άρθρο 16 Εκθέσεις Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµανσης και Κλιµατισµού Σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης η οποία παραδίδεται στον ιδιοκτήτη κτιρίου Συστάσεις σε σχέση µε την ενεργειακή απόδοση Εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου (19/02/2013) επιβάλλεται η αρχική επιθεώρηση των συστηµάτων θέρµανσης/ κλιµατισµού

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα;

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Ενεργειακή σήμανση Η ενεργειακή ετικέτα δεν είναι μόνο κλιματιστικών συσκευών αλλά μία νομική υποχρέωση, που επιβάλλεται και ελέγχεται από αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 301/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2007 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείµενο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείµενο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 2 Ορισµοί

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 2 Ορισµοί ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις» Προς την Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριθ, 5 Φεβρουαρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά Ενεργειακός έλεγχος [1] Ενεργειακός έλεγχος είναι η µελέτη για να προσδιοριστεί το κόστος κάθε τύπου ενεργειακής δαπάνης σε ένα κτίριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Απόσπασµα από τις κατευθύνσεις για την υλοποίηση/εφαρµογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές 2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί 2.5.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα