Ενεργειακός Επιθεωρητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενεργειακός Επιθεωρητής"

Transcript

1 Χάρης Ανδρεοσάτος ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc -ΚΑΠΕ Ενεργειακός Επιθεωρητής ΑΝΑΓΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Στόχος µετρήσεων & καταγραφής δεδοµένων Η καταγραφή των δεδοµένων των συστηµάτων κλιµατισµού αναφορικά µε τη λειτουργία τους, το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν καθώς και οι διαδικασίες συντήρησης που εφαρµόζονται µε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

2 ΑΝΑΓΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Οφέλη µετρήσεων & καταγραφής δεδοµένων ❶Περιβαλλοντικάοφέλη, µετηµείωσητωνενεργειακώναναγκώντουκτηρίου, άραµείωσηεκποµπών CO 2 καιάλλωνρύπων. ❷ Οικονοµικά οφέλη, τα οποία συµβάλλουν στη µείωση λειτουργικών εξόδων ή στην αύξηση των κερδών της επιχείρησης. ❸ Λειτουργικά οφέλη, τα οποία βοηθούν στην βελτιστοποίηση των επιπέδων άνεσης, ασφάλειας & αποδοτικότητας των εργαζοµένων/ ενοίκων ή γενικότερα της λειτουργίας του κτηρίου. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στάδια Επιθεώρησης ❶ Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης της εγκατάστασης κλιµατισµού του κτιρίου σε Ενεργειακό Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από ιδιοκτήτη. ❷ Συλλογή απαραίτητων στοιχείων από ιδιοκτήτη του κτιρίου (εγχειρίδια κλιµατιστικών, τυχόντροποποιήσειςσυστηµάτων, βιβλίοσυντήρησης, κλπ). ❸ Επιθεώρηση εξοπλισµού συστήµατος (βλ. πίνακας 1) ❹ Επιθεώρηση συστήµατος διανοµής Ψυκτικού Υγρού και Κρύου Νερού (βλ. πίνακας 2) ❺ Επιθεώρηση συστήµατοςδιανοµήςαέρακαι κλιµατιζόµενουχώρου (βλ. πίνακας 3) ❻ Επιθεώρηση συστηµάτων ελέγχου για λειτουργία συστήµατος (βλ. πίνακας 4)

3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Έλεγχος Κατάλληλη Συµβουλή Σηµειώσεις/Σχόλια Είναιη περιοχή γύρω από το σύστηµαψύξης Καθαρίστεκαιαφαιρέστε τα εµπόδια ώστε να Ακολουθείστε τιςοδηγίες τουκατασκευαστή σχετικά µετα καθαρή και χωρίςεµπόδια? διασφαλιστεί ηµέγιστη ενεργειακήαπόδοση του διαστήµαταπου απαιτούνταιγια τη σωστή λειτουργίατου συστήµατος συστήµατος Παρεµποδίζονταιοι είσοδοι καιέξοδοι του αέρα? Μετακινήστε τα εµπόδια ώστεναδιασφαλίζεται η µέγιστηενεργειακή απόδοσητουσυστήµατος Υπάρχει αρκετή ποσότηταψυκτικούυγρούστο σύστηµα? Συστήνεται περαιτέρωδιερεύνησηή/ και συντήρηση τουσυστήµατοςψύξης. Ηδιαφοράθερµοκρασίας ήκαι πίεσηςκαι ο δείκτηςένδειξης τουψυκτικού υγρού (εάν υπάρχει) µπορούν να χρησιµοποιηθούνστονέλεγχο αυτό. Υπάρχουν ασυνήθιστοι θόρυβοιή κραδασµοίπου προέρχονται από το σύστηµα? Τυχόνθόρυβοικαικραδασµοί πρέπειναδιερευνώνται καινα επισκευάζονται, εφόσον κρίνεται ότι επηρεάζουν τηνενεργειακή απόδοση του συστήµατος. Υπάρχουν σηµάδια διαρροήςψυκτικούυγρού? Οιτυχόνδιαρροές πρέπειναεπισκευάζονται από κατάλληλαεκπαιδευµένα άτοµασύµφωναµε την ισχύουσανοµοθεσία. Σηµάδιαγιαδιαρροέςψυκτικού υγρούµπορείναείναι λεκέδεςλαδιού, µη αναµενόµενεςενδείξειςµετρητών θερµοκρασίαςκαιπίεσης. Έλεγχος τηςλειτουργίας και κατάστασης των ανεµιστήρων Ηφοράπεριστροφήςπρέπειαν ελέγχεται καινα διορθώνεται από κατάλληλαεκπαιδευµένα άτοµα. Πίνακας 1: Εξοπλισµός Συστήµατος ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Έλεγχος Κατάλληλη Συµβουλή εάν η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική Σηµειώσεις/Σχόλια Υπάρχουν τυχόν διαρροές στους σωλήνες/ αγωγούς που µπορεί να επηρεάσουν την ενεργειακή απόδοση του συστήµατος? Επισκευάστε τις διαρροές στους σωλήνες (προσδιορίστε το σηµείο) Έλεγχος για σηµάδια υπερβολικής υγροποίησης ή πάγου πάνω στη διασωλήνωση. Υπάρχουν σηµάδια από διαρροές ψυκτικού υγρού (π.χ. κηλίδες από λιπαντικο)? Σηµάδια διαρροής (προσδιορίστε το σηµείο) πρέπει να διερευνώνται και οποιεσδήποτε διαρροές εντοπίζονται θα πρέπει να επισκευάζονται από κατάλληλα εκπαιδευµένα άτοµα. Πίνακας 2: Σύστηµα ιανοµής Ψυκτικού Υγρού & Κρύου Νερού

4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Έλεγχος Κατάλληλη Συµβουλή εάν η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική Σηµειώσεις/Σχόλια Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ένοικοι βρίσκουν ότι ο παρεχόµενος αέρας στοκτίριοείναιανεπαρκής/ απαράδεκτος? Ελέγξτε τα αίτια που προκαλούν το πρόβληµα αυτό. ηµιουργείστε βιβλίο (log-book) όπου καταγράφονται τα παράπονα (εάν δεν υπάρχει) Υπάρχει ο κίνδυνος µη σωστής διακίνησης του αέρα εξ αιτίας λανθασµένης διαρρύθµισης των ανοιγµάτων εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα? Εάνηπτώσηπίεσηςείναι µεγαλύτερηαπότοόριογιατο οποίο ο κατασκευαστής εισηγείται αλλαγή/ καθαρισµό των φίλτρων? Οι αισθητήρες µέτρησης της διαφορικής πίεσης µεταξύ των φίλτρων είναι αξιόπιστοι? ιερευνήστε τυχόν ανεπαρκή διακίνησητουαέραστοχώροµετη βοήθεια συστηµάτων εντοπισµού καπνού (smoke tracer) Αλλαγή/ καθαρισµός των φίλτρων σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αλλαγή/ Βαθµονόµηση (calibration) αισθητήρων. Πίνακας 3: Σύστηµα ιανοµής Αέρα & ΚλιµατιζόµενουΧώρου Εάν δεν υπάρχουν αισθητήρες µέτρησης πτώσης πίεσης να τοποθετηθούν, εφόσον είναι εφικτό. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Έλεγχος Κατάλληλησυµβουλή εάν ηκατάστασηδεν είναι ικανοποιητική Σηµειώσεις/Σχόλια Λειτουργεί το σύστηµασε περιόδουςπου το κτίριο είναι ακατοίκητο ή όταναυτόδε χρειάζεταινα ψύχεται? Εάντοσύστηµακλιµατισµούελέγχεταιαπόσύστηµα διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου (BEMS) επιδιώξτε συνεργασίαµετονυπεύθυνοσουσυστήµατοςαυτού όταν συµπληρώνεταιτονέλεγχο. Ναγίνουν οιαπαραίτητεςρυθµίσειςγιατησωστήλειτουργία τουσυστήµατος ελέγχουγιανα ανταποκρίνεταισωστάστην προσφορά καιζήτησηψύξης. Ηαποφυγήψύξης τουκτιρίουσεπεριόδουςπου είναι ακατοίκητο, είναιένα απόταπιο σηµαντικάµέτραγιατη βελτίωσητης ενεργειακής απόδοσηςτουσυστήµατος. Είναισωστάρυθµισµένη η ηµεροµηνία/ ώρα στο σύστηµα ελέγχου καιστον χρονοδιακόπτη? Αναθεωρείστετιςρυθµίσειςηµεροµηνίας/ ώρας. Οιθερµοκρασίεςστις οποίες είναιρυθµισµένος ο θερµοστάτηςγιαψύξηκαι θέρµανση του κτιρίου είναι οι σωστές? Αναθεωρήστετιςθερµοκρασίες. Ηρύθµισηθερµοκρασίαςγιαψύξηκάτωαπότους 25 0 C και γιαθέρµανσηπάνωαπό 21 0 Cπρέπεινααποφεύγεται. Εάνέχει τοποθετηθείστοσύστηµα µέτρησης πίεσηςγια Ρυθµίστετηνπίεσηστοσυµπυκνωτήέτσιώστε να τονσυµπυκνωτή (condenser), έχειρυθµιστεί ο έλεγχος επιτυγχάνεταιηκαλύτερηενεργειακήαπόδοση. τηςπίεσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ηκαλύτερη δυνατή απόδοση? Συµπυκνωτήςπου έχεισύστηµακυµαινόµενης θερµοκρασίας (floating condenser temperature) µπορείναπροσφέρει σηµαντικήεξοικονόµησηενέργειας. Οιαισθητήρες θέρµανσης/ ψύξης βρίσκονται τοποθετηµένοι στακατάλληλασηµεία? Επιδιώξτεεξειδικευµένες συµβουλές σεπερίπτωση αναβάθµισηςήαλλαγής τουσυστήµατοςελέγχου. Πίνακας 4: Επιθεώρηση Συστηµάτων Ελέγχου

5 ΑΝΑΓΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Επιθεώρηση εγκατάστασης ψύξης/ κλιµατισµού ιάρθρωσηεγκατάστασηςκλιµατισµού & επιµέρουςκλιµατιστικώνµονάδων Ψυκτικόσυγκρότηµα, βρόγχοςαέρα/ κρύουνερού/ ψύξης Μελέτητουκύκλουψύξηςµεµηχανικήσυµπίεσηατµών, εκτίµησηισχύοςκλπ Αυτοµατισµοί, όργαναελέγχου, αντιστάθµιση Έλεγχοςδικτύουδιανοµήςκαιτερµατικώνµονάδωνψύξης κλιµατισµού Υπολογισµόςτηςαπόδοσηςκλιµατιστικώνµονάδωνµεµετρήσειςαπότηνπλευράτου νερού, µέτρησητουσυντελεστήσυµπεριφοράς (COP) µιαςµονάδαςκλιµατισµού, µέτρηση παροχής αέρα σε στόµιο προσαγωγής, µέτρηση της ταχύτητας και µάζας του αέρα σε αεραγωγό Έλεγχοςαεραγωγώνκαισωληνώσεων, έλεγχοςσυντήρησης ΑΝΑΓΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Συνήθη µετρητικά όργανα Θερµόµετρα, παροχόµετρανερού, υδρόµετρα, αερόµετρα (παροχόµετρααέρα) Θερµιδοµετρητές, µετρητές/αναλυτές ηλεκτρικής ενέργειας, βολτόµετρο, αµπερόµετρο Μετρήσειςσχετικήςυγρασίας, ποιότηταςεσωτερικούαέρα, απόδοσηςµηχανηµάτων κλιµατισµού

6 ΑΝΑΓΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Μετρητικά όργανα Για την εγκυρότητα & αξιοπιστία των µετρήσεων, όλες οι µετρητικές συσκευές θα πρέπει να είναι σωστά συντηρηµένες και βαθµονοµηµένες (κατά τακτά χρονικά διαστήµατα). Επανάληψηµέτρησηςτουλάχιστον 2 η φορά! ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Καταγραφή δεδοµένων Η καταγραφή των δεδοµένων, ΚΕΝΑΚ & ΤΟΤΕΕ 1-4/2010 εντάσσεται στην ενεργειακή επιθεώρηση

7 ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

8 ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

9 ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

10 ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4. ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΤΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 3. ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 6. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 7. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ επιχείρηση σας είναι δικό μας ζήτημα ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οφέλη για τους ιδιοκτήτες κτιρίων Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και τη μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα του κλάδου κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών

Οδηγός αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα του κλάδου κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών Οδηγός αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα του κλάδου κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών EUROPEAN REFERENCE OF QUALIFICATIONS IN FISH AND SEAFOOD CANNERY SECTOR ES/09/LLP-LdV/TOI/14910 ΕΤΑΙΡΟΙ: FEDERACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη συντήρηση των αεραγωγών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Σισμανογλείου, με τη χρήση ρομπότ για το έτος 2014

Για τη συντήρηση των αεραγωγών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Σισμανογλείου, με τη χρήση ρομπότ για το έτος 2014 Τ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γιάννης Καψουλάκης Φ.2.37 213-20.58.017 T331-T-2014-Σ0734 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι, τηλ. 213-20.58.463, fax 213-20.58.611

Διαβάστε περισσότερα