ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, E(2011) 2875 τελικό. της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 4.5.2011 E(2011) 2875 τελικό. της 4.5.2011"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, E(2011) 2875 τελικό ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της που συµπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιµατιστικών EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κλιµατιστικών στην ΕΕ είναι σηµαντικές, ιδίως όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εκτιµήθηκε ότι το 2005 ανερχόταν σε 30 TWh ετησίως, δηλαδή σε 14 εκατοµ. τόνους (Μt) ισοδυνάµου CO 2. Προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα τους καταναλωτές να αγοράζουν ενεργειακά αποδοτικότερα κλιµατιστικά, τέθηκε σε εφαρµογή σύστηµα επισήµανσης µε την οδηγία 2002/31/ΕΚ 1 της Επιτροπής, της 22 ας Μαρτίου 2002, για εφαρµογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ 2 του Συµβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών κλιµατιστικών. Το σύστηµα προέβλεπε την παροχή τυποποιηµένων πληροφοριών για την κατανάλωση ενέργειας των κλιµατιστικών µέσω της κατάταξης των προϊόντων σε κλίµακα από Α έως G. Στόχος του παρόντος κατ εξουσιοδότηση κανονισµού είναι η καθιέρωση νέων, πιο φιλόδοξων τάξεων ενεργειακής απόδοσης για την προσαρµογή τους στις τεχνολογικές εξελίξεις και για την αύξηση του δυναµισµού του συστήµατος. Θα συµπληρώσει πιθανό κανονισµό της Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού των κλιµατιστικών. Γενικό πλαίσιο Ένας από τους κύριους λόγους για τη συνέχιση των πωλήσεων κλιµατιστικών χαµηλής απόδοσης είναι ότι οι τελικοί χρήστες επιλέγουν το προϊόν µε βάση την τιµή αγοράς του και όχι το κόστος σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, κατάσταση για την οποία δεν είναι άµοιρη η τρέχουσα πρακτική να µην συµπεριλαµβάνεται ολόκληρο το περιβαλλοντικό κόστος στο κόστος της ενέργειας. Επιπλέον, είναι περιορισµένες οι πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισµού που έχουν στη διάθεσή τους όσοι αγοράζουν τα κλιµατιστικά, υπάρχει δηλαδή ασύµµετρη πληροφόρηση. Κατά συνέπεια, συχνά δεν αξιοποιούνται οικονοµικά αποδοτικές δυνατότητες βελτίωσης προς όφελος του τελικού χρήστη. Ένα άλλο πρόβληµα είναι ο διχασµός κινήτρων, όταν για παράδειγµα ο ιδιοκτήτης κτηρίου που αγοράζει και εγκαθιστά το κλιµατιστικό (τα περισσότερα είναι µόνιµα εγκατεστηµένα, µη φορητά προϊόντα) στοχεύει στη µείωση του κόστους αγοράς, µε αποτέλεσµα ο µισθωτής να πληρώνει υψηλότερους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος. Τα προβλήµατα αυτά έχουν αντιµετωπιστεί µερικώς τα τελευταία 8 έτη, µε το σύστηµα ενεργειακής επισήµανσης που θεσπίσθηκε µε την οδηγία 2002/31/ΕΚ της Επιτροπής για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών κλιµατιστικών και απέφερε βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους κατά περίπου 20% την περίοδο Μολονότι το ισχύον σύστηµα ενεργειακής επισήµανσης παραµένει κινητήρια δύναµη της αγοράς για περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, η κλίµακα ενεργειακής επισήµανσης των 1 2 ΕΕ L 86 της , σ. 26. ΕΕ L 297 της , σ. 16. EL 2 EL

4 λοιπών συστηµάτων κλιµατισµού, τα οποία καταλαµβάνουν µερίδιο 93% περίπου της αγοράς κλιµατιστικών, δεν κάνει διάκριση µεταξύ αποδοτικών και πολύ αποδοτικών συσκευών, και έχει αποτύχει να τονώσει τις πωλήσεις των πολύ αποδοτικών συσκευών. Ως αποτέλεσµα, τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης και συγκριτικής αξιολόγησης των κλιµατιστικών στην αγορά της Ευρώπης είναι σηµαντικά χαµηλότερα σε σύγκριση µε εκείνα στις αγορές ορισµένων τρίτων χωρών 3. Κατά συνέπεια, η προκαταρκτική µελέτη και η εκτίµηση των επιπτώσεων σχετικά µε τα κλιµατιστικά κατέδειξαν ότι αν δεν αναθεωρηθούν οι ισχύουσες τάξεις ενεργειακής απόδοσης, θα επιβραδυνθεί τελικά η ήδη επιτευχθείσα περιορισµένη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο σχέδιο της ετικέτας που ισχύει σήµερα. Σύµφωνα µε την εκτίµηση των επιπτώσεων, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ-27 από το σύνολο των εν χρήσει κλιµατιστικών, που φθάνουν τα 31 εκατοµµύρια µονάδες, ανήλθε το 2005 σε 30 TWh, η οποία θα αυξηθεί σε 73 TWh το 2020, εάν δηλαδή δεν ληφθούν περαιτέρω µέτρα (ήτοι, µε το ισχύον σύστηµα ενεργειακής επισήµανσης). Η αύξηση θα οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόµενη αύξηση των πωλήσεων. Στόχος της πρότασης είναι να µειωθεί η ειδάλλως αναµενόµενη αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης των εν λόγω συσκευών. Εκτιµάται ότι ο συνδυασµός ενδεχόµενων νέων απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού και του αναθεωρηµένου συστήµατος ενεργειακής επισήµανσης που προβλέπεται στο παρόν σχέδιο κατ εξουσιοδότηση κανονισµού είναι δυνατόν να αποφέρει µείωση κατά 11 TWh το Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης Πέραν από ενδεχόµενο εκτελεστικό µέτρο για τον οικολογικό σχεδιασµό, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των κλιµατιστικών αποτελούν αντικείµενο και των ακόλουθων νοµοθετικών µέτρων: οδηγία 2002/31/ΕΚ της Επιτροπής, της 22 ας Μαρτίου 2002, µε την οποία εφαρµόζεται η οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22 ας Σεπτεµβρίου 1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών µε την επισήµανση και την παροχή οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα απόφαση 2007/742/EΚ της Επιτροπής, της 9 ης Νοεµβρίου 2007, περί καθορισµού οικολογικών κριτηρίων για την απονοµή του κοινοτικού οικολογικού σήµατος σε ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες µε απορρόφηση αντλίες θερµότητας 4 οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27 ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 5 οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27 ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού Για παράδειγµα, το 2007, το συγκριτικό κριτήριο της απόδοσης για τη ψυκτική ισχύ (SEER) των διαιρούµενων συσκευών στην Ιαπωνία ήταν 7,1 ενώ στην ΕΕ ήταν 5,1. ΕΕ L 301 της , σ. 14. ΕΕ L 37 της , σ.24. ΕΕ L 37 της , σ. 19. EL 3 EL

5 κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17 ης Μαΐου 2006, για ορισµένα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου 7. Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης Η αύξηση της υιοθέτησης από την αγορά ενεργειακά αποδοτικών κλιµατιστικών, χάρις στην καθιέρωση νέων ενεργειακά αποδοτικών τάξεων και πιθανών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού, θα συµβάλει στην επίτευξη της εξοικονόµησης ενέργειας κατά 20% έως το 2020, που προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (COM(2006) 545). Επιπλέον, η εφαρµογή της οδηγίας 2010/30/ΕΕ 8 θα συµβάλει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ να µειωθούν οι εκποµπές θερµοκηπικών αερίων κατά 20% τουλάχιστον έως το Η προώθηση της υιοθέτησης από την αγορά ενεργειακά αποδοτικών οικιακών κλιµατιστικών ανταποκρίνεται στη στρατηγική της Λισαβόνας και την ανανεωµένη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς ενθαρρύνει επενδύσεις στην Ε&Α και δηµιουργεί ισότιµους όρους ανταγωνισµού. Συνάδει επίσης µε το σχέδιο δράσης για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική (COM(2008) 397). Στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας (COM(2008) 800) αναφέρεται ότι µια από τις βασικές προτεραιότητες αποτελεί η ενεργειακή απόδοση, συγκεκριµένα η προώθηση της ταχείας υιοθέτησης προϊόντων που διαθέτουν «πολύ υψηλό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας», όπως λόγου χάρη τα κλιµατιστικά. Τέλος, θα συµβάλει στον στόχο της αποσύνδεσης της οικονοµικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων, ο οποίος καθορίζεται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» (COM(2010) 2020) υπό την εµβληµατική πρωτοβουλία: «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους της». 2. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι στοχευόµενοι τοµείς και γενικά χαρακτηριστικά των συνοµιλητών Από τα πρώτα στάδια της προκαταρκτικής µελέτης πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις µε εµπειρογνώµονες των κρατών µελών και ενδιαφερόµενους φορείς διεθνούς και ενωσιακού επιπέδου και, µαζί µε τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού, η επισήµανση κατανάλωσης ενέργειας συζητήθηκε στο πλαίσιο του φόρουµ διαβούλευσης οικολογικού σχεδιασµού, το οποίο συστάθηκε µε την οδηγία πλαίσιο για τον οικολογικό σχεδιασµό 2009/125/ΕΚ 9. Το φόρουµ διαβούλευσης αποτελείται από εµπειρογνώµονες των κρατών µελών και ισοµερής εκπροσώπηση των ενδιαφερόµενων φορέων, ήτοι περιβαλλοντικών και καταναλωτικών ΜΚΟ, εµπόρων λιανικής πώλησης και κατασκευαστών. Κατά τις συνεδριάσεις του φόρουµ διαβούλευσης της 22 ας Ιουνίου 2009 και της 23 ης Απριλίου 2010, το προσωπικό της ΕΕ L 161 της , σ. 1. ΕΕ L 153 της , σ.1. EE L 285 της , σ. 10. EL 4 EL

6 Επιτροπής παρουσίασε έγγραφο εργασίας µε το οποίο προτάθηκαν απαιτήσεις για τον οικολογικό σχεδιασµό και κλίµακα κατάταξης της ενεργειακής απόδοσης των κλιµατιστικών. Όλα τα σχετικά έγγραφα εργασίας διαβιβάστηκαν στους εµπειρογνώµονες και τους ενδιαφερόµενους φορείς και δηµοσιεύθηκαν στο σύστηµα CIRCA της Επιτροπής, µαζί µε τα γραπτά σχόλια των ενδιαφερόµενων φορέων. Επιπλέον, η πρωτοβουλία συζητήθηκε επανειληµµένα, κατά τις συνεδριάσεις του προσωπικού της Επιτροπής µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και τα κράτη µέλη, αλλά και µε διεθνείς εταίρους, όπως µε την Ιαπωνία, την Κίνα, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ. Το σχέδιο του κατ εξουσιοδότηση κανονισµού κοινοποιήθηκε στον ΠΟΕ (WTO/TBT) για να διασφαλιστεί ότι δεν θα δηµιουργηθούν φραγµοί στο εµπόριο. Περίληψη των απαντήσεων και του τρόπου µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη Εν γένει, οι ενδιαφερόµενοι φορείς και τα κράτη µέλη τάσσονται υπέρ της θέσπισης συστήµατος επισήµανσης της κατανάλωσης ενέργειας των κλιµατιστικών σύµφωνα µε την αναδιατυπωµένη οδηγία για την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας. Ελήφθησαν οι ακόλουθες απαντήσεις όσον αφορά τις βασικές πτυχές της πρότασης: Προϊόντα που καλύπτονται και ταξινόµησή τους Οι συσκευές που πρέπει να καλύπτονται είναι κλιµατιστικά αέρος-αέρος µε ισχύ εξόδου έως και 12 kw και την ικανότητα να παρέχουν ψύξη ή/και θέρµανση για ένα δωµάτιο ή µέρος δωµατίου. Στα κλιµατιστικά µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκαταλέγονται τα κλιµατιστικά δύο αεραγωγών που είναι ειδικά σχεδιασµένα για να τοποθετούνται σε καταστάσεις όπου δεν επιτρέπεται να υπάρχει εξωτερική µονάδα και τα κλιµατιστικά ενός αεραγωγού που είναι κινητά κλιµατιστικά ικανά να ψύχουν µόνο περιορισµένο µέρος δωµατίου. Και οι δύο από αυτοί τύποι κλιµατιστικών είναι εν γένει λιγότερο αποδοτικοί απ ό,τι άλλα κλιµατιστικά, λόγω των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων τους. Κλίµακες ενεργειακής επισήµανσης Αρχικά, πολλά κράτη µέλη, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ και οι ΜΚΟ των καταναλωτών πρότειναν την κατάρτιση ενιαίας κλίµακας ενεργειακής επισήµανσης για όλες τις τεχνολογίες. Ωστόσο, ενώ είναι δυνατόν να προστεθούν επιπλέον τάξεις ενεργειακής απόδοσης στις τωρινές ενεργειακές ετικέτες των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της αναδιατυπωµένης οδηγίας 2010/30/ΕΕ, τούτο δεν είναι εφικτό για άλλου τύπου κλιµατιστικά, καθώς οι συσκευές που αντιστοιχούν στο ισχύον επίπεδο Α θα πρέπει να εξαλειφθούν σταδιακά από την αγορά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού 10. Επιπλέον, οι ενδιαφερόµενοι ζήτησαν να χρησιµοποιείται για αυτά τα κλιµατιστικά η νέα µέθοδος υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης 11, που απηχεί τις πρόσφατες εξελίξεις στην Στις απαιτήσεις για τον οικολογικό σχεδιασµό προβλέπονται επίπεδα SEER 3,6/4,3, ενώ ο EER για την ισχύουσα τάξη ενεργειακής απόδοσης Α έχει οριστεί σε 3,2, βαθµός ο οποίος µπορεί να αντιστοιχεί σε επίπεδα SEER µεταξύ 2,9 και 4,0, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Εποχιακός βαθµός ενεργειακής απόδοσης (SEER) και εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) προς αντικατάσταση του βαθµού ενεργειακής απόδοσης (EER) και του συντελεστή απόδοσης (COP) που αφορούν την ανεξαρτήτως εποχής απόδοση. EL 5 EL

7 τυποποίηση. Με τον τρόπο αυτό θα καθιερωθεί νέα ένδειξη της απόδοσης των εν λόγω συσκευών. Χρονοδιάγραµµα Οι κατασκευαστές και οι έµποροι λιανικής πώλησης τόνισαν ότι, λόγω της νέας µεθόδου υπολογισµού και µέτρησης της ενεργειακής απόδοσης, χρειάζεται χρόνος για (επανα)δοκιµές όλων των κλιµατιστικών, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, και για την συγκέντρωση των σχετικών αναγκαίων πληροφοριών. Εξάλλου, χρειάζεται µεταβατική περίοδος για τη µετάβαση από την ισχύουσα στη νέα ετικέτα, λόγω της αναπόφευκτης ανακατάταξης αυτών των συσκευών. Κατά συνέπεια, στο σχέδιο του κατ εξουσιοδότηση κανονισµού ενσωµατώνεται αυτός ο χρονικός περιορισµός. Άµεσες εκποµπές θερµοκηπικών αερίων Οι ενδιαφερόµενοι ζήτησαν να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των άµεσων εκποµπών θερµοκηπικών αερίων είτε µε µέτρο οικολογικού σχεδιασµού είτε µε µέτρο για την ενεργειακή ετικέτα, ή και τα δύο. Κατά την εκτίµηση των επιπτώσεων εξετάστηκε η δυνατότητα να µειωθούν οι απαιτήσεις για την ελάχιστη ενεργειακή απόδοση ή/και την ενεργειακή επισήµανση των συσκευών που χρησιµοποιούν ψυκτικά µέσα χαµηλού δυναµικού θέρµανσης του πλανήτη (GWP). Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του µέτρου για τον οικολογικό σχεδιασµό των κλιµατιστικών, θα ήταν δυνατόν να προβλεφθεί πριµοδότηση υπό µορφή µείωσης των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης. Χάριν διαφάνειας των πληροφοριών σχετικά µε τη σύγκριση της απόδοσης των συσκευών, στη διαβάθµιση της ενεργειακής επισήµανσης δεν προβλέφθηκε πριµοδότηση. Συγκέντρωση και αξιοποίηση εµπειρογνωµοσύνης Συµβολή της επιστηµονικής εµπειρογνωµοσύνης Από την προκαταρκτική µελέτη και τη µελέτη εκτίµησης των επιπτώσεων προέκυψαν η τεχνική, η εµπορική και η οικονοµική ανάλυση που απαιτούνται για τη διαµόρφωση αναθεωρηµένου συστήµατος ενεργειακής επισήµανσης. Τις µελέτες εκπόνησαν συµπράξεις εξωτερικών συµβούλων για λογαριασµό της Γενικής ιεύθυνσης Ενέργειας της Επιτροπής (Γ ENER). Κύριοι οργανισµοί/ εµπειρογνώµονες που συµµετείχαν στη διαβούλευση Η προκαταρκτική µελέτη διενεργήθηκε µε ανοιχτή διαδικασία που έλαβε υπόψη της σχόλια από σχετικούς ενδιαφερόµενους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευαστών και των ενώσεων κατασκευαστών, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ, των οργανώσεων καταναλωτών και λιανεµπορίου, των εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών της ΕΕ/του ΕΟΧ και διεθνών οργανισµών, όπως ο ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας (ΙΕΑ). Το σχέδιο µέτρων κοινοποιήθηκε στον ΠΟΕ στο πλαίσιο της συµφωνίας για τα τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο. Σύνοψη των συστάσεων που υποβλήθηκαν και αξιοποιήθηκαν εν αναφέρθηκαν πιθανοί σοβαροί κίνδυνοι µε µη αναστρέψιµες συνέπειες. EL 6 EL

8 Εκτίµηση των επιπτώσεων Η επισήµανση πρέπει να εξεταστεί µαζί µε άλλες επιλογές πολιτικής, όπως η αυτορρύθµιση ή η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων επιδόσεων (ενεργειακής απόδοσης). ιενεργήθηκε εκτίµηση των επιπτώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 2005/32/ΕΚ, κατά την οποία εξετάστηκε επίσης η επιλογή της επισήµανσης της κατανάλωσης ενέργειας. Οι ακόλουθες προτάσεις απορρίφθηκαν σε αρχικό στάδιο: µη ανάληψη δράσης από την ΕΕ (χωρίς τροποποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας, χωρίς θέσπιση νέας νοµοθεσίας). Η επιλογή αυτή απορρίφθηκε, διότι δεν θα κάλυπτε τους στόχους που ορίζονται στις οδηγίες οι οποίες αποτελούν τα πλαίσια για τον οικολογικό σχεδιασµό και την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας υποστήριξη προαιρετικής δέσµευσης εκ µέρους του σχετικού βιοµηχανικού κλάδου. Αυτή η επιλογή απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκαν σχετικές προτάσεις από τον κλάδο θέσπιση αποκλειστικώς και µόνον απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού. Η επιλογή αυτή απορρίφθηκε γιατί ο καθορισµός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού υψηλότερων από εκείνες που αντιστοιχούν στα σηµερινά επίπεδα τάξης Α θα ακύρωνε το υφιστάµενο σύστηµα επισήµανσης, ενώ οι χαµηλότερες απαιτήσεις δεν θα απέφεραν το αναµενόµενο δυναµικό εξοικονόµησης αναθεώρηση του υφισταµένου συστήµατος επισήµανσης και µόνο (χωρίς απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού). Αυτή η επιλογή απορρίφθηκε, επειδή δεν θα απέφερε τις αναµενόµενες εξοικονοµήσεις. Κατά συνέπεια, επιλέχθηκε ο συνδυασµός που συνίσταται σε θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού και αναθεώρηση του υφιστάµενου συστήµατος επισήµανσης, καθώς η επιλογή αυτή αποφέρει τις µεγαλύτερες εξοικονοµήσεις και, επίσης, προτιµάται από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς. Με την επιλογή αυτή διασφαλίζεται ότι: διατηρούνται και ενισχύονται οι υπό εξέλιξη ενεργειακές βελτιώσεις συνεχίζεται ο θεµιτός ανταγωνισµός και η διαφοροποίηση των προϊόντων µε στόχο τη βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας επιτυγχάνεται οικονοµικά αποδοτικό επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας υποστηρίζεται η ανταγωνιστικότητα του κλάδου µέσω της επέκτασης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ για αειφόρα προϊόντα δεν είναι υπερβολική η επιβάρυνση των προµηθευτών, συµπεριλαµβανοµένων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς µε τις µεταβατικές περιόδους λαµβάνονται υπόψη οι κύκλοι επανασχεδιασµού δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στον τοµέα της απασχόλησης στην ΕΕ. EL 7 EL

9 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης Στο µέτρο καθορίζονται νέες υποχρεωτικές απαιτήσεις πληροφόρησης από τους προµηθευτές που διαθέτουν κλιµατιστικά στην αγορά και από τους εµπόρους που προσφέρουν κλιµατιστικά προς πώληση στα καταστήµατα ή εξ αποστάσεως, όπως π.χ. µέσω καταλόγων ή του ιαδικτύου. Το πεδίο εφαρµογής του µέτρου ταυτίζεται µε το πεδίο εφαρµογής του πιθανού εκτελεστικού µέτρου για τον οικολογικό σχεδιασµό, το οποίο προβλέπει απαιτήσεις για την ελάχιστη ενεργειακή απόδοση, τον θόρυβο και τις πληροφορίες σχετικά µε τα κλιµατιστικά και τους ανεµιστήρες δροσισµού. Για την κατάταξη της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών διατηρείται η βασική δοµή καθορισµού κλιµάκων απόδοσης σύµφωνα µε την οδηγία 2002/31/ΕΚ για τις τρεις ειδικές υποκατηγορίες προϊόντων. Θα προστεθούν επιπλέον τάξεις στην κορυφή της κλίµακας επισήµανσης για τα κλιµατιστικά ενός αεραγωγού και τα κλιµατιστικά δύο αεραγωγών. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η ανακατάταξη των κλιµατιστικών που επί του παρόντος χαρακτηρίζονται τάξης Α, πλην των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, για δύο βασικούς λόγους: εφαρµόζεται νέα µέθοδος υπολογισµού µε την οποία διακρίνεται η εποχιακή ενεργειακή απόδοση (SEER/SCOP), προκειµένου να αποτυπώνεται καλύτερα η απόδοση κατά τη χρήση στην πράξη. Η νέα µέθοδος δεν παρέχει τη δυνατότητα άµεσης σύγκρισης των επιπέδων απόδοσης µε τα επίπεδα που προβλέπονται στην οδηγία 2002/31/ΕΚ στην οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης (SEER 3,60/4,30) σε υψηλότερα επίπεδα από το ισχύον επίπεδο της τάξης ενεργειακής απόδοσης Α (EER 3,20), µολονότι δεν είναι δυνατή επακριβής σύγκριση των επιπέδων, λόγω της διαφορετικής µεθόδου υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης. Η υφιστάµενη κλίµακα ενεργειακής επισήµανσης (σε EER) των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών και των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού θα εξακολουθήσει να ισχύει, µε την προσθήκη συµπληρωµατικών τάξεων, ανώτερων της ισχύουσας τάξης Α, όπως ορίζεται στην αναδιατυπωµένη οδηγία. Ωστόσο, τα όρια διάκρισης των τάξεων ενεργειακής απόδοσης θα καθοριστούν κατά τρόπο ώστε µόνον η τάξη Α + να είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τη βέλτιστη σήµερα διαθέσιµη τεχνολογία, ενώ µελλοντικώς θα διατίθενται στην αγορά άλλα κλιµατιστικά των οποίων η απόδοση µπορεί να φτάσει µέχρι την τάξη Α Οι τιµές COP των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών ορίζονται µε βάση τις πληροφορίες από τους κατασκευαστές που παρασχέθηκαν κατά την εκτίµηση των επιπτώσεων, ορισµένοι από τους οποίους έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να διαθέσουν, ενδεχοµένως, στην αγορά συσκευές που θα παρέχουν µόνο θέρµανση. Μια ιδιαιτερότητα της ενεργειακής ετικέτας των κλιµατιστικών είναι ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο των εγκαταστατών και των αγοραστών για µη οικιακές χρήσεις όσο και του «κοινού» πελάτη. Αυτό οφείλεται στο ότι η αγορά και εγκατάσταση των περισσοτέρων συσκευών είναι δυνατή µόνο µέσω των επαγγελµατιών, όπως οι EL 8 EL

10 εγκαταστάτες. Για τον λόγο αυτό, είναι σηµαντικό να περιλαµβάνονται στις ετικέτες χρήσιµες πληροφορίες και για τους δύο τύπους χρηστών: «κοινούς» καταναλωτές και επαγγελµατίες. Ενώ η χρησιµοποιούµενη ένδειξη της µεθόδου µέτρησης της απόδοσης (SEER/SCOP έναντι EER/COP) δεν είναι χρήσιµη για τους καταναλωτές εν γένει, πληροφορεί εύκολα τους επαγγελµατίες σχετικά µε µία από τις σηµαντικότερες πτυχές αυτών των συσκευών. Επιπλέον, αυτή η πληροφορία είναι σηµαντική για τους κατασκευαστές ώστε να προωθούν τις συσκευές τους µε εποχιακές επιδόσεις που αποφέρουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και χαµηλότερο κόστος λειτουργίας, προς όφελος του περιβάλλοντος και του καταναλωτή. Η συγκεκριµένη απόδοση των θερµαντικών αντιστάσεων, που σπανίζουν στα κλιµατιστικά, δεν θα αναφέρεται στην ετικέτα, επειδή οι πιθανές επιδράσεις τους λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό και τη µέτρηση της εποχιακής απόδοσης (SCOP). Επιπλέον, οι απαιτήσεις για συσκευές µε θερµαντήρες αντιστάσεως θα καλύπτονται από άλλη επικείµενη νοµοθεσία οικολογικού σχεδιασµού. Οι µέθοδοι µέτρησης και η διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς που θα προβλέπονται σε ενδεχόµενο εκτελεστικό µέτρο για τον οικολογικό σχεδιασµό θα πρέπει να εναρµονιστούν πλήρως µε εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κατ εξουσιοδότηση κανονισµό. Νοµική βάση Με το σχέδιο του κατ εξουσιοδότηση κανονισµού εφαρµόζεται η οδηγία 2010/30/ΕΕ και συγκεκριµένα το άρθρο 10. Αρχή της επικουρικότητας Με το σχέδιο του κατ εξουσιοδότηση κανονισµού εφαρµόζεται η οδηγία 2010/30/ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 10. Αρχή της αναλογικότητας Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, το παρόν µέτρο δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου. Η µορφή του εκτελεστικού µέτρου είναι κατ εξουσιοδότηση κανονισµός ο οποίος έχει άµεση ισχύ σε όλα τα κράτη µέλη. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι εθνικές και ευρωπαϊκές διοικητικές αρχές δεν θα επιβαρυνθούν µε κανένα κόστος για τη µεταφορά της εκτελεστικής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την αξιολόγηση της συµµόρφωσης, δεν προκύπτουν επιπλέον δαπάνες σε σύγκριση µε τη σηµερινή κατάσταση, όπου η ενεργειακή επισήµανση είναι ήδη υποχρεωτική. Οι κατασκευαστές θα αναλάβουν την επιπλέον δαπάνη για την εφαρµογή του νέου προτύπου για τη µέτρηση της εποχιακής ενεργειακής απόδοσης των κλιµατιστικών, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, η οποία εκτιµάται ότι θα έχει αµελητέα επίδραση στην τιµή των προϊόντων. Επιλογή νοµικής πράξης EL 9 EL

11 Προτεινόµενη νοµική πράξη: κατ εξουσιοδότηση κανονισµός. ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της ΕΕ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατάργηση υφιστάµενης νοµοθεσίας Η έκδοση της κατ εξουσιοδότηση πράξης συνεπάγεται την κατάργηση της υφιστάµενης οδηγίας 2002/31/ΕΚ. Επανεξέταση/ αναθεώρηση/ ρήτρα λήξης ισχύος Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα αναθεώρησης. Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Η προτεινόµενη νοµοθετική πράξη αφορά τον ΕΟΧ και, συνεπώς, θα πρέπει να επεκταθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. EL 10 EL

12 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της που συµπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιµατιστικών Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/30/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα µέσω της επισήµανσης και της παροχής οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε αυτά 12, και ιδίως το άρθρο 10, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Στην οδηγία 2010/30/ΕΕ προβλέπεται ότι η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά την επισήµανση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια όταν αυτά παρουσιάζουν σηµαντικό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας και µεγάλες διαφορές ως προς τα επίπεδα επιδόσεων µολονότι έχουν ισοδύναµα λειτουργικά χαρακτηριστικά. (2) Με την οδηγία 2002/31/ΕΚ της Επιτροπής, της 22 ας Μαρτίου 2002, για εφαρµογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών κλιµατιστικών 13 θεσπίστηκαν διατάξεις για την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιµατιστικών. Στην οδηγία εφαρµογής καθορίζονται διαφορετικές κλίµακες επισήµανσης για τα κλιµατιστικά που χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες και ο προσδιορισµός της ενεργειακής απόδοσης βασίζεται σε λειτουργία µε πλήρες φορτίο µόνο. (3) Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κλιµατιστικά καταλαµβάνει στην Ένωση σηµαντικό µερίδιο της συνολικής ζήτησης ενέργειας από τα νοικοκυριά και για επαγγελµατικούς σκοπούς. Πέραν από τις βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση που έχουν επιτευχθεί ήδη, υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια περαιτέρω µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας των κλιµατιστικών. (4) Θα πρέπει να καταργηθεί η οδηγία 2002/31/ΕΚ και να θεσπιστούν νέες διατάξεις µε τον παρόντα κανονισµό για να εξασφαλιστεί ότι η ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας παρέχει ισχυρά κίνητρα στους κατασκευαστές για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κλιµατιστικών και την επίσπευση της µεταστροφής της αγοράς προς ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες ΕΕ L 153 της , σ. 1. ΕΕ L 86 της , σ. 26. EL 11 EL

13 (5) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να εφαρµόζονται σε κλιµατιστικά αέρος-αέρος µε ψυκτική ισχύ εξόδου (ή θερµαντική ισχύ εξόδου, εάν παρέχεται µόνον θέρµανση) έως και 12 kw. (6) Οι τεχνολογικές εξελίξεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κλιµατιστικών ήταν ραγδαίες τα τελευταία έτη. Αυτό κατέστησε δυνατόν να θεσπιστούν σε πολλές τρίτες χώρες αυστηρότερες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και οδήγησε σε διαδικασία καθιέρωσης νέων συστηµάτων ενεργειακής επισήµανσης που βασίζεται σε εποχιακές επιδόσεις. Εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, οι επί του παρόντος διατιθέµενες συσκευές που επιτυγχάνουν τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης έχουν µακράν υπερβεί τα επίπεδα απόδοσης Α που καθορίζονται στην οδηγία 2002/31/ΕΚ. (7) Με τον παρόντα κανονισµό καθιερώνονται δύο κλίµακες ενεργειακής απόδοσης µε βάση την κύρια λειτουργία και ειδικές πτυχές που είναι ιδιαίτερης σηµασίας για τους καταναλωτές. εδοµένου ότι τα κλιµατιστικά χρησιµοποιούνται κυρίως σε συνθήκες µερικού φορτίου, οι δοκιµές απόδοσης θα πρέπει να στραφούν σε µέθοδο µέτρησης της εποχιακής απόδοσης, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών. Με τη µέθοδο µέτρησης της εποχιακής απόδοσης λαµβάνονται καλύτερα υπόψη τα οφέλη της τεχνολογίας µε αντιστροφέα (inverter) και οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιµοποιούνται αυτές οι συσκευές. Η νέα µέθοδος για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης, σε συνδυασµό µε µέτρο εφαρµογής του οικολογικού σχεδιασµού το οποίο καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης υψηλότερες από το ισχύον επίπεδο Α, θα επιφέρει ανακατάταξη των εν λόγω συσκευών. Ως εκ τούτου, για κλιµατιστικά διαιρούµενα, παραθύρων και επίτοιχα θα πρέπει να ισχύει νέα κλίµακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης A έως G, κλίµακα στην οποία θα προστίθεται ανά διετία τάξη µε επιπλέον «+», µέχρις ότου η κλίµακα φτάσει την τάξη ενεργειακής απόδοσης «Α + + +». (8) Για τα κλιµατιστικά δύο αεραγωγών και τα κλιµατιστικά ενός αεραγωγού θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι δείκτες επιδόσεων της ενεργειακής απόδοσης ανεξαρτήτως εποχής, καθώς επί του παρόντος δεν διατίθενται στην αγορά αυτού του είδους µονάδες µε τεχνολογία µε αντιστροφέα (inverter). εδοµένου ότι δεν χρειάζεται ανακατάταξη των εν λόγω συσκευών, για τα κλιµατιστικά ενός αεραγωγού και τα κλιµατιστικά δύο αεραγωγών θα πρέπει να ισχύει κλίµακα από Α έως D. Οι εν λόγω συσκευές, που εγγενώς είναι λιγότερο αποδοτικές από τις διαιρούµενες, δεν είναι ικανές να υπερβαίνουν την τάξη ενεργειακής απόδοσης Α + σε κλίµακα από «Α + + +» έως D, ενώ οι ενεργειακώς αποδοτικότερες διαιρούµενες συσκευές είναι ικανές να φτάνουν µέχρι την τάξη ενεργειακής απόδοσης Α (9) Με τον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους καταναλωτές ακριβέστερες συγκριτικές πληροφορίες σχετικά µε τις επιδόσεις των κλιµατιστικών. (10) Η επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζεται µε τον παρόντα κανονισµό, σε συνδυασµό µε τον κανονισµό για την εφαρµογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού κλιµατιστικών 14 αναµένεται να αποφέρουν 14 [ εν έχει εκδοθεί ακόµη]. EL 12 EL

14 ετήσια εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας 11 TWh µέχρι το 2020, σε σύγκριση µε την κατάσταση εάν δεν ληφθεί κανένα µέτρο. (11) Η στάθµη ηχητικής ισχύος κλιµατιστικού ενδέχεται να αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για τους τελικούς χρήστες. Προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να λαµβάνουν τεκµηριωµένη απόφαση, στις ετικέτες των κλιµατιστικών θα πρέπει να περιλαµβάνονται πληροφορίες για τις εκποµπές θορύβου. (12) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ετικέτα θα πρέπει να προκύπτουν µε αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιµες διαδικασίες µέτρησης, οι οποίες να λαµβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες µεθόδους µετρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων, όταν διατίθενται, εναρµονισµένων προτύπων τα οποία έχουν εκδοθεί από ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και απαριθµούνται στο παράρτηµα I της οδηγίας 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22 ας Ιουνίου 1998, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/34/ΕΚ για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 15. (13) Με τον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να καθοριστούν ενιαίο σχέδιο και απαιτήσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της ετικέτας των κλιµατιστικών. (14) Επιπλέον, στον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις όσον αφορά τον τεχνικό φάκελο και το δελτίο που συνοδεύει τα κλιµατιστικά. (15) Επιπροσθέτως, στον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε είδους πωλήσεις εξ αποστάσεως, διαφηµίσεις και τεχνικό διαφηµιστικό υλικό των κλιµατιστικών. (16) Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί επανεξέταση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού κατά την οποία να συνεκτιµάται η τεχνολογική πρόοδος. (17) Για να διευκολυνθεί η µετάβαση από την οδηγία 2002/31/ΕΚ στον παρόντα κανονισµό, θα πρέπει να θεωρείται ότι τα κλιµατιστικά µε επισήµανση σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2002/31/ΕΚ. (18) Σε προµηθευτές προτιθέµενους να διαθέσουν στην αγορά κλιµατιστικά που πληρούν τις απαιτήσεις για τάξεις υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να επιτραπεί να παρέχουν ετικέτες στις οποίες να εµφαίνονται αυτές οι τάξεις πριν από την ηµεροµηνία από την οποία θα καταστεί υποχρεωτική η ένδειξη αυτών των τάξεων. (19) Εποµένως, θα πρέπει να καταργηθεί η οδηγία 2002/31/ΕΚ, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 1. Ο παρών κανονισµός καθορίζει απαιτήσεις για την επισήµανση και την παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών όσον αφορά τα τροφοδοτούµενα από το ηλεκτρικό 15 ΕΕ L 204 της , σ. 37. EL 13 EL

15 δίκτυο κλιµατιστικά µε ονοµαστική ισχύ 12kW για ψύξη, ή για θέρµανση εάν το προϊόν δεν παρέχει λειτουργία ψύξης. 2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται σε: α) συσκευές που χρησιµοποιούν µη ηλεκτρικές πηγές ενέργειας β) κλιµατιστικά στα οποία στην πλευρά του συµπυκνωτή ή του εξατµιστή, ή και στις δύο, δεν χρησιµοποιείται αέρας ως µέσο µεταφοράς θερµότητας. Άρθρο 2 Ορισµοί Επιπροσθέτως προς τους ορισµούς του άρθρου 2 της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 16 ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. «κλιµατιστικό»: διάταξη ικανή να ψύχει ή να θερµαίνει, ή και τα δύο, αέρα εσωτερικού χώρου, µε χρήση κύκλου συµπίεσης ατµού ωθούµενου από ηλεκτρικό συµπιεστή, συµπεριλαµβανοµένων των κλιµατιστικών που παρέχουν συµπληρωµατικές λειτουργίες όπως αφύγρανση, καθαρισµό αέρα, αερισµό ή συµπληρωµατική θέρµανση αέρα µέσω ηλεκτρικής αντίστασης καθώς και συσκευών ικανών να χρησιµοποιούν νερό (είτε των συµπυκνωµάτων που σχηµατίζονται στην πλευρά του εξατµιστή είτε εξωτερικά προστιθέµενου νερού) που εξατµίζεται επί του συµπυκνωτή, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για συσκευές που είναι επίσης ικανές να λειτουργούν χωρίς τη χρήση πρόσθετου νερού, χρησιµοποιώντας αποκλειστικά και µόνον αέρα 2. «κλιµατιστικό δύο αεραγωγών»: κλιµατιστικό στο οποίο, κατά τη διάρκεια της ψύξης ή της θέρµανσης, ο αέρας εισαγωγής στον συµπυκνωτή (ή εξατµιστή) διοχετεύεται από το εξωτερικό περιβάλλον στη µονάδα µέσω αεραγωγού και απορρίπτεται στο εξωτερικό περιβάλλον µέσω δευτέρου αεραγωγού και το οποίο είναι ολόκληρο τοποθετηµένο εντός του κλιµατιζόµενου χώρου, κοντά σε τοίχο 3. «κλιµατιστικό ενός αεραγωγού»: κλιµατιστικό στο οποίο, κατά τη διάρκεια της ψύξης ή της θέρµανσης, ο αέρας εισαγωγής στον συµπυκνωτή (ή εξατµιστή) διοχετεύεται από τον χώρο όπου βρίσκεται η µονάδα και απορρίπτεται εκτός αυτού του χώρου 4. «ονοµαστική ισχύς» (P rated ): η ψυκτική ισχύς ή η θερµαντική ισχύς του κύκλου συµπίεσης ατµού της µονάδας υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθµισης 5. «τελικός χρήστης»: ο καταναλωτής που αγοράζει ή αναµένεται ότι θα αγοράσει κλιµατιστικό 6. «σηµείο πώλησης»: χώρος όπου τα κλιµατιστικά εκτίθενται ή διατίθενται προς πώληση, µίσθωση ή αγορά µε δόσεις. Πρόσθετοι ορισµοί για τους σκοπούς των παραρτηµάτων II έως VIII παρατίθενται στο παράρτηµα Ι. 16 ΕΕ L 153 της , σ. 1. EL 14 EL

16 Άρθρο 3 Ευθύνες των προµηθευτών 1. Οι προµηθευτές ενεργούν όπως περιγράφεται στα στοιχεία α) έως ζ): α) παρέχεται τυπωµένη ετικέτα για κάθε κλιµατιστικό το οποίο πληροί τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτηµα II. Η µορφή της ετικέτας και οι πληροφορίες που περιέχει η ετικέτα καθορίζονται στο παράρτηµα III. Η τυπωµένη ετικέτα των κλιµατιστικών, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον στη συσκευασία της µονάδας εξωτερικού χώρου, για τουλάχιστον έναν συνδυασµό µονάδας εσωτερικού χώρου και µονάδας εξωτερικού χώρου µε λόγο ισχύος ίσο προς 1. Για άλλους συνδυασµούς, οι πληροφορίες επιτρέπεται να παρέχονται, εναλλακτικά, σε ιστότοπο µε δωρεάν πρόσβαση β) διατίθεται δελτίο µε πληροφορίες για το προϊόν όπως ορίζεται στο παράρτηµα IV. Το δελτίο µε πληροφορίες για το προϊόν, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον στη συσκευασία της µονάδας εξωτερικού χώρου, για τουλάχιστον έναν συνδυασµό µονάδας εσωτερικού χώρου και µονάδας εξωτερικού χώρου µε λόγο ισχύος ίσο προς 1. Για άλλους συνδυασµούς, οι πληροφορίες επιτρέπεται να παρέχονται, εναλλακτικά, σε ιστότοπο µε δωρεάν πρόσβαση γ) στις αρχές των κρατών µελών και την Επιτροπή, διατίθεται, κατόπιν αιτήµατος, τεχνικός φάκελος σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το παράρτηµα V δ) σε κάθε διαφήµιση συγκεκριµένου µοντέλου κλιµατιστικού αναφέρεται η τάξη ενεργειακής απόδοσης, εάν η διαφήµιση περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε την ενέργεια ή την τιµή. Εάν είναι δυνατές περισσότερες της µίας τάξεις απόδοσης, ο προµηθευτής/κατασκευαστής δηλώνει την τάξη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον για τη «µέση» εποχή θέρµανσης. Στην περίπτωση που δεν αναµένεται ότι οι τελικοί χρήστες θα δουν εκτιθέµενο το προϊόν, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σύµφωνα µε το παράρτηµα VI ε) κάθε διαφηµιστικό τεχνικό υλικό το οποίο αφορά συγκεκριµένο µοντέλο κλιµατιστικού και περιγράφει τις συγκεκριµένες τεχνικές παραµέτρους του περιλαµβάνει την τάξη ενεργειακής απόδοσης του µοντέλου αυτού σύµφωνα µε το παράρτηµα II στ) παρέχονται οι οδηγίες χρήσης ζ) τα κλιµατιστικά ενός αεραγωγού αναφέρονται ως «τοπικά κλιµατιστικά» στη συσκευασία, στην τεκµηρίωση του προϊόντος και σε κάθε είδους, ηλεκτρονικό ή έντυπο, διαφηµιστικό υλικό. 2. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης προσδιορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα VII. 3. Η µορφή της ετικέτας των κλιµατιστικών, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, είναι η καθοριζόµενη στο παράρτηµα III. EL 15 EL

17 4. Η καθοριζόµενη στο παράρτηµα ΙΙΙ µορφή της ετικέτας των κλιµατιστικών, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, εφαρµόζεται σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα: α) όσον αφορά τα κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2013, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, οι ετικέτες για τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης A, B, C, D, E, F, G είναι οι προβλεπόµενες στο σηµείο 1.1 του παραρτήµατος ΙΙΙ για αντιστρέψιµα κλιµατιστικά, στο σηµείο 2.1 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον ψύξη και στο σηµείο 3.1 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον θέρµανση β) όσον αφορά τα κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2015, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, οι ετικέτες για τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης A+, A, B, C, D, E, F είναι οι προβλεπόµενες στο σηµείο 1.2 του παραρτήµατος ΙΙΙ για αντιστρέψιµα κλιµατιστικά, στο σηµείο 2.2 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον ψύξη και στο σηµείο 3.2 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον θέρµανση γ) όσον αφορά τα κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2017, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, οι ετικέτες για τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης A++, A+, A, B, C, D, E είναι οι προβλεπόµενες στο σηµείο 1.3 του παραρτήµατος ΙΙΙ για αντιστρέψιµα κλιµατιστικά, στο σηµείο 2.3 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον ψύξη και στο σηµείο 3.3 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον θέρµανση δ) όσον αφορά τα κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2019, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, οι ετικέτες για τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης A+++, A++, A+, A, B, C, D είναι οι προβλεπόµενες στο σηµείο 1.4 του παραρτήµατος ΙΙΙ για αντιστρέψιµα κλιµατιστικά, στο σηµείο 2.4 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον ψύξη και στο σηµείο 3.4 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον θέρµανση. 5 Η µορφή της ετικέτας των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, τάξεων ενεργειακής απόδοσης A+++, A++, A+, A, B, C, D, που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2013 είναι η προβλεπόµενη στο σηµείο 4.1 του παραρτήµατος ΙΙΙ για αντιστρέψιµα κλιµατιστικά δύο αεραγωγών, στο σηµείο 4.3 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά δύο αεραγωγών που παρέχουν µόνον ψύξη και στο σηµείο 4.5 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά δύο αεραγωγών που παρέχουν µόνον θέρµανση. 6 Η µορφή της ετικέτας των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού, τάξεων ενεργειακής απόδοσης A+++, A++, A+, A, B, C, D, που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2013 είναι η προβλεπόµενη στο σηµείο 5.1 του παραρτήµατος ΙΙΙ για αντιστρέψιµα κλιµατιστικά ενός αεραγωγού, στο σηµείο 5.3 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά ενός αεραγωγού που παρέχουν µόνον ψύξη και στο σηµείο 5.5 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά ενός αεραγωγού που παρέχουν µόνον θέρµανση. EL 16 EL

18 Άρθρο 4 Ευθύνες των εµπόρων Οι έµποροι µεριµνούν ώστε: α) στο σηµείο πώλησης, τα κλιµατιστικά να φέρουν την ετικέτα, που παρέχεται από τους προµηθευτές κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1, εξωτερικά στην εµπρόσθια ή την πάνω πλευρά τους, έτσι ώστε να είναι εύκολα ορατή β) τα προσφερόµενα προς πώληση, µίσθωση ή αγορά µε δόσεις κλιµατιστικά, στις περιπτώσεις που δεν αναµένεται ότι ο τελικός χρήστης θα δει εκτεθειµένο το προϊόν, να διατίθενται στην αγορά µε τις πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι προµηθευτές σύµφωνα µε τα παραρτήµατα V και VI γ) κάθε διαφήµιση συγκεκριµένου µοντέλου κλιµατιστικού να περιέχει αναφορά της τάξης ενεργειακής απόδοσης, εάν η διαφήµιση περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε την ενέργεια ή την τιµή. Εάν είναι δυνατές περισσότερες της µίας τάξεις απόδοσης, ο προµηθευτής/κατασκευαστής θα δηλώνει την τάξη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον για τη «µέση» εποχή δ) κάθε διαφηµιστικό τεχνικό υλικό το οποίο αφορά συγκεκριµένο µοντέλο κλιµατιστικού και περιγράφει τις συγκεκριµένες τεχνικές παραµέτρους του περιλαµβάνει αναφορά της τάξης (των τάξεων) ενεργειακής απόδοσης ενεργειακής απόδοσης του µοντέλου αυτού και τις οδηγίες χρήσης που παρέχει ο προµηθευτής. Εάν είναι δυνατές περισσότερες της µίας τάξεις απόδοσης, ο προµηθευτής/κατασκευαστής θα δηλώνει την τάξη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον για τη «µέση» εποχή ε) τα κλιµατιστικά ενός αεραγωγού αναφέρονται ως «τοπικά κλιµατιστικά» στη συσκευασία, στην τεκµηρίωση του προϊόντος και σε κάθε είδους, ηλεκτρονικό ή έντυπο, υλικό προώθησης ή διαφηµιστικό. Άρθρο 5 Μέθοδοι µετρήσεων Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά το άρθρο 3 προκύπτουν από αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιµες διαδικασίες µέτρησης, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες µεθόδους µετρήσεων, σύµφωνα µε το παράρτηµα VII. Άρθρο 6 ιαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς Όταν τα κράτη µέλη αξιολογούν τη συµµόρφωση της δηλωµένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, της ετήσιας ή ωριαίας κατανάλωσης ενέργειας, αναλόγως µε την περίπτωση, και των εκποµπών θορύβου, εφαρµόζουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτηµα VIII. EL 17 EL

19 Άρθρο 7 Αναθεώρηση Το αργότερο πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή τον επανεξετάζει λαµβάνοντας υπόψη τη συντελεσθείσα τεχνολογική πρόοδο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται σε τυχόν σηµαντικές αλλαγές των µεριδίων αγοράς των διαφόρων τύπων συσκευών. Άρθρο 8 Κατάργηση Η οδηγία 2002/31/ΕΚ καταργείται από την 1 η Ιανουαρίου Άρθρο 9 Μεταβατική διάταξη 1. Τα κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά πριν από την 1 η Ιανουαρίου 2013 συµµορφώνονται µε τις διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 2002/31/ΕΚ. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος και εφαρµογή 1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Εφαρµόζεται από την 1 η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Πρόεδρος José Manuel BARROSO EL 18 EL

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27.4.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.4.2015 C(2015) 2623 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.4.2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα;

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Ενεργειακή σήμανση Η ενεργειακή ετικέτα δεν είναι μόνο κλιματιστικών συσκευών αλλά μία νομική υποχρέωση, που επιβάλλεται και ελέγχεται από αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 24.4.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 24.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2015 C(2015) 2638 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.4.2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη

Buy Smart+ Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη Buy Smart+ Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη Κλιματιστικά Είδη κλιματιστικών Ενός αεραγωγού ύο αεραγωγών Τυπικό κλιματιστικό διαιρεμένου ρμ τύπου Ενεργειακή σήμανση κλιματιστικών μονάδων Παλιά ετικέτα: Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 301/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2007 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές 2010/1060 Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές Προτιμήστε οικιακές ψυκτικές συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ I II XYZ XYZ L YZ L YZ db Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήµανση συσκευών Η ενεργειακή σήµανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την έκδοση της οδηγίας 92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο µε την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 180/1994, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.5.2014 L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού 1 Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης ABB Νέος κανονισμός της Ε.Ε. Οικολογικός σχεδιασμός μετασχηματιστών μικρής,

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Σκοπός των κριτηρίων της ΕΕ για τις Ο Σ είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές στην αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν Σ Β Ε Η Σ Οι θέσεις του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν για την αναθεώρηση του Κανονισμού των Φθοριούχων Αερίων(842/2006 ) Ποιος είναι ο ΣΒΕΗΣ Ο ΣΒΕΗΣ εκπροσωπεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα