ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, E(2011) 2875 τελικό. της

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 4.5.2011 E(2011) 2875 τελικό. της 4.5.2011"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, E(2011) 2875 τελικό ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της που συµπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιµατιστικών EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κλιµατιστικών στην ΕΕ είναι σηµαντικές, ιδίως όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εκτιµήθηκε ότι το 2005 ανερχόταν σε 30 TWh ετησίως, δηλαδή σε 14 εκατοµ. τόνους (Μt) ισοδυνάµου CO 2. Προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα τους καταναλωτές να αγοράζουν ενεργειακά αποδοτικότερα κλιµατιστικά, τέθηκε σε εφαρµογή σύστηµα επισήµανσης µε την οδηγία 2002/31/ΕΚ 1 της Επιτροπής, της 22 ας Μαρτίου 2002, για εφαρµογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ 2 του Συµβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών κλιµατιστικών. Το σύστηµα προέβλεπε την παροχή τυποποιηµένων πληροφοριών για την κατανάλωση ενέργειας των κλιµατιστικών µέσω της κατάταξης των προϊόντων σε κλίµακα από Α έως G. Στόχος του παρόντος κατ εξουσιοδότηση κανονισµού είναι η καθιέρωση νέων, πιο φιλόδοξων τάξεων ενεργειακής απόδοσης για την προσαρµογή τους στις τεχνολογικές εξελίξεις και για την αύξηση του δυναµισµού του συστήµατος. Θα συµπληρώσει πιθανό κανονισµό της Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού των κλιµατιστικών. Γενικό πλαίσιο Ένας από τους κύριους λόγους για τη συνέχιση των πωλήσεων κλιµατιστικών χαµηλής απόδοσης είναι ότι οι τελικοί χρήστες επιλέγουν το προϊόν µε βάση την τιµή αγοράς του και όχι το κόστος σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, κατάσταση για την οποία δεν είναι άµοιρη η τρέχουσα πρακτική να µην συµπεριλαµβάνεται ολόκληρο το περιβαλλοντικό κόστος στο κόστος της ενέργειας. Επιπλέον, είναι περιορισµένες οι πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισµού που έχουν στη διάθεσή τους όσοι αγοράζουν τα κλιµατιστικά, υπάρχει δηλαδή ασύµµετρη πληροφόρηση. Κατά συνέπεια, συχνά δεν αξιοποιούνται οικονοµικά αποδοτικές δυνατότητες βελτίωσης προς όφελος του τελικού χρήστη. Ένα άλλο πρόβληµα είναι ο διχασµός κινήτρων, όταν για παράδειγµα ο ιδιοκτήτης κτηρίου που αγοράζει και εγκαθιστά το κλιµατιστικό (τα περισσότερα είναι µόνιµα εγκατεστηµένα, µη φορητά προϊόντα) στοχεύει στη µείωση του κόστους αγοράς, µε αποτέλεσµα ο µισθωτής να πληρώνει υψηλότερους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος. Τα προβλήµατα αυτά έχουν αντιµετωπιστεί µερικώς τα τελευταία 8 έτη, µε το σύστηµα ενεργειακής επισήµανσης που θεσπίσθηκε µε την οδηγία 2002/31/ΕΚ της Επιτροπής για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών κλιµατιστικών και απέφερε βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους κατά περίπου 20% την περίοδο Μολονότι το ισχύον σύστηµα ενεργειακής επισήµανσης παραµένει κινητήρια δύναµη της αγοράς για περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, η κλίµακα ενεργειακής επισήµανσης των 1 2 ΕΕ L 86 της , σ. 26. ΕΕ L 297 της , σ. 16. EL 2 EL

4 λοιπών συστηµάτων κλιµατισµού, τα οποία καταλαµβάνουν µερίδιο 93% περίπου της αγοράς κλιµατιστικών, δεν κάνει διάκριση µεταξύ αποδοτικών και πολύ αποδοτικών συσκευών, και έχει αποτύχει να τονώσει τις πωλήσεις των πολύ αποδοτικών συσκευών. Ως αποτέλεσµα, τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης και συγκριτικής αξιολόγησης των κλιµατιστικών στην αγορά της Ευρώπης είναι σηµαντικά χαµηλότερα σε σύγκριση µε εκείνα στις αγορές ορισµένων τρίτων χωρών 3. Κατά συνέπεια, η προκαταρκτική µελέτη και η εκτίµηση των επιπτώσεων σχετικά µε τα κλιµατιστικά κατέδειξαν ότι αν δεν αναθεωρηθούν οι ισχύουσες τάξεις ενεργειακής απόδοσης, θα επιβραδυνθεί τελικά η ήδη επιτευχθείσα περιορισµένη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο σχέδιο της ετικέτας που ισχύει σήµερα. Σύµφωνα µε την εκτίµηση των επιπτώσεων, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ-27 από το σύνολο των εν χρήσει κλιµατιστικών, που φθάνουν τα 31 εκατοµµύρια µονάδες, ανήλθε το 2005 σε 30 TWh, η οποία θα αυξηθεί σε 73 TWh το 2020, εάν δηλαδή δεν ληφθούν περαιτέρω µέτρα (ήτοι, µε το ισχύον σύστηµα ενεργειακής επισήµανσης). Η αύξηση θα οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόµενη αύξηση των πωλήσεων. Στόχος της πρότασης είναι να µειωθεί η ειδάλλως αναµενόµενη αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης των εν λόγω συσκευών. Εκτιµάται ότι ο συνδυασµός ενδεχόµενων νέων απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού και του αναθεωρηµένου συστήµατος ενεργειακής επισήµανσης που προβλέπεται στο παρόν σχέδιο κατ εξουσιοδότηση κανονισµού είναι δυνατόν να αποφέρει µείωση κατά 11 TWh το Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης Πέραν από ενδεχόµενο εκτελεστικό µέτρο για τον οικολογικό σχεδιασµό, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των κλιµατιστικών αποτελούν αντικείµενο και των ακόλουθων νοµοθετικών µέτρων: οδηγία 2002/31/ΕΚ της Επιτροπής, της 22 ας Μαρτίου 2002, µε την οποία εφαρµόζεται η οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22 ας Σεπτεµβρίου 1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών µε την επισήµανση και την παροχή οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα απόφαση 2007/742/EΚ της Επιτροπής, της 9 ης Νοεµβρίου 2007, περί καθορισµού οικολογικών κριτηρίων για την απονοµή του κοινοτικού οικολογικού σήµατος σε ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες µε απορρόφηση αντλίες θερµότητας 4 οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27 ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 5 οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27 ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού Για παράδειγµα, το 2007, το συγκριτικό κριτήριο της απόδοσης για τη ψυκτική ισχύ (SEER) των διαιρούµενων συσκευών στην Ιαπωνία ήταν 7,1 ενώ στην ΕΕ ήταν 5,1. ΕΕ L 301 της , σ. 14. ΕΕ L 37 της , σ.24. ΕΕ L 37 της , σ. 19. EL 3 EL

5 κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17 ης Μαΐου 2006, για ορισµένα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου 7. Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης Η αύξηση της υιοθέτησης από την αγορά ενεργειακά αποδοτικών κλιµατιστικών, χάρις στην καθιέρωση νέων ενεργειακά αποδοτικών τάξεων και πιθανών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού, θα συµβάλει στην επίτευξη της εξοικονόµησης ενέργειας κατά 20% έως το 2020, που προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (COM(2006) 545). Επιπλέον, η εφαρµογή της οδηγίας 2010/30/ΕΕ 8 θα συµβάλει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ να µειωθούν οι εκποµπές θερµοκηπικών αερίων κατά 20% τουλάχιστον έως το Η προώθηση της υιοθέτησης από την αγορά ενεργειακά αποδοτικών οικιακών κλιµατιστικών ανταποκρίνεται στη στρατηγική της Λισαβόνας και την ανανεωµένη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς ενθαρρύνει επενδύσεις στην Ε&Α και δηµιουργεί ισότιµους όρους ανταγωνισµού. Συνάδει επίσης µε το σχέδιο δράσης για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική (COM(2008) 397). Στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας (COM(2008) 800) αναφέρεται ότι µια από τις βασικές προτεραιότητες αποτελεί η ενεργειακή απόδοση, συγκεκριµένα η προώθηση της ταχείας υιοθέτησης προϊόντων που διαθέτουν «πολύ υψηλό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας», όπως λόγου χάρη τα κλιµατιστικά. Τέλος, θα συµβάλει στον στόχο της αποσύνδεσης της οικονοµικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων, ο οποίος καθορίζεται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» (COM(2010) 2020) υπό την εµβληµατική πρωτοβουλία: «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους της». 2. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι στοχευόµενοι τοµείς και γενικά χαρακτηριστικά των συνοµιλητών Από τα πρώτα στάδια της προκαταρκτικής µελέτης πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις µε εµπειρογνώµονες των κρατών µελών και ενδιαφερόµενους φορείς διεθνούς και ενωσιακού επιπέδου και, µαζί µε τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού, η επισήµανση κατανάλωσης ενέργειας συζητήθηκε στο πλαίσιο του φόρουµ διαβούλευσης οικολογικού σχεδιασµού, το οποίο συστάθηκε µε την οδηγία πλαίσιο για τον οικολογικό σχεδιασµό 2009/125/ΕΚ 9. Το φόρουµ διαβούλευσης αποτελείται από εµπειρογνώµονες των κρατών µελών και ισοµερής εκπροσώπηση των ενδιαφερόµενων φορέων, ήτοι περιβαλλοντικών και καταναλωτικών ΜΚΟ, εµπόρων λιανικής πώλησης και κατασκευαστών. Κατά τις συνεδριάσεις του φόρουµ διαβούλευσης της 22 ας Ιουνίου 2009 και της 23 ης Απριλίου 2010, το προσωπικό της ΕΕ L 161 της , σ. 1. ΕΕ L 153 της , σ.1. EE L 285 της , σ. 10. EL 4 EL

6 Επιτροπής παρουσίασε έγγραφο εργασίας µε το οποίο προτάθηκαν απαιτήσεις για τον οικολογικό σχεδιασµό και κλίµακα κατάταξης της ενεργειακής απόδοσης των κλιµατιστικών. Όλα τα σχετικά έγγραφα εργασίας διαβιβάστηκαν στους εµπειρογνώµονες και τους ενδιαφερόµενους φορείς και δηµοσιεύθηκαν στο σύστηµα CIRCA της Επιτροπής, µαζί µε τα γραπτά σχόλια των ενδιαφερόµενων φορέων. Επιπλέον, η πρωτοβουλία συζητήθηκε επανειληµµένα, κατά τις συνεδριάσεις του προσωπικού της Επιτροπής µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και τα κράτη µέλη, αλλά και µε διεθνείς εταίρους, όπως µε την Ιαπωνία, την Κίνα, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ. Το σχέδιο του κατ εξουσιοδότηση κανονισµού κοινοποιήθηκε στον ΠΟΕ (WTO/TBT) για να διασφαλιστεί ότι δεν θα δηµιουργηθούν φραγµοί στο εµπόριο. Περίληψη των απαντήσεων και του τρόπου µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη Εν γένει, οι ενδιαφερόµενοι φορείς και τα κράτη µέλη τάσσονται υπέρ της θέσπισης συστήµατος επισήµανσης της κατανάλωσης ενέργειας των κλιµατιστικών σύµφωνα µε την αναδιατυπωµένη οδηγία για την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας. Ελήφθησαν οι ακόλουθες απαντήσεις όσον αφορά τις βασικές πτυχές της πρότασης: Προϊόντα που καλύπτονται και ταξινόµησή τους Οι συσκευές που πρέπει να καλύπτονται είναι κλιµατιστικά αέρος-αέρος µε ισχύ εξόδου έως και 12 kw και την ικανότητα να παρέχουν ψύξη ή/και θέρµανση για ένα δωµάτιο ή µέρος δωµατίου. Στα κλιµατιστικά µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκαταλέγονται τα κλιµατιστικά δύο αεραγωγών που είναι ειδικά σχεδιασµένα για να τοποθετούνται σε καταστάσεις όπου δεν επιτρέπεται να υπάρχει εξωτερική µονάδα και τα κλιµατιστικά ενός αεραγωγού που είναι κινητά κλιµατιστικά ικανά να ψύχουν µόνο περιορισµένο µέρος δωµατίου. Και οι δύο από αυτοί τύποι κλιµατιστικών είναι εν γένει λιγότερο αποδοτικοί απ ό,τι άλλα κλιµατιστικά, λόγω των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων τους. Κλίµακες ενεργειακής επισήµανσης Αρχικά, πολλά κράτη µέλη, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ και οι ΜΚΟ των καταναλωτών πρότειναν την κατάρτιση ενιαίας κλίµακας ενεργειακής επισήµανσης για όλες τις τεχνολογίες. Ωστόσο, ενώ είναι δυνατόν να προστεθούν επιπλέον τάξεις ενεργειακής απόδοσης στις τωρινές ενεργειακές ετικέτες των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της αναδιατυπωµένης οδηγίας 2010/30/ΕΕ, τούτο δεν είναι εφικτό για άλλου τύπου κλιµατιστικά, καθώς οι συσκευές που αντιστοιχούν στο ισχύον επίπεδο Α θα πρέπει να εξαλειφθούν σταδιακά από την αγορά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού 10. Επιπλέον, οι ενδιαφερόµενοι ζήτησαν να χρησιµοποιείται για αυτά τα κλιµατιστικά η νέα µέθοδος υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης 11, που απηχεί τις πρόσφατες εξελίξεις στην Στις απαιτήσεις για τον οικολογικό σχεδιασµό προβλέπονται επίπεδα SEER 3,6/4,3, ενώ ο EER για την ισχύουσα τάξη ενεργειακής απόδοσης Α έχει οριστεί σε 3,2, βαθµός ο οποίος µπορεί να αντιστοιχεί σε επίπεδα SEER µεταξύ 2,9 και 4,0, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Εποχιακός βαθµός ενεργειακής απόδοσης (SEER) και εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) προς αντικατάσταση του βαθµού ενεργειακής απόδοσης (EER) και του συντελεστή απόδοσης (COP) που αφορούν την ανεξαρτήτως εποχής απόδοση. EL 5 EL

7 τυποποίηση. Με τον τρόπο αυτό θα καθιερωθεί νέα ένδειξη της απόδοσης των εν λόγω συσκευών. Χρονοδιάγραµµα Οι κατασκευαστές και οι έµποροι λιανικής πώλησης τόνισαν ότι, λόγω της νέας µεθόδου υπολογισµού και µέτρησης της ενεργειακής απόδοσης, χρειάζεται χρόνος για (επανα)δοκιµές όλων των κλιµατιστικών, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, και για την συγκέντρωση των σχετικών αναγκαίων πληροφοριών. Εξάλλου, χρειάζεται µεταβατική περίοδος για τη µετάβαση από την ισχύουσα στη νέα ετικέτα, λόγω της αναπόφευκτης ανακατάταξης αυτών των συσκευών. Κατά συνέπεια, στο σχέδιο του κατ εξουσιοδότηση κανονισµού ενσωµατώνεται αυτός ο χρονικός περιορισµός. Άµεσες εκποµπές θερµοκηπικών αερίων Οι ενδιαφερόµενοι ζήτησαν να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των άµεσων εκποµπών θερµοκηπικών αερίων είτε µε µέτρο οικολογικού σχεδιασµού είτε µε µέτρο για την ενεργειακή ετικέτα, ή και τα δύο. Κατά την εκτίµηση των επιπτώσεων εξετάστηκε η δυνατότητα να µειωθούν οι απαιτήσεις για την ελάχιστη ενεργειακή απόδοση ή/και την ενεργειακή επισήµανση των συσκευών που χρησιµοποιούν ψυκτικά µέσα χαµηλού δυναµικού θέρµανσης του πλανήτη (GWP). Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του µέτρου για τον οικολογικό σχεδιασµό των κλιµατιστικών, θα ήταν δυνατόν να προβλεφθεί πριµοδότηση υπό µορφή µείωσης των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης. Χάριν διαφάνειας των πληροφοριών σχετικά µε τη σύγκριση της απόδοσης των συσκευών, στη διαβάθµιση της ενεργειακής επισήµανσης δεν προβλέφθηκε πριµοδότηση. Συγκέντρωση και αξιοποίηση εµπειρογνωµοσύνης Συµβολή της επιστηµονικής εµπειρογνωµοσύνης Από την προκαταρκτική µελέτη και τη µελέτη εκτίµησης των επιπτώσεων προέκυψαν η τεχνική, η εµπορική και η οικονοµική ανάλυση που απαιτούνται για τη διαµόρφωση αναθεωρηµένου συστήµατος ενεργειακής επισήµανσης. Τις µελέτες εκπόνησαν συµπράξεις εξωτερικών συµβούλων για λογαριασµό της Γενικής ιεύθυνσης Ενέργειας της Επιτροπής (Γ ENER). Κύριοι οργανισµοί/ εµπειρογνώµονες που συµµετείχαν στη διαβούλευση Η προκαταρκτική µελέτη διενεργήθηκε µε ανοιχτή διαδικασία που έλαβε υπόψη της σχόλια από σχετικούς ενδιαφερόµενους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευαστών και των ενώσεων κατασκευαστών, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ, των οργανώσεων καταναλωτών και λιανεµπορίου, των εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών της ΕΕ/του ΕΟΧ και διεθνών οργανισµών, όπως ο ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας (ΙΕΑ). Το σχέδιο µέτρων κοινοποιήθηκε στον ΠΟΕ στο πλαίσιο της συµφωνίας για τα τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο. Σύνοψη των συστάσεων που υποβλήθηκαν και αξιοποιήθηκαν εν αναφέρθηκαν πιθανοί σοβαροί κίνδυνοι µε µη αναστρέψιµες συνέπειες. EL 6 EL

8 Εκτίµηση των επιπτώσεων Η επισήµανση πρέπει να εξεταστεί µαζί µε άλλες επιλογές πολιτικής, όπως η αυτορρύθµιση ή η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων επιδόσεων (ενεργειακής απόδοσης). ιενεργήθηκε εκτίµηση των επιπτώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 2005/32/ΕΚ, κατά την οποία εξετάστηκε επίσης η επιλογή της επισήµανσης της κατανάλωσης ενέργειας. Οι ακόλουθες προτάσεις απορρίφθηκαν σε αρχικό στάδιο: µη ανάληψη δράσης από την ΕΕ (χωρίς τροποποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας, χωρίς θέσπιση νέας νοµοθεσίας). Η επιλογή αυτή απορρίφθηκε, διότι δεν θα κάλυπτε τους στόχους που ορίζονται στις οδηγίες οι οποίες αποτελούν τα πλαίσια για τον οικολογικό σχεδιασµό και την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας υποστήριξη προαιρετικής δέσµευσης εκ µέρους του σχετικού βιοµηχανικού κλάδου. Αυτή η επιλογή απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκαν σχετικές προτάσεις από τον κλάδο θέσπιση αποκλειστικώς και µόνον απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού. Η επιλογή αυτή απορρίφθηκε γιατί ο καθορισµός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού υψηλότερων από εκείνες που αντιστοιχούν στα σηµερινά επίπεδα τάξης Α θα ακύρωνε το υφιστάµενο σύστηµα επισήµανσης, ενώ οι χαµηλότερες απαιτήσεις δεν θα απέφεραν το αναµενόµενο δυναµικό εξοικονόµησης αναθεώρηση του υφισταµένου συστήµατος επισήµανσης και µόνο (χωρίς απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού). Αυτή η επιλογή απορρίφθηκε, επειδή δεν θα απέφερε τις αναµενόµενες εξοικονοµήσεις. Κατά συνέπεια, επιλέχθηκε ο συνδυασµός που συνίσταται σε θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού και αναθεώρηση του υφιστάµενου συστήµατος επισήµανσης, καθώς η επιλογή αυτή αποφέρει τις µεγαλύτερες εξοικονοµήσεις και, επίσης, προτιµάται από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς. Με την επιλογή αυτή διασφαλίζεται ότι: διατηρούνται και ενισχύονται οι υπό εξέλιξη ενεργειακές βελτιώσεις συνεχίζεται ο θεµιτός ανταγωνισµός και η διαφοροποίηση των προϊόντων µε στόχο τη βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας επιτυγχάνεται οικονοµικά αποδοτικό επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας υποστηρίζεται η ανταγωνιστικότητα του κλάδου µέσω της επέκτασης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ για αειφόρα προϊόντα δεν είναι υπερβολική η επιβάρυνση των προµηθευτών, συµπεριλαµβανοµένων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς µε τις µεταβατικές περιόδους λαµβάνονται υπόψη οι κύκλοι επανασχεδιασµού δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στον τοµέα της απασχόλησης στην ΕΕ. EL 7 EL

9 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης Στο µέτρο καθορίζονται νέες υποχρεωτικές απαιτήσεις πληροφόρησης από τους προµηθευτές που διαθέτουν κλιµατιστικά στην αγορά και από τους εµπόρους που προσφέρουν κλιµατιστικά προς πώληση στα καταστήµατα ή εξ αποστάσεως, όπως π.χ. µέσω καταλόγων ή του ιαδικτύου. Το πεδίο εφαρµογής του µέτρου ταυτίζεται µε το πεδίο εφαρµογής του πιθανού εκτελεστικού µέτρου για τον οικολογικό σχεδιασµό, το οποίο προβλέπει απαιτήσεις για την ελάχιστη ενεργειακή απόδοση, τον θόρυβο και τις πληροφορίες σχετικά µε τα κλιµατιστικά και τους ανεµιστήρες δροσισµού. Για την κατάταξη της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών διατηρείται η βασική δοµή καθορισµού κλιµάκων απόδοσης σύµφωνα µε την οδηγία 2002/31/ΕΚ για τις τρεις ειδικές υποκατηγορίες προϊόντων. Θα προστεθούν επιπλέον τάξεις στην κορυφή της κλίµακας επισήµανσης για τα κλιµατιστικά ενός αεραγωγού και τα κλιµατιστικά δύο αεραγωγών. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η ανακατάταξη των κλιµατιστικών που επί του παρόντος χαρακτηρίζονται τάξης Α, πλην των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, για δύο βασικούς λόγους: εφαρµόζεται νέα µέθοδος υπολογισµού µε την οποία διακρίνεται η εποχιακή ενεργειακή απόδοση (SEER/SCOP), προκειµένου να αποτυπώνεται καλύτερα η απόδοση κατά τη χρήση στην πράξη. Η νέα µέθοδος δεν παρέχει τη δυνατότητα άµεσης σύγκρισης των επιπέδων απόδοσης µε τα επίπεδα που προβλέπονται στην οδηγία 2002/31/ΕΚ στην οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης (SEER 3,60/4,30) σε υψηλότερα επίπεδα από το ισχύον επίπεδο της τάξης ενεργειακής απόδοσης Α (EER 3,20), µολονότι δεν είναι δυνατή επακριβής σύγκριση των επιπέδων, λόγω της διαφορετικής µεθόδου υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης. Η υφιστάµενη κλίµακα ενεργειακής επισήµανσης (σε EER) των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών και των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού θα εξακολουθήσει να ισχύει, µε την προσθήκη συµπληρωµατικών τάξεων, ανώτερων της ισχύουσας τάξης Α, όπως ορίζεται στην αναδιατυπωµένη οδηγία. Ωστόσο, τα όρια διάκρισης των τάξεων ενεργειακής απόδοσης θα καθοριστούν κατά τρόπο ώστε µόνον η τάξη Α + να είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τη βέλτιστη σήµερα διαθέσιµη τεχνολογία, ενώ µελλοντικώς θα διατίθενται στην αγορά άλλα κλιµατιστικά των οποίων η απόδοση µπορεί να φτάσει µέχρι την τάξη Α Οι τιµές COP των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών ορίζονται µε βάση τις πληροφορίες από τους κατασκευαστές που παρασχέθηκαν κατά την εκτίµηση των επιπτώσεων, ορισµένοι από τους οποίους έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να διαθέσουν, ενδεχοµένως, στην αγορά συσκευές που θα παρέχουν µόνο θέρµανση. Μια ιδιαιτερότητα της ενεργειακής ετικέτας των κλιµατιστικών είναι ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο των εγκαταστατών και των αγοραστών για µη οικιακές χρήσεις όσο και του «κοινού» πελάτη. Αυτό οφείλεται στο ότι η αγορά και εγκατάσταση των περισσοτέρων συσκευών είναι δυνατή µόνο µέσω των επαγγελµατιών, όπως οι EL 8 EL

10 εγκαταστάτες. Για τον λόγο αυτό, είναι σηµαντικό να περιλαµβάνονται στις ετικέτες χρήσιµες πληροφορίες και για τους δύο τύπους χρηστών: «κοινούς» καταναλωτές και επαγγελµατίες. Ενώ η χρησιµοποιούµενη ένδειξη της µεθόδου µέτρησης της απόδοσης (SEER/SCOP έναντι EER/COP) δεν είναι χρήσιµη για τους καταναλωτές εν γένει, πληροφορεί εύκολα τους επαγγελµατίες σχετικά µε µία από τις σηµαντικότερες πτυχές αυτών των συσκευών. Επιπλέον, αυτή η πληροφορία είναι σηµαντική για τους κατασκευαστές ώστε να προωθούν τις συσκευές τους µε εποχιακές επιδόσεις που αποφέρουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και χαµηλότερο κόστος λειτουργίας, προς όφελος του περιβάλλοντος και του καταναλωτή. Η συγκεκριµένη απόδοση των θερµαντικών αντιστάσεων, που σπανίζουν στα κλιµατιστικά, δεν θα αναφέρεται στην ετικέτα, επειδή οι πιθανές επιδράσεις τους λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό και τη µέτρηση της εποχιακής απόδοσης (SCOP). Επιπλέον, οι απαιτήσεις για συσκευές µε θερµαντήρες αντιστάσεως θα καλύπτονται από άλλη επικείµενη νοµοθεσία οικολογικού σχεδιασµού. Οι µέθοδοι µέτρησης και η διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς που θα προβλέπονται σε ενδεχόµενο εκτελεστικό µέτρο για τον οικολογικό σχεδιασµό θα πρέπει να εναρµονιστούν πλήρως µε εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κατ εξουσιοδότηση κανονισµό. Νοµική βάση Με το σχέδιο του κατ εξουσιοδότηση κανονισµού εφαρµόζεται η οδηγία 2010/30/ΕΕ και συγκεκριµένα το άρθρο 10. Αρχή της επικουρικότητας Με το σχέδιο του κατ εξουσιοδότηση κανονισµού εφαρµόζεται η οδηγία 2010/30/ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 10. Αρχή της αναλογικότητας Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, το παρόν µέτρο δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου. Η µορφή του εκτελεστικού µέτρου είναι κατ εξουσιοδότηση κανονισµός ο οποίος έχει άµεση ισχύ σε όλα τα κράτη µέλη. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι εθνικές και ευρωπαϊκές διοικητικές αρχές δεν θα επιβαρυνθούν µε κανένα κόστος για τη µεταφορά της εκτελεστικής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την αξιολόγηση της συµµόρφωσης, δεν προκύπτουν επιπλέον δαπάνες σε σύγκριση µε τη σηµερινή κατάσταση, όπου η ενεργειακή επισήµανση είναι ήδη υποχρεωτική. Οι κατασκευαστές θα αναλάβουν την επιπλέον δαπάνη για την εφαρµογή του νέου προτύπου για τη µέτρηση της εποχιακής ενεργειακής απόδοσης των κλιµατιστικών, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, η οποία εκτιµάται ότι θα έχει αµελητέα επίδραση στην τιµή των προϊόντων. Επιλογή νοµικής πράξης EL 9 EL

11 Προτεινόµενη νοµική πράξη: κατ εξουσιοδότηση κανονισµός. ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της ΕΕ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατάργηση υφιστάµενης νοµοθεσίας Η έκδοση της κατ εξουσιοδότηση πράξης συνεπάγεται την κατάργηση της υφιστάµενης οδηγίας 2002/31/ΕΚ. Επανεξέταση/ αναθεώρηση/ ρήτρα λήξης ισχύος Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα αναθεώρησης. Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Η προτεινόµενη νοµοθετική πράξη αφορά τον ΕΟΧ και, συνεπώς, θα πρέπει να επεκταθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. EL 10 EL

12 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της που συµπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιµατιστικών Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/30/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα µέσω της επισήµανσης και της παροχής οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε αυτά 12, και ιδίως το άρθρο 10, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Στην οδηγία 2010/30/ΕΕ προβλέπεται ότι η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά την επισήµανση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια όταν αυτά παρουσιάζουν σηµαντικό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας και µεγάλες διαφορές ως προς τα επίπεδα επιδόσεων µολονότι έχουν ισοδύναµα λειτουργικά χαρακτηριστικά. (2) Με την οδηγία 2002/31/ΕΚ της Επιτροπής, της 22 ας Μαρτίου 2002, για εφαρµογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών κλιµατιστικών 13 θεσπίστηκαν διατάξεις για την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιµατιστικών. Στην οδηγία εφαρµογής καθορίζονται διαφορετικές κλίµακες επισήµανσης για τα κλιµατιστικά που χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες και ο προσδιορισµός της ενεργειακής απόδοσης βασίζεται σε λειτουργία µε πλήρες φορτίο µόνο. (3) Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κλιµατιστικά καταλαµβάνει στην Ένωση σηµαντικό µερίδιο της συνολικής ζήτησης ενέργειας από τα νοικοκυριά και για επαγγελµατικούς σκοπούς. Πέραν από τις βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση που έχουν επιτευχθεί ήδη, υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια περαιτέρω µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας των κλιµατιστικών. (4) Θα πρέπει να καταργηθεί η οδηγία 2002/31/ΕΚ και να θεσπιστούν νέες διατάξεις µε τον παρόντα κανονισµό για να εξασφαλιστεί ότι η ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας παρέχει ισχυρά κίνητρα στους κατασκευαστές για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κλιµατιστικών και την επίσπευση της µεταστροφής της αγοράς προς ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες ΕΕ L 153 της , σ. 1. ΕΕ L 86 της , σ. 26. EL 11 EL

13 (5) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να εφαρµόζονται σε κλιµατιστικά αέρος-αέρος µε ψυκτική ισχύ εξόδου (ή θερµαντική ισχύ εξόδου, εάν παρέχεται µόνον θέρµανση) έως και 12 kw. (6) Οι τεχνολογικές εξελίξεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κλιµατιστικών ήταν ραγδαίες τα τελευταία έτη. Αυτό κατέστησε δυνατόν να θεσπιστούν σε πολλές τρίτες χώρες αυστηρότερες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και οδήγησε σε διαδικασία καθιέρωσης νέων συστηµάτων ενεργειακής επισήµανσης που βασίζεται σε εποχιακές επιδόσεις. Εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, οι επί του παρόντος διατιθέµενες συσκευές που επιτυγχάνουν τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης έχουν µακράν υπερβεί τα επίπεδα απόδοσης Α που καθορίζονται στην οδηγία 2002/31/ΕΚ. (7) Με τον παρόντα κανονισµό καθιερώνονται δύο κλίµακες ενεργειακής απόδοσης µε βάση την κύρια λειτουργία και ειδικές πτυχές που είναι ιδιαίτερης σηµασίας για τους καταναλωτές. εδοµένου ότι τα κλιµατιστικά χρησιµοποιούνται κυρίως σε συνθήκες µερικού φορτίου, οι δοκιµές απόδοσης θα πρέπει να στραφούν σε µέθοδο µέτρησης της εποχιακής απόδοσης, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών. Με τη µέθοδο µέτρησης της εποχιακής απόδοσης λαµβάνονται καλύτερα υπόψη τα οφέλη της τεχνολογίας µε αντιστροφέα (inverter) και οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιµοποιούνται αυτές οι συσκευές. Η νέα µέθοδος για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης, σε συνδυασµό µε µέτρο εφαρµογής του οικολογικού σχεδιασµού το οποίο καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης υψηλότερες από το ισχύον επίπεδο Α, θα επιφέρει ανακατάταξη των εν λόγω συσκευών. Ως εκ τούτου, για κλιµατιστικά διαιρούµενα, παραθύρων και επίτοιχα θα πρέπει να ισχύει νέα κλίµακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης A έως G, κλίµακα στην οποία θα προστίθεται ανά διετία τάξη µε επιπλέον «+», µέχρις ότου η κλίµακα φτάσει την τάξη ενεργειακής απόδοσης «Α + + +». (8) Για τα κλιµατιστικά δύο αεραγωγών και τα κλιµατιστικά ενός αεραγωγού θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι δείκτες επιδόσεων της ενεργειακής απόδοσης ανεξαρτήτως εποχής, καθώς επί του παρόντος δεν διατίθενται στην αγορά αυτού του είδους µονάδες µε τεχνολογία µε αντιστροφέα (inverter). εδοµένου ότι δεν χρειάζεται ανακατάταξη των εν λόγω συσκευών, για τα κλιµατιστικά ενός αεραγωγού και τα κλιµατιστικά δύο αεραγωγών θα πρέπει να ισχύει κλίµακα από Α έως D. Οι εν λόγω συσκευές, που εγγενώς είναι λιγότερο αποδοτικές από τις διαιρούµενες, δεν είναι ικανές να υπερβαίνουν την τάξη ενεργειακής απόδοσης Α + σε κλίµακα από «Α + + +» έως D, ενώ οι ενεργειακώς αποδοτικότερες διαιρούµενες συσκευές είναι ικανές να φτάνουν µέχρι την τάξη ενεργειακής απόδοσης Α (9) Με τον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους καταναλωτές ακριβέστερες συγκριτικές πληροφορίες σχετικά µε τις επιδόσεις των κλιµατιστικών. (10) Η επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζεται µε τον παρόντα κανονισµό, σε συνδυασµό µε τον κανονισµό για την εφαρµογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού κλιµατιστικών 14 αναµένεται να αποφέρουν 14 [ εν έχει εκδοθεί ακόµη]. EL 12 EL

14 ετήσια εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας 11 TWh µέχρι το 2020, σε σύγκριση µε την κατάσταση εάν δεν ληφθεί κανένα µέτρο. (11) Η στάθµη ηχητικής ισχύος κλιµατιστικού ενδέχεται να αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για τους τελικούς χρήστες. Προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να λαµβάνουν τεκµηριωµένη απόφαση, στις ετικέτες των κλιµατιστικών θα πρέπει να περιλαµβάνονται πληροφορίες για τις εκποµπές θορύβου. (12) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ετικέτα θα πρέπει να προκύπτουν µε αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιµες διαδικασίες µέτρησης, οι οποίες να λαµβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες µεθόδους µετρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων, όταν διατίθενται, εναρµονισµένων προτύπων τα οποία έχουν εκδοθεί από ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και απαριθµούνται στο παράρτηµα I της οδηγίας 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22 ας Ιουνίου 1998, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/34/ΕΚ για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 15. (13) Με τον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να καθοριστούν ενιαίο σχέδιο και απαιτήσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της ετικέτας των κλιµατιστικών. (14) Επιπλέον, στον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις όσον αφορά τον τεχνικό φάκελο και το δελτίο που συνοδεύει τα κλιµατιστικά. (15) Επιπροσθέτως, στον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε είδους πωλήσεις εξ αποστάσεως, διαφηµίσεις και τεχνικό διαφηµιστικό υλικό των κλιµατιστικών. (16) Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί επανεξέταση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού κατά την οποία να συνεκτιµάται η τεχνολογική πρόοδος. (17) Για να διευκολυνθεί η µετάβαση από την οδηγία 2002/31/ΕΚ στον παρόντα κανονισµό, θα πρέπει να θεωρείται ότι τα κλιµατιστικά µε επισήµανση σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2002/31/ΕΚ. (18) Σε προµηθευτές προτιθέµενους να διαθέσουν στην αγορά κλιµατιστικά που πληρούν τις απαιτήσεις για τάξεις υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να επιτραπεί να παρέχουν ετικέτες στις οποίες να εµφαίνονται αυτές οι τάξεις πριν από την ηµεροµηνία από την οποία θα καταστεί υποχρεωτική η ένδειξη αυτών των τάξεων. (19) Εποµένως, θα πρέπει να καταργηθεί η οδηγία 2002/31/ΕΚ, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 1. Ο παρών κανονισµός καθορίζει απαιτήσεις για την επισήµανση και την παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών όσον αφορά τα τροφοδοτούµενα από το ηλεκτρικό 15 ΕΕ L 204 της , σ. 37. EL 13 EL

15 δίκτυο κλιµατιστικά µε ονοµαστική ισχύ 12kW για ψύξη, ή για θέρµανση εάν το προϊόν δεν παρέχει λειτουργία ψύξης. 2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται σε: α) συσκευές που χρησιµοποιούν µη ηλεκτρικές πηγές ενέργειας β) κλιµατιστικά στα οποία στην πλευρά του συµπυκνωτή ή του εξατµιστή, ή και στις δύο, δεν χρησιµοποιείται αέρας ως µέσο µεταφοράς θερµότητας. Άρθρο 2 Ορισµοί Επιπροσθέτως προς τους ορισµούς του άρθρου 2 της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 16 ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. «κλιµατιστικό»: διάταξη ικανή να ψύχει ή να θερµαίνει, ή και τα δύο, αέρα εσωτερικού χώρου, µε χρήση κύκλου συµπίεσης ατµού ωθούµενου από ηλεκτρικό συµπιεστή, συµπεριλαµβανοµένων των κλιµατιστικών που παρέχουν συµπληρωµατικές λειτουργίες όπως αφύγρανση, καθαρισµό αέρα, αερισµό ή συµπληρωµατική θέρµανση αέρα µέσω ηλεκτρικής αντίστασης καθώς και συσκευών ικανών να χρησιµοποιούν νερό (είτε των συµπυκνωµάτων που σχηµατίζονται στην πλευρά του εξατµιστή είτε εξωτερικά προστιθέµενου νερού) που εξατµίζεται επί του συµπυκνωτή, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για συσκευές που είναι επίσης ικανές να λειτουργούν χωρίς τη χρήση πρόσθετου νερού, χρησιµοποιώντας αποκλειστικά και µόνον αέρα 2. «κλιµατιστικό δύο αεραγωγών»: κλιµατιστικό στο οποίο, κατά τη διάρκεια της ψύξης ή της θέρµανσης, ο αέρας εισαγωγής στον συµπυκνωτή (ή εξατµιστή) διοχετεύεται από το εξωτερικό περιβάλλον στη µονάδα µέσω αεραγωγού και απορρίπτεται στο εξωτερικό περιβάλλον µέσω δευτέρου αεραγωγού και το οποίο είναι ολόκληρο τοποθετηµένο εντός του κλιµατιζόµενου χώρου, κοντά σε τοίχο 3. «κλιµατιστικό ενός αεραγωγού»: κλιµατιστικό στο οποίο, κατά τη διάρκεια της ψύξης ή της θέρµανσης, ο αέρας εισαγωγής στον συµπυκνωτή (ή εξατµιστή) διοχετεύεται από τον χώρο όπου βρίσκεται η µονάδα και απορρίπτεται εκτός αυτού του χώρου 4. «ονοµαστική ισχύς» (P rated ): η ψυκτική ισχύς ή η θερµαντική ισχύς του κύκλου συµπίεσης ατµού της µονάδας υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθµισης 5. «τελικός χρήστης»: ο καταναλωτής που αγοράζει ή αναµένεται ότι θα αγοράσει κλιµατιστικό 6. «σηµείο πώλησης»: χώρος όπου τα κλιµατιστικά εκτίθενται ή διατίθενται προς πώληση, µίσθωση ή αγορά µε δόσεις. Πρόσθετοι ορισµοί για τους σκοπούς των παραρτηµάτων II έως VIII παρατίθενται στο παράρτηµα Ι. 16 ΕΕ L 153 της , σ. 1. EL 14 EL

16 Άρθρο 3 Ευθύνες των προµηθευτών 1. Οι προµηθευτές ενεργούν όπως περιγράφεται στα στοιχεία α) έως ζ): α) παρέχεται τυπωµένη ετικέτα για κάθε κλιµατιστικό το οποίο πληροί τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτηµα II. Η µορφή της ετικέτας και οι πληροφορίες που περιέχει η ετικέτα καθορίζονται στο παράρτηµα III. Η τυπωµένη ετικέτα των κλιµατιστικών, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον στη συσκευασία της µονάδας εξωτερικού χώρου, για τουλάχιστον έναν συνδυασµό µονάδας εσωτερικού χώρου και µονάδας εξωτερικού χώρου µε λόγο ισχύος ίσο προς 1. Για άλλους συνδυασµούς, οι πληροφορίες επιτρέπεται να παρέχονται, εναλλακτικά, σε ιστότοπο µε δωρεάν πρόσβαση β) διατίθεται δελτίο µε πληροφορίες για το προϊόν όπως ορίζεται στο παράρτηµα IV. Το δελτίο µε πληροφορίες για το προϊόν, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον στη συσκευασία της µονάδας εξωτερικού χώρου, για τουλάχιστον έναν συνδυασµό µονάδας εσωτερικού χώρου και µονάδας εξωτερικού χώρου µε λόγο ισχύος ίσο προς 1. Για άλλους συνδυασµούς, οι πληροφορίες επιτρέπεται να παρέχονται, εναλλακτικά, σε ιστότοπο µε δωρεάν πρόσβαση γ) στις αρχές των κρατών µελών και την Επιτροπή, διατίθεται, κατόπιν αιτήµατος, τεχνικός φάκελος σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το παράρτηµα V δ) σε κάθε διαφήµιση συγκεκριµένου µοντέλου κλιµατιστικού αναφέρεται η τάξη ενεργειακής απόδοσης, εάν η διαφήµιση περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε την ενέργεια ή την τιµή. Εάν είναι δυνατές περισσότερες της µίας τάξεις απόδοσης, ο προµηθευτής/κατασκευαστής δηλώνει την τάξη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον για τη «µέση» εποχή θέρµανσης. Στην περίπτωση που δεν αναµένεται ότι οι τελικοί χρήστες θα δουν εκτιθέµενο το προϊόν, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σύµφωνα µε το παράρτηµα VI ε) κάθε διαφηµιστικό τεχνικό υλικό το οποίο αφορά συγκεκριµένο µοντέλο κλιµατιστικού και περιγράφει τις συγκεκριµένες τεχνικές παραµέτρους του περιλαµβάνει την τάξη ενεργειακής απόδοσης του µοντέλου αυτού σύµφωνα µε το παράρτηµα II στ) παρέχονται οι οδηγίες χρήσης ζ) τα κλιµατιστικά ενός αεραγωγού αναφέρονται ως «τοπικά κλιµατιστικά» στη συσκευασία, στην τεκµηρίωση του προϊόντος και σε κάθε είδους, ηλεκτρονικό ή έντυπο, διαφηµιστικό υλικό. 2. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης προσδιορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα VII. 3. Η µορφή της ετικέτας των κλιµατιστικών, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, είναι η καθοριζόµενη στο παράρτηµα III. EL 15 EL

17 4. Η καθοριζόµενη στο παράρτηµα ΙΙΙ µορφή της ετικέτας των κλιµατιστικών, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, εφαρµόζεται σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα: α) όσον αφορά τα κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2013, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, οι ετικέτες για τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης A, B, C, D, E, F, G είναι οι προβλεπόµενες στο σηµείο 1.1 του παραρτήµατος ΙΙΙ για αντιστρέψιµα κλιµατιστικά, στο σηµείο 2.1 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον ψύξη και στο σηµείο 3.1 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον θέρµανση β) όσον αφορά τα κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2015, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, οι ετικέτες για τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης A+, A, B, C, D, E, F είναι οι προβλεπόµενες στο σηµείο 1.2 του παραρτήµατος ΙΙΙ για αντιστρέψιµα κλιµατιστικά, στο σηµείο 2.2 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον ψύξη και στο σηµείο 3.2 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον θέρµανση γ) όσον αφορά τα κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2017, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, οι ετικέτες για τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης A++, A+, A, B, C, D, E είναι οι προβλεπόµενες στο σηµείο 1.3 του παραρτήµατος ΙΙΙ για αντιστρέψιµα κλιµατιστικά, στο σηµείο 2.3 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον ψύξη και στο σηµείο 3.3 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον θέρµανση δ) όσον αφορά τα κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2019, εξαιρουµένων των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού και των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, οι ετικέτες για τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης A+++, A++, A+, A, B, C, D είναι οι προβλεπόµενες στο σηµείο 1.4 του παραρτήµατος ΙΙΙ για αντιστρέψιµα κλιµατιστικά, στο σηµείο 2.4 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον ψύξη και στο σηµείο 3.4 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά που παρέχουν µόνον θέρµανση. 5 Η µορφή της ετικέτας των κλιµατιστικών δύο αεραγωγών, τάξεων ενεργειακής απόδοσης A+++, A++, A+, A, B, C, D, που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2013 είναι η προβλεπόµενη στο σηµείο 4.1 του παραρτήµατος ΙΙΙ για αντιστρέψιµα κλιµατιστικά δύο αεραγωγών, στο σηµείο 4.3 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά δύο αεραγωγών που παρέχουν µόνον ψύξη και στο σηµείο 4.5 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά δύο αεραγωγών που παρέχουν µόνον θέρµανση. 6 Η µορφή της ετικέτας των κλιµατιστικών ενός αεραγωγού, τάξεων ενεργειακής απόδοσης A+++, A++, A+, A, B, C, D, που διατίθενται στην αγορά από την 1 η Ιανουαρίου 2013 είναι η προβλεπόµενη στο σηµείο 5.1 του παραρτήµατος ΙΙΙ για αντιστρέψιµα κλιµατιστικά ενός αεραγωγού, στο σηµείο 5.3 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά ενός αεραγωγού που παρέχουν µόνον ψύξη και στο σηµείο 5.5 του παραρτήµατος ΙΙΙ για κλιµατιστικά ενός αεραγωγού που παρέχουν µόνον θέρµανση. EL 16 EL

18 Άρθρο 4 Ευθύνες των εµπόρων Οι έµποροι µεριµνούν ώστε: α) στο σηµείο πώλησης, τα κλιµατιστικά να φέρουν την ετικέτα, που παρέχεται από τους προµηθευτές κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1, εξωτερικά στην εµπρόσθια ή την πάνω πλευρά τους, έτσι ώστε να είναι εύκολα ορατή β) τα προσφερόµενα προς πώληση, µίσθωση ή αγορά µε δόσεις κλιµατιστικά, στις περιπτώσεις που δεν αναµένεται ότι ο τελικός χρήστης θα δει εκτεθειµένο το προϊόν, να διατίθενται στην αγορά µε τις πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι προµηθευτές σύµφωνα µε τα παραρτήµατα V και VI γ) κάθε διαφήµιση συγκεκριµένου µοντέλου κλιµατιστικού να περιέχει αναφορά της τάξης ενεργειακής απόδοσης, εάν η διαφήµιση περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε την ενέργεια ή την τιµή. Εάν είναι δυνατές περισσότερες της µίας τάξεις απόδοσης, ο προµηθευτής/κατασκευαστής θα δηλώνει την τάξη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον για τη «µέση» εποχή δ) κάθε διαφηµιστικό τεχνικό υλικό το οποίο αφορά συγκεκριµένο µοντέλο κλιµατιστικού και περιγράφει τις συγκεκριµένες τεχνικές παραµέτρους του περιλαµβάνει αναφορά της τάξης (των τάξεων) ενεργειακής απόδοσης ενεργειακής απόδοσης του µοντέλου αυτού και τις οδηγίες χρήσης που παρέχει ο προµηθευτής. Εάν είναι δυνατές περισσότερες της µίας τάξεις απόδοσης, ο προµηθευτής/κατασκευαστής θα δηλώνει την τάξη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον για τη «µέση» εποχή ε) τα κλιµατιστικά ενός αεραγωγού αναφέρονται ως «τοπικά κλιµατιστικά» στη συσκευασία, στην τεκµηρίωση του προϊόντος και σε κάθε είδους, ηλεκτρονικό ή έντυπο, υλικό προώθησης ή διαφηµιστικό. Άρθρο 5 Μέθοδοι µετρήσεων Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά το άρθρο 3 προκύπτουν από αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιµες διαδικασίες µέτρησης, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες µεθόδους µετρήσεων, σύµφωνα µε το παράρτηµα VII. Άρθρο 6 ιαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς Όταν τα κράτη µέλη αξιολογούν τη συµµόρφωση της δηλωµένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, της ετήσιας ή ωριαίας κατανάλωσης ενέργειας, αναλόγως µε την περίπτωση, και των εκποµπών θορύβου, εφαρµόζουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτηµα VIII. EL 17 EL

19 Άρθρο 7 Αναθεώρηση Το αργότερο πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή τον επανεξετάζει λαµβάνοντας υπόψη τη συντελεσθείσα τεχνολογική πρόοδο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται σε τυχόν σηµαντικές αλλαγές των µεριδίων αγοράς των διαφόρων τύπων συσκευών. Άρθρο 8 Κατάργηση Η οδηγία 2002/31/ΕΚ καταργείται από την 1 η Ιανουαρίου Άρθρο 9 Μεταβατική διάταξη 1. Τα κλιµατιστικά που διατίθενται στην αγορά πριν από την 1 η Ιανουαρίου 2013 συµµορφώνονται µε τις διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 2002/31/ΕΚ. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος και εφαρµογή 1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Εφαρµόζεται από την 1 η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Πρόεδρος José Manuel BARROSO EL 18 EL

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 5539/16 ENER 12 ENV 25 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 25 Ιανουαρίου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27.4.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.4.2015 C(2015) 2623 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.4.2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα;

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Ενεργειακή σήμανση Η ενεργειακή ετικέτα δεν είναι μόνο κλιματιστικών συσκευών αλλά μία νομική υποχρέωση, που επιβάλλεται και ελέγχεται από αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 24.4.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 24.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2015 C(2015) 2638 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.4.2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 449 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

7011 Κ.Δ.Π. 711/2004. Αριθμός 711 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002

7011 Κ.Δ.Π. 711/2004. Αριθμός 711 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3897, 3.9.2004 7011 Κ.Δ.Π. 711/2004 Αριθμός 711 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../...τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 28.9.2010

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../...τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 28.9.2010 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.9.2010 E(2010) 6481 τελικό ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../...τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.9.2010 που συµπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 15.10.2010 2010/0195(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη

Buy Smart+ Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη Buy Smart+ Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη Κλιματιστικά Είδη κλιματιστικών Ενός αεραγωγού ύο αεραγωγών Τυπικό κλιματιστικό διαιρεμένου ρμ τύπου Ενεργειακή σήμανση κλιματιστικών μονάδων Παλιά ετικέτα: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.8.2005 COM(2005) 361 τελικό 2005/0147 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έλλειψη φυσικών πόρων, η κύρια πρόκληση για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2008 SEC(2008) 2861 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.7.2005. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [...] για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 28.1.2011 2010/0301(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 652 final 2014/0301 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρόκειται να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην όγδοη διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2016 COM(2016) 215 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών για την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004 ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ 14-15 Οκτωβρίου 2004 Η πολιτική της Ε. Ένωσης για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόµηση Ενέργειας στον κτιριακό τοµέα Η Κοινοτική Οδηγία 2002/91/EK γιατηβελτίωσητης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2011 COM(2011) 259 τελικό 2011/0111 (CNS) C7-0146/11-EL Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2005/0283(COD) 30.5.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 COM(2014) 28 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα