ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC

2 Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αποτελεί τον 3 ο Στόχο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για τη Προγραμματική Περίοδο και αναφέρεται στη διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία. Ο Στόχος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας αντικαθιστά και αναβαθμίζει την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III, Στα πλαίσια του Στόχου 3, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη σύγκλιση των περιφερειών της και στην εξομάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, μέσω νέων κανονισμών και καθορισμένων συνεργασιών μεταξύ περιοχών, περιφερειών και κρατών, προσδοκώντας την ισόρροπη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IΙΙ C, Η Διαπεριφερειακή Συνεργασία INTERREG III C, είχε ως κύριο στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και μέσων για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή, κυρίως για τις περιφέρειες που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση και εκείνες που βρίσκονταν στο στάδιο της ανασυγκρότησης. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα INTERREG III C αποσκοπούσε στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ περιφερειών και άλλων δημοσίων αρχών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και καλών πρακτικών καθώς και μέσω δικτυώσεων. Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IV C, Το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IV C αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG III C, Κύριος Στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση, μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας της γνώσης, του περιβάλλοντος και της πρόληψης κινδύνων καθώς η συνεισφορά στον οικονομικό εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν τα 27 μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία και η Ελβετία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Άλλες χώρες μπορούν να συμμετέχουν με ιδίους πόρους. Στο Πρόγραμμα μετέχουν Δημόσιοι Φορείς και Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου. Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ, θεωρούνται φορείς που πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις: Να έχουν ιδρυθεί με σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών του δημόσιου συμφέροντος, και να μην έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, και Να έχουν νομική υπόσταση (Καταστατικό και νομικό καθεστώς σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία), και Είτε να λαμβάνουν χρηματοδότηση κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από το Κράτος, ή περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή να υπόκεινται σε διοικητική παρακολούθηση από τους πιο πάνω οργανισμούς, ή να διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το Κράτος, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμμετάσχει με ιδίους πόρους. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 405,1 εκ. ευρώ. Η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται στα 321 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 302 εκ. ευρώ αφορούν χρηματοδότηση έργων και τα υπόλοιπα 19 εκ. ευρώ Τεχνική Βοήθεια. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ ανέρχεται στο 85% για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ και στο 75% για τα υπόλοιπα κράτη μέλη όπως φαίνεται και στον Πίνακα που ακολουθεί: 2

3 Ποσοστό συγχρηματοδότησης των δράσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 75% 85% 50% ( από εθνικά κονδύλια που έχουν δεσμευτεί για το Πρόγραμμα από την Νορβηγία) Συμμετέχουσες Χώρες (ΕΕ+Νορβηγία) Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία, Φιλανδία Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρος1, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία Νορβηγία Για την επίτευξη της Συνεργασίας σε όλες τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, συγχρηματοδοτούνται δράσεις ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τις πιο κάτω προτεραιότητες: Θεματικές Προτεραιότητες 1. Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης (ΕΤΠΑ 177εκ. ευρώ) 2. Περιβάλλον και Πρόληψη Κινδύνων (ΕΤΠΑ 125 εκ. ευρώ) Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ Κοινωνία της Πληροφορίας Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Εκπαίδευση Φυσικοί και Τεχνολογικοί Κίνδυνοι Διαχείριση Υδάτων Πρόληψη και Διαχείριση Αποβλήτων Βιοποικιλότητα και διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς Ενέργεια και βιώσιμες μεταφορές Πολιτιστική κληρονομιά και τοπιοτέχνηση Το είδος και τα κύρια χαρακτηριστικά των τύπων των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια του Προγράμματος, παρουσιάζονται πιο κάτω: Σκοπός Τύπος 1: Έργα Περιφερειακής Πρωτοβουλίας (Regional Initiative Projects) (κλασικά έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας που είχαν συγχρηματοδοτηθεί και στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG III C) Ανταλλαγή, διάχυση και μεταφορά εμπειριών σε συγκεκριμένο τομέα πολιτικής με στόχο τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη νέων εργαλείων και προσεγγίσεων. Χαμηλής έντασης συνεργασία: Παραδοσιακές δραστηριότητες δικτύωσης: διοργάνωση σεμιναρίων, προετοιμασία ενημερωτικών φυλλαδίων, ιστοσελίδων κ.λ.π. Τύπος 2: Έργα Κεφαλαιοποίησης (Capitalisation Projects) Μεταφορά/κεφαλαιοποίηση βέλτιστων πρακτικών περιφερειακής ανάπτυξης στα Προγράμματα του Στόχου Σύγκλισης και του Στόχου Αειφόρος Ανάπτυξη και Απασχόληση και στα άλλα Προγράμματα του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Επίσης περιλαμβάνονται και έργα τύπου Fast Track. 1 Το υπόλοιπο 15%, ποσοστό εθνικής συγχρηματοδότησης, μπορεί να προέρχεται από τον Προϋπολογισμό των ίδιων των Εταίρων, είτε από Δημόσιες Πηγές, όπως ο Προϋπολογισμός των Τοπικών Αρχών ή ο Κρατικός Προϋπολογισμός. Μαζί με την αίτηση υποβολής της πρότασης συμπληρώνεται η «Δήλωση Συγχρηματοδότησης», επιβεβαιώνοντας έτσι την εθνική συγχρηματοδότηση. 3

4 Σκοπός Θέμα Συνεργασίας Εμπλοκή της Διαχειριστικής Αρχής (Δ.Α)/ Ενδιάμεσου Φορέα που έχει οριστεί να διεκπεραιώνει τα καθήκοντα της Δ.Α Μέτριας έντασης συνεργασία: Έργα που προτείνουν πέραν από τις πιο πάνω παραδοσιακές δραστηριότητες, πιο απαιτητικές δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών/ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων όπως πιλοτικές εφαρμογές, ανάπτυξη μεθοδολογιών/ ανάπτυξη προγραμμάτων πληροφορικής κ.α. Ψηλής έντασης συνεργασία: Mini προγράμματα που περιλαμβάνουν υπο-έργα (μέγιστος αριθμός 12) τα οποία αναπτύσσονται μέσω προκήρυξης για υποβολή προτάσεων στις συμμετέχουσες περιοχές. Το θέμα συνεργασίας επιλέγεται από τον συνεταιρισμό στα πλαίσια των 2 θεματικών προτεραιοτήτων του Προγράμματος Δεν απαιτείται Fast Track Projects: Είναι έργα για τα οποία θα προσφερθεί επιπλέον βοήθεια από εμπειρογνώμονες και θα συμβάλουν στην Πρωτοβουλία της ΕΕ: Regions of Economic Change. Το κόστος των εμπειρογνωμόνων θα το καλύψει η ΕΕ. Το θέμα συνεργασίας επιλέγεται από τον συνεταιρισμό στα πλαίσια των 2 θεματικών προτεραιοτήτων του Προγράμματος Αναφορικά με τα Fast Track Projects, το θέμα συνεργασίας επιλέγεται από τα θέματα του Παραρτήματος 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στα πλαίσια των 2 θεματικών προτεραιοτήτων του Προγράμματος Υποχρεωτική Υποστήριξη από ΕΕ Όχι Ναι, για έργα τύπου Fast Track Ενδεικτικός αριθμός Εταίρων έργου Εξαρτάται από την ένταση συνεργασίας. Μεγάλα εταιρικά σχήματα για συνεργασία χαμηλής έντασης (8-20 εταίροι) Μικρότερα εταιρικά σχήματα για συνεργασία μέτριας έντασης και Mini Προγράμματα (3-8 εταίροι) Δεν υπάρχει ενδεικτικός αριθμός εταίρων, αλλά ενδεικτικός αριθμός χωρών που αντιπροσωπεύονται στο έργο. Ελάχιστος αριθμός: 6 χώρες Μέγιστος Αριθμός: 10 χώρες Οι εταίροι θα πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον 3 χώρες εκ των οποίων τουλάχιστον 2 εταίροι να προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΕ. Κάθε Οργανισμός δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από 5 προτάσεις. Ενδεικτική διάρκεια υλοποίησης έργου 36 μήνες mini προγράμματα μέχρι και 48 μήνες 24 μήνες 4

5 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός έργου Ελάχιστο ΕΤΠΑ: 500,000 ευρώ Μέγιστο ΕΤΠΑ: 5 εκ. ευρώ (μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις) Ελάχιστο ΕΤΠΑ: 300,000 ευρώ Μέγιστο ΕΤΠΑ: 3 εκ. ευρώ Τελικοί Δικαιούχοι Δημόσιοι φορείς Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου. Για τα mini προγράμματα προτείνεται όπως συμμετέχουν μόνο φορείς του δημοσίου. Ιδιωτικός τομέας (ειδικότερα για την Θεματική Προτεραιότητα 1) με ιδίους πόρους Δεν επιτρέπεται η εμπλοκή εταίρων ως «Παρατηρητές» Στο Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε επίπεδο έργου η Αρχή του Επικεφαλής Εταίρου. Δηλαδή σε κάθε έργο θα υπάρχει ένας Επικεφαλής Εταίρος (Lead Partner), ο οποίος φέρει την συνολική ευθύνη διαχείρισης, επικοινωνίας, εφαρμογής και συντονισμού των δράσεων με τους υπόλοιπους Εταίρους (Project Partners) καθώς και με τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία. Προϋποθέσεις για επιλεξιμότητα των έργων Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες 3 θεμελιώδεις προϋποθέσεις: Να συμβάλλουν στην επίτευξη του Στόχου του Προγράμματος Οι δράσεις να έχουν Διαπεριφερειακό χαρακτήρα Οι δράσεις να έχουν προστιθέμενη αξία Επιλεξιμότητα Δαπανών Η επιλεξιμότητα δαπανών ισχύει από την ημερομηνία έγκρισης του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (εκτός από το προπαρασκευαστικό κόστος, με μέγιστο ποσό 30,000 ευρώ) και μέχρι τον τελευταίο μήνα ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, όπως έχει καθοριστεί στην Αίτηση Υποβολής της πρότασης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αναμένεται να συνέρχεται εντός 8 μηνών μετά την καταληκτική ημερομηνία κάθε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Τα έργα θα πρέπει να αρχίσουν να υλοποιούνται 2 μήνες μετά την έγκριση τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Το προπαρασκευαστικό κόστος με μέγιστο ποσό ευρώ είναι επιλέξιμο μόνο για δράσεις που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και μόνο εάν έχουν πραγματοποιηθεί την χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης. Σημειώνεται ότι όλα τα έργα που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του Προγράμματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών Έξοδα Προσωπικού (μισθοί) Διαχειριστικά Έξοδα (λειτουργικά, γραφικά, ενοίκια) Έξοδα Ταξιδιών και Διαμονής Αφορούν το προσωπικό που εργοδοτείται στον Οργανισμό που συμμετέχει ως Εταίρος στο έργο Εξοπλισμός Έξοδα Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης και Υπηρεσιών Υπο-έργα Έξοδα συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, εξακριβωτών Έξοδα που αφορούν τα Mini Προγράμματα 5

6 Κανονισμός Αποδέσμευσης (ν+3/ν+2) Στην αρχή κάθε έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύει ένα καθορισμένο ποσό ΕΤΠΑ στο Πρόγραμμα INTERREG IV C. Για τις κατανομές των ετών 2007 ως 2010, τα ποσά ΕΤΠΑ θα πρέπει να δαπανηθούν μέσα σε τέσσερα έτη από το έτος δέσμευσης (ν+3, όπου ν είναι το έτος υποχρέωσης). Για τις κατανομές των ετών 2011 ως 2013, τα ποσά ΕΤΠΑ θα πρέπει να δαπανηθούν μέσα σε τρία έτη από το έτος δέσμευσης (ν+2). Εάν δεν δαπανηθούν τα δεσμευμένα ποσά κατά τη διάρκεια των καθορισμένων αυτών χρονοδιαγραμμάτων, στο τέλος των 3 ή 2 ετών αναλόγως, τα ποσά αυτά θα αποδεσμεύονται. Εάν αυτό οφείλεται στην καθυστέρηση συγκεκριμένων έργων, το Πρόγραμμα θα υποχρεωθεί να μειώσει τον προϋπολογισμό των έργων αυτών. Ως εκ τούτου, η πρόβλεψη πληρωμών αποτελεί μέρος της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνει επίσης διάταξη ότι οποιαδήποτε ποσά δεν υποβληθούν εγκαίρως, μπορεί να χαθούν. Το πρώτο έτος πιθανής αποδέσμευσης για το πρόγραμμα INTERREG IVC είναι το Στάδια Υποβολής / Έγκρισης Προτάσεων Στάδια Κατάρτισης Προτάσεων Η αρχική ιδέα προς υλοποίηση : υπάρχει βάση δεδομένων στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την ιδέα τους, συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο, κοινοποιώντας έτσι την πιθανή ιδέα προς υλοποίηση σε δυνητικούς ενδιαφερόμενους. Η αναζήτηση εταίρων προς συνεργασία: πέραν από την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας του Προγράμματος, θα στηρίζεται και από την τακτική διοργάνωση Forums αναζήτησης εταίρων, σε επίπεδο Προγράμματος. Στάδια Προετοιμασίας της Αίτησης Υποβολής της Πρότασης Η αίτηση υποβολής της πρότασης θα πρέπει να καταρτιστεί σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες εταίρους μετά από προσεκτική μελέτη των σχετικών εγγράφων του Προγράμματος και κυρίως του Εγχειριδίου του Προγράμματος το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Η αίτηση θα πρέπει να καταρτιστεί στην Αγγλική γλώσσα στο έγγραφο excel που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν οι αιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικόταχυδρομείο με την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος ή με το Σημείο Πληροφόρησης της Valencia που εξυπηρετεί την Κύπρο. Υποβολή της Πρότασης Υποβάλλεται από τον Επικεφαλής Εταίρο το αργότερο μέχρι την λήξη της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά (μαζί με την «Δήλωση Συγχρηματοδότησης» από όλους τους εταίρους του έργου συμπεριλαμβανομένου και του Επικεφαλής Εταίρου). Μετά το πέρας της λήξης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν κατά πόσο είναι επιλέξιμες από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως περιγράφονται στο Εγχειρίδιο του Προγράμματος. Στην συνέχεια γίνεται η ποιοτική αξιολόγηση των προτάσεων από ομάδα εμπειρογνωμόνων και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία, καταρτίζεται λίστα με την βαθμολογία του κάθε έργου και γίνεται η επιλογή. Έγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος τα έργα που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία (σε διάστημα περίπου 8 μηνών μετά την λήξη της πρόσκλησης υποβολής των προτάσεων). Ενημερώνονται οι Επικεφαλής Εταίροι των εγκεκριμένων έργων και των μη επιλεγμένων προτάσεων μαζί με έκθεση που θα εξηγεί τους λόγους της μη επιλογής των έργων αυτών. Η Διαχειριστική Αρχή συμβάλλεται με τους Επικεφαλής Εταίρους των επιλεγμένων έργων 6

7 Τα εγκεκριμένα έργα μπορούν να αρχίσουν να υλοποιούνται από την ημερομηνία έγκρισης τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος και όχι αργότερα από 2 μήνες. Η εφαρμογή του έργου διαχωρίζεται σε εξάμηνα (Ιαν-Ιούν και Ιούλ-Δεκ). Τρεις μήνες μετά την λήξη του εξαμήνου θα υποβάλλεται στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία Έκθεση Προόδου του έργου μαζί με τις πιστοποιημένες δαπάνες Σημειώνεται ότι για την πιστοποίηση δαπανών των Κύπριων Εταίρων θα πρέπει να προσληφθεί ανεξάρτητος εξακριβωτής ο οποίος θα εγκρίνεται από το Γραφείο Προγραμματισμού και το κόστος του οποίου θα καλύπτεται από το έργο κάτω από την κατηγορία Έξοδα Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης και Υπηρεσιών εάν είναι εξωτερικός και κάτω από την κατηγορία Έξοδα Προσωπικού (μισθοί) αν είναι εσωτερικός. Σημειώνεται ότι οι εξακριβωτές θα πρέπει να είναι εγγεγραμένα μέλη σε αναγνωρισμένους επαγγελματικούς συνδέσμους λογιστών/ελεγκτών. Το Πακέτο της Αίτησης μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι για όλα τα έργα, όπου απαιτείται, θα πρέπει να ακολουθείται η Νομοθεσία Περί Δημοσίων Συμβάσεων. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Το Πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Σεπτεμβρίου Η 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ανακοινώθηκε την 21 η Σεπτεμβρίου 2007 με καταληκτική ημερομηνία την 15 η Ιανουαρίου Η 2 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανακοινώθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2008 με καταληκτική ημερομηνία την 30 η Ιανουαρίου Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας, διαχείρισης και υλοποίησης των έργων περιέχονται στα πιο κάτω έγγραφα: Κανονισμός (ΕΚ) 1080/2006 Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006 Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 Ο Νόμος περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος 12(Ι)/2006. (www.treasury.gov.cy) Εγκύκλιος Γραφείου Προγραμματισμού σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών του ΕΤΠΑ. (www.structuralfunds.org.cy) To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το Εγχειρίδιο του Προγράμματος, η Αίτηση υποβολής πρότασης και η Αίτηση συγχρηματοδότησης τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος INTERREG IVC Διαπεριφερειακή Συνεργασία Τα σύνορα, οι ονομασίες και οι τίτλοι που παρουσιάζονται στον χάρτη δεν υποδηλώνουν την επίσημη έγκριση ή αποδοχή τους από το INTERREG IVC 1 Σερβία: Συμπεριλαμβανομένου και του Κοσόβου, είναι υπό την κηδεμονία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 της 10ης Ιουνίου 1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 2 FYROM: Former Yugoslav Republic of Macedonia 7

8 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Σημεία Πληροφόρησης του Προγράμματος : Σημείο Πληροφόρησης Στοιχεία Επικοινωνίας Χώρες East: Katowice Πολωνία West: Lille Γαλλία North: Rostock Γερμανία South: Valencia Ισπανία tel: tel: tel: tel: Αυστρία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία Εθνικό Σημείο Επαφής για τους Κύπριους Εταίρους: Γραφείο Προγραμματισμού Λεωφ. Βύρωνος , Λευκωσία Άρτεμις Θεοφίλου Τηλ: Διαχειριστική Αρχή Conseil Régional Nord Pas de Calais Hôtel de Region Lille Cedex, France Tel: , fax : Κοινή Τεχνική Γραμματεία Region Nord - Pas de Calais Les Arcuriales - Entreé D - 5e étage 45, rue de Tournai Lille, France Tel: , Fax: Website: Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.