Ν. 216/ Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου."

Transcript

1 Ν. 216/ Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Αριθμός 216 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του Στον παρόντα Νόμο: «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή οποιοδήποτε λειτουργό του Τμήματος εξουσιοδοτημένο από αυτόν «Δικαστήριο» σημαίνει το Οικογενειακό Δικαστήριο της Επαρχίας στην οποία διαμένει το τέκνο ή ο δικαιούχος σε περιπτώσεις διατάγματος διατροφής* «εγκεκριμένες επενδύσεις» σημαίνει: (α) Οποιαδήποτε χρεόγραφα το κεφάλαιο ή τον τόκο τον οποίο έχει εγγυηθεί η Κυβέρνηση* (β) ομόλογα, γραμμάτια, μετοχές ή άλλα αξιόγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση ειδικού νόμου ή σε σχέση με δάνειο που έχει συνάψει η Κυβέρνηση* (γ) ομόλογα, γραμμάτια, μετοχές ή άλλα αξιόγραφα οργανισμού δημόσιου δικαίου ή αρχής τοπικής Διοίκησης, τα εισοδήματα των οποίων τελούν υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης* (δ) επενδύσεις εξασφαλισμένες με υποθήκη ή άλλη επιβάρυνση ακίνητης περιουσίας που η αξία της υπερβαίνει κατά 1 / 5 το ποσό της επένδυσης* (ε) επενδύσεις που καθορίζονται ως εγκεκριμένες επενδύσεις από τον Υπουργό Οικονομικών για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου με σχετικό διάταγμα που δύναται να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας* «επίτροπος» σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η άσκηση της μέριμνας εν όλω ή εν μέρει* «τέκνο» σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του αλλά δεν περιλαμβάνει έγγαμο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει την εν λόγω ηλικία. Επώνυμο του τέκνου. ΜΕΡΟΣ Ι ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 3. (1) (α) Οι γονείς μπορούν να προσδιορίσουν το επώνυμο του τέκνου τους με κοινή έγγραφη δήλωση τους.

2 2031 Ν. 216/90 (β) Η δήλωση που προβλέπεται από το εδάφιο (1) γίνεται ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου γέννησης του τέκνου μέσα σε τρεις μήνες από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο γεννήθηκε το τέκνο. (2) Το οριζόμενο επώνυμο, κοινό για όλα τα τέκνα, μπορεί να είναι είτε το επώνυμο του ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που όμως σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα. (3) Αν οι γονείς παραλείψουν να δηλώσουν το επώνυμο του τέκνου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) τα τέκνα έχουν το επώνυμο του πατέρα τους. 4. (1) (α) Τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων παίρνει το Εκώνυμο επώνυμο της μητέρας του. τέκνου (β) Ο σύζυγος της μητέρας μπορεί με έγγραφη δήλωση ενώπιον του γάμο των ληξιάρχου του τόπου γέννησης του τέκνου να δώσει στο τέκνο το τ ονέ(ον επώνυμο του, αν συναινέσει σ* αυτό η μητέρα. (2) Σε περίπτωση επιγενόμενου γάμου των γονέων του τέκνου οι γονείς μπορούν να προσδιορίσουν το επώνυμο του με κοινή έγγραφη δήλωση τους που γίνεται ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου γέννησης του τέκνου μέσα σε τρεις μήνες από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο τελέστηκε ο γάμος των γονέων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 3. (3)(α) Αν γίνει εκούσια ή δικαστική αναγνώριση, οι γονείς του τέκνου ή ο ένας από αυτούςή ο επίτροπός του δικαιούνται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την ολοκλήρωση της αναγνώρισης, να προσθέσουν στο επώνυμο του τέκνου με δήλωση στο ληξίαρχο του τόπου γέννησης του τέκνου το πατρικό επώνυμο. (β) Αν στη δήλωση προβαίνουν από κοινού οι,δυο γονείς, μπορούν να προσδιορίσουν το νέο επώνυμο του τέκνου σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 3 μέσα σε έξι μήνες από την ολοκλήρωση της εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης. 5. (1) (α) Ή μέριμνα για το ανήλικο τέκνο («γονική μέριμνα») είναι Γονική καθήκον και δικαίωμα των γονέων οι οποίοι το ασκούν από κοινού. μέριμνα. (β) Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του ονόματος, την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. (2) Σε περίπτωση όπου η γονική μέριμνα παύει λόγω θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια, ή απουσίας του ενός γονέως, η γονική μέριμνα ασκείται αποκλειστικά από τον άλλο. (3) Αν ο ένας από τους γονείς αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί μόνος ο άλλος γονέας. Η επιμέλεια όμως του προσώπου του τέκνου ασκείται και από τον ανήλικο γονέα. 6. (1) Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της Άσκηση μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. Τ? 0^ (2Χα) Στο συμφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του Δικαστηρίου όταν, κατά τις διατάξεις του νόμου, το Δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της μέριμνας ή με τον τρόπο της άσκησης της.

3 Διαφωνία των Πράξεις από τον ένα γονέα. Επιμέλεια του προσώπου. Χρησιμοποίηση περιουσίας και εισοδημάτων για τις ανάγκες του τέκνου. Δωρεές. Διαχείριση με άδεια. Ευθύνη των Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου. Διακοπή της συμβίωσης. Ν. 216/ (β) Η απόφαση του Δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την ιθαγένεια, την εθνική ή κοινωνική προέλευση ή την περιουσία. (3) Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου και στο βαθμό που μπορεί να αντιληφθεί, πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του πριν από κάθε απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα, εφόσο η απόφαση αφορά τα συμφέροντα του. 7. Αν οι γονείς διαφωνούν κατά την άσκηση της μέριμνας και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το Δικαστήριο, έπειτα από αίτηση οποιουδήποτε από τους γονείς. 8. Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενος στη γονική μέριμνα εφόσο πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 9. (1) Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή και επίβλεψη, τη διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση του καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. (2) Κατά την ανατροφή του τέκνου, οι γονείς το ενισχύουν χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει ελεύθερα και με κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητα του. 10. Οι γονείς μπορούν με άδεια του Δικαστηρίου να χρησιμοποιούν την*περιου,σία και τα εισοδήματα από την περιουσία του τέκνου, την οποία διοικούν για τη συντήρηση, την εκπαίδευση και τις εν γένει ανάγκες του τέκνου. 11. Οι γονείς δεν μπορούν να προβαίνουν σε δωρεές από την περιουσία του τέκνου. 12. Οι γονείς δεν μπορούν χωρίς την άδεια του Δικαστηρίου να διενεργήσουν στο όνομα του τέκνου, τις πράξεις που απαγορεύονται και στον επίτροπο του ανηλίκου. 13. (1) Οι γονείς κατά την άσκηση της μέριμνας έχουν υποχρέωση να δείχνουν την επιμέλεια που δείχνουν και στις δικές τους υποθέσεις. (2) Αν ζημιά που προκλήθηκε οφείλεται σε παράβαση υποχρέωσης του ενός ή και των δυο γονέων οι γονείς ευθύνονται αλληλέγγυα και προσωπικά. 14. (1) Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή άκυρου γάμου και εφόσο ζουν και οι δυο γονείς, η άσκηση της μέριμνας ρυθμίζεται από το Δικαστήριο. (2) Η άσκηση της μέριμνας μπορεί να ανατεθεί στον έναν από τους δυο γονείς ή, αν αυτοί συμφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής του τέκνου, στους δυο από κοινού. (3) Το Δικαστήριο μπορεί να κατανέμει την άσκηση της μέριμνας μεταξύ των γονέων ή να την αναθέσει σε τρίτο. Στην απόφαση του το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τυχόν συμφωνίες των γονέων για την επιμέλεια και τη διοίκηση της περιουσίας του τέκνου. Κύριο κριτήριο αποτελεί πάντα το συμφέρον του τέκνου. 15. Οι διατάξεις του άρθρου 14 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που υπάρχει διακοπή της συμβίωσης των συζύγων.

4 2033 Ν. 216/ Η γονική μέριμνα του τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων ανήκει στη μητέρα. Σε περίπτωση αναγνώρισης αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας. 17. (1) Ο γονέας με τον οποίο δε διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. (2) Σε περίπτωση διαφωνίας όσο αφορά την άσκηση του δικαιώματος, προσωπικής επικοινωνίας, αποφασίζει το Δικαστήριο. (3) Στην απόφαση του το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει κατ * αναλογία τις πρόνοιες του άρθρου (1) Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημα τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του, ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σ* αυτό, το Δικαστήριο, εφόσο το ζητήσει ο άλλος γονέας ή ο Διευθυντής, μπορεί να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. (2) Το Δικαστήριο μπορεί να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της μέριμνας, εν όλω ή εν μέρει, ή να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή, αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1), να αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου εν όλω ή εν μέρει σε Επίτροπο. (3) Η αφαίρεση εν όλω ή εν μέρει της επιμέλειας τρυ προσώπου του τέκνου και από τους δυο γονείς και η ανάθεση της σε επίτροπο διατάσσονται από το Δικαστήριο μόνο όταν άλλα μέτρα δεν έφεραν αποτέλεσμα ή όταν κρίνεται ότι δεν επαρκούν για να αποτρέψουν κίνδυνο της σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής υγείας του τέκνου. (4) Το Δικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση στον επίτροπο ύστερα από έλεγχο του ήθους, των βιοτικών συνθηκών και της εν γένει καταλληλότητας του. Η συναίνεση του επιτρόπου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. (5) Η ανάθεση της επιτροπείας γίνεται κατά προτίμηση σε συγγενικά πρόσωπα. (6) Το Δικαστήριο ορίζει την έκταση της μέριμνας που παραχωρεί στον επίτροπο και τους όρους της άσκησης της, 19. (1) Το Δικαστήριο μπορεί να αφαιρέσει την άσκηση της μέριμνας ή μέρους της από τους δυο γονείς για σοβαρό λόγο, αν το ζητήσουν οι ίδιοι και υποδείξουν και το πρόσωπο που δέχεται να την αναλάβει. (2) Με την απόφαση για την αφαίρεση, το Δικαστήριο αναθέτει την άσκηση της μέριμνας στο υποδεικνυόμενο ή άλλο πρόσωπο προσδιορίζοντας και τον τρόπο της άσκησης της. 20. Αν από τότε που εκδόθηκε δικαστική απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα μεταβλήθηκαν οι συνθήκες, το Δικαστήριο μπορεί ύστερα από αίτηση του ενός ή και των δυο γονέων ή του Διευθυντή να προσαρμόσει την απόφαση του στις νέες συνθήκες ανακαλώντας ή τροποποιώντας την. 21. (1) Το Δικαστήριο ύστερα από αίτηση του άλλου γονέα ή του Διευθυντή μπορεί να αφαιρέσει από γονέα την άσκηση της μέριμνας αν αυτός καταδικάστηκε για αδίκημα που αφορά τη ζωή, την υγεία ή τα ήθη του τέκνου. Τέκνα χωρίς γάμο των Προσωπική επικοινωνία. Συνέπειες κακής άσκησης, αφαίρεση μέριμνας και ανάθεση της σε επίτροπο. Αφαίρεση με αίτηση των Μεταβολή των συνθηκών. Αφαίρεση μέριμνας για αδίκημα.

5 Παύση της μέριμνας. Πράξεις των γονέων μετά την παύση της μέριμνας. Επιτροπεία τέκνου. Παροχή ασφάλειας και επιβολή όρων. Άδεια του Δικαστηρίου για διαχείριση περιουσίας τέκνου. Εγκεκριμένες επενδύσεις και δωρεές. Ν. 216/ (2) Το Δικαστήριο μπορεί σ* αυτή την περίπτωση, εκτιμώντας τις περιστάσεις να αφαιρέσει από το γονέα τη γονική μέριμνα και για τα υπόλοιπα τέκνα του, ύστερα από αίτηση του άλλου γονέα ή του Διευθυντή. (3) Σε περίπτωση αφαίρεσης της μέριμνας σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου (1) Η γονική μέριμνα παύει στο σύνολο της ως προς τον ένα γονέα αν αυτός πεθάνει, ή κηρυχθεί σε αφάνεια και ως προς τους δυο γονείς, όταν το τέκνο ενηλικιωθεί, ή πεθάνει ή κηρυχθεί σε αφάνεια. (2) Σε περίπτωση παύσης της μέριμνας θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου (1) Αν έπαυσε η γονική μέριμνα οι γονείς έχουν δικαίωμα να εξακολουθήσουν τις πράξεις που αφορούν την επιμέλεια του προσώπου ή τη διοίκηση της περιουσίας του τέκνου μέχρι να πληροφορηθούν την παύση της. (2) Οι τρίτοι δε δικαιούνται να επικαλεστούν αυτό το δικαίωμα των γονέων αν γνωρίζουν την παύση. 24. (1) Ο ανήλικος τελεί υπό επίτροπο όταν δεν υπάρχει γονική μέριμνα και το Δικαστήριο αποφασίσει το διορισμό επιτρόπου κατά τα άρθρα 14, 15, 18, 19 και 21. (2) Ο κάθε γονέας μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο να διορίσει επίτροπο του τέκνου του αν θα ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα επειδή ο άλλος γονέας έχει πεθάνει ή κηρυχθεί σε αφάνεια ή επειδή η γονική μέριμνα του έχει αφαιρεθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου Το Δικαστήριο μπορεί να απαιτήσει από τον επίτροπο παροχή ικανοποιητικής ασφάλειας με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις του επιβάλει. 26. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ο Επίτροπος δεν μπορεί χωρίς την άδεια του Δικαστηρίου: (α) Να εκποιήσει, υποθηκεύσει, επιβαρύνει, ανταλλάξει ή με οποιοδήποτε τρόπο αποξενώσει περιουσία του ανηλίκου* (β) να εκμισθώσει ακίνητη περιουσία του ανηλίκου για περίοδο που υπερβαίνει τα πέντε χρόνια* (γ) να προβεί σε αγορά ακίνητης περιουσίας εκ μέρους του ανηλίκου* (δ) να επενδύει χρήματα που ανήκουν στον ανήλικο* (ε) να συμβιβάζει αγωγές ή απαιτήσεις υπέρ ή κατά του ανηλίκου. (2) Διάθεση περιουσίας κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού μπορεί να κηρυχθεί από το Δικαστήριο άκυρη και το Δικαστήριο μπορεί παράλληλα να εκδώσει οποιαδήποτε διαταγή που απαιτείται για αποκατάσταση της περιουσίας του ανηλίκου. (3) Η άδεια του Δικαστηρίου για εκποίηση περιουσίας όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) δε δίδεται εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι είναι αναγκαίο για τα συμφέροντα του ανηλίκου. 27. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 26 ο επίτροπος μπορεί να επενδύει την περιουσία του ανηλίκου σε εγκεκριμένες επενδύσεις. (2) Ο επίτροπος δεν μπορεί να προβαίνει σε δωρεές από την περιουσία του ανηλίκου.

6 2035 Ν. 216/ Ο επίτροπος δικαιούται να απαιτήσει κάθε δαπάνη αναγκαία για τη διεξαγωγή της επιτροπείας. 29. Το λειτούργημα του επιτρόπου είναι άμισθο. Το Δικαστήριο κατά τις περιστάσεις, μπορεί με αίτηση του επιτρόπου να ορίσει αμοιβή ανάλογη προς την περιουσία και τους κόπους που συνεπάγεται η επιτροπεία. 30. (1) Ο επίτροπος, μετά το πέρας της επιτροπείας, υποχρεούται να παραδώσει την περιουσία στο δικαιούχο και να λογοδοτήσει για την όλη διοίκηση. (2) Ο επίτροπος θα καταχωρεί στο Δικαστήριο, μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του διορισμού του, λογαριασμούς για τη διοίκηση της περιουσίας και ακολούθως και μέχρι τη συμπλήρωση της επιτροπείας θα καταχωρεί τέτοιους περιοδικούς λογαριασμούς, όπως θα διατάξει ο πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου. (3) Όταν καταχωρηθεί λογαριασμός στο Δικαστήριο σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου θα εξετάσει με λεπτομέρεια το λογαριασμό και, αν νομίζει ότι λόγω αντικανονικών, αναπόδεικτων ή αδικαιλόγητων καταχωρήσεων ή άλλως πως ο εν λόγω λογαριασμός δεν είναι πλήρης και κανονικός, μπορεί να δώσει γραπτή γνωστοποίηση στον επίτροπο για να διορθώσει τα ελαττώματα μέσα σε προθεσμία που ο πρωτοκολλητής κρίνει εύλογη για το σκοπό αυτό" αν ο επίτροπος παραλείψει να διορθώσει τα ελαττώματα μέσα στην εν λόγω προθεσμία, λογίζεται ότι παρέλειψε να καταχωρήσει λογαριασμό με την έννοια του εδαφίου (1). (4) Το Δικαστήριο μπορεί αυτεπάγγελτα να διορίσει αρμόδιο πρόσωπο για εξέταση των λογαριασμών που καταχωρήθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αν είναι περίπλοκοι ή ογκώδεις και το πρόσωπο που διορίστηκε μπορεί να πάρει εύλογη αμοιβή από την περιουσία που καθορίζει το Δικαστήριο. Το εν λόγω πρόσωπο υποβάλλει την έκθεση του για τους λογαριασμούς στον πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου μέσα στην προθεσμία που καθόρισε το Δικαστήριο και ο πρωτοκολλητής μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μέτρα, σαν να είχε εξετάσει ο ίδιος τους λογαριασμούς. (5) Το Δικαστήριο μπορεί για βάσιμο λόγο να συντμήσει ή να παρατείνει την προθεσμία για καταχώρηση των λογαριασμών. (6) Αν επίτροπος, σε περίπτωση που του δόθηκε παράταση της προθεσμίας για καταχώρηση των λογαριασμών, παραλείπει να καταχωρήσει τους λογαριασμούς μέσα στην προθεσμία που παρατάθηκε, λογίζεται ότι παρέλειψε να καταχωρήσει λογαριασμό με την έννοια του εδαφίου (1). (7) Ο επίτροπος που παραλείπει να καταχωρήσει τους λογαριασμούς του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες. (8) Ο πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου έχει καθήκον να φέρει σε γνώση του Δικαστηρίου το γεγονός ότι ο επίτροπος παρέλειψε να καταχωρήσει τους λογαριασμούς του όπως απαιτείται από το παρόν άρθρο. (9) Οι λογαριασμοί είναι ανοικτοί για επιθεώρηση από κάθε πρόσωπο που ικανοποιεί τον πρωτοκολλητή ότι έχει συμφέρον στην επιτροπεία. 31. Ο επίτροπος μπορεί με απόφαση του Δικαστηρίου να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του. Δαπάνες επιτρόπου. Αμοιβή επιτρόπου. Λογοδοσία επιτρόπου. Απαλλαγή από επιτροπεία.

7 Ν. 216/ Επιτροπεία τέκνων χωρίς γάμο των 32. Οι διατάξεις για την επιτροπεία ανηλίκων εφαρμόζονται και στην επιτροπεία των ανήλικων τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των Υποχρέωση γιο διατροφή. Υποχρέωση διατροφής Διατροφή γονέων. απόεισο " δήματά δωρεάς. Ρύθμιση onto το Δικαστήριο. Μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής. Μεταβολή των όρων. Απόσβεση. Εκτέλεση. Κεφ του του του του Μεταβατικές διατάξεις. Έκδοση Διαδικαστικού Κανονισμού. Κατάργηση. Κεφ ΜΕΡΟΣ II ΔΙΑΤΡΟΦΗ 33. (1) Οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους από κοινού ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του. (2) Η υποχρέωση είναι δυνατόν να συνεχίσει ιδίως σε περίπτωση ανικανότητας ή αναπηρίας του τέκνου και μετά την ενηλικίωση του με απόφαση και σχετική ρύθμιση από το Δικαστήριο. (3) Το ανήλικο τέκνο και αν ακόμα έχει περιουσία, έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του. 34. Το ενήλικο τέκνο έχει υποχρέωση διατροφής των γονέων του, εφόσο οι τελευταίοι δεν μπορούν να διατρέφουν τον εαυτόν τους από την περιουσία ή τα εισοδήματα τους ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία, την κατάσταση της υγείας τους και τις λοιπές βιοτικές τους συνθήκες. 35. Εφόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 34 οι γονείς έχουν δικαίωμα διατροφής και έναντι τέκνου από τα εισοδήματα περιουσίας που οι ίδιοι έχουν δωρήσει στο τέκνο. 36. Το Δικαστήριο μπορεί με αίτηση του γονέα ή του δικαιούχου ή του Διευθυντή να ρυθμίσει το θέμα διατροφής του σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου. 37. (1) Η διατροφή προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και τις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν για διατροφή προσώπου. (2) Η διατροφή περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση και ευημερία του δικαιούχου και επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση, τα έξοδα για την εν γένει εκπαίδευση του. 38. Αν αφότου εκδόθηκε η απόφαση που προσδιορίζει τη διατροφή μεταβλήθηκαν οι όροι της, το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει την απόφαση του ή και να διατάξει τον τερματισμό της διατροφής. 39. Η αξίωση διατροφής παύει με το θάνατο του δικαιούχου ή του υπόχρεου, εκτός αν αφορά παρελθόντα χρόνο ή δόσεις απαιτητές κατά το χρόνο του θανάτου. 40. Τα διατάγματα διατροφής που εκδίδονται δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου μπορούν να εκτελεσθούν και ως χρηματικές ποινές σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που τον καταργεί ή τον τροποποιεί. 41. Όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία που τίθεται σε εφαρμογή ο παρών Νόμος θα συνεχιστούν και θα εκδικαστούν, άσχετα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, από το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμούν. 42. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να εκδίδει Διαδικαστικό Κανονισμό για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου. 43. Ο περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόμος καταργείται στην έκταση που αφορά ανηλίκους.

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο Διαζύγιο 1438-1441 KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο [Με το άρθρο 16 του Ν 1329/1983 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Εβδόμου Κεφαλαίου του Τετάρτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα, που αναφέρονται στο διαζύγιο (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών Στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την οικογένεια

3. Συλλογή νομοθεσίας για την οικογένεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 3. Σύμφωνο Συμβίωσης 4. Προϋποθέσεις σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 - Πηγές του δικαίου Οι κανόνες του δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους και στα έθιμα. Άρθρο 2 - Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

«Κυπριακή Νομοθεσία αναφορικά με τα παιδία»

«Κυπριακή Νομοθεσία αναφορικά με τα παιδία» «Κυπριακή Νομοθεσία αναφορικά με τα παιδία» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: Contents 1. Περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος (Ν. Αρ. 216/1990)... 3 2. Περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια 1 δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 16/06/2014 Συνοπτικός τίτλος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 3. Παροχή δημόσιου βοηθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΙΙΙ. Νομική φύση της γονικής μέριμνας 2. IV. Φορείς της γονικής μέριμνας 4. V. Περιεχόμενο της γονικής μέριμνας 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΙΙΙ. Νομική φύση της γονικής μέριμνας 2. IV. Φορείς της γονικής μέριμνας 4. V. Περιεχόμενο της γονικής μέριμνας 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2930,2.12.94 816 Ν. 87(Ι)/94 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις Αρθρο. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΣΤΡΙΑ. Άρθρο 70 - Διαθέσιμες πληροφορίες για το κοινό

ΑΥΣΤΡΙΑ. Άρθρο 70 - Διαθέσιμες πληροφορίες για το κοινό ΑΥΣΤΡΙΑ Άρθρο 70 - Διαθέσιμες πληροφορίες για το κοινό Τα άρθρα 70 και 76 του κανονισμού προβλέπουν: Διαθέσιμες πληροφορίες για το κοινό Τα κράτη μέλη παρέχουν, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ Άρθρο 1 Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1350 τροποποιείται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας έχει πρόσφατα θεσπιστεί με το νόμο 4072/2012 μια μορφή εταιρείας, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΑΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΑΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρα ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σύναψη γάμου ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΑΜΟΣ ΜΕΡΟΣ III ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ 4. Ειδοποίηση γάμου 5. Καταχώρηση της ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990. .. Παρ. 1(1) 114 Ν. 14(Ι)/93 Αρ. 2791, 23.4.93 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ II ΓΑΜΟΣ ΜΕΡΟΣ III ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕΡΟΣ IV ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕΡΟΣ V

Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ II ΓΑΜΟΣ ΜΕΡΟΣ III ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕΡΟΣ IV ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕΡΟΣ V Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3742, 25.7.2003 Ν. 104(Ι)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Άρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II ΓΑΜΟΣ 3. Σύναψη γάµου ΜΕΡΟΣ III ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ νόμος 2683/1999 ΝΟΜΟΣ 2683 /9-2-99 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις. (Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 IΔIΩΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIOΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ME ΕΓΓΥΗΣΗ IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 136(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4460 Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 939 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα