ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΚΑ-ΠΓΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΚΑ-ΠΓΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜA"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: , 129 Fax: : ΒΟΖΦΩΚΑ-ΠΓΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜA Από τα πρακτικά της με αρ. 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. α/α: 31/ ΘΕΜΑ 6o: Ανατροπή αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων ανεκτέλεστων δαπανών ύψους ποσού ,35 σε βάρος των κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους Στο Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, ύστερα από την υπ αρ. πρωτ. 4054/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(άρθρα 67 & 75). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 9 τακτικά και ονομαστικά:

2 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Τούντας Σ. Κανέλλος (Πρόεδρος) 2.Αδαμπασίδης Αθανάσιος 3.Λαγουμιτζής Μιχαήλ 4.Ρουμιάν Ελένη 5.Βαλλιανάτου Ειρήνη 6.Μπακιρτζής Νικόλαος 7.Κίτσος Ευάγγελος (Αντιπρόεδρος) 8.Αλιμπέρτης Ιορδάνης 9.Λάσκαρη Κρασοπούλου Β. ΑΠΟΝΤΕΣ Ουδείς Παρούσες στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήταν η εκπρόσωπος του «Ανεξάρτητου Συνδυασμού Νίκαιας Ρέντη Σύγχρονη Πόλη» Κα Πλέσσα Ουρανία και η εκπρόσωπος του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη» Κα Γάτη Μαρία. Παρούσα στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η υπάλληλος της Οικονομικής Επιτροπής, Κα Σταυροπούλου Παναγιώτα, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το αναφερόμενο θέμα, πρότεινε την έγκριση της ανατροπής αναλήψεων και διαγραφής δεσμεύσεων ανεκτέλεστων δαπανών ύψους ποσού ,35 σε βάρος των κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους Σημείωσε δε, ότι σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη. (παρ 1β άρθρο 4 ΠΔ 113/2010) Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων. (παρ 5 άρθρο 4 ΠΔ 113/2010)

3 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής: Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (Δημάρχου, Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 ΠΔ 113/2010): α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010). Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή όμως στους δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή. Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ) Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ : 1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2012.

4 Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ. Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ. Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31η/12/2011, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2011 και φυσικά όλες οι απαιτούμενες εγγραφές γίνονται με την ημερομηνία αυτή. 2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης. 3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2012, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία 31/12/2011, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2011και ειδικότερα:

5 Αποφάσεις προς ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ ,33 301, /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ ,51 87, /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ ,83 94, /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ ,15 361, /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ ,39 798,41

6 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης 26 18/02/2011 Αμοιβή δικαστικου επιμελητη για επιδόσεις εγγράφων του Δημου Ρέντη προς ,00 2, /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /03/2011 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 (14/2 & 28/2/2011) , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /02/ /06/2011 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 6.000,00 3,26 ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ , ,00 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 7/2011 ΕΩΣ 1/ Εκθεση 23 18/02/2011 Αμοιβή ορκωτων ελεγκτων για τον ελεγχο ισολογισμού,απολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2010 για την ενότητα Νίκαιας ,00 37,00

7 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης 24 18/02/ /06/ /12/2011 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο ισολογισμού, απολογισμού,αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2011 ενότητα Αγ.Ιωαννη Ρέντη ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2010 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 45Ψ0ΩΚΑ- Π1Θ /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- ΩΧΨ) προς , , , , , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /05/ /10/2011 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ WIND ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2011 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 4Α3ΦΩΚΑ- 457ΡΩΚΑ-ΨΒ /06/ , , /10/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 45ΒΖΩΚΑ-ΥΞΖ) 5.000,00 793, /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /02/ /09/2011 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ προμήθεια 7(επτά) νέων γραμμών DSL 45ΒΜΩΚΑ-Κ /10/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2.250,00 405, , ,00

8 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης 22 18/02/ /05/ /05/ /08/ /12/ /12/ /11/ /02/ /02/2011 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ* ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 107/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 83/06 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1119/09 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) 4ΑΘΕΩΚΑ- 4Α39ΩΚΑ- 4Α8ΥΩΚΑ-ΛΙ /08/ Ψ0ΩΚΑ-4Β5 45Ψ0ΩΚΑ- ΚΒΘ 45ΨΩΩΚΑ-Ι3Φ προς 1.000,00 57, /05/ , , /05/ ,00 129, /12/ /12/ /11/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΨΩΚΑ- Θ71) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΨΩΚΑ- ΝΙΤ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (4565ΩΚΑ- ΖΓΑ) 2.000,00 324, , , , , , ,00 451,00 451,00 806,69 806, ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ /02/2011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) 4.428, ,26

9 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /05/2011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ προς 622,88 622, , , , ,49 662,25 662, , ,02 4Α3ΠΩΚΑ /06/ , , /06/ , , /06/ , , /06/ , , /06/ , , /06/ , , /06/ , ,25

10 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /02/ /02/2011 προς 1 23/06/ , , /06/ , , /06/ , , /06/ ,00 675,80 Υπερωρίες 01/2011 Γραφείου Δημάρχου 942,74 471,37 Υπερωρίες 01/2011 Διοικητικών και Οικονομικών 5.761, ,92 Υπηρεσιών 1 23/06/ , , /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 ΚΕΠ 318,24 159, /06/ ,16 753, /06/ , , /06/ , , /06/ , ,51

11 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /02/ /02/2011 προς 1 23/06/ ,00 207, /06/ , , /06/ ,05 845, /06/ , ,04 Υπερωρίες 01/2011 Γραφείου Δημάρχου 117,84 58,92 Υπερωρίες 01/2011 Διοικητικών και Οικονομικών 720,24 360,12 Υπηρεσιών /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 ΚΕΠ 39,78 19, /06/ , , /06/ , , /06/ , , /06/ , , /06/ , ,30

12 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προς 1 23/06/ ,72 190, /06/ ,13 269,03 38,50 19, /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 ΚΕΠ 7,49 3, /06/ , , /06/ ,79 385, /06/ ,81 202, /06/ ,87 332, /06/ ,55 209, /06/ ,10 91, /06/ , , /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2.500,00 0, /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 4Α8ΟΩΚΑ- ΡΥΠ /08/ , ,00

13 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης 96 24/05/ /12/ /05/ /05/ /09/ /02/ /07/ /02/ /07/ /02/ /09/2011 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Ν.3852/2010) Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 4ΑΘ6ΩΚΑ-Β 4ΑΘ6ΩΚΑ-Ζ 4Α8ΤΩΚΑ-Σ0Ι /09/2011 προς 30 20/04/ ,66 92, , , /05/ , , /05/ ,00 827,60 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2.500,00 298,30 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3.000,00 0,01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 4ΑΣΦΩΚΑ /07/ , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3.000,00 47,98 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΛΠ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4ΑΣΦΩΚΑ-Ν9Ι 457ΒΩΚΑ-3ΘΩ /07/ , , /09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.000,00 302, , ,81

14 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης 39 18/02/ /02/ /02/ /02/ /07/ /02/ /05/ /11/ /02/ /05/ /06/ /02/2011 προς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2.000,00 32,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2.000, ,00 ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ 3.750, ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ 3.750, ,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 4ΑΣΦΩΚΑ- ΓΡΘ /07/ ,00 81,20 ΔΗΜΟΙΣΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 2.000,00 65,52 έξοδα δημοσιεύσεων προκυρήξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 4ΑΘΕΩΚΑ-7 45ΨΨΩΚΑ-Ξ /05/ ,00 273, /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΠΩΚΑ- ΙΨΥ) 2.000, ,22 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 2.500,00 451,93 έξοδα δημοσίευσεων προκηρύξεων ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 4ΑΘΕΩΚΑ-1 4ΑΣΡΩΚΑ- Ν8Β 86 04/05/ ,00 623, /06/ , , ,23 728, Εκθεση 47 18/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ 2.800,15 224,06

15 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /09/ /11/ /02/2011 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 83 20/05/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ /09/ /02/ /06/ /06/2011 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 456ΑΩΚΑ-ΖΑ 4Α3ΩΩΚΑ-Ξ 45Β2ΩΚΑ-ΥΙΦ 4ΑΣΨΩΚΑ-51 4ΑΣΨΩΚΑ-ΑΞ προς 2 21/01/ ,70 110, /11/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (456ΑΩΚΑ- 995Ν) 6.759, , , , /05/ ,00 449, /09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.750, , , ,32 187α 27/06/ , , /06/ , , /01/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 158, /05/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4ΑΘΓΩΚΑ-Ω /05/ ,00 167, Εκθεση 13 11/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 7.500,00 10,43

16 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /12/ /02/ /07/ /02/ /07/ /06/ /02/ /09/ /06/ /06/ /06/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΓΚΙΣΕ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 45ΨΡΩΚΑ-Χ68 4Α8ΘΩΚΑ- 4ΑΣ9ΩΚΑ- ΞΕΩ 4Α35ΩΚΑ- 45ΠΝΩΚΑ-ΥΗ 4ΑΣΨΩΚΑ- Ζ9Α 4ΑΣΨΩΚΑ-011 4ΑΣΨΩΚΑ /12/ /08/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45Ψ9ΩΚΑ- ΒΒΙ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ προς 7.500, , , , , , , , /07/ , , /06/ , , /09/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , , , , /06/ ,00 1, /06/ ,00 50, /06/ ,00 492, Εκθεση 50 18/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SOFTWARE ,00 0,00

17 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /06/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANTIVIRUS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ) ΚΑΙ DOMAIN NAME ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 4Α3ΦΩΚΑ-Η προς /06/ ,20 10, /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE ,00 588, /12/ /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Νυχτερινή Προσαύξηση 01/2011 Μόνιμου Φύλακα 45Ψ0ΩΚΑ- ΡΨΦ /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- ΕΥ9) ,00 106,17 266,40 133, /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /02/2011 Νυχτερινή Προσαύξηση 01/2011 Μόνιμου Φύλακα 33,30 16, /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , ,29

18 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς 17 28/04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ ,04 692, /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 500,00 0, /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 90 21/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /05/ /05/2011 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 1/1/11 ΕΩΣ 31/1/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 1/2/11 ΕΩΣ 28/2/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 1/3/11 ΕΩΣ 31/3/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 29/12/11 ΕΩΣ 28/1/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 29/1/11 ΕΩΣ 28/2/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 28/2/11 ΕΩΣ 28/3/11. ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 4Α8ΟΩΚΑ- ΡΥΠ 4Α39ΩΚΑ /08/ , ,30 990,45 198,09 990,45 198,09 990,45 198, ,48 259, ,48 259, ,48 259, /04/ , , /05/ ,50 835, /05/2011 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 4ΑΘ6ΩΚΑ /05/ ,00 679,50 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

19 Παρ/κού ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ /07/2011 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΟΠΩΝ & ΤΩΝ ΡΑΦΩΝ ΣΤΟ 4Α5ΖΩΚΑ-4ΚΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ /07/ /12/ /12/ /09/ /11/ /05/ /05/2011 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 4Α8ΘΩΚΑ-6 45ΨΗΩΚΑ-1ΙΙ 45Ψ0ΩΚΑ-Ι 4Α8ΥΩΚΑ- ΞΝΠ 456ΑΩΚΑ-ΕΔ6 4Α36ΩΚΑ /08/ ,00 318, /08/ /12/ /12/ /09/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- 7Φ1) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- Ε25) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.500,00 240,50 492,00 123, , , , , /11/2011 ΑΠ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ , , /05/ ,00 59, /05/ , , /05/2011 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 4Α36ΩΚΑ-Β /05/ ,80 140,41 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

20 Παρ/κού ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 74 19/05/2011 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 4Α39ΩΚΑ-2 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 75 19/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /11/ /06/ /09/2011 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 4Α3ΩΩΚΑ- 4Α3ΩΩΚΑ- 4Α36ΩΚΑ- 4Α3ΩΩΚΑ-Τ 4ΑΣΦΩΚΑ- 4ΑΣ9ΩΚΑ-Ε97 4ΑΣΥΩΚΑ- ΠΔΞ 45Β2ΩΚΑ-ΔΩ 116A 23/05/ ,40 78, /05/ ,00 129, /05/ ,00 51, /05/ ,00 51, /05/ , , /05/ , , /06/ ,50 346, /06/ ,00 0, /01/ ,13 0, /06/ , , /09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1.000, ,00 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

21 Παρ/κού ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ /12/2011 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 45ΨΗΩΚΑ /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ ,00 200,00 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΝΕΑ Υ19 ΤΑΔ) ΤΕΥΧΗ 52 06/05/ /12/ /10/ /10/ /07/ /09/ /12/ /09/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΧΤΥΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ. Α.Ε. (ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΥΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 4ΑΘ0ΩΚΑ-Π 45ΨΩΩΚΑ- ΗΘΒ 457ΡΩΚΑ-ΤΨ4 457ΡΩΚΑ-- ΨΨ4 4ΑΣ3ΩΚΑ-Ω57 45Β2ΩΚΑ-Β7Κ 45Ψ0ΩΚΑ- ΩΑΗ 45Β2ΩΚΑ-ΕΗ /05/ , , /12/ /10/ /10/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΠΩΚΑ- Κ25) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 4577ΩΚΑ-ΑΚ5) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 4577ΩΚΑ-747) 826,56 826, , , ,00 777, /07/ , , /09/ /12/ /09/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- ΚΕ3) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2.560,00 102,46 463,00 0, , ,00 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

22 Παρ/κού προμήθεια μουσικών οργάνων ΑΠΟΦΑΣΗ για τις ανάγκες του Δημοτικού 457ΡΩΚΑ /10/ /10/2011 ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 1.860,00 19,20 Ωδείου του Δήμου Νίκαιας - ΧΔΖ 4577ΩΚΑ-Δ4Μ) Αγ. Ι. Ρέντη /10/ /02/ /04/ /04/ /04/ /02/ /04/ /04/ /04/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Νυχτερινή Προσαύξηση Μονίμων Καθαριότητας, Ηλεκτρ/σμού ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Καθαριότητας, Ύδρευσης, Ηλεκτρ/σμού, Κήπων ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 457ΡΩΚΑ-Ο /10/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 45ΒΖΩΚΑ-ΤΩ9) 2.850, , , , /04/ , , /04/ , , /04/ , , , , /04/ , , /04/ , , /04/ , , /04/2011 ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ /04/ ,00 305,40 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

23 Παρ/κού /12/ /04/ /04/ /04/ /02/ /02/ /04/ /02/ /02/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Καθαριότητας, Ύδρευσης, Ηλεκτρ/σμού, Κήπων Νυχτερινή Προσαύξηση Μονίμων Καθαριότητας, Ηλεκτρ/σμού ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Καθαριότητας, Ύδρευσης, Ηλεκτρ/σμού, Κήπων Νυχτερινή Προσαύξηση Μονίμων Καθαριότητας, Ηλεκτρ/σμού /12/ , , /04/ , , /04/ , , /04/ , , , ,14 261,33 130, /04/ , ,39 123,48 61,74 12,05 6, ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ 20 28/04/2011 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ /04/ , , ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ 20 28/04/2011 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ /04/ , , ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ 20 28/04/2011 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ /04/ ,41 458,41 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

24 Εκθεση Εκθεση Παρ/κού 20 28/04/ /04/2011 ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ /04/ , , /04/ ,00 0, /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ,00 0, /05/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 4Α3ΘΩΚΑ /05/ ,22 0, /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 4Α8ΟΩΚΑ /08/ ,78 590, /02/ /12/ /05/ /05/ /05/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας 4ΑΘ6ΩΚΑ- 4ΑΘ6ΩΚΑ-Π , , /04/ , , /04/ , , /05/ , , /05/ , , Εκθεση 11 11/02/2011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ,00 676,55 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

25 Εκθεση Εκθεση Παρ/κού ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ 66 10/03/2011 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ , ,66 (συνεχιζόμενες προμήθειες Δημ.Ενότητας Ρέντη) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ /05/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 4Α3ΨΩΚΑ- SERVICE) ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ /05/ , ,58 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ /05/ /05/ /06/ /03/ /06/2011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE) ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΝΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΗ) 4Α3ΨΩΚΑ- 4ΑΣΕΩΚΑ-9 138α 30/05/ , , /06/ , , /06/ , , ,00 313,05 4ΑΣΕΩΚΑ /06/ , , Εκθεση 65 10/03/2011 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΗ) 2.500, ,00 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

26 Εκθεση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ /09/2011 ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 45ΒΜΩΚΑ /10/2011 ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΦΒ 9.500,00 244,25 ΙΝΤΕΡΝΕΤ /12/ /02/ /09/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΥΠΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 45ΨΨΩΚΑ-3ΔΙ 45Β2ΩΚΑ /12/ /09/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 45ΨΨΩΚΑ-ΟΕΥ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , , , , , , /01/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 36, /05/ /05/ /03/ /09/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 4ΑΘΓΩΚΑ-Ζ /05/ , ,12 4Α31ΩΚΑ-Β /05/ ,00 47,53 45Β2ΩΚΑ-ΑΚ /09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.500, , , , /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 102, /05/ /05/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 4ΑΘΓΩΚΑ- 4ΑΘΓΩΚΑ-Φ /05/ ,00 185, /05/ , ,00 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

27 Εκθεση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού /06/ /02/ /11/ /05/ /02/ /02/ /05/ /11/ /03/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΤΕΛ - ΑΣΕΤΙΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2011 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΙΤΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΝΤΗ 4ΑΣ9ΩΚΑ-Ζ /06/ ,19 188, , ,03 457ΓΩΚΑ-ΩΒ /11/2011 ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠ , ,15 4Α3ΦΩΚΑ-5 4Α3ΘΩΚΑ- 45Ψ9ΩΚΑ-Φ /06/ , , , , , , /06/ , , /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΨΩΚΑ- ΤΥΞ) , , , , /06/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΗ) 4ΑΣΕΩΚΑ- ΛΣΖ /06/ , ,64 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

28 Εκθεση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 69 10/03/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8.750, ,82 ΡΕΝΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ /12/2011 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 45Ψ9ΩΚΑ /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΨΩΚΑ ,00 498,20 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 7ΧΦ 721) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ /11/ /02/ /02/ /07/ /06/ /12/ /07/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΚΑΡΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 45ΨΩΩΚΑ- ΦΟΦ /11/2011 4Α8ΥΩΚΑ-Λ /08/2011 4ΑΣΨΩΚΑ- ΤΜ6 45Ψ0ΩΚΑ-Τ2Θ 4Α8ΟΩΚΑ- ΟΜΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (456ΖΩΚΑ- ΟΒΑ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.712, , , , , , ,00 332, /06/ , , /12/ /08/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- ΘΜΗ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ,20 98, ,00 240,00 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

29 Παρ/κού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ /09/2011 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ /09/2011 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 45Β2ΩΚΑ-Β2 ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2.435, , Εκθεση 1.Απόφαση /11/ /11/ /02/ /12/ /12/ /06/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 2011 (ΝΕΟ ΕΡΓΟ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 2011" ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ /2010 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E. ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 456ΖΩΚΑ-ΡΑΦ 45ΨΩΩΚΑ- 45ΨΗΩΚΑ- ΟΞΙ 4ΑΣΒΩΚΑ ΠΟΙ /11/ /11/ /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 4562ΩΚΑ-ΙΕ1) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (456ΖΩΚΑ- 9Ω3) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- 2ΚΨ) 5.183, , , , ,00 1, , , ,44 1, /06/2011 ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , , /07/ /11/ /11/2011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ /2010 (1ος Λογαριασμός) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4Α8ΥΩΚΑ- 3ΔΑ /08/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ,94 0,01 12 & /11/ , ,57 12 & /11/ , , /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Τεχνικών Υπηρεσιών 2.879, ,66 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

30 Παρ/κού /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /02/ /11/ /11/ /02/ /11/2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Τεχνικών Υπηρεσιών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Τεχνικών Υπηρεσιών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12 & /11/ , ,80 12 & /11/ , ,28 12 & /11/ , ,51 12 & /11/ ,00 546,88 12 & /11/ , ,80 12 & /11/ , ,25 276,49 138,24 12 & /11/ , ,31 12 & /11/ , ,22 28,70 14,35 12 & /11/ ,34 744, /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Τεχνικών Υπηρεσιών 88,97 44,49 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

31 Εκθεση Παρ/κού /11/ /02/ /11/ /11/2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Τεχνικών Υπηρεσιών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12 & /11/ , ,58 7,01 3,51 12 & /11/ , ,86 12 & /11/ , , /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 5.000,00 0, /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 82 19/05/ /05/ /06/2011 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 4Α8ΟΩΚΑ- ΒΟ5 4Α3ΩΩΚΑ-7 4ΑΘ6ΩΚΑ-6 4ΑΣ9ΩΚΑ- ΖΟΤ /08/ , , /05/ ,00 77, /05/ , , /06/ ,00 0, Εκθεση ΚΑΕ Α/Α Κίνηση /06/ /02/ /05/2011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων 4ΑΣΨΩΚΑ- 4ΑΘΕΩΚΑ-Π Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /06/ , , , , /05/ , ,00 προς

32 Εκθεση Εκθεση /10/ /02/ /02/ /07/2011 ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΛ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 457ΡΩΚΑ-ΔΕΘ 4ΑΣ9ΩΚΑ-30Α 4Α8ΟΩΚΑ- 7Ψ /10/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 4577ΩΚΑ-6Ξ6) 1.000,00 790, ,00 492, ,00 123, /07/ , , /08/ ,00 123, /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ 4Α8ΟΩΚΑ-64Β /08/ , , /12/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ DEXION) 45ΨΗΩΚΑ- ΕΘ /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- ΟΚΨ) 6.945, , /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4Α8ΟΩΚΑ- 0ΜΘ /08/ ,00 18,47 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

33 Εκθεση Εκθεση /11/ /11/ /02/ /03/ /05/2011 ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 156Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΣΤΟΥΣ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ κ. ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ κ. ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 218Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΕΛΑΙΩΝΑ" ΣΤΟΝ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ( 4Μ FINEADAPY-IDEA- ERGA) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΥΑΝΩΝ 456ΖΩΚΑ-0ΘΘ 4ΑΘΚΩΚΑ-Η /11/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 4565ΩΚΑ-ΟΡΠ) , , , , ,00 371, , , /05/ , ,98 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /07/2011 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ "19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ" 4Α8ΤΩΚΑ-Ι6Τ /09/ , ,42 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

34 /09/2011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗς ΟΔΟΥ ΚΑΒΑΦΗ ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ 45ΒΣΩΚΑ /09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , , /11/ /05/ /05/ /05/ /06/2011 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 6ου και 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Σ.ΜΑΥΡΟΥΔΗ - Μ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ Ο.Ε. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Π.ΡΑΛΛΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΕΩΣ ΘΗΒΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2011 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ/2009" ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ / 2008 ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ/2009" 456ΖΩΚΑ- ΗΥΑ 4ΑΘΞΩΚΑ- 4Α3ΙΩΚΑ- 4ΑΘΙΩΚΑ-Κ /11/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 4565ΩΚΑ-9ΔΙ) , , /05/ , , /05/ , , /05/ , , /06/ , , /05/2011 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥΠΡΩΗΝ ΚΙΝ/ΦΟΥ "ΒΙΚΤΩΡΙΑ" ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ "ΕΙΡΗΝΗ" ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΑΒΑΚΗ 4ΑΘΞΩΚΑ-Β 93 09/05/ , ,19 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

35 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση /06/2011 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΩΝ Μ23/2009, Μ21/2007 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 6/2001 ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ "ΤΣΙΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ" 4ΑΣΦΩΚΑ- ΚΓ /07/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Καθαριότητας, Ύδρευσης, Ηλεκτρ/σμού, Κήπων 1.142,26 571, /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /12/2011 ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ /12/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , ,43 Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

36 Εκθεση 13 28/04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ ,54 425, /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Καθαριότητας, Ύδρευσης, Ηλεκτρ/σμού, Κήπων 142,79 71, /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Καθαριότητας, Ύδρευσης, Ηλεκτρ/σμού, Κήπων 9,85 4, /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3.090,00 12, /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 4Α8ΟΩΚΑ /08/ , , /09/2011 ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 45ΠΝΩΚΑ- ΥΜ /09/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 865,59 865, /05/2011 ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας 4ΑΘ6ΩΚΑ /05/ ,00 9,40 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

37 Εκθεση 48 05/05/ /05/ /05/ /06/2011 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ (2011) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ. έξοδα δημοσίευσης προκυρήξεων ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 4ΑΘ0ΩΚΑ-5 4Α3ΨΩΚΑ-4 4ΑΘΕΩΚΑ-4 4ΑΣΡΩΚΑ-ΤΔΙ 96 09/05/ , , /06/ , , /05/ ,00 231, /06/ ,00 183, /01/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 548, /05/ /07/ /06/ /07/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΑΣΤΡΩΝ, ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΠΟΡΩΝ,ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ΑΘΓΩΚΑ- 4ΑΣ3ΩΚΑ-Ρ4 4ΑΣΡΩΚΑ-Α 45ΠΝΩΚΑ- 98Π /05/ , , /07/ , , /06/ , , /09/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , , Εκθεση 44 18/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.500, ,00 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

38 Εκθεση ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ /06/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4ΑΣΨΩΚΑ-Β /06/ , , /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SOFTWARE 2.250,00 200, /05/ /02/ /02/ /02/ /02/ /05/2011 ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΩΝΑ) ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 13/1/11 ΕΩΣ 12/2/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 11/12/10 ΕΩΣ 10/1/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 11/1/11 ΕΩΣ 10/2/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 11/2/11 ΕΩΣ 10/3/11. ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ ΑΘΓΩΚΑ /05/ , , ,71 0,54 875,83 35,30 875,83 35,30 875,83 35, /04/ , , /04/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ /04/ , , /04/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ /04/ , , /04/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ /04/ ,73 0, /12/2011 ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ /12/ , ,59 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

Αριθμός Απόφασης : 01/2015

Αριθμός Απόφασης : 01/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση-Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικ.έτους 2013

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση-Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικ.έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 16 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 23 ης /17-5-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 23 ης /17-5-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.29/ Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.29/ Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.29/31-12-2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 και ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 1/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 4 ης /1-2-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 4 ης /1-2-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΚΑ- ΦΝΟ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΚΑ-Γ3Ρ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΚΑ-Γ3Ρ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /26-6-2012 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /26-6-2012 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 27 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 27 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης: 1/ 2015 του Δήμου Σικίνου

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αρ. 54 ης /21-11-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. α/α: 434/21-11-2013

Από τα πρακτικά της με αρ. 54 ης /21-11-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. α/α: 434/21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γκίνη Ειρήνη Τηλ.: 210-4278120, 129

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: 210-4278120,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΞΒΩΚΑ-ΞΛΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α: ΒΙΞΒΩΚΑ-ΞΛΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ /ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 69ΙΔΩΚΑ-Υ0Θ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 69ΙΔΩΚΑ-Υ0Θ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 44 ης /16-9-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 44 ης /16-9-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

??????????????????. ??????????? ?????????????? (????????????) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

??????????????????. ??????????? ?????????????? (????????????) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ???????.???????? (????????)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)???????????????????????????????????.????????????? ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 8 ης /31-1-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 8 ης /31-1-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Συνεδρίαση 34 η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Συνεδρίαση 34 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΥ0ΡΩΚΑ-ΦΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΩΥ0ΡΩΚΑ-ΦΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάληψη υποχρεώσεων - διάθεση πιστώσεων.

Ανάληψη υποχρεώσεων - διάθεση πιστώσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 27 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 210/2014 ΘΕΜΑ: το Νεστόριο, σήμερα 10 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Επιτροπής την 14-01-2010

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Επιτροπής την 14-01-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Τακτική Συνεδρίαση Δημαρχιακής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Επιτροπής την 14-01-2010 Η Δημαρχιακή Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Ιανουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 52 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21994/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21994/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21994/18.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.05.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέτρο 3.1 3.1.1 Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.20.60 ).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.20.60 ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1. 1.1.1 Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ 20-01-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 07/2016 Περίληψη: «Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Ιανουαρίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. 1461 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21 η ) Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 04/2015 Ημέρ. Απόφασης : 23/01/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 112 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24209/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 737 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 3 ης /15-1-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 3 ης /15-1-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκριση ανατροπών και αντιλογισµών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκριση ανατροπών και αντιλογισµών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 0 Ταχ. Κώδικας: 8450

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΟΡ0Ρ-ΗΓΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 33/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΟΡ0Ρ-ΗΓΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 33/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 33/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 456/1ο/31-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 48 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 456/1ο/31-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 48 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/1ο/1-1- ΑΠΟΦΑΣ Τ 48 ης ΤΑΚΤΙΚ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ Πρακτικό της με αρ. 48 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, της 1 ης του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης των Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η 16PROC003909643 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2016-02-29 Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 20 Χολαργός σήμερα την 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΛΠΚΟΚ67-ΔΙ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΒΕΝΝΩΚΑ-ΜΨΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:ΒΕΝΝΩΚΑ-ΜΨΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες : Μαρία Tσαούσογλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 114/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/28-05-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα