ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΚΑ-ΠΓΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΚΑ-ΠΓΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜA"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: , 129 Fax: : ΒΟΖΦΩΚΑ-ΠΓΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜA Από τα πρακτικά της με αρ. 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. α/α: 31/ ΘΕΜΑ 6o: Ανατροπή αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων ανεκτέλεστων δαπανών ύψους ποσού ,35 σε βάρος των κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους Στο Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, ύστερα από την υπ αρ. πρωτ. 4054/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(άρθρα 67 & 75). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 9 τακτικά και ονομαστικά:

2 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Τούντας Σ. Κανέλλος (Πρόεδρος) 2.Αδαμπασίδης Αθανάσιος 3.Λαγουμιτζής Μιχαήλ 4.Ρουμιάν Ελένη 5.Βαλλιανάτου Ειρήνη 6.Μπακιρτζής Νικόλαος 7.Κίτσος Ευάγγελος (Αντιπρόεδρος) 8.Αλιμπέρτης Ιορδάνης 9.Λάσκαρη Κρασοπούλου Β. ΑΠΟΝΤΕΣ Ουδείς Παρούσες στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήταν η εκπρόσωπος του «Ανεξάρτητου Συνδυασμού Νίκαιας Ρέντη Σύγχρονη Πόλη» Κα Πλέσσα Ουρανία και η εκπρόσωπος του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη» Κα Γάτη Μαρία. Παρούσα στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η υπάλληλος της Οικονομικής Επιτροπής, Κα Σταυροπούλου Παναγιώτα, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το αναφερόμενο θέμα, πρότεινε την έγκριση της ανατροπής αναλήψεων και διαγραφής δεσμεύσεων ανεκτέλεστων δαπανών ύψους ποσού ,35 σε βάρος των κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους Σημείωσε δε, ότι σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη. (παρ 1β άρθρο 4 ΠΔ 113/2010) Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων. (παρ 5 άρθρο 4 ΠΔ 113/2010)

3 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής: Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (Δημάρχου, Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 ΠΔ 113/2010): α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010). Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή όμως στους δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή. Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ) Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ : 1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2012.

4 Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ. Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ. Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31η/12/2011, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2011 και φυσικά όλες οι απαιτούμενες εγγραφές γίνονται με την ημερομηνία αυτή. 2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης. 3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2012, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία 31/12/2011, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2011και ειδικότερα:

5 Αποφάσεις προς ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ ,33 301, /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ ,51 87, /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ ,83 94, /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ ,15 361, /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ ,39 798,41

6 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης 26 18/02/2011 Αμοιβή δικαστικου επιμελητη για επιδόσεις εγγράφων του Δημου Ρέντη προς ,00 2, /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /03/2011 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 (14/2 & 28/2/2011) , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /02/ /06/2011 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 6.000,00 3,26 ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ , ,00 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 7/2011 ΕΩΣ 1/ Εκθεση 23 18/02/2011 Αμοιβή ορκωτων ελεγκτων για τον ελεγχο ισολογισμού,απολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2010 για την ενότητα Νίκαιας ,00 37,00

7 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης 24 18/02/ /06/ /12/2011 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο ισολογισμού, απολογισμού,αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2011 ενότητα Αγ.Ιωαννη Ρέντη ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2010 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 45Ψ0ΩΚΑ- Π1Θ /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- ΩΧΨ) προς , , , , , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /05/ /10/2011 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ WIND ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2011 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 4Α3ΦΩΚΑ- 457ΡΩΚΑ-ΨΒ /06/ , , /10/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 45ΒΖΩΚΑ-ΥΞΖ) 5.000,00 793, /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /12/2011 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /12/ , , /02/ /09/2011 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ προμήθεια 7(επτά) νέων γραμμών DSL 45ΒΜΩΚΑ-Κ /10/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2.250,00 405, , ,00

8 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης 22 18/02/ /05/ /05/ /08/ /12/ /12/ /11/ /02/ /02/2011 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ* ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 107/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 83/06 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1119/09 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) 4ΑΘΕΩΚΑ- 4Α39ΩΚΑ- 4Α8ΥΩΚΑ-ΛΙ /08/ Ψ0ΩΚΑ-4Β5 45Ψ0ΩΚΑ- ΚΒΘ 45ΨΩΩΚΑ-Ι3Φ προς 1.000,00 57, /05/ , , /05/ ,00 129, /12/ /12/ /11/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΨΩΚΑ- Θ71) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΨΩΚΑ- ΝΙΤ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (4565ΩΚΑ- ΖΓΑ) 2.000,00 324, , , , , , ,00 451,00 451,00 806,69 806, ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ /02/2011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) 4.428, ,26

9 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /05/2011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011 (ΕΝΑΝΤΙ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ προς 622,88 622, , , , ,49 662,25 662, , ,02 4Α3ΠΩΚΑ /06/ , , /06/ , , /06/ , , /06/ , , /06/ , , /06/ , , /06/ , ,25

10 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /02/ /02/2011 προς 1 23/06/ , , /06/ , , /06/ , , /06/ ,00 675,80 Υπερωρίες 01/2011 Γραφείου Δημάρχου 942,74 471,37 Υπερωρίες 01/2011 Διοικητικών και Οικονομικών 5.761, ,92 Υπηρεσιών 1 23/06/ , , /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 ΚΕΠ 318,24 159, /06/ ,16 753, /06/ , , /06/ , , /06/ , ,51

11 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /02/ /02/2011 προς 1 23/06/ ,00 207, /06/ , , /06/ ,05 845, /06/ , ,04 Υπερωρίες 01/2011 Γραφείου Δημάρχου 117,84 58,92 Υπερωρίες 01/2011 Διοικητικών και Οικονομικών 720,24 360,12 Υπηρεσιών /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 ΚΕΠ 39,78 19, /06/ , , /06/ , , /06/ , , /06/ , , /06/ , ,30

12 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προς 1 23/06/ ,72 190, /06/ ,13 269,03 38,50 19, /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 ΚΕΠ 7,49 3, /06/ , , /06/ ,79 385, /06/ ,81 202, /06/ ,87 332, /06/ ,55 209, /06/ ,10 91, /06/ , , /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2.500,00 0, /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 4Α8ΟΩΚΑ- ΡΥΠ /08/ , ,00

13 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης 96 24/05/ /12/ /05/ /05/ /09/ /02/ /07/ /02/ /07/ /02/ /09/2011 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Ν.3852/2010) Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 4ΑΘ6ΩΚΑ-Β 4ΑΘ6ΩΚΑ-Ζ 4Α8ΤΩΚΑ-Σ0Ι /09/2011 προς 30 20/04/ ,66 92, , , /05/ , , /05/ ,00 827,60 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2.500,00 298,30 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3.000,00 0,01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 4ΑΣΦΩΚΑ /07/ , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3.000,00 47,98 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΛΠ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4ΑΣΦΩΚΑ-Ν9Ι 457ΒΩΚΑ-3ΘΩ /07/ , , /09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.000,00 302, , ,81

14 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης 39 18/02/ /02/ /02/ /02/ /07/ /02/ /05/ /11/ /02/ /05/ /06/ /02/2011 προς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2.000,00 32,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2.000, ,00 ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ 3.750, ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ 3.750, ,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 4ΑΣΦΩΚΑ- ΓΡΘ /07/ ,00 81,20 ΔΗΜΟΙΣΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 2.000,00 65,52 έξοδα δημοσιεύσεων προκυρήξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 4ΑΘΕΩΚΑ-7 45ΨΨΩΚΑ-Ξ /05/ ,00 273, /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΠΩΚΑ- ΙΨΥ) 2.000, ,22 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 2.500,00 451,93 έξοδα δημοσίευσεων προκηρύξεων ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 4ΑΘΕΩΚΑ-1 4ΑΣΡΩΚΑ- Ν8Β 86 04/05/ ,00 623, /06/ , , ,23 728, Εκθεση 47 18/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ 2.800,15 224,06

15 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /09/ /11/ /02/2011 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 83 20/05/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ /09/ /02/ /06/ /06/2011 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 456ΑΩΚΑ-ΖΑ 4Α3ΩΩΚΑ-Ξ 45Β2ΩΚΑ-ΥΙΦ 4ΑΣΨΩΚΑ-51 4ΑΣΨΩΚΑ-ΑΞ προς 2 21/01/ ,70 110, /11/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (456ΑΩΚΑ- 995Ν) 6.759, , , , /05/ ,00 449, /09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.750, , , ,32 187α 27/06/ , , /06/ , , /01/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 158, /05/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4ΑΘΓΩΚΑ-Ω /05/ ,00 167, Εκθεση 13 11/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 7.500,00 10,43

16 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /12/ /02/ /07/ /02/ /07/ /06/ /02/ /09/ /06/ /06/ /06/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΓΚΙΣΕ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 45ΨΡΩΚΑ-Χ68 4Α8ΘΩΚΑ- 4ΑΣ9ΩΚΑ- ΞΕΩ 4Α35ΩΚΑ- 45ΠΝΩΚΑ-ΥΗ 4ΑΣΨΩΚΑ- Ζ9Α 4ΑΣΨΩΚΑ-011 4ΑΣΨΩΚΑ /12/ /08/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45Ψ9ΩΚΑ- ΒΒΙ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ προς 7.500, , , , , , , , /07/ , , /06/ , , /09/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , , , , /06/ ,00 1, /06/ ,00 50, /06/ ,00 492, Εκθεση 50 18/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SOFTWARE ,00 0,00

17 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /06/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANTIVIRUS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ) ΚΑΙ DOMAIN NAME ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 4Α3ΦΩΚΑ-Η προς /06/ ,20 10, /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE ,00 588, /12/ /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Νυχτερινή Προσαύξηση 01/2011 Μόνιμου Φύλακα 45Ψ0ΩΚΑ- ΡΨΦ /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- ΕΥ9) ,00 106,17 266,40 133, /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /02/2011 Νυχτερινή Προσαύξηση 01/2011 Μόνιμου Φύλακα 33,30 16, /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , ,29

18 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Εκθεση ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς 17 28/04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ ,04 692, /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 500,00 0, /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 90 21/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /05/ /05/2011 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 1/1/11 ΕΩΣ 31/1/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 1/2/11 ΕΩΣ 28/2/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 1/3/11 ΕΩΣ 31/3/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 29/12/11 ΕΩΣ 28/1/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 29/1/11 ΕΩΣ 28/2/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 28/2/11 ΕΩΣ 28/3/11. ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 4Α8ΟΩΚΑ- ΡΥΠ 4Α39ΩΚΑ /08/ , ,30 990,45 198,09 990,45 198,09 990,45 198, ,48 259, ,48 259, ,48 259, /04/ , , /05/ ,50 835, /05/2011 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 4ΑΘ6ΩΚΑ /05/ ,00 679,50 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

19 Παρ/κού ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ /07/2011 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΟΠΩΝ & ΤΩΝ ΡΑΦΩΝ ΣΤΟ 4Α5ΖΩΚΑ-4ΚΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ /07/ /12/ /12/ /09/ /11/ /05/ /05/2011 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 4Α8ΘΩΚΑ-6 45ΨΗΩΚΑ-1ΙΙ 45Ψ0ΩΚΑ-Ι 4Α8ΥΩΚΑ- ΞΝΠ 456ΑΩΚΑ-ΕΔ6 4Α36ΩΚΑ /08/ ,00 318, /08/ /12/ /12/ /09/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- 7Φ1) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- Ε25) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.500,00 240,50 492,00 123, , , , , /11/2011 ΑΠ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ , , /05/ ,00 59, /05/ , , /05/2011 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 4Α36ΩΚΑ-Β /05/ ,80 140,41 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

20 Παρ/κού ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 74 19/05/2011 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 4Α39ΩΚΑ-2 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 75 19/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /11/ /06/ /09/2011 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 4Α3ΩΩΚΑ- 4Α3ΩΩΚΑ- 4Α36ΩΚΑ- 4Α3ΩΩΚΑ-Τ 4ΑΣΦΩΚΑ- 4ΑΣ9ΩΚΑ-Ε97 4ΑΣΥΩΚΑ- ΠΔΞ 45Β2ΩΚΑ-ΔΩ 116A 23/05/ ,40 78, /05/ ,00 129, /05/ ,00 51, /05/ ,00 51, /05/ , , /05/ , , /06/ ,50 346, /06/ ,00 0, /01/ ,13 0, /06/ , , /09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1.000, ,00 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

21 Παρ/κού ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ /12/2011 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 45ΨΗΩΚΑ /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ ,00 200,00 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΝΕΑ Υ19 ΤΑΔ) ΤΕΥΧΗ 52 06/05/ /12/ /10/ /10/ /07/ /09/ /12/ /09/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΧΤΥΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ. Α.Ε. (ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΥΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 4ΑΘ0ΩΚΑ-Π 45ΨΩΩΚΑ- ΗΘΒ 457ΡΩΚΑ-ΤΨ4 457ΡΩΚΑ-- ΨΨ4 4ΑΣ3ΩΚΑ-Ω57 45Β2ΩΚΑ-Β7Κ 45Ψ0ΩΚΑ- ΩΑΗ 45Β2ΩΚΑ-ΕΗ /05/ , , /12/ /10/ /10/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΠΩΚΑ- Κ25) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 4577ΩΚΑ-ΑΚ5) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 4577ΩΚΑ-747) 826,56 826, , , ,00 777, /07/ , , /09/ /12/ /09/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- ΚΕ3) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2.560,00 102,46 463,00 0, , ,00 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

22 Παρ/κού προμήθεια μουσικών οργάνων ΑΠΟΦΑΣΗ για τις ανάγκες του Δημοτικού 457ΡΩΚΑ /10/ /10/2011 ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 1.860,00 19,20 Ωδείου του Δήμου Νίκαιας - ΧΔΖ 4577ΩΚΑ-Δ4Μ) Αγ. Ι. Ρέντη /10/ /02/ /04/ /04/ /04/ /02/ /04/ /04/ /04/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Νυχτερινή Προσαύξηση Μονίμων Καθαριότητας, Ηλεκτρ/σμού ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Καθαριότητας, Ύδρευσης, Ηλεκτρ/σμού, Κήπων ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 457ΡΩΚΑ-Ο /10/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 45ΒΖΩΚΑ-ΤΩ9) 2.850, , , , /04/ , , /04/ , , /04/ , , , , /04/ , , /04/ , , /04/ , , /04/2011 ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ /04/ ,00 305,40 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

23 Παρ/κού /12/ /04/ /04/ /04/ /02/ /02/ /04/ /02/ /02/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Καθαριότητας, Ύδρευσης, Ηλεκτρ/σμού, Κήπων Νυχτερινή Προσαύξηση Μονίμων Καθαριότητας, Ηλεκτρ/σμού ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Καθαριότητας, Ύδρευσης, Ηλεκτρ/σμού, Κήπων Νυχτερινή Προσαύξηση Μονίμων Καθαριότητας, Ηλεκτρ/σμού /12/ , , /04/ , , /04/ , , /04/ , , , ,14 261,33 130, /04/ , ,39 123,48 61,74 12,05 6, ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ 20 28/04/2011 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ /04/ , , ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ 20 28/04/2011 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ /04/ , , ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ 20 28/04/2011 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ /04/ ,41 458,41 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

24 Εκθεση Εκθεση Παρ/κού 20 28/04/ /04/2011 ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ /04/ , , /04/ ,00 0, /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ,00 0, /05/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 4Α3ΘΩΚΑ /05/ ,22 0, /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 4Α8ΟΩΚΑ /08/ ,78 590, /02/ /12/ /05/ /05/ /05/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας 4ΑΘ6ΩΚΑ- 4ΑΘ6ΩΚΑ-Π , , /04/ , , /04/ , , /05/ , , /05/ , , Εκθεση 11 11/02/2011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ,00 676,55 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

25 Εκθεση Εκθεση Παρ/κού ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ 66 10/03/2011 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ , ,66 (συνεχιζόμενες προμήθειες Δημ.Ενότητας Ρέντη) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ /05/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 4Α3ΨΩΚΑ- SERVICE) ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ /05/ , ,58 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ /05/ /05/ /06/ /03/ /06/2011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE) ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΝΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΗ) 4Α3ΨΩΚΑ- 4ΑΣΕΩΚΑ-9 138α 30/05/ , , /06/ , , /06/ , , ,00 313,05 4ΑΣΕΩΚΑ /06/ , , Εκθεση 65 10/03/2011 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΗ) 2.500, ,00 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

26 Εκθεση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ /09/2011 ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 45ΒΜΩΚΑ /10/2011 ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΦΒ 9.500,00 244,25 ΙΝΤΕΡΝΕΤ /12/ /02/ /09/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΥΠΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 45ΨΨΩΚΑ-3ΔΙ 45Β2ΩΚΑ /12/ /09/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 45ΨΨΩΚΑ-ΟΕΥ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , , , , , , /01/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 36, /05/ /05/ /03/ /09/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 4ΑΘΓΩΚΑ-Ζ /05/ , ,12 4Α31ΩΚΑ-Β /05/ ,00 47,53 45Β2ΩΚΑ-ΑΚ /09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.500, , , , /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 102, /05/ /05/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 4ΑΘΓΩΚΑ- 4ΑΘΓΩΚΑ-Φ /05/ ,00 185, /05/ , ,00 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

27 Εκθεση Εκθεση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού /06/ /02/ /11/ /05/ /02/ /02/ /05/ /11/ /03/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΤΕΛ - ΑΣΕΤΙΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2011 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΙΤΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΝΤΗ 4ΑΣ9ΩΚΑ-Ζ /06/ ,19 188, , ,03 457ΓΩΚΑ-ΩΒ /11/2011 ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠ , ,15 4Α3ΦΩΚΑ-5 4Α3ΘΩΚΑ- 45Ψ9ΩΚΑ-Φ /06/ , , , , , , /06/ , , /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΨΩΚΑ- ΤΥΞ) , , , , /06/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΗ) 4ΑΣΕΩΚΑ- ΛΣΖ /06/ , ,64 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

28 Εκθεση Εκθεση Εκθεση Παρ/κού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 69 10/03/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8.750, ,82 ΡΕΝΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ /12/2011 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 45Ψ9ΩΚΑ /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΨΩΚΑ ,00 498,20 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 7ΧΦ 721) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ /11/ /02/ /02/ /07/ /06/ /12/ /07/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΚΑΡΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 45ΨΩΩΚΑ- ΦΟΦ /11/2011 4Α8ΥΩΚΑ-Λ /08/2011 4ΑΣΨΩΚΑ- ΤΜ6 45Ψ0ΩΚΑ-Τ2Θ 4Α8ΟΩΚΑ- ΟΜΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (456ΖΩΚΑ- ΟΒΑ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.712, , , , , , ,00 332, /06/ , , /12/ /08/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- ΘΜΗ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ,20 98, ,00 240,00 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

29 Παρ/κού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ /09/2011 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ /09/2011 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 45Β2ΩΚΑ-Β2 ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2.435, , Εκθεση 1.Απόφαση /11/ /11/ /02/ /12/ /12/ /06/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 2011 (ΝΕΟ ΕΡΓΟ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 2011" ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ /2010 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E. ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 456ΖΩΚΑ-ΡΑΦ 45ΨΩΩΚΑ- 45ΨΗΩΚΑ- ΟΞΙ 4ΑΣΒΩΚΑ ΠΟΙ /11/ /11/ /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 4562ΩΚΑ-ΙΕ1) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (456ΖΩΚΑ- 9Ω3) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- 2ΚΨ) 5.183, , , , ,00 1, , , ,44 1, /06/2011 ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , , /07/ /11/ /11/2011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ /2010 (1ος Λογαριασμός) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4Α8ΥΩΚΑ- 3ΔΑ /08/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ,94 0,01 12 & /11/ , ,57 12 & /11/ , , /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Τεχνικών Υπηρεσιών 2.879, ,66 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

30 Παρ/κού /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /02/ /11/ /11/ /02/ /11/2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Τεχνικών Υπηρεσιών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Τεχνικών Υπηρεσιών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12 & /11/ , ,80 12 & /11/ , ,28 12 & /11/ , ,51 12 & /11/ ,00 546,88 12 & /11/ , ,80 12 & /11/ , ,25 276,49 138,24 12 & /11/ , ,31 12 & /11/ , ,22 28,70 14,35 12 & /11/ ,34 744, /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Τεχνικών Υπηρεσιών 88,97 44,49 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

31 Εκθεση Παρ/κού /11/ /02/ /11/ /11/2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Τεχνικών Υπηρεσιών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12 & /11/ , ,58 7,01 3,51 12 & /11/ , ,86 12 & /11/ , , /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 5.000,00 0, /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 82 19/05/ /05/ /06/2011 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 4Α8ΟΩΚΑ- ΒΟ5 4Α3ΩΩΚΑ-7 4ΑΘ6ΩΚΑ-6 4ΑΣ9ΩΚΑ- ΖΟΤ /08/ , , /05/ ,00 77, /05/ , , /06/ ,00 0, Εκθεση ΚΑΕ Α/Α Κίνηση /06/ /02/ /05/2011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων 4ΑΣΨΩΚΑ- 4ΑΘΕΩΚΑ-Π Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης /06/ , , , , /05/ , ,00 προς

32 Εκθεση Εκθεση /10/ /02/ /02/ /07/2011 ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΛ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 457ΡΩΚΑ-ΔΕΘ 4ΑΣ9ΩΚΑ-30Α 4Α8ΟΩΚΑ- 7Ψ /10/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 4577ΩΚΑ-6Ξ6) 1.000,00 790, ,00 492, ,00 123, /07/ , , /08/ ,00 123, /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ 4Α8ΟΩΚΑ-64Β /08/ , , /12/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ DEXION) 45ΨΗΩΚΑ- ΕΘ /12/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (45ΨΗΩΚΑ- ΟΚΨ) 6.945, , /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4Α8ΟΩΚΑ- 0ΜΘ /08/ ,00 18,47 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

33 Εκθεση Εκθεση /11/ /11/ /02/ /03/ /05/2011 ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 156Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΣΤΟΥΣ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ κ. ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ κ. ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 218Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΕΛΑΙΩΝΑ" ΣΤΟΝ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ( 4Μ FINEADAPY-IDEA- ERGA) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΥΑΝΩΝ 456ΖΩΚΑ-0ΘΘ 4ΑΘΚΩΚΑ-Η /11/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 4565ΩΚΑ-ΟΡΠ) , , , , ,00 371, , , /05/ , ,98 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /07/2011 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ "19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ" 4Α8ΤΩΚΑ-Ι6Τ /09/ , ,42 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

34 /09/2011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗς ΟΔΟΥ ΚΑΒΑΦΗ ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ 45ΒΣΩΚΑ /09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , , /11/ /05/ /05/ /05/ /06/2011 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 6ου και 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Σ.ΜΑΥΡΟΥΔΗ - Μ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ Ο.Ε. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Π.ΡΑΛΛΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΕΩΣ ΘΗΒΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2011 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ/2009" ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ / 2008 ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ/2009" 456ΖΩΚΑ- ΗΥΑ 4ΑΘΞΩΚΑ- 4Α3ΙΩΚΑ- 4ΑΘΙΩΚΑ-Κ /11/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 4565ΩΚΑ-9ΔΙ) , , /05/ , , /05/ , , /05/ , , /06/ , , /05/2011 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥΠΡΩΗΝ ΚΙΝ/ΦΟΥ "ΒΙΚΤΩΡΙΑ" ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ "ΕΙΡΗΝΗ" ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΑΒΑΚΗ 4ΑΘΞΩΚΑ-Β 93 09/05/ , ,19 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

35 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση /06/2011 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΩΝ Μ23/2009, Μ21/2007 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 6/2001 ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ "ΤΣΙΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ" 4ΑΣΦΩΚΑ- ΚΓ /07/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Καθαριότητας, Ύδρευσης, Ηλεκτρ/σμού, Κήπων 1.142,26 571, /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /12/2011 ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ /12/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , ,43 Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

36 Εκθεση 13 28/04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ ,54 425, /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Καθαριότητας, Ύδρευσης, Ηλεκτρ/σμού, Κήπων 142,79 71, /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /02/2011 Υπερωρίες 01/2011 Μονίμων Καθαριότητας, Ύδρευσης, Ηλεκτρ/σμού, Κήπων 9,85 4, /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /04/2011 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΤΟΥΣ /04/ , , /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3.090,00 12, /08/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 4Α8ΟΩΚΑ /08/ , , /09/2011 ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 45ΠΝΩΚΑ- ΥΜ /09/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 865,59 865, /05/2011 ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας 4ΑΘ6ΩΚΑ /05/ ,00 9,40 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

37 Εκθεση 48 05/05/ /05/ /05/ /06/2011 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ (2011) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ. έξοδα δημοσίευσης προκυρήξεων ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 4ΑΘ0ΩΚΑ-5 4Α3ΨΩΚΑ-4 4ΑΘΕΩΚΑ-4 4ΑΣΡΩΚΑ-ΤΔΙ 96 09/05/ , , /06/ , , /05/ ,00 231, /06/ ,00 183, /01/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 548, /05/ /07/ /06/ /07/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΑΣΤΡΩΝ, ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΠΟΡΩΝ,ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ΑΘΓΩΚΑ- 4ΑΣ3ΩΚΑ-Ρ4 4ΑΣΡΩΚΑ-Α 45ΠΝΩΚΑ- 98Π /05/ , , /07/ , , /06/ , , /09/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , , Εκθεση 44 18/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.500, ,00 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

38 Εκθεση ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ ΕΑΔ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤ.-ΕΠΙΧ- ΜΙΣΘΩΜ. ΚΛΠ /06/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4ΑΣΨΩΚΑ-Β /06/ , , /02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SOFTWARE 2.250,00 200, /05/ /02/ /02/ /02/ /02/ /05/2011 ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΩΝΑ) ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 13/1/11 ΕΩΣ 12/2/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 11/12/10 ΕΩΣ 10/1/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 11/1/11 ΕΩΣ 10/2/11. ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΑΠΟ 11/2/11 ΕΩΣ 10/3/11. ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ ΑΘΓΩΚΑ /05/ , , ,71 0,54 875,83 35,30 875,83 35,30 875,83 35, /04/ , , /04/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ /04/ , , /04/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ /04/ , , /04/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ /04/ ,73 0, /12/2011 ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ /12/ , ,59 ΚΑΕ Α/Α Κίνηση Παρ/κού Ημερ/νία Παρατηρήσεις Κίνησης προς

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 1/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουνίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: α) Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 212/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 212/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 32ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 32ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..20/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..20/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..2η/2014.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 4ης-2-2014 Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..20/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 234

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα