ET475MY11E /8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu"

Transcript

1 bg Ръководство за употреба el Οδηγίες χρήσης hu Használati útmutató ro Instrucţiuni de utilizare tr Kullanım kılavuzu Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu ET475MY11E /8912

2 Съдържание На какво трябва да обърнете внимание Преди монтажа Указания за безопасност Причини за повреди Преди първата употреба Вашият нов уред Това е Вашият нов Тепан Яки Панел за управление Настройване на Тепан Яки Включване и изключване на Тепан Яки Настройване на температурата Индикация за остатъчна топлина Степен за поддържане на топлината Изключване на задната зона за нагряване Автоматично ограничение на времето Степен на почистване Таймер Таблици и съвети Таблица за настройване Указания и съвети Основни настройки Промяна на основните настройки Почистване и поддържане Отстраняване на повреди Клиентски сервиз

3 На какво трябва да обърнете внимание Прочетете внимателно това ръководство за употреба. Само тогава Вие ще можете да обслужвате Вашия уред сигурно и правилно. Запазете добре ръководството за употреба и монтаж. Ако предавате уреда на трети лица, приложете и ръководствата. Преди монтажа Да се рециклира в съответствие с околната среда Транспортни щети Електрическо присъединяване Монтаж и включване Разопаковайте уреда и отстранете и опаковката в съответствие с околната среда. Този уред е обозначен в съответствие с европейските директиви 2002/96/ЕО за електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment WEEE). Директивата определя условията за обратно приемане и вторично използване на стари уреди в цяла Европа. Контролирайте уреда, след като го разопаковате. В случай на наличието на транспортни щети не трябва да включвате уреда. Ако съединителният проводник е повреден, той трябва да се замени от специалист, обучен от производителя, за да се предотвратят евентуалните опасности. Съблюдавайте специалното ръководство за монтаж. 3

4 Указания за безопасност Безопасно обслужване Прекалено горещо масло и мазнина Горещ уред Този уред не е предназначен за битова употреба. Използвайте уреда само за приготвянето на ястия. Възрастни лица и деца не трябва да използват уреда без надзор, когато физически и душевно не са в състояние на това, или когато им липсват знания и опит да обслужват сигурно и безопасно уреда. Не оставяйте децата да играят с уреда. Не използвайте уреда с външно реле за време или външна телемеханична система. Използвайте уреда само за приготвяне на ястия директно върху готварската повърхност - без тенджера и тиган. Внимание, опасност от пожар! Прегрятото масло или мазнина могат да се запалят бързо. Не оставайте никога без надзор горещо масло или мазнина. Не гасете никога с вода горящо масло респ. мазнина. Задушете пламъка с одеяло. Изключете уреда. Внимание, опасност от изгаряне! По време на експлоатация уредът се нагорещява. Дръжте децата настрана! Внимание, опасност от пожар! Не използвайте уреда никога като място за поставяне! Не поставяйте предмети от пластмаса или с пластмасова дръжка върху горещата готварска повърхност. Внимание, опасност от пожар! Не съхранявайте никога горими предмети (напр. препарати за почистване, спрейове) в отделенията, намиращи се под уреда. Опасност от късо съединение! Не оставяйте съединителни кабели на електрически уреди върху горещия уред. Възможно е кабелната изолация да се стопи. 4

5 Стъкленокерамично покритие Почистване Ремонти Внимание, опасност от изгаряне! Стъкленокерамичното покритие се поставя едва след като уредът се охлади напълно. Не включвайте никога уреда с поставено върху него покритие. Изключете уреда след употреба. Почиствайте изстиналия уред след всяка употреба. Не използвайте уреди за почистване под високо налягане или пароструйки. Неправилните ремонти са опасни. Опасност от токов удар! Само обучен от нас техник от клиентския ни сервиз може да извършва ремонтни дейности. Ако уредът е дефектен, изключете предпазителя в таблото. Обадете се на клиентския сервиз. Причини за повреди Готварска повърхност от благородна стомана Твърди и остри предмети Стъкленокерамично покритие Готварската повърхност от благородна стомана е здрава и гладка, но с времето се получават следи от употребата, така както и при чугунения тиган. Те обаче не оказват влияние върху употребата. Лекото пожълтяване на готварската повърхност от благородна стомана е нормално. Не режете с нож върху готварската повърхност от благородна стомана, това може да я надраска. За обръщане на ястията използвайте лопатка. Важно: Не удряйте с лопатката по готварската повърхност, тя оставя разрези върху нея. Когато твърди или остри предмети попаднат върху стъкленокерамичната бленда или покритие, могат да настъпят щети. Стъкленокерамичното покритие се поставя едва след като уредът се охлади напълно. Не включвайте никога уреда с поставено върху него покритие. Не използвайте покритието като площ за поставяне на продукти или за претопляне. 5

6 Преди първата употреба Нагряване на уреда Почистете основно готварската повърхност преди първата употреба. След това нагрейте в празно състояние Тепан Яки на 240 C за около 30 минути. По този начин се отстранява миризмата от новите части. Вашият нов уред Тук ще се запознаете с Вашия нов уред и ще получите информация за доставените аксесоари. Това е Вашият нов Тепан Яки Стъкленокерамично покритие Готварска повърхност Панел за управление 6

7 Панел за управление Панел за управление Индикация на Индикация за остатъчна топлина k/h температурен Нагряване C таймер Полета за управление на г Обхват на настройване на Полета за управление на главния прекъсвач l температурата таймера W зона на нагряване отзад степента на поддържане степента на почистване F изкл. u на топлината < Полета за управление Указание Когато натиснете символа, се активира и съответната функция. Поддържайте полетата за управление винаги сухи. Влагата нарушава функцията им. 7

8 Настройване на Тепан Яки Включване и изключване на Тепан Яки Тепан Яки се включва и изключва с главния прекъсвач. Указание Включване: Докоснете символа l. Индикацията над главния прекъсвач светва. Тепан Яки е готов за работа. Изключване: Докоснете символа l. докато изгасне индикацията над главния прекъсвач. Тепан Яки е изключен. Индикацията за остатъчна топлина продължава да свети, докато Тепан Яки се охлади достатъчно. Тепан Яки се изключва автоматично, когато температурата е настроена повече от 20 секунди на 0. Настройване на температурата В обхвата на настройване можете да настроете желаната температура. Тепан Яки трябва да е включен. 1. Настройте желаната температура. Минете целия обхват на настройване, докато се появи желаната температура на индикацията. 2. Изчакайте докато настроената температура се достигне и прозвучи сигнал. Индикацията за нагряване изгасва. Сега вече можете да поставите продуктите за печене. 8

9 Индикация за остатъчна топлина Степен за поддържане на топлината Тепан Яки има двустепенна индикация за остатъчна топлина. Ако на индикацията се появи k, Тепан Яки е много горещ. Когато Тепан Яки продължава да се охлажда, индикацията се сменя в h. Индикацията изгасва, когато Тепан Яки се е охладил достатъчно. Започнете да почиствате, когато индикацията за остатъчна топлина се е сменила от k на h. Тепан Яки трябва да е включен. Изберете степен за поддържане на топлина в обхвата за настройване. Не избирайте прекалено големи количества за претопляне. Всички ястия, които се претоплят, трябва да имат контакт с готварската повърхност, тъй като в противен случай ще изстинат. Не претопляйте ястията продължително време, тъй като в противен случай те ще изсъхнат. Изключване на задната зона за нагряване При приготвянето на малки количества можете да използвате само предната зона. При това задната половина на готварската повърхност може да служи като място за претопляне. Тепан Яки трябва да е включен. Докоснете символа u Индикацията над символа светва. Задната зона на нагряване е изключена. Когато следващия път включите уреда, това състояние остава запаметено. Тази настройка можете да промените в основните настройки. 9

10 Автоматично ограничение на времето Степен на почистване Ако Тепан Яки се използва прекалено дълго и не направите промяна в настройката, се активира автоматичното ограничение на времето. Нагряването се прекъсва. На индикацията мигат редувайки се F и 8. Ако натиснете някой от панелите за управление, индикацията изгасва. Вие можете да я настроите отново. Активирането на времевото ограничение се определя от настроената температура. При степента на почистване F уредът се нагрява на 40 C. Така Вие можете да накиснете замърсяванията, като поставите малко вода и миещ препарат вурху повърхността за печене (максимално 1 час). След като се отделят замърсяванията, можете да започнете с почистването. 10

11 Таймер Таймерът може да се използва като кухненски часовник. Таймерът не включва и не изключва Тепан Яки. С таймера можете да настроите време до 99 минути. Вие можете да използвате таймера и при изключен Тепан Яки. Така ще направите настройките 1. Докоснете символа W, докато светне индикацията a. В индикацията на таймера свети Настройте желаното число в полето за настройки. След изтичане на След като времето изтече, ще чуете сигнал. времето В индикацията на таймера светва 00. След 10 секунди индикацията изгасва. Коригиране на времето Докоснете символа W, настройте отново времето в полето за настройки. Предварително Натиснете символа W, настройте на 0 в обхвата изключване на таймера на настройване. 11

12 Таблици и съвети Таблица за настройване Данните в таблицата са ориентировъчни и важат за предварително нагрят уред. В зависимост от вида и количеството на продуктите за печене отделните стойности могат да варират. Продуктите за печене се поставят върху уреда едва след като изтече времето за предварително нагряване. Продукт Температура Време за готвене Количество / дебелина Месо / птиче месо Говежда пържола, запичане C 2-3 мин. около 2 cm средно изпечено* от всяка страна продължава да 5-7 мин. се пече на 180 C Свинска вратна пържола C мин. около. 2 cm (без кокали) Свински медальони** C мин. макс. 2 cm Шницел, паниран*** C мин. 0,5-1 cm Свинско или телешко Пуешка пържола C 8-15 мин. 1-1,5 cm Филе от пилешки гърди C мин. 2,5-3 cm Месо на ивици C 8-10 мин g маринирано месо, говеждо или свинско**** Ивици от пуешко месо**** C 7-9 мин g Кайма C 9-11 мин около 600 g Хамбургер C мин. макс. 1 cm * напр. ентрекот, филе, рамстек. Пържолата е средно изпечена, когато излиза месен сос. ** Притиска се здраво върху плочата, обръща се няколко пъти. *** Да се използва достатъчно масло, за да не изсъхне и прегори панадата. **** Ивиците от месо трябва да се разпределят добре, те не трябва да се докосват. 12

13 Продукт Температура Време за готвене Количество / дебелина Риба рибени филета* C 7-10 мин около 2 cm Стек от сьомга C мин около 3 cm Пържола от риба-тон C мин около 3 cm Скариди C 8-10 мин. по 30 g Зеленчуци Моркови, нарязани на ивици C 6-8 мин около 500 g Пиперки на ивици C 4-6 мин около 500 g Патладжан, на филийки** C 6-8 мин около 500 g Тиквички, на филийки C 6-8 мин около 500 g Лук на кръгчета C 5-7 мин около 500 g Гъби "Шампиньони", на филийки мин около 500 g Картофи, сварени на филийки C мин около 500 g * Подходящи за печене видове месо, използвайте напр. сьомга, риба тон, калкан, костур или бяла риба. За да не могат филетата от риба да залепнат, те могат да се отъркалят в брашно преди печенето. Започнете да печете от страната с кожата и обърнете по възможност само един път. ** Посолете патладжана преди печене, оставете го да престои 30 мин. и след това подсушете. 13

14 Продукт Температура Време за готвене Количество / дебелина Ястия от яйца / сладки ястия Яйца на очи, бъркани яйца C 6-9 мин. 6 яйца палачинки, C 2-3 мин. 4 броя по американски* от всяка страна Палачинки* C 1-2 мин. 2 броя от всяка страна Плодове на парчета или C 5-7 мин. 500 g кубчета* / ** Други Хапки от бял хляб* / *** 160 C мин. 150 g Семе от пиния / бадеми печени 160 C 5-7 мин. 400 g Предварително сварена юфка C мин. 500 g Тофу C 3-5 мин. 400 g * Най-добре е да се използва нагорещено чисто масло (топено масло). ** Да се овкуси по желание с мед или лимон. *** Да се обръща често. 14

15 Указания и съвети Преди печенето Печене Уредът трябва да е винаги предварително нагрят. Изчакайте изгасването на индикацията за нагряване при увеличаване на степента между отделните приготвяния. Използвайте само подходящи за печене и пържене масла и мазнини, напр. рафинирано растително масло или топено масло (нагорещено чисто масло). Не солете преди приготвяне месо, птиче месо и риба, за да не се загуби водата и други разтворими хранителни вещества. Не режете и набождайте предварително или по време на приготвянето месото и птичето месо, за да не изтича сока. Месото и парчетата птиче месо не трябва да докосвате при пречене, за да не се изгуби водата. Натискайте месото, птичето месо и рибата върху готварската повърхност с лопатка. Обърнете едва, когато те могат да се отделят лесно от плочата, за да не се разрушат фибрите. В противен случай може да излезе течност, което би довело до изсъхване на самия продукт. 15

16 Основни настройки Вашият уред има различни основни настройки. Вие можете да съгласувате тези основни настройки с Вашите собствени навици. Индикация c2 c6 c7 c0 Функция Сигнален звук 0 Потвърдителният сигнал и сигналът за неправилно обслужване са изключени 1 Включен е само сигналът за неправилно обслужване 2 Потвърдителният сигнал и сигналът за неправилно обслужване са включени* Продължителност на крайния сигнал на таймера 1 10 секунди* 2 30 секунди 3 1 минута Комбинация на зоните за нагряване 0 При включване двете зони за нагряване са включени. 1 При включване задната зона за нагряване е изключена. 2 При включване се запазва последната настройка.* Връщане на основната настройка 0 Изключен 1 Включен * Основна настройка 16

17 Промяна на основните настройки Изключване без запаметяване Тепан Яки трябва да е изключен. 1. Да се включи Тепан Яки. 2. През следващите 10 секунди символът W се докосва в продължение на 4 секунди. На дисплея започва да мига c2, в дясната част на дисплея свети Символът W се докосва, докато в левия дисплей мига желаната индикация. 4. Настройте желаната стойност в полето за настройки. 5. Натиснете символа W в продължение на 4 секунди. Настройката е запаметена. За да напуснете основните настройки, изключете Тепан Яки от главния прекъсвач. Промените не се запаметяват. 17

18 Почистване и поддържане Почистване на топъл уред Почистване на изстинал уред Почистване между две приготвяния 18 налягане или пароструйки. Внимание, опасност от изгаряне! Започнете да почиствате, когато индикацията за остатъчна топлина се е сменила от k на h. Не използвайте уреди за почистване под високо Почиствайте уреда след всяка употреба. Загорелите остатъци могат да се отстранят много трудно. По-големите остатъци трябва да се отстранят с лопатката. Измийте основно новите гъби преди употреба. Отстранете внимателно остатъците от препаратите за почистване след всяка употреба. Внимание, опасност от изгаряне! При поставяне на вода върху горещия уред се получава водна пара и горещи пръски. Уредът се остава да се охлади поне 15 минути, преди да се постави водата. За предпочитане е използването на кубчета лед. Впръскайте препарат за почистване и оставете замърсяванията да се накиснат (максимално 1 час). Внимание, опасност от изгаряне! Започнете да почиствате, когато индикацията за остатъчна топлина се е сменила от k на h. Върху готварската повърхност се поставят малко вода и препарат за почистване, така че тя да е леко покрита. Уредът се включва. В полето за настройки се избира степента за почистване F. Замърсяванията се накисват (максимално 1 час). След като се отделят замърсяванията можете да започнете с почистването. За целта тук са подходящи кубчета лед: Уредът се изключва. 4-5 кубчета лед се разпределят върху горещата готварска повърхност. Внимание! При това не трябва да се получава водна пара! Отделилите се замърсявания се отстраняват с лопатката и уредът се включва отново. Изчакайте с поставянето на ястията, докато уредът достигне настроената температура.

19 Подходящи препарати за почистване Твърди замърсявания Почистващ препарат за благородна стомана За отстраняване на мазни остатъци най-подходящ е препарат за миене. В зависимост от продукта върху готварската повърхност могат да останат бели петна. Тези петна можете да отстраните най-лесно с лимонов сок или оцет. След това избършете още веднъж старателно с мокра кърпа. Твърдите замърсявания върху готварската повърхност можете да отстраните с нашия препарат за почистване на грил ( за поръчка ). Препаратът се нанася върху замърсяваният, когато уредът е студен и се оставя да действа най-малко 2 часа, при силни замърсявания - и през нощта. След това се почиства с влажна кърпа и се изсушава. Спазвайте времето за указанията на опаковката. За интензивно почистване на готварската повърхност и на рамката можете да използвате почистващ препарат за благородна стомана. По този начин матовата благородна стомана започва да блести отново. Подходящ препарат за благородна стомана можете да поръчате при Вашия специализиран търговец или в интернет ( за поръчка ). Почистване на рамката Рамката се почиства с мека кърпа или гъба и препарат за почистване. Не удряйте или не правете драскотини с лопатката по ръба на уреда. Стъкленокерамична бленда и стъкленокерамично Отстранете малките замърсявания с влажна покритие кърпа или топла сапунена вода. Изплакнете остатъците от препарата за миене със студена вода, след това подсушете повърхността. Не почиствайте стъклокерамичното покритие в миялната машина. Неподходящи препарати за почистване Не използвайте агресивни химически препарати за почистване като спрей за фурна или отстраняване на петна. Не използвайте тел за почистване на тенджери от метал, стъклена вата, метални четки или подобни. Гъбите за търкане и млечнобелият препарат за търкане остават заедно с лопатката следи върху повърхността. Това обаче не ограничава функционалните свойства на уреда. 19

20 Отстраняване на повреди Често нещо незначително е причина за появата на повреда. Обърнете внимание на следните указания, преди да се обадите на клиентския сервиз. Индикация Гpeшкa Мярка Няма Електрозахранването Контролирайте предпазителя на уреда. е прекъснато. С помощта на други електрически уреди контролирайте, дали е налице спиране на тока. E мига Панелът за управление е Подсушете панела за управление или отстранете е влажен или върху предмета. Докоснете след това някой от него се намира предмет. бутоните. Er + число Дефект на уреда Изключете уреда и го включете отново. Ако не изгасне индикацията: Обадете се на клиентския сервиз. F0 Дефект на уреда Изключете уреда и го включете отново. Ако не изгасне индикацията: Обадете се на клиентския сервиз. F4 Електрониката се е Изчакайте, докато електроника се е прегряла и е охладила достатъчно. Докоснете след това някой изключила уреда. от бутоните на панела. F6 / F7 Дефект на уреда Изключете уреда и го включете отново. Ако не изгасне индикацията: Обадете се на клиентския сервиз. F8 Уредът е работил Вие можете да включите веднага отново уреда. продължително време и се е изключил. 20

21 Клиентски сервиз E-номер и FD номер Ако се наложи ремонт на Вашия уред, нашият клиентски сервиз е на Ваше разположение. Адресът и телефонния номер на най-близкия клиентски сервиз ще намерите в телефонния указател. Посочените клиентски центрове също биха Ви посочели намиращия се във Ваша близост клиентски сервиз. Когато потърсите нашия клиентски сервиз, посочете Е номера и FD номера на уреда. Типовата табелка с номера ще намерите на уреда. За да не се наложи да търсите дълго в случай на повреда, можете да нанесете и тук данните на Вашия уред. 21

22 Περιεχόμενα Τι πρέπει να προσέχετε Πριν την τοποθέτηση Υποδείξεις ασφαλείας Αιτίες ζημιών Πριν την πρώτη χρήση Η καινούργια σας συσκευή Αυτό είναι το νέο σας Teppan Yaki Πεδίο χειρισμού Ρύθμιση του Teppan Yaki Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Teppan Yaki. 28 Ρύθμιση της θερμοκρασίας Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας Βαθμίδα διατήρησης του φαγητού ζεστού Απενεργοποίηση της πίσω ζώνης θέρμανσης Αυτόματος περιορισμός χρόνου Βαθμίδα καθαρισμού Χρονοδιακόπτης Πίνακες και συμβουλές Πίνακας ρύθμισης Συμβουλές και τεχνάσματα Βασικές ρυθμίσεις Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων Φροντίδα και καθαρισμός Άρση βλάβης Σέρβις πελατών

23 Τι πρέπει να προσέχετε Διαβάστε παρακαλώ προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Μόνο τότε μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή σίγουρα και σωστά. Φυλάξτε καλά τις οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης. Σε περίπτωση που παραχωρήσετε τη συσκευή σε κάποιον άλλο, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Πριν την τοποθέτηση Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος Ζημιές μεταφοράς Ηλεκτρική σύνδεση Τοποθέτηση και σύνδεση Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και αποσύρετε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment WEEE). Η οδηγία προβλέπει το πλαίσιο για μια επιστροφή και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, ελέγξτε τη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά δεν επιτρέπεται να συνδέσετε τη συσκευή. Εάν το καλώδιο σύνδεσης έχει υποστεί ζημιά, πρέπει, για την αποφυγή κινδύνων, να το αλλάξει ένας ειδικευμένος από τον κατασκευαστή τεχνίτης. Προσέξτε παρακαλώ τις ειδικές οδηγίες τοποθέτησης. 23

24 Υποδείξεις ασφαλείας Ασφαλής χειρισμός Υπερθερμασμένο λάδι και λίπος Καυτή συσκευή Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για το μαγείρεμα φαγητών. Ενήλικες και παιδιά δεν επιτρέπεται να λειτουργούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, όταν δεν είναι για αυτό σε θέση σωματικά ή πνευματικά, ή όταν δεν έχουν τις γνώσεις και την πείρα, για το ασφαλή και σωστό χειρισμό της συσκευής. Μην αφήνετε να παίζουν τα παιδιά με τη συσκευή. Μη λειτουργείτε τη συσκευή με έναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ένα εξωτερικό σύστημα τηλεχειρισμού. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την παρασκευή φαγητών απευθείας χωρίς κατσαρόλα ή τηγάνι πάνω στην επιφάνεια ψησίματος. Προσοχή, κίνδυνος πυρκαγιάς! Το υπερθερμασμένο λάδι ή λίπος αναφλέγεται γρήγορα. Μην αφήνετε ποτέ το καυτό λάδι ή το λίπος χωρίς επιτήρηση. Μη σβήνετε ποτέ με νερό το λάδι ή το λίπος που καίγεται. Σβήνετε τις φλόγες με ένα καπάκι. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Προσοχή, κίνδυνος εγκαυμάτων! Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ κατά τη λειτουργία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά! Προσοχή, κίνδυνος πυρκαγιάς! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας! Μην τοποθετήσετε κανένα αντικείμενο από συνθετικό υλικό ή με πλαστική λαβή πάνω στην καυτή επιφάνεια ψησίματος. Προσοχή, κίνδυνος πυρκαγιάς! Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. υγρά καθαρισμού, κουτιά σπρέι) σε συρτάρια ή ράφια κάτω από τη συσκευή. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος! Μην περνάτε ποτέ τα καλώδια σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών πάνω από την καυτή συσκευή. Η μόνωση των καλωδίων μπορεί να λιώσει. 24

25 Κάλυμμα υαλοκεραμικής επιφάνειας Καθαρισμός Επισκευές Προσοχή, κίνδυνος εγκαυμάτων! Τοποθετήστε το κάλυμμα της υαλοκεραμικής επιφάνειας, αφού πρώτα κρυώσει εντελώς η συσκευή. Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή με τοποθετημένο κάλυμμα. Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά τη χρήση. Καθαρίζετε την κρύα συσκευή μετά από κάθε χρήση. Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης ατμού. Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οι επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από έναν τεχνικό του σέρβις πελατών, εκπαιδευμένο από εμάς. Εάν η συσκευή έχει κάποια βλάβη, κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Αιτίες ζημιών Επιφάνεια ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα Κάλυμμα υαλοκεραμικής επιφάνειας Η επιφάνεια ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα είναι στιβαρή και λεία, αποκτά όμως με το χρόνο ίχνη χρήσης, όπως ένα καλό χυτοσιδηρό τηγάνι. Αυτά τα ίχνη όμως δεν επηρεάζουν καθόλου τη λειτουργία της συσκευής. Μια ελαφριά κίτρινη απόχρωση της επιφάνειας ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα είναι κάτι το φυσικό. Μην κόβετε με μαχαίρια πάνω στην επιφάνεια ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα, γιατί έτσι μπορεί να γρατσουνιστεί η επιφάνεια ψησίματος. Για το γύρισμα των φαγητών χρησιμοποιείτε τη σπάτουλα. Σημαντικό: Μην κτυπάτε με τις σπάτουλες πάνω στην επιφάνεια ψησίματος, το κτύπημα αφήνει σημάδια στην επιφάνεια ψησίματος. Εάν πέσουν σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στην κονσόλα χειρισμού υαλοκεραμικού υλικού ή στο κάλυμμα της υαλοκεραμικής επιφάνειας, μπορεί να δημιουργηθούν ζημιές. Τοποθετήστε το κάλυμμα της υαλοκεραμικής επιφάνειας, αφού πρώτα κρυώσει εντελώς η συσκευή. Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή με τοποθετημένο κάλυμμα. Μη χρησιμοποιείτε το κάλυμμα ως επιφάνεια εναπόθεσης ή ως επιφάνεια διατήρησης του φαγητού ζεστού. 25

26 Πριν την πρώτη χρήση Θέρμανση της συσκευής Πριν την πρώτη χρήση καθαρίστε προσεκτικά την επιφάνεια ψησίματος. Θερμάνετε μετά το Teppan Yaki άδειο για 30 λεπτά στους 240 C. Έτσι εξαφανίζεται η μυρωδιά της νέας συσκευής. Η καινούργια σας συσκευή Εδώ θα γνωρίσετε την καινούργια σας συσκευή και θα βρείτε πληροφορίες για τα συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα. Αυτό είναι το νέο σας Teppan Yaki Κάλυμμα υαλοκεραμικής επιφάνειας Επιφάνεια ψησίματος Πεδίο χειρισμού 26

27 Πεδίο χειρισμού Ένδειξη για Ένδειξη για Υπόλοιπη θερμότητα k/h Θερμοκρασία Θέρμανση C Χρονοδιακόπτη Επιφάνειες χειρισμού για Περιοχή ρυθμίσεων για Επιφάνειες χειρισμού για Γενικό διακόπτη l Θερμοκρασία Χρονοδιακόπτη W Ζώνη θέρμανσης Βαθμίδα διατήρησης του Βαθμίδα καθαρισμού F πίσω σβηστή u φαγητού ζεστού < Επιφάνειες χειρισμού Υπόδειξη Όταν ακουμπήσετε ένα σύμβολο, ενεργοποιείται η αντίστοιχη λειτουργία. Διατηρείτε τις επιφάνειες χειρισμού πάντοτε στεγνές. Η υγρασία επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία. 27

28 Ρύθμιση του Teppan Yaki Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Teppan Yaki Υπόδειξη Ρύθμιση της θερμοκρασίας Με το γενικό διακόπτη ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε το Teppan Yaki. Ενεργοποίηση: Αγγίξτε το σύμβολο l. Η ένδειξη πάνω από το γενικό διακόπτη ανάβει. Το Teppan Yaki είναι τώρα σε ετοιμότητα λειτουργίας. Απενεργοποίηση: Ακουμπήστε το σύμβολο l, μέχρι να σβήσει η ένδειξη πάνω από το γενικό διακόπτη. Το Teppan Yaki είναι τώρα απενεργοποιημένο. Η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας συνεχίζει να ανάβει, μέχρι να κρυώσει αρκετά το Teppan Yaki. Το Teppan Yaki απενεργοποιείται αυτόματα, όταν η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη στο 0 πάνω από 20 δευτερόλεπτα. Στην περιοχή των ρυθμίσεων ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. Το Teppan Yaki πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. 1. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. Περάστε πάνω στην περιοχή ρύθμισης, ώσπου να εμφανιστεί στην ένδειξη η επιθυμητή θερμοκρασία. 2. Περιμένετε, ώσπου να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία και να ακουστεί ένα σήμα. Η ένδειξη θέρμανσης σβήνει. Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε το φαγητό. 28

29 Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας Το Teppan Yaki έχει μια ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας δύο βαθμίδων. Όταν στην ένδειξη εμφανίζεται ένα k, το Teppan Yaki είναι ακόμα καυτό. Μόλις κρυώσει το Teppan Yaki, αλλάζει η ένδειξη σε h. Η ένδειξη σβήνει, όταν το Teppan Yaki έχει κρυώσει αρκετά. Αρχίστε πρώτα με τον καθαρισμό, όταν η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας έχει αλλάξει από k σε h. Βαθμίδα διατήρησης του φαγητού ζεστού Το Teppan Yaki πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Στην περιοχή των ρυθμίσεων επιλέξτε τη βαθμίδα διατήρησης του φαγητού ζεστού. Μην επιλέγετε πολύ μεγάλες ποσότητες για να τις διατηρήσετε ζεστές. Όλα τα φαγητά, που πρέπει να διατηρηθούν ζεστά, πρέπει να έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια ψησίματος, επειδή διαφορετικά κρυώνουν. Μην κρατάτε τα φαγητά για πολύ χρόνο ζεστά, επειδή διαφορετικά στεγνώνουν. Απενεργοποίηση της πίσω ζώνης θέρμανσης Κατά το μαγείρεμα μικρών ποσοτήτων μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μόνο την μπροστινή ζώνη. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πίσω μέρος της επιφάνειας ψησίματος ως ζώνη διατήρησης του φαγητού ζεστού. Το Teppan Yaki πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Αγγίξτε το σύμβολο u. Η ένδειξη πάνω από το σύμβολο ανάβει. Η πίσω ζώνη θέρμανσης είναι τώρα απενεργοποιημένη. Όταν την επόμενη φορά ενεργοποιήσετε τη συσκευή, αυτή η κατάσταση παραμένει αποθηκευμένη. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση στις αλλαγές των βασικών ρυθμίσεων. 29

30 Αυτόματος περιορισμός χρόνου Όταν το Teppan Yaki είναι σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν αλλάξετε τη ρύθμιση, ενεργοποιείται ο αυτόματος περιορισμός του χρόνου. Η θέρμανση διακόπτεται. Στην ένδειξη αναβοσβήνουν εναλλάξ F και 8. Όταν ακουμπήστε μια οποιαδήποτε επιφάνεια χειρισμού, σβήνει η ένδειξη. Μπορείτε να ρυθμίσετε εκ νέου. Το πότε θα ενεργοποιηθεί ο περιορισμός του χρόνου, εξαρτάται από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Βαθμίδα καθαρισμού Στη βαθμίδες καθαρισμού F θερμαίνεται η συσκευή στους 40 C. Έτσι μπορείτε να μαλακώσετε τη ρύπανση, όταν βάλετε λίγο νερό και απορρυπαντικό πιάτων πάνω στην επιφάνεια ψησίματος (το πολύ 1 ώρα). Αφού διαλυθεί η ρύπανση μπορείτε να αρχίσετε το καθάρισμα. 30

31 Χρονοδιακόπτης O χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ρολόι συναγερμού κουζίνας. O χρονοδιακόπτης δεν ενεργοποιεί ούτε απενεργοποιεί το Teppan Yaki. Με το χρονοδιακόπτη μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρόνο μέχρι 99 λεπτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη επίσης και με απενεργοποιημένο το Teppan Yaki. Έτσι ρυθμίζετε 1. Αγγίξτε το σύμβολο W, ώσπου να ανάψει η ένδειξη a. Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη ανάβει Ρυθμίστε στην περιοχή των ρυθμίσεων τον επιθυμητό χρόνο. Μετά τη λήξη του χρόνου Μετά τη λήξη του χρόνου ακούτε ένα σήμα. Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη ανάβει 00. Μετά από 10 δευτερόλεπτα απενεργοποιείται η ένδειξη. Διόρθωση του χρόνου Αγγίξτε το σύμβολο W, στην περιοχή των ρυθμίσεων ρυθμίστε το χρόνο εκ νέου. Πρόωρη απενεργοποίηση Αγγίξτε το σύμβολο W, στην περιοχή των του χρονοδιακόπτη ρυθμίσεων ρυθμίστε στο 0. 31

32 Πίνακες και συμβουλές Πίνακας ρύθμισης Τα στοιχεία στους πίνακες είναι ενδεικτικές τιμές και ισχύουν για μια προθερμασμένη συσκευή. Οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με το είδος και την ποσότητα του φαγητού. Τοποθετήστε το ψητό, αφού πρώτα λήξει ο χρόνος προθέρμανσης. Ψητό Θερμοκρασία Χρόνος μαγειρέματος Ποσότητα / Πάχος Κρέας / Πουλερικά Βοδινή μπριζόλα, σοτάρισμα C 2-3 λεπτά από κάθε μεριά περ. 2 cm "μισοψημένη"* ψήσιμο 180 C 5-7 λεπτά Χοιρινή μπριζόλα, σβέρκος C λεπτά περ. 2 cm (χωρίς κόκκαλο) Χοιρινά μενταγιόν** C λεπτά μέγ. 2 cm Σνίτσελ, πανέ*** C λεπτά 0,5-1 cm Χοιρινό ή μοσχάρι Μπριζόλα γαλοπούλας C 8-15 λεπτά 1-1,5 cm Φιλέτα από στήθος κοτόπουλου C λεπτά 2,5-3 cm Κρέας κομμένο σε λεπτές C 8-10 λεπτά γρ. λωρίδες, μαριναρισμένο, βοδινό ή χοιρινό**** Λωρίδες από στήθος C 7-9 λεπτά γρ. γαλοπούλας**** Κιμάς C 9-11 λεπτά περ. 600 γρ. Χάμπουργκερ C λεπτά μέγ. 1 cm * π.χ. κυλότο, φιλέτο, κόντρα μπριζόλα. Η μπριζόλα είναι "μισοψημένη", όταν εξέρχεται ο χυμός του κρέατος. ** Πιέστε το κρέας δυνατά πάνω στην πλάκα, γυρίστε το πολλές φορές. *** Χρησιμοποιήστε αρκετό λάδι, για να μη στεγνώσει και καεί η γαλέτα. **** Μοιράστε καλά τις λωρίδες του κρέατος/των πουλερικών, δεν πρέπει να ακουμπούν μεταξύ τους 32

33 Ψητό Θερμοκρασία Χρόνος μαγειρέματος Ποσότητα / Πάχος Ψάρι Φιλέτο ψαριού* C 7-10 λεπτά περ. 2 cm Φιλέτο σολομού C λεπτά περ. 3 cm Φιλέτο τόνου C λεπτά περ. 3 cm Γαρίδες C 8-10 λεπτά από 30 γρ. Λαχανικά Καρότα, σε χοντρές λωρίδες C 6-8 λεπτά περ. 500 γρ. Λωρίδες πιπεριάς C 4-6 λεπτά περ. 500 γρ. Μελιτζάνες, σε φέτες** C 6-8 λεπτά περ. 500 γρ. Κολοκυθάκια, σε φέτες C 6-8 λεπτά περ. 500 γρ. Δακτυλίδια κρεμμυδιού C 5-7 λεπτά περ. 500 γρ. Μανιτάρια, σε φέτες λεπτά περ. 500 γρ. Πατάτες, βραστές, σε φέτες C λεπτά περ. 500 γρ. * Για ψήσιμο χρησιμοποιείτε κατάλληλα είδη ψαριών, π.χ. σολομός, τόνος ψάρι, βατραχόψαρο, μπαρμπούνι ή λούτσος. Για να κολλούν λιγότερο τα φιλέτα του ψαριού, μπορείτε πριν το ψήσιμο να τα τυλίξετε στο αλεύρι. Αρχίστε το ψήσιμο με τη μεριά της πέτσας και γυρίστε τα κατά το δυνατό μόνο μια φορά. ** Αλατίστε τις μελιτζάνες πριν το ψήσιμο, αφήστε τις 30 λεπτά και στεγνώστε τις. 33

34 Ψητό Θερμοκρασία Χρόνος μαγειρέματος Ποσότητα / Πάχος Φαγητά με αυγά / Γλυκά φαγητά Αυγά μάτια, αλμυρές ομελέτες C 6-9 λεπτά 6 αυγά Τηγανίτες, αμερικάνικος τρόπος* C 2-3 λεπτά ανά πλευρά 4 κομμάτια Κρέπες* C 1-2 λεπτά ανά πλευρά 2 κομμάτια Φρούτα σε φέτες ή C 5-7 λεπτά 500 γρ. κυβάκια* / ** Άλλα Κυβάκια άσπρου ψωμιού* / *** 160 C λεπτά 150 γρ. Φρυγάνισμα κουκουναριών / 160 C 5-7 λεπτά 400 γρ. αμυγδάλων Προμαγειρεμένα ζυμαρικά C λεπτά 500 γρ. Τοφού C 3-5 λεπτά 400 γρ. * Καλύτερα χρησιμοποιείτε διαυγασμένο βούτυρο (λεπτό βούτυρο). ** Προσθέστε κατά βούληση μέλι ή ζάχαρη. *** Γυρίστε πολλές φορές. 34

35 Συμβουλές και τεχνάσματα Πριν το ψήσιμο Ψητό Η συσκευή πρέπει να προθερμαίνεται πάντοτε. Ανάμεσα σε δύο διαδικασίες ψησίματος, ακόμα και σε περίπτωση αύξησης της ρύθμισης, περιμένετε να σβήσει η ένδειξη θέρμανσης. Χρησιμοποιείτε για το ψήσιμο μόνο κατάλληλα λίπη και λάδια, π.χ. εξευγενισμένα φυτικά λάδια ή λεπτό βούτυρο (διαυγασμένο βούτυρο). Μην αλατίζετε το κρέας, το πουλερικό και το ψάρι πριν το ψήσιμο, για να μην απομακρυνθεί το νερό και οι διαλυμένες θρεπτικές ουσίες. Μην τρυπήσετε ή μην κόψετε το κρέας και τα πουλερικά πριν ή κατά τη διάρκεια του ψησίματος, για να μην εξέρχεται ο ζωμός. Το κρέας και τα κομμάτια των πουλερικών δεν πρέπει να αγγίζουν μεταξύ τους κατά το ψήσιμο, για να μην τραβάνε νερό. Πιέστε τα κομμάτια κρέατος, πουλερικού και ψαριού με τη σπάτουλα σε μια λεπτή στρώση πάνω στην επιφάνεια ψησίματος. Γυρίστε τα, μόλις μπορείτε να τα ξεκολλήσετε εύκολα από την πλάκα, για να μην καταστρέψετε τις ίνες. Διαφορετικά μπορεί να εξέλθει υγρό, το οποίο οδηγεί στο στέγνωμα του ψητού. 35

36 Βασικές ρυθμίσεις Η συσκευή σας έχει διάφορες βασικές ρυθμίσεις. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις βασικές ρυθμίσεις στις συνήθειές σας. Ένδειξη c2 c6 c7 c0 Λειτουργία Ηχητικό σήμα 0 Το σήμα επιβεβαίωσης και το σήμα εσφαλμένου χειρισμού απενεργοποιημένο 1 Μόνο το σήμα εσφαλμένου χειρισμού ενεργοποιημένο 2 Το σήμα επιβεβαίωσης και το σήμα εσφαλμένου χειρισμού ενεργοποιημένο* Διάρκεια του σήματος τέλους χρονοδιακόπτη 1 10 δευτερόλεπτα* 2 30 δευτερόλεπτα 3 1 λεπτό Συνδυασμός των ζωνών θέρμανσης 0 Κατά την ενεργοποίηση και οι δύο ζώνες θέρμανσης είναι σε λειτουργία. 1 Κατά την ενεργοποίηση η πίσω ζώνη θέρμανσης είναι εκτός λειτουργίας. 2 Κατά την ενεργοποίηση διατηρείται η τελευταία ρύθμιση.* Επαναφορά στη βασική ρύθμιση 0 Απενεργοποιημένη 1 Ενεργοποιημένη * Βασική ρύθμιση 36

37 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων Απενεργοποίηση χωρίς αποθήκευση Το Teppan Yaki πρέπει να είναι απενεργοποιημένο. 1. Ενεργοποιήστε το Teppan Yaki. 2. Στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα αγγίξτε το σύμβολο W για 4 δευτερόλεπτα. Στην αριστερή οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει το c2, στη δεξιά οθόνη ενδείξεων ανάβει το Ακουμπήστε το σύμβολο W τόσες φορές, μέχρι να αναβοσβήνει στην αριστερή οθόνη ενδείξεων η επιθυμητή ένδειξη. 4. Στην περιοχή των ρυθμίσεων ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή. 5. Ακουμπήστε το πλήκτρο W για 4 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση έχει αποθηκευτεί. Για να εγκαταλείψετε τη βασική ρύθμιση απενεργοποιήστε το Teppan Yaki με το γενικό διακόπτη. Οι αλλαγές δεν αποθηκεύονται. 37

38 Φροντίδα και καθαρισμός Καθαρισμός της ζεστής συσκευής Καθαρισμός της κρύας συσκευής Ενδιάμεσος καθαρισμός ανάμεσα σε δύο διαδικασίες ψησίματος 38 Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης ατμού. Προσοχή, κίνδυνος εγκαυμάτων! Αρχίστε πρώτα με τον καθαρισμό, όταν η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας έχει αλλάξει από k σε h. Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Τα καμένα υπολείμματα απομακρύνονται διαφορετικά μόνο πολύ δύσκολα. Απομακρύνετε τα χοντρά υπολείμματα με τις σπάτουλες. Πλύνετε τα καινούργια σφουγγάρια καλά πριν τη χρήση. Απομακρύνετε προσεκτικά τα υπολείμματα των καθαριστικών πριν την επόμενη χρήση. Προσοχή, κίνδυνος εγκαυμάτων! Όταν πέφτει νερό πάνω στην καυτή συσκευή δημιουργείται υδρατμός και καυτές πιτσιλιές. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει το λιγότερο 15 λεπτά, προτού βάλετε νερό. Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση παγάκια. Προσθέστε μερικές πιτσιλιές υγρό καθαρισμού πιάτων και αφήστε τη ρύπανση να μουλιάσει (το πολύ 1 ώρα). Προσοχή, κίνδυνος εγκαυμάτων! Αρχίστε πρώτα με τον καθαρισμό, όταν η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας έχει αλλάξει από k σε h. Βάλτε λίγο νερό και υγρό καθαρισμού πιάτων πάνω στην επιφάνεια ψησίματος, έτσι ώστε να καλυφθεί ελαφρά. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Στην περιοχή των ρυθμίσεων επιλέξτε τη βαθμίδα καθαρισμού F. Αφήστε τη ρύπανση να μουλιάσει (το πολύ 1 ώρα). Αφού διαλυθεί η ρύπανση μπορείτε να αρχίσετε το καθάρισμα. Προς τούτο ενδείκνυνται παγάκια: Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Σπρώξτε 4-5 παγάκια με τη σπάτουλα πάνω στην καυτή επιφάνεια ψησίματος. Προσοχή! Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να δημιουργηθούν καυτοί υδρατμοί! Απομακρύνετε τη διαλυμένη ρύπανση με τη σπάτουλα και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. Για την τοποθέτηση των φαγητών περιμένετε, μέχρι να φθάσει η συσκευή ξανά τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

39 Κατάλληλα υγρά καθαρισμού Καμένη ρύπανση Υλικό καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα Καθαρισμός του πλαισίου Υαλοκεραμική κονσόλα χειρισμού και κάλυμμα υαλοκεραμικής επιφάνειας Ακατάλληλα υλικά καθαρισμού Για την απομάκρυνση των λιπαρών υπολειμμάτων καταλληλότερο είναι το απορρυπαντικό πιάτων. Ανάλογα με το ψητό μπορούν να παραμείνουν άσπροι λεκέδες πάνω στην επιφάνεια ψησίματος. Αυτοί οι λεκέδες απομακρύνονται ευκολότερα με χυμό λεμονιού ή ξίδι. Στη συνέχεια σκουπίστε υγρά ακόμα μια φορά καλά. Απομακρύνετε την καμένη ρύπανση από την επιφάνεια ψησίματος με το υγρό καθαρισμού του γκριλ (αριθ.παραγγελίας ). Απλώστε το υγρό καθαρισμού του γκριλ πάνω τη ρύπανση στην κρύα συσκευή και αφήστε το να δράσει το λιγότερο για 2 ώρες, σε περίπτωση ισχυρής ρύπανσης για όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια σκουπίστε καλά και στεγνώστε τη συσκευή. Προσέξτε τις υποδείξεις στη συσκευασία. Για τον εντατικό καθαρισμό της επιφάνειας ψησίματος και του πλαισίου μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα υλικό καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα. Έτσι αποκτά ο θαμπός ανοξείδωτος χάλυβας ξανά τη γυαλάδα του. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα κατάλληλο υλικό καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα στα ειδικά καταστήματα πώλησης ή στο διαδίκτυο (Internet) (αριθ. παραγγελίας ). Καθαρίζετε το πλαίσιο με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι και υγρό καθαρισμού πιάτων. Μην κτυπάτε ή μην ξύνετε με τη σπάτουλα στο περιθώριο της συσκευής. Απομακρύνετε την ελαφριά ρύπανση μ ένα υγρό πανί ή με ζεστή σαπουνάδα. Καθαρίστε το υγρό καθαρισμού, που τυχόν παραμείνει, με κρύο νερό, μετά στεγνώστε καλά την επιφάνεια. Μην καθαρίζετε το κάλυμμα της υαλοκεραμικής επιφάνειας στο πλυντήριο των πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε κανένα χημικό, δυνατό υλικό καθαρισμού, όπως σπρέι φούρνου ή υλικό απομάκρυνσης λεκέδων. Μη χρησιμοποιείτε κανένα μέσο καθαρισμού κατσαρολών από μέταλλο, σύρμα τριψίματος, μεταλλικές βούρτσες ή κάτι παρόμοιο. Εκτός από την εργασία με τις σπάτουλες επίσης και τα τραχιά σφουγγάρια και το υγρό τριψίματος αφήνουν ίχνη χρήσης πάνω στην επιφάνεια. Οι ιδιότητες χρήσης της συσκευής δεν περιορίζονται. 39

40 Άρση βλάβης Όταν παρουσιαστεί μια βλάβη, η αιτία είναι συχνά πολύ απλή. Προσέξτε παρακαλώ τις ακόλουθες υποδείξεις, προτού καλέσετε το σέρβις πελατών. Ένδειξη Σφάλμα Μέτρα αντιμετώπισης Καμία Η παροχή του ρεύματος Ελέγξτε την ασφάλεια για τη συσκευή στον έχει διακοπεί. ηλεκτρικό πίνακα της κατοικίας. Ελέγξτε με τη βοήθεια άλλων ηλεκτρικών συσκευών, εάν υπάρχει μια διακοπή ρεύματος. E αναβοσβήνει Η επιφάνεια χειρισμού Στεγνώστε την επιφάνεια χειρισμού ή είναι υγρή ή ένα απομακρύνετε το αντικείμενο. Μετά αγγίξτε μια αντικείμενο βρίσκεται οποιαδήποτε επιφάνεια χειρισμού. πάνω Er + αριθμός Σφάλμα συσκευής Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. Όταν η ένδειξη δε σβήσει: Καλέστε το σέρβις πελατών. F0 Σφάλμα συσκευής Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. Όταν η ένδειξη δε σβήσει: Καλέστε το σέρβις πελατών. F4 Το ηλεκτρονικό σύστημα Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει αρκετά το υπερθερμάνθηκε και ηλεκτρονικό σύστημα. Αγγίξτε μετά μια απενεργοποίησε τη οποιαδήποτε επιφάνεια χειρισμού. συσκευή F6 / F7 Σφάλμα συσκευής Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. Όταν η ένδειξη δε σβήσει: Καλέστε το σέρβις πελατών. F8 Η συσκευή ήταν για Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αμέσως ξανά τη πολύ χρόνο σε συσκευή. λειτουργία και απενεργοποιήθηκε 40

41 Σέρβις πελατών Αριθμός E και αριθμός FD Εάν η συσκευή σας πρέπει να επισκευαστεί, το δικό μας σέρβις πελατών βρίσκεται στη διάθεσή σας. Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του πλησιέστερου σέρβις πελατών βρίσκονται στον τηλεφωνικό κατάλογο. Ακόμα και τα αναφερόμενα κέντρα σέρβις πελατών θα σας υποδείξουν ευχαρίστως ένα σέρβις πελατών στον τόπο κατοικίας σας. Όταν ζητήσετε το δικό μας σέρβις πελατών, δώστε παρακαλώ τον αριθμό E και τον αριθμό FD της συσκευής. Την πινακίδα τύπου με τους αριθμούς θα τη βρείτε στη συσκευή. Για να μη χρειαστεί να ψάχνετε πολύ σε περίπτωση βλάβης, μπορείτε να γράψετε αμέσως εδώ τα στοιχεία της συσκευής σας. 41

42 Tartalomjegyzék Amire ügyelnie kell A beszerelés előtt Biztonsági utalások A fellépő károk okai Az első használat előtt Ez az Ön új készüléke Ez az új teppan yaki készüléke Kezelőfelület A teppan yaki beállítása A teppan yaki be- és kikapcsolása A hőmérséklet beállítása Maradékhő kijelző Melegen tartó fokozat A hátsó fűtőzóna lekapcsolása Automatikus időkorlátozás Tisztítási fokozat Timer Táblázatok és tippek Beállítási táblázat Tippek Alapbeállítások Az alapállás megváltoztatása Ápolás és tisztítás A zavarok megszüntetése Vevőszolgálat

43 Amire ügyelnie kell Olvassa el gondosan a használati útmutatót. Csak így tudja a készülékét biztosan és helyesen kezelni. Őrizze meg gondosan a használati és szerelési útmutatót. Ha továbbadja a készüléket, adja át az útmutatókat is. A beszerelés előtt Környezetkímélő Csomagolja ki a készüléket, és gondoskodjon a ártalmatlanítás csomagolóanyag környezetkímélő ártalmatlanításáról. Ez a készülék a régi elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2002/96/EK számú európai irányelv (waste electrical and electronic equipment WEEE) szerint van jelölve. Az irányelv a régi készülékeknek az egész EU-ban érvényes visszavétele és hasznosítása kereteit írja elő. A szállítás alatt bekövetkezett Ellenőrizze a kicsomagolás után a készüléket! meghibásodás A szállítás alatt meghibásodott készüléket nem szabad bekötni! Villamos bekötés Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérült, a veszélyek elkerülésének érdekében, a gyártó által kioktatott szakembernek ki kell cserélnie. Felállítás és bekötés Vegye figyelembe a speciális szerelési útmutatót! 43

44 Biztonsági utalások Biztos kezelés Túlforrósodott olaj és zsír Forró készülék Ez a készülék kizárólag a háztartásokban való használatra szolgál. A készüléket kizárólag ételek elkészítésére szabad használni. Soha nem kezelhetik felügyelet nélkül felnőttek és gyermekek a készüléket, ha fizikailag vagy szellemileg erre nem képesek, vagy nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal a készülék helyes és biztonságos kezeléséhez. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! A készüléket nem szabad külső kapcsolóórával vagy távműködtető rendszerrel üzemeltetni. Csak az ételek közvetlen lábas vagy serpenyő nélküli elkészítésére használja a készüléket. Figyelem, tűzveszély! A túlforrósodott zsír vagy olaj gyorsan meggyulladhat. Soha ne hagyja a forró olajat vagy zsírt felügyelet nélkül. Az égő olajat vagy zsírt nem szabad vízzel oltani. A lángot egy fedővel kell elfojtani. Kapcsolja ki a készüléket. Figyelem, a megégés veszélye! A készülék az üzemelésnél forró lesz. Tartsa távol a gyermekeket! Figyelem, tűzveszély! Ne használja a készüléket soha lerakó felületként! Ne rakjon le műanyag tárgyakat vagy műanyag fogantyújú tárgyakat a forró sűtőfelületre! Figyelem, tűzveszély! Soha ne tároljon gyúlékony tárgyakat (pl. tisztítószert vagy sprayt) a készülék alatti fiókban vagy rekeszekben! A rövidzárlat veszélye! Az elektromos készülékek csatlakozó kábelét soha ne vezesse a forró készülék fölött! A kábel szigetelése megolvadhat. 44

45 Üvegkerámia fedél Tisztítás Javítás Figyelem, a megégés veszélye! Az üvegkerámia fedelet a készülék teljes lehűlése után kell felhelyezni. Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha a kerámiafedél fel van rakva. Kapcsolja ki használat után a készüléket. Tisztítsa meg a lehűlt készüléket minden használat után! Ne használjon a tisztításhoz nagynyomású tisztítót vagy gőzsugárzót! A szakszerűtlen javítás veszélyes. Az áramütés veszélye! Javításokat csak a vevőszolgálat megfelelően kioktatott technikusa végezhet. Ha a készülék meghibásodott, a biztosítószekrényben le kell kapcsolni a biztosítót. A vevőszolgálathoz kell fordulni. A fellépő károk okai Nemesacél sütőfelület Kemény és hegyes tárgyak Üvegkerámia fedél A nemesacél sütőfelület robusztus és sima, de idővel láthatók lesznek a használat nyomai, mint egy jó serpenyőnél. De ennek nincs befolyása a készülék használatára. Normálisnak tekinthető a nemesacél sütőfelület könnyű sárga elszíneződése. Ne vágjon késsel a nemesacél sütőfelületen, mert ez a sütőfelület karcolódásához vezethet. Az étel megfordításához használja a lapátkát. Fontos: Ne üssön a lapátkával a sütőfelületre, mert ez nyomokat hagy a felületen! Az üvegkerámia felületre eső kemény és hegyes tárgyak károkat okozhatnak. Az üvegkerámia fedelet a készülék teljes lehűlése után kell felhelyezni. Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha a kerámiafedél fel van rakva. Az üvegkerámia felületet nem szabad lerakóhelyként vagy melegen tartó helyként használni. 45

46 Az első használat előtt A készülék felfűtése Tisztítsa meg alaposan a sütőfelületet az első használat előtt! Fűtse fel a teppan yaki készüléket üresen 30 percig 240 C-ra. Ezáltal megszüntethető az új készülékre jellemző szag. Ez az Ön új készüléke Itt ismeri meg az új készülékét, és itt kap tájékoztatót a készüléknek a rendelkezésre álló tartozékáról. Ez az új teppan yaki készüléke Üvegkerámia fedél Sütőfelület Kezelőfelület 46

47 Kezelőfelület Kijelző Kijelző maradék hő k/h hőmérséklet felfűtés C timer Kezelőfelület Beállítási tartomány Kezelőfelüle főkapcsoló l hőmérséklet timer W fűtőzóna hátul ki u melegen tartó fokozat < tisztítófokozat F Kezelőfelületek Utalás Ha megérint egy szimbólumot, bekapcsolja a mindenkori funkciót. Tartsa mindig szárazon a kezelőfelületet. A nedvesség hátráltatja a működést. 47

48 A teppan yaki beállítása A teppan yaki be- és kikapcsolása A teppan yaki a főkapcsolóval kapcsolható be és ki. Utalás Bekapcsolás: Érintse meg az l szimbólumot! A főkapcsoló kijelzője világít. A teppan yaki most már üzemkész. Kikapcsolás: Érintse meg a szimbólumot l, míg a főkapcsoló fölötti kijelző ki nem alszik. A készülék ki van kapcsolva. A maradékhő kijelzője még világít, míg megfelelően le nem hűl a teppan yaki készülék. A teppan yaki automatikusan kikapcsol, ha a hőmérséklet 20 másodpercnél hosszabb ideig 0-ra van állítva. A hőmérséklet beállítása Állítsa be a beállításai tartományban a kívánt hőmérsékletet. A teppan yaki legyen bekapcsolva. 1. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Át kell menni a beállítási tartományon, míg a kívánt hőmérséklet meg nem jelenik a kijelzőn. 2. Várjon, míg el lesz érve a beállított hőmérséklet, amit hangjelzés jelez. A felfűtés kijelzője kialszik. Ezután felfektetheti a húst, vagy amit sütni akar. 48

49 Maradékhő kijelző A teppan yaki kétfokozatú maradékhő kijelzővel rendelkezik. Ha a kijelzőn k jelenik meg, akkor a teppan yaki még forró. Ha a készülék tovább lehűl, akkor a kijelző h jelzésre vált. A kijelző kialszik, ha a teppan yaki megfelelően lehűlt. Csak akkor kezdje el a tisztítást, ha a kijelző k jelről h jelre vált át. Melegen tartó fokozat A hátsó fűtőzóna lekapcsolása A teppan yaki legyen bekapcsolva. A beállítási tartományban ki kell választani a melegen tartó fokozatot. Ne válasszon túl nagy mennyiséget a melegen tartáshoz. A melegen tartandó étel érintkezzen a sütőfelülettel, különben kihűl. Ne tartsa túl sokáig melegen az ételt, mert különben kiszárad. Kisebb mennyiségek elkészítésénél csak az elülső zóna is használható. Ebben az esetben a sütőfelület hátsó fele melegen tartó felületként is használható. A teppan yaki legyen bekapcsolva. Érintse meg a u szimbólumot. A szimbólum feletti kijelző világít. A hátsó fűtőzóna most már ki van kapcsolva Ha a készüléket a következő alkalommal bekapcsolja, ez az állapot tárolva marad. Ezt a beállítást az alapbeállításokban változtathatja meg. 49

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones BG Ръководство за употреба 2 Микровълнова фурна EL Οδηγίες Χρήσης 21 Φούρνος μικροκυμάτων HU Használati útmutató 40 Mikrohullámú sütő PT Manual de instruções 58 Forno microondas ES Manual de instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και συμβουλές

Οδηγίες χρήσεως και συμβουλές Οδηγίες χρήσεως και συμβουλές Πριν από την πρώτη χρήση Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τυχόν ετικέτες και αυτοκόλλητα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα σκεύη μαγειρικής αποστέλλονται με προστατευτικό πλαστικό, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА 4. Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност и не позволявайте вода да проникне до електрическата част на уреда, докато го почиствате! 5. Не използвайте абразивни предмети или разтворители!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-2148

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-2148 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2148 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS For safety purposes you should read these instructions

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης sw-668 για τοστιέρα με πλάκες ψησίματος Γνωριμία με τη συσκευή 1. Ασφάλεια λαβής 2. Λαβή 3. Καπάκι 4. Ενδεικτικές λυχνίες 5. Καλώδιο 6. Αντικολλητικές πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Η μή τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό

Η μή τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Αν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HKL-840 www.teka.com ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Инструкции за инсталиране и употреба

Инструкции за инсталиране и употреба Инструкции за инсталиране и употреба ПЕРАЛНЯ Съдържание BG BG Български,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 UK Українська,25 Инсталиране, 2-3 Разопаковане и нивелиране Хидравлични и електрически връзки Технически данни RO

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319252GR.fm Page 53 Wednesday, September 3, 28 5:17 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της νέας μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.bauknecht.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραμικές εστίες

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραμικές εστίες Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραμικές εστίες Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

STAINLESS STEEL TOASTER

STAINLESS STEEL TOASTER STAINLESS STEEL TOASTER TA5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B I C D E F H G 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG80H Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Important Safeguards 1. Make sure to read all the

Διαβάστε περισσότερα

Gaggenau Οδηγíες χρήσεω CX480. Eπαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας

Gaggenau Οδηγíες χρήσεω CX480. Eπαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας Gaggenau Οδηγíες χρήσεω CX480 Eπαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας Πίνακας περιεχομένων Οδηγíεςχρήσεω Υποδείξεις ασφαλείας 4 Αιτίες βλαβών 5 Προστασία περιβάλλοντος 6 Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Μην προθερμαίνετε τη συσκευή όταν είναι. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φαγητό μέσα. Μπορεί να την καταστρέψετε.

Μην προθερμαίνετε τη συσκευή όταν είναι. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φαγητό μέσα. Μπορεί να την καταστρέψετε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε τις οδηγίες. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ερωτήσεις & απαντήσεις για τον αρτοπαρασκευαστή Πρόβληµα Αιτία Λύση Η συσκευή ή η οθόνη δεν λειτουργούν Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο:EO 9729 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική

Διαβάστε περισσότερα

C54L70N0 C54R70N0 C54L70N3 C54R70N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь

C54L70N0 C54R70N0 C54L70N3 C54R70N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь [el] Οδηγíες χρήσεως...2 [en] Instruction manual... 20 [es] Instrucciones de uso... 38 [ru] Правила пользовани... 57 C54L70N0 C54R70N0 C54L70N3 C54R70N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL B C A D E F G L H K J I 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΣΤΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΣΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΣΤΙΩΝ... 27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 28 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 30 Τοποθέτηση της εντοιχιζόμενης πλάκας

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R V 50/60Hz W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R V 50/60Hz W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-239 220-240V 50/60Hz 1400-1600W Προσοχή: Η συσκευή είναι ηλεκτρική. Μη χρησιμοποιείτε κάρβουνα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από

Διαβάστε περισσότερα

Gaggenau Οδηγίες χρήσης. Απορροφητήρας AW 250

Gaggenau Οδηγίες χρήσης. Απορροφητήρας AW 250 Gaggenau Οδηγίες χρήσης Απορροφητήρας (χοάνη εξαερισµού) AW 250 Περιεχόµενα Υποδείξεις ασφαλείας 4 Για την πρώτη θέση σε λειτουργία 5 Για τη χρήση 5 Αυτή είναι η καινούργια σας συσκευή 6 Απορροφητήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

C57W40N0 C57W40S0 C57W40W0 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь

C57W40N0 C57W40S0 C57W40W0 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь [el] Οδηγíες χρήσεως...2 [en] Instruction manual... 22 [es] Instrucciones de uso... 41 [ru] Правила пользовани... 61 C57W40N0 C57W40S0 C57W40W0 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς!

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς! Οδηγίες Χρήσης για συσκευή mini waffelcup 520Watt (Κωδικός 245.41011) Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο οδηγιών. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που παραδώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TYG 1298

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TYG 1298 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TYG 1298 Γενικές οδηγίες ασφαλείας - Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

IKEA 365+ Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

IKEA 365+ Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA 365+ Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στα σκεύη μαγειρικής μας. Η σειρά των σκευών IKEA 365+ από έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους,

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος! Η μη τήρησή τους μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης θανάσιμης ηλεκτροπληξίας.

Κίνδυνος! Η μη τήρησή τους μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης θανάσιμης ηλεκτροπληξίας. προειδοποιήσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή De Longhi. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά για την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης που θα σας χρησιμεύσουν για να αποφύγετε καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Εντοιχιζόμενο υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MOD. R-291 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MOD. R-291 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MOD. R-291 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προς αποφυγή βλάβης, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

DS230020 БГ EL. Instruction for use. Инструкции за употреба. Οδηγίες χρήστη

DS230020 БГ EL. Instruction for use. Инструкции за употреба. Οδηγίες χρήστη DS230020 GB БГ EL Instruction for use Инструкции за употреба Οδηγίες χρήστη WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly

Διαβάστε περισσότερα

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά Οδηγός χρήσης Γενικά Η μουσική καρέκλα Sound Chair 3000 διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με πλήρη στήριξη στην πλάτη και είναι ειδικά κατασκευασμένη από σκληρό ξύλο με διπλή κάλυψη αφρώδες στρώματος, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Български... 19. Ελληνικά... 37

English... 2. Български... 19. Ελληνικά... 37 English... 2 Български... 19 Ελληνικά... 37 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

Διαβάστε περισσότερα

[el] Οδηγíες χρήσεως... 2 [ru] Правила пользовани. 19 [tr] Kullanma kιlavuzu... 36

[el] Οδηγíες χρήσεως... 2 [ru] Правила пользовани. 19 [tr] Kullanma kιlavuzu... 36 [el] Οδηγíες χρήσεως... 2 [ru] Правила пользовани. 19 [tr] Kullanma kιlavuzu... 36 HF25G5L2 HF25G5R2 Φούρνος μικροκυμάτων Микроволновая печь Mikro dalga Ù Πίνακας περιεχομένων Οδηγíεςχρήσεως [el] Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα