ET475MY11E /8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu"

Transcript

1 bg Ръководство за употреба el Οδηγίες χρήσης hu Használati útmutató ro Instrucţiuni de utilizare tr Kullanım kılavuzu Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu ET475MY11E /8912

2 Съдържание На какво трябва да обърнете внимание Преди монтажа Указания за безопасност Причини за повреди Преди първата употреба Вашият нов уред Това е Вашият нов Тепан Яки Панел за управление Настройване на Тепан Яки Включване и изключване на Тепан Яки Настройване на температурата Индикация за остатъчна топлина Степен за поддържане на топлината Изключване на задната зона за нагряване Автоматично ограничение на времето Степен на почистване Таймер Таблици и съвети Таблица за настройване Указания и съвети Основни настройки Промяна на основните настройки Почистване и поддържане Отстраняване на повреди Клиентски сервиз

3 На какво трябва да обърнете внимание Прочетете внимателно това ръководство за употреба. Само тогава Вие ще можете да обслужвате Вашия уред сигурно и правилно. Запазете добре ръководството за употреба и монтаж. Ако предавате уреда на трети лица, приложете и ръководствата. Преди монтажа Да се рециклира в съответствие с околната среда Транспортни щети Електрическо присъединяване Монтаж и включване Разопаковайте уреда и отстранете и опаковката в съответствие с околната среда. Този уред е обозначен в съответствие с европейските директиви 2002/96/ЕО за електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment WEEE). Директивата определя условията за обратно приемане и вторично използване на стари уреди в цяла Европа. Контролирайте уреда, след като го разопаковате. В случай на наличието на транспортни щети не трябва да включвате уреда. Ако съединителният проводник е повреден, той трябва да се замени от специалист, обучен от производителя, за да се предотвратят евентуалните опасности. Съблюдавайте специалното ръководство за монтаж. 3

4 Указания за безопасност Безопасно обслужване Прекалено горещо масло и мазнина Горещ уред Този уред не е предназначен за битова употреба. Използвайте уреда само за приготвянето на ястия. Възрастни лица и деца не трябва да използват уреда без надзор, когато физически и душевно не са в състояние на това, или когато им липсват знания и опит да обслужват сигурно и безопасно уреда. Не оставяйте децата да играят с уреда. Не използвайте уреда с външно реле за време или външна телемеханична система. Използвайте уреда само за приготвяне на ястия директно върху готварската повърхност - без тенджера и тиган. Внимание, опасност от пожар! Прегрятото масло или мазнина могат да се запалят бързо. Не оставайте никога без надзор горещо масло или мазнина. Не гасете никога с вода горящо масло респ. мазнина. Задушете пламъка с одеяло. Изключете уреда. Внимание, опасност от изгаряне! По време на експлоатация уредът се нагорещява. Дръжте децата настрана! Внимание, опасност от пожар! Не използвайте уреда никога като място за поставяне! Не поставяйте предмети от пластмаса или с пластмасова дръжка върху горещата готварска повърхност. Внимание, опасност от пожар! Не съхранявайте никога горими предмети (напр. препарати за почистване, спрейове) в отделенията, намиращи се под уреда. Опасност от късо съединение! Не оставяйте съединителни кабели на електрически уреди върху горещия уред. Възможно е кабелната изолация да се стопи. 4

5 Стъкленокерамично покритие Почистване Ремонти Внимание, опасност от изгаряне! Стъкленокерамичното покритие се поставя едва след като уредът се охлади напълно. Не включвайте никога уреда с поставено върху него покритие. Изключете уреда след употреба. Почиствайте изстиналия уред след всяка употреба. Не използвайте уреди за почистване под високо налягане или пароструйки. Неправилните ремонти са опасни. Опасност от токов удар! Само обучен от нас техник от клиентския ни сервиз може да извършва ремонтни дейности. Ако уредът е дефектен, изключете предпазителя в таблото. Обадете се на клиентския сервиз. Причини за повреди Готварска повърхност от благородна стомана Твърди и остри предмети Стъкленокерамично покритие Готварската повърхност от благородна стомана е здрава и гладка, но с времето се получават следи от употребата, така както и при чугунения тиган. Те обаче не оказват влияние върху употребата. Лекото пожълтяване на готварската повърхност от благородна стомана е нормално. Не режете с нож върху готварската повърхност от благородна стомана, това може да я надраска. За обръщане на ястията използвайте лопатка. Важно: Не удряйте с лопатката по готварската повърхност, тя оставя разрези върху нея. Когато твърди или остри предмети попаднат върху стъкленокерамичната бленда или покритие, могат да настъпят щети. Стъкленокерамичното покритие се поставя едва след като уредът се охлади напълно. Не включвайте никога уреда с поставено върху него покритие. Не използвайте покритието като площ за поставяне на продукти или за претопляне. 5

6 Преди първата употреба Нагряване на уреда Почистете основно готварската повърхност преди първата употреба. След това нагрейте в празно състояние Тепан Яки на 240 C за около 30 минути. По този начин се отстранява миризмата от новите части. Вашият нов уред Тук ще се запознаете с Вашия нов уред и ще получите информация за доставените аксесоари. Това е Вашият нов Тепан Яки Стъкленокерамично покритие Готварска повърхност Панел за управление 6

7 Панел за управление Панел за управление Индикация на Индикация за остатъчна топлина k/h температурен Нагряване C таймер Полета за управление на г Обхват на настройване на Полета за управление на главния прекъсвач l температурата таймера W зона на нагряване отзад степента на поддържане степента на почистване F изкл. u на топлината < Полета за управление Указание Когато натиснете символа, се активира и съответната функция. Поддържайте полетата за управление винаги сухи. Влагата нарушава функцията им. 7

8 Настройване на Тепан Яки Включване и изключване на Тепан Яки Тепан Яки се включва и изключва с главния прекъсвач. Указание Включване: Докоснете символа l. Индикацията над главния прекъсвач светва. Тепан Яки е готов за работа. Изключване: Докоснете символа l. докато изгасне индикацията над главния прекъсвач. Тепан Яки е изключен. Индикацията за остатъчна топлина продължава да свети, докато Тепан Яки се охлади достатъчно. Тепан Яки се изключва автоматично, когато температурата е настроена повече от 20 секунди на 0. Настройване на температурата В обхвата на настройване можете да настроете желаната температура. Тепан Яки трябва да е включен. 1. Настройте желаната температура. Минете целия обхват на настройване, докато се появи желаната температура на индикацията. 2. Изчакайте докато настроената температура се достигне и прозвучи сигнал. Индикацията за нагряване изгасва. Сега вече можете да поставите продуктите за печене. 8

9 Индикация за остатъчна топлина Степен за поддържане на топлината Тепан Яки има двустепенна индикация за остатъчна топлина. Ако на индикацията се появи k, Тепан Яки е много горещ. Когато Тепан Яки продължава да се охлажда, индикацията се сменя в h. Индикацията изгасва, когато Тепан Яки се е охладил достатъчно. Започнете да почиствате, когато индикацията за остатъчна топлина се е сменила от k на h. Тепан Яки трябва да е включен. Изберете степен за поддържане на топлина в обхвата за настройване. Не избирайте прекалено големи количества за претопляне. Всички ястия, които се претоплят, трябва да имат контакт с готварската повърхност, тъй като в противен случай ще изстинат. Не претопляйте ястията продължително време, тъй като в противен случай те ще изсъхнат. Изключване на задната зона за нагряване При приготвянето на малки количества можете да използвате само предната зона. При това задната половина на готварската повърхност може да служи като място за претопляне. Тепан Яки трябва да е включен. Докоснете символа u Индикацията над символа светва. Задната зона на нагряване е изключена. Когато следващия път включите уреда, това състояние остава запаметено. Тази настройка можете да промените в основните настройки. 9

10 Автоматично ограничение на времето Степен на почистване Ако Тепан Яки се използва прекалено дълго и не направите промяна в настройката, се активира автоматичното ограничение на времето. Нагряването се прекъсва. На индикацията мигат редувайки се F и 8. Ако натиснете някой от панелите за управление, индикацията изгасва. Вие можете да я настроите отново. Активирането на времевото ограничение се определя от настроената температура. При степента на почистване F уредът се нагрява на 40 C. Така Вие можете да накиснете замърсяванията, като поставите малко вода и миещ препарат вурху повърхността за печене (максимално 1 час). След като се отделят замърсяванията, можете да започнете с почистването. 10

11 Таймер Таймерът може да се използва като кухненски часовник. Таймерът не включва и не изключва Тепан Яки. С таймера можете да настроите време до 99 минути. Вие можете да използвате таймера и при изключен Тепан Яки. Така ще направите настройките 1. Докоснете символа W, докато светне индикацията a. В индикацията на таймера свети Настройте желаното число в полето за настройки. След изтичане на След като времето изтече, ще чуете сигнал. времето В индикацията на таймера светва 00. След 10 секунди индикацията изгасва. Коригиране на времето Докоснете символа W, настройте отново времето в полето за настройки. Предварително Натиснете символа W, настройте на 0 в обхвата изключване на таймера на настройване. 11

12 Таблици и съвети Таблица за настройване Данните в таблицата са ориентировъчни и важат за предварително нагрят уред. В зависимост от вида и количеството на продуктите за печене отделните стойности могат да варират. Продуктите за печене се поставят върху уреда едва след като изтече времето за предварително нагряване. Продукт Температура Време за готвене Количество / дебелина Месо / птиче месо Говежда пържола, запичане C 2-3 мин. около 2 cm средно изпечено* от всяка страна продължава да 5-7 мин. се пече на 180 C Свинска вратна пържола C мин. около. 2 cm (без кокали) Свински медальони** C мин. макс. 2 cm Шницел, паниран*** C мин. 0,5-1 cm Свинско или телешко Пуешка пържола C 8-15 мин. 1-1,5 cm Филе от пилешки гърди C мин. 2,5-3 cm Месо на ивици C 8-10 мин g маринирано месо, говеждо или свинско**** Ивици от пуешко месо**** C 7-9 мин g Кайма C 9-11 мин около 600 g Хамбургер C мин. макс. 1 cm * напр. ентрекот, филе, рамстек. Пържолата е средно изпечена, когато излиза месен сос. ** Притиска се здраво върху плочата, обръща се няколко пъти. *** Да се използва достатъчно масло, за да не изсъхне и прегори панадата. **** Ивиците от месо трябва да се разпределят добре, те не трябва да се докосват. 12

13 Продукт Температура Време за готвене Количество / дебелина Риба рибени филета* C 7-10 мин около 2 cm Стек от сьомга C мин около 3 cm Пържола от риба-тон C мин около 3 cm Скариди C 8-10 мин. по 30 g Зеленчуци Моркови, нарязани на ивици C 6-8 мин около 500 g Пиперки на ивици C 4-6 мин около 500 g Патладжан, на филийки** C 6-8 мин около 500 g Тиквички, на филийки C 6-8 мин около 500 g Лук на кръгчета C 5-7 мин около 500 g Гъби "Шампиньони", на филийки мин около 500 g Картофи, сварени на филийки C мин около 500 g * Подходящи за печене видове месо, използвайте напр. сьомга, риба тон, калкан, костур или бяла риба. За да не могат филетата от риба да залепнат, те могат да се отъркалят в брашно преди печенето. Започнете да печете от страната с кожата и обърнете по възможност само един път. ** Посолете патладжана преди печене, оставете го да престои 30 мин. и след това подсушете. 13

14 Продукт Температура Време за готвене Количество / дебелина Ястия от яйца / сладки ястия Яйца на очи, бъркани яйца C 6-9 мин. 6 яйца палачинки, C 2-3 мин. 4 броя по американски* от всяка страна Палачинки* C 1-2 мин. 2 броя от всяка страна Плодове на парчета или C 5-7 мин. 500 g кубчета* / ** Други Хапки от бял хляб* / *** 160 C мин. 150 g Семе от пиния / бадеми печени 160 C 5-7 мин. 400 g Предварително сварена юфка C мин. 500 g Тофу C 3-5 мин. 400 g * Най-добре е да се използва нагорещено чисто масло (топено масло). ** Да се овкуси по желание с мед или лимон. *** Да се обръща често. 14

15 Указания и съвети Преди печенето Печене Уредът трябва да е винаги предварително нагрят. Изчакайте изгасването на индикацията за нагряване при увеличаване на степента между отделните приготвяния. Използвайте само подходящи за печене и пържене масла и мазнини, напр. рафинирано растително масло или топено масло (нагорещено чисто масло). Не солете преди приготвяне месо, птиче месо и риба, за да не се загуби водата и други разтворими хранителни вещества. Не режете и набождайте предварително или по време на приготвянето месото и птичето месо, за да не изтича сока. Месото и парчетата птиче месо не трябва да докосвате при пречене, за да не се изгуби водата. Натискайте месото, птичето месо и рибата върху готварската повърхност с лопатка. Обърнете едва, когато те могат да се отделят лесно от плочата, за да не се разрушат фибрите. В противен случай може да излезе течност, което би довело до изсъхване на самия продукт. 15

16 Основни настройки Вашият уред има различни основни настройки. Вие можете да съгласувате тези основни настройки с Вашите собствени навици. Индикация c2 c6 c7 c0 Функция Сигнален звук 0 Потвърдителният сигнал и сигналът за неправилно обслужване са изключени 1 Включен е само сигналът за неправилно обслужване 2 Потвърдителният сигнал и сигналът за неправилно обслужване са включени* Продължителност на крайния сигнал на таймера 1 10 секунди* 2 30 секунди 3 1 минута Комбинация на зоните за нагряване 0 При включване двете зони за нагряване са включени. 1 При включване задната зона за нагряване е изключена. 2 При включване се запазва последната настройка.* Връщане на основната настройка 0 Изключен 1 Включен * Основна настройка 16

17 Промяна на основните настройки Изключване без запаметяване Тепан Яки трябва да е изключен. 1. Да се включи Тепан Яки. 2. През следващите 10 секунди символът W се докосва в продължение на 4 секунди. На дисплея започва да мига c2, в дясната част на дисплея свети Символът W се докосва, докато в левия дисплей мига желаната индикация. 4. Настройте желаната стойност в полето за настройки. 5. Натиснете символа W в продължение на 4 секунди. Настройката е запаметена. За да напуснете основните настройки, изключете Тепан Яки от главния прекъсвач. Промените не се запаметяват. 17

18 Почистване и поддържане Почистване на топъл уред Почистване на изстинал уред Почистване между две приготвяния 18 налягане или пароструйки. Внимание, опасност от изгаряне! Започнете да почиствате, когато индикацията за остатъчна топлина се е сменила от k на h. Не използвайте уреди за почистване под високо Почиствайте уреда след всяка употреба. Загорелите остатъци могат да се отстранят много трудно. По-големите остатъци трябва да се отстранят с лопатката. Измийте основно новите гъби преди употреба. Отстранете внимателно остатъците от препаратите за почистване след всяка употреба. Внимание, опасност от изгаряне! При поставяне на вода върху горещия уред се получава водна пара и горещи пръски. Уредът се остава да се охлади поне 15 минути, преди да се постави водата. За предпочитане е използването на кубчета лед. Впръскайте препарат за почистване и оставете замърсяванията да се накиснат (максимално 1 час). Внимание, опасност от изгаряне! Започнете да почиствате, когато индикацията за остатъчна топлина се е сменила от k на h. Върху готварската повърхност се поставят малко вода и препарат за почистване, така че тя да е леко покрита. Уредът се включва. В полето за настройки се избира степента за почистване F. Замърсяванията се накисват (максимално 1 час). След като се отделят замърсяванията можете да започнете с почистването. За целта тук са подходящи кубчета лед: Уредът се изключва. 4-5 кубчета лед се разпределят върху горещата готварска повърхност. Внимание! При това не трябва да се получава водна пара! Отделилите се замърсявания се отстраняват с лопатката и уредът се включва отново. Изчакайте с поставянето на ястията, докато уредът достигне настроената температура.

19 Подходящи препарати за почистване Твърди замърсявания Почистващ препарат за благородна стомана За отстраняване на мазни остатъци най-подходящ е препарат за миене. В зависимост от продукта върху готварската повърхност могат да останат бели петна. Тези петна можете да отстраните най-лесно с лимонов сок или оцет. След това избършете още веднъж старателно с мокра кърпа. Твърдите замърсявания върху готварската повърхност можете да отстраните с нашия препарат за почистване на грил ( за поръчка ). Препаратът се нанася върху замърсяваният, когато уредът е студен и се оставя да действа най-малко 2 часа, при силни замърсявания - и през нощта. След това се почиства с влажна кърпа и се изсушава. Спазвайте времето за указанията на опаковката. За интензивно почистване на готварската повърхност и на рамката можете да използвате почистващ препарат за благородна стомана. По този начин матовата благородна стомана започва да блести отново. Подходящ препарат за благородна стомана можете да поръчате при Вашия специализиран търговец или в интернет ( за поръчка ). Почистване на рамката Рамката се почиства с мека кърпа или гъба и препарат за почистване. Не удряйте или не правете драскотини с лопатката по ръба на уреда. Стъкленокерамична бленда и стъкленокерамично Отстранете малките замърсявания с влажна покритие кърпа или топла сапунена вода. Изплакнете остатъците от препарата за миене със студена вода, след това подсушете повърхността. Не почиствайте стъклокерамичното покритие в миялната машина. Неподходящи препарати за почистване Не използвайте агресивни химически препарати за почистване като спрей за фурна или отстраняване на петна. Не използвайте тел за почистване на тенджери от метал, стъклена вата, метални четки или подобни. Гъбите за търкане и млечнобелият препарат за търкане остават заедно с лопатката следи върху повърхността. Това обаче не ограничава функционалните свойства на уреда. 19

20 Отстраняване на повреди Често нещо незначително е причина за появата на повреда. Обърнете внимание на следните указания, преди да се обадите на клиентския сервиз. Индикация Гpeшкa Мярка Няма Електрозахранването Контролирайте предпазителя на уреда. е прекъснато. С помощта на други електрически уреди контролирайте, дали е налице спиране на тока. E мига Панелът за управление е Подсушете панела за управление или отстранете е влажен или върху предмета. Докоснете след това някой от него се намира предмет. бутоните. Er + число Дефект на уреда Изключете уреда и го включете отново. Ако не изгасне индикацията: Обадете се на клиентския сервиз. F0 Дефект на уреда Изключете уреда и го включете отново. Ако не изгасне индикацията: Обадете се на клиентския сервиз. F4 Електрониката се е Изчакайте, докато електроника се е прегряла и е охладила достатъчно. Докоснете след това някой изключила уреда. от бутоните на панела. F6 / F7 Дефект на уреда Изключете уреда и го включете отново. Ако не изгасне индикацията: Обадете се на клиентския сервиз. F8 Уредът е работил Вие можете да включите веднага отново уреда. продължително време и се е изключил. 20

21 Клиентски сервиз E-номер и FD номер Ако се наложи ремонт на Вашия уред, нашият клиентски сервиз е на Ваше разположение. Адресът и телефонния номер на най-близкия клиентски сервиз ще намерите в телефонния указател. Посочените клиентски центрове също биха Ви посочели намиращия се във Ваша близост клиентски сервиз. Когато потърсите нашия клиентски сервиз, посочете Е номера и FD номера на уреда. Типовата табелка с номера ще намерите на уреда. За да не се наложи да търсите дълго в случай на повреда, можете да нанесете и тук данните на Вашия уред. 21

22 Περιεχόμενα Τι πρέπει να προσέχετε Πριν την τοποθέτηση Υποδείξεις ασφαλείας Αιτίες ζημιών Πριν την πρώτη χρήση Η καινούργια σας συσκευή Αυτό είναι το νέο σας Teppan Yaki Πεδίο χειρισμού Ρύθμιση του Teppan Yaki Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Teppan Yaki. 28 Ρύθμιση της θερμοκρασίας Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας Βαθμίδα διατήρησης του φαγητού ζεστού Απενεργοποίηση της πίσω ζώνης θέρμανσης Αυτόματος περιορισμός χρόνου Βαθμίδα καθαρισμού Χρονοδιακόπτης Πίνακες και συμβουλές Πίνακας ρύθμισης Συμβουλές και τεχνάσματα Βασικές ρυθμίσεις Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων Φροντίδα και καθαρισμός Άρση βλάβης Σέρβις πελατών

23 Τι πρέπει να προσέχετε Διαβάστε παρακαλώ προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Μόνο τότε μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή σίγουρα και σωστά. Φυλάξτε καλά τις οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης. Σε περίπτωση που παραχωρήσετε τη συσκευή σε κάποιον άλλο, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Πριν την τοποθέτηση Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος Ζημιές μεταφοράς Ηλεκτρική σύνδεση Τοποθέτηση και σύνδεση Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και αποσύρετε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment WEEE). Η οδηγία προβλέπει το πλαίσιο για μια επιστροφή και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, ελέγξτε τη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά δεν επιτρέπεται να συνδέσετε τη συσκευή. Εάν το καλώδιο σύνδεσης έχει υποστεί ζημιά, πρέπει, για την αποφυγή κινδύνων, να το αλλάξει ένας ειδικευμένος από τον κατασκευαστή τεχνίτης. Προσέξτε παρακαλώ τις ειδικές οδηγίες τοποθέτησης. 23

24 Υποδείξεις ασφαλείας Ασφαλής χειρισμός Υπερθερμασμένο λάδι και λίπος Καυτή συσκευή Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για το μαγείρεμα φαγητών. Ενήλικες και παιδιά δεν επιτρέπεται να λειτουργούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, όταν δεν είναι για αυτό σε θέση σωματικά ή πνευματικά, ή όταν δεν έχουν τις γνώσεις και την πείρα, για το ασφαλή και σωστό χειρισμό της συσκευής. Μην αφήνετε να παίζουν τα παιδιά με τη συσκευή. Μη λειτουργείτε τη συσκευή με έναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ένα εξωτερικό σύστημα τηλεχειρισμού. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την παρασκευή φαγητών απευθείας χωρίς κατσαρόλα ή τηγάνι πάνω στην επιφάνεια ψησίματος. Προσοχή, κίνδυνος πυρκαγιάς! Το υπερθερμασμένο λάδι ή λίπος αναφλέγεται γρήγορα. Μην αφήνετε ποτέ το καυτό λάδι ή το λίπος χωρίς επιτήρηση. Μη σβήνετε ποτέ με νερό το λάδι ή το λίπος που καίγεται. Σβήνετε τις φλόγες με ένα καπάκι. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Προσοχή, κίνδυνος εγκαυμάτων! Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ κατά τη λειτουργία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά! Προσοχή, κίνδυνος πυρκαγιάς! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας! Μην τοποθετήσετε κανένα αντικείμενο από συνθετικό υλικό ή με πλαστική λαβή πάνω στην καυτή επιφάνεια ψησίματος. Προσοχή, κίνδυνος πυρκαγιάς! Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. υγρά καθαρισμού, κουτιά σπρέι) σε συρτάρια ή ράφια κάτω από τη συσκευή. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος! Μην περνάτε ποτέ τα καλώδια σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών πάνω από την καυτή συσκευή. Η μόνωση των καλωδίων μπορεί να λιώσει. 24

25 Κάλυμμα υαλοκεραμικής επιφάνειας Καθαρισμός Επισκευές Προσοχή, κίνδυνος εγκαυμάτων! Τοποθετήστε το κάλυμμα της υαλοκεραμικής επιφάνειας, αφού πρώτα κρυώσει εντελώς η συσκευή. Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή με τοποθετημένο κάλυμμα. Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά τη χρήση. Καθαρίζετε την κρύα συσκευή μετά από κάθε χρήση. Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης ατμού. Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οι επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από έναν τεχνικό του σέρβις πελατών, εκπαιδευμένο από εμάς. Εάν η συσκευή έχει κάποια βλάβη, κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Αιτίες ζημιών Επιφάνεια ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα Κάλυμμα υαλοκεραμικής επιφάνειας Η επιφάνεια ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα είναι στιβαρή και λεία, αποκτά όμως με το χρόνο ίχνη χρήσης, όπως ένα καλό χυτοσιδηρό τηγάνι. Αυτά τα ίχνη όμως δεν επηρεάζουν καθόλου τη λειτουργία της συσκευής. Μια ελαφριά κίτρινη απόχρωση της επιφάνειας ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα είναι κάτι το φυσικό. Μην κόβετε με μαχαίρια πάνω στην επιφάνεια ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα, γιατί έτσι μπορεί να γρατσουνιστεί η επιφάνεια ψησίματος. Για το γύρισμα των φαγητών χρησιμοποιείτε τη σπάτουλα. Σημαντικό: Μην κτυπάτε με τις σπάτουλες πάνω στην επιφάνεια ψησίματος, το κτύπημα αφήνει σημάδια στην επιφάνεια ψησίματος. Εάν πέσουν σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στην κονσόλα χειρισμού υαλοκεραμικού υλικού ή στο κάλυμμα της υαλοκεραμικής επιφάνειας, μπορεί να δημιουργηθούν ζημιές. Τοποθετήστε το κάλυμμα της υαλοκεραμικής επιφάνειας, αφού πρώτα κρυώσει εντελώς η συσκευή. Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή με τοποθετημένο κάλυμμα. Μη χρησιμοποιείτε το κάλυμμα ως επιφάνεια εναπόθεσης ή ως επιφάνεια διατήρησης του φαγητού ζεστού. 25

26 Πριν την πρώτη χρήση Θέρμανση της συσκευής Πριν την πρώτη χρήση καθαρίστε προσεκτικά την επιφάνεια ψησίματος. Θερμάνετε μετά το Teppan Yaki άδειο για 30 λεπτά στους 240 C. Έτσι εξαφανίζεται η μυρωδιά της νέας συσκευής. Η καινούργια σας συσκευή Εδώ θα γνωρίσετε την καινούργια σας συσκευή και θα βρείτε πληροφορίες για τα συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα. Αυτό είναι το νέο σας Teppan Yaki Κάλυμμα υαλοκεραμικής επιφάνειας Επιφάνεια ψησίματος Πεδίο χειρισμού 26

27 Πεδίο χειρισμού Ένδειξη για Ένδειξη για Υπόλοιπη θερμότητα k/h Θερμοκρασία Θέρμανση C Χρονοδιακόπτη Επιφάνειες χειρισμού για Περιοχή ρυθμίσεων για Επιφάνειες χειρισμού για Γενικό διακόπτη l Θερμοκρασία Χρονοδιακόπτη W Ζώνη θέρμανσης Βαθμίδα διατήρησης του Βαθμίδα καθαρισμού F πίσω σβηστή u φαγητού ζεστού < Επιφάνειες χειρισμού Υπόδειξη Όταν ακουμπήσετε ένα σύμβολο, ενεργοποιείται η αντίστοιχη λειτουργία. Διατηρείτε τις επιφάνειες χειρισμού πάντοτε στεγνές. Η υγρασία επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία. 27

28 Ρύθμιση του Teppan Yaki Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Teppan Yaki Υπόδειξη Ρύθμιση της θερμοκρασίας Με το γενικό διακόπτη ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε το Teppan Yaki. Ενεργοποίηση: Αγγίξτε το σύμβολο l. Η ένδειξη πάνω από το γενικό διακόπτη ανάβει. Το Teppan Yaki είναι τώρα σε ετοιμότητα λειτουργίας. Απενεργοποίηση: Ακουμπήστε το σύμβολο l, μέχρι να σβήσει η ένδειξη πάνω από το γενικό διακόπτη. Το Teppan Yaki είναι τώρα απενεργοποιημένο. Η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας συνεχίζει να ανάβει, μέχρι να κρυώσει αρκετά το Teppan Yaki. Το Teppan Yaki απενεργοποιείται αυτόματα, όταν η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη στο 0 πάνω από 20 δευτερόλεπτα. Στην περιοχή των ρυθμίσεων ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. Το Teppan Yaki πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. 1. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. Περάστε πάνω στην περιοχή ρύθμισης, ώσπου να εμφανιστεί στην ένδειξη η επιθυμητή θερμοκρασία. 2. Περιμένετε, ώσπου να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία και να ακουστεί ένα σήμα. Η ένδειξη θέρμανσης σβήνει. Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε το φαγητό. 28

29 Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας Το Teppan Yaki έχει μια ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας δύο βαθμίδων. Όταν στην ένδειξη εμφανίζεται ένα k, το Teppan Yaki είναι ακόμα καυτό. Μόλις κρυώσει το Teppan Yaki, αλλάζει η ένδειξη σε h. Η ένδειξη σβήνει, όταν το Teppan Yaki έχει κρυώσει αρκετά. Αρχίστε πρώτα με τον καθαρισμό, όταν η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας έχει αλλάξει από k σε h. Βαθμίδα διατήρησης του φαγητού ζεστού Το Teppan Yaki πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Στην περιοχή των ρυθμίσεων επιλέξτε τη βαθμίδα διατήρησης του φαγητού ζεστού. Μην επιλέγετε πολύ μεγάλες ποσότητες για να τις διατηρήσετε ζεστές. Όλα τα φαγητά, που πρέπει να διατηρηθούν ζεστά, πρέπει να έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια ψησίματος, επειδή διαφορετικά κρυώνουν. Μην κρατάτε τα φαγητά για πολύ χρόνο ζεστά, επειδή διαφορετικά στεγνώνουν. Απενεργοποίηση της πίσω ζώνης θέρμανσης Κατά το μαγείρεμα μικρών ποσοτήτων μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μόνο την μπροστινή ζώνη. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πίσω μέρος της επιφάνειας ψησίματος ως ζώνη διατήρησης του φαγητού ζεστού. Το Teppan Yaki πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Αγγίξτε το σύμβολο u. Η ένδειξη πάνω από το σύμβολο ανάβει. Η πίσω ζώνη θέρμανσης είναι τώρα απενεργοποιημένη. Όταν την επόμενη φορά ενεργοποιήσετε τη συσκευή, αυτή η κατάσταση παραμένει αποθηκευμένη. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση στις αλλαγές των βασικών ρυθμίσεων. 29

30 Αυτόματος περιορισμός χρόνου Όταν το Teppan Yaki είναι σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν αλλάξετε τη ρύθμιση, ενεργοποιείται ο αυτόματος περιορισμός του χρόνου. Η θέρμανση διακόπτεται. Στην ένδειξη αναβοσβήνουν εναλλάξ F και 8. Όταν ακουμπήστε μια οποιαδήποτε επιφάνεια χειρισμού, σβήνει η ένδειξη. Μπορείτε να ρυθμίσετε εκ νέου. Το πότε θα ενεργοποιηθεί ο περιορισμός του χρόνου, εξαρτάται από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Βαθμίδα καθαρισμού Στη βαθμίδες καθαρισμού F θερμαίνεται η συσκευή στους 40 C. Έτσι μπορείτε να μαλακώσετε τη ρύπανση, όταν βάλετε λίγο νερό και απορρυπαντικό πιάτων πάνω στην επιφάνεια ψησίματος (το πολύ 1 ώρα). Αφού διαλυθεί η ρύπανση μπορείτε να αρχίσετε το καθάρισμα. 30

31 Χρονοδιακόπτης O χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ρολόι συναγερμού κουζίνας. O χρονοδιακόπτης δεν ενεργοποιεί ούτε απενεργοποιεί το Teppan Yaki. Με το χρονοδιακόπτη μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρόνο μέχρι 99 λεπτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη επίσης και με απενεργοποιημένο το Teppan Yaki. Έτσι ρυθμίζετε 1. Αγγίξτε το σύμβολο W, ώσπου να ανάψει η ένδειξη a. Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη ανάβει Ρυθμίστε στην περιοχή των ρυθμίσεων τον επιθυμητό χρόνο. Μετά τη λήξη του χρόνου Μετά τη λήξη του χρόνου ακούτε ένα σήμα. Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη ανάβει 00. Μετά από 10 δευτερόλεπτα απενεργοποιείται η ένδειξη. Διόρθωση του χρόνου Αγγίξτε το σύμβολο W, στην περιοχή των ρυθμίσεων ρυθμίστε το χρόνο εκ νέου. Πρόωρη απενεργοποίηση Αγγίξτε το σύμβολο W, στην περιοχή των του χρονοδιακόπτη ρυθμίσεων ρυθμίστε στο 0. 31

32 Πίνακες και συμβουλές Πίνακας ρύθμισης Τα στοιχεία στους πίνακες είναι ενδεικτικές τιμές και ισχύουν για μια προθερμασμένη συσκευή. Οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με το είδος και την ποσότητα του φαγητού. Τοποθετήστε το ψητό, αφού πρώτα λήξει ο χρόνος προθέρμανσης. Ψητό Θερμοκρασία Χρόνος μαγειρέματος Ποσότητα / Πάχος Κρέας / Πουλερικά Βοδινή μπριζόλα, σοτάρισμα C 2-3 λεπτά από κάθε μεριά περ. 2 cm "μισοψημένη"* ψήσιμο 180 C 5-7 λεπτά Χοιρινή μπριζόλα, σβέρκος C λεπτά περ. 2 cm (χωρίς κόκκαλο) Χοιρινά μενταγιόν** C λεπτά μέγ. 2 cm Σνίτσελ, πανέ*** C λεπτά 0,5-1 cm Χοιρινό ή μοσχάρι Μπριζόλα γαλοπούλας C 8-15 λεπτά 1-1,5 cm Φιλέτα από στήθος κοτόπουλου C λεπτά 2,5-3 cm Κρέας κομμένο σε λεπτές C 8-10 λεπτά γρ. λωρίδες, μαριναρισμένο, βοδινό ή χοιρινό**** Λωρίδες από στήθος C 7-9 λεπτά γρ. γαλοπούλας**** Κιμάς C 9-11 λεπτά περ. 600 γρ. Χάμπουργκερ C λεπτά μέγ. 1 cm * π.χ. κυλότο, φιλέτο, κόντρα μπριζόλα. Η μπριζόλα είναι "μισοψημένη", όταν εξέρχεται ο χυμός του κρέατος. ** Πιέστε το κρέας δυνατά πάνω στην πλάκα, γυρίστε το πολλές φορές. *** Χρησιμοποιήστε αρκετό λάδι, για να μη στεγνώσει και καεί η γαλέτα. **** Μοιράστε καλά τις λωρίδες του κρέατος/των πουλερικών, δεν πρέπει να ακουμπούν μεταξύ τους 32

33 Ψητό Θερμοκρασία Χρόνος μαγειρέματος Ποσότητα / Πάχος Ψάρι Φιλέτο ψαριού* C 7-10 λεπτά περ. 2 cm Φιλέτο σολομού C λεπτά περ. 3 cm Φιλέτο τόνου C λεπτά περ. 3 cm Γαρίδες C 8-10 λεπτά από 30 γρ. Λαχανικά Καρότα, σε χοντρές λωρίδες C 6-8 λεπτά περ. 500 γρ. Λωρίδες πιπεριάς C 4-6 λεπτά περ. 500 γρ. Μελιτζάνες, σε φέτες** C 6-8 λεπτά περ. 500 γρ. Κολοκυθάκια, σε φέτες C 6-8 λεπτά περ. 500 γρ. Δακτυλίδια κρεμμυδιού C 5-7 λεπτά περ. 500 γρ. Μανιτάρια, σε φέτες λεπτά περ. 500 γρ. Πατάτες, βραστές, σε φέτες C λεπτά περ. 500 γρ. * Για ψήσιμο χρησιμοποιείτε κατάλληλα είδη ψαριών, π.χ. σολομός, τόνος ψάρι, βατραχόψαρο, μπαρμπούνι ή λούτσος. Για να κολλούν λιγότερο τα φιλέτα του ψαριού, μπορείτε πριν το ψήσιμο να τα τυλίξετε στο αλεύρι. Αρχίστε το ψήσιμο με τη μεριά της πέτσας και γυρίστε τα κατά το δυνατό μόνο μια φορά. ** Αλατίστε τις μελιτζάνες πριν το ψήσιμο, αφήστε τις 30 λεπτά και στεγνώστε τις. 33

34 Ψητό Θερμοκρασία Χρόνος μαγειρέματος Ποσότητα / Πάχος Φαγητά με αυγά / Γλυκά φαγητά Αυγά μάτια, αλμυρές ομελέτες C 6-9 λεπτά 6 αυγά Τηγανίτες, αμερικάνικος τρόπος* C 2-3 λεπτά ανά πλευρά 4 κομμάτια Κρέπες* C 1-2 λεπτά ανά πλευρά 2 κομμάτια Φρούτα σε φέτες ή C 5-7 λεπτά 500 γρ. κυβάκια* / ** Άλλα Κυβάκια άσπρου ψωμιού* / *** 160 C λεπτά 150 γρ. Φρυγάνισμα κουκουναριών / 160 C 5-7 λεπτά 400 γρ. αμυγδάλων Προμαγειρεμένα ζυμαρικά C λεπτά 500 γρ. Τοφού C 3-5 λεπτά 400 γρ. * Καλύτερα χρησιμοποιείτε διαυγασμένο βούτυρο (λεπτό βούτυρο). ** Προσθέστε κατά βούληση μέλι ή ζάχαρη. *** Γυρίστε πολλές φορές. 34

35 Συμβουλές και τεχνάσματα Πριν το ψήσιμο Ψητό Η συσκευή πρέπει να προθερμαίνεται πάντοτε. Ανάμεσα σε δύο διαδικασίες ψησίματος, ακόμα και σε περίπτωση αύξησης της ρύθμισης, περιμένετε να σβήσει η ένδειξη θέρμανσης. Χρησιμοποιείτε για το ψήσιμο μόνο κατάλληλα λίπη και λάδια, π.χ. εξευγενισμένα φυτικά λάδια ή λεπτό βούτυρο (διαυγασμένο βούτυρο). Μην αλατίζετε το κρέας, το πουλερικό και το ψάρι πριν το ψήσιμο, για να μην απομακρυνθεί το νερό και οι διαλυμένες θρεπτικές ουσίες. Μην τρυπήσετε ή μην κόψετε το κρέας και τα πουλερικά πριν ή κατά τη διάρκεια του ψησίματος, για να μην εξέρχεται ο ζωμός. Το κρέας και τα κομμάτια των πουλερικών δεν πρέπει να αγγίζουν μεταξύ τους κατά το ψήσιμο, για να μην τραβάνε νερό. Πιέστε τα κομμάτια κρέατος, πουλερικού και ψαριού με τη σπάτουλα σε μια λεπτή στρώση πάνω στην επιφάνεια ψησίματος. Γυρίστε τα, μόλις μπορείτε να τα ξεκολλήσετε εύκολα από την πλάκα, για να μην καταστρέψετε τις ίνες. Διαφορετικά μπορεί να εξέλθει υγρό, το οποίο οδηγεί στο στέγνωμα του ψητού. 35

36 Βασικές ρυθμίσεις Η συσκευή σας έχει διάφορες βασικές ρυθμίσεις. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις βασικές ρυθμίσεις στις συνήθειές σας. Ένδειξη c2 c6 c7 c0 Λειτουργία Ηχητικό σήμα 0 Το σήμα επιβεβαίωσης και το σήμα εσφαλμένου χειρισμού απενεργοποιημένο 1 Μόνο το σήμα εσφαλμένου χειρισμού ενεργοποιημένο 2 Το σήμα επιβεβαίωσης και το σήμα εσφαλμένου χειρισμού ενεργοποιημένο* Διάρκεια του σήματος τέλους χρονοδιακόπτη 1 10 δευτερόλεπτα* 2 30 δευτερόλεπτα 3 1 λεπτό Συνδυασμός των ζωνών θέρμανσης 0 Κατά την ενεργοποίηση και οι δύο ζώνες θέρμανσης είναι σε λειτουργία. 1 Κατά την ενεργοποίηση η πίσω ζώνη θέρμανσης είναι εκτός λειτουργίας. 2 Κατά την ενεργοποίηση διατηρείται η τελευταία ρύθμιση.* Επαναφορά στη βασική ρύθμιση 0 Απενεργοποιημένη 1 Ενεργοποιημένη * Βασική ρύθμιση 36

37 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων Απενεργοποίηση χωρίς αποθήκευση Το Teppan Yaki πρέπει να είναι απενεργοποιημένο. 1. Ενεργοποιήστε το Teppan Yaki. 2. Στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα αγγίξτε το σύμβολο W για 4 δευτερόλεπτα. Στην αριστερή οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει το c2, στη δεξιά οθόνη ενδείξεων ανάβει το Ακουμπήστε το σύμβολο W τόσες φορές, μέχρι να αναβοσβήνει στην αριστερή οθόνη ενδείξεων η επιθυμητή ένδειξη. 4. Στην περιοχή των ρυθμίσεων ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή. 5. Ακουμπήστε το πλήκτρο W για 4 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση έχει αποθηκευτεί. Για να εγκαταλείψετε τη βασική ρύθμιση απενεργοποιήστε το Teppan Yaki με το γενικό διακόπτη. Οι αλλαγές δεν αποθηκεύονται. 37

38 Φροντίδα και καθαρισμός Καθαρισμός της ζεστής συσκευής Καθαρισμός της κρύας συσκευής Ενδιάμεσος καθαρισμός ανάμεσα σε δύο διαδικασίες ψησίματος 38 Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης ατμού. Προσοχή, κίνδυνος εγκαυμάτων! Αρχίστε πρώτα με τον καθαρισμό, όταν η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας έχει αλλάξει από k σε h. Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Τα καμένα υπολείμματα απομακρύνονται διαφορετικά μόνο πολύ δύσκολα. Απομακρύνετε τα χοντρά υπολείμματα με τις σπάτουλες. Πλύνετε τα καινούργια σφουγγάρια καλά πριν τη χρήση. Απομακρύνετε προσεκτικά τα υπολείμματα των καθαριστικών πριν την επόμενη χρήση. Προσοχή, κίνδυνος εγκαυμάτων! Όταν πέφτει νερό πάνω στην καυτή συσκευή δημιουργείται υδρατμός και καυτές πιτσιλιές. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει το λιγότερο 15 λεπτά, προτού βάλετε νερό. Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση παγάκια. Προσθέστε μερικές πιτσιλιές υγρό καθαρισμού πιάτων και αφήστε τη ρύπανση να μουλιάσει (το πολύ 1 ώρα). Προσοχή, κίνδυνος εγκαυμάτων! Αρχίστε πρώτα με τον καθαρισμό, όταν η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας έχει αλλάξει από k σε h. Βάλτε λίγο νερό και υγρό καθαρισμού πιάτων πάνω στην επιφάνεια ψησίματος, έτσι ώστε να καλυφθεί ελαφρά. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Στην περιοχή των ρυθμίσεων επιλέξτε τη βαθμίδα καθαρισμού F. Αφήστε τη ρύπανση να μουλιάσει (το πολύ 1 ώρα). Αφού διαλυθεί η ρύπανση μπορείτε να αρχίσετε το καθάρισμα. Προς τούτο ενδείκνυνται παγάκια: Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Σπρώξτε 4-5 παγάκια με τη σπάτουλα πάνω στην καυτή επιφάνεια ψησίματος. Προσοχή! Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να δημιουργηθούν καυτοί υδρατμοί! Απομακρύνετε τη διαλυμένη ρύπανση με τη σπάτουλα και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. Για την τοποθέτηση των φαγητών περιμένετε, μέχρι να φθάσει η συσκευή ξανά τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

39 Κατάλληλα υγρά καθαρισμού Καμένη ρύπανση Υλικό καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα Καθαρισμός του πλαισίου Υαλοκεραμική κονσόλα χειρισμού και κάλυμμα υαλοκεραμικής επιφάνειας Ακατάλληλα υλικά καθαρισμού Για την απομάκρυνση των λιπαρών υπολειμμάτων καταλληλότερο είναι το απορρυπαντικό πιάτων. Ανάλογα με το ψητό μπορούν να παραμείνουν άσπροι λεκέδες πάνω στην επιφάνεια ψησίματος. Αυτοί οι λεκέδες απομακρύνονται ευκολότερα με χυμό λεμονιού ή ξίδι. Στη συνέχεια σκουπίστε υγρά ακόμα μια φορά καλά. Απομακρύνετε την καμένη ρύπανση από την επιφάνεια ψησίματος με το υγρό καθαρισμού του γκριλ (αριθ.παραγγελίας ). Απλώστε το υγρό καθαρισμού του γκριλ πάνω τη ρύπανση στην κρύα συσκευή και αφήστε το να δράσει το λιγότερο για 2 ώρες, σε περίπτωση ισχυρής ρύπανσης για όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια σκουπίστε καλά και στεγνώστε τη συσκευή. Προσέξτε τις υποδείξεις στη συσκευασία. Για τον εντατικό καθαρισμό της επιφάνειας ψησίματος και του πλαισίου μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα υλικό καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα. Έτσι αποκτά ο θαμπός ανοξείδωτος χάλυβας ξανά τη γυαλάδα του. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα κατάλληλο υλικό καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα στα ειδικά καταστήματα πώλησης ή στο διαδίκτυο (Internet) (αριθ. παραγγελίας ). Καθαρίζετε το πλαίσιο με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι και υγρό καθαρισμού πιάτων. Μην κτυπάτε ή μην ξύνετε με τη σπάτουλα στο περιθώριο της συσκευής. Απομακρύνετε την ελαφριά ρύπανση μ ένα υγρό πανί ή με ζεστή σαπουνάδα. Καθαρίστε το υγρό καθαρισμού, που τυχόν παραμείνει, με κρύο νερό, μετά στεγνώστε καλά την επιφάνεια. Μην καθαρίζετε το κάλυμμα της υαλοκεραμικής επιφάνειας στο πλυντήριο των πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε κανένα χημικό, δυνατό υλικό καθαρισμού, όπως σπρέι φούρνου ή υλικό απομάκρυνσης λεκέδων. Μη χρησιμοποιείτε κανένα μέσο καθαρισμού κατσαρολών από μέταλλο, σύρμα τριψίματος, μεταλλικές βούρτσες ή κάτι παρόμοιο. Εκτός από την εργασία με τις σπάτουλες επίσης και τα τραχιά σφουγγάρια και το υγρό τριψίματος αφήνουν ίχνη χρήσης πάνω στην επιφάνεια. Οι ιδιότητες χρήσης της συσκευής δεν περιορίζονται. 39

40 Άρση βλάβης Όταν παρουσιαστεί μια βλάβη, η αιτία είναι συχνά πολύ απλή. Προσέξτε παρακαλώ τις ακόλουθες υποδείξεις, προτού καλέσετε το σέρβις πελατών. Ένδειξη Σφάλμα Μέτρα αντιμετώπισης Καμία Η παροχή του ρεύματος Ελέγξτε την ασφάλεια για τη συσκευή στον έχει διακοπεί. ηλεκτρικό πίνακα της κατοικίας. Ελέγξτε με τη βοήθεια άλλων ηλεκτρικών συσκευών, εάν υπάρχει μια διακοπή ρεύματος. E αναβοσβήνει Η επιφάνεια χειρισμού Στεγνώστε την επιφάνεια χειρισμού ή είναι υγρή ή ένα απομακρύνετε το αντικείμενο. Μετά αγγίξτε μια αντικείμενο βρίσκεται οποιαδήποτε επιφάνεια χειρισμού. πάνω Er + αριθμός Σφάλμα συσκευής Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. Όταν η ένδειξη δε σβήσει: Καλέστε το σέρβις πελατών. F0 Σφάλμα συσκευής Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. Όταν η ένδειξη δε σβήσει: Καλέστε το σέρβις πελατών. F4 Το ηλεκτρονικό σύστημα Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει αρκετά το υπερθερμάνθηκε και ηλεκτρονικό σύστημα. Αγγίξτε μετά μια απενεργοποίησε τη οποιαδήποτε επιφάνεια χειρισμού. συσκευή F6 / F7 Σφάλμα συσκευής Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. Όταν η ένδειξη δε σβήσει: Καλέστε το σέρβις πελατών. F8 Η συσκευή ήταν για Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αμέσως ξανά τη πολύ χρόνο σε συσκευή. λειτουργία και απενεργοποιήθηκε 40

41 Σέρβις πελατών Αριθμός E και αριθμός FD Εάν η συσκευή σας πρέπει να επισκευαστεί, το δικό μας σέρβις πελατών βρίσκεται στη διάθεσή σας. Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του πλησιέστερου σέρβις πελατών βρίσκονται στον τηλεφωνικό κατάλογο. Ακόμα και τα αναφερόμενα κέντρα σέρβις πελατών θα σας υποδείξουν ευχαρίστως ένα σέρβις πελατών στον τόπο κατοικίας σας. Όταν ζητήσετε το δικό μας σέρβις πελατών, δώστε παρακαλώ τον αριθμό E και τον αριθμό FD της συσκευής. Την πινακίδα τύπου με τους αριθμούς θα τη βρείτε στη συσκευή. Για να μη χρειαστεί να ψάχνετε πολύ σε περίπτωση βλάβης, μπορείτε να γράψετε αμέσως εδώ τα στοιχεία της συσκευής σας. 41

42 Tartalomjegyzék Amire ügyelnie kell A beszerelés előtt Biztonsági utalások A fellépő károk okai Az első használat előtt Ez az Ön új készüléke Ez az új teppan yaki készüléke Kezelőfelület A teppan yaki beállítása A teppan yaki be- és kikapcsolása A hőmérséklet beállítása Maradékhő kijelző Melegen tartó fokozat A hátsó fűtőzóna lekapcsolása Automatikus időkorlátozás Tisztítási fokozat Timer Táblázatok és tippek Beállítási táblázat Tippek Alapbeállítások Az alapállás megváltoztatása Ápolás és tisztítás A zavarok megszüntetése Vevőszolgálat

43 Amire ügyelnie kell Olvassa el gondosan a használati útmutatót. Csak így tudja a készülékét biztosan és helyesen kezelni. Őrizze meg gondosan a használati és szerelési útmutatót. Ha továbbadja a készüléket, adja át az útmutatókat is. A beszerelés előtt Környezetkímélő Csomagolja ki a készüléket, és gondoskodjon a ártalmatlanítás csomagolóanyag környezetkímélő ártalmatlanításáról. Ez a készülék a régi elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2002/96/EK számú európai irányelv (waste electrical and electronic equipment WEEE) szerint van jelölve. Az irányelv a régi készülékeknek az egész EU-ban érvényes visszavétele és hasznosítása kereteit írja elő. A szállítás alatt bekövetkezett Ellenőrizze a kicsomagolás után a készüléket! meghibásodás A szállítás alatt meghibásodott készüléket nem szabad bekötni! Villamos bekötés Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérült, a veszélyek elkerülésének érdekében, a gyártó által kioktatott szakembernek ki kell cserélnie. Felállítás és bekötés Vegye figyelembe a speciális szerelési útmutatót! 43

44 Biztonsági utalások Biztos kezelés Túlforrósodott olaj és zsír Forró készülék Ez a készülék kizárólag a háztartásokban való használatra szolgál. A készüléket kizárólag ételek elkészítésére szabad használni. Soha nem kezelhetik felügyelet nélkül felnőttek és gyermekek a készüléket, ha fizikailag vagy szellemileg erre nem képesek, vagy nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal a készülék helyes és biztonságos kezeléséhez. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! A készüléket nem szabad külső kapcsolóórával vagy távműködtető rendszerrel üzemeltetni. Csak az ételek közvetlen lábas vagy serpenyő nélküli elkészítésére használja a készüléket. Figyelem, tűzveszély! A túlforrósodott zsír vagy olaj gyorsan meggyulladhat. Soha ne hagyja a forró olajat vagy zsírt felügyelet nélkül. Az égő olajat vagy zsírt nem szabad vízzel oltani. A lángot egy fedővel kell elfojtani. Kapcsolja ki a készüléket. Figyelem, a megégés veszélye! A készülék az üzemelésnél forró lesz. Tartsa távol a gyermekeket! Figyelem, tűzveszély! Ne használja a készüléket soha lerakó felületként! Ne rakjon le műanyag tárgyakat vagy műanyag fogantyújú tárgyakat a forró sűtőfelületre! Figyelem, tűzveszély! Soha ne tároljon gyúlékony tárgyakat (pl. tisztítószert vagy sprayt) a készülék alatti fiókban vagy rekeszekben! A rövidzárlat veszélye! Az elektromos készülékek csatlakozó kábelét soha ne vezesse a forró készülék fölött! A kábel szigetelése megolvadhat. 44

45 Üvegkerámia fedél Tisztítás Javítás Figyelem, a megégés veszélye! Az üvegkerámia fedelet a készülék teljes lehűlése után kell felhelyezni. Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha a kerámiafedél fel van rakva. Kapcsolja ki használat után a készüléket. Tisztítsa meg a lehűlt készüléket minden használat után! Ne használjon a tisztításhoz nagynyomású tisztítót vagy gőzsugárzót! A szakszerűtlen javítás veszélyes. Az áramütés veszélye! Javításokat csak a vevőszolgálat megfelelően kioktatott technikusa végezhet. Ha a készülék meghibásodott, a biztosítószekrényben le kell kapcsolni a biztosítót. A vevőszolgálathoz kell fordulni. A fellépő károk okai Nemesacél sütőfelület Kemény és hegyes tárgyak Üvegkerámia fedél A nemesacél sütőfelület robusztus és sima, de idővel láthatók lesznek a használat nyomai, mint egy jó serpenyőnél. De ennek nincs befolyása a készülék használatára. Normálisnak tekinthető a nemesacél sütőfelület könnyű sárga elszíneződése. Ne vágjon késsel a nemesacél sütőfelületen, mert ez a sütőfelület karcolódásához vezethet. Az étel megfordításához használja a lapátkát. Fontos: Ne üssön a lapátkával a sütőfelületre, mert ez nyomokat hagy a felületen! Az üvegkerámia felületre eső kemény és hegyes tárgyak károkat okozhatnak. Az üvegkerámia fedelet a készülék teljes lehűlése után kell felhelyezni. Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha a kerámiafedél fel van rakva. Az üvegkerámia felületet nem szabad lerakóhelyként vagy melegen tartó helyként használni. 45

46 Az első használat előtt A készülék felfűtése Tisztítsa meg alaposan a sütőfelületet az első használat előtt! Fűtse fel a teppan yaki készüléket üresen 30 percig 240 C-ra. Ezáltal megszüntethető az új készülékre jellemző szag. Ez az Ön új készüléke Itt ismeri meg az új készülékét, és itt kap tájékoztatót a készüléknek a rendelkezésre álló tartozékáról. Ez az új teppan yaki készüléke Üvegkerámia fedél Sütőfelület Kezelőfelület 46

47 Kezelőfelület Kijelző Kijelző maradék hő k/h hőmérséklet felfűtés C timer Kezelőfelület Beállítási tartomány Kezelőfelüle főkapcsoló l hőmérséklet timer W fűtőzóna hátul ki u melegen tartó fokozat < tisztítófokozat F Kezelőfelületek Utalás Ha megérint egy szimbólumot, bekapcsolja a mindenkori funkciót. Tartsa mindig szárazon a kezelőfelületet. A nedvesség hátráltatja a működést. 47

48 A teppan yaki beállítása A teppan yaki be- és kikapcsolása A teppan yaki a főkapcsolóval kapcsolható be és ki. Utalás Bekapcsolás: Érintse meg az l szimbólumot! A főkapcsoló kijelzője világít. A teppan yaki most már üzemkész. Kikapcsolás: Érintse meg a szimbólumot l, míg a főkapcsoló fölötti kijelző ki nem alszik. A készülék ki van kapcsolva. A maradékhő kijelzője még világít, míg megfelelően le nem hűl a teppan yaki készülék. A teppan yaki automatikusan kikapcsol, ha a hőmérséklet 20 másodpercnél hosszabb ideig 0-ra van állítva. A hőmérséklet beállítása Állítsa be a beállításai tartományban a kívánt hőmérsékletet. A teppan yaki legyen bekapcsolva. 1. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Át kell menni a beállítási tartományon, míg a kívánt hőmérséklet meg nem jelenik a kijelzőn. 2. Várjon, míg el lesz érve a beállított hőmérséklet, amit hangjelzés jelez. A felfűtés kijelzője kialszik. Ezután felfektetheti a húst, vagy amit sütni akar. 48

49 Maradékhő kijelző A teppan yaki kétfokozatú maradékhő kijelzővel rendelkezik. Ha a kijelzőn k jelenik meg, akkor a teppan yaki még forró. Ha a készülék tovább lehűl, akkor a kijelző h jelzésre vált. A kijelző kialszik, ha a teppan yaki megfelelően lehűlt. Csak akkor kezdje el a tisztítást, ha a kijelző k jelről h jelre vált át. Melegen tartó fokozat A hátsó fűtőzóna lekapcsolása A teppan yaki legyen bekapcsolva. A beállítási tartományban ki kell választani a melegen tartó fokozatot. Ne válasszon túl nagy mennyiséget a melegen tartáshoz. A melegen tartandó étel érintkezzen a sütőfelülettel, különben kihűl. Ne tartsa túl sokáig melegen az ételt, mert különben kiszárad. Kisebb mennyiségek elkészítésénél csak az elülső zóna is használható. Ebben az esetben a sütőfelület hátsó fele melegen tartó felületként is használható. A teppan yaki legyen bekapcsolva. Érintse meg a u szimbólumot. A szimbólum feletti kijelző világít. A hátsó fűtőzóna most már ki van kapcsolva Ha a készüléket a következő alkalommal bekapcsolja, ez az állapot tárolva marad. Ezt a beállítást az alapbeállításokban változtathatja meg. 49

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG80H Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Important Safeguards 1. Make sure to read all the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

C54L70N0 C54R70N0 C54L70N3 C54R70N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь

C54L70N0 C54R70N0 C54L70N3 C54R70N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь [el] Οδηγíες χρήσεως...2 [en] Instruction manual... 20 [es] Instrucciones de uso... 38 [ru] Правила пользовани... 57 C54L70N0 C54R70N0 C54L70N3 C54R70N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

C57W40N0 C57W40S0 C57W40W0 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь

C57W40N0 C57W40S0 C57W40W0 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь [el] Οδηγíες χρήσεως...2 [en] Instruction manual... 22 [es] Instrucciones de uso... 41 [ru] Правила пользовани... 61 C57W40N0 C57W40S0 C57W40W0 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ερωτήσεις & απαντήσεις για τον αρτοπαρασκευαστή Πρόβληµα Αιτία Λύση Η συσκευή ή η οθόνη δεν λειτουργούν Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

Условия за околната среда

Условия за околната среда EL ES PT PL BG Благодаря Ви, за избора на перална машина Candy. Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, ден след ден, в безопасното пране на вашите дрехи, дори на най-деликатните. Можете да регистрирате

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS Active

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

[el] Οδηγíες χρήσεως... 2 [ru] Правила пользовани. 19 [tr] Kullanma kιlavuzu... 36

[el] Οδηγíες χρήσεως... 2 [ru] Правила пользовани. 19 [tr] Kullanma kιlavuzu... 36 [el] Οδηγíες χρήσεως... 2 [ru] Правила пользовани. 19 [tr] Kullanma kιlavuzu... 36 HF25G5L2 HF25G5R2 Φούρνος μικροκυμάτων Микроволновая печь Mikro dalga Ù Πίνακας περιεχομένων Οδηγíεςχρήσεως [el] Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 SVC608 Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH 1 1. Upper handle 2. Handle folding

Διαβάστε περισσότερα

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν αποπειραθείτε να εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Συνιστάται να φυλάξετε τις οδηγίες σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

CONTACT GRILL CG 5040

CONTACT GRILL CG 5040 CONTACT GRILL CG 5040 2 N O P A M L K I G F E D C B J Q H 3 DEUTSCH 05-12 SVENSKA 48-54 ENGLISH 13-19 55-61 FRANÇAIS 20-26 NEDERLANDS 62-68 ESPAÑOL 27-33 ITALIANO 69-75 TÜRKÇE 34-40 PORTUGUÊS 76-82 NORSK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Το νερό μπορεί να βλάψει τη συσκευή διεισδύοντας από τις σχισμές και τα ανοίγματα της συσκευής. Πριν φρυγανίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 6 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 6 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες Χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής γνησιότητας χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

C54L60W0 C54L60S0 C54L60N0 C54R60N0 C54L60W3 C54L60S3 C54L60N3 C54R60N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь

C54L60W0 C54L60S0 C54L60N0 C54R60N0 C54L60W3 C54L60S3 C54L60N3 C54R60N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь [el] Οδηγíες χρήσεως...2 [en] Instruction manual... 18 [es] Instrucciones de uso... 33 [ru] Правила пользовани... 50 C54L60W0 C54L60S0 C54L60N0 C54R60N0 C54L60W3 C54L60S3 C54L60N3 C54R60N3 Φούρνος μικροκυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR MINI QCD01 είναι

Διαβάστε περισσότερα

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας SUK92MFX5 Ελεύθερη κουζίνα 90cm, µε 2 φούρνους και εστία αερίου, σειρά Concert, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση Α (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709074272 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στα σκεύη μαγειρικής μας. Γι αυτό τα σκεύη FAVORIT υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CS 0908 13250 E: Ηλεκτρικός φούρνος χωρίς χρονοδιακόπτη & ανεμιστήρα CΤ 0908 13250 M: Ηλεκτρικός φούρνος με χρονοδιακόπτη & ανεμιστήρα Παρακαλούμε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic Φούρνος, Ύψος 48εκ, 90 εκ, πολυλειτουργικός, 8 λειτουργιών Σειρά Classic, Inox, Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709146665 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver GB GR CY Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver User manual and service information Ασύρματο πληκτρολόγιο-design

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ...

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ... Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ... 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ... 8 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Καπάκι 2. Στόμιο 3. Επίπεδο νερού 4. Βάση 5. Ξεκλείδωμα καπακιού 6. Λαβή 7. Διακόπτης On/Off με ενδεικτική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

fpqorwflkf=af=rpl= É=Çá=ãçåí~ÖÖáç fåëíêìååáçåéë=çé=ìëç=ó=çé=ãçåí~àé fåëíêì πéë=çé=ìëç=é=çé=ãçåí~öéã ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ ÊÁÉ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇ 11ÇÓ 3172310-000

fpqorwflkf=af=rpl= É=Çá=ãçåí~ÖÖáç fåëíêìååáçåéë=çé=ìëç=ó=çé=ãçåí~àé fåëíêì πéë=çé=ìëç=é=çé=ãçåí~öéã ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ ÊÁÉ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇ 11ÇÓ 3172310-000 fpqorwflkf=af=rpl= É=Çá=ãçåí~ÖÖáç fåëíêìååáçåéë=çé=ìëç=ó=çé=ãçåí~àé fåëíêì πéë=çé=ìëç=é=çé=ãçåí~öéã ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ ÊÁÉ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇ 11ÇÓ 3172310-000 3172183_OC1 Εδώ θα βρείτε... Παρακαλείσθε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της κουζίνας 1 1 2 9 3 7 4 5 6 8 Εικόνα Νο. 1 Κουζίνα REGULAR-46 1. Κάλυμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Γαρίδες* σαγανάκι σε πήλινο 9,50 Ελαιόλαδο, κρεµµύδι, σκόρδο,

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ζυμαρικά. Βάρος Kg. Διάρκεια Σε λεπτά. Θέση Φούρνος αερίου. Θέση Ηλεκτρικός φούρνος. Λαζάνια 3,5. Κανελόνια. Ζυμαρικά. στο φούρνο. Αλμυρές ζύμες.

Ζυμαρικά. Βάρος Kg. Διάρκεια Σε λεπτά. Θέση Φούρνος αερίου. Θέση Ηλεκτρικός φούρνος. Λαζάνια 3,5. Κανελόνια. Ζυμαρικά. στο φούρνο. Αλμυρές ζύμες. Μαγειρέψτε εύκολα και αποτελεσματικά με την βοήθεια των συμβουλών που ακολουθούν. Μην σερβίρετε το φαγητό αμέσως μόλις το βγάλετε από το φούρνο, αφήστε το για μερικά λεπτά να ξεκουραστεί πριν το σερβίρετε

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Διπλός ηλεκτρικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών, 60εκ., σειρά "Classic new", inox Ενεργειακή Κλάση ΑΑ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 8 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση

Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση Ιούλιος 2014 Pitsos. Η πρωτοπόρος εταιρία στη φροντίδα του ελληνικού νοικοκυριού. Στην Pitsos φροντίζουμε να δικαιώνουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Φρέσκες τυρομπουκιές. Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά Για 4 άτομα

Φρέσκες τυρομπουκιές. Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά Για 4 άτομα Φρέσκες τυρομπουκιές Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά 60 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη 100 γραμμάρια Philadelphia 70 γραμμάρια Arla το Aυθεντικό Δανέζικο Σκληρό τυρί 100 γραμμάρια φέτα τριμμένη 100 γραμμάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: Θέση σε λειτουργία: MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3

Διάταξη: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: Θέση σε λειτουργία: MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3 MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3 Διάταξη: 2 8 3 6 5 1. Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας 2. Παράθυρο θύρας 3. Κίνηση περιστρεφόμενου πιάτου 4. Πλήκτρο ανοίγματος θύρας 5. Μονάδα χειρισμού 6. Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Manual de instrucciones Cajón calientaplatos Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Οδηγίες Χρήσης Εντοιχιζόμενος Θερμοθάλαμος Πιατικών تعليمات االستخدام

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες ασφάλειας Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής. Παρακαλούμε να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες, την εγγύηση και την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα