ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Χανιά, Αρ.Πρωτ.: 447 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12: «ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ» Για τις ανάγκες του έργου «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ:108550/ ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΑΕ: 2007ΣΕ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.1 «Προστασία και διαχείριση βιοτόπων- οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» του ΕΠΠΕΡ συνολικού προϋπολογισµού πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και δεκαεφτά λεπτών (50.420,17 ), µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, δηλαδή συνολικά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, το οποίο υπάγεται στην πράξη µε τίτλο " ιαχείριση και Λειτουργία Εθνικού ρυµού Σαµαριάς" του Μέτρου 8.1 του ΕΠΠΕΡ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΧΑΝΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Τίτλος: Αναθέτουσα Αρχή: Χρηµατοδότηση: Προϋπολογισµός: ιάρκεια Υλοποίησης Έργου: Είδος διαγωνισµού: Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισµού, λογισµικού, και αναλώσιµων ειδών. Φορέας ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς. ΕΠΠΕΡ Μέτρο 8.1, Πράξη " ιαχείριση και Λειτουργία Εθνικού ρυµού Σαµαριάς" που συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 80% το ανώτερο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το υπόλοιπο από εθνικούς πόρους , 17 (πενήντα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ και δεκαεφτά λεπτά) µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, συνολικά (εξήντα χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Ανοικτός διεθνής διαγωνισµός. Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ: Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων: Ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε 2 ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες: Ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε 1 τοπική εφηµερίδα: ηµοσίευση σε ιστοσελίδα: Προθεσµία υποβολής προτάσεων: ώρα 11:00 Αποσφράγιση προσφορών: ώρα 11:00 Τόπος διενέργειας: ιεύθυνση ασών Χανίων, Χρυσοπηγή Χανίων. Ερωτήσεις-διευκρινήσεις: ίνονται κατόπιν αίτησης µέχρι Επικοινωνία: κ.συντζανάκη Αθηνά, εργάσιµες ώρες Τηλ , Fax

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ... 2 Α ΜΕΡΟΣ:ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 12 «ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ» ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΙΜΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

4 1.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΜΕΡΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12 «ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» Α ΜΕΡΟΣ:ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Φορέας ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς µε στοιχεία προσωρινής διεύθυνσης: Οδός : Χρυσοπηγή Ταχ.Κωδ. : Τηλ. : Fax : Αρµόδια για παροχή πληροφοριών είναι η κ.συντζανάκη Αθηνά, Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Υπάλληλος του Φορέα ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς. 1.2 ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 12 «ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ» Το υποέργο 12 «ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ», συνολικού προϋπολογισµού ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α) του έργου «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ» συγχρηµατοδοτείται κατά 80% το ανώτερο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από Εθνικούς Πόρους. Στα πλαίσια του προτεινόµενου έργου ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προµηθεύσει και να εγκαταστήσει στα νέα γραφεία του Φορέα ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς, επί της οδού Πλαστήρα 10, Χανιά Κρήτης, τον εξής εξοπλισµό: ΟΜΑ Α 1: Ηλεκτρονικός εξοπλισµός και ειδικότερα: 1. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τύπου Desktop 1. Φορητοί υπολογιστές 2. Laser εκτυπωτές Α4 έγχρωµοι 5

6 3. Laser εκτυπωτές Α4 µονόχρωµοι 4. Εκτυπωτή µε ακίδες 5. Εκτυπωτής µεγάλων διαστάσεων (Plotter) 6. Φωτοαντιγραφικό µε δυνατότητα A3 εκτύπωσης, σάρωσης 7. Σαρωτές 8. Εξυπηρετητής (server) 9. Laser συσκευή τηλεοµοιοτυπίας µε δυνατότητες εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής 10. Ψηφιακές Φωτογραφικές Μηχανές 11. Μηχανή Λήψης Video 12. Προβολέας Video 13. Οθόνη προβολής 14. USB µνήµες 15. Εξωτερικοί Σκληροί ίσκοι 16. UPS 17. ροµολογητής (router) 18. Switch 19. Πολύπριζα ΟΜΑ Α 2: Λογισµικό (Software) και ειδικότερα: 1. Λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου (20 άδειες) 2. Λογισµικό δηµιουργίας αρχείων PDF (2 άδειες) 3. Λογισµικό anti-virus (21 άδειες) 4. Λογισµικό Συµπίεσης δεδοµένων (20 άδειες) 5. Λογισµικό Εµπορικής, Λογιστικής ιαχείρισης και Μισθοδοσίας (1 άδεια) 6. Ετήσια ανανέωση λογισµικού εµπορικής, Λογιστικής ιαχείρισης και Μισθοδοσίας για µία (1) άδεια. 7. Λογισµικό επεξεργασίας Ψηφιακής Εικόνας (1 άδεια) ΟΜΑ Α 3:Αναλώσιµα 1. Καλώδιο δικτύωσης UTP-8 συνοδευόµενο από κλιπάκια σύνδεσης 2. Γνήσια Toners για τους εκτυπωτές, το φωτοαντιγραφικό και το Plotter 3. DVD-R 4. CD-R 5. Θήκες για DVD-CD Επί πλέον θα παρασχεθεί για το προβλεπόµενο από τους όρους εγγύησης διάστηµα, η προβλεπόµενη από τους όρους εγγύησης συντήρηση, επισκευή ή/και αλλαγή για το σύνολο των παραπάνω ειδών. Επίσης, ο προσφέρων υποχρεούται να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισµού, την προσφορά του και για τις τρεις προαναφερθείσες οµάδες ειδών προµήθειας. Αναλυτικά τα αντικείµενα της προµήθειας και συνολικά οι υποχρεώσεις των αναδόχων περιγράφονται στο µέρος Β «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας. 6

7 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2.1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο Φορέας ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς που επαναπροκηρύσσει αυτό το διαγωνισµό, δυνάµει της υπ αριθµ 445/ απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου και θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την προµήθεια του εξοπλισµού. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από: το Μέρος Α( Γενικοί και Ειδικοί Όροι) το Μέρος Β ( Τεχνική Περιγραφή) το Μέρος Γ (Πίνακες Συµµόρφωσης) τα Παραρτήµατα Α (περιέχοµενο προσφορών), Β (Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών), Γ (Πίνακας οικονοµικής προσφοράς), και (Υπόδειγµα σύµβασης). Η περίληψη της παρούσας στάλθηκε για δηµοσίευση: 1. στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την στο «Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης την στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, ΤΕΕ) και στον ΕΟΜΜΕΧ την σε 1 τοπική εφηµερίδα την σε 2 ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες την Το κόστος δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 7. Επίσης το πλήρες κείµενο του διαγωνισµού είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων (www.chania.eu) από µέχρι την , ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η προµήθεια για το υποέργο 12 «Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισµού, λογισµικού και αναλώσιµων ειδών» όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παρόν τεύχος. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό µε την υπ αριθµ. 453/ Απόφαση του Φορέα ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς. ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 7

8 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο υπογράφων την προσφορά στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα. Tο πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντος ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. ΑΝΑ ΟΧΟΣ Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προµήθειας στον Ανάδοχο. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η πρόταση που υποβάλει ο Προσφέρων για το σύνολο των οµάδων των ειδών της προµήθειας. ΣΥΜΒΑΣΗ Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η εκτιµώµενη δαπάνη από την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση της προµήθειας. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η υλοποίηση της προµήθειας. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Επιτροπή, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 454/ Απόφαση του Φορέα ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην αξιολόγηση των ενστάσεων που δύναται να υποβληθούν. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ Επιτροπή, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης και η οποία έχει την ευθύνη για την 8

9 επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των παραδοτέων του προµηθευτή. 2.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού διέπεται από τα ακόλουθα νοµοθετικά κείµενα: 1. Το Νόµο 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/1995), όπως ισχύει, 2. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (ΕΕ αριθµ. L 134 της , σελ. 114), όπως ισχύει, 3. Τον Νόµο 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1995), όπως ισχύει, 4. Το Προεδρικό ιάταγµα 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ Α' 64/2007), όπως ισχύει, 5. Τα άρθρα 35 παρ.1 και 36 του Προεδρικού ιατάγµατος 346/1998 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς το Κοινοτικό ίκαιο, σχετικά µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» (ΦΕΚ Α' 230/1998), 6. Την υπ' αριθµ. 289/ απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού. 7. Το / Υ πρακτικό ιεξαγωγής ιαγωνισµού Προµηθειών σύµφωνα µε το οποίο ακυρώνεται ο διαγωνισµός. 8. Την µε Αρ.Πρωτ 378/ έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής µαταίωσης του ιαγωνισµού. 9. Την µε Αρ.Πρωτ 379/ απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µαταίωσης του ιαγωνισµού. 10. Την µε Αρ. Πρωτ / προέγκριση της παρούσας διακήρυξης από τη ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ. 11. Την µε υπ αριθµ. 445/ απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίνεται η επαναληπτική διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού. 12. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Προκήρυξη. 13. Το Προεδρικό ιάταγµα 118/2007 "Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (ΚΠ )," (ΦΕΚ Α 150/ ). 2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή. Επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική εµπειρία 9

10 και επάρκεια. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του υποέργου ή την ποιότητα εκτέλεσης του, δεν περιορίζουν σε κανένα σηµείο τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι, οι οποίοι δεν µπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατόν να αναγράφονται στην αγγλική γλώσσα. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό, που συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας και αφορούν στην απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, εφόσον είναι στην αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να µεταφρασθούν. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Η σύµβαση θα καταρτιστεί µε βάση το Ελληνικό και Κοινοτικό ίκαιο. 2.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το υποέργο 12 µε αντικείµενο την «Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισµού, λογισµικού και αναλώσιµων ειδών», συµπληρώνει το γενικό έργο 8.1 «Προστασία και διαχείριση βιοτόπων οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» του Γ ΚΠΣ που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ / Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ Ε. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της προµήθειας αναφέρονται στο Μέρος Γ της παρούσας διακήρυξης. 2.5 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούµενου εξοπλισµού, λογισµικού και αναλώσιµων, στα νέα γραφεία του Φορέα ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς στη διεύθυνση Πλαστήρα 10, Χανιά Κρήτης, τα οποία θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένα. Στα σηµεία παράδοσης/εγκατάστασης του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος υποχρεούται: να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την καλή λειτουργία και εγκατάσταση τους, να συνεργασθεί µε τον επιβλέποντα της προµήθειας ο οποίος θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά µε τις απαιτούµενες εργασίες. 10

11 2.6 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας και εγκατάστασης ανέρχεται σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 2.6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισµός για την υλοποίηση προµήθειας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) (περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και το συγκεκριµένο υποέργο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ιαχείριση και λειτουργία Εθνικού ρυµού Σαµαριάς» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον» , στο Μέτρο 8.1 Προστασία και ιαχείριση Βιοτόπων Οικοτόπων, Προστασίας Ειδών, Περιοχές Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους και συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 80% το ανώτερο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το υπόλοιπο ποσοστό από Εθνικούς πόρους, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε µε την αριθµ / Το δε έργο στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται το υποέργο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ 075/3 µε κωδικό 2007ΣΕ Τα έξοδα των δηµοσιεύσεων της περιληπτικής Προκήρυξης, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε τον λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης. 3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 3.1 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προµηθευτών, ή συνεταιρισµοί µε αντικείµενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, την παραγωγή ή την εµπορία και τη συντήρηση συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους, λειτουργούν δε νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997. Ειδικά για το παρόν έργο, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να πληρούν, και να τεκµηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις: 1. Να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις έργου. 2. Να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία: Στην εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών µονάδων. Σε τεχνικά θέµατα δικτύων. 3. Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου. Συγκεκριµένα: Η οµάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από στελέχη µε εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε έργα αντίστοιχου αντικειµένου και κρισιµότητας 11

12 Τουλάχιστον 80% του ανθρώπινου δυναµικού που θα στελεχώσει την οµάδα έργου θα πρέπει να προέρχεται από µόνιµα στελέχη του Αναδόχου (συνεχής συνεργασία τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον) Οι υποψήφιοι που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση της προµήθειας. ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις Προσώπων ή Κοινοπραξίες Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: Η ένωση προσώπων ή κοινοπραξία προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους ασυµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύναται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων µελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό επί του Συµβατικού Τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε κάθε µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας αδυναµίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή ή και τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση αυτή, τα εναποµείναντα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε, κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. Ο αντικαταστάτης, ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ιαγωνισµού. Ότι στην προσφορά θα δηλώνεται ένα µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ως υπεύθυνο 12

13 για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας (project leader). Ότι όλα τα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου. Ότι η απαίτηση για τριετή απασχόληση στο αντικείµενο που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο καλύπτεται από ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας που συµµετέχει κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% σε αυτήν. Επισηµαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µίας και µόνο ένωσης ή κοινοπραξίας. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η ανάθεση της υλοποίησης της προµήθειας για τον παρόντα διαγωνισµό κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση ή κοινοπραξία να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση ή κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 3.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου 3.1. (β) (γ) (δ) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από δηµόσιους διαγωνισµούς οι οποίοι προκηρύχτηκαν από ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Όσοι δεν προσκόµισαν τα απαιτούµενα στο Παράρτηµα Α, παρ. 1.1 έγγραφα και δικαιολογητικά. (ε) Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 3.3 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς στην Προσφορά του, µε ποινή αποκλεισµού, τις ελάχιστες χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις συµµετοχής στο ιαγωνισµό. Ειδικότερα: 13

14 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα (πόρους, υποδοµή, τεχνογνωσία, διαδικασίες κλπ), ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Για την τεκµηρίωση της δυνατότητάς του θα πρέπει να παράσχει τα στοιχεία που δηλώνονται στην παράγραφο 1.3 του παραρτήµατος Α. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική ικανότητα για την Εκτέλεση του Έργου. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Υποψηφίου Αναδόχου για το σύνολο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων όπως δηλώνεται στον πίνακα της παραγράφου 1.2 του παραρτήµατος Α, θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισµού του Έργου. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώνει στην Προσφορά του γνώση επιχειρησιακού αντικειµένου παρόµοιου ή συναφούς µε το Έργο και να αποδεικνύει τεχνογνωσία και εµπειρία αναφορικά µε το αντικείµενο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως έχει αποκτηθεί από έργα αντίστοιχα προµηθειών, όπως αυτά δηλώνονται στην παράγραφο 1.4 του παραρτήµατος Α. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 47 και 3 και 4 του άρθρου 48 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 45 παράγραφοι 2 και 3 και άρθρο 46 παράγραφοι 3 και 4 του Π.. 60/2007, αντίστοιχα), για τους σκοπούς της τεκµηρίωσης των ανωτέρω ικανοτήτων (Χρηµατοπιστωτικής και Οικονοµικής Ικανότητας, εµπειρίας και τεχνικής ικανότητας) ο Υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής µορφής των δεσµών του µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, για την εκτέλεση της Σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση σχετικής δήλωσης των φορέων αυτών στην οποία θα αναφέρεται ότι δεσµεύονται να θέσουν στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. 4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την προκήρυξη αυτή. Προσφορές που κατατίθενται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής είναι εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται. Οι προσφορές πρέπει να: i. Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο που αναφέρεται στο Παράρτηµα Α και φέρουν την υπογραφή κάθε συµµετέχοντος ή του νόµιµου εκπροσώπου αυτών. 14

15 ii. Αναγράφουν τη συνολική τιµή της προσφοράς αριθµητικώς και ολογράφως. iii. Είναι δακτυλογραφηµένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογεγραµµένες από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, κ.λπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. Έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από µετάφραση στην ελληνική, επικυρωµένη από δικηγόρο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Προσφέροντες οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε Φ.Π.Α, δηλαδή τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) µήνες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε φροντίδα του µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες, µε δική τους φροντίδα, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση ένωσης Προσώπων ή κοινοπραξιών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και όρο ότι η εγγύηση του καθενός εξ αυτών που συνιστά την ένωση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης. Σε περιπτώσεις ενώσεων Προσώπων ή κοινοπραξιών, το άθροισµα των εγγυητικών των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, θα ισούται µε το ανωτέρω ποσό. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά ορίζονται στο Παράρτηµα Α. 15

16 4.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η διάθεση της ιακήρυξης γίνεται µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού από την Υπηρεσία ιενέργειας του διαγωνισµού, Φορέας ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς που εδρεύει προσωρινά στην ιεύθυνση ασών Χανίων, Χρυσοπηγή, Χανιά Κρήτης 73100, τηλέφωνο , Fax και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier). Επίσης, το πλήρες τεύχος του διαγωνισµού είναι διαθέσιµο και στην ιστοσελίδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν εγγράφως συµπληρωµατικές διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης από τον Φορέα ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαρίας στην προσωρινή διεύθυνση Χρυσοπηγή Χανίων, πληροφορίες κα Συντζανάκη Αθηνά τηλ τις εργάσιµες µέρες και ώρες µέχρι και την ευτέρα 29/12/2008. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) προς τη διεύθυνση: χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Ο Φορέας ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Ο Φορέας ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη ιακήρυξη, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4.4 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους, µη εξαρτώµενη υπό όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στα προσωρινά γραφεία του Φορέα ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς που βρίσκονται στην /νση ασών Χανίων, Χρυσοπηγή, Χανιά Κρήτης 73100, µέσω εξουσιοδοτηµένου για το σκοπό αυτό προσώπου, µέχρι την 07/01/2009, ηµέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 11:00 (καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού). Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή που απευθύνεται στον Φορέα ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς στην προαναφερθείσα ταχυδροµική διεύθυνση. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα ληφθούν υπόψη εφόσον φθάσουν στα προσωρινά γραφεία του Φορέα ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς µέχρι την 05/01/2009, ηµέρα ευτέρα και ώρα Ελλάδος 11:00. Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόµη και για ανωτέρα βία. 16

17 4.4.2 Προσφορές που υποβάλλονται µετά την ως άνω ηµέρα και ώρα ή οι οποίες, αν και ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα έφθασαν στα προσωρινά γραφεία του Φορέα ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς µετά την ως άνω ηµέρα και ώρα, δεν θα αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες Μετά την κατάθεση των προσφορών, η Επιτροπή ιαγωνισµού θα τις αποσφραγίσει ενώπιον των υποψηφίων ή των νοµίµων ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, στις 07/01/2009, ηµέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 11:00, σύµφωνα µε το άρθρο 5.1 της παρούσας προκήρυξης ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) µήνες προσµετρούµενους από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο από τον προβλεπόµενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του Π. 118/2007. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία ιενέργειας θα απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους Υποψήφιους Αναδόχους δεν απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσµίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτοµάτως αποκλείονται από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο ενδιαφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφ όσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παράτειναν τις προσφορές τους. Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο µόνον εφ όσον αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση κατάργησης του εξοπλισµού, ο οποίος περιλαµβάνεται στην προσφορά και αντικατάστασης αυτού µε άλλον τεχνολογικά ανώτερο, ο Ανάδοχος δεσµεύεται, ότι για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης θα προµηθεύει εξοπλισµό του ιδίου κατασκευαστή, αντίστοιχων ή ανώτερων προδιαγραφών µε ανώτατη τιµή αυτή της προσφοράς. 17

18 4.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος της προκηρυσσόµενης µε την παρούσα προµήθειας. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή Προσφορά που, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, δεν λαµβάνεται υπόψη. 4.7 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές οι οποίες αφορούν µέρος της ζητούµενης προµήθειας δεν γίνονται δεκτές, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 4.8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α. Η Επιτροπή ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα, αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων ή και συµπληρωµατικών στοιχείων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται παρακάτω. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παραδώσουν τις διευκρινήσεις εγγράφως στην Επιτροπή ιαγωνισµού µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των δύο (2) εργάσιµων ηµερών. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από τους Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. Σε περίπτωση που οι αιτούµενες διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή ιαγωνισµού, δεν προσκοµισθούν µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 5. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η «Επιτροπή ιαγωνισµού» θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα δικαιούνται να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους, επιδεικνύοντας στην «Επιτροπή ιαγωνισµού» τη βεβαίωση εκπροσώπησης. Η «Επιτροπή ιαγωνισµού» θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των Προσφερόντων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ιακήρυξης. Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης και οι φάκελοι µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", δεν θα αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται 18

19 στους κατόχους τους ή στους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους από την «Επιτροπή ιαγωνισµού». Θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", των προσφορών εκείνων που θα έχουν κριθεί αποδεκτές από την «Επιτροπή ιαγωνισµού» κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Σηµειώνεται ότι στο στάδιο αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών λαµβάνουν γνώση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών, µόνο οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Εφόσον δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, τότε η «Επιτροπή ιαγωνισµού» θα αποφασίσει και θα κοινοποιήσει τη σχετική ηµέρα και ώρα κατά την οποία θα συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα αποφασισθεί και θα κοινοποιηθεί από την «Επιτροπή ιαγωνισµού». Οικονοµικής αποσφράγισης θα τύχουν µόνο οι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι φάκελοι µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως µη αποδεκτές. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ιαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί συµπεριλαµβανοµένων των εγγυήσεων συµµετοχής. Επίσης, η Επιτροπή ιαγωνισµού καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου στο Πρακτικό της, το οποίο µετά την ολοκλήρωση των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων συµµετοχής θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούµενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, η Επιτροπή ιαγωνισµού στο ανώτερο πρακτικό, τεκµηριώνει τους λόγους της απόρριψης και µαζί µε αυτό αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή οι απορριφθείσες προσφορές. Οµοίως, κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή ιαγωνισµού θα ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακτιβείς λόγους απόρριψης. Το πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας. Η Επιτροπή ιαγωνισµού, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του περιεχοµένου των Οικονοµικών Προσφορών και της οικονοµικής αξιολόγησης σύµφωνα µε την παράγραφο 5.3 κατωτέρω, κατατάσσει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθµού που προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 5.4 κατωτέρω και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσµατα της οικονοµικής αξιολόγησης και η τελική συγκριτική κατάταξη των Προσφερόντων. Το πρακτικό αυτό, µαζί µε τα πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης και της Κατακύρωσης. Η απόφαση έγκρισης της συγκριτικής κατάταξης των Προσφερόντων 19

20 ανακοινώνεται σε αυτούς εγγράφως. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σε αυτό. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π 118 την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Το πρακτικό αυτό, µαζί µε τα πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης και της Κατακύρωσης. Η απόφαση έγκρισης της συγκριτικής κατάταξης των Προσφερόντων ανακοινώνεται σε αυτούς εγγράφως. Σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού, τα πρακτικά, οι συγκριτικοί πίνακες και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισµού υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε (3) τρία αντίτυπα. 5.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού. Για την επιλογή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση, αριθµητική βαθµολόγηση και υπολογισµός του τελικού βαθµού της κάθε προσφοράς, µε βάση τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία που θα υποβάλουν οι Προσφέροντες νόµιµα και σύµφωνα µε τους όρους της Προκήρυξης. Η αξιολόγηση, βαθµολόγηση και κατάταξη µε βάση τον τελικό βαθµό που θα λάβει η κάθε προσφορά θα γίνει µε κριτήρια και µεθοδολογία που αναλύονται ως ακολούθως: Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών εκείνων που κρίθηκε ότι είναι τυπικά αποδεκτές. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τα επόµενα στάδια αξιολόγησης. Τεχνική Αξιολόγηση α. Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε βαθµολόγηση των κριτηρίων, σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα: 20

21 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛ/ΧΙΣΤΗ ΒΑΘ/ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘ/ΓΙΑ ΒΑΘ/ΓΙΑ 1 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα και Απόδοση Συµφωνία του προσφερόµενου εξοπλισµού µε τις τεχνικές προδιαγραφές 1.2 Καταλληλότητα, Λειτουργικότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισµού (επιπλέον λειτουργικά χαρακτηριστικά, ταχύτητα εκτέλεσης των λειτουργιών συστήµατος και εφαρµογών, αξιοπιστία λειτουργίας, οµοιογένεια - διαλειτουργικότητα εξοπλισµού, κλπ.) 2 Τεχνική Υποστήριξη / Κάλυψη Ποιότητα και όροι προµήθειας και εγκατάστασης εξοπλισµού Μεθοδολογία εγκατάστασης Χρονοδιάγραµµα εγκατάστασης Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης ιάρκεια και όροι εγγύηση καλής λειτουργίας Καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα µηχανισµού και διαδικασιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης Συνολική Βαθµολογία ΤΑ β. Η συνολική βαθµολογία κάθε κριτηρίου προκύπτει από το άθροισµα των βαθµολογιών των επιµέρους κριτηρίων. γ. Ο συντελεστής βαρύτητας για το κριτήριο 1 είναι 80% και για το κριτήριο 2 είναι 20%. Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 80 βαθµοί για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές αλλά οι αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις από την επιτροπή αξιολόγησης, 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. ΤΑ= 80% (κριτήριο 1) + 20% (κριτήριο 2) δ. Η βαθµολόγηση εκάστου των κριτηρίων 1 και 2 γίνεται σε ακέραιες µονάδες. 5.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο Χώρο ιενέργειας, την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής ιαγωνισµού. Στην αποσφράγιση µπορούν να παρευρίσκονται εκπρόσωποι 21

22 των υποψηφίων αναδόχων. Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ιαγωνισµού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία: α. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ιακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ όσον, σ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες, απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Υπηρεσία ιενέργειας, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. β. Θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξη των οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε το συνολικό κόστος κάθε προσφοράς η οποία θα περιλαµβάνει το κόστος εκτέλεσης του Έργου. Οικονοµική αξιολόγηση α. Έκαστος διαγωνιζόµενος βαθµολογείται για την οικονοµική του προσφορά Όπου: ΟΑ = Τιµή της οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζοµένου β. Η βαθµολογία ΟΑ στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο. 5.4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ιαγωνισµού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθµού χρησιµοποιώντας την παρακάτω µέθοδο: α. Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης κάθε διαγωνιζοµένου υπολογίζεται µε τον τύπο: Β = ΟΑ ΤΑ Όπου: Β = Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης του διαγωνιζοµένου ΤΑ = Η βαθµολογία της τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζοµένου (Βλέπε ανωτέρω 5.2) ΟΑ = Τιµή της οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζοµένου (Βλέπε ανωτέρω 5.3) β. Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης Β υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο µε ακρίβεια ενός δεκάτου της µονάδας. γ. Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει µικρότερο τελικό βαθµό αξιολόγησης Β. 22

23 Αυτονόητα, δεν θα πραγµατοποιηθεί βαθµολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του διαγωνισµού. 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας που ορίζεται από το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών η οποία κοινοποιείται εγγράφως σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α παρ. 2, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 5.5 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν: δεν έχει σφραγισµένα σε ιδιαίτερους υποφακέλους τα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονοµικά στοιχεία, έχει χρόνο ισχύος µικρότερο από το ζητούµενο, έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο από το ζητούµενο, παρουσιάζει απόκλιση από το χρονοδιάγραµµα, παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί, ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή και ανακριβή στοιχεία, δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ιακήρυξης, δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων προµηθειών, το συνολικό της τίµηµα (µε ΦΠΑ) υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισµό του έργου (µε ΦΠΑ). παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης. σε περίπτωση υπερβολικά χαµηλής Οικονοµικής Προσφοράς κατά την κρίση της Επιτροπής θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσής της (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της υλοποίησης προµήθειας, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα υλοποιήσει την προµήθεια κλπ). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Επιτροπή δύναται να απορρίψει την υπόψη Προσφορά. δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προβλεπόµενη τιµή και δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 4.1, 4.2 και 4.5 ως 4.8 ανωτέρω. 23

24 5.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή ιαγωνισµού θα υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα, µαζί µε τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, στον Πρόεδρο του Φορέα ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς για την έκδοση της Κατακύρωσης. Τα πρακτικά και οι συγκριτικοί πίνακες υποβάλλονται σε 3 αντίτυπα. Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από τον Πρόεδρο του Φορέα ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς. Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, συντάσσεται σύµβαση που θα πρέπει να υπογραφεί εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. Ο Φορέας ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τους υποψηφίους που αποκλείσθηκαν. Οι συµµετέχοντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο συµµετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα : Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. Ο συµµετέχων που µε υπαιτιότητά του κηρύσσεται έκπτωτος υπόκειται στις προβλεπόµενες από τους νόµους κυρώσεις. 5.7 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση (α) κατά της Προκήρυξης του διαγωνισµού, (β) κατά της συµµετοχής Προσφέροντος στο διαγωνισµό και (γ) κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού έως και την Κατακύρωση. Οι ενστάσεις που υποβάλλουν οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται προς την Επιτροπή ιαγωνισµού, σηµειώνοντας ότι αφορούν ένσταση για τον εν λόγω διαγωνισµό και να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Φορέα ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Σαµαριάς στην προσωρινή διεύθυνση: /νση ασών Χανίων, Χρυσοπηγή 73100, Χανιά Κρήτης. 2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: (α) κατά της Προκήρυξης, στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της Προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού της Αναθέτουσας Αρχής και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. (β) Κατά της συµµετοχής Προσφέροντος στο διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας της 24

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο Κ Π. Σ. Ε.Π.ΠΕΡ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Λεβίδου 13, Κηφισιά/ ΤΚ. 145 62 Τηλέφωνο : 210 8015870 - FAX : 210 8080674 Yπηρεσία : Δ.Δ/Τµήµα Προµηθειών Κηφισιά:28/02/2014 Τηλέφωνο : 210 8015870 Αρ. Προκήρυξης: 01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8356/24-11-2009 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (ανυψωτικό µηχάνηµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου»

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου Ιωάννινα, 28/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισμού. Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση Ξύλινων πινακίδων Γεωπάρκου Λέσβου

Αναλυτική ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισμού. Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση Ξύλινων πινακίδων Γεωπάρκου Λέσβου Αναλυτική ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισμού Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση Ξύλινων πινακίδων Γεωπάρκου Λέσβου Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OTS» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 44.649,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Πανταζή Αικατερίνη Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΣΗΜ46Ψ8ΒΞ-6ΣΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 3ο Κ. Π. Σ. Ε.Π.ΠΕΡ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα