«Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Ξηράς».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Ξηράς»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Telefax : Πληροφορίες : Κ. Αγραπιδάς Τηλέφωνο : Αθήνα, 20 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ. 460/15662 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Ξηράς». Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. α) Του Π.Δ.368/1989 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. β) Του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 95/Α/2005) και ιδίως το άρθρο 90. γ) Του Π.Δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/2012) και ισχύει. δ) Του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32/Α/2011).

2 2 ε) Του Ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 14/Α/2012). στ) Της Υποπαραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012). στ) Την αριθμ.14362/20/ (ΦΕΚ 2166 Β) Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. ζ) Την υπ αριθ. 9289/299/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 750/Β/ ), και την τροποποιητική αυτής με αρ.14366/416 (ΦΕΚ 1110/Β/9/5/2013) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου. η) Το εδάφιο γ της παρ.4 του άρθρου 40 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/ ). 2. Την ανάγκη κατάρτισης Γενικού Ενιαίου Κανονισμού Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών. 3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Άρθρο 1 1. Ως φορτοεκφορτωτές ξηράς νοούνται οι φορτοεκφορτωτές ξηράς και λιμένος που εκτελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες σε κάθε περιοχή της χώρας όπου αναπτύσσεται εμπορευματική κίνηση, κατά την έννοια της περ.1 της παρ.ια.7 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, όπως ισχύει, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και εφοδιασμένοι με την σχετική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή. 2. Ως χώροι εκτέλεσης φορτοεκφορτωτικών εργασιών Ξηράς νοούνται οι χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης προς φορτοεκφόρτωση ειδών και εμπορευμάτων, όπως Σιδηροδρομικά Δίκτυα, Κεντρικές Αγορές, Καταστήματα, Εργοστάσια, Αποθήκες, ψυκτικοί θάλαμοι αποθήκευσης νωπών και κατεψυγμένων οπωροκηπευτικών και κρεάτων και αποθήκες συγκέντρωσης και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων. 3. Ως φορτοεκφορτωτική εργασία ξηράς νοείται η εκ του σημείου εναπόθεσης ή αποθήκευσης παντός προς μεταφορά ή μετακίνηση εμπορεύματος ή είδους, φόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ή εκφόρτωση από τους χώρους εναπόθεσης στα μεταφορικά μέσα και από τα μεταφορικά μέσα στους χώρους εναπόθεσης και αποθήκευσης, καθώς επίσης και η στοιβασία, διαλογή, ταξινόμηση και ζύγιση αυτών. 4. Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εφοδιασμένοι με βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή παρέχουν τις υπηρεσίες τους οπουδήποτε είτε στη ξηρά είτε στα λιμάνια. 5. Σε κάθε χώρο όπου αναπτύσσεται εμπορευματική κίνηση απαγορεύεται η πραγματοποίηση φορτοεκφορτωτικών εργασιών, κατά την

3 3 έννοια της Υποπαραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, όπως ισχύει, από φορτοεκφορτωτές που δεν θα είναι εγγεγραμμένοι στο προβλεπόμενο από τον ν.4093/2012, όπως ισχύει, Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και δεν θα έχουν εφοδιαστεί με τα καθοριζόμενα από την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Ναυτιλίας & Αιγαίου, που προβλέπεται στη περ.4ββ) της Υποπαραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτο του ν.4093/2012 πιστοποιητικά. Κατ εξαίρεση, δεν απαιτείται να εκτελούνται από εργαζόμενους που διαθέτουν τη βεβαίωση της παραγράφου 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 οι ακόλουθες κατηγορίες φορτοεκφορτωτικών εργασιών: α) φορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων ή άλλων ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς από τους τόπους παραγωγής προς χώρους αποθήκευσης για λογαριασμό των παραγωγών, β) φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής και γ) το εδάφιο γ της παρ.4 του άρθρου 40 του Ν. 4144/2013 (88 Α ). 6. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν εργασίες οι οποίες εμπίπτουν στο μητρώο Β και ειδικότερα, εκείνες που ρητά αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του Παραρτήματος ΙΙ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 9289/299/ , και την τροποποιητική αυτής με αρ.14366/416 (ΦΕΚ 1110/Β/9/5/2013) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Άρθρο 2 1. Οι από το προηγούμενο άρθρο φορτοεκφορτωτές, μπορούν να λειτουργούν ως μεμονωμένα άτομα ή να ανήκουν σε ομάδες ή σε ενώσεις ή να απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας. 2. Η από κοινού πραγματοποίηση φορτοεκφορτωτικών εργασιών μεμονωμένων φορτοεκφορτωτών, με ομάδες ή με ενώσεις φορτοεκφορτωτών ή με απασχολούμενους με σχέση εξηρτημένης εργασίας, δεν απαγορεύεται. 3. Ο απαιτούμενος αριθμός φορτοεκφορτωτών σε κάθε χώρο που υπάρχει αντικείμενο φορτοεκφόρτωσης καθορίζεται αυτόματα από την προσφορά και την ζήτηση και το είδος της φορτοεκφόρτωσης. Άρθρο 3 1. Αρμόδιοι για την ανάθεση του έργου φορτοεκφόρτωσης είναι οι κάθε φορά φορτοπαραλήπτες, οι κύριοι των προς διακίνηση εμπορευμάτων και ειδών και κάθε εξουσιοδοτημένος για την ανάθεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης. 2. Η επιλογή μεταξύ εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος, είναι ελεύθερη. Άρθρο 4

4 4 1. Η τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά την εκτέλεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης, για τα μεμονωμένα άτομα και τις ομάδες ή τις ενώσεις ανήκει σε εκείνον που αναθέτει το έργο της φορτοεκφόρτωσης, για δε τους απασχολούμενους με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ανήκει στις επιχειρήσεις των οποίων είναι μισθωτοί. 2. Ο συντονισμός της τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά την εκτέλεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης ανήκει σε εκείνον που αναθέτει το έργο της φορτοεκφόρτωσης, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά κατόπιν συμφωνίας. 3. Τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως οι στολές εργασίας, τα κράνη, τα γάντια, τα υποδήματα ασφάλειας, κλπ είναι υποχρεωτικά για κάθε φορτοεκφορτωτή σε όλα τα είδη φορτοεκφόρτωσης και ιδιαίτερα στην φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων και εργασιών σε ψυκτικούς θαλάμους, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α ) όπως ισχύει. Άρθρο 5 1. Οι φορτοεκφορτωτές, αναλόγως του είδους της φορτοεκφόρτωσης εργάζονται είτε μεμονωμένοι είτε σε ομάδες κατά ομοχειρία (πόστες) καταρτιζόμενες από τον οριζόμενο ως υπεύθυνο ομαδάρχη - αρχιεργάτη κάθε ομάδας. 2. Ως υπεύθυνος ομαδάρχης- αρχιεργάτης μπορεί να ορίζεται μόνον όποιος ανήκει στο Μητρώο Β σύμφωνα με την περ.4ββ) της Υποπαραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτο του ν.4093/2012, όπως ισχύει. Μεταξύ εκείνων που συγκεντρώνουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ορίζεται ο παλαιότερος και εμπειρότερος, αποδεικνυόμενης της εμπειρίας του από την ασφαλιστική του κάλυψη. 3. Ο οριζόμενος ως υπεύθυνος ομαδάρχης- αρχιεργάτης κάθε ομάδας φορτοεκφορτωτών είναι : α) υπεύθυνος για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εργασίας, β) καταρτίζει τις απαιτούμενες ομοχειρίες (πόστες) εργασίας, γ) εποπτεύει για την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή των φορτοεκφορτώσεων, δ) επιλαμβάνεται για την επίλυση κάθε αναφυόμενης διαφοράς μεταξύ των φορτοεκφορτωτών της ομάδας και των εργοδοτών, ε) παρακολουθεί την διεξαγωγή της εργασίας της ομοχειρίας (πόστας), καθοδηγεί αυτήν για την όσο το δυνατόν ταχεία και εύρυθμη διενέργεια των φορτοεκφορτώσεων, στ) λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στα φορτοεκφορτώμενα φορτία, ζ) εκδίδει τα αναγκαία φορολογικά στοιχεία, η) ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί των φορτοεκφορτωτών, θ) παρακολουθεί την εργασία των φορτοεκφορτωτών και την κανονική εκτέλεσή της από αυτούς προκειμένου να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση, ι) παρίσταται σ όλη τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης, μεριμνώντας και επιβλέποντας για την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της εργασίας, ια) ελέγχει, μεταξύ άλλων τα χρησιμοποιούμενα υλικά και εργαλεία φορτοεκφόρτωσης εάν βρίσκονται σε καλή κατάσταση (μηχανικά μέσα φορτοεκφόρτωσης, κλαρκ, γερανοί, σχοινιά, σύρματα, δίχτυα κλπ.), ερευνά

5 5 την εν γένει συμμόρφωση με τις ειδικότερες προβλέψεις που αφορούν τα ανυψωτικά μηχανήματα (Υ.Α /593/2003, ΦΕΚ Β 1186) και τους εξοπλισμούς εργασίας (Π.Δ. 395/1994 ΦΕΚ Α 220,όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει) και παίρνει κάθε μέτρο για την αποτροπή ατυχημάτων στους φορτοεκφορτωτές και φθορών στα φορτοεκφορτώμενα εμπορεύματα, ιβ) καθοδηγεί τους χειριστές βαρούλκων κλπ. μετά προσοχής και με κατάλληλα σήματα για την φορτοεκφόρτωση, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ Α 67) και ιγ) απομακρύνει από την εργασία όσους κωλυσιεργούν ή των τυχόν διατελούντων υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών. 4. Οι συνθέσεις των ομοχειριών για την εκτέλεση κάθε είδους φορτοεκφόρτωσης δεν μπορούν να αποκλίνουν από τις προβλεπόμενες στο εκάστοτε Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του κλάδου των φορτοεκφορτωτών από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 5. Αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τον καθορισμό των συνθέσεων εργασίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους, είναι οι εντεταλμένοι για την ανάθεση του έργου, οι εργοδότες, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας και οι οριζόμενοι ως υπεύθυνοι ομαδάρχες- αρχιεργάτες, για κάθε άλλη περίπτωση ανάθεσης του έργου της φορτοεκφόρτωσης σε ομάδες ή ενώσεις. 6. Κάθε ζημιά που θα προκληθεί με αιτία την ελλειμματική σύνθεση των ομοχειριών, βαρύνει αποκλειστικά τους από την προηγούμενη παράγραφο προβλεπόμενους υπεύθυνους ομαδάρχες- αρχιεργάτες. 7. Φορτοεκφορτωτές του Μητρώου Α μπορούν να μετέχουν σε μεικτές ομοχειρίες οι οποίες αποτελούνται στην πλειοψηφία τους από φορτοεκφορτωτές του Μητρώου Β και τελούν υπό την επίβλεψή τους. Άρθρο 6 1 Τα μέσα φορτοεκφόρτωσης απαγορεύονται, με ευθύνη του υπεύθυνου ομαδάρχη-αρχιεργάτη, να χρησιμοποιούνται από άτομα που δεν έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί για τον χειρισμό τους. 2 Για τον χειρισμό μηχανικών ανυψωτικών μέσων, (κλαρκ, γερανοί, κ.λ.π.), απαιτείται υποχρεωτικά ο χειριστής να είναι εφοδιασμένος με την απαιτούμενη άδεια χειριστού που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία. 3 Πριν από την χρήση των ανυψωτικών μηχανημάτων ο υπεύθυνος ομαδάρχης- αρχιεργάτης, πρέπει να διαπιστώνει την καταλληλότητά τους και να υποδεικνύει τις τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις. Άρθρο 7 1. Οι καθοριζόμενες ομοχειρίες για την εκτέλεση φορτοεκφορτωτικού έργου, με ευθύνη του υπεύθυνου που όρισε την ομοχειρία, υποχρεούνται να παραβρίσκονται στο χώρο εργασίας, δέκα πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν από την έναρξη της εργασίας. 2. Ο υπεύθυνος κάθε ομοχειρίας πρέπει να έχει μεριμνήσει ώστε να βρίσκονται στον χώρο εργασίας πριν από την έναρξή της ο κατάλληλος εξοπλισμός εργασίας για την εκτέλεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης, (σαμπάνια, ιμάντες, χειροκίνητα παλετοφόρα, κ.λ.π. εργαλεία). 3. Ο ορισμένος ως υπεύθυνος ομαδάρχης - αρχιεργάτης πρέπει να εξετάζει την καταλληλότητα των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την

6 6 εκτέλεση της φορτοεκφόρτωσης και να βεβαιώσει ότι είναι ασφαλή για την χρήση τους. 4. Ο υπεύθυνος ομαδάρχης - αρχιεργάτης επιβλέπει τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας από τους φορτοεκφορτωτές που απαρτίζουν την ομοχειρία. Άρθρο 8 1. Με ευθύνη του υπεύθυνου ομαδάρχη- αρχιεργάτη της ομοχειρίας, πρέπει να τηρούνται με αυστηρότητα όλοι οι όροι ασφάλειας σύμφωνα με το εκάστοτε πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επαγγελματικό περίγραμμα του κλάδου των φορτοεκφορτωτών. 2. Κάθε φορτοεκφορτωτής οφείλει να καταβάλλει την δέουσα επιμέλεια και προσοχή κατά την εκτέλεση της εργασίας του, ώστε να μη γίνεται πρόξενος ζημίας των μεταφερομένων και φορτοεκφορτωμένων ειδών, να φέρεται κόσμια κατά την εκτέλεση αυτής, να είναι πειθαρχημένος, να εκτελεί πρόθυμα τις διδόμενες προς αυτόν εντολές από τον υπεύθυνο και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια και επιμέλεια ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα, οι φθορές και οι απώλειες στα εμπορεύματα. Άρθρο 9 1. Η αμοιβή των φορτοεκφορτωτών καθορίζεται σε μισθό, ή ημερομίσθιο, ή κατά τόνο, ή κατά τεμάχιο, ή κατά μονάδα εργασίας, ανάλογα με το είδος του προς φορτοεκφόρτωση αγαθού και του χρόνου εκτέλεσης του έργου και είναι αποτέλεσμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ εκείνων που ανέλαβαν την εκτέλεση του έργου και εκείνων που το ανέθεσαν. 2. Τα μέχρι πριν από την έκδοση του ν.4093/2012 ισχύοντα τιμολόγια αμοιβής και οι επ αυτών προστιθέμενες προσαυξήσεις, δεν ισχύουν. 3. Η κάθε φορά συμφωνούμενη συνολική αμοιβή, επί όλων των εργασιών φορτοεκφόρτωσης, επιβαρύνεται υποχρεωτικά με την αναλογούσα υπέρ ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά. 4. Οι φορτοεκφορτωτές, όπως προβλέπεται από το εδάφιο 3 της παρ. ΙΑ.7 του άρθρου πρώτο του ν.4093/12, όπως ισχύει, ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ακολουθούμενη οικεία νομοθεσία που διέπει το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τον Κανονισμό Ασφαλείας του ΙΚΑ. Οι φορτοεκφορτωτές ενεργούν ως πλάσμα δικαίου εργοδότες, έχουν την ευθύνη της είσπραξης και απόδοσης των υπέρ ΙΚΑ εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Σε περίπτωση εξηρτημένης εργασίας την παραπάνω ευθύνη έχουν οι εργοδότες αυτών. 5. Μεμονωμένοι φορτοεκφορτωτές και ενώσεις φορτοεκφορτωτών αναπτύσσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα καταβάλλοντας οι ίδιοι τις αντιστοιχούσες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές για την ασφαλιστική τους κάλυψη. Άρθρο 10 Η εργασία σε κάθε χώρο φορτοεκφόρτωσης μπορεί να διαρκεί ολόκληρο το 24ωρο και καθορίζεται σε βάρδιες τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στα τα χρονικά όρια εργασίας.

7 7 Άρθρο Οι ακόλουθες πράξεις ή παραλήψεις των φορτοεκφορτωτών των εφοδιασμένων με τη βεβαίωση της περίπτωσης 4 της παραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, όπως αυτός ισχύει, επιφέρουν διοικητικές κυρώσεις. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δια του αρμοδίου οργάνου του ήτοι τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αμοιβής, στον οποίο γνωστοποιείται η παράβαση, επιβάλλει αυτές με ελάχιστο όριο 15θήμερη αφαίρεση της παραπάνω βεβαίωσης και όχι περισσότερο από 1 έτος και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι την διαγραφή του φορτοεκφορτωτή από το Εθνικό Μητρώο των Φορτ/των, που τηρείται στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για, α) Παράβαση του παρόντος Κανονισμού. β) Άρνηση εκτέλεσης της εργασίας η οποία ανατίθεται σε πιστοποιημένο φορτοεκφορτωτή που είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών. γ) Μέθη κατά τη διάρκεια της εργασίας. δ) Εκμετάλλευση της εργασίας άλλων φορτ/των. ε) Απρεπής και βάναυση συμπεριφορά κατά τη διεξαγωγή της εργασίας. στ) Απείθεια στις εντολές και υποδείξεις του υπεύθυνου ομαδάρχηαρχιεργάτη. ζ) Αδικαιολόγητη απομάκρυνση από την εργασία ή απουσία. η) Ελλειψη προσοχής κατά την εργασία με αποτέλεσμα δημιουργία ζημιών στα προς μεταφορά και φορτοεκφόρτωση εμπορεύματα. θ) Καταδίκη ή δίωξη ποινική για εγκλήματα κλοπής, λαθρεμπορίου, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, εμπορίου ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών, σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, φθοράς ξένης περιουσίας ή ιδιοκτησίας, εκβίασης, δωροδοκίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντος εγκλήματος κατά της ασφάλειας των μεταφορών, σωματεμπορίας και κατά της δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας. ι)η αυθαίρετη αποχώρηση φορτοεκφορτωτή από την εργασία που του έχει ανατεθεί κατά την διαδικασία της σύστασης της ομοχειρίας, με συνέπεια την δημιουργία προβλήματος στην ομαλή διεξαγωγή του φορτοεκφορτωτικού έργου. 2. Η παράβαση γνωστοποιείται εγγράφως στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και με πλήρη στοιχεία του παραβάτη φορτοεκφορτωτή, καθώς και τον τόπο, το χρόνο και τα πραγματικά περιστατικά, από τον υπεύθυνο ομαδάρχη αρχιεργάτη, αν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ομοχειρίας ή από τους αρμοδίους για την ανάθεση του έργου φορτοεκφόρτωσης ή από τους φορτοπαραλήπτες ή από τους κυρίους των προς διακίνηση εμπορευμάτων και ειδών ή από τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο για την ανάθεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης. 3. Ο παραβάτης φορτοεκφορτωτής εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν από το αρμόδιο όργανο της παραγράφου 1 της παρούσης της αιτιολογημένης απόφασης του, με την οποία επιβάλλεται η διοικητική κύρωση, μπορεί να ασκήσει διοικητική προσφυγή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία κρίνεται από το ανώτερο ιεραρχικά όργανο, ήτοι από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας.

8 8 Άρθρο 12 Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοια, μπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του Ν. 2963/2001

Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του Ν. 2963/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2006 (Α 261) Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του Ν. 2963/2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 1 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9289/299 Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών καθορισμός δικαι ολογητικών για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/9/2014. Aριθ. πρωτ.: 29502/85

Αθήνα, 01/9/2014. Aριθ. πρωτ.: 29502/85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 01/9/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ. υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας

ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ. υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ: ΣΑΜΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 2188 Ικαρία 10/07/2014 ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Αρ. Διακ.: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ Αριθμ. πρωτ. 4.11253/5.8224/11.04.2014

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Ευάγγελος Κ. Καραγιάννης Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Ηρακλείου του Σ.ΕΠ.Ε.

EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Ευάγγελος Κ. Καραγιάννης Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Ηρακλείου του Σ.ΕΠ.Ε. EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Ευάγγελος Κ. Καραγιάννης Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Ηρακλείου του Σ.ΕΠ.Ε. Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Κάθε πολιτειακή ρύθμιση των όρων εργασίας. Δηλ. Νόμος, Προεδρικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02-12-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 237761 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Θ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 103.320,00, ήτοι 84.000,00 + Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 103.320,00, ήτοι 84.000,00 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Αθήνα, 03/09/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Π. 15707/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 20/08/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 13728 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου ΤΗΛ.: 26613-60538 -641

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Πιστοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα