ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί γενικών εμπορευμάτων 1. Κανονικές αμοιβές 2. Εκπτώσεις 3. Προσαυξήσεις Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσθετες εργασίες επί πλοίου και προκυμαίας 1. Διαλογή 2. Ζύγιση 3. Μετατόπιση α. Επί του πλοίου β. Μέσω προκυμαίας γ. Από τόπο σε τόπο ή από αποθήκη σε αποθήκη 4. Ταξινόμηση Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Λοιπές χρεώσεις 1. Καθυστερήσεις 2. Ματαιώσεις 3. Χρεώσεις Έκτακτης Εργασίας 4. Απολογιστικές χρεώσεις 5. Ειδικές χρεώσεις Δ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποθηκευτικά Προσωρινής Αποθήκευσης ΙΙ. ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΙV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Τιμολόγιο Καθυστερήσεων Ματαιώσεων 2. Τιμολόγιο χρεώσεων Έκτακτης Εργασίας 3. Κατάταξη Επικίνδυνου Φορτίου βάσει IMDG CODE 2

3 ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Γενικά Εμπορεύματα Θεωρούνται τα εμπορεύματα ή άλλα είδη τα οποία δεν είναι ομαδοποιημένα και διακινούνται με συνήθη συσκευασία (κιβώτια, δέματα, τεμάχια, σάκκοι, παλέτες, ρόλλοι, κ.λπ.). 2. Επικίνδυνα φορτία Συσκευασμένες ουσίες, υλικά και είδη που ορίζονται, κατηγοριοποιούνται, συσκευάζονται και μεταφέρονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνή Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Φορτίων (IMDG Code) και του ΠΔ 405/1996, όπως αυτό ισχύει, καθώς και οι κενές συσκευασίες αυτών οι οποίες δεν έχουν καθαριστεί (βλέπε Παράρτημα ΙΙ). 3. Επικίνδυνα φορτία ειδικής μορφής κινδύνου Θεωρούνται τα απόβλητα και τα φορτία των κατηγοριών 1, 2.1, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7 και 8 του IMDG Code (βλέπε Παράρτημα ΙΙ). 4. Εργασίες επί πλοίου Θεωρούνται οι εργασίες που γίνονται στο κύτος ή το κατάστρωμα πλοίου (εκφόρτωση, φόρτωση, μεταφόρτωση, μετατόπιση). 5. Εργασίες επί προκυμαίας Θεωρούνται η παράδοση, η παραλαβή και η μετατόπιση εμπορευμάτων. 6. Άμεση παράδοση εμπορευμάτων Η παράδοση των εμπορευμάτων απ ευθείας από το πλοίο στο μεταφορικό μέσο του παραλήπτη, χωρίς να μεσολαβήσει απόθεσή του στην προκυμαία. 7. Άμεση παραλαβή Η παραλαβή φορτίου προς φόρτωση σε πλοίο ή χερσαίο μέσο, χωρίς να μεσολαβήσει απόθεσή του στην προκυμαία. 8. Μετατόπιση Η μετακίνηση εμπορευμάτων επί του πλοίου ή μέσω προκυμαίας ή από αποθήκη σε αποθήκη ή από τόπο σε τόπο επί της προκυμαίας. 9. Μεταφόρτωση Η εκφόρτωση από πλοίο ή χερσαίο μεταφορικό μέσο και η φόρτωσή του σε πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο. 10. Τransit Διαμετακόμιση Η εκφόρτωση από πλοίο ή χερσαίο μεταφορικό μέσο εμπορεύματος προερχόμενου από το εξωτερικό και η φόρτωσή του σε πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο με προορισμό το εξωτερικό. 11. Διαλογή Φορτίου Η επιλογή συγκεκριμένων εμπορευμάτων από το χώρο απόθεσης ή αποθήκευσης, προς φόρτωση ή παράδοση. 12. Ταξινόμηση Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων στους αποθηκευτικούς χώρους του ΟΛΠ, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 13. Ματαίωση εργασίας Η εξ ολοκλήρου μη εκτέλεση εργασίας από την προγραμματισθείσα εργατική ομάδα. 14. Καθυστέρηση Εργασίας Η επιβράδυνση έναρξης εργασίας ή η διακοπή κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της που οφείλεται στο πλοίο, στο φορτίο, στον Ο.Λ.Π., σε ανωτέρα βία ή ακραία καιρικά φαινόμενα. 3

4 Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Κανονικές Αμοιβές Είδος Φορτία Διάφορα με συνήθη συσκευασία Μονάδα Χρέωσης Εργασίες επί Πλοίου Τόνος 5 Αμοιβή σε Εργασίες επί Προκυμαίας Άμεση Παράδοση ή Παραλαβή Έμμεση Παράδοση ή Παραλαβή 6, Εκπτώσεις στις φορτοεκφορτωτικές εργασίες Εργασίες επί Προκυμαίας Κατηγορία Εμπορεύματος Εργασίες επί Πλοίου Άμεση Παράδοση ή Παραλαβή Έμμεση Παράδοση ή Παραλαβή Εμπορεύματα εγχώριας παραγωγής που προορίζονται για εξαγωγή 35% 35% 35% 4

5 3. Προσαυξήσεις στις φορτοεκφορτωτικές εργασίες Εργασίες επί Προκυμαίας Κατηγορία Εμπορεύματος Εργασίες επί Πλοίου Άμεση Παράδοση ή Παραλαβή Έμμεση Παράδοση ή Παραλαβή 1. Εμπορεύματα επικίνδυνα 50% 50% 50% 2. Εμπορεύματα ειδικής μορφής κινδύνου 100% 100% 100% 3. Εμπορεύματα εξωτερικού που κομίζονται με χερσαία μέσα: α. Σιδηροδρομικώς ή οδικώς με αυτοκίνητα TIR που εκφορτώνονται από τα πλάγια ή το επάνω μέρος - 100% 100% β. Οδικώς με κλειστά αυτοκίνητα TIR που εκφορτώνονται από την οπίσθια θύρα - 125% 125% 5

6 Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ Είδος Εργασίας Μονάδα Χρέωσης Αμοιβή σε 1. Διαλογή Τόνος 6,80 2. Ζύγιση α. Με φορητή πλάστιγγα β. Με εδαφιαία πλάστιγγα γ. Βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων για εφοδιασμό πλοίου»» Για κάθε ζύγιση 1,5 0, Μετατόπιση α. Εντός του κύτους ή από το κύτος στο κατάστρωμα του ίδιου κύτους ή αντίστροφα β. Από το κύτος σε άλλο κύτος του πλοίου ή στο κατάστρωμα άλλου κύτους ή αντίστροφα γ. Μέσω προκυμαίας (από το πλοίο στην προκυμαία ή αντίστροφα) δ. Επί της προκυμαίας (από τόπο σε τόπο ή από αποθήκη σε αποθήκη) Τόνος»»» Ταξινόμηση 10 6

7 Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Καθυστερήσεις Για κάθε απασχολούμενο εργάτη Εργάσιμη Ημέρα (Δευτέρα - Σάββατο) Χρέωση * σε Εξαιρετέα Ημέρα και Κυριακή Οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου * Μονάδα χρέωσης είναι η ώρα 2. Ματαιώσεις Για κάθε εργάτη και χειριστή φορτοεκφορτωτικού μηχανήματος, που έχει προγραμματιστεί Εργάσιμη Ημέρα (Δευτέρα Σάββατο) Χρέωση * σε Εξαιρετέα Ημέρα και Κυριακή * Η χρέωση υπολογίζεται ανά εργάτη ή χειριστή και ανά φυλακή εργασίας 3. Χρεώσεις Έκτακτης Εργασίας Για κάθε απασχολούμενο εργάτη και χειριστή φορτοεκφορτωτικού μηχανήματος εντός των χρονικών ορίων Χρέωση σε Εργάσιμη Ημέρα * (Δευτέρα - Σάββατο) Εξαιρετέα Ημέρα και Κυριακή ** * 36* * 30* Παράταση οποιασδήποτε φυλακής * Μονάδα χρέωσης είναι η ώρα ** Μονάδα χρέωσης είναι το ημερομίσθιο 17* 30* 4. Απολογιστικές Χρεώσεις Για κάθε απασχολούμενο εργάτη Χρέωση * σε Εργάσιμη Ημέρα (Δευτέρα - Σάββατο) Εξαιρετέα Ημέρα και Κυριακή Χρέωση έκδοσης εγγράφων Για κάθε «Πιστοποιητικό» ή «Πράξη Βεβαίωσης» ή «Πράξη Επαλήθευσης» ή «Άδεια Εξόδου Εμπορευμάτων» και για κάθε σελίδα αιτούμενου αντίγραφου καταβάλλεται το ποσό των 3,30. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ 1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΟΙΑ Η χρέωση γίνεται ανά ημέρα παραμονής και ανά τόνο. Από Έως ανά τόνο την 1 η ημέρα την 30 η ημέρα 0,45 την 31 η» την 60 η» 1,60 την 61 η» την 90 η» 2,50 την 91 η» και μετά 2,80 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Εμπορεύματα συσκευασμένα σε παλέτες. Η χρέωση γίνεται ανά ημέρα παραμονής ανά τόνο. Από Έως ανά τόνο 1 3 ημέρες 0, » 0,90 11 ημέρες και άνω 1,80 Εάν τα ανωτέρω εμπορεύματα δεν παραδίδονται συσκευασμένα σε παλέτες, το κάθε τεμάχιο, βάρους κάτω των 50 κιλών, θα υπολογίζεται ως αποθηκευτική μονάδα. 3. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ α. Επί γενικών εμπορευμάτων που προέρχονται από το εξωτερικό και αποδεδειγμένα μεταφορτώνονται για το εξωτερικό β. Επί εμπορευμάτων εγχώριας παραγωγής που προορίζονται για το εξωτερικό 35% 35% 8

9 ΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ Α. Κανονικών Αμοιβών Στις κανονικές αμοιβές περιλαμβάνονται: α. οι αμοιβές εργατών για τις φορτοεκφορτωτικές και τις πρόσθετες εργασίες κατά τη διάρκεια της πρωινής και απογευματινής φυλακής των εργάσιμων ημερών. β. η επίβλεψη και εποπτεία όλων των εργασιών κατά τη διάρκεια της πρωινής και απογευματινής φυλακής των εργάσιμων ημερών. γ. η χρήση φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων. Εξαιρούνται οι γερανογέφυρες, οι γερανοί και τα ανυψωτικά μηχανήματα που φορτοεκφορτώνουν φορτία βάρους άνω των 10 τόνων. δ. η χρήση περονοφόρων οχημάτων (κλάρκ) στις εργασίες προκυμαίας κατά τη διάρκεια της πρωινής και απογευματινής φυλακής των εργάσιμων ημερών. ε. ποσοστό ανάλογο των εργασιών για έξοδα διοίκησης και λειτουργίας του λιμένα. Ο τρόπος και η βάση υπολογισμού των αμοιβών έχουν ως ακολούθως: 1. Οι κανονικές αμοιβές για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης υπολογίζονται και καταβάλλονται για δύο στάδια εργασίας, δηλαδή εργασίες επί πλοίου και εργασίες επί προκυμαίας (άμεση ή έμμεση παράδοση/παραλαβή). 2. Αμοιβές για άμεση παράδοση/παραλαβή εμπορευμάτων χρεώνονται μόνο στις περιπτώσεις που η παράδοση/παραλαβή του εμπορεύματος γίνεται απ ευθείας σε/από το μεταφορικό μέσο του παραλήπτη ή φορτωτή, χωρίς να μεσολαβήσει απόθεσή του στην προκυμαία. Εξαιρούνται και καταβάλλονται αμοιβές άμεσης παράδοσης/παραλαβής: α. οι περιπτώσεις φορτίων μπανανών, νωπών φορτίων και οπωροκηπευτικών όπου το φορτίο τοποθετείται αναγκαστικά στην προκυμαία για μικρό χρονικό διάστημα (όχι μεγαλύτερο της φυλακής εργασίας), χωρίς να προωθείται σε αποθήκη, οπότε οι αμοιβές για τις εργασίες προκυμαίας περιορίζονται στις αντίστοιχες της άμεσης παραλαβής και ο υπόχρεος καταβάλλει τα μισθώματα για τα μηχανικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν. β. οι περιπτώσεις φορτίων εσωτερικού, όπου ο φορτωτής των εμπορευμάτων εκφορτώνει από το χερσαίο μεταφορικό μέσο τα εμπορεύματα και τα αποθέτει στην πλευρά του πλοίου για να φορτωθούν. 3. Μεταφορτώσεις εμπορευμάτων διακινουμένων in transit από πλοίο σε πλοίο: α. Απ ευθείας Αμοιβή για τις εργασίες επί πλοίου για την εκφόρτωση από το πλοίο και αμοιβή για τις εργασίες επί πλοίου για τη φόρτωση στο άλλο πλοίο. β. Μέσω της προκυμαίας Αμοιβή για τις εργασίες επί πλοίου για την εκφόρτωση από το πλοίο, αμοιβή για τις εργασίες προκυμαίας έμμεσης παράδοσης προσαυξημένη κατά 50% και αμοιβή για τις εργασίες επί πλοίου για τη φόρτωση στο άλλο πλοίο. 9

10 γ. Μέσω προκυμαίας μετά από πλήρωση ή εκκένωση Εμπορευματοκιβωτίου Αμοιβή για εργασίες επί πλοίου για την εκφόρτωσή του από το πλοίο, αμοιβή για εργασίες άμεσης πλήρωσης ή εκκένωσης, αμοιβή έμμεσης παράδοσης ή παραλαβής και αμοιβή εργασιών επί πλοίου για τη φόρτωσή του στο άλλο πλοίο. Διευκρινίζεται ότι εάν πρόκειται για εργασία επί έμφορτου εμπορευματοκιβώτιου έχει εφαρμογή το τιμολόγιο που ισχύει για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων. 4. Για τη χρήση των γερανών στη φορτοεκφόρτωση φορτίων που υπερβαίνουν τους 10 τόνους, οι χρεώσεις υπολογίζονται με βάση τα προβλεπόμενα στο «Τιμολόγιο Χρήσης και Εκμίσθωσης Μηχανικών Μέσων και Εργαλείων». 5. Διαχειριστική Διαδικασία και Τιμολογιακή αντιμετώπιση των Μεταφερόμενων με Χερσαία Μεταφορικά Μέσα Εμπορευμάτων Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.1. Σε περιπτώσεις που έμφορτα αυτοκίνητα(tir) με ρυμουλκούμενο ή μη όχημα, καθώς και αυτοκίνητα - ψυγεία, τα οποία μεταφέρουν από το εξωτερικό εμπορεύματα που υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς και λοιπούς φόρους, εισέρχονται και σταθμεύουν στους εκτός Ελεύθερης Ζώνης υπαίθριους χώρους του Ο.Λ.Π., προκειμένου να διενεργηθούν οι επιβαλλόμενες τελωνειακές διατυπώσεις ή ο τελωνισμός των πάσης φύσεως μεταφερόμενων εμπορευμάτων, εάν οι γενικότερες ανάγκες του λιμένα δεν επιτρέπουν την ταχεία εξυπηρέτησή τους στους χώρους της Ελεύθερης Ζώνης, ο αρμόδιος Διευθυντής του Ο.Λ.Π. -σε συνεννόηση με τις Τελωνειακές Αρχές- μπορεί να εγκρίνει τη διενέργεια των πιο πάνω διαδικασιών εκτός της Ελεύθερης Ζώνης και χωρίς τη συμμετοχή των διαχειριστικών οργάνων, των εργατών και των μηχανικών μέσων του Ο.Λ.Π. Στις περιπτώσεις αυτές, το Τμήμα Διαχείρισης Εμπορευμάτων της Διεύθυνσης Διακίνησης Αυτοκινήτων και Γενικού Φορτίου αναγράφει στο Δηλωτικό Εισαγωγής (TIR) που κατατίθεται τον χαρακτηρισμό «ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ», ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Εσόδων για την είσπραξη των προβλεπόμενων αμοιβών και σχηματίζει τον διαχειριστικό φάκελο. Α.2. Σε περιπτώσεις που έμφορτα αυτοκίνητα TIR με ρυμουλκούμενο ή μη όχημα και ψυγεία, τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα και άλλα είδη από το εξωτερικό, υποκείμενα σε τελωνειακούς δασμούς και λοιπούς φόρους, εισέρχονται στους υπαίθριους χώρους της Ελεύθερης Ζώνης: α. Για τελωνισμό των εμπορευμάτων που μεταφέρουν και την απ ευθείας παραλαβή και εισαγωγή τους στην επικράτεια με το ίδιο χερσαίο μεταφορικό μέσο, στο Δηλωτικό Εισαγωγής αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» των εμπορευμάτων επί του ιδίου μεταφορικού μέσου, καθώς και η Διαχείριση στην οποία θα διενεργηθούν οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπει ο Ειδικός Κανονισμός Παραλαβής και Παράδοσης Εμπορευμάτων του Ο.Λ.Π. Το αρμόδιο όργανο της Διαχείρισης έχει την ευθύνη για την ακρίβεια της καταμέτρησης του φορτίου, καθώς και για την ενημέρωση του Τμήματος Διαχείρισης Εμπορευμάτων για την περίπτωση που απαιτηθεί μέρος ή όλο το φορτίο να μετακινηθεί από το χερσαίο μεταφορικό μέσο στο έδαφος για να είναι 10

11 δυνατή η ακριβής καταμέτρησή του ή ο τελωνισμός του και στη συνέχεια να επαναμετακινηθεί από το έδαφος στο χερσαίο μεταφορικό μέσο. β. Για τελωνισμό των μεταφερόμενων εμπορευμάτων και την εν συνεχεία παραλαβή τους απ ευθείας και την εισαγωγή τους στην επικράτεια, μετά από μετακίνησή τους από το χερσαίο μεταφορικό μέσο που τα μετέφερε σε άλλο χερσαίο μεταφορικό μέσο του παραλήπτη. Στο Δηλωτικό Εισαγωγής αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» με άλλο μεταφορικό μέσο, καθώς και η Διαχείριση στην οποία θα διενεργηθούν οι διατυπώσεις που προβλέπει ο Ειδικός Κανονισμός Παραλαβής και Παράδοσης Εμπορευμάτων του Ο.Λ.Π. γ. Για την παράδοση των εμπορευμάτων που μεταφέρουν στην Ελεύθερη ζώνη Πειραιά και την εισαγωγή τους στου αποθηκευτικούς χώρους του Ο.Λ.Π. Στην περίπτωση αυτή το Τμήμα Διαχείρισης Εμπορευμάτων αναγράφει επί του Δηλωτικού Εισαγωγής τη Διαχείριση στην οποία θα εισαχθούν τα εν λόγω εμπορεύματα. Α.3. Έμφορτα αυτοκίνητα TIR με ρυμουλκούμενο ή μη όχημα και ψυγεία που μεταφέρουν εμπορεύματα που υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς ή άλλους φόρους που εισέρχονται στους χώρους της Ελεύθερης Ζώνης για διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων και τη φόρτωσή τους σε πλοίο με προορισμό το εξωτερικό, μετά από προηγούμενη ή μη εισαγωγή των εμπορευμάτων που μεταφέρουν σε εμπορευματοκιβώτια. Στην περίπτωση αυτή στο Δηλωτικό Εισαγωγής αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗ» και η Διαχείριση στην οποία θα διενεργηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στον Ειδικό Κανονισμό Παραλαβής και Παράδοσης Εμπορευμάτων του Ο.Λ.Π. Β ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Β.1. Στις περιπτώσεις διενέργειας τελωνειακών διατυπώσεων ή τελωνισμού των εμπορευμάτων σε χώρους του Ο.Λ.Π. εκτός Ελεύθερης Ζώνης, κάθε εισερχόμενο όχημα και κάθε ρυμουλκούμενο αυτού επιβαρύνεται με τις ακόλουθες χρεώσεις για τη χρήση λιμένος: α. Εάν ολοκληρώσουν τις διατυπώσεις και εξέλθουν εντός της ίδιας ημέρας: 10 για κάθε εισερχόμενο όχημα και 10 για κάθε ρυμουλκούμενο αυτού β. Εάν παραμείνουν πέραν της μίας ημέρας, της ημερομηνίας εισόδου θεωρουμένης ως πρώτης, καταβάλλουν τις ακόλουθες χρεώσεις: - Πρώτη ημέρα Χωρίς χρέωση - Δεύτερη ημέρα - Για κάθε ημέρα μετά τη δεύτερη 30 για κάθε όχημα και επιπλέον 30 για κάθε ρυμουλκούμενο αυτού. 50 για κάθε όχημα και επιπλέον 50 για κάθε ρυμουλκούμενο αυτού. 11

12 Β.2. Εάν ο τελωνισμός των εμπορευμάτων που μεταφέρονται οδικώς από το εξωτερικό γίνεται ΕΝΤΟΣ των χώρων της Ελεύθερης Ζώνης -με συμμετοχή εργατών και μέσων του Ο.Λ.Π., με εφαρμογή της προβλεπόμενης διαχειριστικής διαδικασίαςγίνονται οι ακόλουθες χρεώσεις: α. Για Άμεση Παράδοση στο ίδιο αυτοκίνητο TIR που τα μετέφερε, εφαρμόζονται: - οι κανονικές αμοιβές άμεσης παράδοσης μειωμένες κατά 50%. - οι προσαυξημένες της έμμεσης παράδοσης, εφόσον μεσολάβησε μετακίνηση του φορτίου στο έδαφος και αντίστροφα. β. Για Άμεση Παράδοση του φορτίου σε άλλο μεταφορικό μέσο του παραλήπτη: - οι κατά περίπτωση προσαυξημένες αμοιβές της άμεσης παράδοσης. γ. Για παράδοση του φορτίου στο μεταφορικό μέσο του παραλήπτη μετά από την προηγούμενη εισαγωγή του στις αποθήκες του Ο.Λ.Π.: - οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες προσαυξημένες αμοιβές της έμμεσης παράδοσης. δ. Για παράδοση εμπορευματοκιβωτίων στο ίδιο το αυτοκίνητο TIR που τα μετέφερε: - η αμοιβή εργασιών προκυμαίας επί εμπορευματοκιβωτίων, μειωμένη κατά 50%. ε. Για την παράδοση εμπορευματοκιβωτίων σε άλλο μεταφορικό μέσο του παραλήπτη: - εφόσον δεν μεσολαβήσει απόθεση στην προκυμαία, η κανονική αμοιβή εργασιών προκυμαίας επί εμπορευματοκιβωτίων. - εάν μεσολαβήσει απόθεση στην προκυμαία, το διπλάσιο της κανονικής αμοιβής εργασιών προκυμαίας επί εμπορευματοκιβωτίων. στ. Για την παράδοση τροχοφόρων εμπορευμάτων που διακινούνται οδικώς παραδίδονται αυτοδύναμα: - οι αμοιβές άμεσης παράδοσης γενικών φορτίων, μειωμένες κατά 50%. ζ. Για την παράδοση τροχοφόρων που εκφορτώνονται αυτοδύναμα από οδικά ή σιδηροδρομικά μέσα: - οι αμοιβές άμεσης παράδοσης γενικών φορτίων, μειωμένες κατά 50%. Β.3. Σε περίπτωση καθυστερήσεων ή ματαιώσεων στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης των TIR, οι οποίες οφείλονται στο μεταφορικό μέσο ή το φορτίο ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή ακραία καιρικά φαινόμενα, καταβάλλονται οι ανωτέρω προβλεπόμενες χρεώσεις καθυστερήσεων ή ματαιώσεων, οι οποίες επιμερίζονται σε κάθε παραλήπτη ανάλογα με την παραδιδόμενη σε αυτόν ποσότητα του φορτίου. Β. Πρόσθετων Εργασιών Οι εργασίες παρέχονται με μέσα και προσωπικό του Ο.Λ.Π., μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων. και 12

13 Γ. Λοιπών Χρεώσεων Γ.1.α. Πλοία που έχουν παραβάλει στα κρηπιδώματα του λιμένα και έχουν περατώσει τις φορτοεκφορτωτικές τους εργασίες, υποχρεούνται να απομακρύνονται το βραδύτερο εντός μιας (1) ώρας από την αποπεράτωση των εργασιών τους προς αποφυγή της καθυστέρησης ή ματαίωσης προγραμματισμένης εργασίας άλλου πλοίου που περιμένει για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο πλοίαρχος ή νόμιμος εκπρόσωπος του πλοίου ή ο ναυτικός πράκτορας βαρύνεται με την αντίστοιχη προβλεπόμενη, με βάση το χρόνο καθυστέρησης ή ματαίωσης, δαπάνη. β. Ειδικά για τις περιπτώσεις εξυπηρέτησης δύο ή περισσότερων πλοίων με την ίδια εργατική ομάδα, καθώς και για περιπτώσεις που η λήξη εργασιών ενός πλοίου συμπίπτει με την έναρξη εργασιών άλλου πλοίου που περιμένει για παραβολή, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη εργασιών του πρώτου πλοίου έως την έναρξη εργασιών του επόμενου δεν χρεώνεται, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. Μετά την παρέλευση των δύο ωρών ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Γ.2. Κλάσμα ώρας το οποίο δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά επί συνόλου καθυστερήσεων, δεν χρεώνεται. Κλάσμα ώρας μεγαλύτερο των 30 λεπτών λογίζεται ως ώρα. Γ.3. Κλάσμα ώρας που δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά επί εκτάκτων εργασιών δεν χρεώνεται. Κλάσμα ώρας μεγαλύτερο των 15 λεπτών, λογίζεται ως ώρα. Γ.4. Χρέωση για έκτακτη εργασία επιβάλλεται στις εργασίες επί πλοίου. Γ.5. Για εργασίες επί της προκυμαίας δεν επιβάλλονται χρεώσεις για έκτακτη εργασία, εκτός των ακόλουθων περιπτώσεων: - έμμεσης παράδοσης/παραλαβής εμπορευμάτων από προκυμαία ή αποθήκη σε χερσαία μεταφορικά μέσα του παραλήπτη και αντιστρόφως. - άμεσης παράδοσης/παραλαβής από χερσαία μεταφορικά μέσα σε χερσαία μεταφορικά μέσα. Δ. Αποθηκευτικών Δ.1. Οι χρεώσεις για την προσωρινή αποθήκευση των γενικών εμπορευμάτων υπολογίζονται και καταβάλλονται από την ημερομηνία εκφόρτωσης από το πλοίο ή εισόδου στη λιμενική περιοχή του Ο.Λ.Π. με χερσαίο μεταφορικό μέσο, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής, για κάθε ημέρα και για κάθε τόνο. Οι χρεώσεις υπολογίζονται σε ελάχιστη ποσότητα ενός (1) τόνου. Δ.2. Εμπορεύματα που παραλαμβάνονται άμεσα (άμεση φόρτωση) ή παραδίδονται άμεσα (άμεση εκφόρτωση) καταβάλλουν αποθήκευτρα μίας ημέρας. Δ.3. Επικίνδυνα εμπορεύματα ή απόβλητα παραδίδονται πάντοτε άμεσα και επιβαρύνονται με 60, της ποσότητας θεωρούμενης ως ενιαίο σύνολο. Εάν η ποσότητα υπολείπεται των χλγ χορηγείται έκπτωση 50%. Δ.4. Για την εφαρμογή των επί transit εμπορευμάτων μειωμένων χρεώσεων αποθήκευσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ένδειξη ως φορτίων transit στο Δηλωτικό Εισαγωγής ή σε διορθωτικό έγγραφο που κατατίθεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της 13

14 ολοκλήρωσης της εργασίας εκφόρτωσης. Χαρακτηρισμός των φορτίων ως transit με διορθωτικό έγγραφο που θα κατατεθεί μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των χρεώσεων αποθήκευσης. Δ.5. Δεν καταβάλλονται αποθηκευτικά κατά τις ημέρες απεργίας του προσωπικού του Ο.Λ.Π., με την προϋπόθεση ότι η παραλαβή τους θα πραγματοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη λήξη των απεργιών. Το εύλογο χρονικό διάστημα ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά από συνεκτίμηση των υφισταμένων συνθηκών. 14

15 ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1. Υπόχρεοι για την καταβολή των αμοιβών για τις εργασίες που αναφέρονται στο παρόν τιμολόγιο είναι: α. Ο πλοιοκτήτης ή αυτός που έχει την επιχειρησιακή ευθύνη του πλοίου ή η διαχειρίστρια εταιρία ή ναυτιλιακή εταιρεία για λογαριασμό της οποίας μεταφέρονται τα εμπορεύματα ή ο ναυτικός πράκτορας που τους εκπροσωπεί, για τις χρεώσεις εργασιών επί του πλοίου και τις λοιπές χρεώσεις, εφόσον τα εμπορεύματα μεταφέρονται με τον όρο S.P. (Sotto Palago). β. Ο φορτωτής ή παραλήπτης για τις χρεώσεις των εργασιών προκυμαίας (παραλαβή/παράδοση), εφόσον τα εμπορεύματα μεταφέρονται με τον όρο Sotto Palago ή για τις χρεώσεις επί πλοίου και προκυμαίας, όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με τον όρο F.I.O. (Free In Out). γ. Ο παραλήπτης ή άλλος δικαιούχος (ναυτικός πράκτορας, φορτωτής κ.λπ.) για τις χρεώσεις αποθήκευσης. 2. Οι αμοιβές που προκύπτουν από το παρόν τιμολόγιο καταβάλλονται ως εξής: - οι αμοιβές για εργασίες φορτοεκφόρτωσης και πρόσθετες εργασίες, πριν από την εκτέλεση κάθε τιμολογητέας εργασίας. - οι αμοιβές για τις λοιπές χρεώσεις κατά την εκκαθάριση του φακέλου κάθε πλοίου. - οι αμοιβές για την αποθήκευση, πριν από την παράδοσή τους στον εκάστοτε δικαιούχο, με την κατάθεση της «Άδειας Εξόδου». 15

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011)

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 4 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) 9-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ:

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 3 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ 1601/Β /2011),

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 1 Ιανουαρίου 2013 Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Τιμολόγιο δικαιωμάτων για διέλευση εμπορευμάτων μέσα στους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας του Ο.Λ.Α ΑΕ, χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3290 Κανονισμός και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εται ρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.). ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο.Λ.Π. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Των ακολούθων πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ: 849/73 (ΦΕΚ 280/74), 363/74

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Έχοντας υπ όψη : α)τις διατάξεις του Β. /τος 14/19-1-39 «Περί Λιµένων και Υπηρεσιών τούτων.»

Διαβάστε περισσότερα

αριθµός απόφασης: 181

αριθµός απόφασης: 181 ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση µέλους.σ. - εκπροσώπου των υπαλλήλων. Ανασυγκρότηση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΠ ΑΕ». αριθµός απόφασης: 181 Εγκρίθηκαν: Α. H εκλογή ως µέλους Σ ΟΛΠ ΑΕ - εκπροσώπου των υπαλλήλων, του

Διαβάστε περισσότερα

αριθµός απόφασης: 221

αριθµός απόφασης: 221 ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων Περιόδου 1/1-30/9/2011. αριθµός απόφασης: 221 Α. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2011 µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK)

Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK) Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK) Όπως τροποποιηθηκε με Ν. 2992/02 ΦΕΚ 54 Α Ν. 3052/02 ΦΕΚ 221/Α Ν. 3153/03 ΦΕΚ 153/Α Ν. 3156/03 ΦΕΚ 157/Α Ν. 3190/03 ΦΕΚ 249/Α Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2204 27 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 48058 /ΕΓΔΕΚΟ 1680 Έγκριση αναπροσαρμογής των τιμολογίων των λιμενι κών τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π. Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/Β /14-10-2010),62/14-3-2011 (ΦΕΚ 669/B/26-4-2011), 77/28-3-2011(ΦΕΚ 853/B/16-5-2011),232/28-11-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣ 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Τελωνειακό έδαφος ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ / ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Πράξεις Δ.Σ. 140/14-6-2000 (4257/615/12-3-2001 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15/10/2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 4 Κεφάλαιο Α - Κανονιστικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22073 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1601 8 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Διοι κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

EΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. EΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Πίνακας περιεχομένων Σελ. Αρθρο 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ.... 3 Αρθρο 2. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ORGANISATION AND OPERATION OF LONGSHOREMEN S COMPENSATION FUND,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 49 19 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση πρόσληψης επτά (7) ατόμων με σύμβαση μί σθωσης έργου στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπειών των αυτοκινητοβιομηχανιών. (δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1573/1985-Α' 201).

αντιπροσωπειών των αυτοκινητοβιομηχανιών. (δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1573/1985-Α' 201). 1) Καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την χορήγηση της ειδικής άδειας για την παραγωγή ζύθου εντός τη χώρας και από εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και άλλες ομοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3583/28.06.07 Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις

Νόµος 3583/28.06.07 Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις Νόµος 3583/28.06.07 Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 142/ΑΆ/28.6.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.2960/2001 Άρθρο 1 Στο ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/ΑΆ) «Εθνικός Τελωνειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1.Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ αριθμ. Π.13/15 για τη «Θαλάσσια Διακίνηση Υλικών από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και αντιστρόφως» Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

Συντοµευµένη απόδοση

Συντοµευµένη απόδοση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική ελέγχου της αλιείας Απόσπασµα από το Εγχειρίδιο για την πρακτική εφαρµογή του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα