ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 27 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 27 ης /6-6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 T.K: Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: , 129 fax: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αρ. 27 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. α/α : 217/ ΘΕΜΑ 7 ο : Απόφαση σχετικά µε την κατακύρωση ή µη του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του νέου έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΥΡΑ ΑΚΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙ ΩΝ ΚΥΡΙΩΝ» Στο ήµο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήµερα την 6 η του µηνός Ιουνίου έτους 2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα, η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, ύστερα από την υπ αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(άρθρα 67 & 75). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών µελών βρέθηκαν παρόντα 4 µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Τούντας Σ. Κανέλλος (Πρόεδρος) 2. Λαγουµιτζής Μιχαήλ 3.Μπακατσέλος Ιωάννης 4.Λάσκαρη Κρασοπούλου Β. (Αντιπρόεδρος) ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Αδαµπασίδης Αθανάσιος 2.Ρουµιάν Ελένη 3Αλιµπέρτης Ιορδάνης Παρούσα στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωµα ψήφου ήταν η κα, Γάτη Μαρία εκπρόσωπος του συνδυασµού «Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας Αγ.Ι. Ρέντης» Παρόντες στη συνεδρίαση µε δικαίωµα ψήφου ήταν τα αναπληρωµατικά µέλη κ. Μάλαµας Περικλής και η κα. Μπούτση Αθηνά οι οποίοι αντικατέστησαν τα απόντα τακτικά µέλη κ. Αδαµπασίδη Αθανάσιο και τον κ. Αλιµπέρτη Ιορδάνη αντίστοιχα. 1

2 Παρούσα στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωµα ψήφου ήταν η Προϊσταµένη του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής, Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής εισηγούµενος το αναφερόµενο θέµα, πρότεινε την ακύρωση και επανάληψη του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάπλαση Εσωτερικών Χώρων κοινής χρήσης στα ο.τ. κατοικίας µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων Κυριών»», ενδεικτικού προϋπολογισµού σε ύψος ποσού ,00 (συµπ/νου ΦΠΑ 23%), για το έργο «Ανάπλαση Εσωτερικών Χώρων κοινής χρήσης στα ο.τ. κατοικίας µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων Κυριών»», σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµό εξόδων του ήµου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους Την 21 η η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ αρ. 133/ µε Α Α: ΒΙΞ9ΩΚΑ-Κ7Κ απόφαση της, ενέκρινε τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού ,00 (συµπ/νου ΦΠΑ 23%), για το έργο «Ανάπλαση Εσωτερικών Χώρων κοινής χρήσης στα ο.τ. κατοικίας µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων Κυριών» σε βάρος του κ.α «Ανάπλαση εσωτερικών χώρων κοινής χρήσης στα ο.τ. κατοικίας µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων κυριών» του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014., σύµφωνα µε την υπ αρ. πρωτ. 8/2012 Τεχνική Μελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Σηµείωσε δε ότι, µε την υπ αρ. 134/ απόφαση της, η Οικονοµική Επιτροπή κατάρτισε τους όρους διακήρυξης του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του νέου έργου «Ανάπλαση Εσωτερικών Χώρων κοινής χρήσης στα ο.τ. κατοικίας µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων Κυριών»», σύµφωνα µε την υπ αρ. πρωτ. 8/2012 Τεχνική Μελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και όρισε ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την 13 η ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα µε την υπ αρ / µε Α ΑΜ: 14PROC διακήρυξη του ως άνω διαγωνισµού. Κατόπιν, η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού, για έργα προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2 ης τάξης, του ΜΕΕΠ, µε το Τ.Υ/1102/ Υπηρεσιακό Σηµείωµα γνωστοποίησε στο Τµήµα Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής ότι κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του νέου έργου «Ανάπλαση Εσωτερικών Χώρων κοινής χρήσης στα ο.τ. κατοικίας µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων Κυριών»» µε ενσφράγιστες προσφορές µε το σύστηµα των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών, µε συµπληρωµένο πρωτότυπο επικυρωµένο έντυπο οµαδοποιηµένων εργασιών της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση Εσωτερικών Χώρων κοινής χρήσης στα ο.τ. κατοικίας µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων Κυριών»» προϋπ/σµού δαπάνης ,00 (µε αναθεώρηση & ΦΠΑ 23%) σύµφωνα µε τους όρους διακήρυξης που συντάχθηκαν µε την υπ. αρ. πρωτ / µε Α ΑΜ:14PROC ιακήρυξη του ηµάρχου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη. Εν συνεχεία, πρόσθεσε ότι την προβλεπόµενη κατά τη διακήρυξη ώρα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ιαγωνισµού κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και κάλεσε τους Νόµιµους Εκπροσώπους όσων εταιρειών επιθυµούσαν, να καταθέσουν τους φακέλους Συµµετοχής τους, υποβάλλοντας παράλληλα προς έλεγχο τα έγγραφα ταυτοποίησης τους και την Πρωτότυπη Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Κατόπιν των ανωτέρω τα µέλη της Επιτροπής ιαγωνισµού για έργα προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2 ης τάξης, του ΜΕΕΠ (σύµφωνα µε την υπ. αρ. 13/ απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής), συνέταξαν το υπ αρ. Τ.Υ./1102/

3 Υπηρεσιακό Σηµείωµα κατά το οποίο ανέφεραν ότι κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισµού κατέθεσαν προσφορές σύµφωνα µε τον αύξοντα αριθµό οι κάτωθι: 1. Η εταιρεία «ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»( µε σειρά κατάθεσης Νο6) 2. Η εταιρεία «Ο ΕΥΣΗ Α.Ε»(µε σειρά κατάθεσης Νο7) 3. Η εταιρεία «ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ» (µε σειρά κατάθεσης Νο11) 4. Η εταιρεία «ΝΙΚΗ ΠΑΤΙ Η & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» (µε σειρά κατάθεσης Νο1) 5. Η εταιρεία «IRKAT ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ. µε δ.τ. ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε» (µε σειρά κατάθεσης Νο3) 6. Η εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΓΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΩΝ. AAG ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ.» (µε σειρά κατάθεσης Νο4) 7. Η εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Ε» (µε σειρά κατάθεσης Νο2) 8. Η εταιρεία «ΣΟΦΙΑ ΣΥΡΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (µε σειρά κατάθεσης Νο5) 9. Η εταιρεία «ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΘ. & ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. Ο.Ε.» (µε σειρά κατάθεσης Νο8) 10. Η εταιρεία «ΜΑΛΤΕΚ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (µε σειρά κατάθεσης Νο9) 11. Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (µε σειρά κατάθεσης Νο10). 12. Η εταιρεία «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» (µε σειρά κατάθεσης Νο9) Στη συνέχεια αριθµήθηκαν, µονογράφησαν κατά φύλλο και καταγράφηκαν σε πίνακα από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανά συµµετέχοντα. Επίσης αριθµήθηκε και µονογράφηκε, ο σφραγισµένος φάκελος που περιείχε την Οικονοµική Προσφορά κάθε συµµετέχοντα. Αφού ελέγχθηκε η εγκυρότητα της πρωτότυπης Βεβαίωσης ΜΕΕΠ και η τυχόν ύπαρξη πρωτότυπης Ενηµερότητας Πτυχίου και διαπιστώθηκε ότι γνήσια αντίγραφα ενός ή και των δύο εγγράφων περιλαµβάνονται στο φάκελο δικαιολογητικών, τα πρωτότυπα έγγραφα επιστράφηκαν στους εκπρόσωπους. Κατόπιν ελέγχθηκε εάν στις προσφορές περιέχονταν τα νοµίµως απαιτούµενα µηχανόσηµα και εν συνεχεία αποσφραγίστηκαν κατά σειρά υποβολής οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών. Την η Ε.. διαβίβασε προς τα µέλη της Ο.Ε ένα Υπηρεσιακό Σηµείωµα µε το οποίο ανέφεραν τα παρακάτω: Μετά από την ανακοίνωση της κατάταξης των διαγωνιζόµενων κατά σειρά µειοδοσίας και κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των τριών πρώτων µειοδοτών, υπήρξε παρέµβαση της νόµιµης εκπροσώπου της εταιρείας ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ (η οποία κατατάχθηκε τρίτη µειοδότης) σχετικά µε το πλήθος των απαιτούµενων προσκοµισµένων µηχανόσηµων. Η εν λόγω εκπρόσωπος δήλωσε ότι το απαιτούµενο πλήθος των 9 (εννέα) µηχανόσηµων όπως αναφέρεται στην οικεία διακήρυξη είναι λανθασµένο και αντ αυτού απαιτούνται 10 (δέκα) µηχανόσηµα. Εποµένως σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί όσοι έχουν συµµορφωθεί µε τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη, θα υποβάλλει ένσταση ζητώντας την απόρριψη τους. Μετά τη δήλωση της αυτή, οι δύο πρώτοι µειοδότες, οι οποίοι κατά τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη προσκόµισαν 9 (εννέα) µηχανόσηµα, δήλωσαν ότι εάν απορριφθούν για το λόγο αυτό, θα υποβάλλουν ένσταση κατά της Ε.. Σε υποστήριξη των ανωτέρω η Ε.. υπέβαλλε συνηµµένα την υπ αρ. γεν. πρωτ / αίτηση της εταιρείας «ΠΕΙΡΑΪΚΗ Τεχνική & Εµπορική Α.Ε.» Κατόπιν των ανωτέρω η Ε.. ζήτησε να αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή σχετικά µε τη συνέχιση του ιαγωνισµού εφαρµόζοντας τα αναφερόµενα στην οικεία ιακήρυξη ή την επανάληψη ( µε τροποποίηση των όρων) ή µαταίωση της ηµοπρασίας. 3

4 Εν συνεχεία εστάλη από το τµήµα Προϋπολογισµού Οικονοµικής Πληροφόρησης & Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής σχετικό ερώτηµα περί των ανωτέρω στην Αικατερίνη Τσιώνα, ικηγόρο µε την υπ αρ / σύµβαση υλοποίησης του έργου «Παροχή Νοµικής Υποστήριξης σε ζητήµατα ηµοσίων Έργων & ηµοσίων Συµβάσεων» προκειµένου να εξεταστεί η νοµική υπόσταση του ανωτέρω Υπηρεσιακού Σηµειώµατος. Στη συνέχεια µε την υπ αρ. πρωτ.34017/ γνωµοδότησή της, ανέφερε τα κάτωθι : 1) Η αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού δέχτηκε ενστάσεις και αιτήσεις, αναφορικά µε τον αριθµό των προς προµήθεια ειδών και εντέλει κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ήταν λανθασµένος ο όρος της δηµοσιευθείσας ιακήρυξης περί εννέα µηχανοσήµων, αντί του ορθού δέκα µηχανοσήµων. 2) Εντούτοις, ορισµένοι εκ των διαγωνιζοµένων ορθώς- συµµετείχαν στο διαγωνισµό και τηρώντας τους όρους της ιακήρυξης υπέβαλλαν προσφορές για το ζητούµενο αριθµό µηχανοσήµων. 3) Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η µαταίωση του υφιστάµενου διαγωνισµού και η επανοπροκήρυξή του µε τροποποίηση των όρων της ιακήρυξης. Επειδή, κατά γενική αρχή τόσο του εθνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου, η οποία διέπει όλους τους δηµόσιους διαγωνισµούς η αναθέτουσα αρχή έχει διακριτική ευχέρεια να ανακαλέσει τη διαγωνιστική διαδικασία και να προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού, εφόσον όµως αιτιολογήσει νοµίµως και επαρκώς τη σχετική κρίση της. Ένας από τους λόγους για τους οποίους µπορεί η αναθέτουσα αρχή να ανακαλέσει τη διακήρυξη του διαγωνισµού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είναι η ανάγκη επαναπροκηρύξεως του διαγωνισµού µε τροποποίηση των αρχικών όρων, εφόσον αιτιολογήσει νοµίµως και επαρκώς την σχετική κρίση της (βλ. ΕΑ 549/ /2008). 4) Εποµένως, η αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας θα γνωµοδοτήσει στην Οικονοµική Επιτροπή για µαταίωση του διαγωνισµού και επαναπροκήρυξη αυτού µε την τροποποίηση του επίµαχου όρου περί του αριθµού των µηχανοσήµων Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για να είναι νόµιµη θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να αναφέρει ότι «προκειµένου να διασφαλιστεί η ισότητα των διαγωνιζοµένων και η συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, θα πρέπει να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισµός και ο σχετικός όρος περί του αριθµού του προµηθευτέου υλικού να διορθωθεί κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί το δηµόσιο συµφέρον και η προκήρυξη να περιέχει σαφείς και ορισµένους όρους που δεν δηµιουργούν σύγχυση στους διαγωνιζοµένους που συµµετέχουν σε αυτή. εδοµένου δε ότι δεν ανοίχτηκαν οι οικονοµικές προσφορές, δεν διακυβεύεται και η µυστικότητα της διαδικασίας και δεν εµποδίζεται η συµµετοχή ακόµη και των ίδιων διαγωνιζοµένων, οι οποίοι όµως θα υποβάλλουν τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τους νέους όρους που θα αφορούν στην προµήθεια δέκα αντί εννέα µηχανοσήµων». 5) Σε κάθε όµως περίπτωση, δεν είναι δυνατή η συνέχιση του διαγωνισµού µε την de facto τροποποίηση των όρων της ιακήρυξης και την σιωπηρή έγκριση της συµµετοχής διαγωνιζοµένων που δεν πληρούν τους όρους αυτής. Η Επιτροπή ιαγωνισµού γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική Επιτροπή για µαταίωση του ιαγωνισµού και επαναπροκήρυξή του σύµφωνα µε τον νέο όρο. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψιν της την πρόταση του Προέδρου της, καθώς και τις αναφερόµενες διατάξεις: 1. To Ν. 3852/ άρθρο 72, παρ.1, περί διεξαγωγής όλων των δηµοπρασιών από την Οικονοµική επιτροπή. 2. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/ περί κύρωσης του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων. 4

5 3. Το Ν. 3852/ άρθρο 58, παρ.6 περί αρµοδιοτήτων του ηµάρχου και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιδηµάρχους. 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/ ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 5. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α/ περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 10 του Ν. 4038/ΦΕΚ 14 Α/ Το Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α/ περί εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων και άλλων διατάξεων. 7. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α/ ) περί δηµόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Β.. 17/5/ΦΕΚ114Α/ περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης. 9. Το Ν. 3669/ (ΦΕΚ 116Α/ ) περί κύρωσης της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων (Κ Ε). 10. Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/ (ΦΕΚ 116Α/ ) (Κ Ε), περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. 11. Οι διατάξεις του Ν. 1642/ (ΦΕΚ 25Α/ ) για το Φ.Π.Α. και το άρθρο 27 του Ν. 2166/ (ΦΕΚ 137Α/ ) περί κράτησης 6% στο ΤΣΜΕ Ε. 12. Την υπ αρ. 30/19664/ εγκύκλιο περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/ ) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. 13. Την υπ αρ. 2/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί συγκρότησης Οικονοµικής Επιτροπής και την υπ αρ. 3000/28123/ έγκριση της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 14. Την υπ αρ. 269/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισµού 2014 του ήµου 15. Την υπ αρ. 333/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί επανέγκρισης προϋπολογισµού 2014 του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ /52624/ έγκριση της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 16. Την υπ αρ. 8/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 1 ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού εσόδων εξόδων ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη οικονοµικού έτους 2014 και την υπ αρ. 6536/5458/ έγκριση της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 17. Την υπ αρ. 68/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 2 ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού εσόδων εξόδων ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη οικονοµικού έτους 2014 και την υπ αρ /10171/ έγκριση 2ης αναµόρφωσης της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 18. Την υπ αρ. 85/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 3 ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού, εσόδων εξόδων, ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη οικονοµικού έτους 2014 και την υπ αρ /13957/ έγκριση της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 19. Την υπ αρ. 113/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 4 ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού, εσόδων εξόδων, ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη οικονοµικού έτους 2014 και την υπ αρ /18292/ έγκριση της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 20. Την υπ αρ. 153/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 5 ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού, εσόδων εξόδων, ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη οικονοµικού έτους Την υπ αρ. 251/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, περί εγκρίσεως του Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 του ήµου 5

6 22. Την υπ αρ. 7/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 1 ης 23. Την υπ αρ. 52/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 2 ης 24. Την υπ αρ. 86/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 3 ης 25. Την υπ αρ. 115/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 4 ης 26. Την υπ αρ. 152/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 5 ης 27. Την υπ αρ. 54/ απόφαση ηµάρχου περί ορισµού του κ. Τούντα Κανέλλου ως προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, από έως και την Την υπ αρ. 66/ απόφαση ηµάρχου περί ανάθεσης στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών & Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Τούντα Κανέλλο, της υπογραφής του συνόλου των εγγράφων της /νσης Οικονοµικών και της Οικονοµικής Επιτροπής. 29. Την υπ αρ. 11/ απόφαση ηµάρχου περί ορισµού των Αντιδηµάρχων του ήµου 30. Την υπ αρ. 13/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ορισµού µελών για την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµών, για έργα προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2 ης τάξης του ΜΕΕΠ, για το έτος Την υπ αρ. ΕΦ 102/ προέγκριση ηµοπράτησης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ»,ΥΠΟΕΡΓΟ1 & ΥΠΟΕΡΓΟ Την υπ αρ. 88/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης οριστικής παραλαβής της µελέτης «Μελέτη εφαρµογής αρχιτεκτονικών και τεύχη δηµοπράτησης για την ανάπλαση εσωτερικών χώρων κοινής χρήσης στα προσφυγικά Ο.Τ. µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων Κυριών». 33. Την υπ αρ. πρωτ 8/2012 Τεχνική Μελέτη. 34. Τον υπ αρ.14req Μοναδικό Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α ΑΜ). 35. Τη µε ηµεροµηνία εγγραφής ΠΑΥ 286/ (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης) µε αριθµό µητρώου δέσµευσης α/α 1, ύψους ποσού ,00 (συµπ/νου Φ.Π.Α 23%) για το έργο «Ανάπλαση Εσωτερικών Χώρων κοινής χρήσης στα ο.τ. κατοικίας µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων Κυριών» σε βάρος του κ.α «Ανάπλαση εσωτερικών χώρων κοινής χρήσης στα ο.τ. κατοικίας µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων κυριών» του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014., για τον οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψή του. 36. Την υπ αρ. πρωτ. 8601/ εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης, Χρηµατοδοτήσεων, Αξιοποίησης ηµοτικής Περιουσίας, Ποιότητας, Οργάνωσης & Αποτελεσµατικότητας. 37. Την υπ αρ. πρωτ / εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής. 38. Την υπ αρ. πρωτ. 1958/ απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ» µε κωδικό ΜΙS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική», µετά από αίτηση χρηµατοδότησης από το ήµο µας. 6

7 39. Την υπ αρ. 133/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους ποσού ,00 (συµπ/νου ΦΠΑ 23%), για το έργο «Ανάπλαση Εσωτερικών Χώρων κοινής χρήσης στα ο.τ. κατοικίας µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων Κυριών» σε βάρος του κ.α «Ανάπλαση εσωτερικών χώρων κοινής χρήσης στα ο.τ. κατοικίας µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων κυριών» του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014., 40. Την υπ αρ. 134/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης της δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του νέου έργου «Ανάπλαση Εσωτερικών Χώρων κοινής χρήσης στα ο.τ. κατοικίας µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων Κυριών» 41. Την υπ αρ. πρωτ / µε Α ΑΜ:14PROC διακήρυξη του ηµάρχου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη. 42. Την υπ αρ. πρωτ / µε Α Α:ΒΙΞΕΩΚΑ-Ζ5Ψ περιληπτική διακήρυξη του ηµάρχου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη. 43. Την προσφορά της εταιρείας «ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 44. Την προσφορά της εταιρείας «Ο ΕΥΣΗ Α.Ε.» 45. Την προσφορά της εταιρείας «ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ» 46. Την προσφορά της εταιρείας «ΝΙΚΗ ΠΑΤΙ Η & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 47. Την προσφορά της εταιρείας «IRKAT ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» 48. Την προσφορά της εταιρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΓΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΩΝ. AAG ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ.» 49. Την προσφορά της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Ε.» 50. Την προσφορά της εταιρείας «ΣΟΦΙΑ ΣΥΡΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» 51. Την προσφορά της εταιρείας «ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΘ. & ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. Ο.Ε.» 52. Την προσφορά της εταιρείας «ΜΑΛΤΕΚ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 53. Την προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 54. Την προσφορά της εταιρείας «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 55. Το υπ αρ. πρωτ. Τ.Υ/1102/ Υπηρεσιακό Σηµείωµα της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών. 56. Tην υπ αρ. πρωτ.34017/ Γνωµοδότηση της ικηγόρου κας Τσιώνα Αικατερίνης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την ακύρωση και επανάληψη του ηµόσιου ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για το νέο έργο «Ανάπλαση Εσωτερικών Χώρων κοινής χρήσης στα ο.τ. κατοικίας µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων Κυριών», ενδεικτικού προϋπολογισµού ύψους ποσού ,00 (συµπ/νου Φ.Π.Α 23%), για το έργο «Ανάπλαση Εσωτερικών Χώρων κοινής χρήσης στα ο.τ. κατοικίας µεταξύ των οδών Κύπρου Ηλιουπόλεως Αµυραδάκη Αµερικανίδων Κυριών», του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014, βάσει της υπ αρ. πρωτ.34017/ γνωµοδότησης της ικηγόρου κας. Τσιώνα Αικατερίνης, ικηγόρου µε την υπ αρ.πρωτ.30759/ σύµβαση υλοποίησης του έργου «Παροχή Νοµικής Υποστήριξης σε ζητήµατα ηµοσίων Έργων & ηµοσίων Συµβάσεων» 7

8 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί αµελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου (www.nikaia-rentis.gov.gr). Επίσης να σταλεί για έλεγχο νοµιµότητας στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση σύµφωνα µε το άρθρο 225 παρ. 1 του Ν. 3852/2010. Η συντάξασα Φρουδάκη Νικολέττα Η Προϊσταµένη Γιαννουλάκη Χριστίνα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Τα Μέλη 1.Λαγουµιτζής Μιχαήλ 2.Μπακατσέλος Ιωάννης 3.Λάσκαρη Κρασοπούλου Β. 8

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 32217/28-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27-05-2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 76ΠΥΩΚΑ-ΛΒΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α: 76ΠΥΩΚΑ-ΛΒΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: 213-2075320,-213-2075329 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15-06-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11029 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..12η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 32ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 32ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία : Προβολή της Πράξης σε έντυπα και

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 10 / 01-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου»

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα